PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerika blijft in aan Europese gebreke bij steun bewapening l De Zeeuwse kust aandacht vragen moet de in 1952 D£ BILT Kantlijn AMSTERDAMS ENERGIEBEDRIJF VOOR TONNEN BENADEELD Vandaag 195e Jaargang - No. 56 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred. G. Ballintjjn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 6 Maart 52 ADVEH l'KNTUfiPttiJb ct pei mm. Minimum p ooverttntie i 3 - ing meoooelingen dnemaaj toriet. Kleine «avetienue» (max a regels) van 1—6 regels I L—Iedere regel meer 20 cent „Brieven ot adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 350300 P Z.C. Middelburg. Bur. Vüsslngen Walstr 58—60. tel 2355 4 lijnen (b.gg 2861 of 2160) MTrurg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2223); Oostburg Flnlandatraat 2. teiet 16. ferneuzep Brouwcrljstr 2: Zlennree N Bogerdsti^tj^^ HARDE NOTEN IN BRITS DEFENSIEDEBAT Kan Nederland geen behoorlijke strijdmacht op de been brengen? By het debat over de defensie, waarmede gisteren in het Britse Lager huis werd begonnen, zijn al direct een paar harde noten gekraakt. Nadat premier Churchill de Amerikanen min of meer in gebreke had gesteld ten aanzien van htm hulp by de uitvoering van het Engelse defensieprogram ma, kwam de Labour-afgevaardigde Shinwell destyds minister van de fensie in de Labour-regering met een beschouwing, waarin hij betoogde, dat de verdragspartners in de Atlantische organisatie verre achterblijven bfl het bewapeningsprogramma. Zonder „Iets onaangenaams te willen zeggen", stelde hij vast, dat Ne derland in het geheel niet in staat is een behoorlijke strijdmacht op de been te brengen. Hij betwijfelde zelfs of de Nederlandse regering één brigade op de been zon knnnen brengen. Richard Crossman van de linkervleugel van de Labour-party laakte, onder toejuichingen van de Conserva tleven, het officiële Labour-amende- ment, waarin de defensie-politiek der huidige regering wordt goedgekeurd. Het debat werd geopend door Churchill, die zich in de eerste plaats bezorgd toonde over de Britse lucht macht. Hij zeide de „hoogste voor rang" te hebben bevolen voor de ver vaardiging van de laatste en beste types gevechtsvliegtuigen. Ook de marine legt er zich op toe door nieu we onderzoekingen het hoofd te kun nen bieden aan de twee voornaamste gevaren onderzeeboten en mijnen die groter zijn dan bij het begin van de tweede wereldoorlog. Gelukkig zijn de Sowjets op het ogenblik op het punt van de marine niet sterk. De Indonesische regering moge dan al eens een hartig woord laten vallen aan het adres van de Nederlandse, dat de Indonesische pers een scherpe toon aanslaat kan men waarlik niet beweren. In tegen stelling tot de Nederlandse pers ten opzichte van Indonesië. Juist daarom is er evenwel aanlei ding om aandacht te schenken aan een tamelijk scherpe critiek in het Nieuwsblad voor Indonesië. Dit blad merkt namelijk op, dat er ernstige klachten zijn over de wijze van wer ken van het Hoge Commissariaat en met name de afdeling voorlichting daarvan. Het blad spreekt van „Kleine di plomaatjes", die nalaten de Neder landers tijdig in te lichten, waardoor onrust onder hen voorkomen kan worden en vindt het hoog tijd, dat er eens wat vers bloed in gebracht wordt, tot heil van de Nederlandse gemeenschap in Djakarta. Het blad verwijt de voorlichtings dienst, dat hij nalaat bij de Indonesi sche autoriteiten inlichtingen over bepaalde maatregelen in te winnen ten behoeve van de voorlichting aan de Nederlandse gemeenschap en ad viseert eens te gaan rondneuzen by collega's van de Amerikaanse en En gelse ambassade en te zien hoe die werken. By onze afdeling voorlichting krygt men, zo schrijft het blad, op zijn vra gen Immer ten antwoord „No com ment" omdat men aldaar niets weet, terwyl de dagbladen al van bepaalde gebeurtenissen op de hoogte zijn. Toen een journalist, zo lezen wij ver der, kort geleden een inlichting wilde hebben, kon hij voorlopig niet te woord gestaan worden omdat de in formateur bezig was rondjes te rij den in zijn wagen rondom het plein tje op het terrein. Er mankeerde iets aan de wielen van de auto Alleen de afdeling Sociale Zaken van het H.C. maakt volgens het blad hierop een uitzondering, doch het overgrote deel van de ambtenaren van het H.C. voelen zich, zo lezen wij verder, kleine diplomaatjes, vanwege het feit, dat zij in auto's met C.D.