PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuwe Perzische premier streeft naar oplossing oliegeschil Zeeuwse en Belgische predikanten in Middelburg bijeen D£ BILT Kantlijn UITSLUITEND OVERLEG OVER VERDELING PORTEFEUILLES Vandaag 195e Jaargang-No. 169 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 cL per week, t 5.45 p. kw., £r. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 19 Juli 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 et per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel, 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zlerikzee N Bogerdstr C 160 te). 26. VERKLARING VAN SOELTANEH. Critiek op zijn voorganger Mossadeq De nieuwe Perzische premier, Achmad Ghavam Soeltaneh, heeft een verklaring afgelegd over de politiek, die hy wenst te volgen. Hierbij noem de hy als voornaamste punt de oplossing van het oliegeschil. „Ik geef toe, dat het moeilyk zal zijn", zo verklaarde Soeltaneh, „maar onmogelijk is het niet. Helaas zijn de pogingen om de rechten van de vroegere Anglo- Iranian te verkryge» door enkele fouten uitgelopen op vyandschap tussen Engeland en Perzië". De nieuwe premier uitte ernstige critiek op zijn voorganger en zeide dat „het verlagen van de salarissen der ambtenaren en het verzamelen van dienstauto's en tapijten uit bureaux en huizen van ambtenaren, teneinde deze te verkopen, nonsens was. Ik zal het inkomen van een ieder in dit land verhogen en iedereen geven zoveel als mogelyk is". Men gelooft, dat de Sjah aan Soel taneh het recht heeft verleend op nieuw de titel „Djahab Asjraf" (Zy- ne Hoogheid) te voeren. Deze titel had de Sjah hem twee jaar geleden, als blijk van zijn misnoegen, ontno men. Indertijd werd Soeltaneh in een communiqué van het hof „corrupt, 'n verrader en 'n misdadiger" genoemd. De militaire gouverneur van Tehe ran heeft gewaarschuwd, dat elke in breuk op de bestaande krijgswet zwaar zal worden gestraft. In de hoofdstraten van Teheran patrouille ren tanks en pantserwagens. Dertig aanhangers van Mossadeq hebben besloten een delegatie naar de De lawine van feiten rolt voort. Het is de vloek van deze tijd, dat de mens uitsluitend leeft van actualiteit. Soms staat men plot seling by iemand voor zyn boeken kast en ziet daarin, in leer gebonden, de vele delen staan van geestelijke grootmeesters uit voorbije eeuwen. Hoe vaak gebeurt het dan, dat men van de eigenaar kan zeggen; En hij heeft driekwart van die boeken gelezen ook!? De actualiteit regeert. Jan Nolten is tweede in een etappe van een toch eigenlijk dwaze monsterrace! Neder land verloor van Brazilië! Fanny kan niet trainen omdat belangstellenden het haar te lastig maken! Kans op wapenstilstand in Korea? Mossadeq treedt afDrees is nóg niet klaar met zijn kabinet! Oost-Vlaanderen vlagt! Zo gaat het door, dag in dag uit. Geen seconde tijd voor bezinning. Ie dere dag dezelfde oppervlakkige ac tualiteit. In de krant. Voor de radio, de film, de televisie. Verder, verder, van seconde tot seconde. De massa verleert het denken. Er moet, als het zo door gaat, binnen enkele decennia een West-Europese jeugd ontstaan, die niet meer denken kan. Zintuigen, die niet gebruikt worden, stompen af. Er was een tijd, waarin men kerken bouwde. Toen duurde het zes we ken, eer men wist, wat er in Spanje, of in Italië gebeurd was en een week voor men in Zeeland wist wat er in Den Haag had plaats ge grepen. Maar men bouwde kerken. Monumentale kerken. Die het hart waren van iedere stad. En de glorie. Er verrijzen tegenwoordig woon wijken, groter dan zo'n stad uit lang voorbije eeuwen. Maar waar zyr die wijken de kerken Het weekblad De Hervormde Kerk heeft zich in dat probleem verdiept. „Het is thans niet meer doenlijk een