PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vierhonderd millioen defensie-orders dan meer aan in 1951 Scholen-exploitatie in Zeeland D£ BILT Kantlijn HALF SCHIP MET 13 MANNEN OP WEG NAAR DE HAVEN Vandaag 195e Jaargang - Nó. 45 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. E. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL ven-. W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f E.45 p. lew.. £r. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 22 Febr. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. tl regels) van 1—4 regels f L—tedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. VHsstngen Walstr 58—60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londenne Kaal 29. tel. 2077 en 2024; Goes L. Vorststr 63. teL 2473 (b.g.g 2228); Oostburg Flnlandstraat 2. telef 16, Tcrneuzen Brouwerljstr 2; Zienkree REGERING BESTRIJDT TOENEMENDE WERKLOOSHEID Voor 1 Mei moet het aantal werklozen terug van 165.000 op 100.000 (Van onze parlementaire redaeteur). In 1952 zal in ons land voor 400 millioen gulden meer aan defensie-orders geplaatst worden dan in 1951. Bovendien zal voor 3G millioen meer dan oor spronkelijk geraamd was en in totaal dus 51 millioen besteed worden aan de uitvoering van openbare werken. Als dan ook nog de wederopbouw- leningen 1952 slagen, die 50 millioen moeten opbrengen en die de bouw van 50.000 woningen in de loop van dit jaar dienen te verzekeren, dan zyn daarmede vrijwel de middelen aangegeven, waarmede de regering de steeds toenemende werkloosheid denkt te bestrijden. Het aantal werklozen bedraagt op het ogenblik ongeveer 165.000. De rege ring wil dit getal, zo mogelijk vóór 1 Mei a.s., terugdringen tot 100.000! Dit zijn de voornaamste gegevens, die uit het grote werkloosheids-debat, dat Donderdagmiddag in de Tweede Kamer begonnen is, te voorschijn zijn gekomen. Tot de besprekingen had den aanleiding gegeven drs. Neder- horst van de P.v.d.A. en de heer Sta pelkamp van de A.R.P., die de rege ring over de werkloosheid en over haar werkgelegenheidspolitiek inter pelleerden. Zij hebben de ministers het vuur na aan de schenen gelegd. Hun critiek was niet mals en op een aantal vra gen wensten zij besliste antwoorden. De minister van Economische Za ken, prol v. d. Brink, deelde o.a. me de, dat in 1951 niet anderhalf milliard voor defensie uitgegeven is, zoals oor spronkelijk de opzet was, maar 1150 De woningbouwleningen zijn voor velen het gesprek van de dag. En daarbij blijkt, dat men het met deze leningen toch niet in alle opzichten eens is. Zo wijst onze eco nomische medewerker erop. dat men zich in alle mogelijke bochten moet wringen om deze leningen aantrek kelijk te maken, dus om 50 milli oen los te krijgen. Maar als de rege ring „met de markt" mee ging en zij had 4^4 willen betalen, dan had zij geen vijftig, maar ook wel hon derd vijftig millioen vlot los gekre gen. Minister Lieftinck heeft grote capaciteiten zijn felste tegenstan ders erkennen dat grif maar hij wil altijd tegen de biedprijs kopen eri dat gaat nu éénmaal niet...... Er is meer, wat niet prettig aan doet. De spaarbrieven zijn werke lijk niet onaantrekkelijk, maar men had zo correct moeten zijn, om er op te wijzen, dat, wie in de inkom stenbelasting valt, bij verkoop inkom stenbelasting moet betalen over het geen hij méér dan 100 maakt. En het „lokaas" van 250 is ook maar zó zó, want voordien kan de bank af lossen tegen 185, respectievelijk 217 Ook onelegant is het, ons volk steeds maar voor te houden, dat het rookt, snoept en drinkt. Wat wil men nu eigenlijk? Dat onze vrouwen niet meer snoepen en wij ons rokertje en het glas laten staan? Wel, dan ko men alle banketbakkers en jenever stokers, alle sigarenmakers en bier brouwers in de steun. Dan krijgen wij werkloosheidsbelasting en nu lijkt het óns economisch