PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westelijken verwierpen Molotows nieuwe voorstel onmiddellijk Bestaansbronnen op platteland zijn sterk begrensd BILT Kantlij n VERBOD AAN N.-GUINEA OM EEN SCHIP AF TE STAAN MAAR IN WITTEBROODSWEKEN GING HET AL MIS 197e Jaargang - No. 34 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B den Boer, Adjunct: W de Pagter. Hoofdred.: G. Balllcttjn; Pl.-verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. t 5.85 per kw., fr p. p. t 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 11 Febr. '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p advertentie t 3, fng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* imax 8 regel*» van 1-5 regels L— Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr 58-60, telef. 2355 4 HJnen <b.g.g 2861 of 2160). Middelburg. Markt 51. telef 3841; Goes, Lange Voretstr. 63. telef 2475 (b.gg. 2228): Oostburg. Flnlandstr 2. telef 16: Terneuzen, Brouwerljstr 2: Zierikzee. N BogerdstT C ICQ, telef GEEN „MODERNE MONROELEER" ,J*oging om Navo te ontbinden en Ver. Staten terug te dringen" De drie Westelijke ministers van buitenlandse zaken hebben Woensdag een door Molotow ingediend plan voor een veiligheidspact tussen alle Europese staten resoluut van de hand gewezen als een poging om de ont binding van de Navo te bewerkstelligen en de Verenigde Staten uit Europa terug te dringen. Eden kenmerkte het Russische plan als een moderne Monroeleer voor Europa. Beide Westeuropese ministers, die aan de conferentietafel zaten, maakten het duidelijk, dat z|j zich geenszins tot deze nieuwe Russische leer zullen laten bekeren. Ofschoon het Russische plan door de drie Westelijke mirimers niet ge schikt wordt geacht voor ernstige discussie, besloten zjj op aandrang van Molotow het debat over Duitsland en de Enropese veiligheid voort te zetten Verrassing heeft door Molotow in gediende voorstel voor een Europees veiligheidspact niet gewekt. Het hield slechts een enkel nieuw element in: Molotow wilde zich baseren op een voortgezette scheiding van Duitsland en h|f stelde voor de bezettingstroe- Ken binnen een half jaar uit beide elften van Duitsland terug te trek ken. Voorts willde de Russische mi nister, zoals in zijn voorgaande re devoeringen reeds was aangekondigd, in de plat ts van „de vorming van groepen van Europese staten, die tegen andere Europese staten ge richt zijn" een algemeen Europees veiligheidspact stellen. De deel nemende landen zouden regelma tig conferenties moeten beleggen, een permanent raadgevend politiek or gaan moeten vormen en daarnaast Als er mededelingen te doen zijn over de ScheldeRijn-verbin ding, moet Nederland die meest al horen uit Belgische bronnen. Dit is op zichzelf natuurlijk een merkwaar dige toestand, maar de Nederlandse pers heeft er zich zo langzamerhand in arren moede bij neergelegd, dat onze Zuiderburen minder geheim zinnig doen dan Den Haag Ook nu kwamen de feiten weer uit Brussel. En zij zijn de moeite waard. Er schijnt namelijk door de heren Van Cauwelaert aan Belgische en van Steenberghe aan Nederlandse zijde 'n accoord bereikt te zijn. waarin defini tief zou zijn besloten tot de aanleg van een Schelde—Moerdijk-kanaal. Dit kanaal zou voornamelijk een Noord-Brabantse aanlegenheid wor den en Zuid-Beveland doorsnijden tussen Bath en Bergen op Zoom. Ber gen zou dan met een zijkanaal met het ScheldeMoerdijk-kanaal worden verbonden. Bovendien zou overeenstemming verkregen zijn over een verbreding van het kanaal Terneuzen—Gent en de bouw van twee nieuwe