PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Engelse en Amerikaanse troepen blijven voorlopig in Duitsland Burgemeesterscorps Zeeland in April a.s. voltallig DE BILT Kantlijn ONZE WERKLOOSHEIDSWET: EEN UNICUM IN DE WERELD Vandaag 195e Jaargang - No. 43 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintjjn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 et. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 20 Febr. '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p. advertentie 13.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) van 1—5 regel» f L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 50-00, tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M"burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. VorsUtr 63. tel. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Flnlandstraat 2. tclef. 16. Temeuien Brouwermtr 3: Zienfaee N tfoycuuu i k>o tei 26 VIER TEVREDEN MINISTERS Conferentie te Londen bracht vele problemen nader tot oplossing In antwoord op Franse wensen, hebben de Britse minister van buiten landse zaken Eden en zijn Amerikaanse ambtgenoot Acheson, tijdens de besprekingen van de Westelijke Grote Drie met dr. Adenauer te Londen, een verklaring afgelegd over het duurzaam belang, dat beide landen hebben b|j de vestiging en de integriteit van de Europese verdedigingsgemeenschap. Zij hebben ook het voornemen van Engeland en de Ver. Staten bekend ge maakt om voor het ogenblik troepen in West-Duitsland te houden. Frankrijk en West-Duitsland zullen rechtstreekse besprekingen voeren over de kwestie van de zich nog in Frankrijk bevindende Duitse oorlogs misdadigers en gevangenen. De kwestie van de Saar werd reeds door Schu- man en Adenauer in een onderling gesprek behandeld. De Amerikaanse, Britse en Franse ministers zijn het echter niet eens kun nen worden over het soort wapens, dat Duitsland zou kunnen vervaardigen wanneer de bezetting ten einde is. Zij hebben voorlopig de taak van het opstellen van een lijst van verboden wapens aan deskundigen overgelaten. Staatssecretaris Hallstein van West- Duitsland somde na afloop van de conferentie de volgende resultaten van de conferentie op: le. De vorming van een orgaan van vier mogendheden, die de vonnissen tegen Duitsers, die wegens oorlogs misdaden veroordeeld zijn, opnieuw zou moeten onderzoeken; 2e. De Bondsrepubliek zal in de N.A.T.O. kunnen meewerken. De mi nisterraad van de Europese verdedi gingsgemeenschap, waarin ook Bonn vertegenwoordigd is, zou met de Noord-Atlantische Raad moeten ver gaderen wanneer het kwesties betreft, die de Europese verdedigingsgemeen schap als geheel aangaan: 3. Er zal onmiddellijk een begin ge maakt worden met het verzachten van Wie van de Nederlandse minis ters van dit ogenblik zal in September van dit jaar nog tot de regering behoren? En wie zal er verdwenen zijn? Nog inten ser dan met de vraag welke partij en regeringspartijen zullen worden, houdt men zich in Den Haag met dit probleem bezig. Men gist naar hartelust en het ligt dus voor de hand dat men zich vergist. In het middelpunt der belangstel ling staat prof. Lieftinck, van wie al lang beweerd wordt, dat hg zijn functie neer zal leggen. De een zegt, dat hg een positie in Amerika zal aanvaarden, bij een financiële instel ling van de Verenigde Naties. An deren beweren, dat de heer Lieftinck opgenomen zal worden in de directie van het Philipsconcern, als opvolger van de onlangs verongelukte direc teur De Vries. Zo stellig zijn deze geruchten, dat zelfs het salaris van de tegenwoordige minister er al bij gefluisterd wordt. Dat minister Lieftinck op zijn post zal blijven is inderdaad onwaar schijnlijk. Zelf heeft hij er in de Tweede Kamer al eens op gezin speeld. Bovendien is hg door de Par tij van de Arbeid geen candidaat gesteld voor de komende verkiezin gen. Slechts