PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sowjet-blok keert zich tegen de Indiase resolutie Teveel Westkappelaars leunen op de D.U.W. BILT Vandaag DE BELEGERING VAN NASAM IN EEN KRITIEK STADIUM 195e Jaargang-No. 284 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj W de Pagter Hoofdred G Balllntijn PI verv.: W Leertouwer en H A Bosshnrdt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. f 5 45 p kw fr. p p t 5 70 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GO ESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 2 Dec 1952 ADVEHI ENTIEP RIJS 2. ct per mm Minimum p advertentie I 3.— Ing mededelingen dnniwui tarief. Kleine advertentie* «max R regeU» van 1—5 regel* r l - Iedere regel rneei 20 cent .Brieven ol «dre» Bureau van dH Blad' 25 cent meer. Giro nr 35MM' P Z C Middelburg Bur Vlissingen Walstr 53—60. telel 2355 4 lijnen (bg.g 1 ol 21601 Middelburg. Markt 51 telef 3841 Goes. Lange Vorststraat 63. telef 2475 ibgg 2228) Oostburg Flnlandstraai 2 telef 16 Terneuzen Brouwertjstr 2 ZlenKzee n Boer dsn teler KOREAANSE KWESTIE IN VERENIGDE NATIES Keuze der krijgsgevangenen mag niet door geweld beïnvloed worden De speciale politieke commissie der Verenigde Naties heeft met 54 tegen vyf (het Sotvjet-blok) stemmen bepaald dat geen geweld mag worden gebruikt om in de Koreaanse oorlog gemaakte krijgsgevangenen te dwin gen naar hun land terug te keren of daar vandaan te blyven. Zy deed dit door met deze stemverhouding het desbetreffende gedeelte der Indiase re solutie over Korea goed te keuren. De Sowjet-delegatie had een amen dement op de Indiase resolutie inge diend, waarin werd verklaard, dat een onverwijld afkondigen van een slaakt- het-vuren in Korea een noodzakelijke voorwaarde is om vrede te kunnen sluiten. Dit amendement is met 46 tegen vijf stemmen (het Sowjet-blok) en acht onthoudingen verworpen. Tevoren had de speciale politieke commissie verschillende gedeelten van de inleiding tot de Indiase resolutie, welke geen speciale politieke strijd vragen bevatten, met 54 stemmen voor goedgekeurd. Het Russische voorstel, strekkende tot het instellen var. een elflanden- commissie, die een „vreedzame rege ling van 't Koreaanse vraagstuk" zou mosten nastreven, werd met 46 tegen vijf stemmen en acht onthoudingen (Afghanistan, Birma, Egypte, Indo nesië, Perzië, Saoedi-Arabië, Syrië en Jemen) verworpen. Het voorstel, om een vier-landen- commissie in te stellen, samengesteld uit gelijke aantallen vertegenwoordi gers van communistische en niet-com- munistische staten, welke vraagstuk ken, verband houdende met het terug zenden der krijgsgevangenen naar hun landen van herkomst, zal behan delen, is met 53 tegen zes stemmen goedgekeurd. De Chinees-nationalis tische delegatie stemde deze maal met het Sowjet-blok mee. Een Russisch amendement, waarin eveneens werd gezegd dat geen ge weld tegen de krijgsgevangenen mag worden gebruikt, doch waarin niets wordt vermeld over terugzending Eist Duitsland de legatiegebouwen terug? Vijf resoluties aangeboden aan de Bondsdag te Bonn. De commissie voor buitenlandse aangelegenheden van de West-Duitse Bondsdag heeft een rapport uitgege ven, waarin de Bondsdag geadviseerd wordt de verdragen met de West- -.Europese landen te ratificeren. De commissie stelt vijf resoluties voor, die onder meer het volgende omvatten: Een protest tegen de confiscatie van Duits particulier bezit in het bui tenland als herstelbetaling. Deze maatregel wordt een eenzijdig optre den genoemd. Een