kerk te bouwen, die ruim en hoog is, die weliswaar het stadsbeeld be heerst maar die slechts 2 a 5 uur per week in gebruik is. De kerk kan niet meer in grootte en opvallendheid con curreren met handelskantoren, bio scopen en fabrieken. Zij moet dat ook niet willen in grootte. Wèl in stille eenvoud en voornaamheid. In sober heid, rust en lichtheid. De gemeente zal echter de oude gewoonte van naar een klassiek-aandoende kerk te be geren, moeten laten schieten. We moeten ook niet iets willen begeren, wat niet in deze tijd past. Daarom moeten wij het niet alleen noodge dwongen, maar ook van binnen uit aanvaarden, dat wij wijkcentra krij gen, waar een kerkzaal aan verbon den is. In die ruimte zullen wij we kelijks samenkomen. Maar in die ruimte moet ook veel meer op kerke lijk erf kunnen gebeuren. Het leke- spel, de vergadering en wat al niet. Het zal van de bekwaamheid van de architect afhangen dit geheel zo te maken, dat iedere bezoeker voelt hoe goed ook deze vorm van kerkbouw is. De middel-eeuwen drukten hun stem pel op de kerkbouw toen. Laten de mensen van de 20ste eeuw het ook doen. Op hun wijze. Van hun „armoe de" uit. Erkennend, dat de kerk geen enkele andere pretentie heeft dan het verlenen van diensten. En dat zij wars is geworden van het uitstralen van macht, eer. glorie. Dat is in deze tijd op zichzelf al een prediking. Een wijkcentrum dus. Alles bijeen. En de ruimte voor de eredienst der ge meente wordt daarvan een onderdeel. Maar even belangrijk is, dat er gele genheid komt voor het jeugdwerk, voor de sociaal-diaconale hulp, voor wijkverpleging. Misschien wel voor een bibliotheek en een kleuterschool. En dat alles zal uiterst sober moeten geschieden". Tot zover De Hervormde Kerk. Het is een artikel, dat velen pijn lijk zal treffen. Omdat het zo pynlijk juist is. Het demonstreert de vervlakking van de mens van onze tijd. Die van actualiteit leeft. En oppervlakkiger wordt, van seconde naar seconde holt. Helaas. Sjah te zenden om hun standpunt, dat de aanwijzing van Soeltaneh door de Kamer onwettig is, omdat slechts veertig leden voor hem stemden, uit een te zetten. Deze aanhangers waren niet by de stemming aanwezig en zij menen, dat de premier moet worden aangewezen met goedkeuring van drie-vierde van liet aantal in Teheran aanwezige parlementsleden. Voorts hebben zij een verklaring onderte kend, waarin zij „zweren Mossadeq en diens politiek te steunen". Zyn buitenlandse politiek zal zijn „goede betrekkingen met alle landen, in het bijzonder met de grote mogend heden, gebaseerd op internationale re gels. Ik zal echter niemand toestaan mij, met de hulp van buitenlanders, zijn standpunt op te leggen", aldus Soeltaneh. De nieuwe premier zal het geloof buiten de politiek houden. „In naam van de strijd tegen het rode gevaar heeft men het zwarte imperialisme over ons gebracht", aldus Soeltaneh. Moeilijkheden in Australië met Italiaanse immigranten. Militairen met pantserwagens bewaken kamp. Meer dan 200 gewapende militairen en 5 pantserwagens patrouilleren in de buurt, van het kamp Victoria (Australië), nnnftt twee duizend Ita liaanse immigranten hebben gedreigd hun kamp in brand te steken en op te rukken naar de nabijgelegen ste den Albury en Wodonga, indien er niet onmiddellyk werk voor lien ge. vonden wordt. Een delegatie van de immigranten heeft Vrijdag een onderhoud gehad met de Australische minister van immigratie, Holt, en daarbij de eis gesteld, dat zij onmiddellyk werk krijgen of naar Italië teruggezonden worden Verder heeft de delegatie medegedeeld, dat de immigranten ten einde raad zrjn en dat zij niet kan in staan voor mogelijke gevolgen hier- van. De minister zeide, dat de toe stand hem ernstig genoeg leeit voor een