PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Koningin Juliana iddag tussen m vertoefde een filmsterren Staatssecretaris bracht bezoek aan Stichting Zeeland K BILT Vandaag VERDRAG EUROPEES LEGER WORDT IN DEN HAAG GETEKEND VERWACHT: 195e Jaargang - No. 94 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw.. fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 April 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct »er mm. Minimum p. advertentie i 3 - lug. mededelingen driemaal unief. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f L-. leaere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Sureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 250300 P.Z.C.. Middelbu g Bur-JVUsslngen Walstr. 5880. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63, tel. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg; Finlandstraat 2, telef. 16, Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zlerlkzee: N. Bogcrdstr 16"-'. •- BEZOEK AAN ,J)ROOMFABRIEK" HOLLYWOOD. Regisseur Cecil de Mille vertelde een geschiedenis Tijdens haar bezoek, aan Los Angeles heeft Koningin Juliana een be zoek gebracht aan Hollywood, dat heel Amerika een lesje heeft gegeven in menselijkheid, die kan leven onder schijngoud, geveinsde sentimenta liteit en harde zakelijkheid. De film stad Hollywood heeft kans gezien alle burgemeesters, ontvangstcomité's, journalisten en andere woorden rijke sprekers te overtroeven door de opvoering van een show, die een uiting was van pure menselijkheid en puur sentiment. De regisseur was Cecil de Mille van „Paramount". Hy zat in een der studio's van Metro Goldwyn naast de Koningin, die omringd werd door talrijke grootheden van het witte doek als Dana Andrews, Irene Dunne, Van Johnson, Doro thy Lamour, James Mason, Dick Powell, Buddy Rogers, Jane Russell, Robert Taylor en Gene Tierney. De studio waarin de bijeenkomst het schip „Maryflower" naast cap- werd gehouden, was alleen maar tain 'Jones temidden van „ruw zee- ^nijjszins uitgeruimd. Caroussels be- j volle" met ontblote bovenlijven. Cap- nodigd voor opnamen van een Fran se film, draaiden lustig rond voor de tafeltjes waaraan de filmspelers, zo uit hun werk gekomen, de lunch bruikten. „U heeft in de afgelopen weken wel bemerkt dat de Amerikanen on vermoeide sprekers zijn", zei De Mil le tot de koningin. „Wij zullen van daag weinig spreken. Wij achten het een taak ontspanning te brengen." Doch voordat hy daartoe overging vertelde De Mille een geschiedenis, die de koningin met een en al aan dacht volgde. „Toen ik acht jaar was" zei De Mille, „werd ik verliefd op een allerliefste en allercharmant- ste jongedame, die jongedame was tien. Ik had haar nooit gezien, alleen maar op plaatjes en zij heeft het nooit geweten. Ik zag haar pas 52 jaar later, toen zij mij liet geschenk gaf, dat 't dierbaarste in mijn leven zal zyn, de onderscheiding van rid der in de Orde van Oranje Nassau. Ik kreeg die orde voor een film, die ik heb gemaakt over het leven van Nederlanders in de Oost. Dei jonge dame was uw moeder, koningin Wil- helmina." Filmsterren gaven daarop staal tjes van hun kunnen ten beste, die warme bijval van hun collega's en van de koningin ontlokten. Na de lunch onderhielden enige filmsterren zich met de koningin, zo als de thans verlamde Lionel Barry- more in een invalidewagen en de charmante Hedy Lamarr, die gedu rende de gehele lunch een geani meerd gesprek met de secretaris van de prins, dr. F. A. de Graaff, voer de. ARM IN ARM. Vervolgens begaf de koningin zich arm in ami met Dore Schary naar een andere studio, waar opnamen werden gemaakt