sluizen in Terneuzen. Tenslotte zou de stop te Ternayen verdwijnen. Dit alles is met name ook voor Zee land belangrijk nieuws. In de eerste plaats omdat de betekenis van het kanaal door Zuid- Beveland er aanzienlijk door afneemt- Terwijl dit vaarwater eens het drukst bevaren kanaal van Europa en daar mede ter wereld was, wordt het, als er een AntwerpenMoerdijkkanaal komt, eensklaps van secundaire be tekenis. De scheepvaart Antwerpen— Rijn zal zich dan vanzelfsprekend door het nieuwe kanaal bewegen het kanaal door Zuid-Beveland blijft alleen van betekenis voor de scheep vaart van Gent naar Rotterdam, wel ke veel minder belangrijk is, dan die van Antwerpen. Omgekeerd worden aan Gent, zowel als aan Terneuzen nieuwe ontwikke lingskansen geboden door de verbre ding van het kanaal naar Gent en de bouw van nieuwe sluizen. In België meent men zelfs, dat Terneuzen als zee- en binnenhaven grote toe komstkansen krijgt België zou met het nieuwe kanaal AntwerpenMoerdijk het meest gebaat zijn. Vandaar onder meer, dat het bereid is gebleken tot con cessies aan Nederland. Het zou onder meer af willen zien van zijn aanspra ken op de tussenwateren, een eeuwen oude juridische controverse, waar door de Nederlandse souvereinlteit in zekere mate werd betwist In hoeverre dit afzien van aanspra ken van betekenis zal kunnen zijn voor de mogelijkheden van inpolde ringen in het Scheldegebied moet van zelfsprekend worden afgewacht Het is evenwel niet uitgesloten, dat er mogelijkheden in zitten. Opmerkelijk is, dat met de komen de plannen van de Delta-commissie in deze overeenkomst geen rekening is gehouden. Het zal echter steeds mo gelijk zijn beide met elkaar in over eenstemming te brengen. Tot onmiddellijke veranderingen zal de thans blijkbaar tot stand ge komen overeenstemming niet voe ren. De regeringen en parlementen van beide landen moeten de overeenkomst nog goedkeuren. Daarna moeten de definitieve plannen worden beoor deeld. Tien jaren zullen met de aan leg van het Moerdijk-kanaal en de bij behorende kunstwerken ten minste gemoeid zijn. Er zal dus nog heel wat water door de Schelde vloeien, eer de scheep vaart zich van Antwerpen direct Noordwaarts kan wenden! een raadgevend militair orgaan. De enige rol, die Molotow daarbij aan de Verenigde Staten had toegedacht, was het zenden van waarnemers naar de bijeenkomsten van deze organen. Ook communistisch China zou daar toe het recht moeten krijgen. Gelach John Foster Dulles dankte al bij voorbaat voor deze uitnodiging, die hij niet meer vond dan „een slechte grap", die moeilijk zou kunnen wor den begrepen door het Amerikaanse volk na al de offers die het voor Europa gebracht had. Volgens een Amerikaanse woord voerder ontstond in de conferentie zaal een „niet al te beleefd gelach", toen minister Molotow verklaarde, dat de Verenigde Staten en commu nistisch China slechts als waarne mers tegenwoordig zouden z|jn bij de oprichting van het door hem voorge stelde stelsel voor collectieve veilig heid in Europa. Zelfs Molotow zelf moest tenslotte meelachen, aldus de woordvoerder. Bidault liet er geen twijfel over be staan, dat het plan zijn solidariteit met de beide andere Westelijke minis ters niet verzwakt heeft. De Franse opvatting van een veiligheidsstelsel bleef volgens hem, dat het niet kon worden beperkt tot Europa, doch dat het Engeland en de Verenigde Staten zou moeten omvatten. „Wat de aan wezigheid van Britse en Amerikaanse troepen betreft heeft het Franse volk niet de bedoeling om oude en ver trouwde vriendschappen te verbre ken", aldus