PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De Koningin ontving minister Staf Handboogsociëteit en schutter „Francies" jubileren D£ BILT Kantlijn GEEN VERGELIJK MOGELIJK ZONDER INMENGING Vandaag 195e Jaargang-No. 198 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw.. fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 23 Aug. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.G Middelburg. Bur. Vllsslnger Walstr. 58—60, telef. 2355 4 1 of 2160). Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2 telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N Bogerdstr c ioO telef. 26 REEDS EEN OPDRACHT GEGEVEN Zal de nieuwe formateur andere wegen inslaan? (Van onze parlementaire redacteur.) Den Haag'. Nadat het Kabinet van de Koningin gistermorgen had medegedeeld, dat H.M. de Koningin om 10 uur op het Paleis Soestdijk Ir C. Staf, minister van Oorlog en Marine in het demissionnaire kabinet, had ontvangen, volgde een lange rustpauze. Deze kan door tal van omstan digheden zyn veroorzaakt. In politieke kringen achtte men het zeer waar schijnlijk, dat minister Staf zich nader heeft willen beraden over zijn uit te brengen advies of over zijn antwoord op de hem gestelde vragen. Oók werd de mogelijkheid geopperd, dat minister Staf reeds een op dracht tot formatie zou hebben ontvangen, maar dat deze voorshands niet zal worden gepubliceerd om zijn werkzaamheden te vergemakkelijken. In politieke kringen was gisteren uiteraard nog zeer veel te doen over de uiteindelijk toch mislukte poging van nu* Donker. In de talrijke ge sprekken draaide het telkens weer om een paar hoofdpunten: de kwestie van de bezetting van Buitenlandse Zaken, de positie der verschillende partijen in de Raad voor Economische Aangelegenheden, gevormd uit de mi nisterraad, de humeurigheid van de K.V.P. tijdens de gehele formatiepo ging van mr Donker en het probleem van de bij een formatie te volgen pro cedure. De kwestie van de bezetting van Buitenlandse Zaken is vooral een strijdpunt tussen de K.V.P. en de for mateur, waarbij de beoordeling der verschillende gesuggereerde personen een uiterst belangrijke rol speelt. Het standpunt van mr Donker in deze is bekend. „Bij de bezetting van deze post moet er, gezien de zeer grote landsbelangen, die hier op het spel staan, geen discussie mogelijk zijn over de vraag of een bepaalde per soon net wèl of net niet geschikt is. Di deze moet de formateur de over tuiging hebben, dat zijn voordracht royaal verantwoord is." Nu is een be oordeling van personen zulk een tere zaak, dat men o.i. zeer verstandig doet zich hierbuiten te houden. Zon der discussie derhalve en louter ter informatie geven wij de namen van hen, die in eerste aanleg door mr Donker gepolst zouden zijn. Dit wa- De mislukking van de derde po ging om Nederland een nieuwe regering te geven heeft in po litieke kringen weinig mindei dan ontsteltenis veroorzaakt. Dat is niel erg. Het is zelfs goed. Want men gaat nu tenminste inzien, dat men zich belachelijk maakt en dat het hoog tijd wordt om de partybelangen eens wat minder op de voorgrond te plaatsen, het landsbelang wat minder op de achtergrond. Het is vermakelijk om kennis te ne men van de partybladen. Op meester lijke wyze weten de politieke redac teuren daarvan de schuld aan de an dere partijen te geven. De P.v.d.A. stelt de K.V.P. aansprakelijk, de K.V. P. de P.v.d.A., de A.R. en de C.H. ge ven de schuld aan K.V.P. én P.v.d.A. en deze partijen laten zich de kans niet ontgaan om ook met name ae A.R. een veeg uit de pan te geven. Het zal duidelijk zijn, dat alle par tijen schuld treft. De A.R. gingen allerminst vrij uit by de eerste poging