PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Communistische dreiging leidt tot gemeenschappelijk overleg w Op de Bevelanden practisch geen werkloosheid in 1953 BILT Kantliji VROUW IN BOERDERIJ MET BREEKIJZER NEERGESLAGEN MEER STEUN VAN V.S. VOOR STRIJD IN INDO-CHINA Vandaag 197e Jaargang - No. 81 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f5.85 p. kw.; fr. p. p. f6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 7 April 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3— lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. B regels» van 1—5 regels tl.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—«0. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2175 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2. telef 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierlkzee, N. Bogerdstr C 160, teler. 26 INDO-CHINA THANS BRANDENDE KWESTIE Front van Westelijke machten zou versterkt moeten worden In diplomatic' kringen heerst op het ogenblik een welhaast koortsach tige activiteit ten aanzien van de kwestie Indo-China. Naar te Washington verluidt zou de Amerikaanse regering een gemeenschappelijk optreden met haar bondgenoten in het gebied van de Stille Oceaan voorbereiden als waarschuwing aan het adres van de communisten in Indo-China. Uit Parijs wordt gemeld, dat de Franse ministers een geheim memoran dum bespreken, waarin Amerika voorgesteld zou hebben vliegtuigen van Amerikaanse bases af te doen opereren om rechtstreeks aan de strijd in Indo-China te kunnen deelnemen. Voorts beraadslaagt de Franse regering over een gemeenschappelijke verklaring van Frankrijk, Engeland en de landen van het Anzus-pact (Ver. Staten, Australië en Nieuw-Zeeland), waarin communistisch China gewaarschuwd zal worden voor de gevolgen van een ingrijpen in Indo- China. Foster Dulles, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, legde met zijn Maandag tegen communistisch China uitgebrachte beschuldigingen, de grondslag voor het nemen van ijn Er is rumoer rond de autohandel. Eerst heeft de A.N.W.B. het ver korven door de rapporten van zijn Sersoneel, dat met de contröle over e auto's belast is. Die rapporten zijn in wezen een scherpe critiek op degenen, aan wie door de autobezit ters de contróle over en het onder houd van hun wagen wordt opgedra gen, Die contróle en dat onderhoud blijken nog al eens wat te wensen te laten, terwijl de autobezitters meen den in wagens met een prima condi tie over de wegen te snellen. Boze garagehouders dus. Nu gaat de A.N.W.B. echter zelf autobeurzen organiseren, met de be doeling zijn leden de garantie te ge ven, dat zij een goede wagen kopen en er niet te veel voor betalen. De grootste verkeersbond beoogt daar mede geen winst maar trekt niet temin een deel van de autohandel aan zich. En daartegen, men voelt het, loopt de autohandel in het ge weer. Het is begrijpelijk. Te meer nu de instelling van deze autobeurs zo snel volgt op het beruchte rapport van de technische A.N.W.B.-dienst. Dat er tussen beide feiten verband bestaat, valt moeilijk te bewijzen. Maar men zou het haast denken. En dan zou de rol van de grootste Nederlandse toe ristenbond zeer bepaald op een ver gissing berusten. Ook zo'n grote or ganisatie kan de plank wel eens mis slaan De nieuwe werkloosheidswet schgnt een spoedwijziging te zullen ondergaan. Er zal een eind worden gemaakt aan de moge lijkheid om een werkloosheidsuitke ring te krijgen, die zo aantrekkelijk is, dat men liever geen ander werk aanvaardt. De belastingbetaler zal dit met vreugde vernemen, want daarvoor betaalt hg tenslotte zijn belasting zeer zeker niet, noch de bonafide werknemer zijn verzekeringspre mie Het r.k. weekblad De Linie wijst er inmiddels op, dat het zéér lang duurt eer wetten tot stand komen, maar dat wij niettemin nu met twee wetten zitten, de Zondagswet en de werkloosheidswet, die tot misstan den hebben geleid. Het blad noemt dit, volkomen juist, onbevredigend. aarom de men3 het platteland verlaat en naar de stad trekt? Het Gelders Landbouwblad teland in vele opzichten achterstaat bg de stad. En het bewijst het met een reeks cijfers en feiten, waaraan