PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT IJzendijke heeft gedenkwaardige dag in het vooruitzicht Langere diensttijd veroorzaakt stakingsgolf in België 06 BILT Kantlijn BRUTALE ROOFOVERVAL OP AUTO VAN ROTTERDAMSE BANK Vandaag 195e Jaargang-No. 180 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie P. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 et per week. f 5.45 p. kw., £r. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 2 Aug. 1952 ADVERTENTIEPRIJS Oct per mm. Minimum p- advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissi tg en Walstr. 50—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63. telef, 2475 (b_g.g. 2228): Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16: Terneuren Brouwerijs». 2; Zlerlkzee. N riogerdstr C 160 .eiet, 20. DERTIGDUIZEND ARBEIDERS IN STAKING Gevolg van communistische activiteit, meent premier Een golf van 24-uursstakingen verspreidde zich Vrydag over het In dustriegebied van Luik en de mjjnprovincie Henegouwen in België, als protest tegen de 21 maanden dienstplicht. Vrijdagavond waren ongeveer dertigduizend arbeiders in staking gegaan en in de Luikse staal- en machinebedrijven was de staking bijna alge meen. De Belgische minister-president, Van Houtte, verklaarde, dat een en ander het gevolg was van communistische activiteit. In een Vrijdag gehouden radiotoe spraak zeide de Belgische premier o.m., dat algemeen erkend wordt, dat in de Europese gemeenschap eenheid moet heersen over de lengte van de diensttijd. België heeft zijn interna tionale verplichtingen, aldus de pre mier. Andere landen, zoals Frankrijk en Italië hadden nog niet de tweeja rige dienstplicht ingesteld en België drong er dan ook voortdurend op r een overeenkomst in deze te berei ken. Hoe lang de uiteindelijke dienst tijd zou duren, stond nog niet vast. In deze radiotoespraak ontkende Van Houtte nog, dat communistische pro vocaties in het spel zouden zijn, i wel hij echter tegen provocateurs waarschuwde. Naderhand sprak de premier echter wel van communis tische activiteit. Morgen zijn de Olympische Spe len ten einde en een niet ge ring aantal Nederlanders loopt rond met een bedorven vacantiestem- ming. Hadden Fanny Blankers en Puck Brouwer, onze hockeyploeg. Geertje Wielema en Hannie Termeu- len nu maar goud veroverd in Hel sinki, al die terneergeslagen Neder landers zouden rondgehuppeld heb ben in een vorstelijk humeur. Zij zouden zich trots op de borst hebben geslagen en aan iedereen verkondigd hebben, dat ons kleine volk al thans sportief onmiskenbaar groot is. Als onze dappere waterpoloploeg de tweede plaats had weten te ver overen, dan zou dat althans een pleister op de wonde hebben bete kend nu ziet de resultatenlijst er nog al mager uit en de stemming van duizenden is beneden nul. Eigenlijk is dat een dwaze ge schiedenis. Want al die teleurgestel- den hebben vermoedelijk zelf nooit bizonder veel op sportgebied bete kend. Het is zelfs de vraag, of zij ooit een sport werkelijk beoefend hebben, echt beoefend, met inspan ning, met overgave, met zelfverloo chening. Maar zelfs wanneer dat het geval is, blijft hun houding dwaas. Zij zijn blijkbaar nog niet tot het wtfze inzicht gekomen, dat een sport- succes in een mensenleven bitter weinig waarde heeft. Er zijn be langrijker dingen op dit ondermaan- Er zijn echter in Helsinki dingen gebeurd, die wel verdienen, dat men er even bij stil staat. Onze waterpoloploeg werd uitge schakeld op een manier, die strijdig is met de Olympische geest. Dat is De- denkelijk. Maar daarop doelen wij niet. Er zijn dingen gebeurd aan Ne derlandse zijde, die ons sportieve prestige afbreuk doen. En dat is er ger. De sportieve naam van een