een uiterst dringend beroep op hem zou hem wellicht doen besluiten de landsfinanciën te blijven beheren. Als zijn opvolger wordt de bur gemeester van Rotterdam, mr. Oud, genoemd. Rotterdamse havenkringen zouden deze benoeming met ingeno menheid begroeten, maar of mr. Oud, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, uitgerekend de zware portefeuille van financiën be geert, lgkt aan twijfel onderhevig. Ook de naam van minister In 't Veld wordt onder de „kanspaardjes" voor financiën genoemd, maar men noemt deze bewindsman ook als toe komstig burgemeester van Rotter dam. Laatstgenoemde functie lijkt ons voor de heer In 't Veld aantrek kelijker. Het blijft dus raden naar een eventuele opvolger van prof. Lieftinck. Wat zal minister-president dr. Drees doen? De premier wordt in Juli 66 jaar. De laatste ja ren zijn voor hem inspannend ge weest. Zware jaren. Die weinig vol doening gaven. Het gerucht gaat, dat dr. Drees zijn plaats gaarne aan een ander zou gunnen. De minister van verkeer en wa terstaat, Wemmers, heeft de Kamer niet op zijn hand en naar het schijnt ook weinig belangstelling voor zijn functie. Men verwacht niet, dat hij zich na de verkiezingen onder de ministers zal bevinden. De heer Stikker, wiens arbeid de laatste tijd meer internationaal dan nationaal is geweest, zou, naar be weerd wordt, op de nominatie staan voor een hoge positie in de Atlanti sche gemeenschap. Zou hg deze aan vaarden, dan zou deze functie ver moedelijk niet te combineren zijn met het beheer van de Nederlandse portefeuille van buitenlandse zaken. Grote kans op een belangrijke mu tatie dus. Minister Joekes van sociale za ken is 67 jaar, de minister van eco nomische zaken zou een functie in het bedrijfsleven nastreven Men ziet: er zit nog al wat in de lucht. Want wie zal zeggen of de heren Teulings, Mulderye, Beel, Rutten, Staf, Albregts, Mansholt en Peters zullen terugkomen? Laat de toekomst het onthullen. En laat Den Haag maar gissen en vergissen! de controlemaatregelen voor de Duit se industrie en de beperkingen waar aan zij onderhevig is. Deskundigen hebben tot taak gekregen de verschil lende phasen van de opheffing van de geallieerde controleorganen in de bondsrepubliek vast te stellen. Volgens het communiqué zouden al le vooruitzichten er ook op wijzen, dat tegen het einde van deze week een overeenkomst over de totale finan ciële bgdrage van de bondsrepubliek aan de verdediging zal zijn bereikt. TEVREDEN. De vier ministers, die in het alge meen zeer tevreden waren over de be reikte resultaten, juichten de vooruit gang toe, die is gemaakt om te komen tot het verdrag voor instelling van de Europese verdedigingsgemeenschap,die een soliede grondslag voor de tussen de drie Westelijke mogendheden en de bondsrepubliek te sluiten overeen komsten zal verschaffen. Dit verdrag en deze overeenkomsten zullen één Accoord met hindernissen. De onderhandelaars van de V.N. en van de Noordelijken te Panmoen- djon zyn 't in beginsel eens geworden over punt 5 van de agenda, nl., de aanbevelingen, die zij aan hun rege ringen zullen doen, na de onderteke ning van de wapenstilstand in Korea. De Noordelijken willen thans ech ter nog, dat deze kwestie door de op- perofficieren in bijzonderheden wordt uitgewerkt". Hierop antwoordde ad miraal Turner Joy de leider der V. N.