van de film „Ge vangene van Zenda" met Stewart Granger en Deborah Kerr, die de rol speelt van prinses Flavia. De namaak prinses maakte een kniebuiging voor de echte koningin op de dansvloer van het paleis. TEMIDDEN VAN „RUW ZEEVOLK." Gezeten in de stoel van de regis seur woonde de koningin vol interes se een deel der opnamen bij, daarna bekeek zij een technicolor camera en enige minuten later stond zij by Amerikaanse soldaten repe teerden voor atoomproef De „ingrijpendste", welke tot dusver werd gehouden. Manschappen van het Amerikaan se leger zyn Zondag begonnen met repetities voor de Dinsdag in Las Ve gas te houden atoomproef, de „in grijpendste", die tot nog toe gehou den is, aldus een bekendmaking van het ministerie van defensie. De manschappen zullen zo dicht bij de atoomontploffing worden ge bracht, dat alle personeel en uitrus ting in de grond moeten worden in gegraven. Waarnemers maken hier uit op, dat de manschappen minder dan 11% km. van de ontploffing ver wijderd zullen zjjn. Op deze afstand bevonden zich in November de eer ste soldaten, die aan een oefening bij een atoomontploffing deelnamen. Geïnterneerden tekenden verzoek met hun bloed Zij willen meevechten tegen de communistische invallers De Zuid-Koreaanse nationale ver gadering heeft een verzoekschrift ontvangen, getekend met het eigen bloed van 7922 burgerlijke geïnter neerden in kampen van de Ver. Na ties. De geïnterneerden vragen „toe stemming tegen de communistische invallers te strijden". Het verzoekschrift, dat meer dan 1000 bladen beslaat, zal aan de gede legeerden der Ver. Naties te Pan Moen Djon worden toegezonden. Vermiste Maastrichtenaar in Vreemdelingen-legioen Sedert 7 Maart jl. wordt de 34-ja- rige J. H. R. te Maastricht verwist. Thans zijn er aanwijzingen, dat de man zeer waarschijnlijk in het Franse vreemdelingen-legioen in Noord Afri ka verblijft. Door de Nederlandse politie wordt een uitgebreid onder zoek ingesteld. tain Jones ontpopte zich als de wel bekende filmster Spencer Tracy. Tracy leidde de koningin over de loopplank naar zijn schip, dat in een tank met water ligt. „Stilte", schreeuwde de regisseur tot de toe schouwers en allen, de koningin in cluis, gehoorzaamden aan zijn on verbiddelijk bevel. Zelden heeft de koningin van betere ontspanning ge noten als Zaterdagmiddag in de Me tro Goldwyn Mayer studio's. Het was een toneel van ware verbroede ring. De koningin zat naast Spen cer Tracy en de directeur van haar kabinet, mej. Tellegen, naast Jane Russell. Toestand van Stafford Cripps zeer ernstig. De toestand van Sir Stafford Cripps, oud-minister van financiën van En geland, is zeer ernstig geworden. Dit is medegedeeld door de Zwitserse specialiste, dr. Liechti, die hem be handelt. Cripps is thans buiten be wustzijn. Eisenhower heeft een keelontsteking Generaal Eisenhower heeft keel ontsteking. Hij heeft zijn afscheidsbe zoek aan Oslo moeten uitstellen. Hond beet 51 kippen dood. Zaterdagnacht heeft een hond een bezoek gebracht aan het kippenhok van een landbouwer te Vught. De gevolgen waren catastrofaal, want het 'dier heeft in het nachtverblijf der kippen zodanig huisgehouden, dat 51 kippen het leven lieten. ...wordt koningin Elizabeth II van Engeland 26 jaar; ...herdenkt Italië de stichting van Rome (751 v. Chr.). Weiter weer lijstaanvoerder van de K.N.P. De candidatenlijst waarmede de Katholieke Nationale Partij (K.N.P.) aan de Kamerverkiezingen zal deel nemen is thans vastgesteld. De lijst telt 20 namen. Lijstaanvoerder is de heer Ch. Welter, lid van de Tweede Kamer. Nummer twee op de lijst is prof. dr. W. L. G. Lemaire te Nijme