PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Besprekingen over Europees leger vas tgelop en Nederlandse tanker op Spaanse kust geworpen DB BILT Kantlij n r WERK VAN BIJZONDERE RAAD VAN CASSATIE GEËINDIGD ARGENTINIË WIL MILLIARDEN VERDIENEN MET EXPORT 194e Jaargang-No. 307 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B. den Boer Adj. W de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn. PI. verv.: \V. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 4.55 p. kw., fr. p. p. f 4.80 per kw Losse nummers 10 cent. Bur. VUssingen Walstr WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 31 Dec. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct, per mm Minimum p advertentie I 3-—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regeisi van 1-5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 358300 P.Z.C„ Middelburg. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29. teL 2077 en 2924; Goes L. Voratstr. 63. teL 2475 (b.g,g. 2223J; Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. teL 102; Terneuzen_Brouwerijstr^Zien^ ONDANKS BEROEP VAN EISENHOWER Verzet van Adenauer tegen door Benelux gewenst vetorecht Nieuwe moeilijkheden op het punt van de financiering van het Europese leger zijn Zaterdagavond gerezen, nadat Generaal Eisenhower een ernstig beroep gedaan had op de 18 ministers van de zes landen, die bezig zijn aan het uitwerken van een plan om hun gewapende strijdkrachten te verenigen en West-Duitsland in staat te stellen aan de Westerse defensie deel te nemen. De ministers van financiën van Frankrijk, Italië en West-Duitsland hebben Zaterdag de gehele avond tot Zondagochtend 8 uur beraadslaagd om een oplossing te vinden voor de moeilijkheden. Welke deze moeilijk heden zijn is niet officieel medegedeeld. Ook om half twee, na een nieuwe bijeenkomst van drie uur, waren de moeilijkheden nog niet opgelost. Uit conferentie-kringen is verno men, dat een van de moeilijkheden het verzet van dr. Adenauer is tegen het voorstel, dat de raad van minis ters voor het Europese leger beslis singen zou moeten nemen met alge mene stemmen (dat zou neerkomen op een vetorecht). De ministers van de Benelux vooral die van België bleven hierop staan. Zij betoogden, dat anders een meerderheid belastin gen zou kunnen opleggen, zelfs te gen de wil van de parlementen der overige betrokken landen. Wat het zuiver militaire aspect van het vraagstuk aangaat zou een grote mate van overeenstemming be reikt zijn. Een suggestie van de zijde van de „Grote Dne", dat nationale burgerwachten eveneens geïnterna tionaliseerd dienen te worden, of ten minste onder het toezicht van het hoge gezagsorgaan van het Europese leger gesteld zullen worden, werd tenslotte definitief verworpen. UITSTEL Nadat de conferentie 's avonds om 6 uur gesloten was, is een communi qué gepubliceerd. De conferentie is het eens geworden over het beginsel van een gemeenschappelijke begro ting voor de Europese defensié-ge- meenschap, doch stelt een onderzoek naar de wijze, waarop de nationale defensie-begrotingen naar de meenschappelijke begroting, kunnen worden overgeheveld, tot later uit, aldus dit communiqué. Het communiqué luidt verder: De voorstellen van de Gasperi verder uitwerkende, hebben de ministers be sloten aan de- vergadering voor een Frankrijk voor «en nieuwe Kabinetscrisis? Militaire credieten toch toegestaan Met 510 tegen 109 stemmen heeft de Franse Nationale Vergadering de mi litaire credieten (380 miliard francs) voor de verbonden staten en de over zeese gebieden goedgekeurd. Tegen stemden de communisten en 8 radica len en volksrepublikeinen. Het debat over de belastingen en bezuinigingen voor 1952, dat Zaterdag zou beginnen, is als gevolg van de op positie onder regeringsaanhangers uit gesteld. Waarnemers vrezen, dat be gin Januari een nieuwe kabinetscri sis zal ontstaan, tenzij premier Pleven een verzoening tussen de inflationisti- sche politiek van de socialisten en de deflationistische politiek der