PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Reeds negen Japanse vissersboten radio-actief besmet Opa Kip - 103 jaar - stond voor snorrende filmcamera's BILT MET AANSLAG OP LEVEN VAN KONINGIN ELISABETH GEDREIGD EEN VREDFSCONFFRFNT IE" MET MAU-MAU-LEIDERS 197e Jaargang - No. 65 Dagblad uitgave van de firms Provinciale Zeeuwse Courant. Directie - F van de Velde en f B den Boer Adjunct: VV de Pagter Hoofdred G Balliniijn; Pl.-verv.; W Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 47 ceni per week; f5.85 p kw.: fr p p. f6.10 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 19 Maart 1954 ADVERTENT IEPR1-S 22 cem per mm Minimum p advertentie I 3. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» max a regels; von 1—6 regel* f 1.- Iedere regel meer 20 cent .Brit-ven of adres Bureau v d Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P Zx. Middelburg. BUr VU8Singen. Walstr 58—60. telef 2355 4 l«nen (b.g.g 2861 of 2160). Middelburg. Markt 51. telef 3841; Goes. Lange Vorstatr 63. telef 2175 (b.g.g. 2228); Oostburg Finlandstr 2. telef 16; Temeuzen. BrouwerUstr 2; Zlerlkzee. N Bogcdstr C 160. teiel 26 MET GEIGER-APPARAAT OP DE VISMARKT Japanse huisvrouwen durven geen tonijn meer kopen Ambtenaren van de Japanse dienst voor openbaar welzijn hebben mede gedeeld dat negen uit de Stille Oceaan In Japanse havens teruggekeerde vissersvaartuigen sporen van radio-activiteit zijn ontdekt. De radio-activi teit was echter net erg genoeg om schadelijk te zjjn en de bemanningen vertoonden geen ziektesporen. Inmiddels heeft de vrees voor „radio-actief besmette vissen" zich door geheel Japan verbreid. De Japanse huisvrouwen wilden de anders gezochte tuna-vissen niet kopen, ook niet toen zij door de vishandelaren voor de helft van de normale prijs werden aangeboden. De uit het Zuidelijke gedeelte van de Stille Oceaan in Japanse havens teruggekeerde vissersboten mogen hun vangst, in afwachting van een on derzoek, niet lossen. In de Japanse provincie Foekoei hebben naar scha;ting minstens zes honderd personen vissen gegeven van de besmette vangst die door het eerste Japanse vissersvaartuig was aange voerd. dat nadelige gevolgen van de waterstofbomontploffing had onder vonden Hun is verzocht zich voor een medisch onderzoek te melden. De leiding van de Tokiose centrale vismarkt heeft besloten een geiger- apparaat voor de opsporing van door radio-activiteit besmette vissen aan te schaffen. De toestand van de 23 opvarenden van het besmette vaartuig, de „Foe- koerioe Maroe" is onveranderd. De behandelende geneesheer, dr Tsoezoeki van het universiteits zieken huis te Tokio verklaarde dat de be- Kantlijn Hst gebeurt hoogst zelden, dat Ne derlandse bladen zich critiscb uit laten over leden van het Ko ninklijk Huis. De pers pleegt in dit opzicht een terughoudendheid aan de dag te leggen, die. vergeleken bij wat in het buitenland vaak geschiedt, weldadig aandoet. Zelfs de persfoto grafen. die toch de (onverdiende) naam hebben onbescheiden te zijn, betrachten een onmiskenbare kiesheid Treedt een lid der koninklijke fami lie in functie naar buiten op, dan wordt er uiteraard niet op een meter film gekeken. Zodra het echter gaat om particuliere handelingen, wordt het privé-leven volledig geëerbiedigd Verscheidene dagbladen evenwel hebben thans Prins Reinhard geka pitteld. Niet omdat zij hem geen goed hart toedragen, maar omdat zij vin den, dat de Prins der Nederlanden, sportief en vooruitstrevend als hij is, zich wat al te gemakkelijk blootstelt aan allesbehalve denkbeeldige geva ren. Gedoeld wordt hierbij natuurlijk op het feit dat Prins Bernhard nu reeds tweemaal de geluidsgrens doorbroken heeft tijdens zijn huidige bezoek aan de Verenigde Staten. „Trouw" (a,r.) was de krant, die de kat de bel aanbond, andere bladen zijn gevolgd. En de motieven zijn alleszins aan vaardbaar, men zou het op prijs stel len, als Nederland nog wat langer kan profiteren van de belangrijke diensten, welke de Prins het land bij herhaling bewijst