PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nederlands-Belgische smokkelbende in Zeenwsch-Vlaanderen opgerold Faure vond toch een uitweg D£ BILT Vandaag GEZAMENLIJK BESTUUR OVER WEST-NIEUW-GUINEA? ZWEEDS COMMUNIST LEVERDE MILITAIRE GEHEIMEN UIT VERWACHT: 195e Jaargang - No. 41 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Boss hardt, ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, t 5.45 p. kw.. fr. p. p. t 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 18 Febr. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3 lug. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 2S cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsalngen Walatr 58—60, tel 2355 4 lijnen (b.gg 2861 of 2160) M*burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 62. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Flnlandstraat 2. telef 16. Terneuzen Brouwerljsii 2. /ternezee N GEEN „VERLOREN WEEKEND" VOOR EUROPESE DEFENSIE In Parijs en Londen zocht men naar overbrugging van Frans-Duitse tegenstelling De spanning:, welke tijdens de afgelopen dagen heeft geheerst rond de pogingen om de Europese defensiegemeenschap te verwezenlijken, is be langrijk verminderd doordat de Franse premier Fanre er te elfder ure toch nog in is geslaagd een modus te vinden, waardoor hij een nederlaag in de volksvertegenwoordiging op het punt van de Franse buitenlandse politiek zo goed als zeker zal kunnen voorkomen. Dit is ongetwijfeld het belang, rykste politieke nieuws van het weekend, dat overigens ook ontspanning heeft teweeggebracht in de door de moeilijkheden in Parijs vrij somber ge stemde verwachtingen voor de conferentie van de Noord-Atlantische Ver dragsorganisatie, welke Dinsdag in Lissabon zal beginnen. Intussen voerden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Westelijke Grote Drie in Londen Zondag reeds voorbereidende besprekingen, waarvan de Frans-Duitse tegenstelling wel het belangrijkste onderwerp zal zjjn. De West-Duitse bondskanselier, dr. Adeauer, is uitgenodigd vandaag deze be sprekingen by te wonen. Dinsdagmorgen zullen Eden, Acheson en Schu- man uit Londen naar Lissabon vertrekken. Nadat de Franse nationale verga dering haar bijeenkomst Zaterdag reeds enige uren had uitgesteld om premier Faure in de gelegenheid te stellen zijn pogingen om nog tot een compromis met de socialisten te ko men voort te zetten, heeft deze Za terdagavond de regeringsmotie, waaraan hij enkele dagen geleden de vertrouwenskwestie had verbon den, ingetrokken en een nieuwe mo tie ingediend. Daar de leider der so cialistische fractie, Guy Mollet, reeds heeft verklaard, dat zijn fractie vóór de regering zal stemmen, wordt ver wacht, dat premier Faure een be hoorlijke meerderheid zal krijgen. De stemming is uitgesteld tot Dinsdag. De nieuwe motie verklaart dat de nationale vergadering de wil van Frankrijk bevestigt om met al zijn kracht bij te dragen tot de eenmaking van Europa en, be wust van de noodzakelijkheid niets te verwaarlozen bij de geza menlijke defensie-inspanning waartoe de vrije landen gedwon gen zijn, het denkbeeld goedkeurt van het verenigen van de natio nale strijdkrachten van de Euro pese landen tot een Europees le ger. De Assemblee aldus de mo tie, onderstreept dat dit plan, dat kan leiden tot een Duitse deelne ming aan de Europese verdedi- gings-gemeenscliap op voorwaar de van onmisbare garanties, al leen noodzakelijk is wegens het voortduren van de internationale spanning. Andere punten in de motie zijn: le. geen recrutering van Duitse... eenheden voor het verdrag betref fende de Europese defensiegemeen schap is geratificeerd door de par lementen der betrokken landen; 2e. het lidmaatschap van Duitsland van de Europese defensiegemeenschap Kogel voor Fatemi was voor Mossadeq bestemd. Dr. Hoessein Fatemi, de oud-vice- premier van Perzië, die Vrijdagmid dag in de maag geschoten is, heeft Zaterdag in het ziekenhuis verklaard „de Britten hebben getracht mij te doden, maar het zijn geen goede schutters". De pleger van de aanslag zou aan de politie meegedeeld hebben, dat zijn kogel niet voor de maag van Fatemi maar voor het hoofd van Mossadeq bestemd was. Ruimere bevoegdheden