PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Regering zal straffer optreden tegen revolutionnaire Kamerleden Werk van de Heidemaatschappij waardevol voor Zeeland 0£ BILT Kantlijn PRINSES MARIJKE BOOD HAAR MOEDER EERSTE KLOKJE AAN 195e Jaargang - No. 39 Dagblad uitgave van ae firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj, W de Pagter. Hoofdred. G. Balllnfijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 cL per week, f 5.45 p. kw.. £r. p. p. 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 15 Febr. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 et pej mm. Mtntmun p advertentie t 3. - Ing mcfleoelinuen dnemaaj tanet. Kleine ad vertenues imax e regeis i van 1—3 regels t L—Iedere regel meer 20 cent. «Brieven of adres Bureau van dit Blad' 23 cent meer. Giro nr. 333300 p.Z-G. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58—60, tel. 2355 4 lflnen (b.g.g. 2861 of 2160) M*burg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Terncuzcn BrouwerUstx 2; Zlerikzee N, Bogerasti C 160 iel TWEEDE KAMER AANVAARDT MOTIE-ROMME Grondwetskamer vindt geen onverdeelde instemming (Van onze parlementaire redacteur) De regering zal maatregelen ontwerpen, gericht tegenpogingen van revolutionnaire volksvertegenwoordigers om met onwettige middelen de bestaande rechtsorde te veranderen. Dit was namelijk gevraagd ln een motie van de voorzitter van de fractie der K.V.P., prof. Romme, ingediend tijdens de beraadslagingen, die deze dagen in de Tweede Kamer over de herziening van de Grondwet worden gevoerd, van welke motie de minister president, dr. Drees, uitvoering toegezegd had, zo zij werd aangenomen. Welnu, de Kamer accepteerde haar met 48 tegen 18 stemmen (tegen wa ren de P.v.d.A. en de C.P.N.), nadat mr. Oud (VVD), had verklaard, dat hy de motie geheel los wilde zien van de door de Staatscommissie geop perde gedachte, om de mogelijkheid te openen zulke volksvertegenwoordi gers van huq lidmaatschap vervallen te doen verklaren. Vooraf had de minister van Binnenlandse Zaken, prof. Beel, de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening afgesloten met een verdedi ging van de uitbreiding van het aantal leden van de Eerste Kamer van 50 op 75. Enige afgevaardigden hadden namelijk betwijfeld, of deze ver groting wel mogelijk is. Met frisse moed zette de Kamer zich Donderdagmiddag aaii de be handeling van de afzonderlijke wijzi- gings-ontwerpen. Het eerste gold de instelling van een zgn. Grondwetska mer, telkens als in tweede instantie over een herziening van de Grondwet beslist moet worden. Voor deze be slissing is een meerderheid van twee derden van het aantal leden van de- Enkele dagen geleden werd in dit rubriekje onthuld, welk een won derbaarlijke vlucht het aantal bromfietsen' in Zeeland heeft geno men. In twee jaar tijd van 45 tot ruim 5400! Even wonderbaarlijk en even verklaarbaar is de groei van het aan tal kampeerders, in het jaar 1945 .gingen 100 Nederlandse gezinnen in de vacantie kamperen. In 1951 wa ren het er40.000! Letwel: daar bij blijven de individuele kampeerders buiten beschouwing, evenals de jon- Selui, die In groepjes gaan kamperen. !un aantal loopt in de honderddui zenden Reeds jaren roept men om ordening in deze kampeersport en de A.N.W.B. heeft op dit gebied zeer nuttig werk gedaan. De wantoestanden, die er heersten en de morele gevaren zijn voor een belangrijk deel overwonnen. Thans ontstaat evenwel een nieuw probleem. De ruimte om te kamperen wordt in 'ons kleine land met zijn snel groeiende bevolking te gering. In tal van gemeeten met veel natuurschoon stromen in de vacantiemaanden de kampeerders samen. En zij worden daar tot een last. Op een dezer'dagen gehouden kampeercongres in Utrecht verklaarden bijvoorbeeld de burge meesters van