en haar mislukking. De K.V.P. en de Partij v. d. Arbeid hebben, terecht of ten onrechte vasthoudend aan party verlangens, een aanzienlijk aandeel gehad in de mislukking van de twee de en de derde poging. En intussen zit Nederland maai zonder nieuwe regering Een ding valt op. Het schijnt uiterst moeilyk om een geschikt minister van buitenlandse zaken te vin den. Men loopt rond met het plan om er twee te benoemen, één om de inter nationale conferenties af te werken en één om dc gewone dingen af te doen. Maar we hadden toch een behoor lijk minister van buitenlandse zaken in de persoon van de heer Stikker i Natuurlijk, hij behoort niet tot de vier „regeringsDartyen". Hij behoort tot een partij, die uitgesloten is. Hij schijnt niettemin de meest aan gewezen figuur te zijn en het is ons niet duidelijk, waarom men aan oner varen nieuwe figuren de voorkeur moet geven boven iemand, die ge toond heeft een behoorlijke rol te kunnen spelen. Het is bekend, dat de heer Stikker, weinig voor het bestendigden van zijn ministerschap voelt, ook al omdat het een zeer kostbare liefhebberij is. Maar daar moet een mouw aan te passen zijn. In ieder geval lijkt het opnemen van contact wenselijk en nuttig. Als men Stikker tot andere gedachten weet te brengen, is het probleem van de portefeuille van buitenlandse za ken althans opgelost en zyn er in ieder geval geen twee ministers voor dit departement nodig. En nu maar weer afwachten, of de ontsteltenis na het falen van mr. Donker inderdaad liet gewenste tempo in de formatie zal brengen. Want dat is nog allerminst zeker. Po litici zyn nu eenmaal een speciaal soort mensen, die de dingen anders zien dan anderen. Het staat geenszins vast, dat zij, als volgende week de nieuwe formateur aan de slag is, de verlegenheid met het thans geslagen schamele figuur weer niet volmaakt vergeten zijn. Mocht dat zo wezen, dan begint het touwtjetrekken om de macht opnieuw in volle glorie. En wie weet, hoe lang dit kleine brokje aarde dan op een nieuw kabi net moet wachten! ren prof. dr L. J. C. Beaufort, hoog leraar voor het volkenrecht en erkend deskundige op internationaal gebied, de huidige ministers Beel en v. d. Brink, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de K.V.P., prof. mr C. P. M. Romme, de Commissaris der Koningin in de provincie Overysel, ir Ridder de van der Schueren, en mr M. P. L. Steenberghe, die gedurende vele jaren minister van Economische Zaken is geweest. Nadat deze zes pro minente leden van de K.V.P. om ver schillende redenen hadden bedankt, zijn namens de K.V.P. aan mr Donker o.m. nog voorgesteld mej. dr M. A. M. Klompé, sinds 1948 lid van de Tweede Kamer en vooraanstaand lid van de Raad van Europa te Straatsburg, mr P. A. Blaisse, hoofd der directie Mul tilaterale Aangelegenheden van het ministerie van Economische Zaken en sinds kort lid van de Tweede Kamer, de heer A. B.Speekenbrink, financieel economisch adviseur van het Hoge Commissariaat:te Djakarta, en ir G. C. Stuyt, hoofd van het bureau Wes telijke Samenwerking van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken. OPNIEUW DE R E A. Opnieuw heeft de positie der ver schillende partijen en ditmaal met name die van de K.V.P. en de P.v.d.A. in de R.E.A., een grote, zo niet beslis sende rol gespeeld. Men kent de si tuatie: In de R.E.A., welk college het zwaartepunt van het sociaal-economi sche regelingsbeleid vormt, bezetten in het thans demissionaire kabinet le den van de P.v.d.A. de helft van het aantal beschikbare zetels, terwijl de overige zetels worden ingenomen door leden van andere partijen. Op grond van de verkiezingsuitslag stel de de P.v.d.A. zich tot voor kort op het standpunt, dat de situatie voor zover haar betrof, ongewijzigd moest blijven. Tijdens de formatiepoging van dr Drees is door de A.R. tegen dit standpunt opgekomen. Zonder steun der principalen van de K.V.P. overigens. Naarmate de formatie echter lan ger duurde, is men ook van K.V.P.