PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vrije wereld heeft van de Navo grote verwachtingen Zullen er veel touristen naar Schouwen's Westhoek komen? BILT DEMONSTRATIES TE PARIJS VOOR MAARSCHALK JUIN VESTING DIEN BIEN PH0E NOG IN FRANSE HANDEN ZONDAGSWET VERHINDERT IN BRABANT HET „DAUWTRAPPEN" 197e Jaargang - No. 79 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdred.: G Ballintyn; Pl-verv. W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f5.85 p. kw.; fr. p. p. f6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 5 April 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f3, Ing, mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. 8 regels) van 1—5 regels fl.—Iedere regel meer 20 cent, ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63. telef. 2175 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. telef 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zierikzee. N. Bogerdstr C 160. telef 26. OP DE VIJFDE VERJAARDAG. Geen plaats voor Sow jet Unie in dit regionaal defensiestelsel Leiders van de veertien landen van het Noordatlantisch pact hebben verklaringen afgelegd ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Noordatlantische verdragsorganisatie. Voor de Nederlandse radio deed dat minister mr. J. W. Beyen, die zeide niet te wanhopen aan het uiteinde lijk succes van de Navo. President Eisenhower noemde het bondgenootschap „Een machtig bol werk van de vrije wereld ter handhaving van de vrede en de wederzijdse verdediging tegen communistische agressie". „De Navo symboliseert de eenheid van vrye mensen in een tijd van ge vaar. De Navo is het zichtbare bewijs, dat door samenwerking tussen de vrije landen, wij ons gemeenschappelijk erfgoed van de vrijheid tegen elke bedreiging het best kunnen bewaren". Anthony Eden, de Britse minister van buitenlandse zaken, zeide, dat het belangrijk was, dat West-Duits- land zo spoedig mogelijk bijdraagt tot zijn eigen verdediging en die van West-Europa. Eden noemde de voor uitgang van de Navo in de eerste vijf jaar opmerkelijk. „Als wij thans met meer vertrou wen naar de toekomst kunnen zien, kunnen wij hieraan het succes van de Navo afmeten". Lord Ismay, secretaris-generaal van de Navo, zeide in een radiorede te Pai'ijs: „Laat iedereen die te goe der trouw is, wat ook zijn houding tegenover de Navo mag zijn, tenmin ste erkennen, dat indien hij vrij is in een vrije werèld, dit te danken is aan de vastberaden unie van veertien landen, die vastbesloten zijn de vre de te bewaren en onaantastbaar te De Deense minister van buitenland se zaken, Hansen, verklaarde, dat de doeltreffendheid van de Westelijke verdediging in het komende jaar ver beterd diende te worden. Hij sprak de hoop uit, dat de landen het eens zul len worden over „een realistische be heersing van atoomkrachten". In de meeste redevoeringen kwam tot uiting dat de militaire paraatheid nog aanmerkelijk opgevoerd moet worden wil men de Russische dreiging op bevredigende wijze kunnen weer staan. Foster Dulles Foster Dulles, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, sprak in een herdenkingsrede te Washing ton de overtuiging uit, dat de Navo slechts kan slagen als de landen van het vrije Europa komen tot een aan zienlijke politieke, economische en mi litaire integratie. Dulles geloofde niet, dat de Russen er in zouden slagen de verdere ont wikkeling van de Navo te laten mis lukken. Bidault, de Franse minister van buitenlandse zaken, verwees in een herdenkingsrede naar het Russische Twee Egyptische militairen Door Israëlische patrouille. Een Egyptische woordvoerder