PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beschuldigingen van McCarthy tegen het leger verworpen Ook Zeeland krijgt Nijverheidsdag provinciale BILT Kantlij n WESTELIJKE VOORSTELLEN OVER CONFERENTIE AAN S0WJET CAPITULATIE VAN MAU MAU KOMT IN ZICHT 197e Jaargang - No. 52 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntljn: Pl.-verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week, f 5.85 per kw., fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 4 Maart '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per nm Minimum p. advertentie 1 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. regel si van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen. Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160): Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorstatr. 63. telel. 2475 {b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr 2. telef 16: Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zlerikzee. N Bogerdsti. C 160. telef. 26 PRESIDENT EISENHOWER NEEMT STELLING „Amerikaanse traditie van recht en billijkheid handhaven" President Eisenhower heeft Woensdag op zijn wekelijkse persconferentie de beschuldigingen van Senator McCarthy dat het leger „communisten In bescherming neemt", van de hand gewezen en verzekerd, dat de „uit eindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoerende taak van de Ameri kaanse regering bij de president berust". Zonder Senator McCarthy bij naam te noemen verklaarde de president, dat hij iedere ambtenaar van de uitvoerende macht, die niet op een be hoorlijke wijze door de commissies van onderzoek van het Congres wordt ondervraagd, volledig zal steunen. Hij zeide, dat de Verenigde Staten bij het front maken tegen het com munisme hun ondergang tegemoet gaan, indien zij methoden gebruiken, die niet in overeenstemming zijn met de Amerikaanse traditie van recht en billijkheid. De president begon zijn verklaring met „enkele opmerkingen" over de zaak van majoor Irving Peress, een New-Yorkse tandarts, die door het leger bevorderd werd, hoewel hij ge weigerd had te antwoorden op vra gen over zijn loyaliteit. Eisenhower zeide, dat het leger in deze zaak ernstige fouten had gemaakt. De zaak-Peress is aanleiding ge weest tot de controverse tussen se- Dronken automobilisten of automo bilisten. die onder de invloed van alcohol verkeren, zijn de schrik der mensheid. Maar omgekeerd heb ben vele automobilisten behoorlijk de schrik voor de alcohol te pakken, om dat zij weten, dat zodra alcoholgebruik geconstateerd kan worden, zij ernstig in het nadeel zijn, zelfs al dragen zij aan een ongeluk geen schuld. De alcohol-bloedproef had dan ook een behoorlijke preventieve werking en daarom is het jammer, dat deze bloedproef plotseling van zeer twij felachtige waarde is gebleken. In Duitsland heeft n.l. een automo bilist na een ongeval tegen die bloed proef geprotesteerd. Hij stuurde zes bloedmonsters naar zes verschillende instituten enze constateerden alle zes een ander alcoholpercentage! De rechtbank geloofde het niet. Men liet drie even oude. even goed gevoede mannen komen en gaf hen alle drie evenveel cognac te drinken. Weer gingen de bloedmonsters naar zes verschillende instituien En weer bleek de uitkomst zeer ver uiteen te lopen Nu vraagt men zich in Bonn af, hoe veel automobilisten onschuldig ver oordeeld zijn in de loop der tijden Jammer. De bloedproef leek een uitstekend middel. Preventief en als bewij sm ateriaal. Gelukkig zijn de meeste automobi listen verstandig genoeg om in te zien, dat men bij snelverkeer met al cohol zéér voorzichtig moet zijn. In Arnhem is onlangs van P.v.d-A.