PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prinses keerde als Koningin in Engeland terug De Zeeuwse tuinbouw dient beschermd tegen droogteschade BILT Kantlijn Vandaag DUITSE SOCIALISTEN BLIJVEN TEGEN HER-MILITARISATIE 195e Jaargang - No. 33 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv. W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, t 8.45 p. kw., fr. p. p. t 5.70 per kvr. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 8 Februari '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 Ct per mm, Minlmun p advenenUe t 3 Ing. mcdcdellngeo dnemaaJ tarief. Kleine advertenties (max a regel*) van 1—5 regels t L—- iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur, Vllsalngen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (bg.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Flnlandstraat 2, telef. 16. Terneuxen: Brouwerystr 2; Zlenltxee N Bogerdsti C 160 tel sa VANDAAG EEDSAFLEGGING. Koning George stierf aan trombose in kroonslagader Donderdagmiddag omstreeks half zes, kort voordat officieel werd me degedeeld, dat Koning George op Vrijdag 15 Februari te ruste zal wor den gelegd, landde op London Airport het vliegtuig, dat zijn dochter, thans Engeland's vorstin, terugbracht In haar vaderland. Het was de „Atalanta", hetzelfde toestel, waarmee de 25-jarige Eli zabeth als prinses haar reis naar Afrika maakte. Nu bracht het een Koningin naar Albion terug, een jonge vrouw, wier zo vertrouwde zon nige glimlach plaats had gemaakt voor ernst en droefheid. Maar ook in dit voor haar zo zware uur, deze moeilijkste ogenblikken in haar jonge leven, hervond men de innemende vriendelijkheid, welke haar eigen is. Toen zy, bleek maar rechtop, in haar auto naar Clarence House vertrok, wuifde zy met haar zwartgehandschoende handen naar de menigte, die by het vliegveld was samengestroomd om haar by de betreding van de vaderlandse bodem een stille, sympathieke groet te brengen. De „Atalanta" landde elf minuten eerder dan verwacht was. De afstand van 6500 kilometer was met slechts één tussenlanding, te El Aden in Ly- bië. afgelegd. Boven de Alpen heeft zij gedurende 20 minuten in de stoel van de tweede piloot gezeten en vele foto's van het landschap gemaakt. Koningin Elizabeth werd op het vliegveld ontvangen door minister president Churchill, haar oom, de hertog van Gloucester en vooraan staande politici, o-w. Attlee. De Ko ningin, die het vliegtuig het eerst verliet, droeg een zwarte hoed en een zwarte mantel over een donker groene iapon. Op Clarence House werd de Ko- In twee opeenvolgende vergaderin gen van de Middelburgse gemeen teraad is min of meer critiek ge oefend op burgemeester en wethou ders, omdat deze een verslag van de „officieuze begrotingszitting" ter pu blicatie aan de pers hebben verstrekt. De eerste maal in de vergade ring van 30 Januari jl. grondde de spreker zgn mening op de overwe ging, dat de openbare vergadering door die publicatie aan kleur zou verliezen. In de vergadering van 1 Februari kwam een ander lid op deze kwestie terug. Naar zgn oordeel moet een raadslid de gelegenheid hebben om door de behandeling van de begroting „in comité-generaal" op allerlei dingen in te gaan, die voor openbare behandeling niet van be lang zijn. Te dezer plaatse wezen wg er reeds op, dat de „officieuze be grotingszitting" allerminst on ze bewondering kan hebben. Ook niet wanneer de pers van deze raadsver gadering een overzicht krggt, nog minder wanneer dit overzicht tevo ren door burgemeester en wethou ders „zorgvuldig bekeken" is. En wanneer wg pleiten voor een volledig openbare behandeling van een gemeentebegroting door de gekozen vertegenwoordigers der gemeentelij ke burgerij, dan staan wij daarin niet alleen. In zgn boekje ,,Over plaatse- lgke begrooting" geselde niemand min der dan Thorbecke in 1847 reeds de behandeling in de, toen steeds, ge heime raadsvergaderingen en in het bgzonder de geheime behandeling van de gemeentebegroting. In de door hem tot stand gebrachte Gemeente wet vinden wg dan ook, terecht, de bepaling, dat „in eene besloten verga dering