te Cairo, kolonel Riad deelde mede, dat een Israëlische patrouille Zaterdag ochtend één uur plaatselijke tijd de grens nabij Gaza zou zijn overge trokken, waarna zij een hinderlaag zou hebben gelegd voor een Egypti sche patrouille. Bij het daarop vol gende gevecht werden een luitenant en een sergeant gedood en een an dere militair gewond, terwijl een Egyptische soldaat werd meege voerd. Een andere Israëlische patrouille zou te Rafan op dezelfde wijze te werk zijn gegaan waarbij een lid der Egyptische Nationale Garde om het leven zou zijn gekomen. Er is een protest ingediend. Het ontslag van Maarschalk Juin wordt in Frankrijk maar niet zo ge accepteerd: bewijs hiervan was Zon dag een demonstratie te Parijs na afloop van een plechtigheid bij de Are de Triomphe ter nagedachtenis van de gevallenen in Indo China. De minister van defensie René Pleven zie pijl) tracht zich met behulp van een paar potige agenten een weg te banen door de menigte (A.N.P.-telefoto.) aanbod van de afgelopen week. „Ieder weet waar het gevaar schuilt", zo zei hij. „Het kan niet verdwijnen door eenvoudigweg te Sowjet-Unie als een nieuwe deelgenoot op te nemen in ons regionaal stelsel". De Franse minister van defensie, Pleven, verklaarde, dat als de Navo in 1914 of 1939 had bestaan. Frank rijk nooit de twee wereldoorlogen en de bezetting door de Duitsers zou hebben beleefd. Komt Mossadeq vrij? Donderdag a.s. begint te Teheran voor het militaire gerechtshof de behandeling van het beroep, dat de voormalige Perzische premier dr. Mossadeq heeft aangetekend tegen de hem opgelegde drie jaar gevange nisstraf. Waarnemers .te Teheran zijn van mening dat er veel kans op is dat de Mossadeq opgelegde gevangenisstraf zal worden omgezet in verbanning naar zijn 48 kilometer buiten Teheran gelegen landgoed. Met jeep tegen boom. In de buurt van Cellc is Zondag morgen een jeep met Nederlandse mi litairen tegen een boom gereden, dat het voertuig een vrachtauto had ingehaald. De jeep werd volkomen vernield. Een soldaat, de 21-jarige D.K. uit Leeuwarden, werd op slag gedood. Drie andere soldaten zijn zwaar ge wond naar het ziekenhuis te Celle overgebracht. Frankrijk's bekendste oefenpiloot verongelukt. Kolonel Rozanoff. Frankrijks bekendste oefenpiloot, kolonel Rozanoff. is Zaterdagmiddag bij MélunVillaroche verongelukt, toen hij de nieuwe straaljager ,.My- stère 4" demonstreerde voor de Brit- minister van bevoorrading, Dun can Sandys. Het toestel, de nieuwste Franse jager en het eerste Franse straal vliegtuig dat in horizontale vlucht de geluidsrriuur kan doorbreken, kwam op slechts 50 meter van de plaats, waar de Britse minister stond, terecht. Minister René Pleven, die naast Duncan Sandys stond, ren- i de onmiddellijk naar het wrak. 1 Kolonel Rozanoff, die 48 jaar is geworden, werd in Warschau gebo ren. Op 24-jarige leeftijd trad hij in dienst van de Franse luchtmacht. Hij was groot-officier in het Legioen van Eer. Het ongeluk op het vliegveld ge schiedde, toen Rozanoff na 'n duik vlucht opnieuw wilde stijgen en een kleine zwenking wilde maken om niet over de toeschouwers te vliegen. Het toestel werd door de krachtige wind neergedrukt. De linkervleugel raak te de grond, waardoor het vliegtuig uit elkaar sprong. Eén van de straal motoren kwam op enige tientallen meters van de toeschouwers terecht. De invlieger was op slag dood. AUTO'S WERDEN OPGEHOUDEN. Laniel en Pleven werden door betogers uitgejouwd Zaterdagmiddag en -avond zijn over tal van Westerse radiozenders voor drachten gehouden om de aandacht te vragen voor het vyfjarig bestaan van de