PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grote voorsprong voor partij van minister-president Yoshida Ook op Noord-Beveland volgend jaar leidingwater BILT Kantlijn FAROEKS IJZEREN GARDE MOET TERECHTSTAAN TYPISTE LIET ZICH BEROVEN VAN HAAR PORTEFEUILLE De Vandaag 195e Jaargang-No. 232 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den BoeT. Adj. W. do Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 2 Oct. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p. advertentie 13 Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f 1.—Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). Middelburg. Markt 51 telef. 3841; Goes. Lange Vorststraat 63. 'eiei 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Finlandstraat 2. telef 16; Temeuzen Brouwerijstr. 2; Zierikzee N Bogcrdstr l riO. te lel. 26. VEERTIG MILUOEN JAPANNERS TER STEMBUS Einduitslag pas hedenavond bekend Veertig1 millioen Japanners zyn Woensdag onder slechte weersomstan digheden ter stembus gegaan, om het nieuwe Huis van Afgevaardigden (Diet geheten) te kiezen. Deze verkiezingen zijn de eerste sedert Japan zyn onafhankelijkheden volledig terugkreeg. Toen Woensdagavond de ver- deling van ongeveer 200 van de 466 zetels bekend was had de Liberale Party van minister.president Yoshida de leiding met 129 zetels. De eerst volgende party, de Progressieve Partij van oud-minister van buitenlandse zaken Mamuru Ljigemitsu had toen 38 zetels. De strijd in de Liberale Partij tus sen de huidige premier Yoshida en de leider van de oude garde, Hatoyama, die enige jaren niet aan het politieke leven heeft mogen deelnemen op grond van de zuiveringsbepalingen van de bezettende macht, verloopt tot dusver ten gunste van Yoshida. Zijn groep kreeg tot nu toe. bijna twee maal zoveel zetels als de aanhangers De Christelijk Historische Unie was reeds voor de vorming van het tegenwoordige kabinet be trokken by het regeringsbeleid. De Anti-Revolutionnairen zijn bij de jongste kabinetsformatie tot een coa litie met wat men gaarne rooms en rood pleegt te noemen, toegetreden. Beide partijen hebben daarover in eigen kring verschil van mening zien ontstaan en op het jongste centralen convent der Anti-Revolutionnaire partij zijn er ook weer harde noten over gekraakt. Felle critiek op. 't par tijbestuur werd er uitgeoefend door professor Gerbranöy, professor Mek- kes, de heer Brandt, mr Meulink en professor Zuidema. De gedragslijn van het partijbestuur vond echter vanzelfsprekend ook haar verdedi gers en wel in de professoren Wate rink, Donner en Okma. Het Anti-Re- volutionnaire dagblad Trouw heeft daarover uitvoerige mededelingen ge daan en vat tenslotte kernachtig het Anti-Revolutionnaire standpunt als volgt amen: „De zaak is, dat in een land als het onze gten enkele party radicaal haar eigen stelsel kan verwezenlijken. Want geen enkele partij heeft in de verste rerte de meerderheid of ook maar d{ kans om die meerderheid te verkrijgen. Regeren kan men alleen op de grondslag van 'n feitelijk com promis van verscheidene partijen, waarmee niet wordt bedoeld en wat ook niet Is een vermenging van onge lijksoortige beginselen. Maar wat be tekent een practisch verwezenlijk baar en voor ieder der deelnemers concreet aanvaardbaar regeringsbe leid? Daarby behoudt iedereen het recht om voor zijn eigen beginsel en voor de verwerkelijking daarvan te stryden. De politieke en principiële strijd gaat dan ook door. Dat is in Nederland in de historie ook altyd gebleken. En die strijd gaat door zo wel tussen regeringspartijen en op positie, als tussen de regeringspar tijen onderling. De mening van pro fessor Mekkes, dat het huidige be leid dei" Anti-Revolutionnaire fractie