PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT Speciale Europese assemblee zal Unie voor te trachten bereiden Begroting Polder Walcheren voor 1953 niet ongunstig BILT Kantlijn RICHTLIJNEN VOOR DE NIEUWE BUITENLANDSE POLITIEK Vandaag 195e Jaargang-No. 218 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Boss hardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week. t 5.45 p. kw, £r. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 Sept. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels f 1.—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad- 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg 1 of 2160) Middelburg. Markt 51 telef. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63 telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16; Cej«euz«n_Jkouwertlstr^Z^ VOOR DE DERDE MAAL TE STRAATSBURG „Buitenlandse" waarnemers mogen aan debatten deelnemen Maandagochtend ls onder voorzitterschap van Spaak te Straatsburg de speciale parlementaire Assemblee bijeengekomen, die tot taak heeft een Europese politieke federatie voor te bereiden. De Assemblee bestaat uit 87 leden, waarvan de zeven socialistische leden uit West-Duitsland niet zijn verschenen, zy betogen, dat de Assemblee geen mandaat heeft tot opstel ling van een constitutie. Deze bijzondere vergadering is ingesteld door de delegaties van Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg, welke landen vorige week te Straatsburg vergaderd hebben als de Assemblee van de Kolen- en Staalgemeenschap. Officieel wordt de thans vergaderde Assemblee genoemd: Assemblee ad hoc van de Europese pre-constituante". De Assemblee ad hoe heeft beslo ten tot vorming van een werkcom- missie van 26 leden, namelijk 6 Fran sen. 6 Duitsers, 6 Italianen, 3 Belgen, 3 Nederlanders en 2 Luxemburgers. Deze commissie komt bijeen, zodra de verschillende delegaties haar leden daarin hebben aangewezen. De vergadering besloot 12 vertegen woordigers van de buiten de kolen- en Staalgemeenschap gebleven leden van de Raad van Europa toe te laten op haar vergaderingen en die van haar commissies. Niet zonder tegen stand werd besloten, dat deze waar nemers ook aan de debatten zullen Het „Ontwikkelingsplan voor Zee land", twee jaar geleden door Gedeputeerde Staten bij het Economisch Technologisch Instituut besteld, op initiatief der Provinciale Staten, heeft het levenslicht aan schouwd. Het ligt thans ter tafel als een onbérispelijk uitgegeven, met vele grafieken, kaarten en statistie ken verlucht boekwerk. Samenge steld werd het door E. T. I-direc teur drs. M. C. Verburg, die hierme de een respect afdwingende arbeid heeft verricht, welke zonder twijfel blijvende waarde heeft. Het ontwikkelingsplan voor Zee land is voorafgegaan door soort gelijke plannen voor N. Brabant Limburg en Overijssel. Het bekendst is ten onzent geworden het Brabant se „Welvaartsplan", dat bestond uit een aantal door deskundigen uitge brachte prae-adviezen, die niet slechts de industrialisatie en de be- volkinsontwikkeling omvatten, maar ook de sociale, sociografische, stede- bouwkundige aspecten behandelden en zich zelfs bezig hielden met het probleem der industriespreiding. Deze brede opzet is door het T. I. niet gekozen, werd trouwens ook niet door Gedeputeerden opge dragen. De opdracht richtte zich uitsluitend op bevolkïngs- en indu striële aspecten der welvaartsont wikkeling. Daardoor bleef ondermeer de sociale en planologische zijde van de behandelde materie buiten be schouwing. Was dit op zichzelf reeds een be perking, welke wij persoonlijk be. treuren, omdat zonder behandeling dezer aspecten het plan niet volle dig is, erger achten wij het, dat land bouw, visserij, handel en recreatie onbehandeld bleven. Zij zijn in de economische samen