volk heeft wel degelijk waarde! Fanny Blankers kreeg het te kwaad met een steenpuist. Dit ongemak was oorzaak, dat zij van haar troon stortte. Tragisch. Wij geven dat toe. Maar toen zij op de 80 meter hor den op gaf, wandelde zij kalm naar de kleedkamer. Dertig meter van haar verwijderd stond het meisje, dat haar onttroond had. Fanny bleek niet de morele kracht op te kunnen brengen haar te feliciteren Althans wij hebben nergens kunnen lezen, dat zij dat wel heeft gedaan Helaas. De Nederlandse zwemsters heb ben vele jaren lang een wereld reputatie gehad. Zij behaalden ditmaal geen grote successen. Maar waarom liet de chef d'equipe onze 400' meter zwemsters in hun serie zo maar' een baantje trekken? Om Geertje Wielema te sparen voor de finale 100 meter rug? Haar tegen standster zwom wel en goed, hoe wel zij diezelfde finale moest zwem menMaar Hannie Termeulen en Irma Heijting? Die moesten toch geen finale zwemmen? Die spaar den zich voor een estafette nummer Dat in ieder geval niet die dag ver- zwommen werd. Zij deden het ook op hun elf en dertigst. Daarmede werd onze- sportreputa- tie te grabbel gegooid. Zelfs nu deze zwemsters een estafette medaille be machtigden, wordt die sportieve bla mage daarmede niet uitgewist. Want, nietwaar: de Olympische wet zegt duidelijk, dat men naar de Spelen komt om te strijden, om deel te nemen, niet met als enig ideaal de prijzen voor ogen. Kennelijk man keerde aan deze Olympische menta liteit een en ander. Wilde men de zwemsters sparen dan had men hen terug moeten trekken. Nu was de demonstratie van onwil een aanfluiting van alle sportiviteit. Het is zuur, dat onze zwemsters door anderen overvleugeld zijn. Maar is dat een schande? Zeker niet voor een klein land als het onze Jammer daarom, dat men'in Hel sinki niet anders handelde. OVERAL STAKING. Vrijdagochtend heeft het personeel van de tramdienst LuikSeraing de arbeid voor 24 uren neergelegd als protest tegen de 24 maanden dienst plicht. In de loop van de dag zouden de stakers vergaderen. In het bekken van Luik, zijn Don- Nieuwe Hoge Commissaris in Indonesië In regeringskringen verluidt, dat binnenkort de heer A. Th. Lamping, commissaris van Nederland in Indo nesië, deze functie zal neerleggen om de heer J. M. de Booy op te vol gen als ambassadeur i n Bonn, zo meldt „De Telegraaf'. In dat geval zou mr. F. C. A. ba ron van Pallandt, onze huidige am bassadeur in Moskou, benoemd wor den tot Hoge Commissaris in Indo nesië. DE OLYMPISCHE SPELEN Zilver voor onze dameszwemploeg Het enige goede nieuws uit Helsinki was het behalen van een zilveren medaille iets waar we eigenlijk niet op gere kend hadden door de Neder landse dames estafetteploeg. Wies LinssenVaessen, Koosje van Voorn. Hannie Termeulen en Irma Heijting-Schuhmacher slaagden er in een uitstekende race in om de sterke Ameri kaanse ploeg voor te blyven Voor het overige waren het treurige berichten. Het water- polozevental, dat ondanks de zware tegenspoed doorvocht, moest Vrijdagmorgen vroeg het hoofd buigen voor de Zuid-Sla- viërs, die reeds in de voorronde waren geklopt. Onze waterpo- lospelers zullen zelfs geen brons uit Helsinki meebrengen. Nadat in de voorgaande da gen reeds zovele Nederlanders in diverse takken van sport werden uitgeschakeld, moesten nu ook de drie ruiters het op geven, zodat alleen onze weg renners nu nog in de strijd om de medailles zijn. derdag ook in vele andere bedrijven stakingen uitgebroken. Het werk is neergelegd in de Coc- kerill-fabrieken, in de kolenmijnen te Seraing, in de fabrieken te Ou- gree-Marihaye en in de daarvan af hangende kolenmijnen in de kristal- fabrieken te Val St. Lambert, in de Tubes de la Meuse, te Flemalle en in de fabrieken 