PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prinses Sibylla liet in Vlissingen de „Kungsholm" te water Het Indonesische leger blijft trouw aan de regering BILT AARZELEND OPTREDEN VAN DE PERZISCHE REGERING 195e Jaargang-No. 247 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. W de Pagter Hoofdred. G. Ballintijn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw.. fr. p. p. f 5 70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 20 Oct. 1952 ADVERTENTIEPRIJS <2 ct. per mm Minimum p advertentie f 3.— Ing mededelingen driema-4 tarief. Kleine advertenties (ma* 8 regels) van 1—5 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer Giro nr 359300 PZC. Middelburg Bur. Vlissingen Walstr I 30, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) Middelburg, Markt 51, telef. 3841. Goes, Lange Vorststraat 63, telef. 2475 (b.g.g. 2223). Oostburg Finlandstraat 2, telef. 16. Terneuzen: Brouwerijstr. 2. Zierikzee- N Bogerdstr C 1 tclef. 26 SCHENDING VAN GEHEIMEN Parlement voorlopig naar huis Uit Djakarta wordt gemeld, dat Zondagochtend de militaire bewaking om het paleis van Soekamo werd verminderd. De vier kanonnen, die op het plein voor het paleis waren opgesteld, zijn weggehaald. De avondklok werd voor Zondag op 22 uur gesteld. De secretaris-generaal van het ministerie van voorlichting, Roeslan Abdoelgani deelde mede, dat de toestand te Dja. karta Zondagavond al aardig bedaard v nog niet bereikt. De Nederlandse hoge commissaris de heer Lamping, bracht Zaterdag een bezoek aan het ministerie van buitenlandse zaken, waar de secreta ris-generaal dr. Darma-setiawan ver ontschuldigingen aanbood voor het incident met de Nederlandse vlag. De heer Lamping sprak zgn tevreden heid uit over de wijze, waarop direct na de incidenten bescherming werd verleend. De militaire territoriale comman danten uit geheel Indonesië hebben Zaterdagmiddag in het kabinet van de minister-president een ontmoeting gehad met premier mr. Wilopo en met de minister van defensie sultan Hamengkoe Boewono. De laatste deelde na afloop aan de pers mede, dat hij in deze bijeenkomst had ge wezen op de moeilijke toestand. Hij verklaarde, dat het leger op zijn post moet blijven om de orde en veiligheid te verzekeren. In een communiqué, dat werd uit gegeven door de staf van de Indone sische landmacht, wordt medegedeeld: al is de stabiliteit van voorheen commandanten, de legerleiding en de minister van defensie v Vrijdag werd te Djakarta een klein aantal Indonesische parlementsleden onder bescherming gesteld, maar al len werden Zaterdag weer vrijgelaten. Ook een verschijnverbod, dat was opgelegd aan twee dagbladen en twee weekbladen werd later ingetrok ken. De minister van binnenlandse zaken, mr. Roem, sprak categorisch tegen, dat er sprake geweest zou zijn van een coup d'état.^Hij *.eide: „het leger blijft trouw aan de •■'ering". PARLEMENT MET VACANTKE De drie vice-voorzitters van het In donesische parlement hebben een verklaring uitgegeven, waarin zij mededelen, dat op aandrang van pre sident Soekarno het parlement tot nader order op reces is gegaan. De minister van buitenlandse zakeri, Relletjes in voorstad van Port Elizabeth Elf doden en 27 gewonden In New-Brighton, een in hoofdzaak door Inheemsen bewoonde voorstad van Port Elizabeth. (Zuid Afrika), is het Zaterdagavond tot ongeregeld- 1 heden gekomen. Duizenden inhèem- sen trokken brandstichtend en plun. derend door de straten. Elf personen, onder wie vier blanken, kwamen om het leven en 27 liepen verwondingen op. De politie verrichtte talrijke arre staties. Politiefunctionnarissex., die eerst Zondag bijzonderheden over de wanordelijkheden meedeelden, noem den de incidenten „niet ernstig". De