men gunt H.M de Koningin gaarne langer het bezit van haar echt genoot en de Prinsessen het bezit van hun vader. Het is te hopen, dat de Prins voor een zo uit goede gezindheid voort spruitende critiek niet ongevoelig zal blijven Er bestaat in Nederland een con sumentenbond. Deze consumen tenbond verspreidt een consu mentengids. En in die gids staan soms belangwekkende dingen. Duizenden Nederlanders zijn gek op verse eieren Bijna alle Nederlanders, mag men bijna zeggen. De enige Nederlanders echter, die ooit een vers ei eten, zijn zij, die zelf kippen houden. Want de gemiddelde tijdsduur, die een ei nodig heeft om van de kip naar de consument te komen, bedraagt volgens de consumentengids maar eventjesdrie weken! En na drie weken mag men een ei toch waarlijk niet vers meer noe men De A.N.WJ3. heeft een ontstellend rapport gepubliceerd, een rap port over de conditie, waarin zich onze auto's bevinden. Er blijkt uit, dat die conditie een bedreiging vormt voor iedere Nederlander Zelfs men sen, die hun auto's regelmatig lieten controleren en van het standpunt uit gingen, dat zij hun geld oeter uit kun nen geven aan goed onderhoud, dan na een ongeval aan dokter en zieken huis, kwamen na een technisch on derzoek tot de ontdekking dat zij niet veilig reden. De A.N W.B. exploiteert een dienst, die bestemd is om auto's regelmatig en grondig te keuren. Dit rapport kan dus ietwat „gekleurd" zijn. hoewel wij dat allerminst veronderstellen. Als het dat niet is. is het toch ei genlijk een aanklacht tegen de Ne derlandse garagehouders, die immers de Nederlandse auto's in onderhoud hebben Hebben zij onvoldoende ge schoold personeel? Besteedt dat per soneel niet genoeg aandacht aan de conditie, waarin de auto's verkeren? Wij zijn zeer benieuwd of de gara gehouders zich het A.N W.B. rapport zonder meer laten aanleunen.... trokkenen aan een ander soort radio activiteit blootgesteld zijn geweest dan de slachtoffers van de in de twee de wereldoorlog op Hirosjima en Na gasaki uitgeworpen atoombommen. De brandwonden der vissers waren niet veroorzaakt door hitte maar door contact met radio-actieve stoffen. Een ander verschil is, dat zich bij de atoombomslachtoffers van Hiros jima en Nagasaki onmiddellijk ziek teverschijnselen vertoonden, terwijl Een jaar gevangenisstraf voor bezit 49 patronen Het 1 andgerecht te Djakarta heeft de Nederlander V. Barkey veroor deeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek. De heer Barkey is de eerste van de onlangs gearresteerde Nederlanders, wiens zaak voor het landgerecht wordt behandeld Hij werd schuldig bevonden aan het in bezit hebben van 49 patronen, zon der hiervoor vergunningte hebben. zich bij de vissers eerst drie of viei dagen na het in aanraking komen met radio-actief besmette deeltjes symp tomen van ongesteld openbaarden Dr. Tsoezoeki besloot met de mede deling dat de vissers worden behan deld met een kortgeleden gevonden scheikundig geneesmiddel, dat, naar hij hoopt, de uitwerking der radio activiteit teniet zal doen. Rood China en de Verenigde Naties Hammarskjöld is vóór toelating De secretaris-generaal der Verenig de Naties, de Zweed D Hammars kjöld heeft Donderdag verklaard, dat men Rood-China moet toelaten tot de Verenigde Naties. Het zou onjuist zijn wanneer een zo belangrijk land als China buiten de wereldomvatten de organisatie der Verenigde Naties bleef. Daartegenover heeft de Amerikaan se afgevaardigde bij de Verenigde Na ties. Henry Cabot Lodge, op een ners- conferentie verklaard, dat hij er niet voor zou terugschrikken het veto te gebruiken als dat nodig zou zijn om te voorkomen, dat China een zetel in de Veiligheidsraad krijg'. Hij dacht evenwel niet, dat dit nodig zou zijn Op de vraag of de oplossing van de Indochinese kwestie op de komende conferentie van Genève niet van in vloed zou kunnen zijn op de toelating van China tot de Verenigde Naties, zei Cabot Lodge: „Beslist niet". Faroek's schatten Donderdag werden op de veiling van ex-koning Faroek's schatten