onderhoud met premier Menzies te Canberra de volgende week, in dien intussen geen werk voor de im migranten gevonden zou zijïi. Vol gens de Italiaanse delegatie zijn de immigranten reeds vier maanden zonder werk en zonder middelen. Bovendien moeten zij in Italië achter gebleven leden van hun gezinnen on derhouden. DE KABINETSFORMATIE. Dr. Drees over de moeilijkheden bij de formatie. (Van onze parlementaire redacteur) Tydens een Vrijdagmorgen gehouden persconferentie heeft de kabinets formateur, dr. W. Drees, persoonlijk medegedeeld, dat het op het og'en- blik met de fractievoorzitters plaats vindende overleg uitsluitend de ver deling dei- portefeuilles betreft. Nadrukkelijk onderstreepte hy, dat de discussies niet dan zeer terloops over personen lopen. Een en ander be vestigt derhalve de gisteren reeds door ons gemaakte veronderstelling, met betrekking tot de gerezen moeilijkheden. De discussies hebben, aldus de formateur, in een verdere toelichting tot uitgangspunt de wensen der bij het overleg betrokken partijen ten aanzien van bepaalde departementen, waarby uiteraard belangrijke me ningsverschillen mogelijk zijn. Deze meningsverschillen vorderen een lansdurig beraad, want „het is uiter aard gemakkelijker de zaak snel te laten springen, maar wanneer zoals nu wordt gepoogd tot overeenstem ming te geraken, dan kost dat tijd. temeer waar de fractieleiders er soms prijs op stellen zich ook in eigen kring te beraden". Dr. Drees liet zich over de aard van de gere zen moeilijkheden niet uit. Een voor tijdige publicatie zou prestigekwes ties doen ontstaan met als gevolg een algehele verstarring der respec tieve pos.des. Men moet de formatie niet moeilijker maken dan zij al is, was de formateur van oordeel. 15 MINISTERS Hg deelde voorts mede, uit te gaan van de bestaande toestand, namelijk 15 ministers en 13 portefeuilles. Het is echter niet zeker, dat deze aan tallen nog niet zullen worden gewij zigd. Bij de verdeling van zetels en portefeuilles over de vier partijen moet ook in aanmerking worden ge nomen, de geschiktheid der ter be schikking zijnde personen. Dr. Drees zinspeelde er tenslotte op, dat de ge rezen moeilijkheden wel eens ver band zouden kunnen houden met het feit, dat er drie partijen zijn, die in het zittende kabinet een of meer ze tels bezetten voor welke de vierde bestaat de vereniging „Het Nederlandse Rode Kruis" 85 jaar. MORGEN is het 100 jaar geleden, dat de Nederlandse staats man mr. Th. Heemskerk te Amsterdam werd geboren. In Roemenië worden kinderen aangehouden. De politie te Boekarest heeft se dert het begin van deze maand een driehonderdtal jeugdige personen, meest in de leeftijd van tien tot ze ventien jaar, zonder opgave van re denen bi] de middernachtelijke over valler op hun thuis aangehouden. De veronderstelling is geopperd, dat men de kinderen als gijzelaars wil vast houden cf van hen inlichtingen over huisgenoten wil trachten te verkrij gen, partij, de A.R., eveneens grote be langstelling heeft. De formateur ver wacht geen beslissende gebeurtenis sen voor het weekeinde. Aangeno men mag dan ook worden, dat mi nister Stikker ons land volgende week Woensdag nog te Parys zal vertegenwoordigen bij een samen komst van de ministerraad voor het plan-Schuman. Aan deze verklaring van dr. Drees ging een onderhoud tussen hem en ar. Schouten vooraf, dat drie kwar tier duurde. Naar verluidt wenst de A.R.-leider zich thans in eigen kring nader over het besprokene te bera den. Opvolger van McCloy benoemd. President Truman heeft Walter J. Donnelly, de Amerikaanse Hoge Commissaris in Oostenrijk, aangewe- zn als opvolger van John McCloy, Hoge Commissaris in Duitsland. Als opvolger van Donnelly is aangewezen Leweuyn Thompson. Hij zal Hoge Commissaris en Amerikaans ambas sadeur in Oostenrijk zyn. Thompson was de laatste twee jaar in Rome gestationneerd. Student pleegde moord .