PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vandaag nieuwe ontwikkelingen te verwachten? Er komt schot in restauratie van Middelburgs Abdij M BILT GETUIGE ZOU MOORD OP DE DRUMMONDS GEZIEN HEBBEN CONFLICT TUSSEN NAGUIB EN PREMIER MAHER 195e Jaargang-No. 202 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. 1 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 28 Aug. '52 ADVERTENTIEPRIJS 72 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 15 regels f 1.Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16; Cemeuzer»: Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. ROND DE KABINETSFORMATIE. Informatie en overleg naar alle kanten (Van onze parlementaire redacteur). In politieke kringen bestond gisteravond de stellige indru- dat op dat ogenblik een aanbiyven van het demissionnaire kabinet en de in dat geval noodzakelijke reconstructie nog niet een punt van positieve overweging uit maken. Algemeen nam men aan, dat tijdens het onderhoud van H.M. de Koningin met de ministers Drees, Beel en Staf, dat Dinsdagavond van half zeven tot elf uur duurde, nieuwe mogelijkheden voor de vorming van een kabinet werden besproken. Een en ander vormde gisteren het onderwerp van gesprek in de samen komsten van een aantal vooraanstaande leden van de K.V.P. en de P.v.d.A. Gelyk een ingewijde ons na afloop te verstaan gaf: „Op het ogenblik in formeert en overlegt men naar alle kanten". En onze zegsman voegde daaraan toe: „Donderdag zullen wel nieuwe ontwikkelingen bekend wor den". Zowel minister-president Drees, ais minister Beel brachten gistermorgen hun respectieve fractievoorzitters mr. Donker van de P.v.d.A. en prof. Romme van de K.V.P. op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Van vier uur tot kwart voor zeven vond op het ministerie van Binnenlandse Zaken een conferentie plaats, die werd bijgewoond door de ministers Beel, van den Brink, Rutten en Teu- lings, staatssecretaris Cals, profes sor Romme en professor Beaufort alsmede de heer A. C. de Bruijn, voorzitter van de Katholieke Arbei dersbeweging, en de secretaris van de Tweede-Kamerfractie van de K. V.P., de heer T. D. J M. Koersen. Ook mr. J M. A. H. Duns bracht een kort bezoek aan het ministerie. De heer Luns, die gezantschapsraacl bij de permanente Nederlandse verte genwoordiging bij de V.N. is, kwam enkele dagen geleden op speciaal verzoek van minister. Staf uit de Ver. Staten over. Hij zou toen gepolst zijn voor de tweede post aan Buitenlandse Zaken. Aan zijn zo juist vermelde be zoek mag men echter, zo hebben wij de indruk, geen conclusies verbinden. Ook in de kringen van de P.v.d.A. had gisteren overleg plaats, maar bij zonderheden werden nog niet bekend. In politieke kringen meende men te weten, dat dit overleg hetzelfde oriënterende karakter droeg als in het geval van de K.V.P. De desbe treffende samenkomst zou o.m. zijn bijgewoond door enkele ministers, alsmede door de voorzitter en de se cretaris van de Tweede-Kamerfractie van de P. v. d. A.,-mr. Donker en ir. Posthumus, en door de partyvoorzit ter, de heer J. J. Vorrink. ,Nóch over het besprokene, nóch Drie woningen afgebrand in Gemert Een petroleumvergasser is er ver moedelijk de oorzaak van geweest, dat Woensdagmorgen te Gemert drie woningen zijn afgebrand. Een vierde bleef gedeeltelijk behouden. Door omwonenden werd de familie Willems gewaarschuwd, dat er brand in haar keuken was uitgebroken. Het vuur greep met grote snelheid om zich heen en in een ogenblik stond het met stro gedekte huis in lichter laaie. De brandweer stond voor een hopeloze taak. Aangewakkerd door de sterke wind, sloeg het vuur in een minimum van tijd over naar het huis, bewoond door de weduwe van der