Ommen, Schoorl en Ha ren in Groningen ronduit, dat zij de kampeerders in hun gemeente veel liever niet, dan wel zien en het kam peren eenvoudig willen verbieden. Arme kampeerders, als het zo ver komen mocht. En zyn juist de kam peerders niet degenen, die met de schraalste beurs vacantie moeten houden ze Grondwetskamer nodig. Hierover voerden het woord de heren De Graaf (KVP), Bruins Slot (AR), Weiter (KNP), Stokvis (CPN), De Groot (CPN), Tilanus (CH), Van der Goes van Naters PvdA) en Oud (WD), die wel zeer verschillend over deze materie dachten. De he ren De Graaf, Weiter en Oud spraken zich onomwonden voor de instelling van een Grondwetskamer uit; de he ren Bruins Slot, De Groot en Stokvis waren er, zij het op verschillende gronden, tegen en ook de heren Tila nus van Van der Goes hadden nog al wat bedenkingen. Zo vreesde de C.H.-fractieleider een aantasting van de positie van de Tweede en vooral van de Eerste Ka mer. Als ernstig bezwaar tegen de thans bestaande wijzigings-procedure be schouwde de heer Tilanus de moge lijkheid, dat 17 leden der Eerete Ka mer een, herziening, kunnen tegen houden. Daarom stelde hij by amen dement voor de verenigde vergade ring der nieuwe Staten-Generaal met tweederden meerderheid van de her ziening te laten beslissen. ANDERE DENKBEELDEN. Mr. Van der Goes van Naters legde nog weer andere denkbeelden in en- keie amendementen vast Hij wilde de Tweede Kamer voor elk geval afzon derlijk laten uitmaken, of de oude wij zigingsprocedure gevolgd zal worden, Deed dr. Rinchard onthullingen Naar Belgische bladen berichten, zou dokter Rinchard, die tot levens lange dwangarbeid werd veroordeeld en tegen dit vonnis in beroep is ge gaan, tegenover de voorzitter van het Hof van assisie opeienbarende onthullingen gedaan hebben. De bladen herinneren er aan, dat tijdens het proces de gevallen van abortus-provocatus, die de chirurg heeft gepleegd, slechts zijdelings ter sprake zijn gekomen. Rinchard zou thans bekend hebben zekere strafba- t. 're feiten te hebben gepleegd in me- Een algeheel kampeerverbod wil depJ,oMigheld met a^rens dle vcr. band houden met de relaties tussen Rinchard als geneesheer en bezoekers van drankgelegenheden in de buurt van Eigenbrakel. Volgens „Het Volk" zouden de ont hullingen van Rinchard enige voor aanstaande personen in het geding brengen en zou een nieuw onderzoek geopend zijn. Intussen heeft het C.V.P.-kamerlid Dorlodot een brief aan de minister van Justitie doen toekomen, waarin hij er op aandringt een onderzoek in te stellen inzake de bescherming, die dr. Rinchard heeft genoten tijdens zijn jarenlang misdadigersbestaan en inzake een groot aantal moorden in de provincie Henegouwen onmid dellijk na de bevrijding. In de brief wordt gewag gemaakt van de rol die de gerechtelijke ambtenaar en de bur gemeester van Charleroi. Haas, in de ze periode hebben gespeeld. Nederlandse S S.-er in België tot 6 jaar veroordee'J De krijgsraad van Brussel heeft de Nederlander Wybo Hekkema tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hekkema was tijdens de oorlog werk zaam geweest in een Duitse dienst voor auto-opvordering en bij de Si- cherheitspolizei. Tenslotte had hij dienst genomen bij de Waffen S.S. ons een grove onrechtvaardigheid voorkomen. Met goede wil tot samen werking en met goede reglementering moet er een oplossing te vinden zijn door het aanwijzen van kampeerter reinen. Kampeerverboden zijn onsoci aal. En daarom onduldbaar. Moeten kinderen elkaar cadeau tjes geven op partytjes? Neen, zeggen 40 moeders in het En gelse dorpje Totteridge (800 inwo ners). Ze vinden, dat hét langzamer hand een soort chantage is gewor den. En dus zal er op uitnodigingen voor een partijtje bij haar kinderen voortaan staan: „Verzocht wordt, géén presentje mee