wij het volgende ontlenen: „Van de gewone woningen zonder bedrijf is in ons land blgkens de laatst beshcikbare cijfers (van 1947) 12,6 niet op een waterleiding aan gesloten, maar van de boeren- en tuinderswoningen moet 73,5 het stellen zonder waterleiding. Nog sprekender is deze tegenstelling als men weet dat van de woningen met een bedrijf buiten de land- of tuin bouw maar 18,3 van waterleiding verstoken is. Bij de gasvoorziening is het min stens even erg. Van de gewone wo ningen heeft 23,3 geen gas, van de woningen met een bedrijf buiten de land- of tuinbouw zit 35 zonder gas, maar van boerderijen en tuin- aerswoningen moet 95 gasaanslui- ting ontberen. De electriciteitsvoorziening is al om doorgedrongen. Slechts 5,7 van gewone niet-bedrijfswoningen heeft geen electriciteit, /an de woningen met een bedrijf buiten de land- of tuinbouw behoeft slechts 2,8 het zonder electriciteit te stellen, maar van de boerderijen en tuinderswonin gen beschikt nog 27,8 niet over electriciteit. Ook voor wat de telefoonaanslui tingen betreft ondervinden heel wat boeren en tuinders dat zij achteraan komen misschien niet zo zeer wat de mogelijkheid van een telefoonaan sluiting aangaat, maar wel als het gaat om de kosten er van. Zo moet een boerderij die 1200 meter ligt bui ten de minimum-tariefkring prac- tisch gesproken buiten de bebouwde kom voor telefoonaansluiting thans 811,betalen; bn de nieuwe regeling wordt dat 790, Dit blijft naar onze smaak een kromme toestand". maatregelen. De verklaring van Dul les heeft in Indo-Chinese regerings- en politieke kringen in het algemeen diepe indruk gemaakt; officieel is echter nog geen commentaar gele verd. Politieke waarnemers verklaar den, dat de openbare mening in Indo- China naar vrede neigt. Men toont zich thans ongerust over de mogelijk heid, dat het Indo-Chinese conflict zal uitgroeien tot een totale, internatio nale oorlog, welke het land tot een ruïne zou maken, zoals dat ook het geval is geweest met Korea. Functionarissen van het Franse mi nisterie van buitenlandse zaken heb ben geweigerd de inhoud van de door de vyf landen uit te geven verklaring te onthullen. Zij zeiden alleen, dat zg in dezelfde geest zou zijn als de op 7 Augustus uitgegeven verklaring door de zestien landen, die in Korea hebben gestreden. Hierin werd gezegd, dat het schenden van het Koreaanse be stand door de communisten uitbrei ding van de strijd tot buiten Korea tengevolge zou kunnen hebben. Dulles: „Te druk". Minister Dulles, die in de afgelopen dagen beraadslagingen heeft gevoerd met diplomatieke vertegenwoordigers van enige bevriende mogendheden Charles Trenet*s aanbod niet aanvaard. De advocaat van Marie Besnard, heeft Dinsdag een aanbod van de zan ger Charles Trenet om haar borgtocht van 1.200.000 frank te betalen, van de hand gewezen. De advocaat zei tot Trenet, dat het niet in het belang van zijn cliënte zou zijn om het „edelmoe dige aanbod" aan te nemen. Marie Besnard bevindt zich nog steeds in de gevangenis, vijf dagen na het besluit van de rechtbank te Bordeaux dat zij op borgtocht voorlopig in vrijheid kan worden gesteld. over de crisis in Zuid-Oost-Azië liet gisteren zijn wekelijkse persconferen tie vervallen. Hij zeide het te druk te hebben met „andere zaken". Uit gezaghebbende bron te Can berra is Dinsdag vernomen, dat de Australische regering Ameri kaanse voorstellen bestudeert om „het front van de Westelijke machten tegen het communisme in Indo-China" te versterken. De minister van buitenlandse zaken, Richard Casey, verklaarde Dinsdag in het Australische parlement, dat Australië nog geen nieuw Frans ver zoek om militaire hulp in Indo-China heeft ontvangen. Het was niet zeker of men aan een dergelijk verzoek zou kunnen voldoen. Vorige maand zond Australië militaire uitrusting naar In do-China. Geen V.S.