niet beraadslaagd, noch een besluit genomen (kan) worden over de plaatselijke begrooting en re kening" (artikel 50). Deze bepaling is nog steeds van kracht, ook voor de Middelburgse gemeenteraad. Of de behandeling van de begroting in een „officieuze" „besloten vergade ring" plaats vindt, maakt in wezen geen verschil. Wanneer dan een raadslid een (wettelijk verboden) behandeling van de begroting in comitérgeneraal voorstaat ter verzorging van „de kleine was, die niet eens altijd vuil behoeft te zijn", dan denken wij on willekeurig aan de vermaning van Thorbecke: „Tot hoe lagen stand het in gesloten vergaderingen soms daalt, stelt niemand, dan die er in zat, zich voor". („Over plaatselijke begroting". Herdruk 1947, blz. 49). En Thorbecke had, als raadslid van Leiden, in dit opzicht enige ervaring. Nogmaals, wy willen niet insinueren, dat het zover in de betrokken raden is gekomen, maar het zou zover kunnen komen, zeker wanneer een „tevoren zorgvuldig bekeken" ver slag (dit ter geruststelling van de raadsleden!) van de zitting wordt verstrekt. Er is nog een andere kant aan de ze kwestie. Er wordt in de laat ste jaren veel aandacht geschon ken aan de burgerzin. Algemeen be treurt men de betrekkelgk geringe belangstelling der burgers voor het eigen gemeentelijke leven. Een der middelen om deze belangstelling te stimuleren is een zo groot mogelijke openbaarheid van de zgde van het gemeentelgk bestuur. De ontwikke ling van de maatschappelgke en economische problemen heeft gedu rende de laatste decennia geleid tot een intensieve bemoeiing van de ge meentelijke overheid op een steeds omvangrijker terrein. Het zwaartepunt van het bestuur ls daardoor geleidelgk van de raad naar 't college van burgemeester en wet houders (roet hun ambtenaren) ver- nlngin begroet door haar grootmoe der, de 84-jarige Koningin Mary. Voor het eerst werd hier de konink lijke standaard gehesen. Spoedig na aankomst belde Koningin Elizabeth Sandringham op en sprak zij met haar moeder en zuster. Prinses Mar garet, die thuis gebleven zijn sinds een kerkbezoek in de ochtenduren. Vandaag zal Koningin Elizabeth de Tweede in een vergadering van de Raad des Konings de eed als sou- verein afleggen. Hierna zullen Ko ninklijke trompetters een fanfare ge ven en Elizabeth zal dan officieel tot Koningin en Hoofd van het Ge menebest worden uitgeroepen. De koninklijke heraut van de Orde van de Kouseband zal op het binnenplein van het uit de elfde eeuw daterende St. James Paleis de proclamatie voor lezen. Hoge hofdignitarissen, zullen daarna naar Charing Cross, Temple Bar en de Royal Exchange gaan om de aankondiging te herhalen. Van de Tower zullen 62 kanonschoten wor den afgevuurd. Na de eedsaflegging vertrekt de Koningin naar Sandringham. DE DOODSOORZAAK. De dood van Koning George is veroorzaakt door trombose in de kroonslagader. De Koning zal worden bijgezet in Windsor Castle. Het stoffelijk over schot zal Maandag -uit'Sandringham per trein naar Londen worden over- gebracht en Dinsdag, Woensdag en onderdag daaraanvolgend in West- minster Hall opgebaard liggen. Westminster Hall zal Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds voor het publiek geopend zgn. Het stoffelijk overschot is gebal semd. De kist is gemaakt van eiken hout, dat op Sandringham is gekapt. Westminster Hall is gebouwd dooi de zoon van Willem de Veroveraar. Bij het sterfbed vond men twee boeken, die de Koning heeft ingeke ken voordat hg insliep: een roman en een boek over vogels. Prinses Eli zabeth kreeg het overlijdensbericht te horen, toen zg met haar echtge noot in haar verblijf te Nyeri was teruggekeerd van een bezoek aan een in de buurt gelegen hotel, dat in de boomtoppen is gebouwd. Zy rustte uit in de lounge, toen men haar het droeve nieuws kwam mededelen. Zg barstte in tranen uit, doch herwon spoedig haar zelfbeheersing. De hertog van Windsor vertrok Donderdag met de Queen Mary uit New York. Zijn echtgenote maakt de reis niet mee. Voorts staat reeds vast. dat Koningin Louise en Koning Gustaaf Adolf van Zweden de begra fenis zullen bijwonen. Waarschijnlijk