1' Esperance Longdoz te Jemeppe. Overal is het onderhoudspersoneel aanwezig. Ook bij verschillende kleine bedrij ven wordt gestaakt. Sjah van Perzië onder controle Volgens het regeringsgezinde blad „Bachter Embroez" in Perzië, zyn de Sjah en de premier overeengekomen, dat alle besprekingen tussen de Sjah en buitenlandse diplomaten in de toekomst slechts met de goedkeu ring van de regering gehouden mo gen worden. De aanbieding van geloofsbrieven, aldus het blad, zou voortaan door het ministerie van buitenlandse za ken geregeld worden en slechts mo gen geschieden in tegenwoordigheid van de minister van buitenlandse zaken. Parlementaire of politieke Perzische leiders zouden een audiën tie mogen hebben op verzoek van de Sjah. Andere hooggeplaatste Per soonlijkheden zouden slechts in au diëntie ontvangen mogen worden met de toestemming van de premier. Tot nu toe werden de audiënties uitsluitend geregeld door de minis ter voor hofaangelegenheden. De minister wordt door de Sjah zelf benoemd. In de laatste dagen gaan er in het parlement stemmen op, om deze benoeming aan parlemen taire goedkeuring te doen onderwer pen. Naar verluidt zou de Sjah met deze wens ingestemd hebben. Britten zullen conventies van Bonn ratificeren De motie van de conservatieve frac tie van het Britse Lagerhuis, welke de instemming inhield met een spoe dige ratificatie van de conventies van Bonn, is met 293 tegen 253 stemmen aangenomen. Men verwacht, dat de Britse ratificatie-documenten nog deze maand in Bonn gedeponeerd zul len worden. Met Amerika is Enge land thans het tweede land, dat de conventie heeft geratificeerd; Frank rijk en Duitsland zullen dit naar ver wachting in de herfst doen. Naar aanleiding van de door de op positie geuite mening, dat andere landen van de N.A.T.O. vóór Duits land bewapend moeten worden, zei de minister van buitenlandse zaken, Eden: „De verstrekking van militai re uitrusting door de Ver. Staten aan Europa in het jaar, dat 30 Juni 1953 eindigt, zal naar verwachting drie maal zo groot zijn als in het jaar, dat 30 Juni j.l. afliep". De totale ver strekking zou dan ongeveer zes mil liard dollar belopen. In dezelfde thans aangenomen re geringsmotie worden eveneens het verdrag tussen Engeland en de Eu ropese verdedigingsgemeenschap en het protocol van het Noordatlantisch verdrag goedgekeurd. Elf doden bjj ramp met baggermolen in Boulogne Opgebaggerde torpedo ontplofte Elf opvarenden van Frankryks grootste baggermolen, de 1289 ton metende „Pas de Calais H", verloren het leven, toen deze baggermolen Vrijdag in de haven van Boulogne zonk, nadat een opgebaggerde tor pedo tot ontploffing was gekomen. Toen de uit de laatste oorlog da terende torpedo boven water kwam, zat zij beklemd tussen twee bagger- emmers. Een lid van de bemanning klom er by om het projectiel onscha delijk te maken, maar het viel en ontplofte. Onder de slachtoffers be vindt zich de kapitein van do bag germolen. Slechts zes van de 17 kop pen tellende bemanning behielden het leven. Zij kwamen met lichte ver wondingen vrij. OP KLAARLICHTE DAG Politie-auto's gierden door straten van Rotterdam Vrijdagmorgen omstreeks tien uur gierden politle-auto's door Rotter dam, op zoek naar een bestelauto van de Rotterdamse Bank, waarmede twee gewapende mannen zich na een in Chicago-styl uitgevoerde overval uit de voeten hadden gemaakt In de auto bevond zich een tas met byna honderdduizend gulden. Na een wilde achtervolging, waaraan o.a. werd deelgenomen door een 52-jarigo bromfietser, slaagde men er in de da ders te arresteren. Zy legden een volledige bekentenis af. Twee employés van de Rotterdam se Bank waren met een bestelauto uitgereden om op diverse adressen in