Bidault. Ook Eden gaf te verstaan, dat de N.A.V.O. de basis der Britse politiek zal blijven. Hij verzocht zijn Russi sche collega nog eens in te zien, dat deze gemeenschap niemand wilde be dreigen. De vier ministers zullen vandaag in het geheim over Azië spreken en ver volgens Donderdagavond gezamenlijk aanzitten aan een maaltijd in het ge bouw van de geallieerde contröleraad. Vrijdag zullen z|j dan het Oostenrijk se 'staatsverdrag onder de loupe ne men. Dr. Figl, de Oostenrijkse minis ter van buitenlandse zaken, heeft Woensdag reeds besprekingen ge voerd met "zijn Westelijke collega's. Hjj zal vandaag met Molotow bespre kingen voeren. Kort geding over de „Hoa Moa" De president der Haagse recht bank heeft Woensdag in een kort ge ding van de R.M.S. (Zuid-Molukse republiek) tegen het gouvernement van NieuwGuinea, aan dit gouver nement verboden om het te Sorong (Nieuw-Guinea) liggende schip „Hoa Moa" af te geven aan de Republiek Indonesië of om daarover enige an dere beschikkingsdaad te verrichten. De republiek Indonesië had aan de Nederlandse regering te kennen ge geven. dat dit schip, hetwelk vroeger „Sibula" heette en m Mei 1950 te Am- bon was buitgemaakt, aan haar toe behoorde en had daarom aan de Ne derlandse regering verzocht het schip aan haar af te geven. De Nederlandse regering en li,et gouvernement van Nieuw-Guinea wa- Hond beet gasslang door Hoe gevaa rljjk het is een gaskom foor 's nachts te laten branden, bleek te Borne, waar een bond de gasslang doorbeet. Een gelukkige omstandig heid was, dat iemand van het huis gezin 's nachts wakker werd en een sterke gasluclit waarnam. Hij vord de hond dood op de grond liggen. ,,De Ruyter" te Norfolk De Nederlandse kruiser „De Ru|j- ter" is te Norfolk in Virginia aan gekomen voor een bezoek van drie dagen aan deze Amerikaanse marine haven. ren voornemens om aan dit Indonesi sche verzoek te voldoen. De R.M.S. maakte op het schip aanspraken. De president heeft thans op vorde ring van de R.M.S. verboden net schip aan de Republiek Indonesië af te ge ven en ui zijn vonnis bepaald, dat de R.M.S. binnen 4 weken de hoofd-zaak, waarin over het eigendomsrecht van het schip definitief zal worden beslist, bij de rechtbank aanhangig zal ma ken. Bordenwasser vermoordde auteur Bodenheim Harold Weinberg, een 25-jarige bordenwasser, heeft Woensdag in New York bekend de dichter en schrijver Max Bodenheim doodge schoten te hebben, aldus meldt de New Yorkse politie. Men heeft Zon dag j.l. Bodenheim en z|jn vrouw vermoord aangetroffen. De 63-jarige schrijver, die sinds ongeveer 1935 in zeer armoedige om standigheden verkeerde, werd gevon den met op zijn borst een exemplaar van het boek „The sea around us", een best-seller van Rachel Carsons. Omtrent het motief tot deze dubbele moord tast men nog in het duister. Kort na de eerste wereldoorlog ver schenen van Bodenheim o.m. de boe ken „Repleneshlng Jessica", „Black guard" en „Sixty seconds", waarme de hij zich roem verwierf. Lange tijd was n|j in New York zeer geliefd. Het Zweedse Rode Kruis-ziekenhuis te Zierikzee Een tekening van liet Zweedse Rode i hoofdingang. Links om de hoek is de ste vier bedden. Er is één operatie- Kruis-Ziekenhuis, dat te Zierikzee ingang van de poliklinieken. Rechts kamer en een verloskamer. Bet zie- wordt gebauwd. Links het hoofdge- ziet men het zusterhuis. De zaaltjes I kenJiuis zal plaats bieden aan 80 par- bouw; in het midden daarvan de I voor de patiënten bevatten ten hoog- 1 tiënten. Z.E- de minister van oorlog, ir C. Staf, heeft Woensdagmorgen in de