dan ook een zwenking is en een ver loochening van de beginselen, behoeft niet juist te zyn en is niet juist. Op dit ogenblik is alleen de huidige vier-partijen combinatie mogelyk. Een twee-partijen of drie-partijen combinatie is ongewenst. Er is daar voor geen meerderheid te vinden. De Anti-Revolutionnairen stonden dus voor de vraag: wat moeten wij doen Zij hebben gezegd: indien het rege ringscompromis redelijk aanvaard baar is en indien door de bezetting der portefeuilles kan worden aange nomen, dat geen extreem-onaan- vaardbare politiek naar één zijde wordt gevoerd, dan vergt het belang van het land en dan eist het Anti- Revolutionnair beginsel, dat wij daar aan onze medewerking niet onthou den". Zoals gezegd was er niet alleen in Anti-Revolutionnaire kring ver zet, maar bestaat dat ook in de kring der Christel yk-Historische Unie. Daar leeft o.m. 't onbehagelijke gevoel, dat de oude coalitie-partijen niet meer in staat zullen zijn na hun deelname aan deze regeling de kie zers blijvend aan zich te binden. Mien zou immers eigen beginsel verloo chend hebben. De Christelijk Histo rische Nederlander tekent tegen deze zienswijze protest aan en wel in de volgende bewoordingen „In alle gevaar-volle situaties, ook ln de laatste wereldoorlog, hebben de leidslieden der confessionele groe pen niet gewankeld, zyn zij niet ver- saagd geworden. In deze kommervol le dagen, in een tijd zo geweldig vol van problemen op militair, maat schappelijk, economisch terrein is het voor Nederland een gelukkig feit te achten, dat de grote partijen de han den ineen slaan, en, met behoud van en begrip voor ieders principe, wil len bouwen aan het gemeenschap pelijk huis. Er zullen strubbelingen komen allicht, verschil van mening ontstaan waarschijnlijk, er zullen ook tal van zaken zijn waarover eensge zindheid zal heersen, doch één ding is wel zeker: als het beginsel in het gedrang komt dan lopen de protes tants-christelijke partijen in geeh ge val met vlag en wimpel over. Dan staan zij met elkaar sterk, dan zullen By misschien menselijke berekenin- van Hatoyama. Premier Yoshida werd zelf met grote meerderheid herkozen. Van de partijen, welke aan de ver kiezingen hebben deelgenomen, zijn alleen de communisten en de linkse socialisten uitgesproken tegenstan ders van herbewapening, die volgens de huidige grondwet verboden is. De overige groeperingen zijn min of meer voor handhaving van de samenwer king en voor enige mate van herbe wapening. Over de einduitslag van de verkie zingen valt nog weinig te zeggen, aangezien de definitieve resultaten niet voor hedenavond bekend zijn. Maar hoe de uitslag ook zal zijn, vaststaat, dat de „oude rotten" in de volgende parlementaire zittingsperio de een belangrijke rol zullen gaan spelen. De zetelverdeling in het oude Huis van Afgevaardigden was, voor zover het de grote partijen betreft, als volgt: Liberalen 285 zetels, Progres sieven 67 zetels; Socialisten 46 zetels, communisten 22 zetels en linkse So cialisten 16 zetels. Nieuwe voorstellen over Saarkwestie Hallstein vandaag naar Parijs De staatssecretaris van het West- Duitse ministerie van buitenlandse za ken, prof. Hallstein, zal vandaag naar Parijs vliegen met nieuwe voorstellen over de Saarkwestie. Hallstein zou de volgende voorstel len doen: Europeanisering van de Saar voor 5 jaar, waarna de bevolking van dit gebied zich hierover kan uit spreken in een volksstemming. Uitstel van de algemene verkiezin gen in de Saar tot de lente en de drie pro-Duitse partijen in de Saar moeten toestemming krijgen, haar werkzaam heden te hervatten. Deze voorstellen zijn opgesteld na besprekingen van Adenauer met lei ders der regeringscoalitie. Rode Kruis-campagne