leving van een overheersend agrari sche provincie als Zeeland met bo vendien zeer grote toeristische be langen, van de allergrootste beteke nis en künnen daarom niet gemist worden. Dat zij toch ontbreken, doet aan de waarde van dit rapport vanzelf sprekend afbreuk. Er zullen aanvul lende rapporten opgesteld moeten worden waardoor verbrokkeling zal ontstaan. Weldra zal de Stich ting voor de Landbouw met een ei gen rapport komen. Dan begint de verbrokkeling reeds. Het algemeen bestuur van het E. T. I. verontschuldigt dit buiten be schouwing laten van landbouw, visse rij, handel en recreatie met hét mo tief, dat ter behandeling daarvan de nodige specialisten op korte termijn moesten worden aangetrokken en dat daarvoor de tijd ontbrak. Het moge waar zijn. Maar daar staat tegenover, dat men geen ontwikkelingsplan maakt, dat voor vandaag of morgen dienst moet doen. Ontwikkelingsplannen zyn bedoeld voor vele, vele jaren. Of zij een jaar eerder of later verschij nen. doet er niet veel toe. Daarom ware het ons liever ge weest, als het rapport later was ver schenen en dan volledig zou zijn ge weest. Afgezien van de in de aard der opdracht reeds opgesloten lig gende beperktheid ervan valt er in dit ontwikkelingsplan zeer veel te waarderen Drie gedachten hebben de samen steller van het rapport voor ogen ge staan. Hij beoogde van het ontwikke lingsplan een brok propaganda voor Zeeland te maken. Hij bedoelde daar naast omtrent bevolkingsontwikke ling en industrialisatie-problemen in Zeeland een interne voorlichting en documentatie te geven, die tot dus ver ontbrak. Ten slotte wilde hij van zelfsprekend ontwikkelingsvoorstel- len formuleren. Beide eerst genoemde doelstellin gen werden volledig bereikt. Een ongelooflijke hoeveelheid sta tistisch materiaal werd door 't E.T.L verzameld en door drs. Verburg ver werkt tot een boeiend, overzichtelijk kunnen deelnemen. Tien Duitse afge vaardigden en de Nederlander Kort hals wilden de waarnemers liever geen gelegenheid geven in het debat in te grijpen. Voorzitter Spaak waar schuwde voor de slechte indruk, die het in andere landen zou maken wanneer de andere naties bij de voor bereiding van het politieke statuut tot lijdzaamheid zouden worden ver oordeeld. In de werkcommissie van 26 leden zal Nederland vertegenwoordigd zijn door de heren mr. Blaisse, Bruins Slot en Van der Goes van Naters. DE WAARNEMERS. De deelneming van waarnemers is als volgt: voor Groot-Brittannië drie, Zweden twee, Turkije twee en Ierland IJsland, Noorwegen, Denemarken en Griekenland elk een. In de commissie mogen zy vrijuit het woord voteren; in de voltallige vergadering mogen zij slechts spreken, nadat een kwestie in de commissie is besproken. BENOEMING. De heer mr. M. F. F. A. de Nerée tot Babberich, commies-griffier van de Tweede Kamer is benoemd tot se cretaris van de Verenigde Verga ring van het Schuman-parlement. Onmiddellijk gevaar voor aanval op Europa verminderd Rede van Eden te Straatsburg. „Het onmiddellijke gevaar voor een aanval op Europa is aanzienlijk ver minderd", zo heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, Maandagavond by de opening van de herfstzitting van de Raadge vende Vergadering van de Raad van Europa verklaard." Minister Eden verklaarde, dat de vermindering van de oorlogsgevaren te danken was aan de standvastig heid die door de Westelijke landen was getoond en aan het werk, dat fedaan is om de vrije landen in een efensief bondgenootschap samen te binden. „Het Noord-Atlantische ver drag en alles wat daaruit is voort gevloeid is het belangrijkste van de ze gebeurtenissen aan deze zijde der wereld. De tegenstand der Ver. Na ties tegen de aanval in Korea is de tegenhanger in het Verre Oosten", aldus Eden. 24 renpaarden omgekomen bij