radicalen en conservatieven weet te bereiken. Wederom zijn twaalf maanden verstreken: het jaar 1952 meldt zich aan. Gaat men nu in ge dachten nog eens na, met welke ge voelens men 1951 begon, dan zal men moeten vaststellen, dat het ten slotte nog niet zo'n bar slecht jaar is ge weest- In de Decembermaand van 1950 hing de oorlogsdreiging somberder over de wereld, dan thans. Scheen het toen bijna zeker, dat er in het voorjaar on gekende spanningen zouden ontstaan, scheen de kans op een botsing tussen Moskou en Washington bijna groter, dan de kans op behoud van de vrede, op dit ogenblik klinkt de stem van Churchill nog na, die enkele dagen ge leden verklaarde, dat er geen oorlog komen zal. Staatslieden zijn meestal slechte pro feten. Van wat zij verwachten komt bitter weinig uit. Maar alleen al het feit, dat de verleden jaar gevreesde botsing is uitgebleven en dat oen man als Churchill, die men eerder een koe le realist, dan een optimist kan noe men, onomwonden optimistisch is doet ons 1952 met hoopvolle verwach tingen ingaan. Een gemakkelijk jaar zal het zeker niet worden. Men make zich wat dat aangaat geen enkele illusie. De leiders der grote mogendheden zoeken weliswaar naar wegen om dichter bij een te komen, maar nog altijd spreken zij een taal, die zij van elkander niet verstaan. Zie naar Parijs, waar wat zich daar afspeelt beschamend en ont moedigend zou zijn, als men er -niet sedert tientallen jaren aan gewend was, dat staatslieden minder dan wie ook in staat zijn om samen te werken. Vóór dc tweede wereldoorlog was Genève daarvan het bewijs. Na de tweede hebben de Verenigde Naties, verworden tot machtsinstrument dei- grote mogendheden, geen betere we reld gebracht. Dat is hard voor allen, die in 1945 de illusie hebben gekoesterd, dat alles voortaan in pais en vree zou gaan. Maar in de samenleving der volkeren is helaas voor illusies geen plaats. Vandaar dat internationaal 1952 waarlijk ook wel zijn spanningen en crises produceren zal. Wat de toekomst van Nederland aangaat. 1952 wordt het jaar der verkiezingen. Ons volk zal deze zomer moeten bepalen, hoe het in de nieuwe vierjarige parlementaire periode geregeerd wenst te worden. Niemand zal zich aan een voorspelling durven wagen over de aard van deze beslissing. De komende twaalf maanden zullen belangrijk zijn voor de status van Nieuw Guinea en de Nederlands-Indo nesische Unie. Wij hebben weinig hoop. Inplaats van toenadering tus sen de Unie-partners is er verwijde ring gekomen en dat voorspelt niet veel goeds. Wat is er waar van de ge ruchten, die omtrent Nieuw Guinea de ronde doen? Is het waar, dat men van daar de Nederlands gezinde (Am- bonese?) delen der bevolking naar Ne derland overbrengt, terwijl zij juist het bevolkingsdeel zijn, dat de Soe- karnistische infiltratie kan tegengaan? Vele in Nederland vertoevende Am bonezen begeren niets vuriger, dan naar Nieuw Guinea te gaan. Zij zou den bereid en in staat zijn, dit gebied tegen een „staatsgreep" van Soekarno te verdedigen. Waarom laat men hen niet gaan? Zou dat. als men Nieuw Guinea inderdaad wil behouden, niet beter zijn dan volkomen nodeloos wa pens naar Nieuw Guinea te zenden via Indonesië, waar zij in beslag worden genomen? Dan is er de Benelux. Ook al een teleurstellend droombeeld. Het wil er maar niet mee lukken. Wij zijn 1951 begonnen met de hoop, dat er spijkers met koppen zouden worden geslagen. En zij zijn niet ge slagen. Wel wordt er af en toe tussen Nederlanders en Belgen een toon aan geslagen, die hoogst onprettig is en de goede verstandhouding niet bepaald bevordert. Dat gebeurt naar aanlei ding van een kwestie der waterwegen. Het gebeurt evenzeer naar aanleiding van een toch waarlijk niet zo belang rijk Zwinprobleem. Het blijkt moei lijk, voor goede buren zelfs, om pret tig en doeltreffend samen te werken.een bloeiende beschaving. En toch hangt van die doelmatige Dat geve God. defensie-gemeenschap, die men wil in-" stellen, als taak op te dragen de be studering van een