bracht een millioen op Hoewel de preciese cijfers van alle afdelingen nog niet binnen zijn, staat thans wel vast, zo vernemen wij van de zijde van het hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis dat de opbrengst van de Rode Kruis cam pagne 1952 het millioen heeft over schreden. Geen Amerikaanse stap bij V.N. inzake Korea Acheson spreekt geruchten tegen „Alle geruchten of berichten, vol gens welke de Verenigde Staten voor. nemens zouden zijn een nieuw plan aan de 4 October a.s. bijeenkomende Algemene Vergadering der V.N. voor te leggen om een einde te maken aan de oorlog in Korea, zijn volkomen on gegrond". Dit verklaarde de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, Acheson, Woensdag op zyn we kelijkse persconferentie. Nederlandse kustvaarder gezonken Drie opvarenden vermist Vertegenwoordigers van Lloyds te Cherbourg hebben Woensdagavond meegedeeld, dat Dinsdagavond de Ne derlandse kustvaarder „Luctor" tus sen Kaap Levi en Barfleur voor de Franse kust is gezonken. Drie opva renden worden vermist. Vijf leden der bemanning, onder wie de kapitein, zijn Woensdagavond door de Franse traw ler „Louis Léon" opgepikt en in Bar fleur aan land gezet. De „Luctor" was met een lading steen onderweg van Guernsey naar Londen. Vermist worden de stuurman R. Da- tema (30 jaar) uit !s-Gravenhage, de tweede machinist J. J. van Oosten (30 jaar) uit Rotterdam en matroos M. Aarnoutse( 18 jaar) uit Dordrecht. Twaalf leden van moord beschuldigd Hen woordvoerder van het hoofdkwartier van het Egyptische leger heeft Woensdagavond te Cairo medegedeeld, dat twaalf leden van ex-koning Faroeks voormalige „IJzeren Garde" binnenkort terecht zullen moeien staan op beschuldiging van moord en het aanzetten daartoe. De woord voerder zeide, dat een door de geheime dienst van het Egyptische leger ingesteld onderzoek heel't aangetoond, dat deze IJzeren Garde kort na het uitbreken van de Palestijnse oorlog werd gevormd, haar opdracht was elk verzet tegen Faroek te breken. Overeenkomstig deze opdracht zijn ver scheidene personen, die een bedreiging voor de Egyptische troon werden geacht, uit de weg geruimd of op andere wijze onschadelijk gemaakt. De voormalige Uzeren Gardisten zijn thans in een militaire gevange nis opgesloten. Onder hen bevindt zich generaal Hoessein Sirry Amer, voormalig algemeen directeur van de militaire administratie der Egypti sche grenstroepen. Hij wordt beschul digd van het vermoorden van luite nant Abdel Kgder Taha van het korps aan- en afvoertroepen. Ook zou hij op grote schaal verdovende mid delen hebben gesmokkeld. Op de dag, dat koning Faroek afstand deed van de troon, poogde generaal Amer in een Egyptisch militair vliegtuig te ontkomen. Het toestel werd echter bij de Egyptisch-Libysche greps tot lan den gedwongen. Generaal Amer is daarom ook desertie ten laste gelegd. VALSTRIK WERKTE PERFECT Zakkenrolster opereerde in Rotterdams warenhuis In het begin van dit jaar' werd er in een groot Rotterdams warenhuis zo zeer geklaagd over zakkenrollers, dat de directie besloot de politie te hulp te roepen. De Rotterdamse recherche ontwierp de volgende valstrik: een typiste van het hoofdbureau van politie ging, gevolgd door enkele recher cheurs, op een drukke Zaterdag-middag in het warenhuis winkelen. In haar open tas lag voor ieder zichtbaar een portefeuille. Deze portefeuille was met poeder bestrooid en verbonden met een toestelletje, dat een zoemtoon gaf, als man'de portefeuille wegnam. De val werkte. Toen de typiste bij een demonstratie met shawls stond te kijken, klonk plotseling <le zoemer toon. De rechercheurs schoten toe en arresteerden de 33-jarige A. \V.W. Deze vrouw werd door de recht bank schuldig