PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Franse invoerbeperkingen uiterst nadelig voor Zeeuwse visserij Adenauers verklaring werd „verkeerd uitgelegd" 0E BILT Kantlijn He Vandaag ZITTING VAN DE VERENIGDE NATIES DINSDAG GESLOTEN 195e Jaargang - No. 31 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. E. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5,70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 6 Febr. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 CL per mm. Minimum p advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tanef. Kleine advertenties (max s regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel rncer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2801 of 2160). M'burg Londense I Goes L. Vorststr 63, tel. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Terneuren: Brouwerijstr 2: Zierlkiee N Bogerdatt C 100 tel 26 WEST-DUITS MINISTERIE VERKLAART Waarnemers zien in tegenspraak een diplomatieke manoeuvre Een woordvoerder van het Westduitse ministerie van buitenlandse za ken heeft de berichten tegengesproken, volgens welke kanselier Adenau er gezegd heeft, dat hy het verdrag voor een Europees leger niet zal on dertekenen voordat de Westduitse wensen ten aanzien van de Saar- kwestie en de vertegenwoordiging in het Atlantisch pact zijn ingewilligd. Buitenlandse waarnemers menen volgens Keuter, dat gepoogd wordt de uitwerking op de buitenwereld van Adenauers woorden, die bedoeld wa ren voor „intern partygebrulk", te verzachten. Zij twijfelen aan de uitwerking van de tegenspraak, daar de ver klaring van Adenauer is afgelegd op een vergadering van leden zijner Christendemocratische party. Een lid van deze partij, die deze bijeenkomst heeft bijgewoond, heeft tegenover Reuter bevestigd, dat de kanselier de gewraakte woorden inderdaad heeft gebezigd. Volgens het minis terie van buitenlandse zaken zou hij er echter voor gezorgd hebben, dat zyn toespraak niet het karakter kreeg van een ultimatum. Zijn eigen partijgenoten zouden de zaak te ge makkelijk hebben opgevat. De bui tenlandse waarnemers zijn van oor- In de begrotingszitting van de ge meenteraad der Zeeuwse hoofd stad is een verzoek behandeld van de V.V.V. in Walcheren om voortaan een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 0.10 per inwoner. Dit zou neerkomen op een bedrag van 2150. per jaar. Het college van B. en W. achtte dit verzoek klaarblij kelijk niet voor inwilliging vatbaar en stelde de raad voor om een subsi die te verlenen gelijk aan het bedrag, dat door de V.V.V.-leden aan contri butie byeen wordt gebracht. Dit komt neer op een jaarlijks subsidie van rond 1200.Enkele raadsleden, overtuigd van het grote nut van het V.V.V.-werk voor een eiland als Wal cheren in het algemeen en een stad als Middelburg in het bizonder, stel den voor om tóch 2000.subsidie te geven. Met 98 stemmen werd dit voorstel verworpen en dat van B. en W. aanvaard. Het gevolg van een en ander is, dat de V.V.V. op Walcheren ook dit jaar weer met sterk gebonden handen zit en niet zoveel activiteit kan ontwik kelen als zij gaarne zou willen. Het zou onjuist zijn om naar het Zuiden te kijken en wat Zeeland ter bevordering van het vreem delingenverkeer doet te vergelijken met wat Oost- en West-Vlaanderen daarvoor op tafel leggen. Nederland is nu eenmaal een arm land en Zee land met zijn gebrek aan industrie, zyn dure waterkeringen en zijn zeer hoge herstellasten een arme provin cie. Voor Nederland èn voor Zeeland is de vreemdelingenindustrie evenwel van de grootste betekenis. En in dit licht bezien komt het vreemdelingen verkeer er, wat de subsidies aangaat, in Zeeland wel zeer schamel af. De provincie geeft aan de Provin ciale V.V.V. een subsidie van ten hoogste 6000.Middelburg aan zijn V.V.V. op Walcheren van 1200. Overal