-aanval met H-bom Geruststellende reds van president Eisenhower. In een Maandagavond voor radio en televisie uitgesproken rede heeft pre sident Eisenhower o.m. gezegd, dat de Ver. Staten geen oorlog met de wa terstofbom zullen beginnen Eisenho wer voegde er aan toe: „De Sowjet- Unie weet echter, dat wij snel zullen terugslaan als een van Ameriba's bondgenoten of zijn levensbelangen worden aangevallen". De president gaf een samenvatting van Amerika's militaire kracht en de problemen van 's lands toekomst. Hij prees de geestkracht van het Ame rikaanse volk. De grondslag van de vele gevaren, die de huidige wereld bedreigen, noemde hij het communis me. De H-bom en de atoomenergie achtte de president eerst dan een ge vaar,, wanneer een aanvaller ze zou gebruiken. Over de kansen van een Sowjet-aanval zeide Eisenhower: „Het stelsel van satelietstaten kan een bron van zwakte zijn, economisch. Ook zijn er andere omstandigheden, die een oorlog minder waarschijnlijk maken. Zo lang zij weten, dat wij hard kun nen terugslaan, zullen zij niet licht tot een oorlog besluiten. Alleen in een aanval van krankzinnigheid zou den zij dat misschien kunnen doen". Stalin in stal De Russische afgevaardigden op het filmfestival te Cannes hebben Zon dag verontwaardigd de zaal verlaten, toen in de Zweedse film „Karlekens broed" het levensbrood, die werd ver toond, een portret van Stalin in een stal te zien was. Op het verzoek van de Russen om de film in te trekken, zal het festivalcomité binnen 48 uur antwoorden. Overval in Beemster. Dinsdagmorgen te ongeveer half elf hebben twee jongemannen een overval gepleegd op de 70-jarige mevrouw J. Sch.De H. aan de Oosthuizerweg te Beemster. De mannen vervoegden zich aan de deur van de boerderij en de vrouw, die alleen thuis was, liet hen binnen. Even later sloegen zij haar met een breekijzer neer. Door de thuiskomst van de zoon van me vrouw Sch. werden zij verhinderd hun slag te slaan. Terwijl deze de achterdeur binnen kwam, zagen de overvallers nog kans de tussendeur te grendelen en door de voordeur te ontkomen. Na het inslaan van een ruitje vond Oorzaak brand in Pernis. De B.P.M. heeft onmiddellijk na de tankbrand op de raffinaderij van de B. P. M. te RotterdamPernis een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak ingesteld. Omtrent dit onderzoek heeft het A. N.P. thans van bevoegde zijde verno men, dat de oorzaak van de brand naar alle waarschijnlijkheid moet worden gezocht in het optreden van statische electriciteit, waardoor een belangrijk potentiaal-verschil is opge treden tussen het lichaam van de tank en de vloeistof, dan wel tussen ver schillende plaatsen in de vloeistof zelf. Wanneer het potentiaal-verschil vol doende groot is, kunnen vonken aan de oppervlakte van de vloeistof over springen. Gezien de samenstelling en de tem peratuur van het product in kwestie in de tanks (een zware benzine) mag worden aangenomen, dat de ruimte boven de vloeistof gevuld was met een explosief gasmengsel, zodat een krach tige electrische ontlading een explosie veroorzaakte. de heer Sch. Jr. zijn moeder in de gang. Met een zware hersenschud ding werd de vrouw naar het stads ziekenhuis te Purmerend overge bracht. Na een onderzoek bleek, dat er niets uit de woning werd vermist. Wel vond de politie een breekijzer van ongeveer 60 cm. legnte. In sa menwerking met de rijksrecherche wordt een onderzoek ingesteld. Het stoffelijk overschot van kroon prinses Martha van Noorwegen, op gebaard in de Chapelle Ardente van het nationale ziekenhuis te Oslo. (Telefoto) Berisping voor maarschalk Juin De Noordatlantische Raad heeft Dinsdag een resolutie gepubliceerd, die een berisping inhoudt van maar schalk Juin wegens diens verklarin gen over het Europese leger. De resolutie luidt. „De Noordatlan tische raad geeft uitdrukking aan zijn diepe teleurstelling over de openbare verklaringen van de opperbevelhebber Midden-Europa op 27 Maart 1954 en sedertdien herhaald. Deze verklarin gen zijn in strijd met de uitdrukke lijke en herhaalde beleidsverklaringen van de raad. aan wiens gezag alle Navo-bevelhebbers hun benoemingen ontlenen". Te Parijs is men van mening, dat de volgende stap door Juin gedaan moet worden. Een woordvoerder van de Navo verklaarde, dat geen ver andering wordt overwogen „in struc tuur of de nationaliteit" van het Centraaleuropese commando. Huishoudraad tegenstander van cadeaustelsel. In een onlangs gehouden vergade ring van de raad van beheer van de Nederlandse huishoudraad