zullen ook de Koning en de Koningin van Denemarken komen. Het Griek se koningspaar zal de plechtigheid bgwonen, indien Koning Paul, die onlangs een knie ontwrichtte, in staat zal zijn, de reis naar Engeland te maken. Koning Farouk van Egyp te zal zich laten vertegenwoordigen door een delegatie onder leiding van Prins Abdel Moheim. Ook president Auriol en minister Schuman zullen aanwezig zijn, even als diens Amerikaanse collega Ache- son. De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, mr. D. U. Stikker, heeft Donderdag een bezoek van is het 10 jaar geleden, dat Todt, de bouwer van de West- wall en vele belangrgke Duitse autowegen, „bg een dienstreis door een vliegtuigongeval om het leven kwam". schoven. Dit is verklaarbaar. Het ge volg is echter, dat het eigenlijk be stuur thans in feite berust bg 't in be slotenheid vergaderende college van burgemeester en wethouders en niet meer bg de in openbaarheid beraad slagende raad, wiens functie is terug gebracht tot een controlerende en tot het aangeven van de algemene richt lijnen voor het te voeren beleid. Dit moet o.i. voor de raad echter een re den te meer zgn om althans zeker datgene, wat hem in feite nog van zgn taak rest, in zo groot mogelijke openbaarheid te behandelen. Daarop heeft de burgery, wier vertegenwoor diger hg is, recht. rouwbeklag afgelegd ten huize van de Engelse ambassadeur. De Sowjet-minister van buitenland se zaken, Wysjinski, heeft de Britse ambassadeur te Moskou een condo- leantiebrief doen toekomen van de president van de Sowjet-republiek, Sjwernik. IN KOREA. Aan de officieren en manschappen van de Britse divisie in Korea is door middel van saluutschoten kond gedaan van de troonswisseling. Toen de laatste granaat fluitend in de richting van de Noordelijke linies was verdwenen, hieven de Britse, Nieuw-Zeelandse en Canadese ka nonniers een gejuich aan ter ere van de nieuwe vorstin. De Noordatlantische Raad van plaatsvervangers te Londen heeft in verband met het overlijden van Ko ning George aanbevolen, dat de bij eenkomst van de NATO-raad te Lis sabon tot 20 Februari wordt uitge steld. Churchill eerde Koning George „De dood kwam als een vriend De Britse premier Winston Chur chill heeft Donderdagavond In een radiotoespraak tot het Britse volk eer bewezen aan wijlen Koning Geor ge, die in de afgelopen maanden „met de dood wandelde alsof de dood een metgezel was. een kennis, die hij herkende en niet vreesde." „Tenslotte kwam de dood als een vriend en, na een gelukkige dag van zonneschgn en sport en nadat hij de genen, die hem het meest lief had den, goeden nacht had gezegd, viel hg in sla^p zoals iedere man of vrouw, die er naar streeft God en niets anders te vrezen, mag hopen te kunnen doen." Churchill prees de Koning :als vorst, mens, vader en echtgenoot en zijn moed in oorlogs- en vredestgd. Hg bracht hulde aan Koningin-moe- der Elizabeth, die haar echtgenoot steunde in al zijn moeilgkheden en problemen. Churchill besloot: „Het bewind van onze koninginnen was beroemd. Nu wij de tweede Koningin Elizabeth hebben, die eveneens in haar 26ste levensjaar de troon besteeg, worden onze gedachten bgna 400 jaar te ruggevoerd naar de schitterende fi guur, die in vele opzichten belichaam de de grootheid en vitaliteit van het tijdperk van Elizabeth." De gezondheidstoestand van Koningin Mary. Naar A-F.P. meent te weten, heb ben artsen Donderdag twee maal een bezoek gebracht aan Koningin moeder Mary, de moeder van de overleden Engelse Koning. Men zou vrezen, dat de schok van het over igden van haar tweede zoon schade lijk voor haar gezondheid zou kun nen zgn. Niets zou echter op een achteruitgang van haar gezondheids toestand wgzen. Zeventig Philippijnse athleten verdronken Een Philippijns vaartuig, aan boord waarvan zich tachtig athleten bevonden, die terugkeerden van een bijeenkomst van sportslieden, is ver gaan. Zeventig athleten zgn verdron ken. RIJNWATER BEKOELDE DEMONSTRANTEN. Adenauer kondigde aan, dat Duitse divisies voorlopig toch uit vrijwilligers zullen bestaan. Tegenover het vaste voornemen van bondskanselier