Navo. Ongelukkiger wijze viel de viering van deze verjaardag in Parijs samen met moeilijkheden, die veroorzaakt werden door het conflict tus sen generaal A. Juin, Navo-bevelhebber voor Midden-Europa, en de Franse regering. Zaterdag heeft de maarschalk verklaard, dat hij zijn commando over de Middeneuropese Navo-strydkrachten niet zal opgeven, voordat hy er zeker van is, dat een andere Fransman zijn plaats zal innemen. Zondag werd te Parijs na afloop van een dodenherdenking (ter nage dachtenis van de gevallenen in Indo- China) gedemonstreerd voor maar schalk Juin. Bij de Are de Triomph drong een menigte zich om de auto van minister-president Laniel. Men riep: „Leve maarschalk Juin" en „Treed af, zwijn". Demonstranten trommelden op dak en ruiten van de auto. Tenslotte kon een politiecordon om de wagen getrokken worden. De auto van de Franse minister van oorlog René Pleven werd tien minu ten opgehouden door het publiek. Reeds bij de aankomst van de twee ministers klonken er vijandige uit roepen en werd er gejouwd. Er waren enkele duizenden mensen bijeen, van wie de meesten oud-strijders waren uit Indo-China. Zij droegen hun oor logsmedailles en decoraties. Laniel stond bleek te luisteren toen een militaire kapel de „Marseillaise" speelde. Onmiddelijk nadat de kapel ophield met spelen werd er opnieuw gejouwd. De politie haastte zich La niel naar zyn auto te begeleiden. Toen de menigte zijn auto omstuwde, leek het alsof Laniel zich omwendde om haar toe te spreken, doch een der leden van zijn gevolg drong de pre mier in de auto. Betogers met mili taire baretten op grepen de wagen van achteren en voren vast zodat hij gevaarlijk begon te wiebelen. Een der koplampen werd bij de schermutseling vernield. Tenslotte kon de auto vertrekken. Pleven bleef kalm, doch keek ge spannen terwijl de dreigende menigte bij het graf van de onbekende soldaat tegen hem opdrong. Zyn hoed was ge deukt toen de politie hem bevrijdde. Men neemt aan, dat zich onder de demonstranten uiterst linkse en uiterst rechtse elementen bevonden. FRANSE TROEPEN HOUDEN STAND. Lichte guerilla activiteit elders in Indo-China De aanvaten van de Vietminh-rebellen op Dien Bien Phoe vertoonden Zondag duidelyke tekenen van verzwakking. In andere sectoren van het Indochinese strijdtoneel echter, intensiveer den de Vietminh-guerilla's liun activiteit. Politieke waarnemers beschouw den de vergroting van het strijdgebied als een teken, dat de Vietminh zijn positie snel tracht te verbeteren met het oog op de conferentie van Genève. Een woordvoerder van het Franse opperbevel heeft bekend gemaakt, dat in de afgelopen 24 uur Franse garni zoenen in het bergachtig gebied van Ankhe (300 km ten zuiden van Hué de hoofdstad van Annam) door Vietminh-rebellen werden bedreigd. Franse vliegtuigen vielen de opstan delingen aan en veroorzaakten zware verliezen onder hen. Het Franse opperbevel heeft be kend gemaakt, dat de 12.000 verdedi gers van Dien Bien Phoe onder kolo- Nog meer Japanse tonijn vissers radio-actief besmet. Zeven en twintig bemanningsleden van de 170 ton metende Japanse vis sersboot „Daimaroe" zijn besmet met radio-activiteit. Zij werden in het ziekenhuis van Jokosoeka opge nomen ter observatie. Dit schip keerde op 1 April j.l. in de haven van Tokio terug na tussen drie en zeven Maart op 250 km ten Oosten van de Marshall-eilanden te hebben gevist. De lading van twintig duizend kilo tonijn bleek niet radio-actief. De radio-activiteit op de kleding van de bemanning van de Daimaroe was echter heel sterk. President Coty in Juli naar Nederland. De president der Franse repu