is met al gemene stemmen de uitspraak aan vaard. dat de Ned. Huishoudraad een beslist tegenstander is van het ca deaustelsel. gedefinieerd als het stel sel waarbij aan de verkoop van een artikel de gratis verstrekking van een andersoortig artikel gekoppeld wordt, ook in indirecte vorm. zoals b.v. door middel van bonnen die recht geven op een cadeau, of prgzen bij een wedstrijd. De gratis-verschaffing van plaatjes van geringe waarde is hier niet onder begrepen. De Neder landse Huishoudraad spreekt hier uit naam van zijn 14 aangesloten vrou wenorganisaties, die met elkaar on geveer een y2 millioen leden tellen. Diefstallen bij P.T.T. te Amsterdam Zeven arrestaties De rijksrecherche belast met de psporingen bij de PTT .stelt een onderzoek in naar diefstallen uit postpakketten en verduisteringen van postwissels, die gepleegd zijn aan het postkantoor van het Centraal station te Amsterdam. Dit onderzoek, dat nog niet is ge ëindigd, heeft reeds geleid tot een zevental arrestaties, namelijk van vijf-PTT-ambtenaren, een winkelbe diende en een buffetjufrouw. Groep Haagse bedelaars veroordeeld. De Hoge Raad wees Dinsdag ar rest in de zaken van een groep Haag se hedelaars tegen vonnissen van de Haagse politierechter. De bedelaars werden hierbij veroordeeld tot korte vrijheidsstraffen en een langdurig verblijf in een Rijkswerkinrichting. Debedelaarsbeweerden passief te zijn geweest en de voorbggangers niets te hebben gevraagd. De Hoge Raad heeft zich in deze zaken aangesloten bij de conclusies van de procureur- generaal en de meeste beroepen ver worpen. Eén vonnis werd alleen ten aanzien van de straf vernietigd, met veroordeling tot 12 dagen hechtenis en plaatsing in een Rijkswerkinrich ting voor anderhalf jaar. Ook werd een vonnis vernietigd met verwgzing der zaak naar het Haagse gerechts hof, op grond dat uit het vonnis niet bleek, dat de veroordeelde in staat is in een Rijkswerkinrichting te wer ken. AMERIKAANS HULPPROGRAM Ongeveer 116 millioen voor E.D.Galanden. Harold Stassen, directeur van het Amerikaanse bureau voor werk zaamheden Lil het buitenland, heeft Dinsdag voor de commissie voor bui tenlandse betrekkingen van het Ame rikaanse Huis van Afgevaardigden verklaard, dat de afloop van de oor log in Indo-China van het „grootste belang" zou zgn voor de veiligheid van de Ver. Staten in de eerstkomen de jaren. Daarom diende volgens hem ongeveer een derde van de 3.497 mil lioen dollar voor hulp aan het buiten land in het komende belastingjaar, dat op I Juli a.s. begint, voor de oorlogvoering in Indo-China bestemd te worden. De Ver. Staten betalen 65 procent van wat de Indochinese oorlog aan dollars kost: Frankrijk betaalt de rest en bovendien de zware kosten van het bloed van zijn zonen", aldus Stassen. Desgevraagd zei hij, dat ongeveer 116 millioen dollar van de hulp aan Europa bestemd was voor de landen van de Europese verdedigingsge meenschap, Frankrijk, België, Ne derland. Italië, West-Duitsland en Luxemburg. Op de vraag wat met deze hulp zou gebeuren als het EVG-verdrag da,.'8 .is het Wereldgezondheids- lag. EEN GEVOLG VAN DE RAMP Bij het herstelwerk kwam men soms handen tekort De Februari-ramp heeft op de Bevelanden door het vele herstelwerk een gunstige invloed gehad op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit het jaarverslag van het Gewestelijk Arbeidsbureau Goes over 1953. Terwijl vorig jaar Januari een werkloosheidscijfer van 945 mannelijke personen werd geno teerd, hetgeen na de bevrijding nog niet was voorgekomen, stonden in Augustus nog slechts 49 personen ingeschreven. Op de laatste dag van het jaar waren het er weer 323, welk cijfer toch altijd ruim 500 minder was dan eind 1952. Cijfers over het gemiddeld aanbod tonen deze gunstige ont wikkeling ook duidelijk aan. Terwijl dit in 1952: 25 per duizend van de mannelijke beroepsbevolking bedroeg, was dit in het rampjaar slechts 10 per duizend. Vooral in het zwaar getroffen Krui- ningen was de werkloosheid vrijwel nihil. Zelfs in December stonden daar slechts 13 mannen als werkzoekenden ingeschreven. Bij het herstelwerk traden overal plaatselijke tekorten op, waarvoor hulp van buiten het