Adenauer en zjjn coalitie om te trachten, ondanks de huidige moeilijkheden, voort te gaan op de weg naar een Europees leger, heeft de sociaal-democratische op positie in de West-Duitse Bondsdag Donderdag opnieuw haar besliste af wijzing van het huidige project gesteld. Zy heeft ontbinding van dc Bondsdag geëist en nieuwe verkiezingen, omdat naar haar overtuiging het in 1949 gekozen college geen volmacht heeft meegekregen om over militaire vraagstukken te beschikken. De eerste helft van het met grote I zorgdheid over de jongste moeilgkhc- belangstelling tegemoet geziene de-1 den op de weg naar het Europese le lie Franse regering heeft Strceks middernacht met 292 tegen 275 stemmen het vertrouwen van de nationale vergadering gekregen. Met een meerderheid dus van slechts ze ventien stemmen. Premier Faure had aan de kwes tie van voorrangsbehandeling van een wetsontwerp inzake hervormin gen op het gebied der lonen een vertrouwensvotum gekoppeld. Drie ministers bezoeken Friesland De ministers van Binnenlandse Za ken,, van O.. K. en W„ en van Justitie verblijven thans voor enkele dagen te Leeuwarden, waar zij zich op de hoog te willen stellen van actuele kwesties met betrekking tot de Friese beweging en het Friese culturele leven. De besprekingen, die de ministers met een groot aantal vooraanstaande personen houden, zullen o.a. gaan over het onderwijs in het Fries, de Friese eed en het Fries in de rechtzaal. Paling deed gemaal stilsiaan Het electrische gemaaltje van het waterschap Het Kamerhop, naby De Rgp, stond dezer da gen plotseling stiL Toen de machinist een onder zoek instelde, bleek een paling van ruim drie kilo tussen de schoepen te zitten. Het beest werd uit zgn hachelgke positie bevrgd. De lengte van de vis was ruim 90 centimeter. _r Straaljager verongelukt. Bestuurder gedood. Donderdagmiddag Is een straalja ger der Luchtstrydkrachten op de vliegbasis Leeuwarden verongelukt. De bestuurder, de 26-jarige res. ser geant-vlieger L. W. Kohier alt Naar- den, werd op slag gedood. Het vliegtuig, een Thunderjet. nam deel aan een gevechtsoefening. Het was geiyktijdig met drie Meteors in de lucht en stortte neer tussen Mars- sum en Beetgumermolen, aan de rand van het vliegveld. Ooggetuigen zagen een grote steekvlam uit het veronge lukte toestel omhoog schieten. Tot Ver in de omtrek werd de slag ge hoord en in de binnenstad van Leeu warden dreunden deuren en ramen. bat is vrij rustig verlopen. De buiten kant van het parlementsgebouw ver toonde een normaal beeld, echter al leen dank zg het feit, dat een sterke politiemacht op de been was gebracht om demonstranten op een afstand te houden. Inderdaad waren honderden vrouwen opgekomen om tegen de be wapening te demonstreren, doch slechts een kleine groep daarvan rond 150 slaagde er in tot de na bijheid van het gebouw door te drin gen. De politie moest naar de water slang grijpen om met yskoud Rynwa- ter de situatie meester te worden. De eerste ronde van het grote de bat heeft niet veel opzien gebaard. Min of meer verrassend was het. dat Adenauer aankondigde, dat de Duit se divisies voorlopig uit vrgwilligers zullen moeten bestaan en dat eerst op een later tijdstip de instelling van een dienstplicht zou moeten worden overwogen. De zwenking naar het vrijwilligersleger was sedert enige tyd geëist door de liberalen in de re gering. Adenauer heeft overigens zijn be- Scherpe Britse nota aan Egypte. Engeland stelt Egyptische regering aansprakelijk voor rel'ctjes te Caïro. In een nota aan de Egyptische rege ring heeft Engeland zijn groot misnoe gen uitgesproken over de onlangs in Caïro uitgebroken ongeregeldheden. De relletjes waren niet spontaan ge pleegd, maar lange tyd voorbereid, al dus de nota. Engeland heeft sterk de indruk gekregen, dat de toenmalige Egyptische regering de terroristen bg hun verzet heeft gesteund. De Britse regering stelt Cairo aansrpakelijk voor de schade, die uit de ongere geldheden is ontstaan. Het Egyptische blad „Al Missi" ver wacht, dat een „acute crisis" tussen Egypte en Engeland zal ontstaan, wan neer de Britse