- nummerborden rijden. Dit is een niet malse critiek, die te pijnlijker aandoet omdat onze landgenoten in Indonesië nu niet bepaald in een benijdenswaardige positie verkeren en er recht op heb ben, dat ons Hoge Commissariaat bij wijze van spreken dag en nacht voor hen klaar staat. Aan personeel heeft ons Hoge Com missariaat toch waarlijk geen gebrek en slecht geoutilleerd is het ook niet. De personeelsbezetting werd onlangs nog uitgebreid van 260 tot 336 man, er werden nieuwe auto's aange schaft. Een critiek, als door het In donesische blad uitgeoefend, zou dus eigenlijk tot de onmogelijkheden moe ten behoren. Daarom verdient zy, nu er blijkbaar wel degelijk aanleiding toe bestaat, de aandacht van ons departement voor Unie-zaken. Aan „kleine diplo maatjes" heeft Nederland bitter wei nig behoefte. De Urker vissers In Argentinië be leven een wel zeer onaange naam avontuur. Ontslagen om dat zij Zondags niet wilden vissen! Het Is evenwel een leerzaam avon tuur. Men kan als men gaat emigreren niet voorzichtig genoeg zijn. Met na me niet als men groepsgewijs emi greert. Het is nuttig om iedere af spraak zwart op wit te laten zetten. Dan vermydt men teleurstellingen. Emigranten hebben het al niet ge makkelijk en veel teleurstelling is hun deel. Jammer, daarom als wat voorkomen kèn worden niet voorko men wordt Churchill gaf opnieuw uiting aan zijn overtuiging, dat de oorlog niet op handen of onvermijdelijk is, en v_er- klaarde, dat Engeland op het gebied van de defensie cüt jaar het uiterste doet, wat ln zijn vermogen ligt. Voor het bewapeningsprogramma is 4.7 milliard pond sterling uitgetrokken, doch de hulp van de Ver. Staten houdt geen gelijke tred met de last der defensie. Engeland heeft nog niets van de door de M.SA. toegewe zen 300 millioen dollar ontvangen. Churchill verklaarde verder te ver trouwen op de snel toenemende en reeds overweldigende macht der Ver. Staten op het gebied van de atoom bom om agressie te voorkomen, ter wijl in West-Europa een defensief front werd gevormd. Toen hij in No vember optrad als minister van de fensie, was hij geschrokken van het beginstadium, waarin de defensie nog verkeerde. Hoewel een invasie uit de lucht hem niet waarschynlyk leek, had hij het juist geacht alle mo gelijke voorzorgen te nemen tegen een landing van parachutisten. Daar om werden 502 beweeglijke colonnes gevormd, samengesteld uit 249.000 officieren en manschappen. BEDE VAN SHINWELL. Shinwell liet verscheidene landen de revue passeren. Portugal draagt geen enkele militair bij. Van Noorwe gen en Denemarken kunnen slechts zeer geringe bijdragen worden ver wacht. Van de drie divisies, welke de Belgen maanden geleden hebben be loofd, is nog niets te zien. Ten aan zien van Frankrijk, zeide Shinwell, dat 18 maanden geleden de toenmali ge minister van defensie, Pleven, 10 divisies voor 1951 en 15 divisies voor dit jaar heeft toegezegd. Thans wordt echter gesproken van 12 divisies, die Frankrijk mogelijk dit jaar zou kun nen bijdragen. Mede met het oog op de strijd in Indo-China betwijfelde Shinwell sterk, of men deze plannen zou kunnen uitvoeren. Shinwell zag een toeneming van de Amerikaanse wapenzendingen als enige mogelijkheid om dit jaar de be oogde vyftig divisies in West-Europa op de been te brengen. DREIGEND BANKROET. Richard Crossman (links-Labour) wilde in de laatste plaats Churchill diens bekwaamheid om een defensie program uit te voeren betwisten. Hij zelae eerder geneigd te zijn te twyfe- i len aan het vermogen van de premier om te