gewest noodza kelijk was. Alleen in de W.S.W. werk ten in September al ruim 3000 arbei ders aan dijkherstel e.d. In 1952 had deze bedrijfsgroep een personeelsbe zetting van slechts 120 arbeiders. Naarmate het herstel in het minder zwaar geteisterde West Zuid-Beveland vorderde, werd het mogelijk arbeids krachten naar Oost Zuid-Beveland te dirigeren- Hierdoor konden arbeids krachten van buiten het gewest wor den teruggetrokken. De door de ramp in de landbouw overtollig geworden arbeiders konden Eractisch alle bij de herstelwerkzaam- eden worden ingeschakeld. Deze zui ging naar de W.S.W. was zelfs oor zaak. dat plaatselijk tekorten optra den, welke echter vrij spoedig konden worden opgelost. Het extensieve bouwplan in sommige geïnundeerde gebieden en de gunstige weersomstan digheden in het najaar maakten, dat alle producten tijdig konden worden geborgen. Groter bedrijvigheid In hel algemeen kan worden ge zegd, dat behoudens in de land bouw de bedrijvigheid groter was dan in normale voorafgaande jaren. Het herstel van de woningen gaf veel werk aan de aannemers. Er ont stonden echter geen moeilijkheden met de personeelsvoorziening. Eind December behoefde zelfs geen enkele vreemde arbeidskracht meer te wor den aangetrokken. Voor de schildersbedrijven was het ook een zeer gunstig jaar. Terwijl in het najaar van 1952 enige tientallen gezellen als werkloos stonden inge schreven, kwamen er thans zelfs plaatselijke tekorten voor. De electrische installatiebedrijven, loodgietersbedrijven en smederijen be leefden een topjaar in verband met de omvangrijke herstelwerkzaamhe den. Er was een voortdurend tekort aan lood- en zinkwerkers, waarvoor geen oplossing te vinden was. Het me- (Vervolg op pag. 2) nog niet geheel geraticeerd zou zijn, antwoordde Stassen: „Het is duide lijk het in belang van de Ver. Sta ten om voort te gaan op de basis, dat de Europese verdedigingsgemeen- schap zal ontstaan, aangezien zij van beslissende betekenis is voor de vei ligheid van de vrge wereld." Voorts verklaarde hg, dat sedert president Eisenhower in Januari om een totaal bedrag van 3.510 millioen dollar voor hulp aan het buitenland vroeg, dit bedrag was verminderd door het program „bij te schaven." Brevet ontnomen aan laagvliegende piloot Naar aanleiding van klachten over het op lage hoogte vliegen van een straaljager boven Den Haag op 18 Maart jl. heeft de chef van de lucht machtstaf onmiddellijk een onder zoek naar de indentiteit van de vlie ger laten instellen. Hoewel het veelal moeilijk is om. gezien het feit, dat verscheidene vliegtuigen gelijktijdig en met zeer grote verplaatsingssnel heid in de lucht zijn, de schuldige te vinden, is dit thans gelukt. Gebleken is, dat de vlieger van zijn vliegroute is afgeweken en geen opdracht had boven Den Haag te vliegen. Afgezien van de krrjgstuchtelijke maatregelen, die tegen betrokkene zijn genomen, zal deze aangelegenheid naar de krijgs raad worden verwezen, Om onmid dellijk een afdoend voorbeeld te stel len, heeft de minister van oorlog de schuldige bovendien zgn vliegbrevet ontnomen. Wapens voor het Westen. Generaal Gruenther, de geallieerde opperbevelhebber in Europa, heeft te Londen verklaard, dat het hoofd kwartier van de N.A.V.O. te Parijs overweegt nieuwe wapens in te voe ren voor de verdediging van het Westen. Hij en zijn medewerkers onder zochten in hoeverre nieuwe wapens tot een bezuiniging op de gebruike- strijdkrachten zal kunnen lei- lijke den, ter vermindering van de finan ciële lasten van de defensie. Generaal Gruenther sprak op een openbare vergadering ter gelegen heid van de vijfde verjaardag van de N.A.V.O. Sprekend over het grote belang van een sterke strategische lucht macht, zeide generaal Gruenther, dat de Amerikanen op het ogenblik het beste vliegtuig ter wereld hebben, de DE VERWACHT: WISSELEND BEWOLKT. Geldig tot Woensdagavond: Wisselend bewolkt met slechts hier en daar een enkel buitje. Zwak ke tot matige Noordelijke wind. Wei nig verandering in temperatuur. (10 April Eerste kwartier.) 8 April Zon: Maan: ZON EN MAAN. Op: 6.01 Onder: 19.24 Op: 8.43 Onder: 1.24

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1