„uit misnoegen". Bayard Peakes, een 29-jarige ex- student van de Columbia-Universiteit te New-York, die Maandag jl. een hem verder onbekende achttienjarige boekhoudster van het Amerikaans Natuurkundig Genootschap dood schoot, terwijl zy op haar bureau in het. gebouw van de Columbia een brief van haar verloofde, marinier in Korea, zat te lezen, heeft bekend dat hij de moord bedreven heeft uit mis noegen over het feit, dat het genoot schap geen interesse had betoond voor zijn manuscript over „electroni- sche geneeskunde om het leven te verlengen of hoe men eeuwig kaft blijyen leven". Den Haag zetel van organen van het plan-Schuman Bezwaren tegen Straatsburg en Saarbrucken. Het links-georiënteerde Parijse blad „Combat" schrijft, dat „buitenstaan ders" van mening zijn, dat Den Haag de meeste kans schijnt te hebben de vestigingsplaats te worden van de or ganen van het plan-Schuman. Men zou tot het inzicht gekomen zyn, dat alleen Den Haag over vol doende mogelijkheden beschikt de or ganen onder te brengen. Het blad schrijft, dat van Duitse zijde bezwaren zijn gemaakt tegen de keuze van Straatsburg, welke door Frankrijk werd voorgestaan. Beide landen hadden echter oorspronkelyk de keuze van Saarbrucken, als een symbool van de Duits-Franse ver standhouding op Europese basis, als een goede oplossing gedacht. Frank rijk zou echter gekant zijn tegen de keuze van Saarbrücken, daar het be vreesd is, dat de Bondsrepubliek het over enkele jaren zou aansturen op een hereniging van de Saar met Duitsland. Het Belgische blad „Soir" publi ceert een bericht, waarin wordt ge- zeg* dat minister Schum&n, aan zijn ministerraad zou voorstellen accoord te gaan met de aanwijzing van Den Haag als zetel van de Europese ko len- en staalgemeenschap. Verschillende landen, waaronder Duitsland, zouden Den Haag naar vo ren geschoven hebben. De Belgische regering zou alles doen om de candi- daiuur van Luik te bevorderen. Koningin Juliana zou een deel van haar paleis ter beschikking van het Hof van Justitie stellen. Het hoge ge zagsorgaan zou in het Vredespaleis onderdak krygen. Ernstig busongeval bij Klagenfurt. VIJF DODEN. Bij Klagenfurt is Vrijdag een auto bus van een Berlijns reisbureau van een drie meter hoge berm gereden en omgeslagen. Drie der inzittenden wa ren op slag dood. Niet minder dan 21 ernstig gewonden zijn naar zieken huizen overgebracht, waar later twee van hen overleden. Zestien gewonden waren Vrijdagavond nog niet bij ken nis gekomen. Vrijdag Is het gerestaureerde stadhuis van Gouda, hel oudste stadhuis in ons land, officieel in tegenwoordigheid van H.M. Koningin Juliana in gebruik genomen. We zien hier een overzicht van het Marktplein op het moment, dat de Koningin het bordes van het stadhuis betreedt. Kef au ver favoriet bij de democraten. Volgens de niet-officiele voorkeurs lijst voor de verkiezing van een de mocratische presidents-candidaat wordt senator Kefauver gesteund door 256 afgevaardigden, naar de de mocratische partij conventie, senator Russell door 121. Averill Harriman kan rekenen op 112% stem gpuver- neur Stevenson (die nog steeds niet candidaat wil zijn) op 44 en senator Robert Kerr op 43 V2. Andere candida- ten en „Favourite sons"(pretendenten die alleen door hun eigen staat wor den gesteund) hebben 217% stem. Rubens gestolen. Inbrekers hebben in de kapel van hei kasteel van de hertog van Luyne bij Versailles, ingebroken en een schildcry van Rubens, voorstellend hei kindeke Jezus, gestolen. De waar. de van het schilderij wordt geraamd op ongeveer een half millioen