te Cairo maar 15 van de 78 nummers verkocht Deze vijftien nummers hrachten on geveer 22 000 gulden op Sedert het begin van de veiling op 12 Februari is dagelijks gemiddeld voor ruim een half millioen gulden verkocht. ALS ZIJ GIBRALTAR ZOU BEZOEKEN Bijzondere veiligheids maatregelen Te Londen en Madrid heerst enige ongerustheid over dreigbrieven, waar in een aanslag op het leven van Ko ningin Elisabeth II wordt aangekon digd. als zij Gibraltar zou bezoeken De Spaanse ambassade te Londen heeft een verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd dat de schrijver van de brieven een vijand van Spanje moet zijn. die er naar streelt de eoe- de Spaans-Britse betrekkingen te schaden Een woordvoerder der „Spaanse Phalanx" (de Spaanse fascistische partij) heeft Donderdagavond te Ma drid verklaard, dat de partij elk denk beeld van een geweidaad jegens Ko ningin Elizabeth ten strengste ver oordeelt In Britse hofkringen acht men het uiterst onwaarschijnlijk, dat de dreig brieven invloed zullen hebben op de plannen voor het bezoek van Ko ningin Elizabeth aan Gibraltar. Bouw tunnel Veisen met een jaar bespoedigd Op grond van de opgedane ervarin gen is het mogelijk gebleken om de bouw van de tunnel te Velsen met on geveer een jaar te bespoedigen. De minister van waterstaat heeft daartoe besloten en pleegt met zijn ambtgenoot van financiën overleg omtrent de fi nanciële gevolgen daarvan. De camera loopt! Film-operateurs waren gisteren op bezoek bij de I0S- jarige Opa Kip. Nadat hij eerst in de woonkamer op het celluloid was opgenomen, werd buiten met de klei ne camera nog een close up gemaakt (Foto P.ZC.) Intussen worden in Gibraltar reeds speciale voorzorgsmaatregelen getrof fen. opdat de veiligheid ~-an de Bntse vorstin bij haar komend-, bezoek vol ledig gewaarborgd zal zijn De speciale politiemacht die in de afgelopen oorlog beêtonu is weer in het leven geroepen. De antecedenten van vele in de stad wonende Span jaarden zijn nagegaan Drie hoge Lon dense politie-ambtenaren beraadsla gen dagelijks met de leiders der plaat selijke- en veiligheidspolitie, opdat niets over het hoofd zal worden ge zien om het bezoek vlot te doen ver lopen. Korte staking bij Wilton-Fijenoord U-.ndcrdau heeft een 150-tal i usmW.tr op de werf van Wilton-FeOenuord te Schiedam het werk m-ergelegd aan gezien zc niet tevreden waren over d - I» -taande regeling van Het tarief- loon. Deze Kwestie stond reeds lang op de agenda te bespreking met de di rectie. maar werd wegens ziekte van ir. B Wilton, d'.c met de regeling van de hangend kwcstu- belast was, nog niet behandeld. Ei hebben zich late? nog tientallen arbeiders bij de staking aangesloten maar toen van de kant van de directie d* verzeke ring werd gegeven, dat dc tarief kwestie direct zou worden ter hand genomen, is men weer aan het werk gc.aan zodat het conflict slechts nk'le «ren geduurd heeft. Twee in NAVO-verband in Frankrijk gestationneerde Canadese lucht machtofficieren brengen bij hei schei den van de dag een saluut aan de doden Razzia's in Bandoeng Nederlanders gearresteerd De mobiele brigade, de staatspoli tie en de militaire politie hebben Woensdagavond in verschillende wij ken van Bandoeng (West-Java) uit gebreide razzia's gehouden Men door zocht de hotels Homann Preanger Astoria en een aantal woningen. De razzia's duurden van drie uur 's mid dags tot half elf 's avonds Gedurende die tijd was het de hotelgasten niet toegestaan de hotels te verlaten. De directeur en de zaalchef van Homann. de heren Schinkel en Schouten, wer den voor een nader verhoor aangehou den. Het hoofd van de politie in West- Java, Enoch Danoesoeiata deelde me de dat het „gewone razzia's betrof waarbij naar bepaalde personen werd gezocht" Behalve de twee genoemde personen zou volgens Enoch niemand zijn aangehouden. Pi-Aneta vernam echter, dat ook in het hotel Merdeka Soekaboeii de af gelopen nacht arrestaties waren ver richt. Daar zouden o.a. twee Nederlan ders uit Djakarta zijn aangehouden. Voorbereiding