bevonden aan de dief stal, o.m. omdat er later poeder van de portefeuille aan haar hand gevon den was veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van twee jaar. Woensdag diende haar beroep voor het Haagse gerechtshof. Zij verklaar de onschuldig te zijn. Volgens haar zeggen zou een rechercheur het poe der op haar hand gewreven hebben om aan het bewijs te komen. Zij ver wierp de bezwarende verklaringen van enkele familieleden van haar man. „Ze haten me,omdat ik een Duitse ben". De president nield haar echter voor, dat alle omstandigheden tegen haar waren. „U bent in Duits land al tot zes jaar veroordeeld we- Dokter uit Berkel blijft in arrest De bewgzen, die de Justitie in de afgelopen dagen heeft verzameld te gen de 36-jarige arts J. F. A. M. O. uit Berkel, die er van verdacht wordt zyn vrouw door middel van vergifti ging om het leven te hebben ge bracht, hebben geleld tot verlenging van de inbewaringstelling van de ver- dachte, aldus Het Parool, O., die gedetineerd is in het huis van bewaring in Den Haag, blijft nog steeds ontkennen iets met de dooi van zijn echtgenote uitstaande te hebben. Het zogenaamde ziektebeeld van de vrouw volgens verklarin- gen van haar echtgenoot leed zij reeds geruime tijd aan tumor is bij sectie door politie-deskundigen op het stoffelijk overschot, volkomen on juist gebleken. De apotheek te Berkel, welke op last van de Justitie gesloten was, is weer geopend. De vrouw van dr. O. is. zoals uit de sectie bleek, om het leven gekomen door cyaankali, een snelwerkend vergif. Ook in de apo theek van de arts is een hoeveelheid cyaankali gevonden, hoewel dokters voor hun praktijk hiervan nimmer ge bruik maken. gens zakkenrollen". Verder wees de president er op. dat er in cafetaria's, waar zij regelmatig placht te komen, de portemonnaies, die in het waren huis gerold waren, gevonden zijn. De procureur-generaal was van oor deel, dat de schuld van de vrouw on omstotelijk vaststaat. Hij eiste, ge zien haar verleden, een gevangenis straf van drie jaar. Bij het horen van deze eis begon de vrouw te snikken en riep uit: ,.Ich bin unschuldig". „Teddy" is één van de twaalf honden, die door de 1ste „Commonwealth Division" in Korea worden gebruikt om mijnen op te sporen, die niet zijn vervaardigd van metaal, en die dus niet worden geregistreerd door de ap paraten voor de opsporing van mijnen. „Teddy" is nu zestien jaar oud en heeft al een bewonderenswaardige staat van dienst achter zich. Hij werd door sergeant Barker, de man die hij zo vriendschappelijk een poot heeft toegestoken, opgeleid. Barker was de trainer van de „School voor Oorlogs honden", in de Britse zone van Duitsland. Na zijn opleiding werd „Teddy" parachutist en sprong af boven Frankrijk. Zijn tegenwoordige gevaarlijke „baan" verricht „Teddy" met succes. VERHEUGENDE MEDEDELING gen eens wat meer moeten uitscha kelen, partijbelangen eens ver weg moeten werpen, dan zullen zij getui gen, ook op politiek terrein, van het geloof dat in hen is. Dan geldt slechts de majoriteit van het beginsel en dat alleen". Anti-Revolutionnaire en deze Christelijk-Historisehe stem ver dienen de aandacht. Zij doen op verheugende wjjze blijken, dat de overwegingen, die beide partijen tot deelnemen aan de regering en daar door aan de regeringsverantwoorde lijkheid brachten, niveau hebben. Landsbelang is hier zonder loslaten van eigen principes, doelbewust bo ven partijbelang gesteld. Men kan voor deze beide standpun ten niet anders dan 'n. oprecht respect hebben. Nieuwe veerboot waarschijnlijk in November in gebruik Noord-Beveland zal waarschijnlijk volgend jaar zomer met behulp van een plastic buisleiding door de Zandkreek van leidingwater kunnen