brand te New York. Bij een brand in een stal van Wil lie Knapp op de beroemde baan van Belmond Park te New York zijn 23 renpaarden omgekomen, terwijl nog een ander paard zulke zware ver wondingen kreeg, dat het afgemaakt moest worden. De stal bevatte on geveer veertig paarden en werd in een kwartier in de as gelegd. Hoewel juiste cijfers niet gegeven kunnen worden, neemt men aan, dat het ver lies voor de eigenaars irv de hon derdduizenden dollars zal lopen. EGYPTE'S NIEUWE REGIEM Zal de regering binnenkort gaan onderhandelen over de Soedanese kwestie De Egyptische regering zal binnenkort vyf commissies instellen, waarin hoge beambten zitting zullen krygen, die tot taak hebben nieuwe richtlij nen vast te stellen voor de door Egypte te volgen buitenlandse politiek. Er zal onder meer aandacht worden geschonken aan het Brits-Egyptische ge schil, het vraagstuk van de Soedan, de betrekkingen tussen Egypte en Is raël en de verdediging van het midden-Oosten. Premier Naguib zal deze week de basispolitiek van het nieuwe regiem teii aanzien van Engeland de finiëren. Uit gezaghebbende bron is op het Egyptische ministerie van buitenland se zaken vernomen, dat Naguibs' be nadering van de Brits-Egyptische be trekkingen zal zijn gebaseerd op de realiteit. De besprekingen van de pre mier met zijn ministers zullen, aldus deze bron „gericht zijn op het ma ken van ondersteld tussen wat mo gelijk bereikt kan worden en wat on mogelijk kan worden verkregen". Voorts zou de regering binnenkort onderhandelingen met Soedanese lei ders willen hervatten over een rege ling van het vraagstuk van de po litieke toekomst van Soedan. De eerste groot-grondbezitter, die zich heeft verzet tegen de grondver- delingspolitiek van de regering-Na- guib, zal deze week voor een speciale militaire rechtbank terechtstaan. Het is Adel Lamioem, die Zaterdag is ge arresteerd. KLACHT TEGEN ARABISCHE LANDEN De Israëlische delegatie bij de V.N. heeft de algemene secretaris verzocht op de agenda van de volgende zitting der algemene vergadering een klachl Op zoek naar Europavlag De secretaris van de „Euro pese Unie" nodigt iedereen in West-Europa uit te letten op een „Europavlag", een groene vlag met een grote, witte hoofdletter „E" er op, die Woensdag te Frankfort aan 200 ballonnetjes is opgelaten en afdreef in de richting van Luxemburg. De vinder krijgt een reis gratis door een van de landen van het plan-Schuman. geheel. Wie daarvan buiten Zeeland kennis neemt, zal een blijvende be langstelling opvatten voor onze pro vincie en haar speciale problemen. Door de documentatie, welke het ontwikkelingsplan biedt, is het ook voor de interne voorlichting van ont- schatbare waarde. Voor deze arbeid verdient drs. Verburg oprechte hulde. Het verza melen, schiften en tot een eenheid verwerken van al dit materiaal, moet een omvangrijk werk zijn geweest. Ten slotte zijn er de ontwikkelings- voorstellen, waarvan men elders de samenvatting vindt. Op deze voor stellen, de conclusies immers, komen wij morgen nader terug. te plaatsen tegen de Arabische lan den, dat zij „geen acht slaan op de resoluties van de algemene vergade ring", in het bijzonder niet op die re- 'soluties, waarin de partyen van het Palestijnse geschil worden uitgeno digd met elkaar te onderhandelen om definitief de gehele kwestie te rege len. Voortvluchtige chef-kok liet auto achter. Uti vrees voor ontdekking. Sinds een week is de Apeldoornse chef-kok H. H., die er van verdacht wordt een Haarlemse firma te heb ben benadeeld voor f 26.000, voort vluchtig. Van dit bedrag heeft de po litie thans voor een waarde van f22.000 kunnen achterhalen. De po litie heeft namelijk de grote Ford Mercury, welke H. in een garage te Arnhem had gestald, in beslag kun nen nemen. H. had van een