relletjes begonnen, toen de poli tie bg het station twee niet-blanken wilde arresteren op beschuldiging van diefstal. Een grote menigte inheem sen verijdelde echter het plan der politiemannen. Hierna trokken de inheemsen door de stad, terwijl zij op him weg auto's vernielden en o.m. winkels, een postkantoor en de mo dernste bioscoop voor niet-blanken in Zuid-Afrika in brand staken. De di recteur en de filmoperateur van deze bioscoop werden gedood, evenals een schooljongen, die zich in het gebouw bevond. Het vierde blanke slachtof fer was een lid van de eerste hulp dienst. Zondag was het rustig in de betrok ken wijk. Ballon van Boesman teruggevonden De ballon, waarmede de heer J. Boesman in de afgelopen week te Dublin in Eire gedemonstreerd heeft ter gelegenheid van de „week van de thee", en die na de vlucht door on bekenden van z'n ankerplaats schijnt te zijn losgemaakt en onbemand op drift sloeg, is vrijwel geheel leegge lopen, teruggevonden in een veld ten Zuidwesten van Dublin. Moekarto, zal op 23 October uit Dja karta vertrekken naar de algemene vergadering der Verenigde Naties. Zondag is een bekendmaking dooi de landmacht uitgegeven, waarin o.m. wordt medegedeeld, dat de staf van de landmacht Zondag in een vergade ring met de divisiecommandanten de huidige toestand heeft besproken. Een gedragslijn werd vastgesteld om de veiligheid van het leger te verze keren en met de regering werden be sprekingen gevoerd over de wijze waarop aan de kritieke toestand het hoofd zal worden geboden. Gebleken is, aldus vervolgt de bekendmaking, dat bepaalde personen in woord en geschrift en voorts op andere wijze getracht hebben de eenheid van het leger te schaden. Ook is gebleken, dat militaire geheimen in verkeerde han den zijn gevallen. Tenslotte wordt gezegd dat tegen handelingen, die de staat in gevaar brengen, maatrege len zullen worden genomen. BEKENDMAKING. Namens de deelnemers aan de de monstraties van Vrijdag is een be kendmaking uitgegeven, waarin er bij de regering op aangedrongen wordt zo spoedig mogelijk algemene ver kiezingen te doen houden. Voorts wordt gezegd, dat er geen enkele band bestond tussen de demonstran ten en welke regeringsinstantie of partij ook. Vietminth-troepen drongen Frans bolwerk binnen Ergste verlies sinds negen maanden in Indo-China De communistische Vietminh-troe- pen zijn er na hevige strijd in ge slaagd een der belangrijkste Franse bolwerken in Noordwest Tonkin de bergpost Nghla Lo te veroveren. ■Sterke Vietminh-eenheden stroom den Nghia Lo Zaterdagmorgen bin. nen. Generaal Raoel Salan, opper bevelhebber der Franse Uniestrijd- krachten in Indo-China, Jean Letour- neau, minister voor de verenigde In- doclünese staten en de Franse staats secretaris van landsverdediging De Chevigne hebben zich vanuit Saigon naar Hanoi begeven. Zij zullen over leg plegen met generaal Gonzales, bevelhebber der Franse Uniestrijd krachten in Noord Indo-China. Het garnizoen van Nghia Lo was onge veer zeshonderd man sterk; de Viet- minh viel aan met circa zesduizend man. Het nieuwe doel van de Viet- minh-troepen zou Jen Bay zijn, hon derd kilometer ten Noordwesten van Hanoi. Het verlies van Nghia Lo is het ergste, dat de Franse Unie-strijd krachten in de afgelopen negen maanöer van de Indochinese oorlog hebben geleden. Vfjf kilometer uit de Zuid-Koreaanse kust is in zee 't lijk ontdekt van een der 21 passagiers, die zich met vier beman ningsleden bevonden in een Brits C-46 transporttoestel, dat enkele dagen geleden verdween. Prinses Sibylla van Zweden poseerde Zaterdagavond in de Burgerzaal van "1 Middelburgse Stadhuis te midden van enige dames in Walehcrs costuum. Socialistische Internationale te Milaan bijeen Voor het tweede