gen, nummer drie is C. de Jong, Am sterdam, hoofdbestuurslid van de R.K. Middenstandsbond in Nederland, DIPLOMATEN VLIEGEN Op 17 Mei tegelijk met de verdragen met Duitsland. Volgens welingelichte kringen te Bonn zijn de ministers van buitenlandse zaken van Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten voornemens 17 Mei te Bonn de verdragen te ondertekenen, waarbij een eind komt aan de bezet ting van Duitsland, en zich dezelfde dag per vliegtuig naar 's-Gravenhage te begeven voor de ondertekening door de zes landen van de Europese ver dedigingsgemeenschap van het verdrag voor het Europese leger. De ondertekening van beide ver dragen moet gelijktijdig geschieden, daar West-Duitsland het einde van de bezetting verkrijgt in ruil voor de be lofte, zich bij de Westelijke defensie aan te sluiten. Het wordt echter om psychologische redenen uitgesloten geacht, het verdrag, waarbij het Euro pese leger wordt opgericht, in Duits land te tekenen. Vandaar de vliegtocht naar Den Haag. Beide verdragen worden gelijktijdig van kracht, wanneer zij door alle be trokken parlementen zijn bekrachtigd, waarmee naar verwachting, enkele maanden gemoeid zullen zijn. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Acheson, wordt 9 Mei in Europa verwacht. Tussen zijn aan komst en de voorgenomen datum van ondertekening zullen de ministers vermoedelijk in Parijs een slotconfe- rentie houden om het werk yan de onderhandelaars officieel goed te keu ren en mogelijk nog enkele punten te ordenen. In welingelichte kringen te Bonn gelooft men, dat het enige punt, dat de voorgenomen datum in gevaar zou kunnen brengen, de verdeling is van West-Duitslands bijdrage tussen zijn eigen troepen en de in Duitsland ge- stationneerde geallieerde troepen. Indonesië en de affaire Westerling Het Indonesische kabinet heeft in zijn laatste bijeenkomst de mogelijk heid onder het oog gezien om de uit levering van Westerling te blijven eisen. De regering zal in deze kwes tie mr. Soesanto, de Indonesische Ho ge Commissaris in Den Haag, in structies geven. De minister-presi dent Wilopo heeft over de affaire- Westerling een telefonisch onderhoud gehad met mr. Soesanto. Arbeider viel in witgloeiende ijzermassa Een 35-jarige ovenist is Zaterdag het slachtoffer geworden van een ernstig bedrijfsongeval bij de N.V- Machinefabriek en Artillerieinrichtin gen te Hemsbrug. Op een gegeven moment vloeide ongeveer 700 kg vloeibaar ijzer van 1550 graden Cel sius op de betonnen vloer van de ijzergieterij. De ovenist struikelde en viel in de witgloeiende ijzermassa. Met ernstige brandwonden overdekt werd hij naar een ziekenhuis te Zaandam vervoerd. De toestand van het slachtoffer was Zondagavond nog zorgwekkend. Paniek in Heerlense stadsschouwburg Gedeelte van plafond Viel naar beneden. Kort voor het einde van de voor stelling van de opera „Traviata", die Zaterdagavond in de stadsschouw burg te Heerlen werd gegeven door het Italiaanse Operagezelschap, dat een tournée door ons land maakt, is een stuk van de zoldering van de schouwburg naar beneden gekomen. Er ontstond onder de bezoekers, die de zaal geheel vulden, een paniek, maar door kordaat optreden van de directeur van de schouwburg, waren de gemoederen spoedig gekalmeerd. De dirigent. Gino Barsanti, was op het gegil uit de zaal van achter zijn lessenaar gevlucht, welk voorbeeld door de orkestleden werd gevolgd. In de verwarring werd de Italiaan se cellist Thomasso daarbij onder de voet gelopen. Met een gebroken been werd hy in het ziekenhuis te Heerlen opgenomen. De voorstelling werd na enige tijd voortgezet. De bezoekers liepen geen