en menselijk verkieslijker, dat die belasting niet komt en wij dat geld dan maar uit geven aan genoemde weldoeners der mensheid. Zó gezellig is het leven te genwoordig toch al niet! Minister In 't Veld had er beter op kunnen wijzen, dat, wat hij thans vraagt, drie procent is van wat wij dit jaar aan de bewapening uit geven. Maar tja, dan was de waanzin van dc tijd, waarin wij leven, wellicht te duidelijk uitgekomen! Bepaald pijnlijk is het, dat op dc grote persconferentie aan de vooravond van de uitgifte der le ningen de naast elkaar aan de be stuurstafel zittende minister In 't Veld en burgemeester Oud elkaar „in de haren" vlogen over het voorkeurs recht Men kan namelijk bij zijn in schrijving opgeven, welke gemeente het bedrag der inschrijving moet ont vangen. „Dat is prachtig" zei burgemees ter Oud en zei ook directeur Vogel van de Bank voor Nederlandsche Ge meenten. „Dan kunt U in uw eigen woonplaats zien, wat er met uw geld gebeurt". Maar minister In 't Veld trad in het veld en zei: „Alsjeblieft niet. Want hoe kunnen wij die gelden dan eerlijk besteden? Dan komen de ar me gemeenten nooit aan bod!" Het was uiteraard beter geweest, indien deze tegenstelling overbrugd was vóór men ten aanhore van de pers hierover ging bekvechten. Wy zien al om eens een voorbeeld te noemen dat tydens een perscon ferentie bq. Philips ir. Otten en ir. Philips elkaar gaan tegenspreken... Deze kanttekeningen zyn geens zins bedoeld om stemming te verwekken tégen de woning bouwleningen. IntegendeeL wy ho pen, dat zy slagen. Volksvijand num mer één de woningnood móet verslagen worden. Maar aangezien wy in het volgend jaar natuurlijk met hetzelfde gemar tel zitten, leek het ons goed, te wij zen op de fouten, die thans gemaakt worden en die met wat goede wil in de toekomst vermeden kunnen wor. den. millioen. In 1952 wil de regering inlo- Sen tot 1650 millioen, dat is dus een alf milliard meer. Dit de begToting voor 1951 werd voor circa 600 millioen aan orders in het binnenland geplaatst. In 1952 zal dit bedrag naar alle waarschijnlijk heid tot één milliard oplopen. Hier van profiteren in belangrijke mate de bouwnijverheid, de scheepsbouw, de electronische industrie, de transport middelenindustrie en de bedrijven, die aan deze industrieën leveren. Binnen kort zal de regering een nota aan de Kamer overleggen, met een gedetail leerde opgave van deze orders. Minister v. d. Brink, die naar hij zelf zeide, een koele analyse gaf van de situatie op de arbeidsmarkt zonder daarbij de menselijke factor uit het oog te verliezen, deelde voorts mede. dat de minister van Financiën spoedig een voorstel zal indienen om de ac cijns op sigaren te verlagen, wanneer althans overeenstemming met België over deze accijnskwestie bereikt kan worden. Hy vestigde er de aandacht op, dat de werkloosheid voor een groot deel afhankelijk is van factoren, waar op de regering geen invloed kan uit oefenen. In vier jaar tijds is het aantal werklozen in ons land met 100.000 ge- stegen. Er is altyd een onvermydelijke werkloosheid hoe gunstig overigens de omstandigheden ook mogen zijn die voor ons land neerkomt op onge veer 95.000 werklozen. Tot dit getal van circa 100.000 wil de regering de werkloosheid gaarne zo spoedig mo gelijk terugdringen. Het ongunstige beeld van dit ogenblik is vooral ver oorzaakt door de teruggang in de bouwnijverheid. In de landbouw heeft de seizoen werkloosheid de neiging steeds scher pere vormen aan te nemen. Op 31 Januari van dit jaar waren er 8000 werklozen meer dan éen jaar geleden, hoewel de economische situatie in de landbouw niet noemenswaard is ver anderd. Behalve door bevordering van boerenwerken en van cultuurtechni sche werken, zal de regering als reme die in de agrarische sector de teelt van arbeidsintensieve gewassen vooral aardappelen en suikerbleten