in den lande geeft men meer en in steden, die wat hun toeristische betekenis aangaat met Middelburg vergeleken kunnen worden, is een subsidie van 0.10 per inwoner vol gens door de Alg. Ned. Ver. v. Vreem delingenverkeer verstrekte gegevens algemeen gebruikelijk. Vlissingen geeft zijn V.V.V. wel een subsidie van 2000.Middelburg kan het niet over het hart verkrijgen...... r et is niet onze bedoeling daar B. en W. een al te zwaar verwijt van te maken. Ook de gemeen ten zijn ten slotte slecht bij kas. MaarB. en W. stelden zich op het standpunt, dat de gemeente niet verder kan gaan dan wat de V.V.V. zelf aan subsidies bijeen brengt. En dit argument lijkt ons in sterke mate aanvechtbaar. De V.V.V. ontvangt inderdaad per jaar aan contributies een bedrag, dat de 1200.niet te boven gaat. Dat is niet veel, maar herhaalde pogin gen om de contributies op te voeren, hadden geen succes. Helaas moet ge constateerd worden, dat er Horecabe drijven en middenstandszaken in de Zeeuwse hoofdstad zijn, die menen, dat ook zonder propaganda de toeris ten wel zullen komen en daarom het V.V.V.-werk overbodig achten. Er zijn Horecabedrijven, die per jaar aan de V.V.V. een contributie betalen van zegge en schrijve één rijksdaalder! Ondanks herhaalde pogingen van de V.V.V. om méér contributie los te branden. Onder die omstandigheden heeft reeds voor de oorlog de V.V.V. ge tracht om andere bronnen van in komsten aan te boren. Zij begon een er in daarmede haar bruto inkomen met rond 4000.per jaar te ver hogen. Dat stelde haar in staat om ook met een kleine contributie naar verhouding veel te doen. Zo bekeken is de eis aan V.V.V. meer contributie en anders geen ho gere subsidie min of meer onredelijk. Men mag van een bestuur, bestaande uit leden, die het V.V.V.-werk in hun vrije tijd en volkomen belangeloos doen, niet meer verwachten dan er reeds gedaan wordt. Ten slotte zijn de ruim 5000, die deel, dat de opmerking van Adenau er, wanneer ztf niet was tegenge sproken, zyn kansen op een ontmoe ting met de drie Westelijke minis ters van buitenlandse zaken te Lon den zou verkleinen. Volgens Reuter hebben de drie Westelijke hoge commissarissen voor Duitsland en de bondskanselier Dins dag belangrijke kwesties opgelost met betrekking tot de overeenkom sten, die het bezettingsstatuut zullen vervangen. De Westduitse eisen be treffende Saarland en de toelating van de bondsrepubliek tot de N. A. T. O. kwamen echter niet ter spra ke. Een woordvoerder van de West duitse regering verklaarde Dinsdag pa afloop van een kabinetszitting, die verscheidene uren duurde, dat de houding van de bondsregering ten aanzien van de Saarkwestie niet ge wijzigd is. Het kabinet heeft Dinsdag het herziene wetsontwerp betreffende verkiezingen in geheel Duitsland aangenomen. Men verwacht, dat het vandaag, wanneer het in de Bonds dag wordt behandeld, het grote Franse premier stelt vertrouwenskwestie. De Franse minister-president Fau- ré heeft Dinsdagavond in de nationa le vergadering de vertrouwenskwes tie gesteld over het verzoek om met spoed het wetsontwerp in bespreking te brengen betreffende de invoering van een glMenöeloonschaal. De stemming zal Donderdagmiddag om 3 uur.wprden gehouden. Overstromingen teisteren Zuid-West-Frankrijk. Zeven mensen hebben het leven verloren by de overstromingen in Zuid-West-Frankryk. Op sommige plaatsen staat het overstroomde land drie meter onder water en honderden mensen, die weigeren hun hulzen en boerderyen te verlaten, verkeren in grote moeilijkheden. Agen met een bevolking van 33.500 mensen staat voor driekwart blank. Met hef- schroefvliegtuigen zoekt men naar geïsoleerde gezinnen. De spoorlijn tussen Bordeaux en Toulouse is afge sneden. Gevaar dreigt voor Marmande (12.000 inwoners), waar nieuwe wa tervloeden tegen de oude fortificaties beuken. Dinsdag