verwondingen van bete kenis op. Twee tactische luchtvloten Om de toegang tot West- Europa te bewaken. Generaal Lauris Norstad, bevelheb ber van de geallieerde luchtstrijd krachten in Europa, heeft bekend ge maakt, dat binnenkort twee tactische luchtvloten in West-Europa zullen worden gevormd. Zij zijn bestemd ter ondersteuning van de landstrijd krachten in geval van gevaar en zul len belde onder opperbevel van gene raal Norstad worden gesteld. De eerste vloot zal in Europa ge- stationneerde Britse luchtstrijdkrach ten, alsmede Belgische en Nederland se eenheden omvatten. Het bevel is in handen van de Britse luchtmaar- schalk Sir Robert Forster. De twee de vloot zal bestaan uit de Ameri kaanse twaalfde luchtmachtgroep met Franse en Canadese eenheden. Officieren van Norstads hoofd kwartier noemden deze reorganisatie een belangrijke stap naar de samen smelting van de luchtmachten der NATO-landen tot gevechtsformaties zonder taalgrenzen of beperkingen van een nationaal commando. Nor stad verklaarde te Wiesbaden, dat de twee luchtvloten gevormd worden om de toegangen tot West-Europa te bewaken. De Nederlandse eenheden bestaan i uit de 311de en 312de escadrille. De Zuid-Vclmvse Jachtvereniging heeft Zaterdag op de Grehbefoerg n jeugd ruiterwedstryd georganiseerd, waaraan ook door de Prinsessen Be atrix en Irene werd deelgenomen. Op dc bovenste foto zien we Prinses Irene "met „Atalia" tijdens het springconcours, waarin zij eerste werd. Autobus met arbeiders in een sloot. TALRIJKE GEWONDEN. Zaterdagmorgen in de vroegte is op de verkeersweg van "Wouw naar Huy- bergen een autobus met werklui in een slootgereden. Het ongeval ge beurde doordat de bestuurder van de ze bus, die op weg was naar Ossen- drecht, een andere autobus wilde pas seren. Eén der arbeiders werd door de schok naar voren geslingerd, vloog over de bestuurder heen en sloeg door de voorruit, die niet van splintervrij glas was, waardoor deze man ernstig werd gewond. Een aantal arbeiders kreeg een hersenschudding, terwijl de meeste in zittenden snijwonden opliepen. Vier arbeiders moesten naar het zieken huis te Roosendaal worden vervoerd. Oud-politiedeskundige Van Ledden Hulsebosch overleden In zijn woning in Amsterdam Zuid is op 75-jarige leeftyd aan een hart aanval overleden de internationaal bekende oud-politiedeskundige C. J. van Ledden Hulsebosch. De heei- Van Lédden "Hulst-bosch bracht o.a. de destijds geruchtmaken de zaken van een valse postwisselaf faire te AmsterdamParijs en de in braak in een zuivelfabriek te Nijkerk tot een oplossing. Hij is de eerste ge weest die ultra violette stralen bij net politie-onderzoek toepaste. In „Veertig jaar speurderswerk", dat in boekvorm verscheen, beschreef hij vele van de door hem onderzochte gevallen. Toen Van Ledden Hulsebosch 24 jaar was ontving hij zijn eerste op dracht van de Justitie. Sedertdien heeft hy gedurende tientallen jaren geholpen bij het justilieel onderzoek in binnen- en buitenland. Van 1916 tot 1942 was Van Ledden Hulsebosch politie-scheikundige van de Amster damse politie. Mr. dr. A. A. VAN RHIJN IN MIDDELBURG Brandende kwesties vroegen de aandacht De staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. A, A. van Rhün, heeft Zaterdag morgen een werkbezoek gebracht aan de Stichting Zeeland voor maatschap pelijk en cultureel werk, teneinde zich op de hoogte te stellen van de situatie in Zeeland op sociaal-cultureel terrein. Hij liet zich voorlichten over de aanwezigheid van sociale nood en over de mentaliteit van de bevolking. Daarnaast werd ook het preventieve aspect onder de loupe genomen: hoe Ivan sociale