verzoek aan de geallieerden, om te garanderen, dat zij geen ver dere herstelbetalingen zullen eisen. Het teruggeven van Duitse handels merken. Het overbrengen van de keizerlijke kroonjuwelen van Wenen naar Neu renberg. waar zij overeenkomstig een edict van 1423 bewaard dienen te worden. De gebouwen van Duitse ambassa des en legaties in het buitenland die nen even als die van Japan, terug gegeven te worden. T eraardebestelling ex-koningin Helena. Op het kerkhof van Montpellier (Frankrijk) is Maandag het stoffe lijk overschot van ex-koningin He lena van Italië, weduwe van koning Victor Emanuel de derde, ter aarde besteld. De1 kist werd gedekt door de koninklijke Italiaanse vlag, met het wapen van het Huis van Savoye. Aanwezig waren o.m. ex-koning Faroek van Egypte en ex-koning Umberto van Italië en andei'e vorste lijke personen. Een zakjeItaliaanse grond, dicht gebonden met een driekleurige band, was bij het stoffelijk overschot in de kist geplaatst. Vierde vioolconcert van Paganini. Volgens Franco Abiati, mu ziekcriticus van het Milanese blad „Corriere della Sera" is te Parma onder oud papier de soloparty van het nooit gepu bliceerde vierde vioolconcert van Paganini gevonden. Het concert in d. werd in 1830 in Duitsland voltooid en slechts eenmaal in het open baar uitgevoerd. Na deze uit voering raakte het gehele ma nuscript zoek. Het orkestrale gedeelte werd echter vijftien jaar geleden te Parma gevon den. Kindje verbrand. Het vijf maanden oude dochtertje van de familie K. te Alerich (Lim burg) is tegen een electrische kachel gevallen en aan de daarbij bekomen brandwonden in het ziekenhuis over leden. naar hun landen van herkomst, werd met 46 tegen vijf stemmen en acht onthoudingen verworpen. De gehele Indiase resolutie werd vervolgens goedgekeurd. De stemverhouding was: 53 voor, de vijf communistische landen tegen, na tionalistisch China blanco en Libanon afwezig. De voornaamste bepaling in de In diase resolutie is, dat de krijgsgevan genen na het sluiten van een wapen stilstand onder de veratnwoordelijk- heid zullen komen van een terugzen- dings-commissie. Zou deze na 120 da gen nog geen overeenstemming heb ben bereikt, dan zullen de Verenigde Naties zich hun lot aantrekken. Kolen- en staalgemeenschap kreeg haar gerechtshof Salaris van lean Monnet 15.000 de'-ar per jaar. De raad van ministers van de Euro pese kolen- en staalgemeenschap is Maandagmorgen in het Luxemburgse stadhuis in vergadering bijeen ge weest. De ministers kwamen tot een accoord over de samenstelling van het hoge gerechtshof der gemeenschap. Voorzitter wordt de Italiaan Missimo Pilotti. Onder de negen leden bevin den zich twee Nederlanders, namelijk de heren P. J. S. Serrarens en dr. E. van Kleffens. Zaterdag a.s. zal het hof voor het eerst bijeenkomen. Er werd een salaris- en pensioen regeling vastgesteld voor de leden van het Hoge Gezagsorgaan. De president ontvangt 15.000 dollar per jaar en de leden 12.000 dollar. Gesproken werd ook over de verde ling van de kosten voor de gehele ko len- en staalgemeenschap. President Monnetwilde 1 procent heffen van de totale productiewaarde en het bedrag drie milliard Franse francs ineens innen. Enkele minis ters wilden betaling in kleinere be dragen. Prof. Zijlstra, de Nederlandse minis ter van economische zaken, was niet voldaan over de voorbereiding voor deze vergadering. Er werden plotse ling problemen aan de orde gesteld, waarvan men tevoren geen kennis had genomen. Politiemannen wilden verzetsgroep