PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Frankrijk en Engeland voorstanders van Viermogendheden-conferentie Kamer van Koophandel nam nieuw Personeelsreglement aan BILT Vandaag RODE TERREUR WOEDDE IN KRIJGSGEVANGENKAMP TE K0JE BORREL WORDT NOG DUURDER 195e Jaargang-No. 137 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, i 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 Juni ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. pi mm. Minimum p. advertentie f 3.— lng. mededelingen driemaal tarleL Kleine advertenüea (max. 8 regels) van 1—8 regels f LIedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense i teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g. Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zlerlk2ee N. Bogerdstr C 160 tel. 2 DE EENHEID VAN DUITSLAND. Adenauer wenst snelle ratificatie van de verdragen Zowel Ftankryk als Engeland hebben zich Woensdag uitgesproken voor stander te zijn van een Viermogendheden-conferentie over de eenheid van Duitsland. Beide landen zullen dit bekendmaken aan Amerika op de Drie- mogendhedenconferentie, welke thans te Parys wordt gehouden over het Westelijke antwoord op de jongste nota van de Sowjet-Unie. Volgens wel ingelichte kringen in de Britse hoofdstad houden de Verenigde Staten vast aan de lijn, die in de vorige Westelijke nota is gevolgd. In deze nota feelden de Westelijke mogendheden de Russische regering mee, dat een Viermogendheden-conferentie slechts dan zou kunnen worden gehouden, wanneer eerst een onpartijdige commissie een onderzoek zou hebben inge steld naar de mogelijkheid van het houden van vrije verkiezingen in ge heel Duitsland. De Duitse bondspresident, prof. Heuss, heeft van het constitutionele gerecht der Bondsrepubliek een uit spraak gevraagd over de vraag of het Europese Verdedigings-Verdrag al dan niet in strjjd is met de Duitse grondwet. De voorzitter van de buitenlandse commissie van de Bondsdag, de Bei erse minister-president Erhard, had reeds eerder medegedeeld, dat de Bondsraad waarschijnlijk zulk een uitspraak zou vragen. De Bondspre sident heeft thans, steunend op de wet op het constitutionele gerecht, zelf het initiatief genomen in de se dert lang in Duitsland omstreden vraag der grondwettelijkheid van de invoering van de dienstplicht. Het- gerecht behandelt deze week een soortgelijk verzoek van de socia listische en federalistische fracties van de Bondsdag. Deze zijn van me ning, dat de Duitse grondwet met een dienstplichtbepaling zou moeten wor den aangevuld nu de Duitse regering zich in het verdedigingsverdrag heeft verplicht de dienstplicht in te voe ren. GEEN REGERINGS MEERDERHEID. Wanneer het gerecht zou vaststel len dat inderdaad een aanvulling van de grondwet nodig zou zijn, dan zou dit betekenen, dat voor de ratifi catie van het Verdrag een mëerder- heid van twee derden van de Bonds dag nodig zou zijn. De regering kan echter niet over een dergelijke meer derheid beschikken. is het 50 jaar geleden, dat de beroemde waterbouwkundige Pieter Caland, die in Zierikzee werd geboren en de ontwerper van de Nieuwe ^aterweg was, te Wageningen overleed. Generaal Clark vervangen door Hodge. „State Department' vroeg Clark om opheldering. President Truman heeft Woensdag generaal John Hodge tot bevelheb ber van het Amerikaanse veldleger benoemd. Hij volgt als zodanig ge neraal Mark Clark, de huidige op perbevelhebber der verbonden strijd krachten in Korea, op. De president benoemde voorts ge neraal George Hays tot comman dant der Amerikaanse strijdkrach ten in Oostenrijk. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft volgens be richten in Amerikaanse dagbladen generaal Mark Clark verzocht om een volledige beschrijving van wat hij heeft verklaard over de mogelijke noodzaak van intensivering van de Koreaanse oorlog. De opperbevelhebber zou in een vraaggesprek in Tokio hebben ver klaard, dat de V. N. communistisch China dienden te bombarderen in dien de bestandsbesprekingen zouden falen en de communisten hun lucht macht zouden gebruiken ter onder steuning van een nieuw offensief in Korea. Ex-politieke gevangenen strijden voort tegen de concentratiekampen De Nederlandse vereniging van ex- politieke gevangenen zal de strijd te gen de handhaving en/of instelling van concentratiekampen op nationaal en internationaal terrein voortzetten, zo verklaarde de voorzitter van deze vereniging, mr G. Ch. Aalders uit Dordrecht, in zijn rede, uitgesproken op het Woensdag te 's Hertogenbosch begonnen congres, dat tot Vrijdag zal duren. Er zal verder naar gestreefd wor den, aldus mr Aalders, om de ware, uit het verzet geboren geest, in ons volk levend te houden. In een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar herinnerde de voor zitter aan de actie tot bestrijding van het concentratiekamp-systeem. „Wij 'zullen blijven vechten voor de ophef fing van alle concentratiekampen en tuchthuizen, waar ook ter wereld. God verhoede, dat ons volk op eigen bodem en aan eigen lijf weer kennis gaat maken met datgene, wat nu nog betrekkelijk op 'n afstand geschiedt,7, aldus mr Aalders. De symptomen van een herlevend nationaal-socialisme (de uitgave van Mussert-fotb's o.m.) noemde spr. een verontrustend ver schijnsel. De eerste lezing van de ratificatie- ontwerpen ten aanzien van de con ventie van Bonn en het E.V.G.-Ver- drag zal vermoedelijk begin Juli in de Westduitse Bondsdag plaats vin den. Bondskanselier Adenauer heeft Woensdag meegedeeld, dat de rege ring met het oog op de internationale toestand een snelle ratificatie van de verdragen door de Bondsdag wenst. VERZET VAN SCHUMACHER. De voorziter van de Westduitse so cialisten, dr. Schumacher, heeft Woensdag in een radiorede meege deeld, dat zijn partij zich niet alleen tegen de.ratificatie van de conventie van Bonn en het E.V.G.-Verdrag zal verzetten, maar ook, indien deze ver dragen eventueel worden bekrachtigd tegen de wil der oppositie in, een campagne zal beginnen om een her ziening der overeenkomsten te be werken. Frans convooi viel bij Saigon in hinderlaag. Talrijke doden. In Indo-China is een convooi van vijf Franse aanvoertreinen 45 km. ten Noordoosten van Saigon in een hinderlaag van de Vietminh gevallen. De opstandelingen brachten onder de rails mijnen tot ontploffing nadat de twee eerste treinen, waarmede o.m. pantserwagens werden vervoerd, ge passeerd waren. Vier wagons werden vernield en vier ontspoorden. Officieel is bekend gemaakt, dat vijf militairen en zeven burgers zijn gedood en een 30-tal personen ge wond. Vijftig personen worden ver mist. De omgeving wordt afgezocht daar de mogelijkheid bestaat dat een aantal passagiers is gevlucht en zich voor de opstandelingen verborgen houdt. Door de bewakers van de treinen en door vuur van vliegtuigen zijn de opstandelingen verdreven. Onder hen vielen minstens 20 doden en gewon den. De V.S. hebben geen geheime /erdragen met Europese landen. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken,, Acheson, heeft de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen Woensdag de verzeke ring gegeven, dat de V. S. geen ge heime overeenkomsten met Engeland, Frankrijk of enige andere Europese bondgenoot hebben gesloten in aan sluiting op de conventie van Bonn en het E.V.G.