-delegatie: „Er is geen sprake van bijzonderheden. De overeenstemming, waartoe wij zijn gekomen, houdt de volledige oplossing van punt 5 van de agenda in". De vergadering werd verdaagd, om de Noordelijken meer tijd te geven om het standpunt der V.N. nader te bezien. Nu ook lawines in Slovenië. Volgens de laatste uit Lioebliana ontvangen telefonische berichten, zijn tenminste 30 personen door lawines in de Sloveense alpen (West-Joego- Slavië) om het leven gekomen. Ook honderden stuks vee zijn omgeko men. enkele structuur vormen, bedoeld om het samengaan van de bondsrepubliek met de vrije wereld tót stand te bren gen en de verdediging van Westelijk Europa te verstevigen. De vier ministers waren het er ook over eens, dat voortdurende pogingen dienen te worden gedaan om de een heid van Duitsland door democrati sche en vreedzame middelen tot stand te brengen. Twee Amerikaanse tankers door midden gebroken. Zeven zeelieden verdronken en nog derlien vermist. Dinsdagmorgen bleek by het dag- worden, dat zich nog 33 zeelieden bevonden aan boord van het drijven de achterschip van de „Fort Mercer" een van de twee tankschepen, die Maandag naby het vissersplaatsje Chatam (Massachusetts) tgdens een storm in tweeën gebroken werden. De vgfof zes mannen, die zich op het voorschip bevonden, hadden ge tracht van boord le gaan, doch zij konden de reddingsvlotten langszg het schip niet bereiken. Het voorste gedeelte van de „Fort Mercer" is sedert Maandagavond 12 mijl van het achterschip weggedreven. Eerst 24 uur na de ramp zrjn de 33 schipbreu kelingen van 't achterschip van de „Fort Mercer" afgehaald. Van de beide schepen, de „Fort Mercer" en de „Pendleton", worden nog dertien personen vermist. Van zeven zeelieden is bekend, dat zjj zijn omgekomen. De twee stukken van de „Fort Mercer" en het voor schip van de „Pendleton" zijn nog dryvende; het achterschip van de „Pendleton" is in de branding aan stukken geslagen. Voordien waren 32 maii van boord gehaald. Een eigen woning voor elk gezin! Koningin Juliana wekte op tot eendrachtige samenwerking. H.M. Koningin Juliana heeft Dins dagavond over de beide Nederlandse zenders een korte rede uitgesproken, waarin zij opwekte de handen ineen te slaan, opdat binnen zo kort moge lijke tijd de leuze ,J3en eigen woning voor elk gezin" zal worden vervuld- De Koningin noemde de woning nood een van de allerergste plagen, de enige van de verschrikkelijke oor- logsplagen, die nog niet achter ons ligt. Juist ons volk. waarvoor huis en haard alles betekent, heeft ouder de ze plaag sterk te leiden. De Koningin gewaagde van de be wondering, welke men gevoelde voor de vindingrijkheid, waarmede vele gemeenten voor deze kwaal zich een eigen medicijn trachtten te verschaf fen, doch stelde daartegenover dat nationale leningen voor de woning bouw aangeboden worden als eèti ge legenheid voor samenwerking van al len. Er bestaat verscheidenheid van mening over de vraag hoe men het euvel moet aanpakken, doch H.M. meende, dat het er in de allereerste plaats om gaat, ddt. er iets gebeurt. Er moet immers enorm veel gebeu ren om ons uit het moeras van ellen de te werken. De gedachte aan een gezamenlijke krachtsinspanning is de enige, die ons achteraf de ware vol doening zal kunnen geven, (Voor nadere bijzonderheden over de nationale woningbouwleningen verwijzen wij naar pag. 3). Directeur van Frans persbureau ontslagen Vals bericht oorzaak van verwarring in de Kamer. De directeur-generaal van het Franse persbureau. „Agence France Presse". Maurice Negre is Maandag op order- van de minister van voor lichting. Coste Floret, van zijn functie ontheven. Negré wordt verantwoor delijk gesteld voor een later van Amerikaanse zijde tegengesproken bericht, volgens hetwelk de Ver. Sta ten en Groot Brittannie zich reeds bereid verklaard zouden hebben tot een garantie voor het Europees leger. Dit bericht en de er op gevolgde te genspraak hebben tgdens de debatten van Zaterdag in de nationale verga dering tot grote opwinding en totr-~ -- - t vragen van de socialisten aan de re- toetreding tot de gering geleid. NATO gestemd. 