- zijde zich steeds meer gaan verzetten tegen het in deze door de P.v.cLA. in genomen standpunt. (Vervolg op pag. 5.) Wederom een „Westerling gevangene" in vrijheid. Wederom is in Indonesië een zoge naamde „Westerling-gevangene" op vrije voeten gesteld. Het is de heer J. Leclerq. Hij mag het land niet ver laten en moet zich melden, omdat het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet. Luipaard nam het leeuwendeel Inboorlingen van Nyasaland in Zuid-Afrika, die op weg waren naar hun werk, zagen hoe een leeuw en een luipaard zich beiden op topsnelheid in de richting van een reebok be wogen. De leeuw was er het eerste, doodde de bok en be gon, naar later bleek, aan zijn laatste ontbijt. Want de lui- laatste ontbijt. Want de lui paard, die slechts enkele secon den later kwam, wierp zich meteen op de niets vermoeden de leeuw, doodde deze met één diepe beet in de nek en voltooi de vervolgens het ontbijt van de gedode koning der dieren. DR. SPEKMAN OVER NIEUW-GUINEA: Indonesië tracht hulp te verkrijgen van achter het „IJzeren Gordijn" „Er zijn twee wegen om tot een oplossing te geraken van het Nieuw- Guinea-vraagstuk. De eerste is de diplomatieke weg en de tweede is ge- weid. Als Indonesië de tweede weg zou bëtvandelen, zou Indonesië als lid van de Verenigde Naties op een grote hindernis stuiten, namelijk Het Handvest, dat men moet eerbiedigen en hooghouden. Bovendien zijn wy reeël genoeg om te erkennen, dat het leger op het ogenblik niet in staat is, een internationale oorlog te voeren". Aldus de Indonesische oud-premier dr. Soekiman in een brochure, welke tlians gepubliceerd is. Over de weg van het overleg schrijft dr. Soekiman, dat reeds drie maal onderhandelingen tussen Neder land en Indonesië geen resultaat op leverden. Dr. Soekiman meent, dat de betrokken partijen niet tot ver gelijk kunnen komen zonder in menging. Het vraagstuk Nieuw Guinea heeft met of zonder goedkeuring van Indo nesië een internationaal karak ter gekregen. Het gebied is opgenomen in het de fensiesysteem van het Westelijk blok in het gebied van de Stille Oceaan. Deze realiteit voor ogen houdend, dient een actief en constructief bui tenlands beleid, bij het zoeken van het bevredigen der natipnale eis bin nen de kortst mogelyké tijd, niet uit sluitend te zyn gericht op het eigen belang met terzijdestelling van de be langen van andere landen. De Indo nesische buitenlandse politiek mag niet egocentrisch zyn en moet even eens ae vitale belangen van andere landen erkennen. Indien men zich be wust is van het feit, dat het buiten lands politiek beleid om West-Irian terug te brengen tot Indonesisch grondgebied moet opereren op ter rein, dat zich voor honderd procent in de Amerikaanse invloedssfeer en die van zijn bondgenoten bevindt, dan kan men "de ogen niet sluiten voor de belangrijke rol van de Amerikanen bij het oplossen van grote vraagstuk ken in hét gebied van de Stille Oce aan, waaronder het geschil inzake West-lrian, aldus dr. Soekiman. Dr, Soekiman betoogt verder in zijn brochure, dat Indonesië buiten landse hulp hard nodig heeft en dat deze hulp thans uitsluitend verleend kan worde» door Westerse mogend heden, pfschoon aldus dr. Soeki man getracht wordt dergelijke hulp te verkrijgen van achter het „ijzeren gordijn". Zware aardbeving in Californië Zakenwijk van Bakersfieid ligt in puin Een zware