vormen Tegen sikkel en hamer. Het gerechtshof in 's-Hertogenbosch heeft Maandag uitspraak gedaan in de zaak tegen twee politiemannen uit Brunssum (L.). Deze mannen, die een verzetsgroep wilden vormen voor het geval van een Russische agressie, wa ren wegens diefstal en verduistering van patronen voor pistolen en sten- guns door de Maastrichtse rechtbank veroordeeld tot f25 boete subsidiair tien dagen hechtenis. In hoger beroep had de advocaat-generaal bij het Bos sche gerechtshof f 100 boete subsidiair dertig dagen hechtenis geëist. Het hof veroordeelde thans P. B. tot f 100 boete subsidiair dertig dagen hechtenis en P. H. tot f60 boete subs, dertig dagen hechtenis, met de bepa ling. dat zij de weggenomen patro nen aan de wapenkamer van het po litiebureau moeten teruggeven. Werving begint voor burgerlijke bescherming Sociale voorzieningen werden vastgesteld. In het Staatsblad van Maandag is een aantal bepalingen gepubliceerd, welke tezamen de sociale voorzieningen vor men voor de organisatie „bescher ming bevolking" en die tevens de rechtspositie van de vrijwilligers re gelen. Met deze publicatie is de laat ste Hinderpaal weggenomen, die het begin van de werving voor de B.B. in de weg stond. Zoals bekend heeft men zich n.l. steeds op het standpunt ge steld, dat met de werving niet begon nen mocht worden, voordat men aan de vrijwilligers zou kunnen vertellen, op welke wijze voor hen gezorgd zou worden. De bekrachtiging van de so ciale voorzieningen, waarin deze maatregelen zrjn terug te vinden, is enige tijd vertraagd, onder meer door de kabinetscrisis. In de thans gepu bliceerde bepalingen worden geregeld de beloningen, kostwinnersvergoedin gen, diensttijden, geneeskundige ver zorging, e.d. in oorlogs- en in vredes tijd. Ook voor geval van ziekten, overlijden en ongevallen zijn voorzie ningen vastgelegd. Bij de samenstel ling van de sociale voorzieningen heeft de regering, zo vernamen wij, overleg gepleegd met de stichting be vordering bescherming bevolking en met personeelsdeskundigen uit het bedrijfslevp- Dr. Adenauer over de Saarlandse verkiezing. Bondskanselier Adenauer heeft Maandag verklaard, dat de Duitse bondsregering de uitslag der verkie zingen in SaarlAnd nooit als vrije wilsuiting van de Saarlandse be volking zal erkennen. Israël wi! vrede met Arabische landen De Israëlische afgevaardigde bij de Verenigde Naties, Abba Eban, heeft Maandag in de speciale commissie van de algemene vergadering der Verenig de Naties aangedrongen op recht streekse vredesonderhandelingen tus sen Israël en zijn Arabische nabuur landen. Hij verklaarde, dat Israël bereid is de vrede tot de eerste doelstelling van zijn nationale politiek te maken. Het zou geen nut hebben de besprekingen te koppelen aan de vorige resolutie van de Verenigde Naties. Een niet- aanvalsverdrag, beperking van de be wapening, opheffing van de economi sche boycot en internationale mede werking aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem dienden be sproken te worden. Het debat over dit voorstel zou Dinsdag voortgezet worden. In de commissie voor sociale, humanitaire en culturele, zaken sprak het lid van de Nederlandse delegatie, prol dr. L. J. C. Beaufort, die er voor waarschuw de. dat de Verenigde Naties geen we reldstaat vormen en de algemene ver gadering geen wereldparlement is. Poolse diplomaat dood aangetroffen Mysterie aan boord van Italiaans schip. De kapitein van de Italiaanse oceaan stomer „Giulio Cesare" heeft Maan dag de politie