PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Duzenden in de rampgebieden herdachten Fehruari-vloed Requiem van Von Brucken Fock klonk in Grote Kerk van Goes BILT Kanllin M D HET WAS TE KOUD 01H DE „MARSEILLAISE" TE BLAZEN Russisch diplomaat verdwenen in Tokio Vandaag BIJ IJZIGE KOUDE WOEDDE GROTE BRAND TE AMSTERDAM Harde Oostenwind met strenge vorsl 197e Jaargang 4o. 26 Dagblad uitgave var**6 firma Provinciale ZeeuwsCourant. Directie F van de V'e en F B. den Boer. Adjunct: t de Pagter Hoofdred G Ballin»: PI -verv.: W. Leertouwer en H' Bosshardt ABONNEM ENTSPR) 4' cent per week, I 5.85 per kw.r p p f 6 10 per kw Losse nutters 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 2 Febr. 1954 ADVEKTBNTIEPHUS 22 cent per mm Minimum p advertentie t 5.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» ima* 8 regelsi van 1-5 regels L— iedere regel meer 30 cent ..Brieven oi «drea Bureau v d Blad' 25 cent meer. Giro No 35B30O P Z C. Midrtelb-irg. Bur. Vllssingen, WJtr 58-60. telef. 2355 4 HJnen (b.g.g 2861 of 2160». Middelburg Markt 51. telef 3841: Goes. Lange Vorststr 63 telel 2475 (bg.g Oostburg. Flnlandstr 2. telef 16; Terneuzen. ÖrouwerUstr 2: Zierikzee N Bogctdsii C ICQ telel cQ. BITTERE KOUDE GETROTSEERD Prins Bernhard en minister Algera hielden herdenkingstoespraken Vywel overal in de rampgebieden zUn Maandag 1 Februari, een jaar nacht ons land getroffen werd door de watersnood, die nog lange iyd zal voortleven als. „de ramp", de trieste gebeurtenissen van de eerste Fèoruari 1953 herdacht. Terwjj! de werkraamheden an de wederopbouw tengevolge van de vorst stil lagen, zjjn in vele getroffen Zuid-Hollandse, Brabantse en Zeeuwse gemeenten duizenden, de bittere koude trotserend, ter kerke ge- "•aan en werden berdenkingssamenkomsten gehouden. Ook in byzondore ralszittingen zp'i de doden uit de rampnacht herdacht en in verscheidene gefficrtnei/ werdi kransen gelegd by de graven van hen, die een jaar ge leden het leven Hen. Z.K.H. Prins BeJiard en de ministe r van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera, hebbenIsteren via de ra dïo herdenkingstoespraken gehouden. Prins Bernhard eide in zyn rede dat op deze da allereerst de byna 1800 Nederlaiers, die het le ven verloren, herccht dienden te o.m., dat op deze ig allereerst de worden „Niet met veel woorden, maar door onze ge-.chten opnieuw een ogenblik heel het bijzonder op hen te richten erloor hen op te dragen aan God. die iven alle aard se rampen uit het ntpunt blijft In zijn herdenkingsoord betrok de prins vooral de nabes.anden van de slachtoffers. Voorts >rinnerde hy aan de grote nations saamhorig heid. die na de rampprecies als Tn de oorlogsjaren, weeripbloeide. Prins Bernhard tide zich dik- orgen staat Frisland in het wereldnieuws: t Elfsteden tocht wordt verrlen voor het ken, zullen uit alle ooren des lands duizenden schaatsenryd-s zich van daag naar het Noorden roeden en by hen zullen zich voegen buitenlan ders. die de tocht ook cl eens inee willen maken, maar hetneestal niet verder brengen dan totSneek En inderdaad: een EJ Stedentocht ls een gebeurtenis. Voor de oorlog heeftnen in Oos tenrijk eens een „ysmaithon" geor ganiseerd: men liet eeruantal .-yders net zo lang en meer.e rondryden, tot de 42 Kilometer Vi waren. Het was aardig, maar wabetekent dat tegenover een Elf Steen tocht, waar- by de af te leggen afstnd, al naar de route, varieert tusse. de 196 en 208 kilometer! En welk een voldoe'ng geeft het niet, elf steden op een ag per schaats te hebben bezocht! Wie eenmaal een Ef Stedentocht gereden heeft, Kvaart vergetelijke herlneringen aan zilveren kruisje, mt in het mid den het azuren Friese rapen met de twee zilveren leeuwen, hestert hy als een kostbaar kleinood. In volslagen duistenis vindt de start plaats en meestal ^aat het dan Zuidwaai ts. naar Sneek Van Sneek naar LJlst, van IJlslnaar Sloten, veelal met de wind