Europese organi satie van fedérale of confederale aard, die zal worden ingesteld, wan neer de in het verdrag bedoelde or ganisatie werkelijkheid wordt. Hier toe zal de vergadering van de defen siegemeenschap binnen zes maanden na het van kracht worden van het verdrag voorstellen doen aan de zes regeringen, die drie maandén latei- een internationale conferentie ter be studering dezer voorstellen zullen bij eenroepen. Volgens een voorstel van mr. Stikker zullen de regeringen ge meenschappelijk die maatregelen ne men, die nodig zijn om de uitwerking van deze plannen, zodra het verdrag van kracht is geworden, te verge makkelijken. De ministers zijn overeengekomen, dat een Europese defensie-gemeen schap een uitvoerend commissie-or gaan, een assemblee een minister raad en een gerechtshof moet omvat ten. Tenslotte heeft men overeen stemming bereikt over het grootste deel der vraagstukken, die betrekking; hebben op de integratie en samen stelling der strijdkrachten." Men besloot de volgende minister- zitting in de tweede helft van Janua ri te Parijs te houden. Churchill heeft 24 uur oponthoud Met radio-zencfer aan boord van „Queen Mary" Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen in Londen zal Churchill In Washington een Brits plan voor reor ganisatie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie te berde bren gen. De voorstellen zouden drasti sche plannen omvatten om van de ministerraad van de N.A.T.O. een politiek orgaan van de Atlantische gemeenschap te maken, dat in staat is over alle politieke, militaire en economische vraagstukken van groot belang voor de gemeenschappelijke belangen van de leden besluiten te nemen. Men zou ook de delegaties kleiner willen maken en voorts willen trach ten afgevaardigden met groter gezag dan tot dusver op te nemen. DE „QUEEN MARY" IIEEFT PECH. Het vertrek van Churchill en Eden is tot vandaag uitgesteld, omdat de „Queen Mary" een defect heeft aan een van de ankerinstallaties. Het an ker zit in het kluisgat vast. Arbei ders zijn reeds meer dan 24 uur be zig om het euvel te verhelpen. De beide ministers zijn reeds met hun staf aan boord gegaan. Churchill staat door een speciale-korte golf- zendinstallatie voortdurend in con tact met de regeringsbureaux. Hij en Eden hebben'voor ae duur van hun reis naar de Ver. Staten en Canada geen afstand gedaan van hun rege ringsbevoegdheden. IN 6 JAAR 3306 ZAKEN BEHANDELD Wanneer men alle gevolgen had voorzien .n de grote zaal van het gebouw der Hoge Raad te 's-Gravenhage ver zamelden zich Zaterdagmorgen een groot aantal rechtsgeleerden en an dere autoriteiten om de laatste zitting van de Blondere Raad van Cas satie, gepresideerd door mr. H. Haga, bij te wonen. In de ruim zes jaar van zijn bestaan werden door de Bijz. Raad van Cassatie 3306 zaken be handeld. Mannen als Ranter, Van der Waals, Willy Lages, Schreied.-r en een lange rij van Landwachters, Oostfrontstrijders, N.S.B.-ers, vliegveld- bouwers en andere collaborateurs werden voor de Byz. Raad geleid. Tjjdens het bestrijden vn een brand in een flatgebouw te Chicago brak een ladder, waarop zich twee brand weerlieden bevonden. Beide mannen stortten van een hoogte van twaalf meter omlaag. Bij het blussingsvverk liepen acht anderen eveneens ver wondingen op. Zestig personen wer den dakloos. Deze foto geeft het mo ment weer, waarop de brandweerlie den van de gebroken ladder vallen. De pijlen wijzen naar de slachtoffers. De laatste zitting werd geopend met een rede van mr. Haga. Men vraagt zich af, aldus mr. Haga, hoe het mogelijk is, dat zovele jonge mensen er geen bezwaren tegen heb ben gehad, in Krijgs- of Staatsdienst te treden van een land, waarmede het hunrie in een strijd op leven en dood was gewikkeld. Volgens spre ker was dit toe te schrijven aan een gebrek aan nationaal gevoel. Mr. Haga besloot zijn rede met de woorden: „Thans is het werk van de Bijz. Raad van Cassatie geëindigd. Het vond zijn oorzaak in één der frootste rampen, welke de wereld eeft getroffen