1 JULI IN WERKING Uitkeringsbedragen van 60 tot 80 procent. In verband met het inwerkingtreden van de Werkloosheidswet op 1 Juli a s., heeft mr. H. J. Morren, directeur van het algemeen werkloosheids- ronds (A.W.F.), daarover een uiteenzetting gegeven. HU noemde deze nieuwe tak van de sociale verzekering in ons Land een unicum in de wereld. Vooreerst omdat de uitvoering in handen is gesteld van de be- drUfsverenigingen 26 In getal en in de tweede plaats omdat d« werkloosheidswet twee verzekeringen inhoudt, de wachtgeldverzekering en de werkloosheidsverzekering. Allen, die in loondienst zijn, be halve ambtenaren, onderwijzers, het vaste spoorwegpersoneel huisperso neel, personen met een vast loon van meer dan 6000 en personen van 65 jaar en ouder, vallen onder de verzekering. Voorts onder zekere beperking ook bepaalde groepen van personen, die niet steeds in loon dienst zijn, als personen die aange nomen werk verrichten, leden van een orkest, provisie-reizigers, thuis werkers, D.U.W.-arbeiders. De uit voeringsorganen zijn de verplichte bedrijfsverenigingen. Deze voeren zo- Zowel de arrestatie van de Zweedse communist Frltiof Enbom (rechts) als de verdwijning van de Noorse atoomgeleerde Per Werensltiold (link»), hebben in Scandinavië veel opzien gebaard. Enbom was redacteur van een communistisch blad en blijkt de Russen strategische geheimen verraden te hebben. De SO-jarige atoomgeleerde Per Werenskiold is verdwenen sedert 8 Februari. De Noorse politie heeft bg haar naspeuringen assistentie ge vraagd van de Zweedse politie en andere politie. Griekse regering wil linkse partij verbieden. De waarnemende Griekse minister van buitenlandse zaken. Varvoetis, heeft meegedeeld, dat de regering van plan is de „Verenigde democra tische linkse partij" (EDA) te ver bieden wegens de „anti-nationale houding" van naar afgevaardigden. Zeven van de acht afgevaardigden hebben Maandag tegen de ratificatie Thans benoemingen te Domburg en Hoedekenskerke afgekomen By Koninlilyk besluit werd met ingang van 1 Maart benoemd tot bur gemeester van Domburg, mr. W. J. E. Crommelin te Wassenaar en tot burgemeester van Hoedekenskerke, mr. H. J. M. Stieger te Goes. Verwacht mag worden, dat over enkele dagen ook de burgemeesters- vacature te Arnemuiden zal worden vervuld. Voor de vacatures te Oosterland en Sint Laurens kan aanstaande week de benoeming worden verwacht. Wanneer dan in de loop van de maand Maart burgemeestersbenoemingen zUn afgekomen voor Baarland- Oudelande, Borssele en Poortvliet zal in de provincie Zeeland het burge meesterscorps weer volledig zijn bezet. Mr. W. J. E. CROMMELIN. De nieuwe burgemeester van Dom burg, mr. Willem Jacob Elias Crom melin, is 36 jaar oud. Hij werd gebo ren te Zetten (gemeente Valburg) in Gelderland en na het doorlopen van de lagere school bezocht hij het ly ceum te Arnhem om tenslotte eind examen te doen aan het lyceum in Zutphen. Zijn juridische stu die aan de Nijmeegse universiteit moest hij in de oorlogsjaren onder breken, omdat hij eind 1942 gedwon gen was onder te duiken. Als onder duiker maakte hij de evacuatie van Oosterbeek mee. Na de bevrijding beëindigde hij zijn studie en begin 1948 werd hij volon tair ter gemeentesecretarie van Val burg. Op 1 Januari 1949 volgde zijn benoeming tot ambtenaar bij het de partement van buitenlandse zaken, waar hij thans met de rang van com mies is verbonden aan het kabinet van de minister. De heer Crommelin is Ned. Herv. en lid van de C.H. Unie. Hij is gehuwd en vader van één kind. In een kort onderhoud, dat wij met de heer Crommelin hadden, verklaar de hij ons, dat hij de provincie Zee land kende uit voor-oorlogse bezoe ken als jong toerist. Hij kampeerde graag te Oostkapelle en vertoefde ook als badgast in Domburg. Het toerisme heeft zijn levendige belangstelling. Mr. H. J. M. STIEGER. De nieuwe burgemeester van Hoe dekenskerke, mr. Hendrik Jozef Ma ria Stieger, werd op 6 April 1922 in Goes geboren. Hij genoot daar lager onderwijs en bezocht vervolgens het St. Norbertuslyceum te Roosendaal, aan welke instelling hij het gymna siaal onderwijs volgde. Na zijn