- zijde het denkbeeld geopperd om in deze stad het Engels als tweede voertaal te gaan gebruiken en daar door uitdrukking te geven aan de Europese gedachte; dit denkbeeld is (afgezien van de tegenstand der espe rantisten) niet eens zo slecht ontvan gen, maar „De Tijd" (R.K.) meent er toch niet geringe bezwaren tegen te kunnen aanvoeren: „Wy willen niet te veel aandacht schenken aan de ironie, dat het juist Engeland is, dat zich niet al te nauw aan een Europese eenheid wil bin den, noch ook aan de consequentie, dat bij doorvoering ook buiten Arn hem Friesland in de richting van drie taligheid zou worden gedrongen, maar wij hebben er allerminst behoefte aan de ontstellende na-oorlogse infectie van onze' taal met anglicismen te gaan bevorderen. Het wil ons voorkomen, dat de voorsteller uitgaat van een ty pische nivelleringsgedachte, waarin het behoud van de eigen nationale cultuur en 't eigen Nederlandse volks karakter een te geringe rol speelt. Men oehoeft niet Engels te kunnen spreken om Europees te leren denken en men behoeft niets van zijn eigen nationale geestelijke waarden prijs te geven om in een Europese eenheid met ere en vrucht zijn rol te spelen. De Europese gedachte is een politieke en economische en geen culturele Zij komt voort uit de behoefte en de noodzaak van samenwerking en van gemeenschappelijke verdediging, niet alleen van gemeenschappelijke cultu rele en geestelijke waarden, maar ook van die van elke Europese natie afzonderlijk. De ervaringen door onze Zuiderburen opgedaan met tweetalig heid, zijn van die aard, dat wij zelfs alleen Arnhem niet aan zulk een ex periment zouden willen wagen- Het is natuurlijk nuttig, dat zoveel mogelijk Nederlanders leren de Engelse taal min of meer te beheersen, maar daar voor is het invoeren van tweetalig heid allerminst nodig. De taal is nu eenmaal gans een volk en Holland moet toch al moeite genoeg doen om zichzelf niet te laten annexeren". Goed dus maar, dat het met de Arn hemse tweetaligheid zo'n vaart niet zal lopen. Er was in Baarn een jongetje, dat regelmatig de banden leeg liet lo pen van de fiets van een meneer, waar het knaapje een hekel aan had. Deze heer waarschuwde het joch, nator McCarthy en de minister voor het leger, Robert Stevens, over de be handeling van getuigen 'van het le ger door McCarthy's commissie van onderzoek naar communistische acti viteit. Eisenhower verklaarde verder, dat niemand van de uitvoerende macht BP.M.-brand geblust. De grote brand op de terreinen van de B.P.M. te Pernis, die Maandag dagavond is begonnen, is Woensdag middag om 17.55 uur geëindigd. Op dat tijdstip was het vuur in de twee de tank gedoofd. Slechts een zeer klein gedeelte van de inhoud van deze tank is verbrand, aangezien het mo gelijk is gebleken, de zware benzine te doen afvloeien. Direct na de brand is begonnen met een nitgebreid onderzoek naar de oorzaak. machtiging had gekregen te suggere ren, dat welke ondergeschikte ook, om welke redenen ook, zijn overtui ging of beginselen geweld moet aan doen of zich elke soort van persoon lijke vernedering zal laten welgeval len wanneer hij getuigenis aflegt voor een congrescommissie of elders. Eisenhower prees in het bijzon der een van de getuigen, die zeer ernstig door senator McCar. thy was gecritiseerd, nl. brigade generaal Ralph Zwlcker. De pre sident zeide, dat generaal Zwieker wegens „dapperheid te velde" was onderscheiden. Ver volgens maakte Eisenhower en kele opmerkingen In het alge meen: 1. Wij moeten voortdurend waak zaam zijn in iedere phase van rege- rings-activiteit om zeker te zijn. dat er geen ondermijnende penetratie plaats vindt; 2. Bij de bestrijding van het com munisme lijden wij schipbreuk wan neer wij opzettelijk of door onver schilligheid methoden bezigen, die niet stroken met het Amerikaanse rechtvaardigheidsgevoel 3. Het geweten van Amerika zal scherp weten te onderscheiden of wij waakzaam zijn zonder onbillijk te zijn. Dat geweten is weerspiegeld in het Amerikaanse congres. Wij kun nen er zeker van zijn dat zijn leden beantwoorden aan Amerika's over tuiging en geloof in dit opzicht. Eisenhower legde er de nadruk op, dat de uiteindelijke verantwoordelijk heid voor hef beleid van alle delon van de uitvoerende taak der regering bij de president der Verenigde Sta ten berust. De president zeide ook, dat iedereen wist. dat de militaire diensten en hun leiders steeds vol komen loyaal geweest «aren en bui ten verdenking stonden. „GENEVE" KOMT IN ZICHT China en N.