stimuleren. (Vervolg op pagina 7) Carlsen II moest schip verlaten De Carlsen" genoemde zwarte kat, die sinds 7 Januari alleen op het dek van het bij de Zuidwestkust van Engeland vergane Liberiaanse schip „Li berty" is gebleven, heeft het schip moeten verlaten, omdat er brand uitbrak. Met een krachtig „miauw" sprong hij in de armen van de brandweer lieden, die de steenkoollading twamen bergen. Zandstorm over Cairo. Donderdagavond woedde een zand storm over de Nijldelta, waarvan de Egyptische hoofdstad Cairo ook haar deel kreeg. De straatlantaarns gele ken, toen de storm zijn hoogtepunt bereikte, op kaarsen; wolken zand werden door de straten der stad voort gejaagd. Het autoverkeer moest worden gestaakt. Het stof drong door gesloten ramen en maakte dat de in woners van Cairo moeilijkheden had den met hun ademhaling. Op het vliegveld Faroelc konden tien vlieg tuigen niet opstygen, daar het zicht vrywel nihil was. Eden zond nersoonlijke boodschap naar Egypte. Hij hoopt op spoedige en volledige overeenstemming. De Egyptische ambassadeur in En geland, Amir Pasja, die uit Londen te Cairo is aangekomen, had een per soonlijke boodschajv van Eden voor premier Maher bij zich. Later ver klaarde premier Maher Pasja, dat Eden hem had medegedeeld, dat hij een „spoedige en totale overeenkomst" met Egypte wenste te bereiken. Het Britse leger zal met ingang van vandaag alle beperkingen op hét wegverkeer tussen de Kanaalzone eh de rest van Egypte in de tijd van zonsopgang tot zonsondergang buiten werking stellen. De Egyptenaren kunnen in die uren vry naar en uit de kanaaizöne reizen. Aangenomen wordt, dat Engeland hierdoor een funstige atmosfeer wil scheppén voor e onderhandelingen met Egypte. Doden en gewonden bij verkiezingen in Lybië. Bij de algemene verkiezingen in Libye is het in sommige plaatsen tot incidenten gekomen. By een vuurge vecht tussen politie en demonstran ten te Misoerata kwamen twee per sonen om het leven en werden onge veer dertig personen gewond. Te Cas- tel Benito zou één persoon gedood zyn, terwijl acht personen verwondin gen opliepen. Ook in Tripolis kwam het tot demonstraties. In Misoerata, Castel Benito en drie andere kiesdistricten zyn de verkie zingen met het oog op de ongeregeld heden uitgesteld. Van de 400.000 mannelijke kiesge rechtigden, is ongeveer zeventig pro cent ter stembus gegaan. De verkie zingen gaan om 55 zetels in het La gerhuis van het eerste Libyse parle ment. De resultaten van de stemmingen voor 28 van de 55 zetels in de Lybi- sche volksvertegenwoordiging 'zyn thans bekend. De regeringsparty ver wierf er 21 en de oppositie zeven. Nieuwe arrestaties in Zweden. Op beschuldiging van splonnage voor de Sowjet-Unie zijn Woensdag in Zweden opnieuw twee personen gearresteerd, één in Stockholm en één te Boraas. Hun namen zyn nog niet bekend gemaakt. Donderdagochtend werd bericht, dat een wacht is geplaatst voor het gebouw van de „Norrskensflamman" in Lulea, waar de spion Enbom werk zaam was. De deuren van het ge bouw waren gesloten en de redactie weigerde bezoekers binnen te laten. Toch verscheen de krant normaal. Richter heeft bekend. De gearresteerde bondsdagafge vaardigde „dr. Franz Richter" (alias' Roessler) heeft tegenover de officier van justitie te Bonn een volledige be kentenis afgelegd. Van de zyde van de Bondsdag ls meegedeeld, dat Roessler uit eigen beweging zyn mandaat ter bescKik- king heeft gesteld. De Bondsdag zal Roessler in rechten aanspreken voor de gelden, die hy de afgelopen2J,£ jaar onder valse voorwendsels ais parlementslid heeft ontvangen. Dit bedrag wordt op 25.000 a 30.000 mark geschat. SCHEURENDE SCHEPEN Vier opvarenden van het voorschip van de „Fort Mercer" gered Een kotter van de Amerikaanse kustwacht is met vier overlevenden van hel voorEcbip van het Maandag gebroken Amerikaanse