te Genua medegedeeld, dat een Poolse diplomaat, die zich van Zuid-Amerika naar Polen begaf, twee dagen geleden .opgehangen in zijn hut werd gevonden. De diplomaat zou medereizigers ver teld hebben, dat hij vreesde voor de veiligheid van zijn gezin in Polen. Hij voegde eraan toe dat hij „onder ge leide" was. Medereizigers verklaarden dat de diplomaat Brozek heette en 42 jaar oud was. Brozek zou passagiers heb ben verteld, dat hij door twee Russen werd begeleid. Men zeide. dat de Rus sen. die diplomatieke koeriers werden genoemd, een hut naast die van Bro zek hadden. ...is het 100 jaar geleden, dat Napoleon LLI tot keizer van Frankrijk werd uitgeroepen; is het 75 jaar geleden, dat in Weimar de opera „Samson et Dalila" van Saint Saëns voor het eerst werd opgevoerd. Nog steeds ligt het s.s. ,3akir" op het strand van Schiermonnikoog. Men heeft getracht de Turkse boot In zee te krijgen met hoog water. Tot dusver heeft men het schip 14 meter kunnen verplaatsen, wat echter niet voldoende bleek om het weer los te krijgen. Sinds enige tijd is men nu bezig het schip te lossen; men hoopt, dat het- lostrekken dan gemakkelijker zal gaan. De „Ba kir" op het strand, het lossen in volle gang. Italiaanse staatsman Orlando overleden De bekende Italiaanse staatsman Vittorio Emmanuele Orlando is Maan dagavond te Romeoverleden. Vittorio Emmanuele Orlando werd in 1860 te Palermo op Sicilië geboren. Hij studeerde rechten en staatsweten schappen en werd professor in het be- heersrecht aan de universiteit te Ro me. In October 1917 vormde Orlando, die in voorgaande Italiaanse regerin gen reeds minister van onderwijs, ju stitie en buitenlandse zaken was ge weest, een kabinet na het aftreden van de regering-Boselli. Orlando nam deel aan de vredesonderhandelingen te Parijs, doch hij kon de Italiaanse aanspraken op Fiume fhet huidige Joego-Slavische Rijeka) niet geheel ingewilligd krijgen. Dit leidde tot zijn aftreden in 1919. Orlando was de laatste overlevende van de „Grote Vier" van de vredes conferentie te Versailles in 1919. Na de eerste wereldoorlog steunde hij aanvankelijk Mussolini en zijn fas cisten. Hij werd in 1924 op de fascis tische candidatenlijst in het parlement herkozen, doch in 1925, na de moord op de socialistische leider Matteotti. verzette Orlando zich met alle macht, doch vergeefs, tegen het fascisme. P.N.I. voorzitter over Nieuw Guinea. „Indien de Nederlanders vasthouden aan het bezit van West Nieuw-Guinea dan zal dit het einde betekenen van de economische belangen van Neder land in Indonesië", aldus de algemene voorzitter van dé1 P.N.I.de heer Sidik Djojosoekarto, die na bijwoning van de algemene vergadering van de Ver enigde Naties Zondagochtend te Dja karta in Indonesië is teruggekeerd. De heer Sidik meende, dat de bete kenis van Nederland in de N.A.V.O zowel wat betreft mankracht, als ook op industrieel terrein gering is. HARDE STRIJD IN IN DO-C Hl VA Rebellen hebben luchtdoelgeschut De stryd om de Franse luchtbasis Nasam ten Noordwesten van Hanoi in Indo-China nadert blykbaar het kritieke punt. De Franse autoriteiten heb ben Maandagavond alle berichtgeving over Nasam voor 24 uur opgeschort. De luchtbasis wordt thans reeds langer dan een week belegerd door 20.000 man communistische Vietminh-troepen. Franse versterkingen en voorraden worden uit Hanoi per vliegtuig naa: Nasam overgebracht. Daarbij is voor het eerst in de campagne tegen de Vietminh-troepen geconstateerd, dat ze beschikken over luchtdoel-artille rie. De