en het is te hopen, dat het niet zal behoeven te worden herhaald". Vervolgens werd het woord ge voerd door de advocaat-fiscaal, prof. G. E. Langemeyer. Geen oplossing heeft men kunnen vinden voor het feit, zo zeide prof. Langemeyer, dat in de eerste dagen ATOOMENERGIE IN EEN DOOSJE Resultaten van onderzoek overtroffen de verwachtingen In plaats van grondstoffen voor energiewinnnig als steenkool en olie te importeren, zal Argentinië binnen afzienbare tijd mogelyk atoomenergie uitvoeren, verpakt als „splijtbare stoffen" in keurige dozen. De directeur van het Argentynse atoom-onderzoek, prof. Richter, ver klaarde tegenover de pers; dat de tot dusver bereikte resultaten de ver wachtingen verre overtreffen. Argentinië zon een deelgenootschap aan gaan met een „in hoge mate geïndustrialiseerd land". Prof. Richter zeide verder, dat Ar gentinië, omdat het geen belangstel ling heelt voor de militaire aspecten onderzoekingen heeft doen verrichten, welke buiten het uraniumproces om gaan. De werkwijze is daardoor ook goedkoper. Een tweede door prof. Richter gebouwde reactor leverde 5 of 6 maal zoveel energie op als ver wacht werd en het moet mogelijk zijn de energieproductie nog verder te ver groten. De volgende stap zou zijn ae productie van splijtbaar materiaal in een gezamenlijke onderneming met de nog niet bekend gemaakte partner of anders over te gaan tot uitwisseling van geheimen, natuurlijk onder voorwaarde van volledige ga ranties. De Argentijnse industrie zou slechts een gedeelte van de te produceren ener gie kunnen afnemen. Wat overblijft. ZWAARSTE DECEMBERSTORM IN 22 JAAR Vermoedelijk alle opvarenden verdronken :en vliegende Noord-Wester, de hevigste Decemberstorm in 22 jaar, heeft liet afgelopen weekeinde met enorm geweld boven het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Golf van Biscaye gewoed en talrijke schepen in nood gebracht. Een Nederlandse teertankèr, de „Gemma", die zich sinds Zaterdag wegens machineschade by San Sebastian in de Golf van Biscaye in een orkaan in moeilijkheden bevond en een bemanning van zeven men sen aan boord had, is ten Zuiden van Guethary bij St. Jean de Luz op de rotsen geslagen. Gevreesd wordt, dat er geen overlevenden zijn. Zaterdag werd de positie van de „Gemma" reeds hopeloos geacht. Een Spaanse sleepboot en enkele vissers boten trachtten tevergeefs assistentie te verlenen. Toen de wind wat was gaan liggen, schoot men drie lijnen over naar de „Gemma", doch deze braken. samenwerking zo ontzaglijk veel voor beide landen af. Nederland worstelt om zijn economische moeilijkheden de baas te worden. België mag niet re kenen, dat de tegenwoordige hoogcon junctuur niet gevolgd zal worden door nieuwe crisisjaren. Gezamenlijk zou den beide landen, met als derde part ner Luxemburg, de moeilijkheden be ter het hoofd kunnen bieden en de baas kunnen worden, dan gescheiden en elkaar helaas soms tegenwerkend. Het zijn zo maar losse gedachten bij de jaarswisseling. Moge 1952 een jaar worden van toenadering tussen de volkeren, van een bestendigde, sterker veran kerde vrede, van een menswaardig bestaan voor alle schepselen en van Later schoot men weer twee lijnen over. De bemanning van de Neder landse boot scheen toen echter te vermoeid te zijn 6m deze lijnen nog te kunnen bevestigen. Van de wal af bespeurde men geen leven meer aan boord en men vermoedde, dat de uit geputte bemanning, na een worste ling van bijna drie dagen met de woe dende elementen, naar beneden was gegaan om wat te rusten. Het schip dreef in de loop van Zaterdagnacht weer af naar zee. Vissersschepen ble ven in de directe nabijheid van de „Gemma", welk schip toebehoorde aan een leerbedrijf te Uithoorn en zwavelzuur van Bilbao naar Pasajes vervoerde. Zondag sloeg de „Gemma" op de rotsen. Personeel van de douane en de zeepolitie, dat het wrak zo dicht mogelijk genaderd is, heeft geen en kel teken van leven waargenomen. Men heeft slechts weinig hoop de leden van de bemanning levend terug té zullen