PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De Duitse millioenenschuld aan Nederland De mossel- en garnalen export naar Frankrijk DE BILT RESULTAAT NATO-CQNFERENTIE OVERTROF DE VERWACHTINGEN TRAGISCHE BRAND EISTE TE ALKMAAR TWEE SLACHTOFFERS Vandaag 195e Jaargang - No. 51 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 et per week, f 5.45 p. kw., £r. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent Bur. Vlissingen Walst/- 58- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 29 Februari '52 ADVKK't t-NTUSPUIJS 2* Ct per mm. Minimum p advertentie i 3.— Ing mededelingen driemaal tancf. Kleine advertenue» imax 8 regels» van 1-0 regel» L—Iedere regel meet 20 cent. ..Brieven o« adres Bureau van dit Blad' 23 cent meer. Giro nr. 359300 P.ZC. Middelburg. SO. tel. 2355 4 lijnen (B.gg 2M1 ot 21601 M bnrg londens. Kaal 29. tel 2072 en 2324; Gee. U VortWr S3, tel «75 tb.g.g 22281: Oonbum nnuntttt.»! 2. Iele) 16. remetsen BrouwertHU 2: Z!eri2,ee^_Bo»ete.ti_^ioti_ INTERNATIONALE CONFERENTIE TE LONDEN Ons land onder de grootste crediteuren Donderdag' is in Londen de internationale conferentie over de Duitse schulden begonnen. Ook Nederland neemt hieraan deel. De vooroorlogse buitenlandse Duitse schuld wordt geraamd op 3,5 milliard dollar en het to taal der naoorlogse schulden aan de geallieerden op 3,8 milliard dollar. Dit is voor Nederland een belangrijke zaak. Want al weet men niet pre cies, hoeveel de totale Nederlandse vordering bedraagt het publiek heeft btf de destijds gehouden enquête (wellicht uit vrees voor de fiscus) maar weinig medewerking aan de dag gelegd men kan zich toch een vrü aar dig denkbeeld vormen van de bedragen waarom het gaat. Globaal gerekend heeft Nederland f 400 millioen te vorderen en dan nog een bedrag van rond 800 millioen oude Reichsmark. Over dat eerste gedeelte staat de omreke ningskoers vast hiervoor neemt men aan de huidige notering van de Deutsche Mark doch het is een volkomen open vraag, hoe de onde Reichsmark in dit geval tegen D.M. zal worden omgerekend. Nederland stuurt een flinke dele- ?atie. Zij staat onder leiding van de O-jarige, maar uiterst vitale mr. A. Deknatel, die jaren lang directeur van het Nederlandsche Clearing In stituut geweest is en de materie ge heel beheerst. Zijn plaatsvervanger is dr. Baron van Lynden van de Ne- derlandsche Bank, die de voorbe sprekingen heeft bijgewoond en ook volkomen op de hoogte is. Men ver wacht, dat de besprekingen wel tot Mei in beslag zullen nemen. Er zgn namelijk alle mogelijke vorderingen uit te zoeken. Die van hypotheekhou ders, die van obligatiehouders, maar ook b.v. de vorderingen, die grote concerns op in Duitsland gevestigde dochterondernemingen hebben. DE GROOTSTEN Dan moet men niet vergeten, dat er niet minder dan dertig landen aan de conferentie deelnemen. Nederland behoort tot de zeven grootste credi- Oostenrijk na 8 jaar nog steeds niet onafhankelijk. Westerse „Grote Drie" bestuderen nieuwe voorstellen. De Britse, Franse en Amerikaanse regeringen hebben Donderdag te Washington medegedeeld, dat zij „met spoed nieuwe voorstellen bestu deren, die er op gericht zijn tot over eenstemming met de Sowjet-Unle te komen over het hergeven aan Oos tenrijk van de volledige onafhanke lijkheid". Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een bij lage van deze drie-mogendhedenver- klaring meegedeeld dat niet overwo gen wordt een vredesverdrag met Oostenrijk te sluiten, waaraan de Sowjet-Unie geen deel zou hebben. De „Westerse Grote Drie" brengen in heiinnering dat in 1943 te Moskou een Brits-Russisch-Amerikaanse ver klaring is uitgegeven, waarin Oos tenrijk onafhankelijkheid werd toege zegd. „Sindsdien zijn acht jaar verstreken en Oostenrijk is, ondanks 258 bijeen komsten van de plaatsvervangers der betrokken ministers van Buitenland se Zaken, nog steeds geen onafhan kelijk land", aldus de verklaring. Oud-minister mr. P. J. Reymer te Uden overleden Te Uden is Woensdag in huize „St. Jan" overleden oud-minister mr. P. J. Reymer. Hij bereikte de leeftijd van 69 jaar. De overledene was van Augustus 1929 tot Mei 