PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Neutraal toezicht op staken van het vuren in Indo-China Gehele personeel van de „Werf Zeeland"-Hans weert ontslagen BILT Kantlijn BESPREKINGEN MET INDONESIË OVER OPHEFFING UNIE M RADIO-ACTIVITEIT IN BELGISCHE ATMOSFEER VERONTRUSTEND Vandaag 197e Jaargang-No. 126 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W de Pagter Hoofdrede G. Ballintijn: Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 1 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13. Lng mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties max. 8 regels) van 15 regels t 1.— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Finlandstr. 2. telel 16: Terneuzen. Brouwerijstr 2: Zlerlkzee, N. Bogerdstr. C 160. telef 26 GROMYKO STELDE TE GENÈVE VOOR Koude douche voor de Westerse mogendheden De delegaties van de negen landen, die te Genève een einde pogen te ma ken aan de strijd in Indo China zyn Maandagmiddag weer in besloten ver gadering btfeen geweest. Eden presideerde en bij afwezigheid van Molotow was Gromyko leider van de Russische delegatie. Gromyko stelde voor een commissie van nentrale landen in te stellen voor het staken van het vuren in Indo China. Volgens de Rassen zouden India, Pakistan, Polen en Tsjecho Slowalqje lid van deze commissie moeten zyn. De Chinese minister van buitenlandse zaken, Tsjoe En Lai meende, dat de controle op het staken van het vuren gelijk moest zyn aan de rege ling, die destijds voor Korea was getroffen. De Amerikaanse vertegenwoordiger Bedell Smith pleitte voor contröle voor de Verenigde Naties. De volgende besloten vergadering zal Woensdag worden gehouden. Reuter mëldt uit Genève, dat het Russische voorstel in Westerse krin gen als een koude douche werkte. Men hield het echter voor mogelijk, dat het voorstel is gedaan als een begin voor onderhandelingen, die wellicht nog tot een compromis kun nen leiden. De Westelijken zullen zich krach tig verzetten tegen het lidmaatschap van Polen en Tsjecho Slowakije. De Westelijken zijn van plan niet in te stemmen met de vorming van een commissie, wier arbeid door communistische obstructie kan wor den belemmerd. Het communistisch persbureau Nieuw China sprak over opbouwende en realistische voorstellen, die Maan dag gedaan zouden zijn. Dinsdag zullen de eerste militaire besprekingen beginnen. Dan komen namelijk een Franse en een Viet- De r.k. bisschoppen hebben Zondag een verklaring uitgegeven met betrekking tot de plaats, welke de katholieken innemen in het open bare leven van deze tijd. Zij hebben daarin het lidmaatschap van socialis tische en communistische verenigin gen ten strengste verboden er met onthouding der sacramenten en wei gering van een christelijke begrafe nis strafbaar gesteld. Wat de Partij van de Arbeid betreft hebben zij het lidmaatschap daarvan ten sterkste ontraden en ook het regelmatig luis teren naar de Vara of het regelmatig lezen van socialistische geschriften zeer krachtig afgekeurd. Het doel? Het bewaren van de r.k. eenheid en het tegengaan van de doorbraak. Ook het lidmaatschap van het Hu manistisch Verbond is leden der rJc. kerk ten strengste verboden. Deze bisschoppelijke verklaring heeft nogal opzien gebaard. De voor zitter van de vara, mr. Burger, heeft er zich bitter teleurgesteld en hevig verontwaardigd over uitgelaten. Het Vrije Volk evenwel, het dagblad van de P.v.d.A., heeft zich beperkt tot een zeer nuchter commentaar. Het ver klaart teleurgesteld te zijn, doch acht alvorens definitief commentaar gege ven kan worden, serieuze bestudering noodzakelijk. Inderdaad. Want de opwinding over deze bis schoppelijke verklaring is eigenlijk niet goed verklaarbaar. Meer en meer baseert men in Nederland welbewust het