vinden. Inmiddels is het nog niet geïdentificeerde lyk van een man op het strand aangespoeld. Men acht het mogelijk, dat dit één der opvaren den is. De „Gemma" ligt met-de kiel om hoog. Twee Spaanse treilers, die had den bemerkt, dat het schip zich in moeilijkheden bevond, hebben nog ge tracht de „Gemma" op sleeptouw te nemen, doch moesten de pogingen op geven, nadat vier trossen gebroken waren. Men is van mening, dat, indien de bemanning een sloep heeft uitgezet, voordat het schip op de rotsen liep, deze sloep moet zijn omgeslagen en door de golven meegesleurd. Men vreest zelfs, dat de „Gemma" in vol le zee gezonken was, voordat het schip op de rotsen sloeg. Hedenochtend zal men bij eb trach ten het wrak te bereiken. „ZWARTE ZEE" AANGEVAREN. Ook andere Nederlandse schepen kwamen in moeilijkheden tengevolge van de storm, tijdens welke windsto ten voorkwamen van 160 km per uur. De Nederlandse sleepboot „Zwarte Zee" deelde Zondagmiddag mede, dat zij in aanvaring is geWèest met het Deense schip „Bjoem Clausen", waar door de „Zwarte Zee" aan bakboord water maakte. De sleepboot is ech ter niet in gevaar. De Nederlandse kustvaarder „Leendert B." vroeg op 120 mijl ten N.O. van Barcelona as sistentie, omdat het roer was gebro ken. Het 7240 ton metende Amerikaan se s.s. „Henry Stevenson" liep Zater dagochtend vroeg de haven van Fal mouth in Cornwall (Z.-Engeland) binnen om een wijkplaats te vinden voor de woedende elementen. In de haven bevond zich ook de voor het zelfde doel binnengelopen Nederland se „Eendracht" (2612 ton). De „Hen ry Stevenson" werd op een gegeven ogenblik van zijn ankers losgeslagen en kwam daardoor in botsing met de „Eendracht", waarvan de voorsteven zwaar werd beschadigd. OPVARENDEN VAN VRACHTBOOT GEHAALD. De 6711 ton metende Amerikaanse is als „exportproduct" milliardcn waard. Argentinië zal dan ook geen financiële of economische moeilijkhe den meer hebben volgens prof. Rich ter, die meende, dat het tyd wordi te gaan overdenken hoe men het geld, dat verdiend zal worden, zal kunnen investeren. Zoals men zich zal herinneren, legde president Péron ongeveer tien maan den geleden de eerste verklaringen over Argentinië's „vreedzame atoom- onderzoekingen" af. Jachtgeweer ging bij worsteling af Man dodelijk in het hoofd getroffen In de Hermijnse nolder onder Leu ven is Zaterdagmiddag de 23-jarige L. van Zandwyk dodelijk in het hoofd getroffen door een schot uit het ge weer van de jachtopziener Bijl. Vol gens verklaringen van de jachtop ziener zou deze door v. Z. bedreigd zijn met een mes en zou er een wor steling zijn ontstaan, waarbij B's ge weer af ging met gemelde noodlottig gevolg. na de bevrijding opeens moest wor den voorzien in het lot van ongeveer honderdduizend arrestanten. ,,Ilt geloof, dat, wanneer men alle gevolgen bad voorzien, het beter wa re geweest de arrestaties te bener ken. Immers wat thans is geschied is dat mensen, die in overgrote meer derheid zeker wei verdienden van hun vrijheid te worden beloofd, on derworpen zijn geweest aan een lot veel harder dan zy verdienden". Over de mishandeling in de kam pen na de bevrijding zei prof. Lange meyer, dat deze een zeer groot kwaad zijn geweest, een zwaar mis dadige uiting van een deel van ons volk. dat zien van de bezetttngsmis- daad verre heeft gehouden. Het is een van die dingen zo besloot prof. Langemeyer zijn rede waarvoor ons volk zich heeft te schamen en die het niet beter kan boeten dan door ze niet te spoedig uit de gedachten te zetten. Nadat minister Mulderije het werk van de Bijz. Raad had geprezen, sloot mr. Haga met een hamerslag de laatste zitting van deze Raad. Amerikaanse vliegers dachten in Yoego-Slaviè geland te zijn De vier Amerikaanse vliegers, die door de Hongaarse autoriteiten, na "betaling van een grote boete door de Amerikaanse regering, op vrije voe ten zijn gesteld, zyn Zaterdag in Beieren aangekomen. Zij bevestigden op een persconferentie, dat zij het Hongaarse luchtruim geheel onopzet telijk hadden