-Korea namen invitatie «tan De Westelijke mogendheden voeren thans besprekingen over de organisa tie van de komende conferentie te Genève. Zij zijn zo ver gevorderd, dat zjj de Sowjet-Unie voorstellen kun nen doen over het administratieve ge deelte van de conferentie. Mogelijk zullen gedelegeerden uit 20 landen de opening van de conferentie bijwonen. Thans wordt nog het antwoord in gewacht van 13 landen. In diploma tieke leringen neemt men aan, dat al le uitgenodigden delegaties zullen zenden. Er zijn geen maatregelen getroffen voor een onderhoud der ministers van buitenlandse zaken van de Westelijke drie vóór de conferentie van Genève. De ministers zullen elkaar echter nog op 23 April a.s. voor de conferen tie te Parijs ontmoeten op de confe rentie van de Navo. Men neemt aan, dat zij dan vdn de gelegenheid ge bruik zullen maken, 'om de agenda met elkaar en met andere landen van de Navo te bespreken. Amerikaanse. Franse en Britse deskundigen zullen nog vóór „Genè ve" in Washington bijeenkomen voor besprekingen over het Koreaanse vraagstuk. In Parijs zullen „parallel onderhandelingen" over het Indochi- nese vraagstuk worden gevoerd. Ongeluk liep goed af. Een negentienjarige houtbe werker uit Krommenie heeft een merkwaardig avontuur be leefd. dat echter wonder boven wonder goed is afgelopen. Maandagavond moest de jon gen, om naar huis te komen, de spoorbaan ZaandamAlkmaar oversteken, Hij deed dit op het moment, dat een rangerende trein naderde. Omdat ter plaat se geen overweg is, nam hij de fiets op de schouders, holde over de spoorlijn, struikelde en viel tussen de rails. Enisle se conden later dreunden de wa gons over zjjn hoofd. De fiets werd volkomen vernield, doch de jongeman kwam na een paar seconden overeind met slechts een paar kleine wondjes aan zijn neus. Hij kon direct zijn weg naar huis vervolgen Zij het niet op de fiets. WVWW*W\MWWWW\*W maar dat dacht toen; Fijn, hij rijdt hem! En zodra de heer in kwestie zijn fiets weer eens buiten liet staan, wa ren de banden leegDe heer wacht te de Kwajongen toen op. En gaf hem, bij het op heterdaad betrappen, een draai om zijn oren. Omdat hij de va der van de aap een bekeuring wilde besparen. De vader liep wel naar de politie. f 35 boete, zei de kantonrechter Lekker, zei de treiteraar Maar van de kantonrechter begrij pen wij niets. Geen draai om zijn oren verdiende het jochie. Een dave rend pak rammelt Radio-Peking heeft gemeld, dat communistisch China zich bereid heeft verklaard deel te nemen aan de conferentie, die 26 April te Genève wordt gehouden over het Verre Oos ten. Ook Noord-Korea heeft zich bereid verklaard deel te nemen aan de con ferentie. Worden Brabantse oolders samengevoegd? De Ingelanden van de polders van Fijnaart en omgeving protesteren te- I gen een plan van de Provinciale Wa terstaat in Noord-Brabant om over te gaan tot de combinatie van tien wa» I terschappcii. De waterschappen zijn tegen de I combinatie, omdat volgens hen door de waterstaat inbreuk wordt gedaan I op een eeuwenoude traditie. Daar- I naast protesteren zij, omdat zij niet i van tevoren op de hoogte zijn gesteld van deze plannen en geen kostenbere kening hebben gekregen. Van de zijde der provinciale water, staat werd deze combinatie voorge steld. omdat -Ie samenvoeging van de waterschappen financieel gunstiger zou zijn. In plaats van ach' gemalen voor de onderscheidene polders zou men slechts kunnen volstaan met twee grote gemalen. Aan talrijke van deze gemalen is namelijk grote sclia- i do aangericht door de stormvloed van 1 F.- "ar: De mge'anden van de waterschappen zijn echter van plan, de ach? gemalen ten spoedigste te herstellen. Na zijn herbenoeming als -president van Egypte bracht generaal Naguib een bezoek aan Khartoem, v;aar hij de opening van het Soedan-parlemer.t zou bijwonen. Zijn komst was echter aanleiding tot, bloedige relletjes, waarbij 30 personen werden gedood en meer dan honderd werden gewond. B\j zijn aankomst te Khartoem werd generaal Naguib begroet door de Britse gouverneur-generaal, sir Robert Howe (midden Eden wijst Egyptische beschuld'ffmg af. Arrestaties in Khartoem De Britse minister van buitenland se zaken, Anthony Eden, heeft Woensdag in het Lagerhuis de Egyp tische beschuldiging afgewezen, dat Engeland Je hand zon hebben gehad in de ongeregeldheden, die Maandag te Khartoem nebben plaats gevonden. Deze beschuldiging is door gene raal Naguib in een radio-uitzending van Dinsdagavond geuit. Te Khartoem zijn 173 oersonen, die er