tankschip „Fort Mercer" In de haven van Portland (Maine) aangekomen. Toen het tankschip in tweeën brak, slaagden acht mannen er in het voorschip te bereiken. Een negende, een radio-telegrafist, sloeg na het laatste noodsein uitgezonden te hebben overboord. Dinsdag sprongen vier van de acht mannen overboord; zij slaagden er echter niet in de reddingsvlotten te bereiken en kwamen in de golven oin het leven. Op het ogenblik wordt het achterschip van de „Fort Mercer" met nor 13 man 3an boord, ..stapvoets" naar Boston gesleept. Dc opvarenden zyn er in geslaagd de machines van het halve schip weer op gang te brengen. De zich op het voorschip bevinden de tweede en derde stuurman dwon gen de kapitein, die, hoewel hij long ontsteking en bevroren voeten had, pas als laatste het schip wilde ver laten, Donderdag op een gunstig ogen blik over te gaan op de kotter van de kustwacht. Zelf sprongen zij drie uur Schipper Coen Bot, die jarenlang bij de Noord-Zuidhollandse Reddingsmaat- scbappy als zeeheld werkte en tijdens zijn roemvolle loopbaan 654 mensen het leven redde, viert 23 Februari zyn zeventigste verjaardag. Schipper Bot leeft nu teruggetrokken in een huisje aan de Loosdrechtse plassen. Van dc wind en het water heeft hij nog geen afscheid genomen. We zien hem hier staan vissen op de steiger voor zijn huis. Op 25 Maart conferentie over De Franse regering heeft minis ters van de landen, die-by de Orga nisatie van Europese Samenwerking zyn aangesloten, uitgenodigd voor een op 25 Maart a.s. te Parijs te hou den conferentie ter bespreking van een plan voor het scheppen van eer Europese eenheidsmarkt voor land bouw- en veeteeltproducten. Het ligt in de bedoeling een soortgelijke unie te scheppen, als waarin het plan- Schuman voorziet voor de kolen- en staalindustrie. Naar verwachting, zal Frankrijk een vrije handel tussen de Europese landen in een groot aantal producten (zoals granen, suiker, oliezaden, vlees, gevogelte, eieren, reuzel, vet en wijn) voorstellen. DURE EN GOEDKOPE GEMEENTEN Acht gemeenten met „half schoolgeld" De gemeentebesturen moeten zich vry hoge uitgaven getroosten voor het onderwijs. Daaronder behoren de „bedragen per leerling", die jaarlijks door de gemeenteraden worden vastgesteld voor l.o., u.Lo. enz. Men bepaalt dan welk bedrag per leerling nodig is voor de zogenaamde materiële exploitatiekosten der scholen. Deze kosten omvatten de uitgaven voor het onderhoud van de schoolmeubelen en het schoolgebouw, aanschaf van leermiddelen, verlichting, verwarming, schoonhouden enz. Is het bedrag voor het openbaar l.o., u.Lo., v.g.Lo. en b.Lo. vastgesteld, dan is het gemeentebestuur ingevolge de L.O.-wet verplicht gelijke bedragen uit te keren voor het bijzonder onderwijs. Nu zijn er gemeenten in Nederland, die op het stuk van zuinig onderwys- beheer uitzonderlijke dingen preste ren. Zo is er een gemeente, die voor f 6.50 per leerling per jaar de mate riële exploitatie van een school weet te voeren. Daartegenover staat dan de „duur ste" gemeente van Nederland, die het met f 102— per leerling doet. DE UITERSTEN. In Zeeland treft men deze uitersten niet aan. Gemiddeld is het vorig jaar blijkens een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de gemeenten boven 20.000 in woners in Zeeland f 29.11 per leerling by het gewoon lager onderwijs betaald, voor gemeenten tussen 10.000 en 20.000 inwoners f 24.50, voor gemeenten van 5000 tot 10.000 inwoners f 23.05 en voor gemeenten van 2000 tot 5000 inwoners f 22.30. De kleinste gemeenten betaalden f 27.42 onkosten per leerling. Honderd Zeeuwse gemeenten ver strekten cijfers voor het l.o., acht voor het v.g.l.o. en 14 voor het ui.o. De gemeente met de hoogste onkos ten voor Lol in Zeeland is Nisse met een bedrag van f 60.82 per leerling De goedkoopste gemeente is St. Maar tensdijk met