-verdrag. SLACHTOFFERS IN WATERPUT GEWORPEN. Fanatieke communisten vermoordden 115 medegevangenen. Volgens een verklaring van minister Eden in het Lagerhuis, hebben fa natieke communisten, sinds hun internering op het eiland Koje, 115 mede gevangenen, die anti-communistisch waren, vermoord. In de kampen voor de krijgsgevangenen zullen opgravingen worden verricht, daar vermoed wordt, dat het aantal vermoorden nog hoger ligt. De meeste slachtoffers zyn door ranselen of messteken om het leven gebracht. Woensdag vond men nog vyf gedode gevangenen in een waterput. Het aantal doden in de strijd om kamp 76, die zich Dinsdag heeft af gespeeld en waarbij de gevangenen gebruik maakten van zwaarden en speren, is inmiddels gestegen tot 38. Zeven gewonden zijn in een zieken huis overleden. Beambten der Verenigde Naties op het eiland Koje hebben Woensdag medegedeeld dat ongeveer 85 anti communistische krijgsgevangenen hun lotgenoten ontvluchtten en de bescherming der geallieerde militai ren inriepen, toen zij uit kamp 77 naar andere verblijfplaatsen van ge ringere omvang werden overge bracht. Ongeveer twintig hunner San Juan opnieuw door aardbeving geteisterd. Een zware aardbeving heeft zich Dinsdag voorgedaan te San Juan, een stad in het Andesgebergte. Door het instorten van muren zijn 15 personen gewond geraakt. Een vijfjarig meis je werd verpletterd. De meeste inwo ners hebben de nacht in parken en op pleinen doorgebracht. Op de eerste schok volgden krachtige bevingen, die uren aanhielden. San Juan werd in Januari 1944 door een aardbeving volkomen verwoest. Deze Westargentijnse stad heeft 80.000 inwoners. Bij de ramp van 1944 zyn 8000 personen om het leven ge komen. Er waren 50.000 gewonden. In de nabij San Juan gelegen plaatsen Pocitos en Zonda is tachtig procent der woningen verwoest. Ziekenhuispersoneel stal koper. Personeelsleden van het algemeen provinciaal, stads- en academisch ziekenhuis te Groningen zijn door de Groninger recherche gearresteerd en ter beschikking van de justitie ge steld. Zij zullen vervolgd worden wegens het stelen van koperen buizen, voornamelijk oud materiaal, dat bij de aanleg van nieuwe leidingen in het academisch ziekenhuis vrij kwam. Ook oud materiaal, dat in de kel ders van het ziekenhuis lag opge slagen, schijnt te zyn meegenomen. Leids raadslid in arrest. werkten zich over het prikkeldraad, dertig bleven aan het einde van de stoet gevangenen achter en weiger den de nieuwe verblijven te betreden en nog anderen renden op eigen ge legenheid uit de gelederen. Deze anti-communistische krijgs gevangenen zullen afzonderlijk wor den ondergebracht. De handen achter het hoofd gevouwen worden de rebellerende communis tische krijgsgevangenen uit blok 76 op het eilandje Koje naar hun nieuwe kleinere verblyfplaatsen weggevoerd. ..Luchtvaartgeneeskunde" krijgt laboratorium te Soesterberg. De regering is er toe overgegaan tot het in het leven roepen van een stichting, genaamd „Nationaal Lucht- va-rtgeneeskundig Centrum". Dit Centrum krijgt tot taak de lucht vaartgeneeskunde ten behoeve van de militaire cn bur~erluchtvaart ge zamenlijk tot ontwikkeling te bren gen. Tevens wordt aan het Centrum opgedragen het verrichten van keu ringen en controles op luchtvaartge neeskundig gebied. Minister Staf acht de luchtvaart geneeskunde van zodanig belang voor de selectie en keuring, alsmede voor de beveiliging van het lucht- machtpersoneel en daarmede voor de veiligheid van de militaire luchtvaart in het alfemeen, dat hij hierin reeds aanleiding heeft gevonden tot het doen bouwen van een luchtvaartge neeskundig laboratorium te Soester berg, welk laboratorium inmiddels is voltooid en in gebruik genomen ten behoeve van de luchtmacht. Het ..Nationaal Luchtvaartgenees kundig Centrum" krijgt de beschik king over dit laboratorium. Voor het instrumentarium en de inrichting van