Franse minister van defensie, René Pleven, heeft medegedeeld, dat Navo-vliegvelden kosten reeds 27 milliard piden 30 Duitse velden zijn dan niet meegerekend. De NAV.O. heeft Maandag te Pa rijs nog weer eens medegedeeld, dat ongeveer 90 procent van de 126 vlieg velden, welke in West-Europa zullen worden aangelegd, of reeds voltooi^, of in aanleg zijn. Het gehele z.g. infrastructuur-pro gramma (vliegvelden, verbindingen e. d.), de aanleg van vliegvelden inbe grepen, heeft tot nu toe f 27.864.000,000 gekost- Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten voor de aanleg van 30 vlieg velden in West-Duitsland, die zijn ge financierd uit de begrotingen der be- zettingsgebieden. PROBLEEM VAN EEN VERANDERD DORP ject in de Peel of misschien nog ver der in het land te laten rijden? Scholing van de jongeren is een gebiedende eis Geen enkele gemeente in Nederland heeft in zo korte tijd een zo gron dige gedaanteverwisseling ondergaan als het de Zeeuwen zo dierbare Westkapelle. Wat vroeger bestond uit een nogal merkwaardige verza meling huisjes onder aan de dyk, in karakter wel heel sterk verschillend van andere Zeeuwse plaatsen, is hard op weg een typisch Zeeuws dorp te worden. Maar dan welhaast een modeldorp, met fraai bebouwde bredt straten en aardige pleintjes, met een prima riolering en een uitstekende rioolwater-zuiveringsinstallatie, met nieuwe scholen en nieuwe kerken, een pracht van een Groene Kruisgebouw, een in de straatwand opgeno men muziektent, die uniek is in Nederland en straks ook een keurig nieuw gemeentehuis en een dito verenigingsgebouw. De prijs van dit alles is liet verdwynen van Westkappels eigen karakter, de winst een hoog ver- zorgingspeil, zoals de gemeenschap aan de dijk vroeger nimmer heeft gekend. De vraag dringt zich echter op, of zy dat peil financieel wel kan handhaven. staan, aan de ellendige eb-en-vloed- periode gezin. menteeT niet slecht, werk. terwijl het eigen stukje land, dat menigeen bezit, ook nog wel het nodige oplevert. De tijd is voorbij, dat de meeste inwoners volkomen afhan kelijk waren van de dijk, die alleen een goede boterham opleverde, wan neer de storm weer eens flink had huis gehouden of wanneer een stran dend schip er schade aan berokkende. Het wil veel zeggen, dat aan het her stel van diezelfde dyk, waarin de wilde zee onlangs weer twee enorme gaten sloeg, op het ogenblik maar veertig dijkwerkers uit het dorp zwoegen. Het wil zeggen, dat er een einde is gekomen aan een onzeker be- in menig Westkappels huis- Het dorp kent heel weinig werk loosheid. Beter is*het wellicht te zeg gen, dat heel weinig inwoners zonder werk zijn. Want hier wringt de schoen: men leunt te veel op de D.U. W. Zolang de herverkaveling nog vol op aan de gang is, zolang er nog zo veel is op te ruimen en te herstellen, is er werk te over. Maar aan die verkaveling en aan dat herstellen en opruimen komt eens een einde en wat dan? Zal men dan bereid zijn iedere Maandagmorgen in een autobus te klimmen om zich naar een werkob- Zai de man, die op een gegeven moment te weinig om handen heeft en om een klusje verlegen zit, dan nog zeggen: „Kom, ik ga maar weer eens een weekje bij de D.U.W. wer ken"? HET GAAT OM HUN TOEKOMST. Scholing, scholing en nog eens scho ling, dat is voor de jongeren in het dorp een gebiedende eis. Als dan de tijd is gekomen, dat de D.U.W. niet langer op zich l&At leunen, zuilen zij in staat zijn als gekwalificeerd ar beider in de omgeving van hun dorp een behoorlijk loon te verdienen