beslissen of aan de bewapening, 1 dan wel aan de „economische en so ciale verdediging van de democratie" voorrang moet worden gegeven. Het belangrijkste gevaar ligt niet in een dreigende oorlog, maar in het „drei gend bankroet van de vrije wereld". Crossman wees in dit verband op de grote moeilijkheden, waarin Frank rijk zich bevindt. De voorwaarde voor de Amerikaanse dollarhulp nl. dat Engeland zijn industriële ca paciteit richt op bewapening in plaats van op export noemde hij fnui kend voor "de Britse economie. OVERWINNING VOOR REGERING-CHURCHILL. Nadat de Labour-leider Attlee nog had betoogd, dat Engeland moet voortgaan met de herbewapening, maar tevens op zijn hoede dient te zyn, dat het geen „geruïneerde eco nomie" gaat. verdedigen hetgeen hij even dwaas noemde als het heb ben van een bloeiende economic zón der verdediging werd het door de socialistische oppositie Ingediend amendement op de regeringsverkla ring over de defensie verworpen. De stemverhouding was 314 tegen 219. 62 socialistische Lagerhuis-leden zou den niet gestemd hebben. Vervolgens nam het Lagerhuis met 313 tegen 55 stemmen een motie aan, waarin het zjjn vertrouwen uitspreekt in het be leid der conservatieve regering. De tegenstemmen waren afkomstig van de linkervleugel van Labour. Collecte „Klokken voor Amerika" was een succes De Nationale collecte, die op 16 Februari jl. werd gehouden voor het carillon aan Amerika, heeft vol gens mededelingen Van mr. G. L. Kortenhorst, meer opgebracht dan geschat was. Men verwachtte een be drag van 60.000, maar het is 114.000 geworden. Hiermee zyn de populaire collectes die het Rode Kruis en de vereniging „De Emma- bloem" houden, overtroffen. De 114.000 zyn bijeengebracht door 581 gemeenten en men wacht nu nog op de opbrengst van Am sterdam, Rotterdam, Haarlem en Utrecht. Over 14 dagen zal het eind resultaat van de straatcoilecte be kend zijn. Op de verzonden folders werd een bedrag van 25.000 ont vangen, een combinatie schonk 17.000 en er werden toezeggingen gedaan van 20.000 en 10.000. SHINWELL: wat kan Nederland Opstand in Franse- gevangenis Politie en bewakers maakten gebruik van traangas Politie en bewakers hebben Dins dagavond traangas gebruikt om 700 muiters in de gevangenis van Clair- vaux te Troyes, ten Zuid-Oosten van Parijs te bedwingen. Op een vooraf overeengekomen te ken vielen de gevangenen de bewa kers aan en zij slaagden er in de binnenplaats van de gevangenis te bereiken. Enkele gevangenen liepen verwondingen op. De opstand is aangesticht door een aantal gevangenen, die onlangs uit de gevangenis van Eysses waren over gebracht. Deze nieuwe gevangenen hadden de gevangenen van Clairvaux verteld, dat de toestand in Eysses veel beter was en zij wisten hen over te halen beter voedsel, filmvoorstel lingen, radio's in de cellen en betere betaling van gevangeniswerk te eisen. MASSALE DIEFSTAL Legertje van magazijnbedienden en chauffeurs stal jarenlang In totaal 43 magazynbedienden en chauffeurs van het Gemeentelijk Energiebedrijf te Amsterdam hebben in de afgelopen vier jaren voor naar schatting een- tot driehonderdduizend gulden aan materialen gestolen. Woensdag heeft de rechtbank te Amsterdam zich de gehele dag, tot half acht des avonds, met de behandeling van deze massale diefstal bezig ge houden en aan het einde van een uitvoerig requisitoir eiste de officier van justitie, mr. A. Reigersman, straffen, variërend van vier maanden voor waardelijk tot acht maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Tegen de hoofdschuldigen, de 30- jarige magazijnbediende F. E. en de 55-jarige chauffeur P. V. eiste de of ficier respectievelijk een jaar en ne gen maanden met aftrek van voorar rest. De voornaamste heler, zekere J. R.. hoorde acht maanden met af trek tegen zich eisen Onder de verdachten bevonden zich zowel jeugdige, als oudere perso neelsleden van het G.E.B., die nog nimmer met de justitie in aanraking zyn geweest. Zij maakten zich mees- Inlijving