f 12.51. Breskens slaat met f- 13.73 ook geen slecht figuur. Van de dure gemeenten noemen we nog 's-Heer Abtskerke, dat met f 56.92 uit de bus komt U L.O. EN V.G.L.O. Voor het u.Lo. blijkt Yerseke het goedkoopst te zijn met f 25.24 per leer ling en Tholen het-duurst met t 48.96 per leerling. Bij het v.g.l.o. geniet Vlissingen de eer van het meeste geld te moeten betalen namelijk f 35.92 per leerling per jaar, hoewel Middelburg met f 35.73 er niet ver onder blijft. Souburg is het goedkoopst was het v.g.l.o. betreft; daar kost het slechts f 22.37 per leerling per jaar. HALF SCHOOLGELD Het zal vele ouders, die schoolgeld voor hun kroost moeten betalen wel interesseren, dat in 91 van de Zeeuwse gemeenten de vermenigvuldigingsfac tor voor het schoolgeld der Lo. leer lingen op twee is gesteld, omdat deze gemeenten noodlijdend zijn. Er zijn acht gemeenten, die de factor op éen hebben gehandhaafd en waar men dus de helft van het thans vrijwel alge meen aahvaarde schoolgeld betaalt. Eén dode bij explosie in electrotechnische fabriek. Donderdagmiddag heeft zich in de electrotechnische fabriek van de N.V- van Rietschoten en Houwens te Rot terdam, een ontploffing voorgedaan in de afdeling waar accu's worden opge laden. Een van de electriciens, die in deze afdeling werkzaam waren, werd gedood, n.l. de 33-jarige LC. Stuyts. Twee anderen werden vry ernstig gewond, nL de 38-jarige L. de Jong en de 18-jarige D. Stuij. De aan gerichte schade is vry aanzienlijk. Naar de oorzaak van de ontploffing wordt nog een onderzoek ingesteld. Te veel Duitsers in het Vreemdelingenlegioen. Het West-Duitse parlement heeft de regering van Bonn gevraagd een einde te maken aan de werving van Duit sers voor het Franse Vreemdelingen legioen, dat reeds voor meer dan de helft uit Duitsers zou bestaan. Ter zake zouden stappen bij de geallieerde Hoge Commissaris moeten worden ondernomen. Nieuwe Benelux- ministerconf erentie Te Brussel wordt vernomen, dat zodra Van Zeeland van de conferen tie te Lissabon is teruggekeerd, de Belgische regering in een tegennota zal antwoorden op de Nederlandse desiderata met betrekking tot de de finitieve verwezenlyking van de Be nelux. Men stelt een ministerconfe rentie in het vooruitzicht, tydens welke de beide nota's het onderwerp van bespreking zouden uitmaken. Op deze conferentie zou dan een werk plan worden opgesteld betreffende de regeling van de nog hangende vraag stukken. België zou, aldus schrijft de „Gazet van Antwerpen", eventueel kunnen aanvaarden, dat. zoals overigens in het Benelux-verdrag wordt bepaald, de drie landen een ministerieel comi té oprichten, dat onder controle der drie souvereine regeringen, belast zou worden met de coördinatie van de economie. Tegen de 23-jarige Amsterdammer M. G. H., die met twee anderen schuldig was aan een overval in een sigarenmaga zijn, waarbij een 16-jarig meisje werd neergeslagen-, is een gevangenisstraf van 2i& jaar geëist. is het 325 jaar geleden, dat Olivier van Noort, die als eer ste Nederlander een tocht om de aarde volbracht, te Schoon hoven overleed; herdenken de Ver. Staten de geboortedag van George Washington (1732). is het 225 jaar geleden, dat een Spaanse legermacht van 20.000 man een aanval deed op Gibraltar, waarby zij ongeveer 5000 man verloor, tegen de En gelsen 300 man. Sneeuw teistert nu Joego-Slavië. De Joego-Slavische autoriteiten hebben in het gebied van Tolmin de ontruiming bevolen van twintig dor pen, daar het gevaar van lawines toeneemt. Ten Noorden van Tolmin heerst in sommige dorpen voedselte kort. Ziekten dreigen, omdat de be volking de half vergane lyken van door de sneeuw omgekomen vee ver orbert. By Gorica is de electriciteits- leiding, die geheel Istrië van stroom voorziet, op twee plaatsen gebroken. In Karinthië (Oostenryk) is de noodtoestand opgeheven. Het