in e rug. Maar van Sloten af wordt de vind een zy- wind en dan wordt de tobt al zwaar der. En als dan via BalkStavoi-en is bereikt, buigt de routeif naar het Noorden en dan wordt ht klauwen naar Hindelopen en Wor.um, naar Bolsward en Harlingen e: van Har- lingen vla Franeker nar Dokkum toe. Speciaal dat stuk "raneker Dokkum, waar men eindelos door de barase eenzaamheid moetryden. met nergens een huis zelfs nic: m de ver te, is moordend voor velermoreel. Op dat traject, als de krachto beginnen te minderen, als de eenzamheid zich doet gelden, als de Noodenwind de ryders dwingt om korte felle slat;en te maken, omdat er ariërs van op schieten geen sprake i'. stygt het aantal uitvallers verblufend snel. Maar wie Dokkum nailt, perst er de laatste kilometers ook nog wel uit, al zyn dat er altyd nog Dnd de twin tig...... Een Elf Stedentocht ls voor ge trainde sportlieden iest te ryden Wie niet goed rtden kan, is dwaas als hy er aan begnt. Maar wie een sterk lichaam heeft en getraind is, zal van een Elf Stedmtocht geen nadelen ondervinden. Hoogstens zal hy na afloop uitroepen: - Dat is eens maar nooit meeien er dan een volgende keer natuurlijk toch weer aan beginnen. En toch toch heeft iedere Elf Stedentocht weer opnieuw voor velen wel degelijk nadelige gevolgen. Om dat zy te veel van zich eisen en van teen opgeven weten en vaak ook om- at zy zich niet doelmatig hebben ge kleed. Er zyn Elf Stedentochten geweest met verscheidene doden. Schrijver de zes heeft zo'n tocht zelf gereden, by 23 graden vorst, in 1942. Men rijdt zo'n tocht niet in een colbertje;; maar er zyn belaas altyd onverantwoorde lijke elementen, die het proberen. Zij zullen er ook morgen zyn. Maar gelukkig zyn zy de uitzonde ringen. e taak van de wedstrijdrijders is natuurlyk het zwaarst. Wat zy' presteren, grenst aan het onge looflijke. Maar de namen der win naars worden dan ook met gouden letters opgetekend in het geschied boek van onze nationale sport: het schaatsenryden. Wiens naam zal morgenavond tot in de kleinste gehuchten van Neder land bekend zyn? wyls af te vragen of het belang- ryk vinden van de scheidingslij nen niet een luxe is, die wy ons eigenlyk niet meer kunnen ver oorloven. ,,Er zijn nog andere ge varen. groter dat dat van de zee. die ons bestaan als volk bedrei gen. Ook aan die gevaren moe»on wij als gesloten eenheid het hoofd bieden", aldus Prins Bernhard In het vervolg van zyn rede, waar in de prins herinnerde aan de natio nale en internationale saamhorig heid by de hulpverlening, kwam apr tot de conclusie, dat belangryke vor deringen zyn gemaakt op di naar het definitief herstel. weg Minister Algera. Minister Algera bracht in zyn toe spraak allereerst de vroege morgen van Zondag 1 Februari 1953 in her innering en ook mr. Algera gedacht degenen, die ^et leven hebben geia- ten. De wijze waarop nadien hulp werd betoond, noemde de minister verbysterend. Spr besloot met te zeg gen: „Dit iaar overziende mogen wy zeggen, dat wy een rijke zegen op onze arbeid hebben ontvangen. Nu gaan wy verder bouwen voor de toe komst van Nederland en van het Ne derlandse volk en ik hoop vurig, in die nationale eendracht, waarvan de dagen na de rampspoedige ge beurtenissen ons zulk een verheven getuigenis hebben gegeven." Tydens de regionale en inter! erke- lyke herdenking var de watersnood ramp in de Nad. Hervormde Kerk te Middelharnis sprak de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr L. A. Kesper. een herdenkingsrede uit, waarin hij o.m. zeide, dat Flakkee als geheel te beschouwen is als de meest getroffen streek van Zuid- Holland. Kransen gelegd. In enkele gemeenten werden, na dat een byzondere raadsvergadering was gehouden, kransen gelegd op de graven van de slachtoffers. Dit ge beurde o m. in Stellendam, 's-Gra- vendeel, Oude Tonge. Halsteren, Nieuw Vossemeer en Fijnaart. In 's-Gravendeel en Nieuw-Vosse- meer werden monumenten