stond het water in de stad reeds 40 cm. hoog. Een ge deelte van Dax overstroomde, door dat twee dijken doorbraken. Aan de voet van. de Pyreneeën is zware schade ontstaan. Dank zij de verle den jaar gebouwde stenen verster king om de grot van Lourdes en an dere kerkelijke gebouwen aldaar zijn deze niet door het water aangetast De sneeuwval in Zwitserland is de laatste etmalen zo groot geweest, dat lawinegevaar is ontstaan. Door een sneeuwstorm in de Vogezen zijn de soldaten in het fort de Servance ge ïsoleerd. Pogingen om het fort met behulp van een bulldozer te bereiken, moesten worden gestaakt. Opnieuw versterking der deviezenpositie. Blijkens de verkorte balans van de Nederlandsche Bank per 4 Februari is onze deviezenpositie opnieuw ver sterkt. De netto reserve is gestegen tot 71414 millioen, waarmede goud en deviezen tezamen thans een be drag uitmaken van 1910 millioen. Het saldo van de schatkist is ge stegen van 142 millioen tot 232 millioen. dit bestuur jaarlijks bijeen brengt, een veelvoud van wat particulieren en gemeente samen ter beschikking stellen. Intussen zit V.V.V. met krappe beurs. Uit Amerika, uit Engeland, uit België, uit Frankrijk, van alle zijden komen verzoeken om propa gandamateriaal, in grote hoeveelhe den liefst. Aan al die verzoeken kan niet worden voldaan. Reclamemate riaal vergt grote uitgaven tegenwoor dig. Het vreemdelingenbezoek kan ieder jaar teruglopen. De bedragen, die de toeristen uitgeven worden reeds la ger. Jammer daarom, dat het gemeen tebestuur niet kon besluiten een zelf de bedrag aan de V.V.V. te geven als Vlissingen doet. En dubbel jammer, dat de Middelburgse burgery nog al tijd niet voldoende inziet, van hoeveel betekenis het vreemdelingenverkeer voor de Zeeuwse hoofdstad is. Op den duur zal men daarvan de wrange vruchten plukken. meerderheid van stemmen wordt aangenomen. Volgens A.F.P. wordt in het ontwerp een bijeenkomst van de vier bezettingsmogendheden voor gesteld voor de organisatie van vrije verkiezingen in geheel Duitsland. Het Oostduitse parlement heeft, zoals bekend, vorige maand een ei gen ontwerp aangenomen en voorge steld dit, evenals het Westduitse ont werp, op een conferentie van West duitse vertegenwoordigers te bespre ken. De Bondsdag zou de regering vandaag opdracht geven een derge lijke bijeenkomst te beleggen en bo vendien het wetsontwerp in te die nen bij de commissie der Ver. Naties voor Duitsland, met het verzoek haar invloed aan te wenden, opdat de con ferentie inderdaad kan worden ge houden. Let vluchtte uit Russische ambassade. Achtervolging in de stralen van Stockholm. Dinsdag is een 25-jarige Let uit de Russische ambassade te Stockholm ontvlucht, nadat twee Russische di plomaten getracht hadden hem tegen te houden. De man rende onder het uitroepen van „ik word vervolgd" de straat op. De Russen zetten onmiddellijk in een auto de achtervolging in. De Let wist echter te ontkomen in een werk plaats in de buurt. Toen de politie, die telefonisch gewaarschuwd was, verscheen, trokken de Russen zich terug. De Let, wiens naam niet bekend werd gemaakt, deelde de politie mee, dat hij een week geleden in Stock holm was uangekomen. Daar had hij een landgenoot ontmoet, die hem aanbood voor onderdak te zorgen. Dit bleek echter de Russische ambas sade te zijn, hetgeen hij pas bemerk te, toen hy binnen was. Volgens zijn zeggen werd hij aangevallen door vijf mannen, die hem vertelden, dat hij naar het vliegveld zou worden ge bracht voor transport naar Rusland. Toen hy een mes had getrokken, hadden de Russen hem dit afhandig gemaakt en hiermee de voering van zijn kleding stukgesneden, op zoek naar „geheime boodschappen". De Let had zich echter "weten los te rukken en de straat kunnen bereiken; wordt de bekende Neder landse figuur-, bloemen- en stil levenschilder