ambassadeur te Caïro, Sir Ralph Stevenson, nieuwe geloofs brieven moet overhandigen met het oog op de nieuwe titel, die koning Fa- roek onlangs heeft aangenomen. Egypte zou, volgens dit blad, niet langer de geloofsbrieven van buiten landse vertegenwoordigers accepteren, welke niet gericht zijn aan „de ko ning van Egypte en Soedan". Tot dus ver hebben slechts enige landen de nieuwe titel van Faroek erkend. TERRORISTEN GEARRESTEERD. De Egyptische politie heeft in de af- gelopen drie dagen meer dan 500 „ter roristen" in de Suez-Kanaalzóne en in het deltagebied gearresteerd. Koning Faroek heeft premier Ma- her Pasja opdracht gegeven het ka binet te hervormen. BETERE WATERHUISHOUDING NODIG. Aanmerkelijk verlies in 1947 en 1949 Wie zgn oor eens te luisteren legt by deskundigen en dan verneemt, dat door verdroging in regenarme zomers de opbrengsten van boomgaarden tot de helft kunnen terugvallen en zelfs in normale zomers verliezen van tien tot twintig procent optreden, zal tot de conclusie moeten komen, dat in Zeeland de strgd om 't behoud van nuttig water van even groot belang is als de eeuwenlange en reeds zo vaak besproken worsteling tegen 't over tollige water. De juiste waterhuishouding is voor de Zeeuwse land- en tuinbouw een probleem van de eerste orde geworden, dat dringend om een oplossing vraagt. In het vierde deel van „Boor en Spade", een publicatie van de Stich ting voor Bodemkartering, trekt in dit verband een bgdrage van ir. J. Butgn de bgzondere aandacht. Hier in wordt sterk gedocumenteerd aangetoond, hoe verbreid de schade is welke 'n droge periode als in de ja ren '47 en '49 aan de Zeeuwse tuin bouw werd aangericht. Een schade die overigens in minder droge jaren zg 't dan ln lichtere mate, ook zichtbaar wordt in productieverschillen van gewassen op droge en vochthoudende gronden. Sterk sprekende cgfers over de verbreiding van de droogteschade in 1947 en 1949. Op Walcheren leed toen op 80% van de voor groente teelt gebruikte kreekruggronden schade door gebrek aan voldoende water. Voor de fruitteelt waren deze percentages in de Kraayertpolders 80%, in Heinkenszand e.o. 100%, Driewegen e.o. 30%, Kapelle e.o. 20%, Wilhelminapolder 50%, jonge polders in de Zak van Zuid Beveland 30-80%, de duinrand van Schouwen 30%, de jonge polders in Z-O. Wal cheren 20% en de polders rond de Braakman (Z.V1.) 60%. Op al deze plaatsen was de invloed van de droog te duidelgk waar te nemen. In de groenteteelt bleek ondanks alle be sproeiing de productie niet te hand haven en in de fruitteelt viel het blad voortgdig af, „verbrandde" of wel de vruchten bleven ver bij de normale grootte ten achter. DE BODEM Deze schade komt voor op bodem profielen met zavel als boven grond, op geringe diepte gevolgd door een ondergrond van grof zand. Indien het zand dieper dan 1 m. voorkomt, treedt geen verdroging op. Evenmin indien het grondwater min der dan 40-50 c.m. beneden de zavel- laag daalt. In de omgeving van Ka pelle wordt veelvuldig een profiel van lichte zavel, gelegen op fgn matig grof zand aangetroffen. Deze zavel- laag kan wel tot 1 m. dik zijn. Het grondwater daalt hier dieper dan 2 m. Ook by deze profielen geven de dunste plekken van lichte zavel de meeste verdroging. De beworteling op droge profielen met een onderliggende zandlaag en lage grondwaterstand blgft strikt be perkt tot de zavellaag. Het dieper lig gende vochtige zand boven 't grond water kan tengevolge van de droge zandlaag door de wortel niet bereikt worden. GEBREKS VERSCHIJNSELEN Bg de fruitgewassen openbaren de gevolgen van de droogte zich o.m. door gebreksversehijnselen. Men vindt deze in de hevigste mate op de droogste plekken van een perceel. Zlnkgebrek, magnesiumgebrek, man- faangebrek, kaligebrek en gzerge- rek zgn geen zeldzame begeleiders van de verdroging. In 1949 kwam schurft ook meer voor op fruitbo men. die door droogte leden dan op fleurige exemplaren. Er zgn dus alleszins redenen om zich ernstig over dit droogteprobleem te beraden. Dit klemt nog temeer, omdat ook in normale zomers als in 1950 nog verdroging voorkomt. Zo kwam in