eindexamen-A in 1941, ging de heer Stieger naar de R.K. Univer siteit te Nijmegen, waar hij rechten studeerde. Ook hij moest zijn studie tijdens de oorlog afbreken. In 1950 deed hij zijn doctoraal examen. Van 1 Februari 1951 af is hij als ambtenaar werkzaam ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg; laatstelijk was hij verbonden aan de tweede afdeling (Waterstaatsrecht). Mr. Stieger heeft zitting in de coni- missie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Goes, hij is secretaris van het curatorium van de gymna siale afdeling van het Lyceum te Goes en president van de Jongerenconfe- reritie der St. Vincentiusvereniging aldaar. Voorts is hij oud-lid van de Senaat van het Nijmeegs Studenten corps. Hij is ongehuwd, R.K. en lid van de K.V.P. Mr. Stieger verklaarde ons zeer in genomen te zijn met de benoeming, temeer omdat hij zelf Bevelander is en de gemeente Hoedekenskerke goed kent. Zijn vader was van 1928 tot 1945 lid van Ged. Staten van Zeeland. is het 150 jaar geleden, dat de eertijds gevierde Belgische violist en componist Ch. de Bé- riot te Leuven werd geboren. Ontploffing bjj Hoogovens. In de staalfabriek van de Hoog ovens te IJmuiden ontplofte Dinsdag door nog onopgehelderde oorzaak een deur van een staaloven. Rondschie- tende stukken van deze deur maak ten zes slachtoffers, drie zwaar- en drie lichtgewonden. De drie arbei ders, die ernstige snij- en brandwon den opliepen, werden naar een zie kenhuis vervoerd. De drie lichtge wonden konden na verbonden te zijn huiswaarts keren. Het ongeluk geschiedde terwijl de deür, die van binnen is voorzien van buizen, in gereedheid werd gebracht Meerderheid van 40 stemmen voor Faure Maar socialisten maakten voorbehoud voor eindbeslissing. De Franse Nationale Vergadering heeft zich Dinsdag met 327 tegen 287 stemmen accoord verklaard met het principe van een Europees leger en Duitse herbewapening. Het merendeel van de tegenstem mers werd gevormd door de commu nisten en Gaullisten. Daarnaast stemden ook ongeveer 20 socialisten, enige radicalen en enig gematigd conservatieven tegen, onder wie de oud-ministers Mocn en Mayer. Deze kwestie was de oorzaak van de ernstigste parlementaire crisis op het gebied van de buitenlandse poli tiek sinds de oorlog. Premier Faure stelde de stemming twee maal uit, teneinde de steun van de socialisten te verwerven, die aanvankelijk dreig den tegen te stemmen. Hg diende ten slotte een nieuwe resolutie in, waar in gelijk wij Maandag reeds meld den rekening werd gehouden met enige bedenkingen van socialistische zijde. VOORLOPIG De uitslag van deze stemming be tekent echter niet, dat de regering op een meerderheid kan rekenen, wanneer het plan voor een Europees leger ter bekrachtiging aan de na tionale vergadering zal worden voorgelegd. De socialisten legden na melijk de nadruk op het feit. dat zij nu weliswaar voor het merendeel de regering steunden, maar dat zulks niet betekende, dat zij bij de stem ming over de ratificatie van het plan ook aan de zijde der regering zouden staan. Toen de voorzitter der nationale vergadering. Edouard Herriot, de uitslag bekend maakte, riepen dc communistische afgevaardigden „Weg met de Wehrmacht. weg met de oorlog". Australisch „vlagvertoon" in omgeving van Nieuw-Guinea. Een detachement van de Australi sche marine zal in April en Mei „voor vlagvertoon" een tocht maken in de wateren ten Oosten van Indonesië en ten Noorden van Nieuw Guinea. Politieke waarnemers te Sydney zeiden, dat deze demonstratie van de Australische marine van belang was met het oog op de recente hernleuw- wel de wachtgeld- als dc werkloos heidsverzekering uit, maar dragen uitsluitend het risico van de wacht geldverzekering. Het A.W.F. draagt het risico van de werkloosheidsver zekering. De uitkeringsvoorwaarden zyn voor de wachtgeldverzekering: 156 dagen