Wilm. H. M. Wou ters te Amsterdam 65 jaar. ...In dit rubriekje werd giste ren een onjuiste mededeling opgenomen over de slag op de Java Zee. Deze slag werd ge leverd op 27 Februari. De krui ser Sumatra heeft de slag overleefd. VJ In de Amerikaanse staat West Virginia, heeft (le losgeslagen Ohio-rivier deze auto's die geparkeerd stonden in de stad Wheeling, meegesleurd. Overdadige regens in Januari heeft de rivier uit haar oevers doen treden. Tien personen vonden de dood en 10.000 werden dakloos. De schade wordt iu de millioenen geschat. Bosbrand beschadigde observatorium. In de streek van Melbourne in Australië woeden de hevige bosbran den nog steeds onverminderd voort. Talrijke huizen zijn verbrand cn de inwoners van Mount Ma eed on hebben opdracht gekregen de plaats te verla ten. Het observatorium van Mount Stromio, waar men alles ln het werk stelde om de vlammen te stuiten, heeft zeer geleden. De astronomische uitrusting vin dit observatorium werd tot de beste ter wereld gere kend. Het eigenlijke observatorium, het hoofdgebouw en de archieven zfln gespaard gebleven. Volgens een schatting zou de scha de aan de uitrusting 200.000 pond sterling bedragen. Nederlanders in vrijheid gesteld In Djakarta zyn dr. ir. ter Brugge, waarnemend hoofd van de dienst van mijnbouw, dr. A. L. Simons van de geologische dienst en dr. M. E. Ak- kerswijk van de afdeling geologie der faculteit van technische wetenschap weer op vrije voeten gesteld. Zij werden enige maanden geleden gear resteerd, omdat zij wetenschappelijke gegevens over Nieuw Guinea zouden hebben verzameld. Truman stalt zich candidaat. President Truman heeft besloten zijn naam op de candidatenlyst voor de voorverkiezingen in New Hamp shire te plaatsen. Hij heeft verklaard te zyn gezwicht voor het verzoek van de voorzitter van de democrati sche partij, Frank McKinney en „vele goede democraten In New Hamp shire". Interpellatie over de broodprijs aangevraagd. (Van onze parlementaire redacteur) De communistische heer Hakon heeft Dinsdagmiddag in de Tweede Kamer een interpellatie aangevraagd over de verhoging van de broodprijs en over de maatregelen, die de rege ring eventueel denkt te nemen om te voorkomen, dat het levenspeil van de mensen met kleine inkomens nog meer daalt, tengevolge van verdere prijsverhogingen, die uit de stijging van de broodprijs zullen voortvloeien. Over dit interpellatie-verzoek zal de Kamer vanmiddag beslissen. Bij de aanvang'van de vergadering hebben de Kamervoorzitter, dr. L. G. Kortenhorst, en de minister-presi dent. dr. W. Drees, de overleden oud minister van waterstaat, jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, herdacht. Belgische Senaat keurt plan-Schuman goed. De Belgische Senaat heeft Dins dag het plan-Schuman met 102 te gen vier stemmen, bij 58 onthoudin gen, goedgekeurd. De communisten stemden tegen en de socialisten ont hielden zich, omdat zij vrezen, dat de uitvoering van het plan zou kun nen leiden tot de sluiting van vele Belgische kolenmijnen, waarvan de productie „on-economisch" is ge noemd. VOORZITTER KREEG EEN HAMER. Politieke toekomst van Korea wordt niet besproken. De algemene vergadering voor de Verenigde Naties heeft Dinsdag te Parys haar zesde zitting, die drie maanden heeft geduurd, beëindigd. Engeland heeft deze zitting „belangrijk" genoemd. Van Sowjet-Rus- sische zijde ls echter verklaard, dat geen besluiten zijn genomen die de moeite waard zyn. Terwijl het paleis Chaillot in voor jaarsachtige zonneschijn baadde, ver lieten de afgevaardigden van 60 lan den het Dinsdag voor de laatste maal. Toen het laatste agendapunt was afgehandeld, bracht secretaris generaal Trygve Lie hulde aan de voorzitter van deze assemblee, de Mexicaan Padilla Nervo. Als aan denken bood hij hem een voorzitters hamer met inscriptie aan. De Franse