aardbeving heeft i3a- kersfield iu Californië Vrijdag om 23.45 uur (Nederl, tijd) getroffen. Vol gens de eerste berichten ligt de zi- kenwijk ,ïn puin" en hoort men over al de sirenes van ambulances. De hoofdredacteur van een plaatse lijk blad kreeg in zijn kantoor de in druk, dat elk gebouw in de stad wel beschadigd moet zijn. Gehele boven stukken van gebouwen stortten op straat neer. zei hij. De klokketoren van de stad werd middendoor ge spleten. Volgens latere berichten zijn min stens twee personen gedood en drie ingesloten in vernielde gebouwen. Ba kersfieid heeft een inwonertal van 50.000. Zoon van Maurice Thorez in arrest Maurice Thorez jr., de zoon van de leider der Franse communisten, heeft zich Vrijdag bij de politie gemeld en is, op beschuldiging van het deelne men aan een samenzwering tegen de veiligheid van de staat, in de Santé- gevangenis te Parijs ingesloten. Thorez junior, die onderwijzer is, was sinds 31 Mei spoorloos. On die datum stelde de politie vele commu nisten in staat van beschuldiging naar aanleiding van relletjes ïn Pa rijs. De communisten, die toen wer den aangehouden, zyn intussen voor lopig weer op vrije voeten gesteld. Maandag zal Thorez junior worden ;econfronteerd met politiemannen, lie zeggen, dat zij hem op 28 Mei bij de Bastille een troep demonstranten hebben zien aanvoeren, die de nolitie aanviel. Epidemische hersenontsteking in Californië In Californië heerst een epidemie van een vorm van hersenontsteking, die de vorige week reeds twaalf le vens heeft geëist. In het geheel zijn 499 gevallen gerapporteerd. De ziekte wordt overgebracht dooi de vrouwelijke mug Mosquito Culex Tarsalis en is afkomstig van pluim vee en andere vogels. Mensen en paarden zyn vatbaar. De mug wordt in centraal-Californië bestreden. Het 7239 ton metende Amerikaanse Liberty-schip „Western Farmer" is ongeveer acht uur nadat liet in botsing was gekomen met de 11.732 ton metende Noorse tankboot „B.jorgholm" in Het Kanaal doormidden gebro ken. Op (Ie bovenste foto, welke uit een vliegtuig gemaakt werd, zien we het achterdeel van het Amerikaanse schip, dat naar Calais gesleept wordt. Van de achtersteven waait de Franse vlag. De onderste foto eveneens uit een vliegtuig gemaakt toont hoe de voorsteven van de „Western Farmer" in de golven verdwijnt. Zes ouden van da?en bii brand gedood In Aurich in Noord-Duitsland zijn zes inwoners van een tehuis voor ouden van dagen bij een brand om het leven gekomen. De schoenmaker, in wiens werkplaats de brand ont stond by het aanmaken van een kachel, trachtte zich van het leven te beroven, doch kon door de politie ge red worden Dodelijke val van een dak Tydens herstelwerkzaamheden aan het dak van de Montesorrischool „Kastanjehof" aan de St. Jozefstraat te Tilburg, is de 63-jarige kopersla- ger-loodgieter H. Willekens van een hoogte van 8 meter naar beneden ge vallen. De man kwam met het hoofd op de stenen terecht en was op slag dood. DUBBEL FEEST IN GRAAUW ...is het 100 jaar geleden, dat de bekende Engelse econoom en philantroop Arnold Toyn- bee, die veel bijdroeg tot ver heffing van de arbeidende stand, in Londen werd geboren. MORGEN ...is het 300 jaar geleden, dat de Engelse vloot onder Ayscue in het Kanaal door de Neder landse vloot onder De Ruyter werd verslagen. Honderd jaar „De Friezen" in het Zeeuwse land De 70-jarige F. J. Steyaert, in Graauw en omgeving beter bekend als „Francies", vergeet een ogenblik zyn omgeving Hy spant zyn bijna twee meter lange boog, heft hem op en richt een fraai geslepen, withouten pijl opde zoldering van de woonkeuken in zijn boerderij, gelegen aan de Schëlflioutshoek. Met één oog toegeknepen, tuurt