Kruijssen, terwijl de daarachter ge legen twee woningen van de familie Rovers eveneens door het vuur wer den aangetast. Het meubilair van al le woningen kon slechts gedeeltelijk in veiligheid worden gebracht. Vier fezinnen, tezamen 14 personen, wer en door deze brand dakloos. over de rol van minister Staf in deze had men in poütieke kringen enige zekerheid. Men vermoedde slechts, dat opnieuw zal worden gepoogd een oplossing te vinden voor de kwesties waarover minister Staf de vorige da gen evenals mr. Donker, is gestrui keld; de bezetting van Buitenlandse Zaken en subsidiair de aan de K.V.P. te geven compensatie; Hetgeen zou betekenen, dat nog steeds wordt ge streefd naar een vier-partijenkabinet. Kindje in teil met kokend water. Het zes maanden oude kindje van de heer Kainama in het woonoord Tugelroy bij Weert is van het bed in een teil kokend water gevallen. Met ernstige brandwonden is het kind naar het ziekenhuis overgebracht, waar het aan de "gevolgen overleden is. Ernstig spoorwegongeluk in Tsjecho-SIowakije. 12 DODEN EN 108 GEWONDEN Twaalf personen zijn Dinsdagavond om het leven gekomen en 108 gewond door het ontsporen van een sneltrein, die op weg was naar Praag. Het on geluk was te wijten aan het feit. dat ae machinist van de trein lichtsig nalen „negeerde" en te snel een sta tion passeerde. Er wordt een nader onderzoek ingesteld. Stevenson heeft „warme eerbied" voor Eisenhower REDE TE NEW YORK In een rede.voor het conventie van het Amerikaanse legioen te New York, heeft gouverneur Stevenson, de democratische candidaat voor het presidentschap, Woensdag verklaard, dat de Ver. Staten zich met andere landen hebben verbonden uit zelf verdediging en dat de gehele vrije wereld weet, dat de V.S. er niet naar streven over enige natie te heersen. Over generaal Eisenhower zeide Stevenson: „Het feit, dat een groot generaal en ik concurrerende candi- daten voor het presidentschap zijn, zal niet mijn warme eerbied voor zijn militaire prestaties doen vermin deren. Deze eerbied zal mij er echter niet van weerhouden, een fatsoenlijk middel aan te grijpen om hem in No vember te verslaan". Voorts waarschuwde Stevenson te gen mensen, die verdeeldheid trach ten te zaaien, en tegen een tè ver doorgevoerd anti-communïsme. OP TOURNEE Het hoofdkwartier van Stevenson heeft bekend gemaakt, dat Stevenson op 5 Sept. een reis per trein en per vliegtuig zal maken van 12.000 km. door negen staten in het Westen. Op deze tournee volgt een reis door de Oostelijke Staten en daarna door het Zuiden. Bodegraven krijgt een Kaas-koningin Het gemeentebestuur van Bodegraven heeft de nationale reeks van „gelegenheidskonin ginnen" met een aangevuld. Binnenkort zal namelijk in de ze gemeente één Kaaskoningin aan den volke worden gepresen teerd. Wanneer deze koningin op 9 September, de dag van de nationale najaarskaasmarkt, in een plechtige raadszitting zal zijn geïnstalleerd, zal het een hele dag feest zyn in Bo degraven. Nederlandse Hoge Commissaris sprak over gearresteerden MET DE INDONESISCHE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. De Nederlandse Hoge Commissaris, de heer Lamping, -heeft Woensdag ochtend een bezoek gebracht aan de Indonesische minister van buiten landse zaken, Moekarto. Zeer waar schijnlijk is bij deze gelegenheid de kwestie ter sprake gebracht van de enige dagen geleden „in bescherming genomen" vier z.g. Westerling-arres tanten, de heren Leclerq c.s. Ontvoerde dames door Indonesisch leger bevrijd De dames Windzant en Neyendorf, die op 29 Juli in de omgeving van Cheribon door een bende werden ont voerd, zijn Dinsdagavond door een afdeling van het Indonesische leger bevrijd. Hun gezondheidstoestand zou goed zijn. EEN