gulden. Voorts wordt ook een werk van Ra phael vermist. De doeken waren niet verzekerd. Britse regering verwerpt loonvoorstellen. Voor het eerst sinds de Britse con servatieve regering aan het bewind is, heeft zij een advies van de twaalf arbeidsraden, waarin werkgevers en vertegenwoordigers der vakverenigin gen zitting hebben, van de hand ge wezen. De raden hadden een loonsverho ging geadviseerd voor arbeiders en bedienden in bepaalde bedrijven. De minister van arbeid zeide, dat de loonsverhoging de economie van het land niet ten goede zou komen. Hij heeft niet het «echt deze voorsteilen definitief te verwerpen, doch kan de voorstellen ter nadere behandeling te rugzenden. GASTEN UIT OOST-VLAANDEREN. Dr. A. L. E. Verheijden uit Brussel sprak over de „Raad van beroerte" Ter gelegenheid van de tentoonstelling „Oost-Vlaanderen vlagt" werd Vrydag in Middelburg een predikantendag gehouden. Vele Ned. Hervorm de predikanten uit Zeeland bezochten in de ochtenduren tezamen met een aantal Belgische collega's de expositie waarna er in de gymnastiekzaal van „Kinderzorg" een gemeenschappelijke koffietafel was. In de bijeen komst, die daarop volgde, hield dr. A. L. E. Verheyden, een historicus uit Brussel, een belangwekkend referaat over de beruchte „raad van beroerte" uit de 16e eeuw. Tenslotte bezichtigde 't gezelschap de Abdij en de Nieuwe- en Koorkerk. De waarnemend voorzitter van de Provinciale Kerkvergadering, de heer A. H. S. Stemerding, by wie in ver band met ziekte van de praeses, ds. A. W. M. Odé, de leiding berustte, hield in „Kinderzorg" een tafelrede, waarin hij in het bijzonder de Belgi sche gasten en ds. P. Fagel, Ned. Her vormd voorganger te Brussel, vroeger te Veere, verwelkomde. Hij wees op de banden, die Zeeland en Oost-Vlaan deren met elkaar verbinden en wilde de naam noemen van Marnix van St. Aldegonde, de Zuid-Nederlander, die aan de wieg stond van onze natie en die ook in de geschiedenis van Zee land en speciaal die van Souburg een voorname rol heeft gespeeld, Mar nix, die wel in Brussel, maar niet in Nederland een standbeeld heeft. Ds. G. H. van Willenswaard, voorzitter van „Kinderzorg", verteld© de Belgi sche gasten in kort bestek iets over deze inrichting. Dr. Verheyden, die een diepgaande en vruchtbare studie heeft gemaakt van de geloofsvervolgingen in de 16e eeuw, deelde van zijn kennis iets me de in een lezing over de „raad van beroerte", beter bekend nog als „bloedraad", welke van 1567 tot 1576 vonnissen wees. Ook vóór de instel ling van deze raad kwamen in de Zui- delyke Nederlanden reeds vervolgin gen voor, waarvan in die tijd voor namelijk de wederdopers de dupe wer den. Na 1560 nam het Calvinisme in het Zuiden sterk in betekenis toe. hetgeen ondenneer heeft geleid tot een betreurenswaardige gebeurtenis als de beeldenstorm. De hertog van Alva kreeg de opdracht, de reformatie de kop in te drukken en het wapen, waarvan hij zich bediende, was de „raad van beroerte", waarvan tot voor kort in België nimmer een se rieuze studie was gemaakt, hoewel voldoende documenten bewaard zyn gebleven. De taak van de „bloedraad" was de restauratie van het gezag der R.K. Kerk en van de staat. Van een pro cedure was nauwelijks sprake, aan de lopende band werd vonnis gewezen. Op den duur maakte Alva zich onmo gelijk en was door de „raad van be roerte" een economische en financiële chaos geschapen. HET AANTAL SLACHTOFFERS. Het heeft lang een punt van discus sie uitgemaakt, hoe groot het aantal slachtoffers van de „bloedraad" is ge weest. Dit aantal werd aan de ene kant aanzienlijk overdreven, aan de andere zijde sterk onderschat. Op grond van zyn onderzoekingen is dr. Verheijden tot de conclusie gekomen, dat ruim twaalfduizend mensen zich