weg en spoorwegverkeer is weer .by'na normaal. Te Wenen dooit het en de straten zijn modderig. later overboord, nadat zij zich aan één reddingsgordel hadden vastgebonden. Zij werden door de kotter uit de zee opgepikt. Reeds eerder was de vierde opvarende gered. Negentien minuten later sloeg het voorschip om en later op de avond werd het wrak, dat ge vaar opleverde voor de scheepvaart, met kanonschoten tot zinken gebracht. BEREKEND RISICO. Het hoofd van het bureau van de Amerikaanse kustwacht voor de vei ligheid van de koopvaardij, schout-bij nacht Shepheard. heeft commentaar geleverd op het bericht uit Londen, dat assuradeurs bezorgd zijn over hei aantal gelaste schepen, dat de laatste tijd scheuren in de romp vertoont. Naar aanleiding van critiek op gedu rende de oorlog in Amerika gelaste schepen, verklaarde Shepheard. dat het bouwen gedurende de oorlog van grote aantallen Liberty- en Victory- schepen en tankboten op een ogen blik, dat de sterkte van gelaste sche pen niet bekend was, een „berekend risico" betekende. Op het ogenblik is de oorzaak van constructiefouten in sommige van deze schepen nog niet geheel bekend. Maar als wij het risi co toendertijd niet genomen hadden, zou de oorlog nu nog niet afgelopen zijn, aldus de schout-bij-nacht. Hij noemde het een algemeen bekend feit, dat het scheuren van scheepsrompen met het aantal in dienst zijnde gelaste schepen was toegenomen. Marie Besnard ontkent moord op haar familie. „Als ik mijn man had gedood, zou ik m'n geluk vernietigd hebben". Onder grote belangstelling is Don derdag voor het Hof van Assisen te Poitiers het proces tegen de 56-jari- ge weduwe Marie Besnard voortge zet. Zij wordt er van beschuldigd haar ouders, haar tweede echtgenoot, zeven andere familieleden en een vriend met behulp van arsenicum uit de weg te hebben geruimd. De beklaagde weende, toen werd voorgelezen onder welke omstandig heden haar tweede echtgenoot, Leon Besnard. was overleden. Deze zou zijn gestorven na het nuttigen van soep, die door zyn vrouw was bereid. Madame Besnard wordt niet vervolgd inzake de dood van haar eerste echt genoot, hoewel men ook in diens stoffelyke resten sporen van arseni cum heeft aangetroffen. Deze kwes tie is reeds verjaard. De beklaagde ontkende met klem alle tegen haar ingebrachte beschul digingen. Inzake de dood van haar tweede echtgenote verklaarde zij: „als ik mijn man had gedood zou ik al myn geluk hebben vernietigd". Na een korte pauze deelde de pre sident mee, dat beklaagde een zenuw crisis had gehad en dat zy voortaan zittend op de haar gestelde vragen mocht antwoorden. Hy las vervol gens een verklaring voor van een kennis van madame Besnard, volgens welke beklaagde zou hebben gezegd: „als U zich van uw man wil ontdoen vergiftig hem dan met arsenicum, dat laat geen sporen na. Mijn vrien din heeft dit ook gedaan en iedereen heeft aan een natuurlijke dood ge loofd". Madame Besnard antwoordde hier op. dat zij nooit vertrouweiyke mede- delingen aan de betrokken kennis had gedaan. Onbekend vliegtuig wierp bommen op neutrale zone in Korea. Een nog onbekend vliegtuig heeft Donderdag twee bommen geworpen op de z.g. „vryheidsbrug". die door de strydkrachten van de Ver. Naties is gebouwd in de neutrale zóne, waar de wapenstilstandsbesprekingen wor den gehouden. Volgens ooggetuigen zou het vliegtuig de Amerikaanse kentekenen hebben gedragen. Adenauer naar Amerika? In Washington wordt het zeer wel mogelijk geacht, dat de West-Duitse bondskanselier, dr. Adenauer, binnen twee maanden een bezoek aan de Ver. StateD zal brengen. VERWACHT: OVERWEGEND UUOOG Geldig tot Vrijdagavond. Zwaar bewolkt maar overwegend droog weer met enkele opklaringen Matige wind tussen West en Zuid- West. middagtemperaturen tussen zes en negen graden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1