Rotterdam geld te bezorgen. Toen zij de auto voor de Nederlandse Bank Zeven Zweedse spionnen, dis voor Rusland werkten, zijn door het Gerechts hof in Stockholm veroordeeld. Een van hen, Tage Wickstroem, werd vry- gesproken. Bovenste rij van links naar rechts: Fingal Larsson (vfjf jaar gevangenisstraf), Frithof Enbom (levenslange dwangarbeid) en Arthur Karlsson (een jaar en aeht maanden). Onderste rtf van links naar rechts: Hugo Gjersvold (levenslange dwangarbeid), Lilian Ceder (acht maanden) en Martin Enbom (zeven jaar). De doodstraf bestaat niet In Zweden. Voerman door steigerend paard gedood De 39-jarige Haagse groentenhan- delaar J. C. M. is Vrijdagmiddag ge dood door een trap van zijn paard. Door nog onbekende oorzaak is het paard plotseling geschrokken, waar door het begon te steigeren. Prinses Wilhelmina ontving Albert Schweitzer Prinses Wilhelmina heeft Vrijdag dr. Albert Schweitzer in haar hotel te Trois Epis ontvangen. Het on derhoud duurde ongeveer een uur. Prinses Wilhelmina zal waar schijnlijk Woensdag per vliegtuig van het vliegveld Mulhouse-Bazel vertrekken. NU NOG „CHAOS" MAAR Opening raadhuis en expositie op Woensdag 20 Augustus a.s. Nieuwe bestrating en verlichting zullen dan tevens gereed zijn. Wie het gelnk heeft om op een mooie zomeravond, by het Invallen van de schemering, IJzendyke te passeren terwyl daar in de muziektent op de Markt de plaatselijke muziekvereniging concerteert en in de huizen rond om de lampen branden, moet wel getroffen worden door de zeldzame be koring, d.e vredige, intieme sfeer van dit karakteristieke brokje Zeeuwsch- Vlaanderen. De Markt van IJzendyke heeft de veilige beslotenheid van een Hollandse huiskamer, maarevenals zo'n huiskamer kent ook deze Markt haar tijden van onrust, van koortsachtige activiteit. Alsof er grote schoonmaak heerst Hetgeen op het ogenblik het geval is, nu er intensief wordt gewerkt om met de nieuwe bestrating van de Markt gereed te zyn voor 20 Augustus a.s.; de dag, waarop het gerestaureerde raadhuis van IJzendijke officieel in gebruik zal worden genomen en waarop voor het eerst officieel" de eerste acht klokken van liet nieuwe carillon dat te zyner tfjd uit acht. tien klokken zal bestaan bespeeld zullen worden Want hoewel er nu nog chaos heerst in do kom van IJzendijke (op het omwoelde marktplein vindt ge slechts de stratenmakers), verwacht men alles voor 20 Augustus in ge reedheid te hebben en ook hoopt men dan des avonds de vernieuwde markt en het herrezen raadhuis in een zee van licht te kunnen plaatsen door middel van de vier sinds kort uit een oude Scheveningse voorraad aange schafte lichtmasten, die negen meter hoog optorenen. Deze vier lichtmasten, die in vroe ger jaren de Scheveningse boulevard sierden, vormen slechts een besehei den onderdeel van de nieuwe straat verlichting, zoals deze in IJzendyke in wording is. Het gemeentebestuur bestelde namelyk in Duitsland in to taal honderd moderne lichtmasten, waarvan er thans twee en twintig door het gemeentepersoneel zyn ge plaatst, met tussenruimten van 25 tot 30 meter, langs de door IJzendij ke lopende verbindingsweg Schoon. dyke-Philippine. In de loop van dit jaar zullen in totaal circa vijftig masten geplaatst worden. De masten, welke langs de verbindingsweg staan, zijn allen ne gen meter hoog; de overigen hebben een lengte van zes meter. Zij stralen een zogenaamd „menglicht" uit, dat verkregen wordt door het gebruiken per mast van één „ouderwetse" en één neonlamp, hetgeen, naar de burgemeester van IJzendijke, jhr. L. E. O. S. von Bönninghausen tot Harinckhave ons verzekerde, een uit. stekend resultaat geeft. „Als de lampen op de Markt bran den, kim je er in het raadhuis by le zen"! Maar