voor Eisenhower. Een NATO-woordvoerder heeft Zondagavond te Lissabon medege deeld dat de vaste militaire commis sie en de tndelgke commissie (Harri- man, Plowden èn Monnet) de Atlan tische Raad zullen aanbevelen gene raal Eisenhower grotere bevoegdhe den te geven in zijn contact met de Europese regeringen. Waarschijnlijk zal worden aanbevolen de generaal vergunning te geven zich recht streeks met de regeringen der NATO- staten in verbinding te stellen voor de bespreking van vraagstukken als die van het aanleggen van nieuwe wegen, vliegvelden en uitbreidingen van havens. wordt prinses Marijke 5 is het 400 jaar geleden, dat de Zwitserse wiskundige Jost Bürgi, uitvinder van de logarithmen en de pendule, te Lichtensteig werd geboren. Geen herdenking, dan maar staken De burgemeester van Amsterdam heeft een verzoek van het communis tische Herdenkingscomité Februari staking 1941, om op 24 Februari a.s. een gedenktocht te maken van het Waterlooplein naar de Nieuwe Oos terbegraafplaats afgewezen. Het co mité overweegt thans een oproep te richten tot de Amsterdamse arbeiders om op Maandag 25 Februari a.s. de ladjeid voor een dag neer te leggen, iVbuien geen gedenktocht wordt toe gestaan. moet in geen enkel verband staan met zijn toetreding tot de N.A.T.O.; 3e. Aan Engeland en Amerika moet worden verzocht garanties te geven tegen schending van het verdrag inzake de Europese defensiegemeen schap door een aangesloten land; deze garanties moeten worden ge schraagd door de handhaving van Britse en Amerikaanse troepen op het Europese vaste land zolang dit nodig blijkt. GARANTIES. Wat het hiervoor onder 3e ge noemde punt betreft, wist het Fran se persbureau A.F.P. reeds Zater dagavond te melden, dat Engeland en de Ver. Staten bereid zouden zijn Frankrijk en de overige leden van de Europese dcfensiegemeenschap garanties te geven voor het geval een der leden zich uit de gemeen schap zou terugtrekken. NEDERLANDSE MINIS TERS VERTROKKEN. Kort na elkander zijn Zondagoch tend de Nederlandse ministers Stik ker en Staf naar Lissabon vertrok ken. Brits transportvliegtuig boven Sicilië verongelukt. Misschien enige overlevenden Een Viking-transportvliegtuig dat, met gezinsleden van Britse militairen aan boord, uit Zuid-Engeland naar Nairobi in Afrika was vertrokken, is Zaterdag ongeveer 50 km ten Zuiden van Palermo omlaag gestort. Het toestel is op een heuvel in het berg achtig gebied terecht gekomen. Aan boord bevonden zich 31 personen, waaronder vier kinderen. Reddingsploegen zijn onderweg naar het wrak. Zij meldden aanwijzin gen te hebben ontvangen, welke er op zouden wijzen dat er enige overle venden zouden zijn. Proeven met Brits atoomwapen. De Britse regering heeft Zondag meegedeeld dat nog dit jaar ln Aus tralië proeven zullen worden geno men met een in Engeland vervaar digd atoomwapen. De proef zal wor den genomen in nauwe samenwer king met de Australische regering. Er is niets meegedeeld over de aard van het te beproeven wapen. De begrafenisstoet van Koning George VI na het verlaten van Westminster-Hall. De tweede van links in de derde ry is Prins Bernliard. Eerste nationale leningen voor He woningbouw. Naar wij vernemen zullen de eerste nationale leningen voor de woning bouw 1952 Dinsdag a.s. worden uit gegeven. De leningen dragen het ka rakter van een burgerzinlening. De opbrengst is voor alle gemeenten be stemd. Men zal met bedragen van 25 en 100 gulden aan de lening kunnen deelnemen. De uitgifte geschiedt op uitnodiging van de Nederlandse rege ring door de Bank voor Nederlandse Gemeenten. NIEUW PLAN VAN DJAKARTA Indonesische Kabinet wankelt. Naar aanleiding van een bericht, volgens hetwelk de V.S. een voorstel zouden hebben gedaan voor een voorlopig gezamenlijk bestuur door Indo nesië en Nederland over West-Nieuw Guinea, waarbij Indonesië met het civiele bestuur zou worden belast en Nederland met de eco- nomische ontwikkeling en de maritieme beveiliging, verneemt het A.N.P. ln kringen van de Indonesische delegatie in Den Haag, dat men daar een der gelijk voorstel hoogst onwaarschijnlijk acht. Wel zyn de gedachten in de delegatie-Soepomo in deze richting gegaan toen uit de aanvankelijke