het gebouw is voorshands een bedrag nodi" van 365.000. Geen Deens visum voor Martin Niemöiler. Martin Niemöiler en andere buiten landse gedelegeerden, die nog een vi sum voor Denemarken nodig hebben, zullen geen visa ontvangen voor het bijwonen van de conferentie van neu tralisten, welke voor het aanstaande weekeinde in Odense geprojecteerd is. Op de conferentie zou de oppositie ge organiseerd worden tegen de Weste lijke herbewapening. De meeste deel nemers aan de geprojecteerde confe rentie, aldus Reuter, zijn openlijke communisten of communistisch gezin den. Het ziet er nu twijfelachtig uit, dat de conferentie gehouden zal wor den. Gevangenisstraf geëist tegen knoeiende accountant. Het Haags gerechtshof behandelde Woensdag de zaak tegen de accoun tant J. V. uit Slikkerveer. V. was door de Rotterdamse recht bank tot f 1000.boete, subs. 1 maand hechtenis veroordeeld, wegens overtreding van het navorderingsbe- sluit. Hij had namelijk opzettelijk on juiste gegevens verstrekt voor het in vullen van een belastingbiljet. V. was Van dit vonnis in beroep gegaan. Omdat de verdediger er prys op 3telde een getuige te horen, werd de :aak aangehouden tot 25 Juni. Het Hof behandelde daarop met ap pellant de zaak waarvoor hij door de rechtbank te Rotterdam eveneens tot f 1000.-subs. 1 maand hechtenis was veroordeeld. Het betrof hier me deplichtigheid aan het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte van de belastingen. Er was een schoenen zaak verkocht, waarbij f 10.000 „on der de tafel was betaald". De procureur-generaal zeide, dat V. alles, wat belastend voor hem was ontkende. Hij meende dat diens mani pulaties als accountant van dien aard waren dat met een geldboete niet kon worden volstaan en eiste daarom een gevangenisstraf van 2 maanden met ontzegging van het recht om de accountantspraktrjk uit te oefenen voor de tijd van 5 jaar. MINISTER LIEFTINCK DEELT MEDE Als Benelux een feit is Zodra het verdrag betreffende de economische unie met België en Luxemburg is geratificeerd zal het met deze landen gesloten verdrag tot unificatie van accijnzen in zyn geheel in werking treden. Dat betekent o.a. dat de gedistilleerdaecyns andermaal zal worden verhoogd en wel tot 596,50 per hl. ad 50 procent. In een mededeling aaif de Eerste Kamer zegt de minister van Financiën intussen, dat deze verhoging in géén geval in werking zal treden vóór 1 Januari 1953. Met betrekking tot de gang van za ken in de gedistilleerdindustrie, merkt de heer Lieftinck op, dat de belang hebbenden in een adres van 20 Maart j.l. stellen, dat de omzetten in gedis tilleerde dranken in het laatste half jaar met meer dan 25 pet. zijn terug gelopen. Blijkens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in de volgende periode de hierna genoemde hoeveelheden gedistilleerd Gevangene ontsnapte over muur. De 27-jarige Limburger H. H., een beruchte offerblokkenlichter uit Maastricht, die tot vijf jaar gevan genisstraf werd veroordeeld, is er voor de tweede keer in geslaagd te ontsnappen uit de Haarlemse straf gevangenis. Verleden jaar is dit hem ook al eens gelukt, doch toen kon hij spoedig weer worden aangehou den. Nu is hij nog op vrije voeten. H. maakte deel uit van een groep van tachtig gedetineerden, die op de luchtplaats onder toezicht van drie ongewapende bewakers aan het wan- Plotseling gaf een mede- ene H. een duwtje en deze e er in over de niet erg hoge muur te springen en te verdwijnen. Toevallig was een groot deel van de bewakers van de Haarlemse ge vangenis tijdens de ontvluchting op excursie naar 'n inrichting inVught. AMBTENAREN IN ONGEWENSTE COMMISSIES raadslid A. O. F. De juiste reden van de arrestatie is nog niet be kend. Naar verluidt