en in Frjn- aart werd een gedenknlaat onthuld, ter blyvende herinnering aan hen. die by de nationale ramp het leven lieten. (Vervolg op nag 2) Vietminh-opstandelingen dringen Laos binnen. Een lóOÖO man sterke Vietminh-di- visie rukt in Zuidwestelijke richting op in de richting van Loeang Prabang. de hoofdstad van de Indo Chinese staat Laos. De divisie, welke de opstandelingen hebben onttrokken aan de naar ra ming 40 000 man die de Franse post Dien 8ien Phoe belegeren, rukt lang zaam op langs de rivier de Nam Hoe en kan over een week Loeang Pra bang bereiken. De Franse bevelhebber van Noord- Laos. die zich voorbereid op 'n grote slag. verklaarde Maandag dat de stad niet zal worden ontruimd. Verwijt aan de Ver. Staten. Een woordvoerder van de Russische diplomatieke missie te Tokio heeft Amerikaanse autoriteiten ervan be schuldigd de tweede secretaris van de Russische ambassade. Joeri Rastzo- row te hebben ontvoerd. Rastzorow verdween op 24 Januari. De Russische woordvoerder zeide nog, dat de diplomaat was ontvoerd op de vooravond van zijn vertrek naar Rusland. Hij was uitgegaan om nog enkele inkopen te doen. Zijn te rugkeer naar de Sowjet-Unie stond in verband met zijn slechte gezond heidstoestand, Rastzorow zou erg blij geweest zijn, dat hij weer naar de Sowjet-Unie ging. waar zijn vrouw en dochter op hem wachtten, zo zeide de Russische woordvoerder. Amerikaanse autoriteiten te Tokio verklaarden niets van de kwestie te weten. In wak gereden en verdronken. De 19-jarige Jacob S. te Sellingen is bij het schaatsenrijden in een wak gereden en verdronken. Maandag ztfn te Rotterdam, Den Haag en Amsterdam in de magazij nen van de Bijenkort tentoonstellin gen geopenddie een goed beeld ge ven van de enorme verwoesting welke vooral op Schonwen-Duiveland werd aangericht. Deze tentoonstel lingen beogen het Nederlandse volk te doen helpen Schonwen-Duiveland weer te beplanten. Anderhalf mil- lioen bomen moeten geplaatst wor den; de burgemeester van Ouwer- kerk, de heer J. Rometjn Jzn., kocht het eerste certificaat. Zware koude in Europa, De strenge koude heeft de trom petten van het achtste regiment Afri kaanse infanterie, die Maandag een militaire parade te Lyon zouden op luisteren, parten gespeeld Toen zjj de trompetten aan de mond hadden gezet om de „Marseillaise" te blazen, produceerden zy slechts stilte. Ten gevolge van de koude weigerden de Instrumenten geluld te geven. In Parijs vroor het Maandagochtend 13 graden Sedert 1895 was het niet zo koud geweest. In het gebied van Marseille viel sneeuw België had zyn koudste nacht van deze winter. In de Ardennen vroor het 20 graden De Maas zat Maandagoch tend. net als bijna alle kanalen in het land. dicht. In West-Duitsland was het ln de nacht van Zondag op Maandag kouder dan in de strenge winter van 1946— '47. De temperatuur daalde tot 24 graden onder het vriespunt In Wenen vroor bet Maandagochtend 17 graden VEERDIENSTEN GESTAAKT De veerdiensten die het eiland van Dordrecht verbinden met Zwyndrecht. Papendrecht en Werkendam, zijn ge staakt Op de Noord zijn verschillende schepen door de soms meters dikke ijsmassa's overvallen Zij slaagden er niet in een vluchthaven te bereiken Het veer DintelsasSluishaven— De Buitenlandse Persvereniging in Nederland heeft op haar jaardxnei de rampnacht en het daarop volgend herstel herdacht. Dijkwerker Piet Huybrechtse uit Westkapelle en zyn vrouw in gesprek met minister-presi dent dr. W. Drees en minister mr. ■J. Algera. Ooltgensplaat. dat de verbinding on derhoudt van W.-Brabant met Oost- Overflakkee, is wegens ijsgang ge stremd. Voorts zyn de veerdiensten GorinchemWoudrichem en Brakel— Herwijnen over de Merwede gestaakt bestaat de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gerei grondslag (Vrije Universiteit) Amsterdam) 75 iaar; vertrekt de „Sibajak" met 1100 emigranten naar Australië: is het 300 iaar geleden dal te Middelburg werd géboren D Waeywel, die er naar streefde de kwadiatuur van de cirkel te ontdekken en het getal pi be- jyferde op 3,1420083. waarvoor de Staten Generaal hem met f 500.