te brengen". De dominee en de onderwijzers is ver zocht, de kinderen in deze richting onder druk te zetten. De secretaresse van de vrouwen vereniging van Totteridge zei; „Ik geloof, dat kinderen tegenwoordig te veel krygen. Cadeautjes geven op partijtjes werd een gewoonte in oor logstijd, toen de kinderen niet veel leuks hadden in hun leventjes. Maar nu van ons verwacht wordt, dat we zuinig zfln, is het helemaal verkeerd. Mijn dochtertje van 10 en myn zoon tje van 7 gaan zowat twaalf keer per jaar naar partijtjes. Ik wil niet, dat ze zich daar als verschoppelingen voelen, en dus krijgen ze een pre sentje mee. Maar wat kun je tegen woordig voor 'n paar shilling kopen voor 'n kind van tien jaar?" Het bovenstaande knipte De Groe ne uit de Daily Herald. En wij ver moeden zo. dat het probleem niet al leen in Totteridge actueel is, maar ook in Nederland. En niet alleen voor kindercadeauties, maar ook voor volwassenen. Vandaar, dat wij er op deze plaats even de aandacht voor vragen. Zoals bekend laat de animo voor de Nationale Reserve, hoewel er verbetering komt, nog altijd te wensen. Dit heeft de Chr. Hist. Ne derlander tot een felle uitval aan het adres van onze jonge mannen ge bracht. Het blad wijst op de zware militaire lasten die door een zeer kleine categorie (de dienstplichtigen) gedragen worden; duizenden jonge mannen echter weigeren een geringe re militaire last op de schouders te nemen, door niet toe te treden tot de Nationale Reserve; „Nu het hoog tijd is, melden de jonge mannen zich niet, verstaan ze niet dat plicht hen hier roept in de gele deren, verstaan ze niet dat het straks te laat kan zijn. Ze zullen pas dan komen als een burgerdienstplicht hen dwingt. Dat is fout en heel erg fout ook. De Nationale Reserve moest reeds meer dan 100.000 man hebben gehad. In Friesland telt ze slechts 300 man infanterie en 175 man Lua. Is het niet schandelijk? Voor 1940 telde deze provincie 5500 vrijwilligers bij de B.V.L. De jeugd van vandaag vanaf 2030 jaar, verstaat voor een groot gedeelte niet meer wat er op het spel staat. En de communist lacht!" of dat een speciale Grondwetskamer zal worden gekozen. Als de keuze op de thans bestaande methode valt, dan wilde hij die methode in elk geval moderniseren en wel in deze zin, dat alleen de nieuw gekozen Tweede Ka mer en dus niet meer de Eerste Kamer met een gekwalificeerde meerderheid over de herziening be slist. De Eerste Kamer komt nl. in de zelfde samenstelling terug, doordat zij door in de meeste gevallen onge wijzigde Provinciale Staten gekozen wordt. Indien voor dit denkbeeld geen meerderheid zou zijn te vinden, dan wenste hij toch de gekwalificeerde meerderheid in de Eerste Kamer af te schaffen. Mr. Oud was tegen deze amende menten. aangezien hy het maken van onderscheid tussen de Eerste en de Tweede Kamer wilde vermijden. Hij kon zich met de instelling van een Grondwetskamer verenigen. De verdediging van de instelling van een Grondwetskamer door de minis- ter van Binnenlandse Zaken maakte weinig indruk. Niet doordat hij geen deugdelijke argumenten had, maar door de dorre, zakelijke toon, waarop prof. Beel zijn grotendeels vooraf op gestelde rede voorlas. Zijn motivering kwam voornamelijk hierop neer, dat juist in en door een speciale Grond wetskamer de wil van het volk dui delijk tot uiting komt en dat de con tinuïteit van het werk van Eerste en Tweede Kamer gehandhaafd wordt In de onderlinge verhouding tussen beide laatstgenoemde Kamers wenste hy geen wijziging te brengen. Met mr. Oud wees de bewindsman de veronderstelling van de heer Tila nus af. dat hèt kabinet zou moeten aftreden, als in de Grondwetskamer feen tweederden meerderheid voor e wetsontwerpen is te vinden. In de amendementen van mr Van der Goes van Naters zag prof. Beel