jaar achtereen is de Brit Morgan Phillips tot voorzit ter van de socialistische internatio nale gekozen, die thans te Milaan bijeen is. Hij is in deze functie beves tigd door de algemene raad van de internationale, waarin twee vertegen- woord'gers van elk der 36 aangeslo ten partgen zitting hebben. Daarna werden de statuten bespro ken. 9 In opdracht van de minister van ver keer zullen in de toekomst de treinen reeds op 15 September gereed moeten zijn voor het gebruiken van verwarming. Tot nog toe was die datum 1 October. Oude dame op bankroof Het was een klein, oud da metje van in de zestig, dat rus tig naar de kassier Van het bij kantoor van een bank te Los Angeles schreed en hem, ter- wgl ze hem een tas voorhield, op zachte toon vroeg: „Zoudt U zo goed willen zijn deze tas met geld te vullen?" „Ik kan U niet verstaan", ant woordde de kassier. „Hindert niet", sprak het dametje luider, „als U dit maar verstaat", en zij hield hem een revolver on der de neus. „Ik kan er mee omgaan", voegde zij er verhel derend aan toe. De kassier vroeg niets meer en vulde de tas met een bedrag van ongeveer duizend dollar. Het dametjes wendde zich waardig om, schreed naar de uitgang en verdween. Zij had niet bedankt Doop en tewaterlating van de „Kungsliolm" te Vlissingen. Rechts: Prinses Sibylla verricht door het doorknippen van een lint de doopplechtigheid. Links: het moment, waarop de „Kungsholm" in het water glydt. HET CONFLICT MET ENGELAND Lang gewacht met verb reken der diplomatieke betrekkingen De Perzische minister van buitenlandse zaken Hoessein Fatemi, heeft Zondag uiteengezet, waarom de Perzische regering vier dagen heeft ge wacht met de officiële mededeling aan Groot Brittannië, dat de diplomatieke betrekkingen worden verbroken. Hg zeide, dat de Perzische regering de Zweedse bereidverklaring om de Perzische belangen in Engeland te behartigen eerst thans had ontvangen. Ook was aan de Perzische zaakgelastigde in Londen gevraagd hoeveel tyd hy nodig had voor het afwikkelen van zijn zaken. Aan de Britse zaak gelastigde te Teheran zou eenzelfde termijn voor de afwikkeling van zijn zaken worden toegestaan. Zondag deed de minister in het par- lement een beroep op allen om de na tionale eenheid te bewaren. Minister Fatemi voegde er aan toe, dat er geen verontschuldiging of rechtvaardiging kon bestaan voor buitenlandse inmenging. De Amerikaanse ambassadeur te Teheran, Henderson, heeft Zaterdag een bezoek aan Mossadeq gebracht. Het onderhoud liep over het afbreken van de diplomatieke betrekking tus sen Perzië en Groot Brittannië. Hen derson spoorde aan tot gematigheid. Uit Stockholm wordt gemeld, dat Zweden zich bereid verklaarde de Perzische belangen in Groot Brittan nië te behartigen. Naar te Londen verluidt heeft de Britse regering reeds aan Zwitserland verzocht de Engelse belangen in Perzië te behartigen voor het geval Perzië de diplomatieke betrekkingen zou verbreken. Het regeringsgezinde Perzische blad „Bachter Emrooz" te Teheran schreef „Met het verbreken van de diploma tieke betrekkingen zal tevens een Brits spionnagenest en een centrum van kuiperijen worden gesloten. De huurlingen van Engeland in ons land zullen dan hun leider verliezen". VLOTTE EN FEESTELIJKE STAPELLOOP Duizenden belangstellenden bij indrukwekkende plechtigheid De aanwezigheid van een charmante Zweedse prinses, een stralend-zon- nige herfstdag, een met veel vlaggedoek, groen en bloemen getooide en tourage en een enorm aantal feestelijk gestemde, belangstellende toeschou wers, dit alles droeg er zeer veel toe bij om de tewaterlating van de „bouwnummer 273" bij de Kon. My „De Schelde" te Vlissingen Zaterdag middag tot een bijzonder evenement te maken in de lange