worden voorzien, althans voorlopig vermoedelijk tot Kortgene. Terwijl men tot dus ver het water met tanks uit Zuid-Beveland moest halen, zal men dan aan de Noord-Bevelandse oever leidingwater kunnen halen. Deze verheugende.mededeling kon Dinsdagmorgen in de „Korenbeurs" te Kortgene worden gedaan, toen het voltallig college van Gedeputeerde Sta ten een bezoek aan het eiland bracht om met de gemeente- en polderbestu ren verschillende Noord-Bevelandse problemen te bespreken. In de zeer geanimeerde bijeen komst, welke werd geleid door de Commissaris der Koningin in de pro vincie Zeeland, jhr mr A. F. C. de Casembroot, kregen de Noord-Beve landers gelegenheid tal van vraag stukken aan het college voor te leg gen. Zonder dat uiteraard ten aan zien van verschillende kwesties con crete toezegging kon worden gedaan, heeft deze samenspreking ongetwïj- feld op diverse punten verhelderend gewerkt. De drukbezochte conferentie werd o.a. bijgewoond door de griffier der Staten, mr J. M. Pilaar, de drie chefs van de afdelingen der provinciale griffie, de heren J. van Tuinen, dr A. H. Böhm en mi" J. de Vries, alsmede de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat, ir H. D. Swaters en de hoofdingenieur voor Zuid- en Noord-Beveland, de heer P. L. Israël. DE VEERBOTEN Vanzelfsprekend kwam ook het brugvraagstuk ter. sprake. Enkele heren van het brugcomité, die het college dank brachten voor hetgeen de laatste jaren werd gedaan ter ver betering van de bootverbinding, be toogden, dat men de nieuwe veerboot toch als een noodoplossing moet blij ven beschouwen en dat men zal blij ven streven naar een vaste oeverver binding als een dringende levensbe hoefte voor Noord-Beveland. Ged. Staten verklaarden dezelfde mening te zijn toegedaan. De vernieuwing van de steigers te Kortgene en Wolfaartsdijk vordert langzaam door gebrek aan de ge schikte arbeidskrachten. Gehoopt wordt echter, dat in de loop van No vember de nieuwe veerboot in ge bruik kan worden genomen. Naar aanleiding van een desbetref fende vraag zullen Ged. Staten de mogelijkheid onderzoeken om de veerboot de „Zandkreek" te zijner tijd te Kortgene in reserve te houden. Een punt van bespreking maakte verder uit, de verlichting van de veerdam te Kortgene. Het gaat hier om de vraag, of dit een werk voor de provincie dan wel voor de gemeente Kortgene is. Ten aanzien van de bootverbindin gen op Zondag werd gepleit voor het inlassen van een boot om vijf minu ten voor half tien 's avonds, daar er thans tussen half negen en half twaalf geen verbinding is. LEIDINGWATER Een ander belangrijk punt dat aan de orde werd gesteld was de water leiding, waarvan Noord-Beveland nog steeds verstoken is. Hier kon mr dr A. J. J. M. Mes, lid van G. S., het hoopgevende geluid over de plastic buisleiding doen horen. Hij had hier over juist Maandag een bespreking gehad met de directeuren van de wa terleiding Midden-Zeeland en Zuid- Beveland. De waterleidingmaatschap pij zou dit experiment in de volgende zomer willen uitvoeren mits de pro vincie het financiële risico zou willen dragen. Om Noord-Beveland te hel pen zouden Ged. Staten hiertoe wel bereid zijn. Voorlopig zou men de lei ding tot de Noord-Bevelandse oever willen leggen. Later zou men zich dan kunnen beraden op het leggen van een buizennet over het gehele eiland, aansluitend op de plasticlei ding, met een opjaagstation op Noord-Bcveland. Daar dit eiland onrendabel gebied is, zou dit echter hoge kosten met zich meebrengen. Hiervoor zou een oplossing, b.v. in de vorm van Rijks- steun, nodig zijn. Hoewel in dit ver band nog de vraag werd gesteld of dan ook direct de boerderijen zouden kunnen worden aangesloten, neemt men aan, dat men zich