en kunnen zij zich een zekerder bestaan opbouwen, vooropgesteld natuurlijk, dat ons een massale werkloosheid be spaard blijft. Waar Westkapelle be hoefte aan heeft, dat is een jonge ge neratie van geschoolde arbeidskrach ten. Daar is de gehele dorpsgemeen schap bij gebaat, want dan en waar schijnlijk dan alleen kan het hoge verzorgingspeil worden gehandhaafd en kan wellicht nog méër tot stand worden gebracht. De mogelijkheden om die scholing te verwerven zyn in voldoende mate aanwezig: het aantal scholen en vak cursussen in Middelburg en Vlissin gen is legio en de bekostiging van dit onderwijs zal vermoedelijk slechts voor weinigen moeilijkheden opleve ren. Het reizen is voor de leerlingen van de Technische school in Middel burg al bijzonder gemakkelijk, aan gezien de Stoomtram Walcheren bij de san ling van de 905.000 man, die zich onder de Franse wapenen bevinden, er 210.000 in Indo-China zijn. dit is 115.000 meer dan in 1948. In Europa en Nuord- Afrika bevinden zich 629.000 en in andere overzeese gebieden 66.000. Deze cijfers zijn ontleend aan de ont- werp-begroting voor defensie. Pleven zeide, dat Frankrijk tegen het einde van dit jaar 12 divisies voor het Atlantische Pact op de ocen zal hebben. De begroting voor 1953 bedraagt 1.464.000.000 fr., waarvan 44 milliard „bevroren"' zijn totdat de omvang van de Amerikaanse hulp oekenci is gemaakt. 6000 aan juwelen en sierader verloren. Op het Staatsspoorstation te Den Haag. althans in de omgeving daar van, verloor een dame uezer dagen een bruin doosje met vergulde rand, inhoudende f6000 aan sieraden en ju welen. De inhoud van het verlorene is verzekerd. Jeugdig echtpaar door kolendamp gestikt. Maandagmiddag heeft de politie te Pijnacker in een tot woning omge bouwde tramwagen aan de Vlicland- scheweg aldaar een echtpaar leven loos aangetroffen. Vermoedelijk zyn de man en de vrouw in de nacht van Vrydag op Zaterdag jl. tengevolge van kolendampvergiftiging om het leven gekomen. De man, de 28-jarige timmerman H. P. T., was sinds Zaterdag niet op zrjn werk verschenen en toen kameraden zijn loon Zaterdag thuis wilden brengen cn aanklopten ann de tramwagen, kregen zij geen ge hoor. Later waarschuwde men de po litie. die de wagen Maandagmiddag heeft opengebroken. Behalve T., von den zy ook zijn 22-jarige echtgenote N. J. de V. dood in de wagen. in plaats van door het volgen van een opleiding aan een echte toekomst te timmeren, hun heil in losse kar weitjes of in de D.U.W. Gelukkig heeft het gemeentebestuur een open oog voor dit probleem Zo bestaat het plan om deze winter voorlich ting te geven over de toekomstmoge lijkheden, welke ook voor de jongeren van Westkapelle zijn weggelegd. Het is te hopen, dat men een klankbodem zal vinden, want uiteindelijk gaat het niet alleen om de toekomst van deze knapen, maar ook om die van het dorp onder aan de dijk, het dorp, dat Zeeuwen zo dierbaar is! DE samenstelling van de dienstrege- gehouden. Het gaat er slechts om, dat de ouders en de jeugd medewerken. Ook lie ae puberteitsjaren al de jongelui, die echter zich hebben liggen, jongeren geloven het wel ea Teveel zoeken, VERWACHT: MEER öl »vOLKING. Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdagavond. In de ochtend, voornamelijk in het Noorden van het land hier en daar mist, overigens halftot zwaar be wolkt met droog weer. Aanvankelijk matige Oostelijke wind. later veran derlijke wind. Lichte vorst tot tempe raturen om het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1