openbare, politieke en staatkun dige leven op "tie drie zuilen R.K., P. v.a.A. en Prot. Chr. De bevolkings groepen die daartoe niet behoren, ko men in het gedrang. Maar wat wil men dan? Het is immers logisch, dat de R.K. hun eigen zuil zo sterk mogelijk willen doen zijn en blijven Dat dit gaat ten koste van de andere zuilen ligt toch voor de hand? En bovendien: heeft men in het R. K. kamp ooit een ander standpunt in genomen De jongste verklaring is slechts een handhaving van een oud en alge meen bekend standpunt. erkwaardig genoeg komt de bis schoppelijke verklaring onge- minh-kolonel bijeen, die regelingen moeten treffen, opdat op drie Juni a.s. de vertegenwoordigers van het Franse en het Vietmmh-opperbevel kunnen aanvangen met besprekingen over het staken van het vuren. Op het front in Indo China was het Maandag rustig. De Fransen hebben 575 gewonde Vietminh-krijgsgevan- genen vrijgelaten. Eisenhower teleurgesteld over atoombank Communisten onbetrouwbaar In een rede ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Columbia Universiteit heeft president Eisen hower verklaard, dat de pogingen om Rusland's medewerking te verkrijgen bij zijn plan voor een internationale „atoombank" „niet de resultaten heb ben opgeleverd, waarnaar wij stre ven". Hij legde er de nadruk op, dat de Verenigde Staten de onderhandelin gen wilden voortzetten, in weerwil van de „onbetrouwbaarheid" van overeenkomsten met de communis ten. De Verenigde Staten pleegden verder overleg over het plan met de andere vrije landen, die er bij betrok ken zijn. 0 Om drie minuten voor half twaalf ls Vrijdagochtend op Schiphol de tiende Superconstellation voor de K.L.M. aange komen. Het toestel zal „Isotoop" heten. TOCH NOG IN TWEEDE HELFT JUNI Indonesië antwoordde nog niet Het diplomatieke overleg tussen Nederland en Indonesië heeft nog niet geleid tot vaststellen van een datum en een plaats voor de onderhandelin gen over een wyziging in de Unieverhouding tussen Nederland en Indone sië. Nederland heeft zich in een nota van 14 April j.l. bereid verklaard in de tweede helft van Juni met Indonesië aan de conferentietafel plaats te ne men ter bespreking van het Uniestatuut en het overige in de R.T.C.- overeenkomsten verwerkte complex van overeenkomsten. veer gelijk met de verklaring van de secretaris van de Communis tische Partij Nederland, dat er een grootscheepse zuivering in zyn party op til is. Er is natuurlijk een zeer groot prin cipieel verschil tussen het streven om eigen krachten gebundeld te hou den, dat spreekt uit ae bisschoppelyke verklaring en de aankondiging, dat Paul de Groot de banbliksem zal gaan hanteren tegen ieder, die met zuiver in de Moskouse leer is. Hel is dan ook louter toeval, dat beide on derwerpen hier onder elkaar worden aangesneden. Paul de Groot moet wel gaan zui veren. Dat moet iedere vuurrode par tij op zijn tijd. Want wie wat bereikt, ook in de rode gelederen, wordt ro se, dat is altyd al zo geweest. Alleen de keiharde principièlen blijven zui ver rood op de graat. Zelfs in Mos-, kou zuivert men er zo by tijd en wyle geducht op los. Waarom dan niet in Belangrijk is echter wel degelijk, dat degenen, die straks uitgeworpen worden, wel in hun handjes klappen. Want verder dan uitwerpen kan Paul niet gaan. In Nederland. De uitgesto tenen kunnen rustig verdei leven. Had Paul het voor het zeggen, zo als Malenkow in het Oosten, er zou den koppen rollen. En niet zo zuinig ook. Goede democratie in Nederland! Het Indonesische antwoord zal klaarheid moeten brengen op een tweetal punten: Is de regering van Indonesië bereid te spreken over een wijziging van de Unie-verhouding met Nederland, zonder dat daarbij de status van Wes telijk Nieuw-Guinea wordt betrok ken? Is de