1933 minister van Wa terstaat in het ministerie Ruys de Beerenbrouck. Voorts was hij o.a. van 19221929 burgemeester van Hilversum en van 1935 tot 1943 van Roermond. Brand in Hilyersums kindertehuis In het kindertehuis ,,'t Grut" te Hilversum, heeft een brand gewoed, vermoedelijk ontstaan doordat ver geten \yas de stekker van een elec- trische soldeerbout uit het stopcon tact te trekken. Hoewel de brand zich aanvankelijk ernstig liet aan zien, bleef de schade beperkt tot een kamer. De kinderen konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Hema-pand in Haarlem door brand geteisterd. Donderdagmorgen vroeg werd de Haarlemse brandweer gealarmeerd voor een uitslaande brand in het gro te winkelpand van.de Hema aan de Kruisstraat. De brand was ontstaan in een etalage. Toen de brandweer verscheen, sloegen de vlammen tot aan de nok van de gevel. De brand weer heeft met 6 slangen gewerkt en had het vuur aan de buitenzede spoedig onder de knie. Het vuur had zich intussen over het pand verspreid en richtte veel schade aan. Tot half 12 had het personeel ge werkt ter voorbereiding van een spe ciale reclameweek. Kindje gedood en moeder zwaar gewond. Op de weg tussen Drachten en Drachter-compagnie is een driejarig meisje bg een aanrijding om het le ven gekomen en haar moeder, me vrouw P. ernstig gewond. De moe der, die fietste met het meisje in een kinderstoeltje aan het stuur, werd een personenauto aangereden. teuren en zal dus voortdurend bij de conferenties vertegenwoordigd zijn. Voor verschillende kleinere crediteu ren is dat niet noodzakelijk, zodat zij slechts aan de conferentie taf el ko men, indien hun eigen kwestie ter sprake komt. GOEDE WIL Er is gelukkig aan beide zijden goede wü aanwezig om tot een op lossing te komen. West-Duitsland heeft principieel de vooroorlogse schulden van Duitsland erkend en het wil uiteraard ook om te voorko men dat Duitsland geen nieuwe eco nomische credieten zou krijgen een goede beurt maken. De geallieerden willen eveneens de materie regelen, zo ongeveer in de mentaliteit, dat een half ei nog altijd beter is dan een lege dop. In ieder geval zullen de geallieerden niet de fout maken van de twintiger jaren, toen imperatief terugbetaling geëist werd en achteraf bleek, dat er toch geen spaan van terecht kwam. Het wordt dus zo, dat men vooral zal gaan praten over de betalingscapaci teit van de Duitsers en zal trachten na te gaan, hoeveel West-Duitsland per jaar kan afzonderen om op zijn oude schulden af te betalen en in welke muntsoort dit geschiedt. Koningin Juliana spreekt Amerikaans Congres toe. Volgens voorlopige plannen zal Koningin Juliana op 3 April, één dag na haar aankomst in de Verenigde Staten, het Amerikaanse Congres toespreken. Nederlands ultimatum aan Indonesië. TERUGGAVE INBESLAG- GENOMEN WAPENS. Wanneer de door Indonesië in be slag genomen zendingen wapens en munitie van de motorschepen „Blitar" en „Talisse" niet vóór 1 Maart wor den teruggegeven, zal de Nederlandse regering de kwestie aan het Uniehof voorleggen, tenzij de Indonesische re gering er de voorkeur aan ihocht geven de bindende beslissing van een andere internationale rechterlijke in stantie of arbiter in te roepen. Dit heeft de minister-president schriftelijk geantwoord op een vraag van het Tweede Kamerlid, de heer Welter (K.N.P.). Hij verklaarde te vens. dat de Indonesische regering óp de Nederlandse nota nog niet heeft geantwoord. Roofmoord op koopman te Valkenswaard. Vermoedelijke dader gevat. Naar eerst thans bekend is gemaakt, werd Zaterdagavond te Valkenswaard een roofoverval gepleegd op een 72- jarige koopman in lompen en oude metalen. De man werd van al zijn geld naar schatting enkele dui zenden guldens beroofd en zo ernstig mishandeld, dat hij Maandag aan de gevolgen is overleden. De recherche slaagde er in de ver moedelijke dader op te sporen, ze kere H. L. van B. uit Eindhoven. De man heeft nog niet bekend, maar de 39-jarige mej. A. de B., die hem de nodige inlichtingen heeft verstrekt, en daarvoor een deel van de buit zou krijgen, heeft verklaard, dat van B. de overval heeft gepleegd. EDEN IN HET LAGERHUIS Maar Engeland zal geen deel uitmaken van Europese defensiegemeenschap. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Eden, heeft Donderdag in het Lagerhuis verslag uitgebracht over de N.A.T.O.-conferentie te Lissa bon. Hij verklaarde dat Schuman, Acheson en hijzelf in staat waren ge weest successen te bereiken, die de gekoesterde wensen verre te boven gaan. Er is overeenstemming bereikt over' veiligheidswaarborgen met betrek king tot de Duitse industrie. Het plan is, dat de zes landen van de Eu ropese defensiegemeenschap zelf ge zamenlijk zullen bepalen, waar de or ders voor al het militaire materieel zullen worden geplaatst en waar niet. Gevraagd naar de Britse houding ten opzichte van de defensiegemeen schap, antwoordde Eden, dat de En gelsen naast het Europese leger zul len staan en dat er bepaalde regelin gen voor verbinding en nauwe sa menwerking zullen bestaan. Engeland zou echter niet van de gemeenschap deel uitmaken. Eden was diep onder de indruk van Frankrijks en Duitslands bereidwil ligheid om oplossingen te zoeken voor eeuwenoude problemen. De commissie van buitenlandse za ken der Labourfractie in het parle ment heeft met aanzienlijke meerder heid van stemmen een motie verwor pen, waarin werd geopperd, dat En geland zfjn huidige „negatieve hou ding" ten opzichte van de verdedi gingsgemeenschap diende te herzien. Wel werd met grote meerderheid een Te veel collecten „In 1948 werden in Neder land voor plaatselijke en lan delijke instellingen tezamen 15354 collecten gehouden", zo schrijft de Amsterdammer W. IC Petersilka in een brochure, waarin hij „nieuwe wegen" aanwijst voor een nationaal en internationaal collectewezen. Hij wijst op de versnippering van arbeidskrachten, op de verspilling van reclame- en an der materiaal, dat ieder der in stellingen afzonderlijk gebruikt en op de collectemoeheid van het Nederlandse volk. Hij stelt voor een centraal fonds op te richten, dat de gel den bijeen zal brengen, waar uit iedere instelling een deel zou kunnen ontvangen. Vooruitgang in Panmoendjon. De stafofficieren -te Panmoend jon werden het Donderdag in grote lijnen eens over de voorstellen tot vrijlating van krijgsgevangenen op andere basis dan vrijwillige repatri ëring. De onderhandelaars der V.N. aanvaardden een amendement, dat voorziet in de repatriëring van iede re communistische buitenlander in Korea, motie aangenomen, waarin werd aan bevolen de Duitse herbewapening uit te stellen. Deze aanbeveling zal Dins dag a.s. behandeld worden in de bij eenkomst van de voltallige Labour fractie. Op deze bijeenkomst zal de houding van de Labourpartij bij het debat over de defensie in het Lager huis, Woensdag a.s. worden bepaald. In het in de Alkmaarder Hout gelegen tehuis voor ouden van dagen, „Westerlieht", heeft in de nacht van Woens dag op Donderdag een felle brand gewoed, tengevolge waarvan twee mensen om het leven kwamen. De twee bovenverdiepingen en een gedeelte van de daaronder gelegen verdieping van de Westelijke helft van het gro te gebouw vielen aan het vuur ten prooi. Minister Stikker is tevreden en... bezorgd. Terug uit Lissabon. „In politiek opzicht is er in Lissa bon grote vooruitgang gemaakt, maar wat de economische resultaten aangaat, maak ik mij zorgen", aldus verklaarde de minister van Buiten landse Zaken, mr. D. U. Stikker, op Schiphol na zijn terugkeer uit Lis sabon. waar hij de vergadering van de N.A.T.O.-raad heeft bijgewoond. Naar zijn mening moet men vooral met be trekking tot de Westduitse bijdrage in de defensiekosten rekening hou den met vele voetangels en klemmen. Minister Stikker achtte het plan om dit jaar voor de verdediging van West-Europa 50 i--^!es in de be trokken landen op de been te bren gen, zeker uitvoerbaar. Zeer tevreden was hij over een succes van de Be- neluxlanden: „Er is terdege rekening gehouden met de wens van de klei nere landen om in alle problemen gekend te worden." De minister acht te het uitgesloten, dat het verdrag der Europese defensiegemeenschap gereed en geratificeerd zou zijn vóór 1 Mei a.s. R.T.C. met de West Bij K.B. is thans vastgesteld, dat