VREEMD VERHAAL. Maar hij maakte zich ijlings uit de voeten en meldde zich nu pas bij de politie. De politie heeft Woensdag medegedeeld, dat een man zich had gemeld, die verklaarde, dat hy getuige was geweest van de drievoudige moord op de Britse voedseispecialist sir Jack Drummond, diens vrouw en dochter, welke zich in het begin van deze maand nabij Peyruis in Frankrijk heeft voorgedaan. Hoofdinspecteur Edmon Sebeille, die de leiding van het onderzoek heeft, zeide, dat de man „sensationele" mededelingen had gedaan. Niet duidelijk werd, waarom de getuige, waarvan de politiechef nu met zoveel ophef gewag maakt, pas na enige weken met zijn verhaal voor den dag is gekomen. „Pardon, ik zie dat ik verkeerd ben aangesloten". Dit zal men in de toekomst kunnen zeggen, wanneer men bij het gebruik van de televisie-telefoon een verkeerd nummer heeft gedraaid. Op het ogen. blik is het vernuftige apparaat alleen nog maar te zien op de Nationale Ra dio Tentoonstelling, welke Woensdag in Earl's Court te Londen geopend is. Mejuffrouw Pat Cnixton, televisie-ingenieur, voert hier over de tele visie-telefoon een gesprek met haar collega Jim Rackett, die- zy tegelijker tijd ook kan zien. Straalvliegtuigen nog met rendabel voor de K.L.M. Volgend jaar Super-Consteliations De toepassing van straalaandrij ving in de burgerluchtvaart zal bin nen vier of vijf jaar meer algemeen worden. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij is echter van mening, dat het straalvliegtuig op grotere schaal pas zijn intrede zal doen, zo dra de huidige vervoerscapaciteit en actieradius kunnen worden vergroot en de grondorganisatie beter Iran worden aangepast aan de speciale be hoeften van het snelverkeer. Vandaar dat de K.L.M. de eerstkomende jaren op haar grote lijnen met DC-6b en Superconstellations zal vliegen. Deze eveneens comfortabele toestellen zijn weliswaar minder snel, doch zij heb ben een grotere vervoerscapaciteit en kunnen lange afstanden zonder tussenlanding afleggen. De reisduur kan hierdoor aanzienlijk worden be kort. Op welke routes de K.L.M. in 1953 de Superconstellations zal gaan gebruiken, vormt nog een punt van studie en overleg. Kinderverlamming in de Zaanstreek De leerlingen van de vyfde klasse van de Phenix-school te Zaandam zijn met een tiendaags verlof ge stuurd, omdat bij een leerling, Rob Bley, verschijnselen van kinderver lamming zijn geconstateerd. Dit is het zevende geval in de Zaanstreek. De getuige volgens sommige bla den zekere Jean Paconi reed vol gens de mededelingen van de- com missaris met een Amerikaanse auto van Manasque naar Digne en stapte wegens een defect aan ae lichtinstal latie uit op ongeveer tweehonderd meter afstand van de plaats, waai de auto van sir Jack Drummond was geparkeerd. De auto van getuige moet aldus op een afstand van tachtig meter van de tent der familie Drum mond gestaan hebben. Uitgestapt zijnde, hoorde getuige doordringende kreten. Het was toen tien minuten over één. Nog door het geschreeuw heen, hoorde getuige twee roffels van drie h vier schoten met een tussenpoze van enkele seconden. Daarop zag hij een man in gebogen houding en met de armen vooruit de weg oversteken en in elkaar zakken. Een andere slordig geklede man waarschijnlijk de moordenaar kwam naar de neergevallen man toe, gaf hem een stoot in de linkerzij en draai de hem om. De getuige kon alles waarnemen dank zij liet heldere maanlicht. En kele minuten nadat hij Sir Jack had zien neervallen, hoonde lig opnieuw geschreeuw. Hij zag de vermoedelijke moordenaar van Drummond verdwij nen, klaarblijkelijk het meisje Eliza beth achtervolgend. Nadat hij haastig het mankement aan zijn auto had kunnen herstellen, maakte de