PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Besprekingen over Indo-China worden toch nog voortgezet Zeeuws Rode Kruis zal met Belgen wederzijdse bijstand bespreken tOpa Schram" op weg naar huis GEZANT VAN ISRAEL OP TENTOONSTELLING OVERLEDEN 197e Jaargang-No. 139 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. Ti "5 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN per kw. Losse nummers 10 cent. Donderdag 17 Juni '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adre* Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, DE CONFERENTIE VAN GENEVE Zuid-Korea erkend de wapenstilstand niet langer De besprekingen over Indo China zullen te Genève worden voortgezet, omdat er in de besloten bijeenkomst van Woensdag „voldoende voortgang" is gemaakt om dit te rechtvaardigen, aldus werd te Genève verklaard. Dit besluit volgde op „verzoenende nieuwe voorstellen" voor oplossing van de kwesties Laos en Cambodja g edaan door de Chinese premier, Tsjoe En Lai. De besloten bijeenkomst werd voorafgegaan door een „ernstig en be langrijk onderhoud" tussen minister Eden en Tsjoe En Lai. Minister Bi- dault, die in de middag uit Parys in Genève terugkeerde, sprak na de bij eenkomst aan een diner met Eden en Walter Bedell Smith, de Amerikaan se afgevaardigde. Minister Bidault wenst de onderhandelingen gaande te houden. Bedell Smith zou met veel belang stelling naar Tsjoe's voorstellen ge luisterd hebben en gezegd hebben, dat ze gematigd en redelijk waren, indien zij oprecht waren gedaan. Tsjoe stelde voer, dat vertegen woordigers van het opperbevel der beide partijen in de staten Laos en Cambodja byeen zouden komen om te spreken over het terugtrekken van de „buitenlandse" troepen. Hij noem de de Vietminh-troepen niet. Geen wapenstilstand meer De niet-communistische landen, die zich met de kwestie Korea hebben bezig gehouden, hebben Woensdag ochtend een commissie onder voor- Een tijd geleden is het voorgeko men, dat een officier van justitie zich tegenover mensen, die hem latsig voorkwamen, vrijheden veroor loofde, die noodzaakten tot overplaat sing naar een veel kleinere stad. na voorafgaande ministeriële berisping. Ongeveer tegelijkertijd werden poli tiemannen ervan beticht, zich even eens dingen te hebben veroorloofd, die niet binnen het terrein hunner be voegdheden liggen en door geen wet gever zou worden toegestaan. Men herinnere zich het geval, waarbij iemand, die een boete niet op tijd be taald had, in pyama uit zijn woning werd gehaald, zonder toestemming te krijgen zich behoorlijk aan te kleden. Uren werd de man op het politiebu reau in bovengenoemde kledij vastge houden. Het nieuwste op dit gebied is de. Amsterdamse hondenbeet. Alleen om dat een meisje, dat zich met haar pas gelegitimeerd had, deze pas niet wilde afgeven en ook weigerde deswege mee naar het politiebureau te gaan, liet een agent in burger zijn bouvier op haar los. De bouvier beet. De agent weigerde toe te staan, dat de flinke wond verbonden werd Het is eenvoudig absurd, dat derge lijke dingen kunnen voorkomen. Het meisje heeft een klacht ingediend, we gens het toebrengen van lichamelijk letsel. De agent zal er dus nog wel meer van horen. Maar daarmede is het probleem niet opgelost. Mensen, die voor een zo ge ring vergrijp honden ophitsen tegen overigens fatsoenlijke burgers, horen in een politiecorps niet thuis: Hand haaft men hen, dan moet men zich niet verwonderen, als een politiecorps zijn goede naam verliest. De wonderen zijn de wereld niet uit, met name niet ten aanzien van de veelbesproken melksanering. De Algemene Vereniging voor de Melksanering heeft verklaard, dat de melk. na alle prijsverhogingen, die er reeds geweest zijn, opnieuw in prijs moet worden verhoogd. Welnu: nauwelijks is dit feit gepu bliceerd, of er komt een verklaring van een flinke melkfabriek, die zegt, dat deze prijsverhoging totaal overbo dig is. Die zelfs verklaart, dat zij de melk een cent goedkoper zou kunnen leveren en dan nog een goede winst zou maken. Deze melkfabriek is van plan om vergunning te vragen om melk te leveren aan het Westelijk consumptiegebied, waar voor de prijs verhoging reeds in aangekondigd Andere melkfabrieken hebben ver klaard, dat inderdaad het standpunt van deze melkfabriek juist is en dat de melk goedkoper zou kunnen wor den geleverd, als de melk maar niet zo goed gesaneerd was. De