van de Geneefse conferentie Sowjet-memorandum Het Woensdag te Moskou aan de Amerikaanse ambassadeur. Bohlen overhandigde Russische memorandum, bevat behalve het aanvaarden van het Volkenbondspaleis te Genève als conferentieplaats, het voorstel, dat de officiële talen ter conferentie het Frans. Engels. Russisch en Chinees dienen te zijn. Voorts werd geadviseerd voor de vertalingen hetzelfde systeem te vol gen als in Berlijn, waar de mondelin ge verklaringen geiijktijoig in de an dere talen werden vertaald, waarna nog een vertaling in een der toegelaten talen volgde. Ook is in het Sowjet-memorandum verklaard dat men tot overeenstem ming moet komen over- de ver de: ing van de kosten der Geneefse confe rentie. aldus deze kringen. IN HET OERWOUD VAN KENYA Versterkt offensief Wellicht zal binnen enige dageu in het oerwoud van Kenya een ..vredes conferentie" van leger- en regerings functionarissen met leiders van de Man Mau worden georganiseerd om bijzonderheden te regelen voor een Malversaties bij Bank voor Internationale Zaken In opdracht van de raad van com missarissen wordt op instigatie van de officier van justitie te Amsterdam een onderzoek 'ngesteld naar de ge dragingen van de directeur van de Bank voor Internationale Zaken en twee der procuratiehouders. Hun wordt overtreding van de deviezen- bepalingen ten laste gelegd, die in 1951 en 1952 zou zijn gepleegd. Ook door de raad van commissaris sen zelf wordt een onderzoek inge steld van de ten laste gelegde feiten, terwjjl in de leiding van zaken voor zieningen zijn getroffen. Mr. Van Kleffens voorgesteld als V.N.-voorzitter De vijf landen van het Verdrag van Brussel zjjn overeen gekomen de Nederlandse oud-minister van bulten landse zaken, nir. E. N. Kleffens, die thans buitengewoon gezant en gevol machtigd minister in Portugal is, voor te stellen als candidaat voor het voorzitterschap van de algemene ver gadering der Verenigde Naties op de zitting, welke in September van dit jaar te New York wordt geopend. Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen te Londen "besloten de vijf landen Groot-Brittannie. Frank- ryk, Nederland, België en Luxem burg - bij besprekingen in het be gin van deze week mr. Van Kleffens als candidaat voor te stellen bij be vriende delegaties. De huidige algemene vergadering wordt geleid door mevrouw Vijaya Laksjmi Pandit van India. FEEST IN DREISCHOR Hij is thans op één na de oudste man van Nederland In Dreischor werd opa Kip gisteren honderd en drie jaar en daarom waaide de vlag vrolijk van het gemeentehuis. Burgemeester A. H. Vermeu len was een van de eersten, die de jarige kwamen gelukwensen, doch hy werd vrijwel onmiddellijk gevolgd door een staf van Polygoon uit Haarlem. „Honderd en drie jaar, opa, en nog zo kras, dan moet je op de film" zei de equipage-chef, „in de bioscopen moeten ze zien hoe goed het nog met D gaat"En Opa vond het best: „Je doet maar, hoor". In de kleine wo ning van Opa's dochter werd het daarop een geloop en gedraaf als In een Hollywood-studio. Er kwamen grote schijnwerpers voor de dag, een micro foon werd opgesteld en in het nauwe portaaltje naar de woonkamer kwam een reusachtig filmapparaat. Burgemeester Vermeulen werd be reid gevonden om de jarige te inter viewen, maar zoals het behoort de hele scène moest even te voren gerepeteerd worden. De cameraman gaf aanwijzingen, de geluidstechnicus draaide aan knoppen en zette een koptelefoon op, een derde man ging op zjjn hurken bij opa en de burge meester zitten om de microfoon in de juiste stand te krijgenen daar startte de eerste repetitie. De burgemeester vroeg honderd uit: hoe opa had geleefd en gewerkt, („vroeg naar bed en vroeg opstaan, maar da-doen ze tegenwoordig niet meer"), of de sigaar nogal smaakte („ja, dat gaat best"), of hjj het pret tig vond na de evacuatie weer in Dreischor te wonen („nou, dat vind ik erg goed") en nog andere zaken. Het geluid was nog niet helemaal best, zei de technicus van de film, want de burgemeester had een zware