dat jaar door een verbor gen gebrek aan vocht by een per ceel lucerne 40% verschil tussen de opbrengst van een goed en een te droog bodemprofiel in de eerste en laaste snede voor. (Vervolg op pag. 2) :er niet verborgen. Integendeel, hy eeft de vrees geuit, dat ln Frankrijk plotseling weer een anti-Duitse geest de overhand gewonnen heeft, die er naar streeft „terug te komen op over eenkomsten die tussen de delegatie» gemaakt zyn". De kanselier ging zelfs zover daarachter een directe in vloed van de Sowjet-Unie te zoeken. De kanselier heeft het uiterste ge daan om de indruk weg te nemen als zou Duitsland haar wensen in ultima tieve vorm als voorwaarden voor zijn verdere medewerking willen stellen. Tijdens de zitting riep staatssecreta ris Hallsteln speciaal nog eens de buitenlandse pers bijeen om het be staan van zulk een ultimatum ten stelligste te ontkennen. Wat de Sa&r betreft ze 1de Ade nauer o.m.: „Wy voelen ons zeer ver stoord. Wy eisen dat eindeiyk aan de Saar eens democratische vrijheden worden gegarandeerd". Duidelijker nog was hij Inzake de N.A.T.O.: „Het ls voor leder duidelijk, dat wy onder geen omstandigheden jonge Duitsers eenvoudig onder een orgaan zullen stellen, op welks functioneren wy geen invloed hebben. Het ls voor mjj bulten twyfel, dat wy, wanneer wy In het Europese leger treden, eens ook Ud der N.A.T.O. zullen worden". DE OPPOSITIE. De woordvoerder der sociaal demo craten, Erich Ollenhauer, heeft met zijn antwoord aan Adenauer getoond, dat zijn partij de huidige moeilgkhe den der regering wil uitbuiten om zelf aan de macht te komen. Vastbe sloten klónk het socialistische „Nein". Wèl hebben de socialisten op nieuw afstand genomen van de „Ohne mich" beweging der principiële te genstanders der herbewapening, maar zg verzetten zich er tegen dat de regering de bevolking een besluit zou willen opdringen, waarvoor deze nog niet rijp zou zgn. Duitslands by- drage aan de versterking der demo cratische wereld zou allereerst voor namelijk op het sociale terrein moe ten liggen. De leider der liberale fractie. Euler. heeft in de loop van het debat ge meend meer kracht te moeten bijzet ten aan Adenauers verlangens ten aanzien van de N.A.T.O. Duitsland moest volgens hem zo snel mogeiyk lid worden. Ook eiste hy de vrijlating van ex-veldmaarschalken Kesselring en Von Manstein. Max Reimann (communist) zeide, dat de Duitse jeugd zich tegen de dienstplicht zal verzetten. GEVANGEN IN NEDERLAND. Een woordvoerder van de Chris ten-democraten, prof. Eduard Wahl, zeide, dat 86 Duitsers nog steeds ge vangen werden gehouden in een Ne derlands kamp. Hg achtte het. zolang Duitse soldaten gevangen gehouden worden in geallieerde kampen, onmo gelijk voor andere Duitsers weer sol daat te worden. (Inmiddels heeft het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken Duitse persberichten tegengesproken, volgens welke binnenkort een Neder lands-Duitse commissie ingesteld zou worden om de gevallen van „nïet-cri- minele krijgsgevangenen" te bestu deren). De debatten zullen vanochtend worden voortgezet. De liberalisatie in de Benelux-visserijsector. CONFERENTIE TE BREDA. Zoals bekend is, bestaan er van Belgische zijde bezwaren tegen de vrijmaking van het inter Benelux- handelsverkeer in vis per 1 Januari 1952, conform de bepalingen van het protocol van Oostende van Juli 1950. Op voorstel van minister Mansholt zullen deze bezwaren het onderwerp van bespreking uitmaken tgdens een conferentie, welke op 14 Februari a.s. te Anneville bij Breda zal worden ge houden. Van Belgische zijde zal aan de conferentie worden deelgenomen door de heer Segers, minister van verkeerswezen en enkele van zijn ambtenaren. De Nederlandse delega tie zal bestaan uit minister Mansholt, mr. J. J. van der Lee. mr. F. G. van Dijk, drs. D. J. van Dgk. ir. W. G. A. Lammers en ir. I. P. L. Bouwman. DE VERWACHT: GUUR. Geldig tot Vrijdagavond. Half tot zwaar bewolkt met regen en hagelbuien. Krachtige en aan de Waddenkust nu en dan harde tot stormachtige Noord-Westelijke wind. Kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1