— beloonden; is het 300 jaar geleden, dat Vondel's Lucifer zijn eerste op voering beleefde te Amsterdam DANSSTUDIO WERD IJSPALEIS Ijspegels aan helmen der brandweerlieden. In het voormalige goederenmagazijn van het weesperpoortstation aan de Rhynspoorpleln te Amsterdam is Maandagmorgen door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. Een voor bijgangstcr ontdekte omstreeks kwart over negen, dat dikke rookwolken alt de zijvleugel van het gebouw kwamen Zij waarschuwde een werkster die op de bovenverdieping bezig was en nog niets gemerkt had. IJIings verliet deze het gebouw De brandweer werd ge waarschuwd en was spoedig aanwezig Men slaagde er in twee personen auto's en twee touringcars uit de in het gebouw gevestigde garage naar buiten te rijden Ook gelukte het met veel moeite een derde touringcar, die reeds in brand stond naar buiten te brengen. Weldra waren onder meer twee straalwaterkanonnen voor het gebouw in actie met een capaciteit van 8 h 900 liter per minuut. WAARDIGE HERDENKING Uitvoering werd gehandicapt door de koude, maar was niettemin indrukwekkend IJZIG KOUD was het Maandagavond is de Grote of Maria Magdalena kerk van Goes, toen daar ter herdenking van hen. die het leven lieten hij de watersnoodramp, het Requiem van Von Brucken Fock werd uitgevoerd. De omroeper van de radio die staande voor de microfoon der solisten de uitzending van het Requiem in het. Nationaal Programma aankon digde, wees er teroeht op, dat deze hevige koude van Invloed moest /.yn op de artistieke prestaties van de med ewerkenden. Maar toch ondanks de zeer lage temperatuur, werd de uitvoering tot een herdenking vol vv\jding en inkeer. Toen de laatste woorden verklonken waren, „lux per- petua lueeat eis", „het altyddnrend licht verlichte hen", was er één mi nuut stilte. Géén geluld werd gehoord in het hoge kerkgebouw en het was, alsof de vele bezoekers de adem inhielden: Zeeland herdacht hen, wier leven op de eerste Februari van het jaar negentienhonderd drie en vyftig zo sneilijk werd afgesneden. De uitvoering van dit Requiem was een herdenking en geen concert in de gangbare betekenis van dit woord Men zal ons daarom niet euvel dui den, wanneer biei slechts terloops wordt ingegaan op de muzikale kwa liteiten van deze avond. Eén vraag echter dient toch. los van alle her- denkings-overwegingen op deze plaats te worden beantwoord. Een vraag, die gesteld moet worden, niet Wie er waren. De uitvoering van het Re quiem werd om. bijgewoond door mevrouw S. G. de Ca- iembroot- van der FeJtz, our- gemeestei mr. W. C. ten Kate van Goes, burgemeester mr dr iM Bolkestein van Middelburg ourgemeester mr. B Kolff van Vlissingen. de waarnemeno oui gemeestei van Kruiningen ie heer P H. A Polderman ourgemeestei I van Donger. van Aardenburg. verscheidene predikanten en ïeden van de R K. geestelijkheid Ook de ichtgenote van de componist de 19-jarige mevrouw M. von brucken Fock, woonde de uit- pring bij. omdat dit Requiem de laatste weken zoveel tongen en pennen heeft losge maakt. maar omdat de luisteraar zich rekenschap wil afleggen van zijn ver houding tot de componist en diens werk Wat dient er met deze muziek te geoeuren. Moet zij worden opge borgen als curiosum, als een merk waardig. maar vergeten manuscript in het Haagse Gemeentemuseum? Of is zij waard uitgevoerd te worden, om dat zij vermag te ontroeren en omdat zij gerekend mag worden tot de waarachtige uitingen der Nederlandse muziek. En het antwoord kan na gister avond niet anders zijn dan: Ja, deze muziek ls een uitvoering volkomen waard! De composities van Von Brucken Fock zijn door allerlei fac toren naar het tweede, of misschien wel naar het derde plan gedrongen Dat Is meer gebeurd met