veel aantrekkelijks. De regering heeft diens suggesties echter niet overgenomen, omdat de Staatscommissie er tegen was. Hij liet de beslissing in deze aan de Ka mer over. OVERGANG NAAR NIEUWE RECHTSORDE. Des avonds werd een aanvang ge maakt met de behandeling van net ontwerp betreffende overgang naar een nieuwe rechtsorde. De heer de Graaf (KVP) vond het ontwerp niet urgent en ook de heer de Kadt (Arb.) had het juister ge acht als de zaak voorlopig was gela ten zoals ze was. De heer Weiter (KNP) betoogde, dat de schrapping van de Unie uit de Grondwet praema- tuur is. De heer Gerbrandy (AR) vond het ten aanzien van Nieuw Gui nea spijtig, dat men met de ene hand weggeeft wat men eerst genomen heeft. Hij achtte de herziening welke thans aan de orde is, praematuur. „Iedere Nederlander moet leren schieten" Leden van „Steun Wettig Gezag", hebben onlangs te Utrecht de lande lijke schietvereniging „De Vrijheid" opgericht. Deze vereniging stelt zich ten doel iedere Nederlander te leren schieten ter opvoering van de alge mene weerbaarheid. Zodra, de ko ninklijke goedkeuring zal zijn verkre gen, hoopt men van het ministerie van Oorlog munitie en geweren voor deze schietvereniging te verkrijgen. Pro-Franse kalief van Gafsa doodgeschoten Si Sliman Ben Hamoeda, kalief van Gafsa (Zuid-Tunesië), is Woens dagavond doodgeschoten. De aanval ler, die met een pistool was gewapend en wist te ontvluchten, schoot de ka lief in het hart. Het slachtoffer stond als pro-Frans bekend. KLOKKEN VOOR AMERIKA Een copie voor de slaapkamer van Margriet om die slaapkop te wekken Prinses Marijke heeft Donderdagmorgen in het Paleis Soestdyk aan haar moeder namens alle Nederlandse kleuters het kleinste klokje van het ca rillon, dat H.M. de Koningin als geschenk van het gehele Nederlandse volk tydens haar bezoek aan de Ver. Staten aan president Truman zal aanbie den, overgedragen. De kosten van dit carillon, dat ten copy zal zijn van het grootste en mooiste, dut Nederland heeft, namelijk van het stadhuis in Rotterdam bedragen drie ton. Dit bedrag zal door het Nederlandse volk bijeengebracht worden. Mr. L. G. Kortenhorst, voorzitter I beter is toevertrouwd dan aan de Ko- van de Tweede Kamer, zeide tijdens f ningin. Deze antwoordde, dat zij de plechtigheid in het paleis, dat hethoopt, overhandigen van dit geschenk aan 11 -1" president Truman wel aan niemand dat tegen Kerstmis Neder landse kerstklokken in Amerika kun- Nederlandse journalisten in Indonesië aangekomen De vijf Nederlandse journalisten, die enige maanden in Indonesië zul len verblijven als gasten van het In donesische ministerie van Voorlich ting zijn Donderdag aangekomen. Koningin Juliana, in het zwart gekleed met het oog op haar vertrek naar Engeland, en haar jongste dochter Marylie by het kleinste carillonklokje, dat de Koningin zo juist in ontvangst heeft genomen. Koningin en Prins in Londen aangekomen Koningin Juliana en Prins Bernhard zijn Donderdagmiddag op het vlieg veld Northolt bij Londen aangeko men. Ter begroeting waren aanwezig de hertog van Gloucester, een broei van koning George, generaal Sir Mi- les Dempsey. de Nederlandse ambas sadeur te Londen, jhr Michiels van Verduynen en vertegenwoordigers van de Britse regering. Koningin Juliana was in het zwart gekleed. Prins Bernhard droeg de ad miraalsuniform met een rouwband om de linkerarm. Het koninklijk paar heeft het noen maal gebruikt in „Clarence House", de Londense woning van Koningin Elisabeth. Behalve koningin Elisa beth zelf, zaten mede aan Koning Gustaaf Adolf en Koningin Victoria van Zweden, de hertog van Edin burgh en lord en lady Mountbatten. Nederlander chef van Europese marinestaf? Een. hoge officier van het hoofd kwartier van de strijdkrachten van het Atlantisch Pact in Europa heeft