hij omhoog en „Francies" hoeft nog slechts af te trekken om de pijl sui. zeiul weg te doen scliieten. Dit gebeurt uiteraard niet. De lieer Steyaert heeft slechts willen de monstreren hoe hij na 55 jaren de boog nog juist zo weet te hanteren als in dat grys verleden, toen hij als 15-jarige knaap aan de hand van vader en moeder mee mocht om z n eerste pijl te verschieten, ten overstaan van een honderdtal ervaren schutters. Hy schoot raak en sindsdien heeft het handboog schieten hem niet meer losgelaten. Thans na 55 jaren kan „Francies" dan ook nog volmondig ver klaren: „Het is de schoonste sport, die ik ken!" Ontwapeningscommissie zal rapport opstellen De ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties heeft met acht tegen één stem (de Sowjet-Unie) besloten het secretariaat te wagen een ont- werp-rapport op te stellen voor de Veiligheidsraad en de Algemene Ver gadering. Het zal een volledig over zicht bevatten van het werk van de commissie sinds Februari. Pakistan. China en Chili onthielden zich van stemming. En met vuur verhaalt de stoere, 70-jarige boer van deze „zijn" sport, welke morgen in Graauw haar honderdjarig bestaan zal vieren! Een eeuw 'is het geleden, dat een groepje mannen in Graauw overging tot het oprichten van de handboogsocïëteit „De Friezen" en behoudens een korte onderbreking in de oorlogsjaren, deze sport honderd jaren achtereen in Graauw beoefend. Sinds 1852 spannen de boeren daar op vele vrije avonden de boog om elkaar de eer van het beste schot te betwisten en sinds 1852 ook bekampen de vele handboogsocië- ten uit Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en België elkaar, elke zomer opnieuw. Bovendien zal de heer Steyaert morgen zyn gouden schuttersjubileum vieren en dat betekent, zoals hij het zelf zegt. „een dubbele prooi"! Twee maal feest; ter ere van de handboog sociëteit „De Friezen" én ter ere van Francies Steyaert. „Een eerlijker sport dan boogschie ten bestaat er niet", verklaarde de jubilaris gedecideerd. „Scliiet je raak, dan heb je een premie; schiet je mis, dan win je niets. Een kind kan het controleren." Inderdaad ligt er een grote charme in de zuiverheid van deze sport, wel ke zowel door ouderen als door jonge ren beoefend kan worden, maar he laas over dc animo onder de jon. geren is de heer Steyaert (sinds 1949 ook voorzitter van „De Friezen", wei nig tevreden. „De jongeren doen niet meer mee", zegt hij wat triest, „en over 50 jaren vind je geen enkele handboogsociëteit meer Of deze enigszins sombere voor spelling van de heer Steyaert zal uit komen, valt moeilijk te zeggen, maar vooralsnog is er bepaald geen reden tot treuren. By een honderdjarig be staan past vreugde! Honderd jaar „De Friezen". Het is merkwaardig, dat men in Graauw niet meer verklaren kan, hoe men er daar diep in het Zeeuwsch-Vlaam se land toe gekomen is om de handboogsociëteit te noemen naar de bewoners van die provincie, daar in het „hoge Noorden". De heer Steyaert is van mening, dat de Friezen uitste kende schutters geweest moeten zijn en dat de mannen uit Graauw zich claarom hun naam tot erenaam heb ben gekozen. Voor het overige haalt hij berustend de schouders op. Sinds de oprichting in 1852, toen met een twintigtal leden begonnen werd .heeft de sociëteit vrijwel altijd een bloeiend bestaan geleid. Soms maakte ook de burgemeester deel uit van de schutters, maar over het alge meen waren (en zijn) het de boeren, die de eer van „De Friezen" hoog hielden en nog houden. Want „De Friezen" hebben in de loop der vele jaren een goede naam verworven en op menig schuttersfeest traden zij eervol uit de strijd. „Dat waren schone feesten, vroe ger", meent „Francies" en peinzend kijkt hij naar z'n uit 1874 stammende pijlkast; een gedeukte, koperkleurige koker, die wel vol schynt te zijn van herinneringen EEN NIEUWE BOOG! Morgen, Zondag 24 Augustus 1952, zal voorzitter en jubilaris Steyaert op het schuttersfeest van d,e honderd jarige handboogsociëteit het eerste schot lossen met een gloednieuwe boog, welke hem als jubileumge schenk zal worden aangeboden. „Ze wilden me eerst een fauteuil geven", merkt de heer Steyaert op, ,maar m'n oude boog raakte versleten (zyn vader heeft er nog mee geschoten) en een nieuwe boog leek me wel een passend geschenk Tja. een passender geschenk was ook moeilyk denkbaar en reken maar, dat „Francies" morgen een raak schot zal lossen! Het belooft in Graauw een schut tersfeest te worden in grootse stijl. Nederlandse en Belgische schutters verenigingen zullen er aan deelne men; van Walcheren zullen de schut ters in Zeeuws oostuum opkomen en de rijverenigingx» „De Scheldezonen" zal haar medewerking verlenen, even als een muziekgezelschap. Ter verho ging van de feestvreugde zullen bo- KORTE PREDiCATIE Here! Gij doorgrondt en kent mij! Ps. 139:1. I Is deze ontdekking benauwend oj bevrijdend? Schrikt daarvan of laat het U volkomen koud? Interesseert het U niet, dat. God U dóór heeft, of „doet" U deze tekst iets? Of... bekijk ik het zo verkeerd? Heeft deze tekst een heel andere zin, dan ik door mijn vragen U gesugge reerd heb? HEREDat is de kernnaam voor God in het Oude Testament. In deze naam gaf God zijn verborgenheid prijs. Toen Hij deze naam aan Mozes meegaf bij de brandende braambos, trad Hij daarmede in de openbaarheid van deze wereld, in de geschiedenis der volkeren, in het strijdperk van de machten en krachten van deze aarde. De consequentie van het noemen van deze naam is dan ook geweest het kruis van Jezus Christus waar het om de beslissende ontmoeting tussen God en de machten van deze wereld van af de Romeinse heerschappij tot het geestelijke gezag van de Joodse Raad, Maar HEREis ook de naam die geladen is met beloften, geixulct met hoop voor allen, die in nood en druk verkeren. Het is voor Israël de de naam van Hem, die het uit Egypte, uit het slavenhuis uitleidt. Het is de haam, die een schuldig mens de ver zekering geeft, dat deze God hem be vrijdt uit „de slavernij der zonde". Zo is ook langs deze kant de consequentie van deze naam het kruis. De man van Psalm 139 kent de volle betekenis van de naam HERE. Daarom heeft het doorgronden en kennen voor hem niets beangstigends. Integen deel. Dit is een vergevend doorgron den en een reddend kennen. De nadruk valt dus niet op het door gronden en het kennen, zoals ik in het begin suggereerde; maar op Gij! Zo woordt deze tekst vervuld van de blijdschap van het verloren schaap, dat door de goede Herder is gevonden. Zullen wij dit tekstwoord dan voor taan altijd zo lezen? Domburg G. H. van Wïllemswaard vendien donderbussen worden afge vuurd, zodat het althans letterlijk een „daverend" feest zal worden! Voorts zullen de burgemeester van Graauw, mr F. J. Schlüter, en kape laan J. de Kerf toespraken houden en tenslotte is het niet uitgesloten, dat „Polygoon" deze unieke Zeeuwsch- Vlaamse jubileumwedstrijd zal filmen. Hetgeen dan een moderne conces sie zal zijn aan een feest, dat overi gens met dezelfde middelen kan wor den gevierd als honderd jaren gele= den: met pyl en boog, en met een ge zonde dosis opgewekte sportiviteit. VERWACHTt VRIJ ZONNIG. Geldig tot Zaterdagavond. Droog en vrij zonnig weer. Zwakke tot matige en later langs de Wadden- kust vrij krachtige Westelijke wind. Iets hogere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1