minister van buiten landse zaken Schüman - merkte op. dat de resultaten niet altyd zo groot zijn geweest als verwacht werd, maar dat door persoonlijk contact „het vertrouwen in de goede wil van de mensen, onverschillig hun opvattin gen en soms hun doelstellingen" is versterkt. „Ondanks heftige woorden en nog onopgeloste problemen heeft de as semblee bijgedragen tot verwerkelij king van de doeleinden die wij allen nastreven. Wij kunnen moed putten uit de wetenschap, dat wij hebben bijgedragen tot de onmiddellijke toe komst en misschien wel tot de gehe le toekomst van het internationale leven", aldus verklaarde voorzitter Nervo, De bemiddelende rol van de kleinere mogendheden was geduren de de afgelopen zitting duidelijker SLECHTS VIJF EN VEERTIG CENT Mosselkwekers en garnalenvissers zien de toestand donker in In Yerseke en Breskens heeft Maandag en Maandagnacht een grote be drijvigheid geheerst, omdat men in alleryl getracht heeft aanzienlijke par tyen mosselen en garnalen naar Frankryk te vervoeren. De Franse regering kondigde namelijk tegen Dinsdag ernstige invoerbe perkingen af, waardoor ook de Zeeuwse mossel-, oester- en garnalenhandel werd getroffen. Tot deze maatregel moest de Franse' regering overgaan, omdat de betalingsbalans met de niet-dollar-landen erg ongunstig is. Maandagmiddag twee uur ging de Franse grens dicht voor vele producten. Nederlandse vrachtwagens met goede ren werden niet toegelaten. Voorlopig zal de Franse regering een stelsel van contingenteringen toe passen en afgewacht moet nu wor den, welke contingenten aan de Ne derlandse exporteurs van garnalen, mosselen enz. worden toegewezen. Het pas afgesloten handelsverdrag met Frankrijk voorziet in een post van 2.5 millioen francs voor schaal- en schelpdieren, anders dan oesters. De voorlopige stopzetting van de oesterexport naar Frankrijk heeft op dit moment niet zo erg veel te bete kenen De uitvoer naar Frankrijk lag practisch reeds stil. DE MOSSELEN. Wel van grote betekenis is de stop zetting van de garnalen- en mossel- ^ort in Frankryk. iowel op de verwaterplaatsen te Yerseke als in de Waddenzee zijn nog aanzienlijke partyen mosselen voor verzending naar Frankryk beschik baar en men had nog rustig twee maanden met deze export kunnen voortgaan. Afgewacht dient te wor den hoe en waar thans afzet voor de ze mosselen kan worden gevonden. DE GARNALEN. Voor de garnalenvisserij ziet het er intussen wel het somberst uit, want daarvoor is de export naar Frankrijk van veel betekenis. Bovendien hebben de Waddenzee vissers de garnalenproductie in het achterliggende jaar nogal sterk opge voerd en voor 1952 had men daarvan grote verwach tingen. Of die uitbrei ding verstandig is geweest, temeer omdat men daardoor de Zeeuwse gar nalenvisserij concurrentie aandeed, is een ander vraagstuk, maar intussen zit Nederland met die grote garna lenproductie. De Nederlandse regering zal er alles op moeten zetten om zo spoe dig mogelijk met Frankrijk tot een regeling te komen, waarbij de ex- Eort van garnalen en mosselen ervat kan worden. LEVENSKWESTIE. Voor de Zeeuwse visserij, die het grootste aandeel in de garnalen ex port naar Frankryk leverde, is deze zaak een levenskwestie. Wanneer er niet spoedig een oplossing wordt ge vonden, is de gehele vloot tot niets doen gedoemd. In visserskringen te Breskens is men van mening dat een langdurige stopzetting van de garna len-export wel eens de ondergang van de visserij zou kunnen betekenen. Bo vendien leeft de vrees, dat bij contin- gentering de afname zo gering zal zijn, dat de prijzen niet meer lonend genoemd kunnen worden. Gisteren reeds keken de garna lenvissers, die met hun toch al ge ringe vangsten in Veere binnen kwamen, hun ogen uit, toen de mijnklok de eerste maal reeds op vyf en veertig cent stopteDe dag daarvoor noteerde