van verdacht worden de hand te hebben gehad in de wanordelijkheden, welke zich Maandag jl. in de Soeda- nese hoofdstad hebben voorgedaan, gearresteerd. Zij zullen in staat van escliuldiging worden gesteld wegens ..moord en het. deelnemen aan tegen de regering gerichte demonstraties". Meer dan 15.000 oersonen zijn uit Khartoem geëvacueerd. Onder poli- tiegeleide worden de stamleden met speciale treinen naar Kosti en Iem gebracht. De politie heeft een groot aantal dolken, speren, bijlen en ande re wapens in beslag genomen, die Maandag door demonstranten zijn ge bruikt. „VERDER VECHTEN IS ZINLOOS" Op het duin bij Zoutelande. (Foto P.Z.C.) „Generaal China" spoort aan tot overgave. Vermomd als inheems politieamb tenaar heeft de gearresteerde Mau- Mau-generaal „China" in overleg met de Britse regering vredesonderhande lingen gevoerd met een aantal Man Mau-lcidcrs. In brede kringen van de Mau Mau. zo is gebleken, is men van mening, dat verder echten tegen Engeland zinloos is. Het is waar schijnlijk. dat de Man Mau-leden zich op grote schaal zullen overgeven. „Generaal China", wiens eigenlijke naam Waroehioe Itote is, werd op 3 Saarkwestie wordt besproken De Franse minister va.n buiten landse /.aken 3idau!t za! Dinsdag een bespreking over de Saarkwestie heb ben met de West-Duitse bondskanse lier Adenauer. De bespreking wordt te Parijs ge houden. Zij is door Adenauer voorge steld in een schrijven, dat Dinsdag te Parijs is ontvangen. Het initiatief tot hervatting der on derhandelingen is door Bidault geno men, onmiddellijk na de Berlpnse con ferentie der Grote Vier. Het doel der beide landen is tot een „gemeenschappelijke verklaring" te komen over de politieke en econo mische status van Saarland. V.S eisen schadevergoeding van Rnslend en Hongarije. De Verenigde Staten hebben Woens dag bij het Internationale Gerechts hof in Den Haag een eis tot schade vergoeding tegen Hongarije en Rus land ingediend op grond van de be handeling. die de bemanning van een Amerikaans militair vliegtuig onder gaan zou hebben, toen Tiet toestel In November 1951 tot landen gedwon gen werd. De regering van de Verenigde Sta ten heeft Hongarije en de Sowjet- Unie er van beschuldigd het vliegtuig van het type C-47. dat „buiten weten van de bemanning door de wind was afgedreven", in beslag te hebben ge nomen en de 4 bemanningsleden recht te hebben onthouden. Voor deze schending van de internationale over eenkomsten eisen de Verenigde Sta ten geldelijke en andere vergoedingen van de belde regeringen. zijn berechting verklaarde hij aan het hoofd te staan van 4000 man een aanzienlijk deel van de gehele sterk te van de Mau Mau cïe opereerden Si de Zuidelijke helling van de berg enia. Generaal China werd uit zijn cel te Nairobi per vliegtuig overgebracht naar een bewaakt gebouw te Nieri, 150 km ten Noorden van Nairobi. Daar schreef hij persoonlijke brieven aan leiders van de Mau Mau in de bossen en Kikoejoe-reservaten, waar in hij vredesbesprekingen voorstelde. Generaal Sir George Erskine, de Britse opperbevelhebber in Oost-Af rika. zei dat er 26 brieven zijn ver zonden. Vijf plaatselijke Mau Mau- leiders hebben in gunstige zin geant woord op de aansporing van generaal China om zich over te geven. De doodstraf van generaal China is inmiddels veranderd in levenslange gevangenisstraf. Aan leden van de Mau Mau. die zich overgeven, was al eerder vrijgeleide aan ge cod en. In afwachting van de "erdere re sultaten van deze onderhandelingen zetten de Britten de strijd tegen de Mau Mau onverminderd voort. OPVOERING PRODUCTIVITEIT Op Woensdag 12 Mei in Ter neuzen In verschillende Nederlandse provincies zjjn reeds provinciale Njjver- heidsdagen gehouden en thans zal ook Zeeland hiervoor aan de beurt ko men. Het ligt nl. in de bedoeling op Woensdag 12 Mei in Terneuzen een Zeeuwse Nijverheidsdag te organiseren. De keuze is op Terneuzen geval len op grond van de overw eging, dat de kleine- en middelgrote industriële bedrijven voor een zeer belangrijk deel juist in Zeeuwsch-VIaanderen ge vestigd zyn. Doel >eze Nijverheidsdag wordt georga niseerd in samenwerking met ae Con tactgroep Opvoering Productiviteit, welke in Den Haag naar zetel heeft en zich ten doel stelt