situatie schijnt thans zo te zijn, dat ook de zwakste bedrijven, die bij normale concurrentie al lang van de kaart zouden zijn geveegd, nog be- hoorlijk verdienen. De grote fabrieken schijnen zeer royale winsten .te ma ken De schaduwzijden van de melksane ring komen aan het licht. De melkproducenten zelf binden er de strijd tegen aan. nadat melkleve- ranciers, die uitgesloten werden, daar mede begonnen waren. Onder die omstandigheden rijst de vraag, of men met dit particulier ver zet kan volstaan. En of niet een in grijpen, althans een ernstig onderzoek naar de gang van zaken bij de melk sanering noodzakelijk is. Want melk is een te belangrijk volks- voedsel en een te onmisbaar element, voor het op peil houden van de volks gezondheid, dan dat men de prijs nodeloos mag laten verhogen. Het vermoeden dat dit geschiedt, wordt opgewekt door de jongste merkwaardigheden. zitterschap van de Turk Adnan Ku- ral samengesteld, welke een verslag over de besprekingen moet opstellen voor de Verenigde Naties. De Zuid- Koreaanse afgevaardigde was niet aanwezig. Vele gedelegeerden waren bezorgd over de verklaring van de Zuidkoreaanse minister van buiten landse zaken, Pjoeng Joeng Tai, dat zijn regering zich niet meer verplicht voelt zich aan de Koreaanse wapen stilstand te houden. Minister Pjoeng zeide de Koreaan se wapenstilstands-overeenkomst als ongeldig geworden te beschouwen, omdat zij voorzag in hereniging van Korea, die de besprekingen te Genève niet tot stand hadden kunnen bren gen en omdat zy „zekere tijdsgrenzen bepaalde, die al lang zyn overschre den". Minister Pjoeng verklaarde zich te gen het houden van nieuwe confe renties over Korea, „die toch geen resultaten zullen opleveren". Aan 'n vragensteller gaf minister Pjoeng len antwoord, dat de Verenigde Staten zouden moeten uitmaken, of zij zich gebonden voelen door hun verdedi gingsverdrag met Zuid-Korea om steun te verlenen aan een militair optreden tegen Noord-Korea. Een mo gelijke actie zou volgens de minister een defensief karakter dragen. President Eisenhower heeft Woens dag op zijn persconferentie verklaard, dat hij de volgende week een bijeen komst van Congresleiders zal baleg gen om de mislukking van de con ferentie te Genève over Korea te be spreken. Eisenhower verwachtte, dat Bedell Smith, de leider van de Amerikaan se delegatie te Genève, de volgende week in Washington zou terugkeren om verslag uit te brengen over de conferentie. De president was van oordeel, dat de 16 geallieerde landen met troepen op Korea als volgende stap de Verenigde Naties verslag moesten uitbrengen over de mislukte poging om een oplossing te bereiken. Wat men zou moeten doen wist de president niet. Over de komende besprekingen met Sir Winston Churchill zeide Eisen hower, dat het in het voornemen lag, informele besprekingen te voeren, die elke denkbare aangelegenheden van internationaal belang voor beide lan den zouden bestryken. Vierde wereldveteranendag. Achttien millioen oudstrijders en oorlogsslachtoffers uit 25 landen zul len op Zaterdag 19 Juni voor de vier de maal hun Wereldveteranendag vie- >n. In Nederland zijn als vieringsplaat sen uitgekozen Groningen (bij het ere- graf op het Esserveld), 's Gravenhage (monument Hofweg), Waalre (monu ment Brabantse gesneuvelden), Haar lem (monument bij De Dreef). Voorts Hoensbroek en Leiden. De voorzitter van de afdeling Leiden in de Bond van Oud-strijders een boodschap voorlezen van Fransman Albert Morel, voorzitter van de wereldfederatie van oud strijders. tiSK ,,Opa" Schram, de Driebergenaar, die enige tijd geleden uit zijn woonplaats vertrok, op voetreis naar Rome en terug, is momenteel op de terug weg. De wandelaar, uitrustend op een stoep te Genua. Koningin Juliana heeft een gedeelte van de Bijbeldag, georganiseerd door het jubilerende Nederlands Bijbelge nootschap, bijgewoond. De Bijbeldag werd gehouden in de Houtrusthallen in Den Haag. II.M., zojuist begroet door de voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap, de heer J. C. Hel dring, betreedt de zaal. Prins Bernhard sprak op Expog-congres Gisteravond heeft prins Bernhard in Arnhem een buitengewone zitting van het congres van ex-politieke ge vangenen uit de bezettingstijd toege sproken. De prins noemde de internationale actie tegen het systeem der concen tratiekampen een goed voorbeeld van de geest waarin de beweging