voor de raad hebben moeten verant woorden en dat van hen ongeveer 1145 zyn terechtgesteld. Deze cijfers, die nog niet werden gpubliceerd, werden uiteraard met enig voorbe houd gegeven. Na deze lezing volgde nog een inte ressante gedachtenwisseling. Ds. Pi- chal uit Gent, inspecteur godsdienst onderwijs aan de middelbare scholeif, dankte voor de hartelijke ontvangst, vestigde de aandacht op het evangeli satiewerk in België en merkte op, dat het Belgisch protestantisme klein van omvang is, doch zeker niet zonder be tekenis. Het gezelschap bezichtgde onder leiding van ir. H. de Lussanet de la Sablonière de Abdij en onder leiding van ir. A. Rothuizen de Nieuwe- en de Koorkerk Toestand van Eva Peron „merkbaar verergerd". Het tweede communiqué over de ge zondheidstoestand van Eva Peron, dat Vrijdag binnen een tijdspanne van vijf uur is uitgegeven zegt. dat haar toestand des middags „merkbaar verergerd" is. Olie was te duur. Het Mutual Security Agency (het Bureau Wederzijdse Veiligheid) heeft na bij de Amerikaanse oliemaatschap pijen tegen de veel te hoge prijzen te hebben geprotesteerd, de financiering van de levering van ruwe olie uit het midden-Oosten aan Engeland en an dere Europese landen gestaakt, zo werd officieel bekend gemaakt. Het bureau heeft bij het departe ment van justitie een klacht inge diend tegen drie Amerikaanse olie maatschappijen, die de ruwe olie le veren, en die volgens het bureau on geveer 50 millioen dollars te veel in rekening hebben gebracht. Was Hitier geen oorlogs misdadiger Een beroep tegen de inbeslagneming door de Oostem-ijkse staat van het stuk „Het schildersatelier" van Jo hannes Vermeer, dat in handen van Hitler is geweest, is door het hoog gerechtshof te Wenen afgewezen. De door het hof aangewezen, voor „Hit- Iers belangen" optredende advocaat had aangevoerd, dat tegen Hitier slechts vage beschuldigingen van oor logsmisdaden waren ingebracht. KORTE PREDICATIE EEN GOEDE RAAD Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. Ps. 62 9. Het is werkelijk een goede raad, die David ons hier geeft. Wij weten vaak niet waarheen met de zorgen des le vens of in de geestelijke noden. Wij zoeken hulp bij een mens, maar ach wat helpt het.' Wij sluiten ons met onze zorgen op en laten ieder een vrolijk gezicht zien, maar ook dat helpt er niet overheen. Er is maar één weg die uitredding brengt. Stort uw hürt uit voor de Here. Hij wil aanhoren, wat ons met zorg vervult en kan helpen. Hij kan doen verstaan waartoe dat. juk U is op gelegd. Hij tuil ook horen dat ge tot Hem komt met de belijdenis: Tegen TJ, tegen U alleen heb ik gezondigd en ge. daan dat kwaad is in Uw ogen. Wij zoeken onszelf wijs te maken dat wij geen genade vinden zullen bij Hem, die rechtvaardig is en die de schuldige geenszins onschuldig houdt, en toch slaat het in dit woord en Jezus Chris tus, Gods Zoon heeft het herhaald toen Hij zei: „Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal U rust geven". Er is veel vertrouwen nodig voor een mens bij een ander mens zijn hart uitstort. Dan moeten we wel geheel vastgelopen zijn en niet meer weten waarheen. Even moeilijk, ja nog veel moeilijker vinden wij de weg tot het vaderhart Gods. En toch, juist omdat Gods. Zoon zo duidelijk heeft gesproken van Gods wil om ons te helpen moeten wij eer dan op enig mens door de Zoon vrij moedigheid ontvangen om op God te vertrouwen. Hij stelt nooit beschaamd. Eens wordt de sterkste rots ver gruisd en 't hoogst gebergt stort in, maar Mijn genaverbond met U, op rechten, wankelt niet. St. Philipsland. E. S. DE LINT. VERWACHTt WEINIG VERANDERING Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige regen. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1