het licht heeft dan ook vol op gelegenheid om door de fraaie hoge ramen van het herbouwde raad huis binnen te vallen „GEEN GRAPJES" Bij de herbouw van het raadhuis zijn namelyk „geen grapjes gemaakt; er zijn geen erkertjes, tierlantijntjes of andere buitennissigheden toege staan", zo merkte burgemeester Von Bönninghausen op. Er is strikte een voud betracht en er is streng logisch te werk gegaan. En het zijn deze factoren, die hun stempel van stylvolle zakelijkheid hebben gedrukt op geheel het inte rieur van dit uit de zeventiende eeuw stammende bouwwerk, waaraan noch de tand des tijds, noch het geweld van de oorlog onopgemerkt waren voorbygegaan. Oorspronkelijk be stond het gebouw uit drie afzonder lijke woningen, die in de loop der ja ren zijn samengetrokken en bij de herbouw stuitte men dan ook op een aaneenschakeling van verrassin genDe fundering bleek ten enenmale onvoldoende (een der mu ren stond zlfs naast het fundament!) en zo kon het gebeuren, dat de her bouwkosten aanmerkelijk hoger kwa men te liggen, dan men aanvankelijk, had geraamd. Vrijwel alles moest worden vernieuwd en slechts enkele onderdelen de schouw in de secre tariskamer bij voorbeeld herinne ren aan vroeger dagen. ^Vervolg op pag. 2) Uitbreiding Tweede Kamer nog niet van de baan ür. Kortenhorst rekent nog op de meer algemene grondwetsherziening De voorzitter der Tweede Kamer, dr. L. G. KorteVihorst, gaf desge vraagd aan het A.N.P. zijn mening te kennen over de beslissing van de Eerste Kamer, waardoor het aantal le den der Tweede Kamer niet kan wor den uitgebreid. De heer Kortenhorst meende, dat men een goed verliezer moet zijn, maar dat aan de andere kant de Tweede Kamer geen gelegenheid on gebruikt zal laten toch haar uitbrei ding te verkrijgen, zij het op langere termijn. Er was algemeen op deze uit breiding gerekend, aldus de Tweede- Kamervoorzitter, en het is jammer, dat belangrijke figuren, die zouden worden benoemd verklaard, thans geen deel aan de werkzaamheden kunnen nemen. Met deze beslissing der Eerste Ka- hadden geparkeerd bleef een van hen de chauffeur in de auto achter, terwyl de ander de bank binnen ging. Naast de chauffeur stond een tas met als inhoud een geldsbedrag van 90.760. Plotseling verschenen er twee mannen, die de chauffeur na een kor te worsteling, waarby de man een klap met een ploertendoder op het hoofd kreeg, uit de auto sleurden. Op dat moment kwam zyn collega uit het bankgebouw. Hij maakte on middellijk alarm; de deuren van het gebouw werden gesloten, maar het was reeds te laat. De auto met de beide daders reed weg ACTIEVE BROMFIETSER. Een 52-jarige bromfietser, die een en ander zag gebeuren, aarzelde geen moment en zette een achtervolging in. Hoewel er een vuurwapen op hem gericht werd, aarzelde hij niet een agent te waarschuwen. Inmiddels was ook bij de Nederlandse Bank alarm geslagen en weldra raasden- de politie-auto's door de stad. De da- aers, die klaarblijkelijk geen uitweg meer zagen, verlieten bij de Boom gaardstraat de auto en renden weg, voorzien van de tas met de kostbare inhoud. Een agent, opmerkzaam gemaakt op de rennende mannen door een voorbijganger, begon een achtervol ging. Hij wist echter niet, wie hij na zette Toen hij de vluchtelingen had inge haald en hen ondervroeg, verklaarden de mannen, dat zij op weg waren om een dokter te halen. Zij zouden een aanrijding gehad hebben. Aangezien de heren geen rijbewys konden over leggen, sommeerde de agent hen mee te gaan naar het bureau. Daar na was het lot van de overvallers snel bezegeld. Een tweede agent ver scheen, evenals een politie-auto en op het politiebureau volgde een vol ledige bekentenis. De tas bleef voor de Rotterdamse Bank behouden. De