grote uitgevers maatschappij in Haarlem een cheque van f 30 000 ontvangen als huur voor de gebouwen van de voormalige Ahoy-tentoonstelling in Rotterdam, waar hij een grote expositie op touw zou zetten Van dit bedrag had H. slechts f4000 te bestemder plaatse afgedragen. Van het resterende be drag had hij zich in Amsterdam een luxe wagen aangeschaft en deze con tant betaald. Waarschijnlijk heeft hij de nogal opzichtig gekleurde auto uit vrees voor ontdekking niet dur ven gebruiken, want reeds Woensdag j.l. had hij de wagen in Arnhem in de stalling gezet waar de politie er thans beslag op heeft gelegd. Nederland wordt verdedigd Antwoord van minister Drees aan prof. Romme Minister-president, Drees heeft op vragen van professor Iiomme mede gedeeld, dat het in de „New York Times" gepubliceerde artikel, waarin o.m. werd gezegd, dat de verdedi ging van Nederland In geallieerd ver band by een eventuele Russische aanval niet zou vaststaan, onjuist is. De regering acht liet echter niet in het algemeen belang om opening van zaken te geven over de militair- strategische plannen. De regering staat °P het stand punt, dat aan de zware Nederlandse defensie-inspanning in geallieerd verband de zekerheid van geallieerde verdediging van Nederland in geval van een aanval onverbrekelijk ver bonden behoort te zijn. In het licht van hetgeen de regering bekend is over de geallieerde militaire strate gische conceptie; leidt dit standpunt tot onverminderde voortzetting der Nederlandse defensie-inspanning. Bovendien is er een rechtstreeks verband tussen de zwaarte der las ten, welke ons volk op zich genomen heeft en de deelneming onzer gealli eerden in de garanties, waarbij ons land betrokken is^ Slechts gezamen- lijke krachtsinspanning zal het mo gelijk maken West-Europa, indien nodig, te verdedigen Op deze gron den acht de regering de zware defen- sielasten voor ons volk verantwoord. Zij meent, dat deze een bijdrage vormen tot het bewaren van de vre de. Wervelstorm richt urate verwoestingen aan De hevigste wervelstorm sinds tien jaar heeft de Westkust van Mexico getroffen. Vooral het gebied van de havenstad Acapulco moest het ontgel den. Rivieren zijn buiten haar oevers gètreden door de zware regenval waarmede de cycloon gepaard gaat. Maandag was de stad Acapulco, waarheen duizenden vacantiegangers zich hadden begeven om de Nationa le Feestdag op 16 September te vie ren, volledig van de rest van het land afgesneden. De enige brug over de Papagayo ïn de verkeersweg, die Acapulco met de buitenwereld ver bindt, is vernield. Een gevechtswagen van het Rode Leger „verdwaalde" in West-Berlin, verboden gebied voor de Russen. Nadat de auto in grote snelheid een tocht door het stadsdeel had gemaakt, werd hij uiteindelijk aangehouden door een West-Berlijnse vuilniswagen. De Amerikaanse militaire politie moest er aan te pas komen, om de wagen met inzittenden weer veilig naar de grens van de Oost-Berlynse sector te brengen, want de West-Berlyners bleken het bezoek niet op prjjs te stellen. Zij riepen de vijf manschappen toe: „Iwan, keer terug!" De Sovjet-gevechtswagen, nadat deze was aangehouden door de vuilnis auto. In de auto van de Russen staat een machinegeweer dreigend met de loop omhoog (rechts). Amerikaanse leden van de militaire politie overleg gen met een West-Berlynse politieagent, daarbij gadegeslagen door de vijf Kussen, en een groep nieuwsgierigen op de achtergrond. Voorlopig nog voedsel genoeg in West-Berlijn. Staking bedreigt niet direct de bevoorrading Het stadsbestuur van West-Berlijn heeft Maandagochtend vergaderd om de dreigende staking van 600 W.