nood worden voorkomen en welke taak ligt er voor de Stichting Zeeland, bijv. ten aanzien van het werkloosheidsvraagstuk. De seizoenwerkloosheid, in het bij zonder die op Tholen, was een be langrijk punt van bespreking op de vergadering, welke onder voorzitter schap van de Commissaris der Konin gin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, in het kantoor van de Stichting te Middelburg werd gehouden. Zij werd, behalve door mr. dr. Van Rhijn en de door hem meegebrachte consulent voor sociale bijstand in het Zuiden, de heer Th. van der Valk, bijgewoond door de leden van het dagelijks be stuur der Stichting, de heren A. Schout, J. M. A. C. van Dongen, jhr. mr. T. A. J. W. Schorer en P. Ger ritsen en door de directeur en de adjunct-directeur, de heren C. Lijn zaad en mr. J. Hornstra. Bij de bespreking van de seizoen werkloosheid kwam ook de kwestie van de migratie aan de orde. Deze is niet gemakkelijk tot stand te bren gen. Zo zijn bewoners van het eiland Tholen, ondanks de beloften van vast werk en een woning, er niet toe te bewegen naar West-Zeeuwsch-Vlaan- deren te verhuizen, ofschoon daar be hoefte aan enige tientallen landarbei ders bestaat. In het bijzonder werd nog naar voren gebracht, dat Tholèn alleen geholpen kan worden, wanneer een ambachtsschool wordt gesticht en wanneer er sociale en sociaal-cul turele voorzieningen kunnen worden getroffen. HULP AAN BEJAARDEN. Een ander belangrijk onderwerp van bespreking vormde de kwestie van de spreiding der rusthuizen voor bejaar den. Er bestaat in Zeeland veel en thousiasme voor de bouw van gelijke tehuizen, doch de ervaring heeft ge leerd, dat zij soms te groot worden opgezet, met onderbezetting en finan ciële zorgen als resultaat. De raming is dikwijls aan de hoge kant, en ook mag niet worden vergeten-, dat onge veer 80% van de bejaarden op het platteland een eigen huisje heeft, dat zij ongaarne prijsgeven. Wat de toe wijzing van bouwvolumen voor nieu we rusthuizen betreft, wordt thans echter door Gedeputeerde Staten en de provinciale directie van Wederop bouw en Volkshuisvesting overleg ge pleegd met de Stichting Zeeland. De staatssecretaris toonde bewondering te hebben voor deze „planning" en on derschreef de opvatting, dat de bouw woede binnen zekere grenzen moet worden gehouden. Wij vernamen, dat er thans overleg gaande is tussen de Stichting Zeeland en de vereniging van burgemeesters en secretarissen in West-Zeeuwsch- Vlaanderen om te komen tot hulpver lening aan zelfstandig wonende be jaarden. hetgeen een noviteit is. Men wil hierdoor bereiken, dat deze m sen zo lang mogelijk zelfstandig kun nen blijven wonen. EEN BELANGRIJKE ENQUêTE. Tenslotte werd nog van gedachten gewisseld over het onvolwaardigen- vraagstuk, waarvoor de beer Van Rhijn bijzondere belangstelling aan de dag legde, evenals voor de werkplaat sen voor invaliden en eventuele reva- lidatie-centra. Hij juichte het toe, dat het terrein thans wordt verkend, dat door enquê- tering de behoefte wordt gepeild. De Stichting Zeeland zal namelijk op Noord- en Zuid-Beveland (en later wellicht ook elders in de provincie) in samenwerking met het Instituut voor de sociale geneeskunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht, de inspec teur voor de Volksgezondheid, de A.V.O., de Vereniging van Nederland se gemeenten, de medici en de Kruis verenigingen een onderzoek instellen naar het aantal onvolwaardigen, te beginnen bij de kleuterleeftijd en de soorten van onvolwaardigheid in deze gebieden. Men zal hierbij vier groepen maat schappelijk zelfstandigen en onvol waardigen onderscheiden: de geeste lijk