Indonesische regering bereid de Unieverhouding te beëindigen met gelijktijdige tegemoetkoming aan Nederland, die aan Nederlandse zyde, als gerechtvaardigd worden be schouwd? In de nota van 14 April deelde de Nederlandse regering nadrukkelijk mede, dat Nederland niet bereid was de status van Nieuw Guinea in de besprekingen te betrekken. Van Nederlandse zijde is later verduidelijking nog medegedeeld, dat wanneer men het niet eens zou wor den over de opheffing van het Unie statuut de R.T.C. overeenkomsten, die onder meer de financiële en eco nomische betrekkingen regelen op de oude voet zouden moeten voortbe staan. In politieke kringen in Den Haag wijst men er op, dat de vraag, waar om Indonesië thans zo aandringt op een spoedige opheffing van de Unie waarbij zelfs stemmen opgaan over een unilaterale actie om dit te Geneviève de Gallard vandaag in Parijs. Geneviève de Gallard is per vlieg tuig uit Saigon naar Parijs vertrok ken. Zij wordt daar hedenmiddag ver wacht. Na een periode van rust op politiek gebied in Tunis, is de toestand er thans weer verscherpt. Toen Pierre Voizard, de resident-generaal van Tunis, die in Parijs vertoefde in Tu nis terugkeerde, werd hij omringd door een menigte van naar schatting driehonderd kolonisten. De Fransen protesteerden tegen de laatst ge pleegde moordaanslag op vijf Franse kolonisten en eisten maatregelen. Het duurde geruime ttjd alvorens men de resident-generaal kon ont zetten. Voizard in de ring. bereiken, van Indonesische zijde wordt beantwoord met het wijzen op twee omstandigheden. In de eerste plaats is het opheffen van de Unie en -het vervangen van de voor Indone sië nedelig geachte overeenkomsten de laatste jaren voor alle Indonesi sche kabinetten een punt van het re geringsprogramma geweest. In de tweede plaats zou het opheffen van de Unie voor de huidige regerings partijen in de binnenlandse politiek een niet onbelangrijk resultaat zijn gezien de komende algemene verkie zingen. Van Indonesisch standpunt gezien is het thans de vraag, of Nederland bereid zal zijn in te stemmen met 'n opheffing van de Unie, ook indien er geen resultaat zou worden bereikt wat betreft het vastleggen van de bestaande materiële belangen in een nieuw verdrag. Inmiddels wordt in politieke krin gen in Den Haag verwacht, dat de NederlandsIndonesische conferen tie inderdaad de volgende maand zal kunnen beginnen. Koffie- en thee- prijzen omhoog Met ingang van heden Dins dag 1 Juni worden de koffie- en thee- pryzen opnieuw verhoogd, zo verna men wy uit vakkringen. De thee zal met 2 tot 4 centen per pakje van 100 gram in prijs verhoogd worden. De stijging van de koffieprijs bedraagt 12 tot 15 centen per 250 gram. Deze verhoging is wederom een gevolg van het prijsverloop pp de wereldmark ten. Ministerieel vermaan voor gen. b.d. Dürst Britt De minister van oorlog, ir. C. Staf. heeft op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid de heer Visch over uitlatingen van de generaai-majoor b.d. H. J. W Dürst-Britt medege deeld. dat hfl de uitlating over de In donesische politionele actie voor een gepensionneerde opperofficier ongepast acht en in strijd met de geest, welke uit het reglement betreffende de krijgstucht spreekt. De minister heeft aan deze opperof ficier zijn ontstemming over het door hem gesprokene kenbaar gemaakt en hem tevens medegedeeld, het te be treuren, dat een gepensionneerd op perofficier meent in strijd met de geest van het reglement betreffende de krijgstucht te kunnen handelen. Plannen voor internationaal ramnenfonds Naar aanleiding van een Neder lands voorstel, ingediend in de raad van gouverneurs der Liga van Rode Kruis Verenigingen, die van 24 t.m. 31 Mei te Oslo vergaderde, is aan een commissie van vijf