- Berlijnse en West-Duitse vervoers ondernemingen te bespreken. West-Berlijn is voor de bevoorra ding met levensmiddelen, grondstof fen en verbruiksgoederen bijna ge heel aangewezen op het spoor-, weg en watervervoer via de Sowjet-zone naar West-Duitsland. Ben staking zal evenwel niet onmiddellijk de voedsel voorziening in West-Berlijn bedrei- f en. aangezien in de Westelijke sec oren voorraden liggen opgeslagen, die voor maanden toereikend zijn. De Westberlijnse wethouder voor vervoer, dr. Hausmann, heeft de Westelijke geallieerden meegedeeld, dat slechts in overleg met de Sovjet autoriteiten genomen maatregelen de risico's voor de vervoersondernemin gen, die hij „ondraaglijk" noemde, kunnen verminderen. Hij verklaarde, dat Maandagochtend aan het Weste- lyk uiteinde van de verkeersweg naar Berlijn 280 vrachtauto's bij de Oost-Duitse grenspost stonden te wachten op controle. Te weinig medewerking van vluchtelingen-organisatie De Hoge Commissaris der V.N. voor het vluchtelingenvraagstuk, Van Heuven Goedhart, heeft Maan dag verklaard, dat zijn organisatie wegens gebrek aan medewerking niet in staat is geweest zelfs maar 20 van haar oorspronkelijk program uit te voeren. Hoewel sommige regerin gen royaal hadden bijgedragen aan het noodfonds der V.N. voor de vluch telingen was de reactie over het al gemeen „teleurstellend" geweest. ER IS ROG EEN ACHTERSTAND Meningen verdeeld over de handhaving van het dijkgeschot Het bestuur van de Polder Walcheren zal in algemene vergadering bij eenkomen op Zaterdag 27 September a,s. in het Polderhuis te Middelburg, waar o.m. aan de orde zal komen de begroting 1953 van de polder en de vaststelling van het dykgeschot voor dat jaar. De begroting voor de gewone inkomsten en uitgaven vermeldt voor 1953 een eindbedrag van f 1.535,485,61 met een post onvoorzien van f 32.536,61 en voor de buitengewone inkomsten en uitgaven f 804.000.met een post onvoorzien van f 492.980.Voorts voor de dienst der wegen een bedrag van f 25.353,91.aan gewone inkomsten en uitgaven. Voor de gewone uit gaven van deze dienst is er een post onvoorzien van f 10.804,60. Tenslotte is er nog een afzonderlijke begroting van inkomsten en uit gaven ten laste van de gebouwde eigendommen ingediend, vermeldend een eindtotaal f 229.339,04 aan inkomsten en f 175.251,41 aan uitgaven, alzo een batig saldo latend van f 54.087,63. De opbrengst van het gewone dyk geschot is voor 1953 geraamd op f 1.017.757,69, vrijwel overeenkomend met de raming voor 1952 en het ge woon dijkgeschot voor de gebouwde eigendommen is geraamd op f 192.000 eveneens vrijwel overeenkomend met de raming voor 1952. In de aanbiedingsbrief bij de begro ting merkt het dagelijks bestuur van de Polder Walcheren op, dat brj het opmaken van de begroting wederom is uitgegaan van de veronderstelling als zou het nadelig slot van de gewo ne dienst van twee jaren geleden (1951) ad f 354.842.69, waarmede de dienst 1953 opent geheel worden goedgemaakt door nog van het Rijk te ontvangen vergoedingen wegens herstel van oorlogsschaden. De begro ting voor 1952 gaat uit van dezelfde veronderstelling met betrekking tot het nadelige slot van de rekening- dienst 1950 ad f 246.911,35, zodat, in dien een en ander juist zou zijn, door 't Rijk nog f 354.842,69 en f 249.911,35 f 601.754,04 wegens uitgaven ten laste van de gewone dienst zou moe ten worden vergoed. Hoewel het be drag van de door het Rijk nog te be talen vergoedingen, nog in het ge heel niet vaststaat, kan thans met zekerheid worden gezegd, dat dit aanzienlijk lager zal zijn dan f 600.000 en dat dus een belangrijk tekort uit overschotten van de gewone dienst gedekt zal moeten worden. Dit is het gevolg van de omstandigheid, dat in de jaren tijdens de bezetting en daar na te weinig dijkgeschot van de on gebouwde eigendommen is geheven. Weliswaar is het tekort sinds 1948 van rond f 2.000.000.gedaald tot rond f 600.000.maar dit