wordt geleid. Het is dezelfde geest die het verzet inhoud en bezieling gaf, aldus de prins. Het is uw taak die geest ook voor de toekomst te bewaren. Ds gevaren die ons land en de vrije we reld bedreigen zijn misschien iets meer omsluierd dan in de jaren 1940 tot 1945. aldus prins Bernhard, maar daardoor des te gevaarlijker. Burgemeester Matser van Arnhem, die daarna sprak, herinnerde aan de offers, die in die jaren der bezet ting zeer in het bijzonder door het Koninlijk huis zijn gebracht. De landelijke voorzitter, mr G. Ch. Aalders, besloot de bijeenkomst met de wens, dat de prins de aan het Ko ninklijk huis gebrachte hulde ook zou overbrengen aan de prinsessen. Na zijn afscheid vertrok de prins, luide toegejuicht door een grote schare om standers. De zitting zal tot en met Zaterdag worden voortgezet Vrees voor nieuwe opstand in Oost-Duitsland Het hoofd van de volkspolitie, Karl Maron, heeft de staat van alarm root de gehele Oostduitse volkspoli- Je afgekondigd voor het tijdperk van sestien tot 27 Juni. Hij zou, uit vrees voor een nieuwe volksopstand, hebben bevolen „alles in verdedigingstoestand te brengen". De staat van het grootste alarm werd ingesteld in de gebouwen van de Oostberlynse justitie. Op het moment dat de genodigden zich naar de tentoonstellingszalen be gaven werd de gezant plotseling on wel. Hoewel men aanvankelijk aan 'e flauwte dacht tengevolge van de drukte bleek al spoedig dat de ge zant door een hartaanval was getrof fen. Na enkele minuten moest wor den vastgesteld dat dr. Amir overleden. Na het bekend worden van het overly den werd de tentoonstelling door de bezoekers verlaten. Juist door de medewerking van de gezant van Israël was het mogelijk geworden het tentoonstellingsmateri aal naar ons land te krijgen. Onder de bruikleengevers bevinden zich tal van musea uit Israël, Amerika, Enge- „UIT HET LAND VAN DE BIJBEL" Expositie voorlopig gesloten Dr. M. Amir, de gezant van Israël in Den Haag werd gistermiddag plot seling door een hartaanval getrof fen en is kort, daarop overleden. Dit gebeurde vlak nadat de gezant de tentoonstelling „Uit het land van de Bijbel" had geopend. De tentoonstel ling werd tot nader order gesloten. De opening van de expositie werd door enkele honderden genodigden bijgewoond. Dr. Amir roemde ons land om het begrip, dat hg hier voor de staat Israël had aangetroffen. Hij merkte op, dat de tentoonstelling door de achtergrond die zy van de Bijbel geeft, ook een beeld geeft van Israël lang vóór en kort na Chris tus. Echter niet van de huidige staat Israël, waarover zoveel te vertellen zou zijn. land. België, Canada, Cyprus en tal van particulieren. De tentoonstelling werd voor ons land voorbereid door de hoofdconservator van het archeo logisch museum in Jeruzalem. Het valt te begrijpen dat dr. Amir een grote belangstelling had voor deze tentoonstelling. Zijn overlyden onder deze omstandigheden was daarom wel bijzonder tragisch. Baby in de wieg gestikt Woensdag is in een woning aan de Linnaeushof te Amsterdam een kind je van vier maanden in zijn wiegj< gestikt. Het kind had zich, zonder lat de moeder dit bemerkte, in de wieg omgedraaid, zodat het met het gezicht in het kussen kwam te lig gen. Tunesische regering biedt ontslag aan De Tunesische premier heeft de Franse autoriteiten het ontslag van zijn regering aangeboden. Op verzoek van de Franse resident-generaal heeft hij zich evenwel bereid verklaard voorlopig in functie te blyven. Tevoren waren twee ministers af getreden. Twee andere dreigden met aftreden „omdat zij niet wilden rege ren tegen het belang van het Tune sische volk". Indonesische delegatie voor Unie-besprekingen Naar wy vernemen Is de samen stelling van de Indonesische delega tie voor de komende uniebesprekm- gen thans officieel ter kennis ge bracht van de Nederlandse regering. De Indonesische delegatie bestaat uit een voorzitter, vier leden, vijf plaats vervangende leden en drie adviseurs. Voorzitter is de minister van bui tenlandse zaken, mr. Soenarjo. Le den zyn de minister van ondenvys, mr. Moh. Yamin, de minister van economische zaken, mr Iskaq Tjokro- hadisoer jo, de Indonesische ambassa deur in Londen, prof. Socpomo en de waarnemende Indonesische hoge commissaris in Den Haag, mr. Soe- santo Tirtoprodjo. Adviseurs zijn drs. Hermen, hoofd economische zaken bij het Indonesi sche hoge commissariaat, Khou Bian Thie, gedelegeerde van de Bank In donesia in Nederland en dr. Diapari, parlementslid voor de Sjarikat Ke- rakjatan Indonesia. NUTTIGE GESCHENKEN VOOR DE AFDELINGEN Resultaat inzameling zeer gunstig; campagnebord 1953 voor N.