reeks van ove rigens toch reeds glorieuze tewaterlatingen van deze werf. Dat de tewater lating bovendien nog bijzonder goed en vlot verliep, vormde nog een reden te meer om van een geslaagde dag te spreken en de hartelyke woorden, over en weer gesproken, en vooral ook de wederzijds aan enkele prominen te figuren verleende koninklyke onderscheidingen, leverden het bewijs van een innige samenwerking tussen de Zweedse opdrachtgevers en de Neder landse uitvoerders en de grote wederzydse waardering, ook in de hoogste regeringskringen. Het was precies één uur, toen H.K.H. Prinses Sibylla, die in de morgen uren reeds een korte wandeling langs de Vlissingse boulevard had gemaakt, by het hoofdgebouw van „De Schelde" arriveerde, hartelijk toegejuicht door de menigte, die zich voor het gebouw had opgesteld. De Prinses was ge kleed in grijze mantel met grijze hoed. In de hall waren tal van hoge autoriteiten en functionarissen van het bedrijf aanwezig. We noemen slechts enkele namen: de minister van buitenlandse zakeri, mr J. M. A. H. Luns, de Commissaris der Konin gin in Zeeland, jhr mr A. F. C. de Casembroot, leden van de raad van commissarissen, o.w. dr L. G. Korten- horst als vertegenwoordiger van de president-commissaris, dr J. J. C. van Dijk, die op medisch advies niet aan wezig kon zgn, de leden van de di rectie, commissarissen en directeuren van de Zweden-Amerika-Lijn en eni ge vertegenwoordigers van het werf- personeel, van wie velen met hun dames. Na de begroeting begaf het gezelschap zich te voet naar de werf, waarbij Prinses Sibylla werd bege leid door de directeur van „De Schel de", de heer J. W. Hupkes. Op het werfterrein bood het vijf jaar oude dochtertje van de heer Hupkes, dat voor deze gelegenheid in Walchers costuum was gekleed, de Prinses bloemen aan. Op de werf stond de erewacht op gesteld, bestaande uit een compagnie van vier pelotons van de Kon. Mari ne onder commando van de luitenant ter zee le klasse D. Bergeijk. De Ma rinierskapel o.l.v. kapitein Gysbert Nieuwland, die de plechtigheid met marsmuziek opluisterde, speelde hier het Zweedse volkslied. Onmiddellijk daarna inspecteerde de Prinses de erewacht, waarna de heer Hupkes haar verder naar de eretribune bege leidde, waar zij plaatsnam op een speciaal daartoe opgericht koninklijk platform. Op de tribunes bevonden zich reeds vele landelijke en provinciale autori teiten als eregasten by deze tewater lating. HET GROTE MOMENT Toen was het wachten op het gro te moment: de doop en de tewaterla ting. Terwijl de Prinses zich door de heer Hupkes liet voorlichten over de van haar verwachte handelingen, was men beneden op de werf, om en voor al onder het nieuwe schip, druk in de weer met het treffen van de aller laatste voorbereidselen. Het water in het dok moest tot het vereiste peil opkomen en toen werd het sein gege ven om ook de laatste keggen weg te slaan, hetgeen in weinige minuten gebeurd was. Op de tribune klonk di rect daarop het bekende belletje, de champagnefles ketste, terwyl Prin ses Sibylla de doopwoorden uitsprak, tegen de scheepswand, de vlaggedoe- ken vielen en iedereen zag, wat tot dit moment zorgvuldig geheim was- gehouden: „Kungsholm" zou de naam worden van het nieuwe vlaggeschip. „Kungsholm" d.w.z. Koningseiland naar het kleine eilandje, dat deel uitmaakt van de stad Stockholm. De zelfde naam ook, die reeds vroeger door een fraai schip van de Zweden- Amerika-lijn met ere werd gevoerd, tot het in de oorlogsjaren in Ameri kaanse handen overging om dienst te doen als troepentransportschip. Nog was de spanning niet gebro ken, want toen Prinses Sibylla kort na de doop met een krachtig en re soluut gebaar de kabel dooThakte, die de klink belette weg