bliek en mevrouw Coty zullen van 21 tot 24 Juli a.s. een officieel be zoek aan Nederland brengen. nel de Castries, die 30.000 man van de Vietminh tegenover zich hebben, de tdestand beheersen. Kolonel de Cas tries meldde, dat het moreel van zijn troepen goed is. Volgens het Franse opperbevel is men de situatie in Noord-Oost Cam bodja eveneens meester, Daar hebben meer dan 1000 opstandelingen, beho rende tot het geregelde leger van de Viethmin, het stadje Voeun Sai ver overd. De Franse opperbevelhebber in In do-China, generaal Navarre, heeft Zaterdag via de radio opnieuw een beroep op het hoofd van de Vietminh- strijdkrachten, generaal Giap, gedaan om Maandag heden ambulance vliegtuigen toe te staan gewonden uit Dien Bien Phoe op te halen. 40 was de uitslag van de inter land voetbalwedstrijd BelgiëNeder land, die Zondagmiddag te Antwer pen gespeeld is. Het tweede Belgische doelpunt: v.l.n.r. Tebak. Klaassens, daarboven Mermans, vervolgens OdenthaX, Terlouw, Coppens en Stei ger. Straaljagers in botsing Engels piloot gedood Nederlander gewond. Zaterdagmorgen omstreeks kwart over twaalf zyn twee Gloster Mete- or-straaljagers boven de Lauwerszcc met elkaar in botsing gekomen. De pi loot van één der toestellen, een luite nant van de Boyal Air Force, is bij de botsing gedood. De bestuurder van het andere vliegtuig, de sergeantvlie ger J. W. V. uit Den Haag. is met een bekkenfractuur naar het Academisch ziekenhuis te Groningen overgebracht. De wrakstukken kwamen anderhalve kilometer buiten de dijk in het water terecht. Daar de reddingboot van Gost- mahorn in Amsterdam in revisie ligt, voeren terstond schippers uit Zout kamp uit en een van hen, schipper Jelte Toxopeus, vond de overlevende piloot. Zijn toestand is niet levensge vaarlijk. De omgekomen piloot, John Philip Talbot, vloog in Nederland als gevolg van de uitwisseling die tussen de Nederlandse en de Engelse lucht macht bestaat. Behalve de Limburgers blyken ook de Brabanders fel gekant tegen de nieuwe Zondagswet, waardoor zy vele van hun aloude tradities tot verdwijnen zien gedoemd. Zo zal het zgn. „dauwtrappen", dat allerwege in Noord-Brabant op Zondagen in Mei in alle vroegte door harmoniegezelschappen reeds sinds jaren pleegt te geschieden, niet meer zyn toegestaan. Het gemeentebestuur van Tilburg heeft zich thans mede namens de an- MENINGEN ZIJN VERDEELD Men is gereed hen als vanouds te ontvangen ZULLEN ER het komende seizoen veel toeristen naar de Westhoek van Schouwen komen? Wanneer men deze vraag tien maal stelt aan be woners van deze duinstreek, dan krygt men tien verschillende antwoor den. De meningen zyn verdeeld. Zo zyn er V.V.V.-bestuurders, die ernstig het voorhoofd fronsen: „Er valt nog niets van te zeggenmenen zy, maar er zijn ook mensen, die opgewekt uitroepen: „Man, niaak je geen zorgen! Je zult eens zien wat een prima seizoen het wordt!" En wan neer men dan tien keer de bewuste vraag heeft gesteld, dan blijken dé antwoorden een hele toonladder te omvatten van het zwart-galligste pessimisme af tot het meest juichende optimisme toe. En dan is men ge neigd de V.V.V.