-Beveland Tydens de dezer dagen te Goes gehouden vergadering van de besturen der Zeeuwse afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis, kon de voorzit ter, kringcommissaris mr. J. A. Heyse uit Middelburg, de mededeling doen, dat de afdelingen zeer binnenkort een verrassing te wachten staat. De Stichting Watersnood Zeeland 1958 zal namelyk een party rubber lies- en knielaarzen schenken, die bestemd is voor de leden der R.K.K. colonnes. De gewestelyke commandant, dokter P. C. J. van der Slikke uit Middelburg, voegde daar aan toe, dat verschillende afdelingen bovendien één dezer dagen buitenboordmotoren zullen ontvangen voor de in hun bezit zijnde Vletten. Ter vergadering bleek voorts, dat de ledenwerfactie een zeer gunstig verloop heeft. Het ledental gaat gestadig omhoog. Vermel denswaardig is, dat de actieve afdeli ng St. Philipsland in korte tyd kans zag het ledencyfer op te voeren tot 505 van de 550 in dez~ vvoonachtige gezinnen! Aan de afdeling Noord-Beveland werd het zg. Campagnebord (een fraai porceleinen herinneringsbord) uitgereikt. Deze afdeling heeft bij de jaarlykse inzameling met een percen tage van 109 van net streefbedrag, over het jaar 1953 in Zeeland net beste resultaat behaald. De kringsecretaris, de heer A. D. Constandse, deelde mede, dat, of schoon nog lang niet alle officiële bedragen van de onlangs gehouden. ïg J reeds gebleken is, dat het totale beeld nog iets gunstiger is dan in vorige jaren. Op 10 Juli a.s. wordt in Goes de kringwedstrijd gehouden. Een negen tal R.K.K.-colonnes met 7 dames en 15 herenploegen schreef hiervoor reeds in. De beste teams zullen deel nemen aan de landelijke wedstrijd, die op 24 Juli in Alkmaar wordt ge houden. Belangrijk is, dat het Rode Kruis in Zeeland contacten zal leggen met de zusterorganisaties bij onze Zuider buren. Hiertoe wordt Zaterdag 19 Juni. in Terneuzen een bijeenkomst gehouden, waarop vertegenwoordi gers van het Belgische Rode Kruis, het Commando R.K.K. uit Den Haag en colonne-commandanten en verte- afdelingen in aanwezig zul len zyn. Men zal besprekingen voe ren over het totstandkomen van we derzijdse bijstand in geval van oorlog, rampen e.d. De vergadering zal door de gewestelyke commandant worden gepresideerd. Vier nieuwe afdelingen De vorming van vier nieuwe afde lingen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen is in voorbereiding. In de afgelopen maanden kwamen de afdelingen Hulst (afzonderlijk), Hontenisse (Hontenisse, Graauw-en-Langedam en Vogelwaarde tezamen) St. Jan steen (St. Jansteen, Koewacht en Clinge) en Sas van Gent met voor lopige besturen tot stand. De vergadering besloot de midde len van het weastrijdfonds, dat ten doel heeft de kosten van de te hou den wedstryden te dekken, dit jaar John Bonny van de „Royal Engi neers" is in de wolken met zQn „luchtschoenen", die hem grotere vei ligheid geven by het zoeken naar landmijnen. Deze „schoenen", die met de mond kunnen worden opgeblazen, verspreiden het gewicht over een gro tere oppervlakte, waardoor de druk op de grond by iedere stap wordt verminderd, zett's in zo'n mate, dat deze niet meer toereikend is om land- mynen te doen ontploffen. te verstevigen door een heffing van 0.05 per lid en per afdeling. Medegedeeld werd voorts, dat in een tweetal vacatures van het kring- bestuur is voorzien. Tot leden voor Walcheren en West Zeeuwsch-Vlaan deren, als opvolgers van mr. J. de Jongh van Arkel uit Middelburg en dokter Jongsma uit Groede. die bei den de provincie verlieten, werden resp. benoemd dr. J. Spuyman, voor zitter van de afdeling Vlissingen en dokter J. H. S. Timmer, bestuurslid van de afdeling West Zeeuwsch- Vlaanderen. Op deze vergadering waren voorts aanwezig de gewestelyke onder-com mandante, mevrouw E. C. N. van Heel-Van Dissel te Goes en de chef staf van het Rode Kruis Korps, dok ter M. Huygens uit Zoutelanae. VERWACHT OPKLARINGEN. Overwegend aroog weer met nu en dan opklaringen. Matige wind tus sen Zuid en Zuidwest. Dezelfde of iets hogere temperaturen. 18 Juni: Zon Maan ZON EN MAAN Op: 4.19 Op: 22.35 Onder: 21.03 Onder: 6.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1