besprekingen in Den Haag bleek, dat er geen reële resultaten zouden kunnen worden bereikt. De reis van mr. Yamin naar Djakarta had ten doel, de goedkeuring van de Indonesische regering voor een overleg in de richting van een gezamenlyk bestuur te verkrygen en naar het A.N.P. mededeelde, heeft de regering te Djakarta er zich mede accoord verldaard. kiezingen in erland is men nog niet overgegaan tot concretisering van de plannen. Wat men van Indo nesische zijde voorlopig wil bereiken is, dat in Nederland in politieke krin gen deze plannen ingang zullen vin den en dat men de idee in overweging zal nemen, opdat eventueel na de ver kiezingen het beginsel als punt in het programma der dan optredende regering zal kunnen worden opgeno men. Naar verluidt zou het denk beeld aan Nederlandse zijde niet zon der meer van de hand zijn gewezen, waarbij dient te worden opgemerkt, dat van Indonesische zijde nog slechts een begin is gemaakt met het peilen van de stemming op dit punt. De op een na grootste partij van Indonesië, de Partai Nasional Indone. sia, gaat niet accoord met de door mi nister Soebardjo ondertekende Ame rikaanse hulpverlenings-overeen- komst aan Indonesië. De P.N.I. heeft eenstemmig besloten de overeen komst af te keuren. Een uitweg uit de moeilijkheden, die zijn ontstaan door de onderteke ning, ziet de P.N.I. in de aanbieding van het mandaat van het kabinet aan de minister-president. Deze beslissing maakt de val van het kabinet-Soeki- man waarschijnlijk. Politieke waarne mers nemen aan, dat bij de val van Zandstrooiwagen kwam te laat 23 AUTO'S SCHOVEN DOOR DE GLADHEID IN ELKAAR. Zondagochtend heeft zich op de drukke Rijksweg Amsterdam-Amers foort in de gemeente Diemen een massale autobotsing voorgedaan, waarbij tenminste 23 auto's betrok ken zijn geweest. Hoewel de meeste wagens min of meer beschadigd wer den heeft geen van de inzittenden enig letsel bekomen. De oorzaak van de botsingen was het spiegelgladde weg dek. Toen een Chevrolet uit Bussum begon te slippen, moesten de volgen de auto's krachtig remmen. Het ge volg hiervan was dat zij in elkaar schoven. Een der. auto's kwam in de Muider Trekvaart terecht. Een luid hoongelach ging onder de gestrande automobilisten op, toen een zand strooiwagen verscheen... het kabinet aan de P.N.I. zal worden opgedragen een nieuw kabinet te for meren. De Partai Persatuan Indonesia Ra- ja had reeds eerder aftreden geëist van minister Soebardjo. Drama in boerderij te Echt Landbouwer en grenscommies gedood. In de boerderij van de 43-jarige landbouwer van O. te Diergaarde- Echt (Limburg) heeft zich, vermoe delijk Vrijdag jl., een drama afge speeld, dat aan de landbouwer en aan een 24-jarige Inwoner nit Sittard het leven heeft gekost. Zondag drongen de buren, die het vreemd vonden dat O. niet kwam op dagen, het huis van O. binnen Zij troffen in de koestal het stoffelijk overschot aan van de .alleenwonende landbouwer en dat van de 24-jarige grenscommies F. uit Sittard Van O. was zwaar verminkt. Zijn lijk lag on der een deken en in de nabijheid lag een hamer. F. had een schotwond. Van O. heeft tijdens de bezetting vele geallieerde vliegers onderdak en hulp verleend. Zijn boerderij stond bekend als het „pllotenhuis". Van O. was in de omgeving een zeer gezien man. Hoe de relatie tussen de grens commies en van O. was, is niet be kend. F. zou vandaag in het huwelijk treden. Dank van Engelse Koningin-Moeder. De Engelse koningin-moeder heeft een dankboodschap gericht aan allen in de gehele wereld, die haar sympa thie en genegenheid hebben getoond bij het overlijden van haar „geliefde echtgenoot, die een groot en edel ko ning was". Haar dochter, de nieuwe koningin zou de bescherming en lief de van allen behoeven op de eenza me post, waartoe zij geroepen is. De koningin-moeder heeft Zondag bekendgemaakt dat zij voortaan J „Koningin Elisabeth, de koningin- moeder" wenst te worden genoemd. Meer dan 15.000 telegrammen, waarin medeleven wegens de dood van Koning George wordt betuigd, hadden in de afgelopen week Buc kingham Palace bereikt. Koningin Elisabeth heeft als haar wens te kennen gegeven, dat het openbare leven in Groot-Brittannië normaal voortgang