te vallen en het schip aldus vrij te laten, duurde het even voor er beweging in de kolos kwam. Enkele tiental len seconden slechts, maar toen gleed de „Kungsholm" dan ook sta tig en indrukwekkend te water, recht van de helling het dok in, keurig opgevangen door het rijsbed en binnen zeer korte tyd in zijn vaart gestuit. De Prinses en de leden van de di rectie van „De Schelde" en de rederij mochten terstond van vele zijden fe licitaties in ontvangst nemen. Terwijl Prinses Sibylla de heer E. Niemeyer, onder wiens directe verantwoordel'gk- heid het schip wordt gebouwd en te- watergelaten, bij zich ontving om hem haar bgzondere waardering te betuigen, cirkelde een van de Schel- de-Safir-vliegtuigen voor Zweden over de werf, om een groet te bren gen aan Prinses Sibylla. NIEUWE KIEL GELEGD Intussen zwaaide een kraanarm over de verlaten helling om de eerste kielplaat te leggen voor een nieuw schip, bouwnummer 278, de 20.000 tons tanker voor Ph. van Ommerens scheepvaartbedrijf. De Prinses verliet hierna de tri bune en de werf, met hetzelfde cere monieel als bij haar aankomst, om zich opnieuw naar het hoofdgebouw te begeven. Aan deze tewaterlating werd ook medewerking verleend door de Kon. Harmonie „Ons Genoegen" te Vlis singen, onder leiding van haar direc teur, de heer P. de Rooy. Franse radicalen voor Europa-leger Het congres van de Franse radicale party heeft een motie aangenomen, waarin het denkbeeld van een Eu ropees leger in principe wordt goed gekeurd. Het vraagt echter de aandacht van de regering voor de door de voorzitter van de Nationale Vergadering, Her riot, en door ex-premier Daladier ge uite bezwaren tegen het huidige E.V. G.-verdrag. In de motie wordt de tot standkoming van de Europese kolen- en staalgemeenschap toegejuicht en wordt opgewekt tot de vorming van een federaal Europa door een volks stemming. Daladier had aangedrongen op een verwerping van het E.V.G.-verdrag. dat volgens Herriot slechts voordelen voor Duitsland en nadelen voor Frank rijk bevatte. Op het congres heeft de voormalige Franse minister van ver dediging, René Mayer, het Europese legerverdrag tegen de aanvallen van Daladier en Herriot verdedigd. Herriot deed een beroep op Enge land om de leiding te nemen bij de éénmaking van Europa. De Franse links-radicale partij heeft zich op haar congres te Clermont-Fer rand met algemene stemmen uitgespro ken voor bekrachtiging door de Na tionale Vergadering van het Europese legerverdrag, „mits alle voorzorgen worden getroffen", en de instelling van een Europees politiek gezagsor gaan. Voordat de partij dit besluit nam, had de minister van defensie. René Pleven, geantwoord op de critiek, die op de bijeenkomst van de radicale par tij te Bordeaux op het deelnemen van West-Duitsland aan de E.V.G. was ge leverd. Minister Pleven verklaarde, dat de genen, die vrezen, dat West-Duitsland een te grote invloed in de E.V.G. zal krijgen, „lijden aan een volkomen on logisch defaitistisch complex". Volgens hem heeft Frankrijk de keuze tussen de Europese verdedigingsgemeenschap en de terugkeer van een Duits leger van het oude type. „De veiligheid van West-Europa, en bijgevolg ook van Frankrijk, vereist het deelnemen van West-Duitsland aan de verdedigingsinspanningen", al dus de minister. „Bovendien kunnen wy er niet mee instemmen, dat de Duitse economie en de Duitse belas tingbetaler niet een gelijke last dra gen als de andere Europese landen", zo voegde hij hieraan toe. DE VERWACHT: KOUD WEER. Geldig tot Maandagavond. Overwegend droog weer met vrij veel overdrijvende wolkenvelden. Nu en dan vrij krachtige, overigens ma tige Oostelijke wind, iets lagere tem. peraturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1