Nieuw Guinea bij Indonesië. KABINETSFORMATEURS ZULLEN ER NAAR BLIJVEN STREVEN De Indonesische Kabinetsformateurs Prawoto en Sidik hebben een ont- werp-regeringsprogramma van zes punten opgesteld. Deze punten om vatten o.m. voortzetting van de strijd om Nieuw Guinea in het Indonesi sche grondgebied opgenomen te krij gen en het houden van algemene ver kiezingen binnen een jaar. Volgens de mening van waarne mers kan de nieuwe regering binnen een week zijn gevormd. TOERISME ALS COMMERCIEEL BELANG Gemeenschappelijke actie nodig Wanneer buitenlanders wandelen over de Middelburgse markt, langs de oude buurtjes van Zierikzee, over de kade te Sluis of langs de Vllssingse boulevards, dan vindt iedereen in Zeeland dat prettig. Prettig, omdat daar uit belangstelling blijkt voor ons land en voor ons volk. We willen ook graag, dat die bezoekers een aangename indruk meenemen, opdat we in het „oog van de wereld" een goed figuur maken. Een tikje jjdelheid is daar wel b(j en ook wel Iets Ideëels, want een be tere samenwerking tussen de volkeren kan alleen maar ontstaan in een sfeer van wederzijdse waardering. Men kan het vreemdelingenverkeer stellig zien als een ideëel belang. Maar daarnaast kan men het ook zien als een zakelijk belang. Wanneer men bijvoorbeeld praat met de heer W. ten Haaf, secretaris van de Bedryfshoreca voor Zeeland, dan zegt hij: „Het vreemdelingen verkeer naar Nederland moet bevor derd worden en dat moet voorname lijk gebeuren op een commerciële basis". Hij grondt dat op tweeërlei overweging. De eerste overweging is, dat Nederland vóór 1940 een rijk lana was, waar men zich de weelde kon veroorloven de inkomsten uit het vreemdelingenverkeer als aardig bij- komstigheidje te beschouwen. Toen was dus de zuiver ideële beschouwing volkomen toelaatbaar. DEVIEZENBRON. Thans echter is Nederland arm aan buitenlandse deviezen en we hebben het vreemdelingenverkeer nodig als deviezenbron. Het vorig jaar hebben buitenlandse bezoekers voor een waarde van 58 millioen gulden aan buitenlandse de viezen naar Nederland gebracht en daar uitgegeven in hotels, winkels enz. Dat is dan de eerste overweging. Zy'n tweede overweging is, dat al leen wanneer de V.V.V.'s tezamen met de hotelhouders, de winkelstand en andere commercieel belangheb benden de hand aan de ploeg slaan, iets bereikt kan worden voor het aan trekken van toeristen naar Zeeland. Er zal, zo verklaarde hij ons, eilandsgewijs propaganda gemaakt moeten worden, dus propaganda voor bezoeken aan Walcheren, Schouwen enz. Daarnaast zal propaganda ge maakt moeten worden voor de gehele Zeeuwse kust. WIE ER KOMEN. Wat het bezoek van Belgen betreft, verwachtte hy voor i952 ongeveer eenzelfde aantal als in 1951 kwam, waarbij men er rekening mee moet houden, dat wel iets minder verteerd zal worden, omdat de Belgen zuiniger worden. Wat de Engelsen betreft liggen de papieren vermoedelijk vrij gunstig. De deviezentoewijzingen van de En gelse regering zy'n zo krap, dat de Engelse toeristen alleen korte reizen naar het vasteland kunnen maken en dan komt vanzelf een trip naar Zee land in aanmerking. Reeds is er belangstelling van En gelse zijde voor korte vacanties in Zeeland. De vraag is ook urgent in hoeverre de Duitse toeristen weer naar Neder land zullen komen. Er wordt in het algemeen wel gehoopt, dat de West- duitse regering deviezen beschikbaar zal stellen voor toerisme naar Neder land. UIT EIGEN LAND. Wat het binnenland aangaat heeft Schouwen nog altijd bijzondere belan gen bij het bezoek uit Rotterdam en Dordrecht. Voor de gehele Zeeuwse kust geldt, dat het van groot belang zal zijn de blijvende aandacht van Brabant en Limburg te trekken voor de Zeeuwse stranden. Aandacht verdient ook het „sociaal" toerisme, dat in Nederland vrij sterk opkomt en waarbij ook het particu liere bedry'f een rol kan spelen. Te Haamstede en Renesse floreert dat sociale toerisme al aardig. Er is daar een kampeerboerderij. Ongetwijfeld is ook