daders zijn de 35-jarige koelman J. G., zonder vaste woonplaats, en de 22-jarige tekenaar J. S. uit Amster dam. KORTE PREDICATIE LIFTEND NAAR GAZA „En een engel des Heren sprak tot Philippus: sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza." B\j het gehoorzamen aan dit bevel van God heeft Philippus waarschijn lijk enige bezwaren moeten overwin nen. Wie gaat er nu op het warmst van de dag langs een ongebaande weg lopen naar een plaats, die reeds lang tot een ruïnen-heuvel is geworden? Immers Gaza bestond nog slechts als een plaatsaanduiding. Toch haalde hij daar een langzaam rijdende reiswagen in, waarin een deftig zwart heer plechtig zat te lezen, hardop, in de Bijbel! Deze merkwaardige ontmoeting had tengevolge, dat de soms nog zo onbegrijpelijke heilige Schrift als uit gangspunt en aanknopingspunt diende voor een bevrijdend gesprek, dat uit liep op de doop van deze zoekende Niet aeze oesussmg üer terste Ka- mens in een schaars vlekje water, dat mer 15 de aangelegenheid niet van de hij zeV het eerst opmerkte. Zo onder- baan. Een meer algemene herziening - - der grondwet ligt immmers in het voornemen en daarby zal de kwestie geregeld kunnen worden. Die herzie ning zal dan tevens grondiger worden voorbereid dan deze wordt prinses Marie Ga- brielle van Luxemburg 27 jaar; is het 30 jaar geleden, dat Alexander Graham Bell, de uitvinder van de telefoon, overleed. MORGEN. wordt koning Haakon van Noorwegen 80 jaar. Echtpaar op Java ontvoerd Vrijdag is een nieuwe ontvoering in het gebied van Cheribon bekend geworden. Donderdagochtend werd de assis tent-boekhouder Pieters van de sui keronderneming Gempol, toen hij met zyn echtgenote na een bezoek aan een dokter in Cheribon terug keerde, door een bende aangehouden en ontvoerd. De heer en mevrouw Pieters werden in het bos geleid; la ter op de dag kreeg de heer Pieters opdracht van de bende „om voor een jaar naar de onderneming terug te keren". Zijn vrouw bleef achter, overgeleverd aan de genade van de bende. Men veronderstelt, dat het bij de ontvoeringen te doen is om los geld. Thans is bevestigd, dat mevrouw Jordans met twee kinderen op de on derneming Sindang Laoet is terug gekeerd. Zoals bekend werden zij met nog twee anderen Dinsdagochtend in het Cheribonse ontvoerd. vonden Philippus en de Aethiopiër, samen liftend, hoe Gods heilige Geest licht geeft over de Schrift en leiding in het leven. Dit is niet 'n oud verhaal uit 'n ver ouderd boek, maar een machtig avon tuur, waardoor de blijde boodschap van Gods in Christus geopenbaarde liefde een wude vlucht begon te ne men tot aan „het uiterste der aarde". Naar één van die uithoeken trok de reiskoets met de pasgedoopte blijde reiziger, na zijn uitvoerig gesprek met de evangelist. Daarom is dit alles niet uit de tijd: het liften niet en ook het geestelijk gesprek met een medereizi ger niet. Wij Nederlanders pappen graag aan, als we op reis zijn. Heeft het echter in uw en mün leven ook iets met God zelf te maken? Bedenk dat eens, wanneer ge in uw vacant ie eens op reis gaat en uw Bijbel natuur lijk niet thuis laat. De Handelingen vormen dan een actuele reisgids. Het gaat in het Christenleven welis waar niet om het avontuurlijke, maar wel om het Geestelijk contact met de naaste, indien daaruit tenminste voortvloeit: blijdschap om Jezus' offer voor de wereld. God schenke ons die rijkelijk thuis of op reis door Zijn Geest! W. B. BERGSMA. Waterlandkerkje. VERWACHT WEDEROM ENKELE BUIEN. Aanvankelyk licht tot half bewolkt. Later op de dag veranderlijke be wolking met enkele regen- of on weersbuien. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Weinig v«andering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1