getuige rechtsomkeert en reed hij weg in de richting Brianne. Het signalement, dat de getuige van de vermoedelijke moordenaar heeft gegeven, komt niet overeen met de beschrijving door de vrachtautobe stuurder, die in het licht van zijn koplampen iemand óp de weg zou hebben gezien op vijftig meter af stand van de boerderij van Dominici, Twee emoloyé's slachtoffer van moordaanslag. Woensdagmorgen zijn op het hoofd kantoor van de Curagaosche Petrole um Industrie Maatschappij te Em- mastad twee employe's het slachtof fer van een moordaanslag geworden. Een bewaker, wegens wangedrag bij de directie ontboden, schoot, terwyl hij in de gang wachtte, een passeren de employe in de hek. Daarna liep de man de directiekamer in en loste drie schoten op de aanwezigen, waarbij een employe werd getroffen. Een der directieleden wist de man J~ op wiens erf de familie Drummond kampeerde. Dominici heeft eerder verklaard geen geschreeuw, doch al leen schoten gehoord te hebben. Omtrent de twee Canadezen, die hun auto in een garage te Lyon had den achtergelaten en wier spoor men aanvankelijk bijster was, wordt thans verklaard, dat zij niets met de moord uitstaande kunnen hebben. De „Langkoeas" ontliep botsing met drijvende mijn Toen gezagvoerder P. W. de Haan van de „Langkoeas" Dinsdagavond in de officiële vaarroute langs de kust naar Rotterdam voer, ontdekte hij ter hoogte van het lichtschip Goeree op nog geen honderd meter afstand een drijvende mijn. Ogenblikkelijk liet hij het roer omgooien, waardoor het Lloydschip nog juist een aanvaring met het gevaarlijke projectiel Icon ontlopen. Terstond heeft 'de kapitein Scheveningen-Radio op de hoogte ge steld, onder opgave van een nauw keurige plaatsbepaling. Het Neder landse radiostation heeft daarop een waarschuwing uitgezonden voor alle in de omgeving varende schepen en de Mijnopruimingsdienst op de hoog te gesteld. Ook de Marokkaanse kwestie op de V.N.-agenda. - De dertien Aziatische en Afrikaan se landen, die de Tunesische kwestie in de algemene vergadering van de Ver. Naties behandeld willen zien, hebben Woensdag besloten ook aan te dringen op een bespreking van dc Marokkaanse kwestie in de volgende zitting van de algemene vergadering. Ontwapeningscommissie over bacteriologische wapens. De ontwapeningscommissie dei- Ver. Naties heeft het Sowjet-Russi- sche voorstel verworpen, volgens het welk het werkplan van Amerika, En geland en Frankrijk de kwestie moet omvatten van het gebruik van bac teriologische wapens en het instellen van straffen op het gebruik van de ze wapens. De commissie heeft een voorstel van Chili. Frankrijk en Turkije aan genomen, volgens hetwelk de pogin gen van de commissie ter eliminering van wapens voor massavernïetiging, ook betrekking hebben op bacteriolo gische wapens. Bij stemming hierover onthielden Pakistan en de Sowjet- Unie zich. MILITAIRE JUNTA ONGEDULDIG. Het Egyptische leger tracht onmiddellijk agrarische hervormingen af te dwingen. Naar uit gewoonlijk betrouwbare bron is vernomen, is het Woensdag tus sen generaal Naguib en premier Maher tot een botsing gekomen over de snelheid en meedogenloosheid van de agrarische hervormingen. Volgens de ze bronnen dreigde premier Maher af te treden. Reeds doen geruchten de ronde, dat hij zou worden opgevolgd door dr. Sanhoerl, voorzitter van het Opperste Gerechtshof. Het was bekend, aldus Reuter, dat Naguib onder druk van de uit twaalf man bestaande militaire Junta tracht te de premier te dwingen onmiddel lijk de agrarische hervormingen uit te voeren. Het leger beschouwde deze hervormingen als het voornaamste bestrijdingsmiddel van Egyptes eeuw enoude sociale en economische moei lijkheden. Nu de kloof tussen Naguib en Ma