onvolwaardigen, de lichamelijk gebrekkigen, de doven, de .slechtho renden en de doofstommen en de blinden. Op grond van de door dit onderzoek te verkrijgen gegevens kan worden vastgesteld of en aan welke soort werkinrichtingen behoefte be staat. Men hoopt in November met dit onderzoek te beginnen. Mr. dr. Van Rhijn juichte dit initiatief toe en uitte zijn tevredenheid over het feit, dat de Stichting in betrekkelijk korte tijd een centrale plaats in Zeeland heeft ingenomen. Dompteuse door leeuwin aangevallen Ernstig gewond aan de rechterarm. Tyilens «le voorstelling Zondag avond in het circus Mikkenie op het Haagse Malieveld heeft dezelfde leeuwin die Dinsdag jl. een persfoto graaf bedreigde, nu de dompteuse miss Belita aangevallen en haar ern stig verwond aan de rechterarm. I)© blessures waren van dien aard, dat miss Belita onmiddellijk de kool moest verlaten en naar het zieken huis aan de Zuidwal werd overge bracht, waar z(j voor behandeling is opgenomen. Normaal had de dompteuse de zes leeuwinnen in de piste gebracht, maar al spoedig gehoorzaamde de grootste leeuwin, Nelly, die zich zeer onrustig gedroeg, schoorvoetend aan de haar gegeven bevelen. Plotseling deed Nelly een uitval naar de domp teuse en bracht haar met haar klauw enkele slagen op de rechterarm toe. Zonder de dieren, die bij het zien van het bloed zich eveneens nerveus be gonnen te gedragen, uit het oog te verliezen, retireerde miss Belita, die zich uitermate koelbloedig gedroeg, naar de vluchtdeur. Hier had, zoals na het incident van Dinsdag jl. ge bruikelijk was geworden, de eigenaar van de leeuwinnen, de heer Klant, poèt gevat. Hij opende direct de deur en ging zelf de kooi in om volgens het vastgestelde programma het nummer ai te werken. De ietwat sen sationele gebeurtenis verwekte geen enkele paniek onder de toeschouwers. Het geheel speelde zich in enkele ogenblikken af. Verscheidene A.V.R.O. rubrieken uit de aether. Ds heer Appeldoorn kon zich niet verenigen met de A.V.R.O.- censuur. Van de zijde van de AVRO zijn aan het A.N.P. thans nadere mededelin gen gedaan over de reorganisatie plannen bij deze omroep. Het finan cieel overzicht verdwijnt. De heer Appeldoorn, die deze beschouwingen hield, kon zich nniet verenigen met de censuur, welke de AVRO toepaste en heeft deswege dit werk beëindigd. Eveneeens vervallen de Zondag club, o.Lv. de heer Feenstra. de her sengymnastiek en de rubriek ,,U kunt 't geloven of niet". Ook verval len het Radio-zoeklicht en de rubriek van de reportagedienst. Van de Rondetafelgesprekken blijft alleen het Ronde Tafelparlement on- leiding van dr. Kortenhorst over( dat eens in de veertien dagen op Donder dagavond wordt uitgezonden. De boek bespreking van dr P. Ritter is ingekort van 25 op 20 minuten. De buitenlandse gesproken brieven blij ven, ook New York Calling van Max Tak. dat echter van de ondagmiddag de Dinsdag- Ontploffing in laboratorium te Deventer. Zaterdag heeft zich te Deventer in het chemisch laboratorium van de N.V. Nourypharma een ernstige ont ploffing voorgedaan. Drie gewonden werden naar het ziekenhuis te De venter overgebracht. Dertien doden bij mijnramp in Saksen Bij een mijnramp te Zwickau in Saksen zijn ongeveer dertien mijn werkers om het leven gekomen en 27 gewond. Dit is bekend gemaakt door het Oost-Duitse ministerie van voor lichting. De reddingswerkzaamheden worden nog voortgezet. MEER WIND. Geldig tot hedenavond. Veel bewolking met tijdelijk regen. Tot matig of vrij krachtig toene mende Zuid-Westelyke wind. Middag- temperaturen tussen 12 en 15 graden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1