bas en opa een heel licht geluid. En dat eiste nadere voorzieningen en een nieuwe repetitie. „Nog een keer?' vroeg opa verbaasd, enfin het moest aan maar De tweede re petitie liep nóg wel niet naar wens, maar de Polygoon-mensen meenden, dat ze het wel konden wagen. En toen kwam het grote moment. De schijnwerpers zetten Opa en de burgemeester in een fel licht, de voor deur werd gesloten om het geluid van buiten te weren, kinderen, klein-kin- deren en andere gasten hielden de adem in en opnieuw stak de burge meester van wal. Doch toen opa een zelfde vraag voor de derde maal werd gesteld, wérd het hem toch wel een beetje bar en inplaats van zijn keu rige repetitie-antwoord, klonk een een beetje ongeduldig: „Dat heb ik daarstraks toch al gezegd Verder liep echter de opname naar wens, zodat en opa Kip èn burgemees ter Vermeulen binnenkort van het witte doek der bioscopen het Neder landse volk zullen vertellen, hoe men honderd drie jaar kan worden Toen nog een opname met een kleine camera buiten fief wipte opa uit zjin stoel en nam plaats on der een kleurige slinger, die gedien stige handen aan de zijgevel hadden opgehangen. En daarop trokken de camera-mensen van Polygoon met hun toestellen weer weg De stroom van gelukwensen bleef echter aanhouden. Kinderen kwamen kaartjes brengen namens hun ouders en kregen als dank van de dochter van Kip een lekkere toffee. De school jeugd bracht een aubade en zong een speciaal voor hem vervaardigd vers je, twee hoofdverpleegsters van het ziekenhuis te Dordrecht, waar hij tij dens de evacuatie was verpleegd, wa ren speciaal overgekomen om hem de hand te drukken. En dat waar deerde Opa Kip buitengewoon. Er waren geschenken, o.a. van de adop tiegemeente Aalsmeer en er was een telegram van de Commissaris der Koningin. De hónderd en drie-jarige beschikt nog over een uitstekende gezondheid en weet allerlei bijzonderheden over zh'n lange leven te vertellen. Hij is op één na de oudste man van Nederland. Er zijn nog vier vrouwen ouder dan hy. Het aantal honderd-jarigen en ouderen in Nederland bedraagt thans veertig. massa-overgave van groepen opstan delingen aldus werd te Nairobi me degedeeld Negentien van de 26 leiders der Mau Mau. met wie de gevangen genomen ..generaal China" via brieven en Koe riers contact heeft gezocht, hebben goeddeels bevestigend geantwoord op het verzoek om zich over te geven. Sinds ..generaal China' ruim een maand geleden de gelegenheid kreeg om zich met de leiders van de verzets groepen in verbinding te stellen, neb ben de Britten deze actie om de Mau Mau tot algehele overgave te b-en- gen. kracht bijgezet door een versterkt offensief tegen de opstandelingen. Gan^ van pyramide ingestort Naar te Caïro wordt vernomen, is een gedeelte van de gang. die naar men meent naar de grafkamer van de pas ontdekte pyramide bij Sakkara leidt, ingestort Een arbeider kwam om het leven. Twee werden gewond. Men neemt aan dat de pyramide de begraafplaats is van koning Sanakht, uit de derde dynastie. Testpiloot Joe Lynch verongelukt Prins Bernhard diep geiroffen Testpuoot Joe Lynch van de North American Aviation vlieg tui.rif abrie ken, die enige dagen geleden met. Prins Bernhard in een straalvliegtuig de geluidsbarrière doorbrak is met hetzelfde toestel dodelijk veronge lukt.. Een foto van Joe Lynch, nadat hij zijn vlucht met de koninklijke gast had voltooid. Prins Bernhard verklaarde diep ge troffen te zijn door de dood van Lynch. ,JIij was een van de beste piloten." aldus de prins. Vrouw omgekomen door gasverstikking De 45-jarige weduwe A A. S. is Woensdagavond door gasverstikking in haar woning aan de Jacob van Len- nepstraat te Amsterdam om het leven gekomen. DE VERWACHT: RUSTIG WEER In de ochtend plaatselijk mist. Ove rigens droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Weinig w'nd Ongeveer dezelfde temperatuur. (Vandaag volle maan) 20 Maart Zon: Maan: ZON EN MAAN. Op 6.44 Op 20.25 Onder 18.53 Onder 6.31

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1