zal vinden. Wordt Lester Pearson secretaris-generaal van de N.A.T.O. Van welingelichte zijde werd te Lis sabon vernomen, dat de Canadese minister van buitenlandse zaken, Les ter Pearson, waarschijnlijk zal wor den benoemd tot secretaris-generaal van de nieuwe permanente „boven bouw" van de N.A.T.O. TE FANTASTISCH OM WAAR TE ZIJN Russen werden op de hoogte gebracht van het verdedigingsstelsel. De Zweedse veiligheidspolitie heeft een spionnage-complot opgerold, dat de Russen zo goed als alle bijzonderheden van de sterke verdedigingswer ken langs de gehele Zweeds-Finse grens in handen heeft gespeeld. Ook heb ben de spionnen de Russen op de hoogte gebracht van de plannen voor de burgerlijke verdediging. De voornaamste gearresteerde is de Zweedse com. munLst Troitiof Enbom. Deze nieuwe spionnage-affaire overschaduwde Zondag al het andere nieuws in de Zweedse dagbladen. Zelfs de Olympische winterspelen kwamen op de tweede plaats. De mededelingen, die Enbom heeft gedaan over zijn spionnage-activiteit werden aanvankelijk als bijna te fan tastisch beschouwd, maar zij werden bevestigd door de militaire autoritei ten. Voor zijn werk heeft Enbom se dert 1940 van de Russen duizend kronen per kwartaal uitbetaald ge kregen, of in totaal vijftigduizend kronen. Van 1940 tot April 1951 heeft hij geregeld rapporten aan de Russen uitgebracht. In de lente van het vorig jaar be gon Enbom gewetenswroeging te krijgen. Hij trad toen uit de commu nistische partij en verhuisde naar Stockholm, waar hij in een geestelij ke crisis geraakte. Dat was kort na dat de Zweedse marine-spion Ander son- tot levenslange gevangenisstraf was veroordeeld. Op Kerstavond van het vorig jaar onthulde de geestelijk geknakte En bom zijn spionnage-activiteit tegen over een vriend, die het ministerie van defensie waarschuwde. Na twee maanden door de Zweedse veilig heidspolitie te zijn geschaduwd, werd hij enkele dagen geleden gearres teerd. Enbom heeft bekend, dat „Elsa" de codenaam was van de spionnage-or- ganisatie. Geruchten dat Enbom ook zou hebben geholpen om atoomgeheimen van de Verenigde Staten naar Rus land over te brengen zijn van politie zijde niet bevestigd. Maar zelf zou hij die indruk hebben gekregen toen hij als koerier dienst deed op een verbinding van Noorwegen over Ha- paranda en de Zweeds-Finse grens naar Moskou. L>e Zweedse veiligheidspolitie heeft ook de vrienden van Enbom gearres teerd en naar verwacht wordt, zullen neg meer personen worden gearres teerd, in Noorbatten, Stockholm en enkele Zweedse havensteden. De Schotten en Koningin Elisabeth. Het bestuur van de Schotse „Co venant Association", een vereniging die zelfbestuur voor Schotland wenst, heeft besloten gerechtelijk te laten vaststellen, dat de nieuwe Brit se koningin in Schotland „Elisabeth I" dient worden genoemd en niet zoals elders, Elisabeth H, aangezien Schotland pas in 1707 tot het ver enigd koninkrijk kwam te behoren, een eeuw na de dood van Elisabeth I. Als de actie succes heeft, zou dit betekenen, dat de eden -van trouw die in Schotland op koningin Elisa beth II zijn afgelegd, ongeldig zijn. VAN PANTSERWAGEN NAAR GEVANGENISAUTO Organisator leerde autobemanning schieten....... En hield er zelf vijf auto's op na In de Zeeuwsch-Vlaamse grensplaats Clinge is het Vritfdag j.l. abnormaal druk geweest. Twee gevangenisauto's met arrestanten en enkele gepantser de auto's vormden het decor. De inzittenden van de gevangenisauto's wer den met elkaar geconfronteerd. Z\j herkenden elkander en.bekenden zich sedert geruime tjjd in een wijdvertakt complot te hebben schuldig ge maakt aan smokkelpractijken, waarbjj voor niets werd teruggedeinsd. In de nimmer aflatende strijd tegen de smokkelhandel is daarmede een zware slag gevallen, ten nadele van de smokkelaars en in het voordeel van de handhavers der wet. Wat nog nimmer gelukte, gelukte ditmaal: dank zjj voortreffelijke samenwerking tussen de Nederlandse en de Belgische in stanties kon een der beide tussen België en Zeeuwsch Vlaanderen opereren de benden, die gebruik maken van gepantserde auto's volledig worden op gerold. Een groot aantal arrestaties is verricht en men heeft gegronde hoop weldra