volgens A.F.P. te Parijs verklaard, dat een Europees leger onder leiding zou staan van een „gecombineerde stafcommissie" naar het voorbeeld van de commissie van stafchefs van Amerika. Aan het hoofd van deze commissie zou hoogstwaarschijnlijk een Fransman komen, mogelijk neraal Juin, een Itali'aarf zou stafchef van de luchtmacht en een Duitser stafchef van de landmacht kunnen worden. Een Nederlands of een Belgisch vlootvoogd zou dan als marinestaf chef optreden. De officier zei met na druk, dat een van deze sleutelposi ties ongetwijfeld aan een Duitser zou worden toevertrouwd, daar het even als Italië twaalf divisies ter beschik king zou stellen. Frankrijk zou veer- tièn divisies leveren. EEN FILM GEDRAAID TE MIDDELBURG Herverkaveling en beplanting, aanleg van sportvelden enz. Voor een aantal genodigden, waaronder burgemeester mr. dr. N. Bolke- stein van Middelburg, draaide Donderdagmiddag te Middelburg voor de eerste maal in Zeeland de film „Langs Ongebaende Klingen" van Herman van der Horst. Deze documentaire brengt het werk van de Nederlandse Heidemaat schappij in beeld en de cineast Van der Horst, heeft dit op ongemeen boei ende wijze gedaan. Met Wam Heskes en Hoib Orizand in de „hoofdrollen" werd het meer een speelfilm, dan een documentaire en zo krijgt de toe schouwer „spelenderwijs" een volledig overzicht van de werkzaamheden van de N.H.M. sedert haar oprichting in 1888. De directeur van de Ned. Heidemaatschappij, de heer Ir. J. A. Eshuis, sprak by deze première voor Zeeland een inleidend woord. Tot zover deze filmmiddag. Het werk van de Heidemaatschap pij is van veel betekenis voor Zee land geweest. Weinigen weten, dat deze maatschappij een vereniging is met als doel de verhoging der pro ductiviteit van de Nederlandse bo dem in de ruimste zin des woords. De leden zijn tevens de werkgevers, Op Walcheren werkt de Heide maatschappij aan de herverkaveling; thans is hiervan 30% gereed en dank zij het sinds 1950 verhoogde tempo der werkzaamheden hoopt men wind, weder en tal van andere facto ren dienende de nog resterende v„ 70% omstreeks 1956 als afgewerkt voor wie de*N.H.M. de opdrachten te- i te kunnen beschouwen. De nieuwe gen kostprijs uitvoert. Is zulk een percelen liggen straks aan behoorlijk opdracht in het belang van de Ne- begaanbare wegen, terwijl de nodige derlandse bevolking, dan wordt veel- zorg is besteed aan een goede ontwa- a.1 door een Rijksinstelling subsidie tering. Wanneer over vier h vijf ja- verleend aan de opdrachtgever. De ren, het gehele plan ten uitvoer zal Dienst Uitvoering Werken (DUW) riju gebracht, zal met recht van een doet dit bijv. indien een werk wordt ideale toestand gesproken kunnen uitgevoerd met werkloze arbeiders j worden. en de Cultuurtechnische Dienst geeft Naast deze belangrijke herverkave-te subsidie uit landbouwkundige over- j ling had de N.H.M. in de achterlig- voor de beplanting der terreinen van wegingen. gende jaren een groot aandeel in de 1 een groot aantal landgoederen, van herstelarbeid aan bouwwerken te Middelburg, en maakte zij het park De Griffioen plant- en zaaiklaar. Thans is het park Torenvliet naar het plan van de Stichting Nieuw Walcheren in aanleg vrijwel gereed. De plannen voor de aanleg van Mid delburgs nieuwe sportterreinen, even eens uit te voeren door de N.H.M., zijn in een vergevorderd stadium. In Vlissingen hield en houdt de „Heide- mij" zich intensief bezig met res pectievelijk de aanleg (begonnen in 1933) en thans het herstel van het voormalige Nollebos, dat begroot werd op een omvang van 25 ha. EN IN HEEL ZEELAND Sinds 1948 telt de N.H.M. in Zee land twee ambtsgebieden, namelijk te Goes (het oudste) en dat te Middel burg. Beide ambtsgebieden strekken zich uit over heel Zeeland. Aan tal van grote en kleine objecten