her dieper schijnt te worden, wordt in Cairo de naam van dr. Abdel Raz- zak Sanhoeri, voorzitter van het op- pergerechtshof, genoemd als mogelij ke opvolger van Maher. Men gelooft, dat dr. Sanhoeri het hervormingsplan van het leger, dat grote landgoederen wil verdelen en het grondbezit wil beperken tot 80 hectaren, steunt. Hij zou dit plan zijn juridische vorm heb ben gegeven. Naar verluidt was premier Maher Woensdagavond nog steeds bezig met pogingen om een formule te vinden, die de eisen van het leger zou bevre digen en tezelfder tijd de ongeduldi ger en onverzettelijker leden van de militaire Junta zou „remmen". AMERIKAANSE WAPENS. In Washington heeft een woord voerder van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken ver- aan Egypte direct zou afhangen van de mate van samenwerking van de Egyptische regering bij de instellin gen van het in November j.l. voorge stelde commando voor het Midden- Oosten. 20-jarig meisje dnod gevonden op eenzaam strand Politie denkt aan politieke moord. Vrijdagmorgen vond een werkman op het strand bij Boulogne het lyk van een ongeveer 20-jarige onbeken. de brunette. Rondom haar lagen lege parfumflesjes, kledingstukken, een froen badpak en een klein Engels- 'rans woordenboekje met de naam A. Johnson, S.H. 193750. Alle na sporingen van de politie om zekerheid omtrent de identiteit van het meisje te krygen waren vergeefs. Het stof felijk overschot droeg geen sporen van een worsteling of van een ge welddadige dood. Dokters stelden vast dat zy was verdronken. Frankryks knapste detectives vra- OPTIMISTISCHER GELUIDEN ociic van Duiisuiauuse ziaKen ver-i i miapoue uetecLives vra- klaard, dat het zenden van wapens I Sen zich nu af waarom, gesteld dat de onbekende tijdens een nachtelijke zwempartij was verdronken, zij geen badpak droeg en. gesteld dat zij was vermoord en daarna in het water ge trokken, er geen sporen aanwezig wa ren die op iets dergelijks wezen. Na Provinciale Bibliotheek Griiiiegebouwen aan de beurt De zwaar gehavende Abdij vormt nog altijd een wonde plek in het overigens weer vrijwel gave hart van Middelburg: de restauratie van de ruïnes, waarin de Duitse bommen het grootste deel van dit unieke monument veranderden, eist zoveel zorg en zoveel geld, dat een volledig herstel jaren en jaren duurt. Zorg is er tot nu toe voldoende aan besteed; dat bewijzen de gereed gekomen vleugels, maar aan voldoende geld heeft het nogal ontbroken: de bedragen, welke telkenjare voor de verdere uit voering van dit omvangrijke werk werden uitgetrokken, waren niet zo omvangrijk, dat de restauratie op grootscheepse wijze voortgezet kon worden. vlucht te jagen. De dader gaf zich aan de politie over De toestand van v beide slachtoffers, tie heren N. en V. voor de Provinciale Bibliotheek in Gelukkig kunnen thans wat opti mistischer geluiden klinken: de finan ciële medewerking van het rijk is niet langer een afremmende steun en er komt meer schot in dit millioenen- werk, al kan men zich niet ontvein zen, dat het nog vele jaren zal duren, voordat het Abdijcomplex weer een ongeschonden, gesloten geheel zal vormen. De situatie is nu echter heel wat florissanter dan enkele jaren ge leden. De vleugels, waarin de Rijks waterstaat zijn intrek zal nemen, zyn voltooid, met man en macht wordt ;ewerkit aan het herstel van het ge- Jeelte, waarin de Prov. Bibliotheek wordt gehuisvest en aan het poort gebouw en het volgend voorjaar hoopt men te kunnen beginnen met de restauratie van de toekomstige Griffiegebouwen De Abdiivleugel. welke momenteel is ernstig. gereedheid wordt gebracht, ligt lood recht op de Koorkerk, tussen de bin nenplaats, welke van liet Koorkerk hof is te bereiken en het Muntplein met