elders in Zeeland op dat ge bied wel iets te bereiken. STREEKPLANNEN. Dit waren dan de voornaamste op merkingen, die de heer Ten Haaf maakte over de commerciële zijde van het vreemdelingenverkeer. Eén ding zit hem overigens hoog en daarop vestigde hij nog nadrukke lijk de aandacht. Men zal bij het vast stellen van streekplannen de belan gen van de recreatiebedrijven zorg vuldig moeten ontzien. Met name het streekplan Walcheren is'een voor beeld van een plan, dat te weinig ruimte laat voor het ontplooien van particulier initiatief op het gebied van recreatie. DE BLOEIENDE BOOMGAARDEN. Tenslotte wees hij op een begin nende samenwerking tussen enkele V.V.V.s' op Walcheren, waarvan hy rde verwachtingen koesterde en op gelukkige actie, die de V.V.V. te Goes nu al enige jaren voert voor het bezoek aan de Bevelandse boomgaar den, waarby niet de belangen van een enkele stad of een enkel dorp. maar de belangen van geheel Beve land en Zeeland gediend worden. In die richting zal men het moeten zoeken by het bevorderen van het toerisme naar Zeeland. ter van oud en nieuw materiaal loodkabel, koperdraad, buizen, stop pen, enz. en brachten dat per auto van het G.E.B. naar verschillende op kopers. Zo verdwenen o.m. 67.000 stoppen, voor een waarde van 30.000. ALS EEN BACIL „Als een bacil van oneerlykheid heeft dit stelen zich voortgeplant", zo betoogde de officier van justitie, die uiteenzette dat een volledige con trole op de 50.000 verschillende arti kelen in de magazynen van het G.E. B. ondoenlyk was. Van de 43 ver dachten had de officier er 35 doen voorkomen, doch hy zeide ef nfet aan te twijfelen, dat er meer zijn geweest. Sommigen wisten zich er uit te draaien. In de 34 behandelde zaken zal de rechtbank 19 Maart a.s. uitspraak doen. Tienjarige Saskia mag 10 dagen naar Denemarken De 10-jarige Saskia Pijnen borg uit Amsterdam zal een 10-daagse reis door Denemar ken mogen maken. Haar illustratie van ..De kleine zeemeermin", het sprookje van Andersen, is door een jury als de beste uit ruim 6000 inzendingen van Neder landse kinderen gekozen. Het idee van kindertekenin gen naar sprookjes van An dersen is uitgegaan van de Deense afdeling van de Inter national Union for Child Wel fare. „Maak in de Kerstvacantie een tekening bij een van de 10 sprookjes van Andersen", luid de de opdracht en Saskia maakte de beste! iert de Nederlandse to neelspeelster Marie Faasscn te Amsterdam haar 80e verjaar dag. Alleenwonende boer van zijn geld beroofd. Indringers verdwenen met f 3000.- Twee gemaskerde mannen hebben Dinsdagavond een roofoverval ge pleegd op de 66-jarige veehouder P. Akkerman, die alleen aan de Kanaal dijk onder de gemeente Koedijk woont. Zij verschaften zich toegang door verbreking van een ruit aan de achterzijde van de boerderij en dron gen via de slaapkamer, de huiska mer, waar de heer Akkerman zat, binnen. Hoewel de heer Akkerman slecht hoort, had hij toch reeds de aanwezigheid van de indringers in het achterhuis bespeurd en uit voor zorg zijn portefeuille met geld, die in één der kamers lag, inmiddels bij zich gestoken. Met een stoffer ging hij de twee indringers te lijf. doch hij moest het tegen de robuste kerels afleggen. De indringers, die de boer eerst met een revolver hadden bedreigd, brach ten hem met een scherp voorwerp zware verwondingen aan het hoofd toe. De rovers ontfutselden de boer tij dens de worsteling zijn portefeuille, inhoudende een bedrag van ongeveer 3000.en kozen daarna Ijlings het hazenpad. Pinay aanvaardt de opdracht Emigratievluchten naar Canada gaan door Naar wij vernemen zullen de door de Canadese autoriteiten genomen beperkende maatregelen in verband met een eventuele overbrenging van mond- en klauwzeer door immigran ten, niet van invloed zyn op het voortzetten van de K.L.M. emigratie- vluchten naar Montreal. n overleg met de betrokken ge neeskundige instanties is besloten om indien noodzakelijk de daar voor in aanmerking komende passa giers voor