ter voorbereiding van een nieuwe rechtsorde in het koninkrijk een ron de tafel-conferentie met de West zal worden gehouden, welke eind Maart of begin April begint Tot de Nederlandse delegatie be horen de ministers van Uniezaken en overzeese rijksdelen, Binnenlandse Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken en Oorlog en Marine, alsmede mr. L. A. Donker, J. de Kadt, dr. W. de Kort, mr. G. Kropman, H. Meijerink, prof. Romme. prof. Schermerhorn en F. H. v. d. Wetering. De minister president is voorzitter van de confe rentie. OUDEN VAN DAGEN OMGEKOMEN. Zes brandweren waren in actie Twee ouden van dagen, die te Alkmaar in het tehuis Westerlieht ver pleegd werden hebben op tragische wjjze de dood gevonden ln de vlam men, toen, dat tehuis in allergl ontruimd moest worden en men bij de heer sende verwarring niet direct kon nagaan of alle verpleegden uit het bran, dend gebouw waren ontkomen. In de nacht van Woensdag op Don derdag brak deze brand uit in het tehuis voor ouden van dagen „Wes terlieht" te Alkmaar. Het tehuis werd bewoond door ongeveer 250 ouden van dagen en 50 verpleegsters en dienstboden. Bij deze brand, die door de brandweren uit Alkmaar en vijf omliggende gemeenten met 25 stra len werd bestreden, zijn twee perso nen om het leven gekomen. In de puinhopen werd Donderdagmorgen het stoffelijk overschot gevonden van de 70-jarige mevr. B., die men mede door de grote rookontwikkeling niet meer heeft kunnen redden, 's Middags trof men de stoffelijke resten aan van de 82-jarige heer K., wiens is het 200 jaar geleden, dat de Italiaanse vioolvirtuoos Pietro Castrucci, uitvinder van de „violette marina" te Dublin overleed. WAAR IS ZEELAND AAN TOE Er zijn thans besprekingen gaande Het is dè laatste weken betrekkelijk stil in de meeste Zeeuwse vissers dorpen. De eenvoudige visser die zich weinig verdiept in de internationale economische problemen en voor wien woorden als liberalisatie en contin- gentering vaak vervelend en maar half begrijpelijk zjjn, weet toch wel te vertellen, dat Frankryk met het stopzetten van de mosselen- en garnalen- import een Ieljjke spaak in het wiel heeft gestoken. Vooral geldt dit op het ogenblik voor de garnalen, die thans in grote hoeveelheden worden aange voerd. Gehoopt wordt, dat de onderhan delingen welke dóór Nederlandse re geringsinstanties met de Fransen worden gevoerd, spoedig tot resul taat mogen leiden. Frankrijk wil voor vele goederen voorlopig afstap pen van de vrije handel en weer een stelsel van contingenteringen invoe ren. Verwacht wordt, dat de hoeveel heden in te voeren mosselen en gar nalen dan minder zullen zijn. Of dit grote schade zal opleveren moet de tijd uitwijzen. Wie zgn oor eens te luisteren legt in Yerseke zal daar over verschillende meningen horen, hoewel natuurlijk ieder in principe voor vrijheid van de handel is. Wü WILLEN VRIJHEID. Een Yersekse mosselexporteur zag de gehele kwestie als een strijd tus sen liberalisatie en contingentering. „Wij willen vrijheid en nog eens vrgheid", zei hij. Natuurlijk betekent de sluiting van de Franse grens een strop, want normaal loopt het mos selseizoen tot half April. Toch is dit het ergste niet, want de voor raden mosselén waren niet zo groot meer. Vorige week was de Franse grens nog voor één dag open en toen zijn flinke kwanta geloosd. Wan neer men bezwaren heeft tegen con tingentering. dan heeft menvooma- melgk het oog gericht op het nieu we seizoen. Het gaat om de vraag wat straks als basis voor de contin gentering wordt aangenomen. Vorig naar zgn namelijk ook een half jaar lang Deense mosselen in Frankrijk aan de markt geweest. Wordt het Nederlandse contingent vastgesteld aan de hand van cijfers uit 1951, dan betekent dat een lelijke tegen valler. KWALITEITSPRODUCT. Een andere deskundige op mossel- gebied bekeek de zaak rustiger. Hij was van oordeel, dat voor een kwa liteitsproduct altijd wel een weg wordt gevonden. In het thans lopen de seizoen is er niet slecht „ge boerd." De totale afzet beliep 500.000 mosseltoimen met een prijs van bijna 10, tegen het vorig jaar 5 en dat jaar daarvoor 4,80 