zittingszaal van het Hoog Militair Gerechtshof te Den Haag de Raad van Advies inzake Luchtvaart on ge vallen bij de Koninklijke Luchtmachl geïnstalleerd. De Raad van Advies 'gezeten achter de tafel v.l.n.r. de secretaris, generaal-majoor b.d. S. Mante, reserve-generaal prof. dr ir G. Often, reserve-generaal-majoor vlieger W. C. J Versteegh en gene raal-majoor vlieger J. L. Zeghers De voorzitter van de raad is reserve- generaal-majoor vlieger Versteegh. Baby in wieg verbrand In Wierden is het drie maanden oude dochtertje van de familie E. In de wieg verbrand, toen een stoom- apparaat vlam vatte op een moment, dat de moeder elders in 't huis werk zaam was. De baby liep ernstige brandwonden op en werd in zorgwek kende toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij enige uren later overleed. Noorwegen wenst Nederlanders De Noorse minister van handel, Erik Brofoss, heeft Woensdag in het parlement verklaard, dat Noorwegen een onvoldoende bevolkt land is, cn dat waaneer eenmaal een gemeen schappelijke Scandinavische arl>elds- markt zal zjjn ingesteld overwogen moet worden jaarlijks een bepaald aantal Nederlandse landverhuizers toe te laten. De Nederlander* /.ouden als arbeidskrachten op voet van ge lijkheid worden behandeld met de emigranten uit Zweden of Denemar ken. De minister zeide dit naar aanlei ding van het verzoek de» Organisatie voor Europese Economische Samen werking om hulp voor het oplossen gstukken. die de overbe- :alië en Nederland stelt. van de in Itali Zeven Fuinen veroordeeld wegens spionnage Zeven personen zijn Woensdag te Helsinki veroordeeld tot dwangartx-id wegens spionnage voor een buiten landse mogendheid. De veroordeelden z|jn allen Finnen. Eén van hen is een vrouw. Het pro ces tegen de thans veroordeelden 1« in November 1953 begonnen. Het hof heeft niet medegedeeld, ten bate van welk land z|j hebben gespionneerd, doch alle te Helsinki verschijnende dagbladen, met uitzon dering van de communistisch gezin de, hebben de Sowjet-Unie als zoda nig genoemd. Een der veroordeelden heeft zich in de tweede wereldoorlog als oor logsvlieger zeer onderscheiden. Hij was houder van het Mannerheim- kruls, de hoogste Finse militaire on derscheiding. Hij is tot twee jaar dwangarbeid veroordeeld. De vier veroordeelde militairen zijn gedegradeerd. Vijf veroordeelden moeten de staat net bedrag, dat zij met hun spionnage hebben ver diend, betalen. GETROUWD IN GESTOLEN JURK Omvangrijke diefstal in Amsterdams warenhuis Nadat de 35-jarige ex-politieke del inquent K J. G. v. d. S., van beroep koopman, veertien dagen na zjjn hu welijk zijn vrouw bewusteloos had ge slagen, kwam een omvangrijke dief stal van goederen uit een warenhuis te Amsterdam aan het licht De vrouw ging nog In de wittebroodsweken naar de politic en vertelde, dat haar man in gestolen goederen handelde. Als eersten stonden gisteren voor de Amsterdamse rechtbank in deze zaak terecht de 41-jarige R Z- en de 48-jarige A. v. d. S„ beiden controleurs van het warenhuis. De een legde des nachts goederen (voornamejjjk man tels) op een bepaalde plaats neer en zijn collega zorgde er dan de volgen de dag voor, dat de goederen werden weggehaald. Op deze manier zou de koopman v. d. S., een neef van de controleur v. d. S... ongeveer 80 man tels en 500 paar nylenkeusen hebben ontvangen. Tegen de controleur v. d. S. eiste de officier van justitiè een gevange nisstraf van een jaar en tegen Z. twaalf maanden, waarvan vier voor waardelijk. De eis tegen de koopman v. d. S- luidde tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. „Zijn