heeft een parti culier F. aangeklaagd wegens mal versaties. Van de zijde van het Rijn lands borgstellingsfonds, waarvan F. districtscommissaris is vernamen wij dat bij dit fonds van malversaties geen sprake is. Discussie tussen bestuur en vakbondsvertegenwoordigers De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwse Eilanden heeft Woensdag in hotel De Korenbeurs te Goes een algemene vergadering ge houden en het voornaamste agendapunt was wel de vaststelling van een aantal wijzigingen in het Personeelsreglement. Er ontspon zich namelijk een levendige discussie tussen het bestuur der Kamer, by monde van de voorzitter, de heer C. A. Kammeraad, en de vertegenwoordigers der vak bonden, de heren Th. van der Himst (K.A.B., Goes), J. Lodder, (C.N.V. Vlissingen) en G. J. Rynten (N.V.V. Middelburg). Over het gewijzigde per soneelsreglement was namelyk op verzoek van laatstgenoemden overleg gepleegd met de Unie van Overheidspersoneel en deze Unie had een groot aantal vry ingrijpende wijzigingen voorgesteld. Ten dele ging het bestuur der Kamer liiermede accoord, ten dele wees het deze met stelligheid van de hand. Het was namelijk van oordeel, dat enkele wijzigingen, door de Unie verlangd, aan buitenstaanders invloed zouden geven op de interne aange legenheden van de Kamer en dat daardoor de autonomie der Kamer zou worden aangetast. Zo wenste de Unie, dat salarissen en lonen van het personeel zouden worden vastgesteld door bestuur of Kamer „gehoord de bevoegde in stanties". Het bestuur wees dit ech ter af en dit was voor de heer Rijn ten aanleiding om nader overleg tus sen bestuur en Unie te vragen. Te vens vroeg deze spreker, samen met de heren Lodder en van der Himst om artikelsgewijze behandeling van het gewijzigde reglement. De voorzit ter noemde echter de wensen van de Unie te vérgaand en berustte slechts na aarzeling in artikelsgewijze be handeling. Hij vroeg van de arbeiders vertegenwoordigers, mede op grond van het feit, dat de Kamer als hu maan werkgever bekend staat, ver-, trouwen in het bestuur en Kamer. Maar de heer Lodder wist desondanks gedaan te krijgen, dat bij menings verschillen over salarissen of lonen de Unie gehoord kan worden. NIET AANVAARD. Ook de bepleitte wijzigingen in de regeling van de Kinderbijslag, waar voor de Unie de rijksregeling wenste, werd niet aanvaard, omdat zij voor de betrokkenen te ontraden conse quenties zou hebben. Zo ging het over de gehele linie: met de toekenning der toelagen op salarissen, met de be zoldiging bij dienstplicht, de vacan- tieregeling. de regeling van buitenge woon verlóf, alsmede ten dele met de vergoeding bij tuberculose. Ten slot te vonden ook de verlangens omtrent de samenstélling van de Personeels commissie geen genade bij bestuur en vergadering. Wel werd een aantal andere ver langens o.m. betreffende de keuring en de herkeuring, de regeling van non-activiteit en de regeling van wachtgeld voor arbeidscontractanten aanvaard. De vergadering legde zich neer bij het standpunt van het bestuur, zodat het personeelsreglement ten slotte overeenkomstig de bestuursvoorstel len werd aanvaard. GEEN GROTE DINGEN. De vergadering leverde verder geen frote dingen op. Van de directie der rov. Stoombootdiensten was een schrijven binnengekomen, dat er vol daan zal worden aan het verlangen der Kamer tot het beschikbaar stel len van bonboekjes voor 't veer Kort- gene-Wolfaartsdrjk voor motorrijders. Voorts deelden de Spoorwegen mede, dat bij uitbreiding van het emplace ment te Kruiningen overwogen zal worden een veeladingsbrug te con strueren. De rekening van de Kamer over 1951 werd onveranderd goedge keurd, evenals het arbitrageregle ment. Bij de rondvraag drong de heer Zuid- weg