leden opgedragen het vormen van een internationaal rampenfonds nader te bestuderen. In die commissie zyn aangewezen het Canadese, Nederlandse en Zwit serse Rode Kruis. Door vertegenwoordigers van de ze Rode Kruis Verenigingen zullen de beide andere commissieleden geco öpteerd worden. Tien jaar geleden 6 Juni De Geallieerde legers ondernamen een grootse aanval op de Atlantic Wall: vanaf deze dag werd West-Europa langzaam bevrjjd van de bezetters. Op 5 en 6 Juni a.s. zal men D-Day 1944 «i Normandië plechtig herden ken. Ook de Nederlandse militairen, zowel van de zeemacht, de landmacht ais van de luchtmacht zullen bij de herdenkingsplechtigheden aanwezig zijn. Deze indrukwekkende foto toont het monument op Omaha Beach, waar de troepen aan land gingen. Charles Picot, de enige politie-agent van het dorpje 8t. Laurent-sur-Mer, die het monument bekijktherinnert zich de invasie nog zeer goed. Hij weet ook nog hoe blij hij was, toen hij de eerste Amerikaanse soldaat zag, in de vroege ochtend van D-Day. Nieuwe haring voor koning Boude wijn Een in Scheveningse klederdracht getooide visser en vissersvrouw heb ben koning Boudewijn Maandagmid dag op 't paleis te Laeken 'n drietal met Nederlandse en Belgische kleu ren versierde vaatjes met de eerste aangevoerde maatjesharing over handigd. De vorst toonde zich ten zeerste getroffen door dit geschenk en onderhield zich geruime tijd op on gedwongen wijze met de Schevening se bezoekers. NA AMERIKAANSE H-BOM-PROEVEN Geruststellende verklaring van ministerie van volksgezondheid Tijdens een in het afgelopen week einde in het „Brusselse tehuis voor artsen", gehouden byeenkomst van de „Belgische vereniging voor inter nationaal medisch recht" heeft mevr. dr. Balle-Helaers in een mededeling verklaard, dat, als gevolg van de ontploffingen van de H.-bom in de Stille Oceaan, de radio-activiteit van de atmosfeer in België een punt heeft bereikt, waarop deze gevaar lijk kan worden voor de gezondheid Mevr. Balle-Helaers herinnerde er aan hoe een voorraad fotografisch materiaal van de firma Gevaert te Antwerpen kort na de atoom experi menten beschadigd bleek te zijn. Se dertdien, zo verklaarde zij, hebben Belgische geleerden de radio-activi teit van de atmosfeer bestudeerd, waarbij zij tot bovenstaande veront rustende vaststelling kwamen. GEVOLGEN VAN FAILLISSEMENT Onderhandelingen over voortzetting bedrijf bleven nog zonder resultaat Een te hoge graad van radio-ac tiviteit, aldus mevr. Balle-Helaers, kan de vorming van kankergezwel len versnellen en leucemie en ande re ernstige aandoeningen veroorza ken. Zij wees op het overlijden van een drietal kinderen uit de omgeving van Turnhout als gevolg van bloe dingen, waarvan de oorzaak niet kon worden vastgesteld. Zonder de dood van deze kinderen aan radio-activi teit te willen toeschrijven, was spreekster niettemin van oordeel dat een onderzoek in deze richting ge wenst is. Naar het Ministerie van Volksge zondheid te Brussel verklaart, is op geen enkel ogenblik gebleken, dat de radio-activiteit in de atmosfeer in België groter is geweest dan een te veronachtzome hoeveelheid. Niemand kan beweren, zo heet het, dat in Eu ropa bloedaandoeningen, die zich daar te allen tyde hebben voorge daan, te wijten zouden zijn aan ra dio-actieve verschijnselen van welke aard ook. Het A.N.P. vernam te 's Graven- hage van bevoegde zijde, dat van een dergelijke radio-activiteit in de Ne derlandse atmosfeer niets bekend is. 4 Zoals bekend werd vorige week Woensdag het faillissement uitgesproken van de N.V. Scheepswerf „Zeeland" te Hansweert. Men had toen nog ge gronde hoop, dat een bepaalde groep het bedrijf dat over voldoende werk beschikt direct na het uitspreken van dit faillissement zou hebben voort