vrouw is ge trouwd", zo zeide de officier in zjjn Ex-koning Peter beledigd door Frans weekblad Het Franse geïllustreerde week blad „Paris Match" is Woensdag door een Parjjs gerechtshof veroor deeld tot het betalen van 500.000 francs aan ex-koning Peter van Zuid- Slavië, wegens smaadschrift, waar door de goede naam van het voorma lige staatshoofd in opspraak is ge bracht. „Paris Match" had beweerd, dat ex-koning Peter een bondgenootschap was aangegaan met Pavlitsj, in de. afgelopen oorlog premier van Kroa tië, toen dit door de Duitsers was bezet. Ex-koning Peter had een gerech telijke actie ingesteld „om de eer van de 'vorst en van de natie ongeschon den te bewaren" De hoofdredacteur van „Paris Match" en een verslagge ver zijn voorts ieder tot 50.000 francs boete veroordeeld. Zijn er te weinig loten Het lid van de Tweede Kamer de heer Weiter heeft aan de minister van financiën gevraagd of het de minister bekend is, dat het jaarlükse aantal loterijen van de Staatsloterij en het per loterjj beschikbare aantal loten verre blijven beneden de behoef te, zodat in sommige gevallen voor hen, die een lot in de Staatsloterij wensen te nemen, buiten de officiële verkooptoeslag moet worden betaald om een lot te verkrijgen. Indien de minister erkent het in aanmerkelijke mate overtreffen van de behoefte aan loten van de Staats loterij van het beschikbare aantal lo ten, acht hij dan geen termen aan wezig maatregelen te bevorderen ter tegemoetkoming aan die behoefte, zo vraagt de heer Weiter. ECONOMISCHE KRONIEK VAN ZEELAND Bevolkingsaanwas in Zeeland alleen in grotere woonkernen Voor Zeeland is het jaar 1953 blijkbaar een jaar van spaarzaamheid geweest. De inleggelden bjj de spaarbanken stegen voortdurend en twee konden met enthousiasme mededelen, dat de spaargelden de tien millioen hadden overschreden. Dat is van betekenis, ook al moeten we aannemen, dat het hier niet volledig om „echte" spaargelden gaat. Eigenaars van kleinere bedrijven hebben namelijk sedert enige jaren de gewoonte hnn reserve-kapitaaltje b|j spaarbanken te beleggen. Nu er wat meer jaarcijfers over 1953 bekend worden, bljjkt duidelijker in welk opzicht dat jaar gunstig geweest is en in welk opzicht niet. De beide Kamers van Koophandel hielden haar jaarvergaderingen, waarin medegedeeld kon worden, dat de jaarresultaten over het al gemeen niet slecht waren. De Kamer voor Zeeuwsch Vlaan deren besprak twee teleurstellingen, waarmee men het nog alt|jd niet eens kon zijn namelijk de verplaat sing van het bevrachtingscommissa riaat van Terneuzen naar Middel burg en het beëindigen van de bus dienst Oost-Zeeuwsch Vlaanderen— Ook voorzag de voorzitter van de- _j. Kamer, ir. C. A. L. Horstmann, spanningen b|j de ontwikkeling van het loonpeil in Zeeuwsch Vlaanderen. De voorzitter van de Kamer voor Midden- en Noord-Zeeland, de heer C. A. Kammeraad, constateerde, dat de werkgelegenheid een gunstig beeld toonde. In aansluiting hierop kan medege deeld worden, dat er wel enig te kort aan vrouwelijk personeel be staat in Zeeland. De Zeeuwse con fectiefabrieken deelden in haar jaar overzicht over 1953 mede, dat ge brek aan vrouwelijke arbeidskrach ten te Middelburg en Aardenburg noopte tot het openen van een bedrijf te Bergen op Zoom. Ook de vlasspin nerij te Axel had tekort aan vrou wen en meisjes, waardoor het ploe- genstelsel niet kon funetionneren. Agrarische bedrijven. In de agrarische sector werden enkele cijfers bekend, die 1953 ook verder weer karakteriseren als een bevredigend jaar. Bij een lagere