het vertrek van het vlieg tuig te ontsmetten. Iet eerstvolgende emigranten- vliegtuig vertrekt op 12 Maart a.s. van Schiphol af naar Canada. JACHT OT WESTDUITSER. Het mond- en klauwzeer is enkele weken geleden naar Canada overge- bracht door een Westduise landbou wer, in wiens kleren bacteriën zaten. Na een opwindende klopjacht heeft men de man gevonden, waarna hij ge desinfecteerd kon worden. De immi grant bleek geen Engels te kennen, zodat ook de opwindende verhalen in de pers over de jacht, welke op hem werd gemaakt, hem waren ontgaan. Twee Nederlanders krijgsgevangen in Korea De nieuwe lyst van 174 krijgsge vangenen, militairen der Ver. Naties, waarover de V.N. inlichtingen aan de Noordelyken hehben gevraagd bevat o.a, twee namen van Nederlandse militairen nL de soldaat F. U. Lam- berti uit Maastricht en de sergeant C. J. A. van der Snepscheut uit Best. Voorts staan er 164 Amerikanen. 4 Canadezen, 2 Engelsen, een Griek en een Turk op. De onafhankelijke-republïkelnst' Franse politicus Antoine Pinay heeft er thans formeel in toegestemd te trachten een kabinet te vormen. Hij zal vandaag voor de Nationale Vergadering verschijnen om te „in vestituur" (bekrachtiging van zijn op dracht) le vragen. Pinay heeft een drastisch plan op gesteld om een einde te maken aan de financiële crisis. Hij wil de politie ke kwesties die vorige regeringen ten val hebben gebracht, buiten be schouwing laten. Hij wil een amnestie voor in gebreke gebleven belasting betalers, bevriezing van sommige prij zen en lonen, verlenging van de ar beidstijd en bezuiniging op genationali seerde bedrijven en het stelsel van so ciale verzekering. Daar de Gaullisten en Socialisten ten aanzien van de investituur van Pi nay nog geen standpunt hebben be paald, is het nog niet zeker dat hij het vereiste aantal stemmen zal krij gen. Attlee: „Roosevelt vergiste zich in Sowjet-Unie" „Concessies waarvoor wij ihans duur moeien betalen" In een bespreking van het kortge leden verschenen boek „The struggle for Europe" (de worsteling om Euro pa) van de hand van de voormalige oorlogscorrespondent Chester Wilmot, dat veel opzien heeft gebaard, schrijft de gewezen Britse minister-president Clement Attlee in het maandblad „The National and English Review" onder meer: „Wilmots boek toont aan hoe veel Stalin te Jalta won, omdat wijlen president Roosevelt zich vergiste in de na de oorlog te verwachten Rus sische reacties. Roosevelt schijnt ge dacht te hebben dat Groot-Brittannië een imperialistische mogendheid is en de Sowjet-Unie niet. Hij begreep niet dat de communisten het begrip „dank baarheid" niet kennen. Roosevelt deed in het Oosten en in het Westen on nodige concessies aan de Russen, waarvoor wij allen thans duur beta len- In feite hebben de Russen in het Verre Oosten de vruchten geplukt van overwinningen, bevochten door de de mocratische strijdkrachten". Nederlandse planter ontkwam schietende uit een hinderlaag. De 22-jarige Nederlandse planter M. E. R. Jansen baande zich Woens dag al schietend een weg uit een hin derlaag. die hem was gelegd door 19 guerilla's op een Engelse rubberon derneming in het Lablis-district, te Johore. Hij werd met vijf kogelwon- den in een hospitaal opgenomen. Jan- sens's munitie raakte op op het tijd stip, dat de guerilla's zich terugtrok ken, nadat ze zijn Chinese mandoer hadden gedood, een Maleise jeep chauffeur hadden gewond en het ge weer van een politieman hadden ge stolen. Door het vuren van de. heer Jansen is minstens een der aanvallers buiten gevecht gesteld. Overschot van f 236 millioen in E.B.U. De Nederlandse Bank deelt mede dat het surplus van Nederland in de Europese Betalings Unie over de maand Februari 1952 vermoedeiyk 236 millioen zal belopen. VBRWACHh 'S MIDDAGS IETS ZACHTER. Veranderlijke bewolking met slechts enkele verspreide buien. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Des middags iets zachter dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1