de kloostergang. Voorlopig zal men een ingang gebruiken aan de zij de van eerstgenoemde binnenplaats, later, wanneer daar de gewelven zijn hersteld, vormt de toegang tot de kloostergang tevens de entree tot de bibliotheek. In de ruimte, die eens als infirmatorium dienst heeft ge daan ,is de rechthoekige hal gemaakt, welke men betreedt door zo'n karak teristiek oud Abdijpoortje en waarin een raam is aangebracht, dat de be zoeker een blik gunt op de klooster gang. In deze hal, waarachter zich de uitleenzaal met balie en boekenlift bevindt, krijgen de cataloguskasten een plaatsje. Van de uitleenzaal leidt een nieuw gemaakte betonnen trap naar de eerste verdieping: het oude infirmatorium heeft er een etage bij- gekregen. De kapittelzaal, die ook nog als stal is gebruikt, maar omstreeks de eeuwwisseling in de oorspronkelijke staat werd hersteld, wordt leeszaal en hoewel men er thans nog volop aan bezig is, belooft zij een zeer stijlvol vertrek te worden. Het niet bepaald fraaie betonnen plafond de verdie ping kreeg betonnen vloeren in ver band met de boekenbelasting en met het oog op brandgevaar wordt straks aan het oog onttrokken door houten gewelven. Een kolom midden in de zaal waarvan nog slechts een brokstuk over is, wordt in oude luis ter hersteld en ook enkele mooi be werkte ramen, een eikenhouten vloer en twee gobelins, die vroeger in de Statenzaal hingen, zullen niet weinig bijdragen tot de luister van deze lees zaal, waar rust en een bijzondere sfeer de bezoeker zullen omvademen. Er worden kasten geplaatst, die de handboeken, welke niet worden uit geleend, zullen bevatten. Op de verdieping werkt men aan de kamer voor de bibliothecaris en aan het magazijn voor de meest ge vraagde werken. Gaat men nog een trapje op, dan komt men in het enorm grote boekenmagazijn, dat zich uitstrekt tot de Koorkerk en waar vele duizenden werken er is natuurlijk ook rekening gehouden met de regelmatige uitbreiding van het boekenbezit goed, veilig en overzichtelijk bewaard kunnen wor den. Men hoopt deze vleugel in Mei a.s. voor gebruik gereed te hebben. De Provinciale Bibliotheek, thans nog bekneld in een veel te klein pand aan <lc Dam, zal dan niet alleen uitste kend geoutilleerd zyn, doch zich ook in een wel zeer passende omgeving bevinden. (Vervolg op pag. 2.) WIST ZE TE VEEL Door de vondst van het woorden boek is de politie geneigd aan te ne men met iemand vau Britse nationa liteit te doen te hebben. Merkwaardig genoeg verscheen Dinsdag in alle Britse bladen de foto van een meisje dat door de Engelse communisten uit hun partij was ge zet en wier naam Mary Johnson was; dezelfde familienaam stond voor in het woordenboek. Toen de krantenfoto aan de man werd getoond die het lijk had gevon den, vond deze dat er een opvallende gelijkenis aanwezig was. Franse bla den wijzen in dit verband op de mo- felijkheid van een politiek misdrijf: et zou niet de eerste maal zyn dat ex-communisten die te diep in de ge heimen van de partij waren doorge drongen, een gewelddadig einde von den. Om de zaak nog ingewikkelder te maken is er de getuigenis van een man. die enkele uren na de vondst van liet lyk, een boot met drie mannen naar de kufit zag roeien, aldus De Volkskrant. Eén van de roeiers ging aan land en begon de plaats waar het lichaam was aangespoeld nauwkeu rig af te zoeken. Toen de getuige hem vroeg wat hij zocht, keerde de man zich zwijgend om en rende terug naar de boot die direct daarop van wal stak en uit het gezicht verdween. VERWACHTt MINDER WIND Geldig tot Donderdagavond. Wisselende bewolking en overwe gend droog weer. Vrij krachtige tot matige Westelijke wind. Iets koeler

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1