ook de tweede bende ln het hart te kunnen treffen. Reeds in 1950 werd zowel in Zeeuwsch Vlaanderen, als in België de activiteit tegen de daar met ge pantserde wagens opererende smok kelaars aanzienlijk verscherpt. Dit leidde ertoe, dat in Zeeuwsch Vlaan deren sedert Juni 1951 niet minder dan 5, in België 4 gepantserde auto's buiten gevecht konden worden ge steld. Daarbij bleek dat Nederland se boter het smolckelartikel was en er werden kennelijk behoorlijke men aan verdiend. EEN SMOKKELKONING! Toen in Januari van dit jaar in Hulst een gepantserde auto tot staan kon worden gebracht, kreeg men de eerste draad in handen die tot de ontbinding van dit smokkelcomplot leidde, Men kon toen namelyk over gaan tot de arrestatie van zekere E. P., een in het Belgische Kiel- drecht wonende Nederlander, die het hoofd van een wijdvertakte smok kelbende was. P. leidde een luxueus leventje en kon bijvoorbeeld bogen op het bezit van niet minder dan vyf luxe wagens. VOLLEDIGE TRAINING. P. liet. ln België vrachtauto's en jeeps, die ten dele uit dumps afkom stig waren, gereed maken voor de smokkelhandel door het aanbrengen van pantseringen rond de vitale de len. Hy stelde zich in verbinding met Nederlanders, die bereid waren om in zyn opdracht boter te kopen en die tot vlak by de Belgische grens te brengen, waar zjj op boerderijen werden gedeponeerd. Vervolgens nam hij chauffeurs in dienst en hulpchauffeurs en schutters. De schutters liet hij met revolvers en pistolen leren schieten, de chauffeurs en hulpchauffeurs wer den voorzien van alle mogelijke hulpmiddelen, die hun achtervolgers pech konden bezorgen en getraind In de ontsnappingstactiek, voor het geval zij achtervolgd zouden worden. Steeds zorgde P. ervoor, dat iedere gepantserde auto voorzien was van een uit drie personen bestaande „bemanning". Per rit verdienden de leden van deze bemanning elk 1500 Belgische francs, dus ruim 100. Dat deze opleiding der bemanning inderdaad doeltreffend was, blijkt wel uit het feit, dat in Clinge bij voorbeeld een ijzeren wegversper ring met zoveel geweld genomen (Vervolg van pag. 2) Oriënt-Express kon Slovenië niet bereiken. Sneeuwval in Oostenrijk richtte weer veel onheil aan. Tijdens het afgelopen weekend heeft de sneeuw met name in Oos tenrijk weer veel onheil aangericht. Vele wegen werden versperd en hon derden auto's bleven in de sneeuw steken, vooral in Stiermarken en Ka- rinthië. De Simplon-Oriënt-express slaagde er van Klagenfurt uit niet meer in Slovenië te bereiken, zodat het verkeer tussen Oostenryk en Joego-Slavië over de Brenner en door Italië moest worden geleid. In enkele delen van Karinthlë werd reeds de noodtoestand afgekon digd, hetgeen betekent, dat alle man nen tussen 18 en 45 jaar moeten hel pen om de wegen zo goed mogelijk sneeuwvrij te maken. Het Amerikaanse vliegveld bjj We nen is onbruikbaar. Nieuwe lawines hebben in alle de len van Oostenrijk grote schade aan gericht. In Tirol werd een boer ge dood. Het aantal slachtoffers sinds 15 Januari is tot 37. gestegen. Berginstorting in België kostte vier koeien het leven Zondagmorgen tegen half tien had in het dorp Sussen op ongeveer 20 km afstand van- Maastricht een grondinstorting plaats. Een stal, ge bouwd boven enkele onderaardse gan gen van de Susser Berg, die thans gebruikt wordt voor het kweken van champions, stortte plotseling naar beneden, vermoedelgk tengevolge van scheuren in de mergelwand. In de stal bevonden zich zeven koeien. Bij een volgende, kleinere instorting wer den enkele van de vele toegelopen nieuwsgierigen gedeeltelijk bedolven, doch zij konden spoedig zonder let sel worden bevrijd. Ook drie koeien konden nog onder de grondmassa worden uitgehaald. De vier andere werden gedood. Om verder onheil te voorkomen moest een drietal huizen worden ont ruimd. Een reddingploeg was spoedig ter plaatse; ook de brandweer uit Maastricht verleende assistentie. ENIGE NEERSLAG Geldig tot Maandagavond. Aanvankelijk plaatselijk mist, ove rigens zwaar bewolkt met later eni ge regen of natte sneeuw. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. Weinig verandering in tempera***»,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1