de verhoging van de productiviteit van het econo misch leven in ons land te propage ren. Zij wil, naast de bestaande Bu reaux en instituten, stimulerend en voorlichtend optreden en streeft in het bzonder na het ten goede ko men van de technische bijstand aan de Nederlandse industrie en landbouw in het kader van het Marshallplan te bevorderen, in de contactgroep zijn het gehele bedrijfsleven en de organi saties, die op het terrein van de ef ficiency werken, vertegenwoordigd. De provinciale nijverheidsdagen, die tot nu toe in Groningen, Leeuw arden, Deventer, Den Bosch en Roer mond werden gehouden, hebben een tweeledig doel: le. na te gaan of in de kringen van ondernemers van kleinere en middelgrote bedrijven voldoende be langstelling bestond voor het bijwo nen van een bijeenkomst, waar wordt gesproken over de opvoering van productiviteit; 2e. zo mogelhk ook door middel van de aan de Nijverheidsdag gekop pelde publiciteit een bazuinstoot te geven voor het feit dat voor de klei- ne en middelgrote ondernemers een periode is aangebroken, waarin hij verstandig doet meer aandacht te besteden aan moderne ideeën over bedrijfsbeheer, teneinde daarvan in de concurrentie-strijd, die hem te wachten staat, te profiteren. Ten kantore van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland te Middelburg werd een oriënteren de vergadering gehouden, teneinde te komen tot een Nijverheidsdag in Zeeland. De bijeenkomst stond onder leiding van de heer A. L. S. Locke- feer, lid van Gedeputeerde Staten en voorzitter van het E.T.I., en werd bij gewoond door de heren A. S. de Jon- fe, secretaris Kamer van Koophan- el voor Zeeuwsch-VIaanderen, ir. J. P. Berdenis van Berlekom namens de Mij. voor Nijverheid en Handel, ir. J. v. d. Kooy, Rijksnijverheidsconsu- lent in Zeeland en drs. M. C. Ver burg, directeur van het E.T.I. voor Zeeland. Namens de Contactgroep Opvoering Productiviteit te 's-Gra- venhage waren aanwezig: mr. A. Se- ret en ir. P. Th. Posthumus Meyjes. Deze heren hebben allen zitting genomen in een voorlopige werk groep, waarvan het secretariaat bn het E.T.I. berust Het ligt in de be doeling op de Zeeuwse Nijverheids dag nog een intensieve Voorlichtings campagne te doen volgen. Nederlandse zeelieden in Japan gedrost. MOEILIJKHEDEN OP „AMSTELSTAD Aan boord van het 7.178 br. t. me tende Nederlandse vrachtschip „Am- stelstad" van de rederij „Amsterdam" dat in de haven van Otaru op het Ja- oanse eiland Hokkaido ligt. zjjn moei lijkheden ontstaan met 25 leden van de bemanning Zaterdagavond zijn 26 leden van de 39 koppen tellende bemanning allen Nederlanders na een ruzie tussen een stoker en de eerste machinist van boord gelopen. Een van hen is op het schip teruggekeerd. Volgens een be richt van Reut-r zou de kapitein de stakende zeelieden ontslagen hebben. De directie van de rederij heeft wel van de moeilijkheden vernomen, maar heeft niets van »on ontslag gehoord. Volgens berichten, die de directie uit Tokio heeft ontvangen, is de Neder landse consul-generaal in Tokio on derweg naar Otaru om deze zaak te regelen. Nieuwe onHememinsrsraden De Sociaal-Economische Raad heeft een drietal verordeningen vastgesteld, waarbij bedrijfscommis sles «orden ingesteld resp. voor de ziekenfondsen, voor het bakkersbe drijf eo voor de visconservenindu- strie. Hoofden van ondernemingen in deze sectoren worden verplicht een ondernemingsraad in te stellen met ingang van de 10ste dag na af kondiging dezer verordeningen. Nieuwe partij in België Een nieuwe katholieke af schei- dingspartij is opgericht, die de naam draagt van ..Christelijke Vlaamse Volksunie". De nieuwe rartij, aan het hoofd waarvan de katholieke senator Clynmans staat, zal deelnemen aan de verkiezingen, «-elke 11 April a.s. worden gehouden. De nieuwe partij richt zien tot de Vlaamse midden stand en de Vlaamse land- en tuin bouwers. DE VERWACHT: AFNEMENDE WIND. Veel bewolking met enkele buien, maar ook enkele opklaringen. Aan vankelijk matige Zuidwestelijke wind. Later zwakke veranderlijke wind. Ongeveer dezelfde temperatu ren als gisteren. (5 Maart Nieuwe Maan). 5 Maart Zon: Op Maan: Op ZON EN MAAN. Onder 18.26 Onder 19.25

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1