Burger aan op een vroege trein uit Zeeland, met name op Maandag morgen. De heer Lodder vroeg te vens een latere trein. Zonder veel op timisme zal het bestuur zich met de Spoorwegen in verbinding stellen. De heer Rynten vroeg of er stap pen werden overwogen in verband met de tariefsverhoging op de veer diensten over de Westerschelde. De Kamer blijft dienaangaande dilligent, maar wenst geen onberaden stappen te doen. De heer Verwer (Goes) vroeg hoe de Kamer er over denkt, dat be stuursleden en personeel der Kamer zitting nemen in commissies, die ten doel hebben de ene stad boven de an dere te bevoordelen en andere zelfs te benadelen. (Dit sloeg op de destijds door Middelburg ingestelde vërkeers- commissie) De voorzitter beloofde dit nader te zullen bekijken, terwijl de heer Rijn- ten betwijfelde of de zaak wel zo lag als de heer Verwer stelde. ad 50 pet. beschikbaar gekomen voor het binnenland. 1939 138.000 hl. (dat is gemiddeld per hoofd 1.57 1.)1948 311.200 hl. (3.181.); 1949 318.300 hl. (3.21.); 1950 297.700 hl. (2.95 1.); 1951 274.000 hl. (2.67 1.); Maart 1951—Februari 1952 258.600 hl. (2.51 1.). Bij de met ingang van 2 Juli 1951 in werking getreden verhoging van de accijns op gedistilleerd van 320 tot 475, zo zegt de minister, is rekening gehouden met een grotere daling dan tot dusverre blijkt te hebben plaats gevonden. Een binnenlands verbruik van 2.51 1. per hoofd van de bevol king is nog altijd bijna 60 pet. meer dan in 1939. „Derde" baan voor bromfiets Voor bromfietsen zullen inderdaad nog op.andere punten dan het ver strekken van kentekens regelingen moeten worden getroffen. Het ligt in het voornemen deze regelingen op te nemen in een wijziging van het wegenverkeersreglement, waar van het ontwerp in een gevorderd stadium van voorbereiding verkeert, aldus deelt de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Eerste Ka mer mede. Inderdaad zullen bromfietsen van ten hoogste 50 cm3 cvlinderinhoud zonder onderscheid op de rijwielpa den moeten worden toegelaten. Door bepalingen in het wegenverkeersre glement zal er voor worden gewaakt, aat met bromfietsen niet met op het rijwielpad ontoelaatbare snelheden zal worden gereden. Voorts zal een bepaling worden opgenomen, welke het mogelijk maakt, het verkeer op een rijwielpad te ontlasten door in bepaalde omstandigheden het brom fiets-verkeer op de rijbaan of een an der daar langs gelegen pad toe te laten, hetgeen dan door een bord zal behoren te worden aangegeven, ter wijl bovendien specifiek toeristische rijwielpaden voor bromfietsen geslo ten zullen kunnen blijven Jordaanse koningsnaar geeft per dag 5000 uit Het Jordaanse kabinet heeft Woens dag opnieuw de situatie besproken, die is ontstaan door de ziekte van koning Talal, die volgens berichten uit Lausanne zou weigeren zich in het buitenland onder geneeskundige behandeling te stellen. Op herhaalde verzoeken aan de ko ning om „in zijn eigen belang en dat van het land" terug te keren, is nog geen antwoord binnengekomen. Voorts ziet de Jordaanse regering gaarne, dat koningin Zain en haar twee kleine kinderen, de 5-jarige prins Mohammed en de 2-jarige prin ses Basmah, zo spoedig mogelyk naar Amman terugvliegen, want hét verblijf van de koninklijke familie in het buitenland betekent een zware last voor de schatkist, aangezien de koning en de koningin tenminste 5000 gulden per dag uitgeven. DE VERWACHTr MINDER WIND. Nu en dan overdrijvende wolken velden en overwegend droog weer. In het Noorden van het land matigt Westelijke tot Noord-Westelijke wind en weinig verandering in tempera tuur. In het overige deel van het land zwakke veranderlijke wind en vry warm.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1