wegens de hoge kosten eerst tot de kommen van de dorpen zal moeten beperken. Door de polderbesturen werd de aandacht gevraagd voor het wegen- onderhoud. Dit eist jaarlijks zeer grote bedragen van de ingelanden. Ook de mogelijke samenvoeging van alle polders tot een waterschap kwam hierbij nog ter sprake. Er is thans echter over het gehele pro- Botsing met krijgsgevangenen Bewakers van de strijdmacht der Verenigde Naties hebben Woensdag op het Zuid-Koreaanse eiland Tsjejoe 45 krijgsgevangenen gedood en 120 gewond bij het onderdrukken van een opstand in het krijgsgevangenkamp. Twee Amerikaanse soldaten zyn ge wond. In het kamp bevinden zich 5000 gevangenen, die overgebracht zijn van de kampen op Koje, nadat daar in Februari ongeregeldheden uitbraken. De ongeregeldheden begonnen, toen de gevangenen zich verzetten tegen de bewakers, die werkploegen kwa men samenstellen. De kampcomman dant liet daarop door de luidsprekers installatie mededelen, dat geweld zou worden gebruikt, indien het verzet niet onmiddellijk zou worden ge staakt. Toen de gevangenen weiger den de aanwijzingen van de gealli eerde militairen op te volgen, rukten de bewakers het kamp binnen. Zij werden door de gevangenen aange vallen met stenen en knuppels van gevlochten prikkeldraad. Geallieerde officieren zijn van me ning, dat het communistische opper bevel de hand heeft in het verzet in de krijgsgevangenkampen. Voor duizenden guldens aan sigaretten ontvreemd Magazijnchef zorgde voor een flinke „bijverdienste" In Rotterdam is een belangrijke sigarettendiefstal ontdekt. Een ma gazijnchef, in dienst van een tabaks grossier, heeft kans gezien van April 1949 af per week 50 pakjes sigaret ten te stelen. Bovendien smokkelde hij per week twee pakken van 1000 of 2000 sigaretten Duiten de zaak. Met een handlanger, die in April j.l. geëmigreerd is, heeft liet tweetal voor ongeveer f 25.000.aan siga retten ontvreemd en aan sigarenwin keliers verkocht. Na de emigratie van de handlanger had de magazijn chef zich de medewerking verzekerd van een jonge chauffeur. Beiden zijn gearresteerd. Tegen een viertal sigarenwinkeliers is pro cesverbaal opgemaakt. Jan van Gent slaagde met vlag en wimpel De Amersfoortse buschauffeur Jan van Gent heeft het rij-examen van de staat New York met vlag en wimpel afgelegd. Dit examen wordt een van de moei lijkste der Verenigde Staten genoemd. Twee meisjes overreden en gedood In Oude Bildtzijl in Friesland zijn Woensdagmiddag twee achtjarige meisjes R. Rodenhuis en D. van Dijk, toen zrj aan het fietsen waren, door een vrachtauto aangereden. Beide kinderen werden door een achterwiel van de auto geraakt en werden op slag gedood. is het 500 jaar geleden, dat Richard m van Engeland, die zijn bloedverwanten en te genstanders deed vermoorden om de troon te bemachtigen, te Fotheringhay werd geboren. is het 25 jaar releden, dat op de lijn AmsterdamRotter dam een volledige dienst met electrische treinen werd inge steld. is het 100 jaar geleden, dat de beroemde Engelse scheikundige William Ramsay te Glasgow werd geboren. bleem van polders en waterschappen een rapport in Den Haag ingediend en men moet daarvan het resultaat afwachten. Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst bestond nog gelegenheid om in persoonlijke gesprekken over een en ander- van gedachten te wisse len. Algemeen was men zeer voldaan over de geanimeerde en de openhar tige wijze, waarop de verschillende problemen konden worden besproken. DE VERWACHTi NOG BUHG. Zwaar tot half bewolkt met nu en dan buien. Vrij krachtige tot matige wind hoofdzakelijk tussen Zuid-Oost en Zuid-West. Ongeveer dezelfde tem peraturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1