Nederlandse werken en het gebeurt nog heden ten dage Een uitvoering als die van gis teravond accentueert deze zonderlinge situatie weer eens te meer Maar zij is onjuist en ongewenst! Is het niet beschamend, dat dit requiem tot dus ver slechts twee maal werd uitge voerd? Zeker, er kan betoogd worden dat een Mozart, een Verdi, een Fauré unieke en geniale werken schreven terwijl dit Requiem van Von Brucken Fock wellicht minder een eigen stij verraadt. Maar daartegenover kan men stellen, dat men hier te doen heeft met door en door eerlijke mu ziek. knap gecomponeerd en vooral met het hart geschreven. Dit Requiem draagt de kenmerken van verschillende perioden, doordat de componist er aan gewerkt heeft als jonge man en als grijsaard Doch iuist deze stijlen stempelen deze composi tie juist tot hèt levenswerk van Von Brucken Fock. Uit de serene inzet van de introïtus spreekt nog de ver wachting. uit het gecompliceerde Sanctus daarentegen om slechts één voorbeeld te neomen herkent men de man, die een mensenleven achter zich heeft. En als men tenslotte aan het einde van het werk het thematisch mate riaat van het beginkoor onnieuw hoort dan ïr men geneigd te denken aan Dirk Rafaelsz. Camphnijzen, die in lvervolg op pag 2) Van de garage bleven alleen de bel de zijvleugels grotendeels voor het vuur gespaard Een op de eerste ver dieping gevestigde balletstudio en ren instrumentenfabriek gingen in vlam men op Tegen tien uur scheen hot. dat de brandweer het vuur meester was, doch plotseling sloegen weer meters hoge vlammen door het dak hoen De snijdende Oostenwind en de felle vorst vormden een belemmering bij het biussen. De omgeving, die weldra ln een dansvioer van ijs was veranderd werd ijlings met zand en pekel enigszins begaanbaar gemaakt. De uniformen van de brandwachts waren door het bevriezende bluswa ter in ijspakken veranderd Grote dik ke ijspegels hingen aan het koperen beslag van de helmen. Telkenmale moesten de mannen elkaar aan de straalpijpen aflossen. Zy waren zelf3 niet meer in staat hun bandschoenen uit te trekken om de koppen koffie aan te pakken die omwonenden aandroe gen. Het gebouw zelf veranderde al spoe dig in een fraai yspaleis met langs ijs pegels langs ramen en daklijsten en een op poedersuiker gelijkende aan slag op de muren. Tegen elf uur kon het sein: „brand meester" worden gegeven en werd door een verse ploeg brandweerlieden met de nablussing begonnen. (Van onze weerkundige medewerker). Koning Winter laat deze win ter niet met zich spotten. Gis terenmorgen vroor het in VI is- singen 11 graden en het is m<>- gelyk, dat het hedenmorgen nog iets kouder is geweest Gis- termiddag kwam de tempe ratuur vrijwel niet hoger dan 7 graden Celsius. Het belangrijkste verschiln- ;1 is de daling van de lucht druk over Zuid-Europa. L»it doet de Koude Oostenwind weer tot Dard toenemen en maakt een verblyf in de open lucht zeer onaangenaam Zeer koud was het ook in Noorwe gen, waar het in het Ooslciy- ke deel van het land gister avond 40 graden vroor. In Zmd- Rusland vriest het 35 graden, in Midden- en Oost-Duitsland 20 tot 25 graden Celsius In het Oosten van ons land is ook al meer dan 15 graden vorst gemeten. Morgen wordt in Friesland de Elf Stedentocht verreden, hetgeen na de strenge winter van 1947 niet meer mogelyk ls geweest. Het ziet er naar uit. dat het koude winterweer ook de komende dagen nog zal aan houden. De Januarimaand bleef ln De Bilt 1 8 graden Celsnis kouder dan normaal. Er wer den daar 106 uren zonneschijn gemeten, tegen 54 uren nor maal. In Vhssingen viel totaal 46 mm neerslag, tegen nor maal in Januari ongeveer 60 mm. DE VERWACHT: WEING VERANDERING. Weinig bewolking. Matige tot krach tige Oostelyke wind. In de ochtend strenge en in dt middag matige vorst. Februari Zon: Op Maan: Op ZON EN MAAN 8.18 8.04 Onder 17 30 Onder 17.35

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1