geschonden. Toen hun vliegtuig opdracht tot landen kreeg, meenden zij dit op Joego-Slavisch ge bied te zullen doen. Eerst op dc be gane grond ontdekten zij, toen zij werden gearresteerd, hun vergissing. Laatste compromis-poging in Pan Moen Djon De onderhandelaars der Verbonde nen hebben- Zaterdag te Pan Moen Djon aangeboden hun eis tot inspec tie uit de lucht tijdens een wapenstil stand te laten vallen, indien de Noor delijken hun eis tot toelating van herstel der vliegvelden zouden in trekken. Een woordvoerder noemde dit voorstel een „laatste poging tot een compromis". De Noordelijke onderhandelaars noemden op de vergadering van Zon dagochtend het voorstel wel een stap vooruit, maar zij wilden laatstge noemd verbod toch nog niet aanvaar den. De Verbondenen verklaarden daarop, dat een middagzitting onno dig was, omdat de Noorelijken een nieuw voorstel hadden gedaan. In de commissie voor krijgsge vangenen werd geen voortuitgang gemaakt. vrachtboot „Flying Enterprise" met hulp te bieden, 10 passagiers aan boord en een be manning van 40 koppen, kwam bij de Z.W.-punt van Engeland in nood. Het schip maakte een slagzij van 45° en was lek. Het Amerikaanse schip „Southland", dat onderweg was van Norfolk naar Rotterdam en daar he den wordt venvacht, nam 15 opvaren den aan boord. Tenvijl de positie van de „Flying Enterprise" steeds kritie- ker werd, gingen de overige passa giers en leden van de bemanning aan boord van het Amerikaanse trans portschip „General Greely". De ka pitein van het in nood verkerende schip, dat Zondagavond een slagzij maakte van 60 tot 80 graden over bakboord, heeft te kennen gegeven alleen aan boord te zullen blijven tot een sleepboot is gearriveerd. Nederlandse en Franse sleepboten kwamen de vrachtboot „Buccaneer" te hulp, die bij Land's End de schroef had verloren. Ook het Zweedse schip „Calla", dat zich 270 mijl Z.Z.W. van Land's End bevindt, vroeg sleepboot- assistentie. IN ENGELAND. Ook Engeland's kust had veel van de storm te lijden. Er werden enige pieren weggeslagen en daken van huizen gelicht. Duizenden bomen zyn ontworteld en op vele plaatsen zijn wegen gebarricadeerd en verbindin gen verbrokèn. Op sommige plaatsen ging de storm mét hevige regen ge paard en liepen landerijen onder. In Ierland heeft de storm acht mensen levens geëist. NOG EEN TANKER. Volgens een Reuterbericht is de 8525 ton metende Noorse tanker „Oesthar" in de Golf van Biscaye in tweeën gebroken. Op het nog drij vende voorschip zouden zich acht man en een vrouw bevinden. Een Noors en een Frans schip trachten Een bijzonder „hoge" worp Een zeug van boer C. Hen- drikse te Ter Aar heeft Zater dag niet minder dan 24 bigge tjes geworpen. Een respectabel aantal, wanneer men bedenkt dat een zeug doorgaans slechts 6 tot 12 biggen werpt. Omdat de zeug slechts 14 spenen heeft, moest voor de 10 overige biggetjes (ze waren allemaal van normale grootte) een ander onderkomen worden gezocht. Een radio-oproep bracht uitkomst. Uit alle delen van het land meldden zich boeren en varkenshouders, die bereid bleken een aantal big getjes over te nemen. Er was zelfs een landbouwer die graag twee biggetjes met de fles wil de groot brengen De Paus sprak tot da gevangenen De Paus heeft een radiotoespraak gehouden voor de gevangenen in de gehele wereld om uitdrukking te g;ven aan zijn „vaderlijk medelijden", ij wees er o.m. op, dat hoewel God rechtvaardig is, Hij soms toch toe staat, dat onrecht geschiedt. De Paus zeide voorts te willen bidden, dat de gevangenen spoedig vrij gela ten zouden worden" en dat z'y dan. veranderd door het vonnis en bekeerd tot het Christelijk geloof, een bol werk zullen vormen tegen het kwaad. VOORSPÉLT: TOENEMENDE BEWOLKING. Aanvankelijk opklaringen, later echter weer toenemende bewolking met in de middag kans op regen. Meest matige wind tussen Zuidwest en West, later op de dag echter toe nemend tot krachtig en draaiend naar Zuid. Ongeveer dezelfde tempe raturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1