werd en wordt gewerkt door tussen de 2000 en 2500 arbeiders, die thans bij de Ned. Heidemaatschappij zijn ge plaatst. Zo werd in Domburg een voetbal veld aangelegd, in Souburg een sport terrein, dat in aanleg brjna gereed is; in Arnemuiden begon de N.H.M. eni ge weken geleden met de aanleg van een voetbalveld, terwijl voor Koude- kerke eer. voetbalveld in voorberei ding is. Voor Westkapelle bestaat een plan tot uitbreiding en verbete ring van de bestaande sportterreinen. De „Heidemrj" droeg voorts zorg nen luiden als teken van dankbaar heid voor wat de Ver. Staten voor ons hebben gedaan en nog doen. Prinses Marijke, geheel onbevan gen en bijgestaan door twee kinde ren, wier ouders door oorlogshande lingen om het leven zyn gekomen - de 8-jarige Ria Schagen uit Soester- berg en de 15-jarige Rob Veenstra uit Baarn droeg daarna het klein ste klokje van het carillon aan haar moeder over, waarna zij met een ha mertje de goede klank probeerde. Het comité had voor prinses Marijke een tweede klokje laten vervaardi gen. dat een geschenk is van alle Ne derlandse klokkengieterijen. De Koningin besloot onmiddellijk, dat dit klokje voor een practisch doel zal worden gebruikt; „Ik zal het in de slaapkamer zetten om Margriet, die slaapkop, 's ochtends te wekken". Vishandel tussen Nederland en België per 1 Maart vrii Handel in garnaal binnen drie jaar geliberaliseerd De visserij-besprekingen tussen Ne derland en België, die Donderdag in hotel „Anneville" te Ulvenhout zijn gevoerd, hebben als resultaat opgele verd, dat per 1 Maart a.s. de handel in gezouten, gedroogde en gerookte haring vrij gemaakt is en voorts de handel in alle gezouten, gedroogde en gerookte vis, waaronder sprot. Weder zijds zal tussen 1 October en 15 No vember geen verse sprot worden In gevoerd. Maatregelen kunnen worden getrof fen teneinde eventuele storingen, voortvloeiende uit deze maatregel, op te heffen. Binnen twee jaar zal de handel in verse vis beneden de 40 centimeter worden vrijgemaakt. Omtrent deze vrijmaking zullen de bevoegde mi nisters nadere richtlijnen vaststellen. De handel in garnaal zal binnen drie jaar worden geliberaliseerd. Het aantal grensstations zal ten behoeve van de handel in vis worden uitge breid. Per 1 Maart zullen de grenssta tions Essen en Visé voor het weder zijdse vervoer van vis worden open gesteld. Afgesproken is, dat geen her-export binnen de drie landen zal plaats vin den. De besprekingen stonden onder lei ding van minister S. L. Mansholt en zijn Belgische collega van Verkeer, Seghers. Faure stelde de vertrouwenskwestie Zaterdag beslissing Donderdagmorgen heeft premier Faure van de motie van de regering over Franse deelname aan de Euro pese verdedigingsgemeenschap een vertrouwenskwestie gemaakt Zater dagmiddag om 3 uur zal over de mo tie worden gestemd. Het besluit om de vertrouwens kwestie te stellen werd genomen na een debat van 24 uur, tijdens het welk Gaullistische en communisti sche resoluties werden verworpen. boerenerven en villatuinen, in het ka der van de herverkaveling en naar plannen van het Staatsbosbeheer. Sinds 1946 bestaat er ook samenwer king tussen de N.H.M. en het bureau Oogstvoorziening en vanzelfspre kend is er nauw contact tussen de Ned. Heidemaatschappij en de Zeeuwse boeren. Het arbeidsterrein, dat de Neder landse Heidemaatschappy ook in Zeeland bestrijkt, is letterlijk en fi guurlijk bijzonder uitgestrekt. Dat vormt voor deze hardwerkende ver eniging geen beletsel om zowel aan kleine als aan grote objecten met oprechte toewijding te werken. Voor Zeelands bodem en dus voor Zeelands welvaart. VERWACHT; TIJDELIJKE OPKLARINGEN. Weersverwachting tot hedenavond: Zwaar tot half bewolkt en overwe gend droog weer. Matige tot zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1