-bestuurders gelijk te geven: er valt nog niets van te zeggen, de tyd zal het leren! De meeste hotel- en pensionhou ders in de Westhoek hebben vorig jaar, ondanks alle sombere voorspel lingen, de wind nogal mee gehad, maar dat was niet te danken aan een druk toeristenverkeer, doch aan het dijkherstel. Want dit bracht zoveel personeel naar het eiland, dat de meeste hotels vol zaten. Bovendien bezetten de evacué's alle zomerwo ningen, zodat alles bij elkaar geno men het seizoen van 1953 nogal mee viel. Een toeristenseizoen was het evenwel niet, wèl een „werkers-sei zoen" Dit soort drukte begint nu echter flink te verminderen, zodat iedereen hoopt, dat dit jaar een machtige stroom van vacantiegangers zich naar het eiland zal spoeden. Met de voorbereidingen van de ontvangst is men reeds druk bezig. De gemeen tebesturen doen alle mogelijke moeite om de zomerwoningen, die thans nog bewoond worden door evacué's, zo veel mogelijk vrij te krijgen. Het ziet er naar uit, dat men daarin ook inderdaad zal slagen. In Renesse vertelde men ons, dat het aantal aanvragen voor logies tot dusver onder het aantal is gebleven, dat vóór de ramp was binnengeko men. „Daarom is het zo hard nodig, dat men elders in Nederland weet, dat men hier terecht kan", zo zeide ons de V.V.V.-secretaris, de heer J. H. Borgmeyer. „Wij zijn hier als re creatiegebied nog volkomen in tact, wy hebben onze bossen, onze duinen, het strand, de zee, men kan hier uren ongestoord wandelen, kortom de Westhoek is nog als voorheen de Westhoek!" De heer Borgmeijer wees ons er op, dat de stemming op het eiland over het algemeen zoveel beter is dan vorig jaar. toen men nog volop in de narigheid van de overstroming zat. „Het lijkt misschien niet zo be langrijk, maar toch geloof ik, dat het een niet te verwaarlozen factor is. De zomergasten komen hier om er eens uit te zijn, om te genieten van de natuur, om vacantie te hebben. Dan kan men hen niet opschepen met allerlei klachten, die misschien gegrond zijn, maar die voor hen ui teraard weinig betekenen." DE RAMP.. Zou de situatie op het eiland de troosteloze toestand, waarin Schouwen-Duiveland nog altijd ver keert nog van invloed zijn op het toeristenbezoek? Over het algemeen gelooft men in de Westhoek dat de ramp de belangstelling wel iets zal doen toenemen, maar dit zal met na me voor de dagjes-mensen gelden. „En dan zou het wel eens kunnen, dat die niet meer aan de Westhoek (Vervolg op pag. 2) dere Branbantse gemeenten waar het dauwtrappen in zwang is gewend tot de Vereniging van Nederlandse Ge meenten, afd. Brabant, met het ver zoek bij de minister van binnenland se zaken te willen bevorderen, dat 't zgn. dauwtrappen zal worden ont trokken aan de werking van artikel 5 van de Zondagswet. De directeuren van de Brabantse streek VVV's overwegen een gelijke stap. Men wil trachten te bereiken, dat het dauwtrappen, dat een onder deel is geworden van het Brabantse volksleven en waarbij dc muziek het symbolisch doei heeft „de bewoners uit hun slaap te wekken en hen wak ker te maken, opdat zij worden ge confronteerd met de schoonheid van de lentemorgen", wordt veilig ge steld. Ontwapeningscommissie der Verenigde Naties. Westelijke Drie willen een bijeenkomst. De „Westerse Grote Drie" heb ben in gelijkluidende nota's het bij eenroepen der Ontwapeningscom missie van de Verenigde Naties voor gesteld. Tevoren was .Andrei Wis- jinski, de leider der Sowjetrussische delegatie bij de Verenigde Naties, van de te nemen stap in kennis ge steld. De bijeenkomsten van de Ontwa peningscommissie zelf zuUen in het openbaar worden gehouden. De commissie heeft reeds langer dan een jaar niet vergaderd. De af gevaardigde van Nationalistisch Chi na, dr. T. F. Tsiang, is in deze maand voorzitter van de commissie. DE VERWACHT: VRI J KOUD. Wisselend bewolkt met in hoofd zaak in het binnenland enkele buien. Matige, af en toe krachtige wind tussen Noord-West en West. Vrij koud. (10 April Eerste kwartier). April Zon: Maan: ZON EN '1 AAN. Op: Op: 6.06 7.00 Onder: 19.21 Onder:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1