men 1.70 tot 2.07 Inmiddels wordt er door het Be- drijfsschap voor visserijproducten al le moeite gedaan om zo vlug moge lijk een afzetgebied voor de garnaleD en de mosselen te verkrijgen. Inmiddels is er één lichtpuntje: de Franse minister van economische zaken, Buron. heeft medegedeeld, dat hij hoopte, dat de maatregelen van korte duur zullen zyn. „De Franse regering belooft de handel zo spoedig mogelijk weer vrij te makenzo zeide hy. DE OORZAAK. Frankrijks schuld aan de Europese betalingsunie, een van de voornaam ste oorzaken van de invoerbeperkin gen, is in Januari wederom groter geworden. Het deficit steeg van 69 1 millioen dollar in December tot naar raming 90 millioen dollar in Januari. Dit betekent, dat Frankrijk einde Ja nuari rond 275 millioen dollar heeft verbruikt van zijn quotum, dat 520 millioen dollar groot is. Frankryk moet thans 40 van zijn betalings tekort in goud dekken. Men vreest, dat medio Februari de vierde tranche van het quotum be reikt zal worden, zodat dan 60 van het deficit in goud zal moeten wor den gedekt. geworden. Het principe van zelfbe schikking was bevestigd, de rechten van de mens waren uitvoerig bespro ken en de algemene wens tot uni verseel lidmaatschap had zich krach tig doen gelden. Nadat ae afgevaardigden op uit nodiging van Nervo staande een mi nuut stilte in acht hadden genomen, verklaarde de voorzitter de zitting gesloten. RESOLUTIE GOEDGEKEURD De algemene vergadering heeft Dinsdag nog met 51 tegen vijf stem men, bl) twee onthoudingen, een re solutie goedgekeurd volgens welke de politieke toekomst van Korea niet besproken zal worden, zolang de bestands besprekingen gaande zyn. De resolutie stelt voor een speciale vergadering bijeen te roepen als een wapenstilstand wordt getekend en een noodzitting, indien de oorlog in Korea volledig wordt hervat. De motie, die ingediend was door Amerika, Frankrijk en Engeland, was het laatste onderwerp op de agenda. Zij vraagt ook speciale fond sen voor de voortzetting van het hulpwerk en het herstel van Korea. Chili en Yemen onthielden zich, de Kominformlanden stemden tegen. EEN AANWIJZING? Tegen het eind van de zitting heeft de Sowjet-Russische afgevaardigde Malik verklaard dat de derde we reldoorlog eigenlijk reeds begonnen is. Amerikaanse functionarissen hou den zich bezig met deze uitlating en houden rekening met de mogelijk heid, dat Malik zich ongewild een belangrijke aanwyzing van de Sow jet-Russische buitenlandse politiek heeft laten ontvallen. Zal Amerika ambassades in Kominformlanden sluiten Amerika zal misschien zijn ambas sadeurs in de Cominformlanden naar Parijs ontbieden om de kwestie van het sluiten van alle Amerikaanse am bassades in die landen te bespreken, zo wordt te Washington meegedeeld. Naar vernomen wordt, zou het Amerikaanse departement van bui tenlandse zaken er voorstander van zijn de Amerikaanse ambassade te Moskou open te houden als laatste officiële contact met de communisti sche wereld, niettegenstaande een eventueel besluit de andere ambassa des te sluiten. Belgische dienstweigeraars naar de mijnen Een Belgische dienstweigeraar is, nadat hij een gevangenisstraf van 15 maanden had uitgezeten, van zijn mi litaire verplichtingen ontslagen op voorwaarde, dat hij gedurende een periode van drie jaar ondergrondse arbeid in een mijn verricht. Ook voor andere gevallen van dienstweigering op grona van gewetensbezwaren zou men de dienstweigeraars in de toe komst voor de keuze willen stellen, drie jaar in de mijnen te werken. VOORSPELT, WESTELIJKE WIND. Weersverwachting, geldig tot he denavond: In de ochtenduren hier en daar nevel of mist Overigens half tot zwaar bewolkt en droog weer. Matige en aan de kust tot vrij krachtig toe nemende Westelijke wind. In de mid dag ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1