fruitproductie (door de watersnood) zullen de veilingen van Goes, Kapel- Ie en Krabbendgke een omzet berei ken van ongeveer 11% millioen gul den (1952: 9% millioen gulden). De perenoogst had een tendenz tot ver mindering bij hogere prijs; de appel- oogst 19o3 was bijzonder groot. De levendiger uienhandel begin Januari, vroeg even de aandacht voor de moeilijkheden, die uientelers in het achterliggende jatr hebben gehad. De ZL.M. zal iets gaan doen om de uientelers voor te lichten en dat kan z|jn nut hebben. Intussen waarschuwde de Z.L.M. reeds, dat men voor 1954 de bieten uitzaai normaal diende te houden. In een vergadering van de Zeeuw se Groententelersvereniging moest medegedeeld worden, dat ae plannen voor een proeftuin op dood spoor kwamen. Van Schouwen-Duiveland kwamen wat de landbouw betreft weinig op wekkende berichten. De oogstver- wachtingen voor de polders Schou wen en Vierbannen moeten uiterst laag gehouden worden. Od honder den hectaren zal nog niets verbouwd worden en op de rest uitsluitend gerst. (vervolg op pag. 8). requisitoir, „in een gestolen jurk waar het prijskaartje nog aan hing". De raadsman %-an v. d. S herinner de aan het milieu van z|jn cliënt en verzocht de rechtbank, rekening te houden met het feit. dat verdachte na de oorlog drie jaar in de gevangenis heeft gezeten, omdat hij bij de S.S. gediend heeft. Hij verzocht de recht bank, een korte straf op te leggen. De vrouw van deze verdachte hoorde twee maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. De rechtbank zal op 24 Februari uit spraak doen. Herhalingsoefeningen in 1954 der Kon. Marine Het ligt in het voornemen om, evenals verleden jaar het geval was, ook in 1954 een deel van het met groot verlof zijnde personeel der Ko ninklijke Marine voor herhalingsoefe ningen in werkelijke dienst op te roe pen. Zo is het de bedoeling dat een ba taljon mariniers van medio Juni tot begin Juli in werkelijke dienst zal komen, terwijl een tweede bataljon later in het jaar zal volgen. De tijds duur van het verblijf in werkelijke dienst zal individueel variëren van 22 tot 33 dagen. Voorts" is het de bedoeling, dat per soneel van de mijnenuitkjjkdienst in verschillende kleine ploegen over het gehele jaar verspreid voor perioden van ten hoogste negen dagen in wer- kelhke dienst komt. terwijl voor een contingent van ca 500 man een oefe ning wordt overwogen in de zomer maanden. Zjj die voor deelname aan deze oefening worden opgeroepen, zullen eveneens voor ten hoogste ne gen dagen in werkelijke dienst ko men. Tenslotte bestaat de mogelijk heid dat op een nader te bepalen trjd- stip in de zomermaanden, een deel ran het personeel van de marinever bindingsdienst, de zeeverkeersorgani- satie en van verschil'ende comman doposten, dat thans met groot ver lof is, voor een termijn ran ten hoog ste dertig dagen in werkelijke dienst zal worden ger epen. Dit aantal zal de honderd nïe, overschrijden. DE VERWACHl: DOOI. Voor het Noord-Oosten van het land: overwegend zwaar bewolkt met aanvankelijk nog enige neerslag Op vele plaatsen mist. Temperatuur ge leidelijk oplopend tot enkele graden boven het vriespunt Aanvankelnk matige tot vrij krachtige Oostelijke tot Zuid-Oostelijke wind. later zwak ke tot matige Zuidelijke wind. Voor het Zuid-Westen van het land: Zwaar bewolkt met enkele opklarin gen en hier en daar mist. Overwe gend droog. Flinke dooi. Matige wind tussen Zuid en Zuid-West ZON EN MAAN 12 Februari Zon: Op 8.03 Onder 17.47 Maan: Op 11.55 Onder 4.44

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1