gezet. Deze groep heeft zich echter teruggetrokken en er zyn thans be sprekingen met een nieuwe groep gaande, doch de onderhandelingen had den gisteren nog niet tot resultaten geleid. Deze gang van zaken heeft met name minder prettige gevolgen voor het personeel, dat in zijn geheel is ontslagen ingevolge de faillissementswet. Eerverleden week was reeds aan een 15-tal leden ontslag verleend, ter wijl Zaterdag jj. nog 28 arbeiders, die in weekloondienst werkten, hun ontslagbrief ontvingen. Een zevental maanaloners kregen Maandag ont slag. Vooral voor het personeel, dat nog tot Zaterdag heeft gewerkt, was de situatie bijzonder onaangenaam. In dien het bedrijf direct was overgeno men, zou namelijk de nieuwe groep mogelijk de lonen over de afgelopen week hebben uitbetaald. Behalve ontslag, kregen nu echter een 30-tal arbeiders Zaterdag ook geen loon. De curator is volgens de wettelijke bepalingen niet gerech tigd uitbetalingen te doen vóór de uirdelingslijst is vastgesteld. De Io nen komen wel als preferente vorde ringen het eerst aan bod, doch daar mee zyn de arbeiders uiteraard op het ogenblik niet gebaat. UITKERING. Zaterdagmiddag heeft een groep ont slagen arbeiders zich nog naar de woning van de curator, mr. M. Vla ming te Yerseke begeven voor eeft onderhoud. Daar deze niet thuis was, moest men onverrichterzake terug keren. Intussen waren reeds maatre- felen getroffen om de arbeiders uit e impasse te helpen. Het departe ment van Sociale Zaken heeft be paald, dat de arbeider over de week waarin nog werd gewerkt, doch waarover geen loon werd uitbetaald, een uitkering kunnen ontvangen. De ze uitkering werd Maandag door de gemeente Kruiningen verstrekt, on der voorwaarde, dat dit bedrag later bij het toewijzen van de loonvorde- ring zal worden verrekend. Sedert Maandag vallen de betrokkenen ge woon onder de Werkloosheidswet. DE MOEILIJKHEDEN. Reeds spoedig na de stichting van de „Werf Zeeland" in 1952 deden zich allerlei moeilijkheden voor, die ten slotte leidden tot het faillissement. Begin 1953 maakten wy melding van plannen voor een financiële reorgani satie van het bedryf. De raad van commissarissen sprak toen in een communiqué aan de pers de hoop uit, dat de financiële reorganisatie spoe dig haar beslag zou krijgen. In No vember echter werd surséance van betaling aangevraagd, welke voorlo pig werd verleend en daarna, een maand later, werd omgezet in een definitieve voor de ttjd van 1 jaar en 6 maanden. Vorige week werd even wel het faillissement uitgesproken. De f 25.000 er uit. In de 523ste staatsloterij is Maan dagochtend in de vierde klasse, 13e lijst, een prijs van 25.000 gevallen op no. 19939. is het 75 jaar geleden, dat de laatste Napoleon (Bonapar te), de enige zoon van keizer Napoleon lil als lid van een Engelse verkenningsexpeditie in Zoeloe-land sneuvelde; is het 75 jaar geleden, dat de eerste tramlijn (voor paar- dentractie) te Rotterdam door de R.T.M, werd geopend; is het 150 jaar geleden, dat de beroemde Russische componist van nationale mu ziek, Michael Glinka te Nowo- ooskoje werd geboren. Libanon schonk 6800 dollar De gezant van de Libanon, sheik Sam ij el-Khqurij heeft dezer dagen namens de Libanese regering een be drag van bijna 6800 dollar doen toe komen aan de Nederlandse minister van buitenlandse zaken. Dit bedrag is bestemd voor de slachtoffers van de watersnood. DE VERWACHT PLAATSELIJKE BUIEN Zwaar bewolkt met enkele opkla ringen en plaatselijk enkele buien. Ongeveer dezelfde temperaturen als fisteren. Zwakke tot matige wind In e kustprovincies overwegend uit Noordelyke richtingen. Elders veran derlyk. 2 Juni: Zon Maan ZON EN MAAN Op; Op: 4.26 Onder: 20.50 5.12 Onder: 22.40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1