is in hoofdzaak toe te schrijven aan de af wikkeling van het herstel van oor- logschaden. EXTRA AFLOSSING. Bij het opmaken van de begroting hebben twee kwesties een onderwerp van bijzondere overweging in het da gelijks bestuur uitgemaakt. In de eerste plaats rees de vraag of niet een bedrag moest worden gere serveerd voor gedeeltelijke aflossing van de in dit jaar aangegane geldle ningen tot een totaal bedrag van f 1.000.000.Op deze leningen wordt de eerste tien jaren niet afgelost. Laat men nu na een reserve voor deze aflossing te maken, dan ver schuift men de last daarvan naar de toekomst. Wij hebben niettemin ge meend, dat een dergelijke reserve achterwege kan blijven, in de eerste plaats gezien de vermindering van de schuld tengevolge van de hoge be dragen welke thans reeds voor aflos sing worden besteed, in de tweede plaats omdat de toezegging van hulp vanwege het Rijk uitzicht opent op een vermindering van de schuld, die werd gemaakt voor de uitvoering van werken waarvan, naar men mag aan nemen, een groot deel der kosten zal worden vergoed en in de derde plaats omdat ten bate van de buitengewone dienst nog aanzienlyke bedragen we gens vergoeding van oorlogsschade worden verwacht. (Vervolg op pag. 2.) Antwoord van president Auriol aan Bey van Tunis De bey van Tunis, Sidi Lamine, heeft Maandag het antwoord van president Auriol van Frankrijk op zijn schrijven van verleden week, waarin hij naar verluidt het Franse hervormingsplan voor Tunis ver wierp ontvangen. Officieel is niets over de inhoud van de brief of het antwoord daarop bekendgemaakt, doch in Tunesische kringen gelooft men, dat de Bey voorstelde de Tunische kwestie voor de Ver. Naties te brengen. Tevens zou hij hebben verklaard zijn steun aan Mohammed Tsjenik, de in het be gin van dit jaar door de Fransen ont slagen nationalistische premier, nooit te hebben ingetrokken. is het 300 jaar geleden, dat de Nederlandse orgelist en componist Dirck Jansz. Swee- linck te Amsterdam overleed. Rotterdamse politie sloeg een goede slag 100.000 sigaretten en 420 flessen cognac in beslag genomen De rivierpolitie heeft in samenwer king met de recherche van het hoofd bureau van politie te Rotterdam een Nederlandse zeeman en een viertal Spaanse zeelieden aangehouden, ver dacht van smokkel. Brj een haven terrein werd Zaterdagavond jL een taxi aangehouden, waarin de politie een partij sigaretten aantrof, groot 35.000 stuks. Behalve een taxichauffeur, die niets met de zaak te maken had, bevond zich de 36-jarige zeeman H. C. F. uit Rotterdam in de wagen De man, die aangehouden is, vertelde de roker tjes aan boord van een Spaans schip, dat bij een werf lag, te hebben ge kocht. Men ging eens een kijkje ne men aan boord van het schip, het 5907 brt metende ss „Campo Grande" uit Barcelona. De politie vond in de machinekamer tussen een dubbele bodem onder een tank nog 65.000 sigaretten en 35 kisten, in totaal 420 flessen cognac inhoudend. Deze goederen zijn in beslag geno men en vier Spaanse opvarenden, die met de zaak te maken zouden heb ben, zijn aangehouden. Tweede landelijke crema torium komt in Dieren Eind 1953 in exploitatie. Als plaats voor tweede crematorium in Nederland heeft men de gemeente Rheden uitgekozen. Het crematorium komt aan de Imbosweg te Dieren, 200 meter van de grote weg af en zal in totaal 8% ha. beslaan. Het is bestemd voor het gehele Oostelijke deel van Nederland. Men zal voorts een deel van de crematies, die anders in Velsen zouden worden verricht. - hier thans kunnen opvangen Eind December van dit jaar hoopt men met de bouw aan te vangen. DE VERWACHT: WEINIG VERANDERING Droog weer met wisselende be wolking en een overwegend matige wind tussen Noord en Oost. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1