in loondienst werken in de betrokken bedrijfstak in de 12 maan den aan de werkloosheid voorafgaan de. Voor de werkloosheidsverzeke ring: 78 dagen in loondienst werken, onverschillig in welke bedrijfstak, in de 12 maanden aan de werkloosheid voorafgaande. De uitkeringsduur is voor de wachtgeldverzekering: 48 dagen per uitkeringsjaar, behoudens de mogelijkheid voor de bedrijfsver eniging om dit aantal dagen te ver hogen. Werkloosheidsverzekering: 78 dagen per uitkeringsjaar, echter 78 48 126 dagen, als geen recht op wachtgeld bestaat. Het uitkeringsbedrag bedraagt voor beide verzekeringen: 80 van het loon voor gehuwde mannen en kostwinners, 70 voor kostgangers en alleenwonende» van 18 jaar en ouder en 60 de overigen. DE PREMIES. Voor de wachtt, wordt de premie ondi van het A.W.F. door elke bedrijfs vereniging afzonderlijk vastgesteld in verband met het werkloosheidsri sico in de betrokken bedrijfstak. Ge middeld zal dit waarschynlyk 2,8 van het loon bedragen, welke premie door de werkgever en de werknemer ieder voor de helft wordt betaald. Voor de vaste arbeiders in de land bouw zal die premie 1 bedragen, voor de losse landarbeiders 10 In het bouwbedrijf neemt men het vorst-risico voor eigen rekening, waardoor de premie iets minder zal kunnen bedragen (4,5 Voor tex- tielbedrgven 2 voor de grafische 2.2 voor metaal 2,6 voor het vervoer 2 voor bakkers en sla gers 2 9c. voor de sigaretten- en kerftabakindustrie 1,2 De premie voor de werkloosheids verzekering is door de minister voor het eerste jaar op 2.8% vastgesteld, waarvan het rijk de helft betaalt. De andere helft wordt door werkgevers en werknemers samen betaald (ieder 0,7 Dit is gebaseerd op een gemiddel de werkloosheid van 6 pet. De premie is zodanig, dat men de uitkering zal kunnen blijven doen ook al zou de werkloosheid iets hoger komen te liggen. Degenen, die vóór 1 Juli werkloos werden zijn van de nieuwe wet uit gesloten. Zij zullen voor een korte overgangstijd vallen onder dè sociale bijstandsregeling en overbruggings regeling. COMPENSATIE Ten aanzien van de repercussies op de lonen en prijzen, die de premie in gevolge de werkloosheidswet na 1 Ju li zal hebben, wordt opgemerkt, dat er door de sociaal economische raad een advies is gegeven, dat de rege ring nog moet overwegen. Daarbij is er aan gedacht, dat aan de arbei ders een compensatie zou moeten worden gegeven en dat ook de werk gevers enige compensatie moeten hebben voor de prrjsstijgin Koninklijk paar gast van Truman, Acheson en mevr. Roosevelt. De hoofdpunten van het program ma voor de reis van Koningin Julia na en Prins Bernhard naar de Ver. Staten in April aanstaande zijn thans vastgesteld. In de Amerikaanse hoofdstad zullen de Koningin en de Prins als ere-gasten aanzitten aan staatsdiners, aangeboden door presi dent Truman en minister van Bui tenlandse Zaken Acheson. Zaterdag 5 April vliegen zij naar Westpoint en gaan vandaar naar „Hyde Park" waar zij het weekeinde zullen doorbrengen als gasten van mevrouw Eleanor Roosevelt Na een bezoek aan het nabij gele gen Newburgh, dat de driehonderd ste verjaardag viert van zijn stich ting door Nederlanders, zullen de daarop volgende dagen worden door gebracht in de stad New York. Hier zal Koningin Juliana een ere-docto- raat van de Columbia-Universiteit ontvangen. om vastgemetseld te worden. Het de Indonesische aanspraken op Ne- metsehverk moest gedroogd worden derlands Nieuw-Guinea, dat grenst door middel van stoom, die door de aan het door Australië bestuurde deel buizen werd gedreven. Jvan Nieuw-Guinea, VERWACHT: VERSPREIDE OPKLARINGEN Geldig tot Woensdagavond. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige motregen, maar ook verspreide opklaringen. Matige wind tussen West en Noord-West. Middagtemperatuur tussen 5 en 8 graden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1