4,90= Het buitenland heeft deze prijs willen betalen, omdat de kwaliteit goed was. Dat d« Franse grens kort geleden werd gesloten, zag hij ook niet zozeer als een ramp, daar er niet teveel goede mosselen meer zijn- Wanneer de vrije invoer mogelijk was gebleven, was het wellicht zo gegaan, dat er „gele vinken" mosselen met een te dunnen schelp waren uitgevoerd. Deze mosselen kunnen niet tegen het vervoer en bij aankomst in Frankrijk zouden zij allerminst een reclame voor het Zeeuwse product hebben betekend. Wat de gevolgen van een contingen tering voor het nieuwe seizoen be treft, maakte deze zegsman zich ook nog niet zo ongerust. Eerstens moet worden afgewacht hoeveel mosselen er dan zullen zijn. Het is nog geens zins zeker of er in het nieuwe sei zoen ook weer 500.000 tonnen be schikbaar zijn. FRANKRIJK STAAT NIET STERK. Bovendien kan er in enkele maan den veel veranderen op economisch terrein. Nederland laat de Franse visconserven op onze markt toe, ter wijl de Nederlandse visconservenin- dustrie slechts voor export mag wer ken. Ook worden andere Franse pro ducten ingevoerd, welke niet altijd onmisbaar voor ons land zijn. Daar om zal het voor Frankrijk moeilijk I blijken, de Nederlandse producten zonder meer te weren of sterk te beperken. Rustig afwachten, was daarom de mening van deze zegsman. De Nederlandse regeringsinstanties zitten ook met stil! Zoals We reeds zelden wordt er onderhandeld en naar we vernamen zijn deze week te Parijs besprekin gen gevoerd, die waarschijnlijk van veel betekenis zullen zijn voor de export van mosselen enz. naar Frank rijk. Men zon er in Zeeland mee gediend zijn, indien zo spoedig mo gelijk het resultaat van deze onder handelingen bekend gemaakt wordt., slaapkamer zich bevond naast die, waarin mevr. B. het leven heeft ver loren. Het vuur. dat waarschijnlijk is ont staan door onoordeelkundig gebruik van een kookplaat, vond gretig voed sel in het overtollige huisraad, dat op zolder was opgeslagen. Hoewel de brand, daDk zij de gunstige wind be perkt kon blijven tot de bovenver diepingen en een daaronder gelegen verdieping, wordt de schadege raamd op 8 d 9 ton. Faure kreeg zijn militaire credieten. Minister-president Faure heeft in het Franse parlement de vertrou wenskwestie verbonden aan dertien slautelpunten van het begrotings- ontwerp. Het aantal vertrouwens kwesties is hierdoor gestegen tot twintig. De stemming ving in de nacht van Donderdag op Vrijdag aan. De nieu we kwesties betreffen onder meer de militaire credieten. nieuwe indirecte belastingen, maatregelen tegen belas tingontduiking. het totale begrotings bedrag en drie en dertig belangrijke clausules in haar geheel. Even voor middernacht heeft de Franse Nationale Vergadering met 520 tegen 104 stemmen voor Maart en April de militaire credieten ten be drage van 130 milliard francs goedge keurd. De totale begroting voor 1952 is nog steeds niet aangenomen. Waarom gesloten deuren? l ...Uerdag stond voor de Haagse rechtbank de burgemeester van Wor- merveer, de -^-jarige J. C. L., te recht. omdat hij op 4 November ji. te Wassenaar onder invloed van drank een auto zou hebben bestuurd. De behandeling van deze zaak ge schiedde met gesloten deuren. Een motivering hiervoor werd door de president niet gegeven. DUITSE BURGEMEESTER VEROORDEELD. De kantonrechter te Emmen ver oordeelde Donderdag de burgemees ter van het Duitse grensölaatsje Schwarzenberg tot geldboete'n van 150 of 30 dagen en 25 of 5 da gen, omdat deze in een auto door Bergercompascum had gereden, ter wijl hij onder invloed van sterke drank verkeerde. Ook brandde de linkerkoplamp van zijn auto niet Een aanrijding met een motorfiets was het gevolg. De eis luidde: 250 of 50 dagen en 50 of 20 dagen, alsmede ontzegging van de bevoegd heid tot het rijden op Nederlands grondgebied voor de duur van zes maanden. VERWACHTi RUSTIG WEER. Weersverwachting, geldig tot he denavond: Aanvankelijk plaatselijk mist, ove rigens zwaar bewolkt met hier en daar opklaringen en droog weer Zwakke tot matige Westelijke tot Noordwestelijke wind. Ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1