PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Communistische Partij thans voor ambtenaren verboden De boeren dragen geen schuld aan het dure leven BILT CHURCHILL EN EDEN VOEREN BESPREKINGEN IN PARUS Vandaag 194e Jaargang-No. 298 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week. f 4.55 p. kw., fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 18 Dec. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regclsj van 1—5 regels i 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 5 i, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen Brouwerljstr. 2; Zierikzee N. Bogerdstr. C 160. tel. 20 REGERING NAM LANG VERWACHT BESLUIT Ook mantelorganisaties werden op de lijst geplaatst Officieel wordt medegedeeld: De regering is overgegaan tot de samenstelling van een nieuwe lijst van verenigingen, die voor ambtenaren zijn verboden. Deze lyst omvat: de Communistische Partjj Nederland, de Arbeidersbond voor Cultiiur, het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond, de Nederlandse Vrouwenbeweging, de Eenheidsvakcentrale en de daarbij aangesloten bedrijfsbonden. Do regering heeft bovendien besloten de colleges van Ged. Staten en de colleges van B. en W. in overweging te geven de plaatseiyke verorde ningen met deze nieuwe lijst in overeenstemming te brengen. By algemene maatregelen van bestuur zal mogelyk worden gemaakt, dat de lagere organen ook het advies kunnen inwinnen Van de commissie inzake ont slag van politiek onbetrouwbare ambtenaren, welke commissie door de regering gehoord, mag worden overgegaan. Het algemeen rijksambtenarenre glement bepaalt in art. 97b., dat een ambtenaar eervol kan worden ontsla gen, indien naar het oordeel van het gezag, dat tot het verlenen van het ontslag bevoegd is, uit zyn gedragin gen een zodanige gezindheid blijkt, dat geen voldoende waarborg aanwe zig is, dat hij zyn plicht onder alle omstandigheden getrouwelijk zal volbrengen. Is een ambtenaar lid van een vereniging, welke door de re gering geplaatst is op een lijst van verboden verenigingen, dan kan daar uit worden afgeleid, dat een gedra ging aanwezig is, welke tot voor noemd ontslag kan leiden. OOK IN 1938 EEN VERBOD. Op 30 October van het jaar 1938 werd een soortgelijke lijst uitgevaar digd door de regering, die destijds in de eerste plaats bestemd was voor de Kantlijn Het gebeurt in ons land niet vaak, dat een hoogleraar de benoe ming van een andere hoogleraar een schandaal noemt. Thans echter hebben wij ook dit unicum beleefd! Er was Zaterdag een conferentie van professoren, studenten en verte genwoordigers van de industrie op „Woudschoten" te Zeist, waar de be trekkingen tussen universiteit en be drijfsleven onder de loupe werden genomen. Daarbij kwam het feit ter sprake, dat onlangs dr. Garmt Stui veling tot hoogleraar aan de Amster damse Universiteit is benoemd met de taak om de studenten te leren hun moedertaal te gebruiken. Dat deze benoeming blijkbaar nood zakelijk was, werd te Woudschoten door prof. dr. J. Waterink rondweg een schandaal genoemd en terecht stelde hjj de vraag, wat een jong mens. dat zijn Nederlands niet goed schrijft en spreekt, op de universiteit en in het bedrijfsleven doet. Men kan deze opvatting van prof. Waterink moeilijk anders dan onder schrijven. Wie regelmatig jongelui, die pas van de middelbare school ko men, onder zijn leiding krijgt, weet dat de kennis van onze taal zeer veel te wensen laat. Het gebeurt ons per soonlijk nog al eens, dat wij gegadig den naar een journalistieke functie als sollicitanten moeten beoordelen. Het kan zijn, dat dat niet de beste leerlingen van de middelbare scholen zijn, maar zij hebben in ieder geval voor Nederlands, de moderne talen en geschiedenis en aardrijkskunde prima cyfers. Welnu; hun parate kennis, liun taalbeheersing, hun algemene ontwikkeling blijken dan ólles te wensen te laten. Jongelui met een goed eindexamen blijken veertien da gen na dat examen de namen van de hoofdsteden der Europese staten niet meer te kennen! Om van het Neder lands, dat zij schrijven, maar niet eens te spreken. Het is een bedroevend verschijnsel. En prof. Waterink heeft niet ten on rechte in dit verband van een schan daal gesproken. Merkwaardig genoeg klaagt tege lijkertijd de Utrechtse hoogle raar, prof. dr. J. M. W. Milatz over het feit, dat in de eerste plaats onze universiteiten slechts een derde van het aantal natuur- en scheikundi gen leveren, dat Nederland nodig heeft en dat bovendien de kwaliteit der afgestudeerden in bedenkelijke mate achteruit gaat. Er is een tijd geweest, waarin Ne derland befaamd was om zijn uitste kende onder-wijs. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Wie in Neder land zijn opleiding genoten had, had een streepje vóór. Helaas, er wordt over het onderwijs in Nederland niet meer met lof ge sproken. De Amerikanen hebben er geen goed woord voor over, de Eui-o- peanen hebben er critiek op en wij Nederlanders zelf weten ook maar al te goed, dat er heel wat aan ont breekt. Dat is een wantoestand, die voor komen had kunnen worden. Zuinig heid is goed, als zij de wijsheid maar niet bedriegt. Het ondex-wijzersbaan- tje, het leraarsbaantje, het hoog leraarsbaantje zyn niet gewild. Wij spreken met opzet van „baantje". Want men kan natuurlijk roeping voelen voor een van deze functies. Maar als de honorering te laag is, kiest iemand met roeping in vele ge vallen toch een andere, betei-e func tie. Laat men zorgen voor betere sa larissen voor onderwijzers, leraren en hoogleraren, zodat de beste ki-achten weer voor het onderwijs beschikbaar ambtenaren, die lid van de N.S.B. waren, doch waai-op ook de commu nistische oi-ganisaties werden ge plaatst. Tijdens de bezetting werd het besluit ongedaan gemaakt voor zover het de nationaal-socialistische organisaties betrof en na de bevrij ding werd de lyst in haar geheel in getrokken. Moet België zijn defensie uitgaven met 53 pet verhogen Vertegenwoordigex-s van de 12 lan den van de Nato hebben nagenoeg volledige overeenstemming"' bereikt over de bewapeningsplannen, die door de „Drie Wijze Mannen" zijn opge steld, zo heeft een woox-dvoei'der na een vergadering van de tijdelijke co- oi-dinatiecommissie verklaard. Er is overeenstemming in beginsel over al les. Er moesten echter nog enkele zaken afgedaan worden voordat het rapport definitief werd goedgekeurd. Reuter verneemt uit gewoonlijk betrouwbare bron, dat België is g< vraagd zyn defensie-uitgaven in hf huidige belastingjaar van 339 tot 520 millioen dollar (o3 procent) te ver hogen. Volgens dezelfde bron is Noorwe gen in de bylagen van het gecoördi neerde herbewapeningsplan Verzocht zyn defensieuitgaven te verhogen van 98 tot 112 millioen dollar (14 en Italië van 180 tot 290 millioen. Er worden geen wijzigingen voor gesteld in de Britse en Amei-ikaanse defensie-uitgaven. TWEE BELANGRIJKE PROBLEMEN Churchill wil overleg met Franse regering voor hij naar de V.S. vertrekt. Maandag zyn te Parys besprekingen begonnen! waaraan van Britse zyde wordt deelgenomen door premier en minister van landsverdediging Win ston Churchill en de minister van buitenlandse zaken Anthony Eden en van Franse zyde door minister-president René Pleven en de minister van buitenlandse zaken Robert Schuman. De Britse staatslieden zijn voorne mens vanavond weer naar Londen terug te vliegen. Het officiële doel van Churchill's bezoek aan Parys is overleg te plegen met de Franse regering, voordat hy in Januari a.s. naar W ashington ver trekt voor het voeren van besprekingen met president Truman. Naar verluidt is het eerste punt, waarover Churchill-de huidige Fran se mening wenst te vernemen, de vraag welke politiek de Verenigde Naties in Korea zullen volgen, indien het mogelyk zou blijken een wapen- 1 andsovereenkomst met de com munisten te sluiten. Het gaat er hierbij vooral om of Besprekingen tussen Eden en Salak El Din Ontslag van Egyptisch minister De Britse en de Egyptische minis ter van buitenlandse zaken, Eden en Salah El Din Pasja, zullen vandaag te Parys besprekingen voeren, aldus heeft een woordvoerder van het Blit se ministexie medegedeeld. In ver band hiermede is het debat in de Egyptische Senaat over de buiten landse politiek voor twee weken uit gesteld. Hamed Zaky Pasja, de Egyptische minister voor de nationale economie, heeft zijn ontslag aangeboden. Hij deelde mede, dat zijn aftreden te wijten was aan meningsverschillen met zijn collega's in het kabinet over de binnen- en buitenlandse politiek. Weer broodvergiftiging in Frankrijk. In het Fi-anse dorp Pont-Saint-Es- pi-it hebben zich twintig nieuwe ge vallen van broodvergiftiging voorge daan, waarbij vier van ernstige aard. Het dorp werd ook in September door een epidemie getroffen. De juiste oor zaak van de vergiftigingsverschynse- len is nog steeds niet bekend. de verbondenén dan zullen overgaan tot het voeren van een totale oorlog in Korea, hetgeen het bombai-deren van de bases der Chinese communis tische luchtmacht in Mandsjoerije zou inhouden. PROBLEEM NO 2 Het tweede belangrijke probleem, dat te Parys zal worden besproken, is de vraag op welke wijze Groot- Brittannië zich zal verbinden met het Europese leger, indien dit eenmaal tot stand is gekomen. Men zegt dat Churchill voorstander is van het vestigen van een soort van organi sche band tussen de Britse strijd krachten op het Europese vasteland en het Europese leger. Tezelfdertijd zullen de Britse staatslieden èr angstvallig naar streven alles te ver mijden wat zou kunnen leiden tot vertraging in de vorming van het Europese leger overeenkomstig het door generaal Eisenhower goedge keurde (Franse) plan-Pleven. ...viert prinses Armgard haar 68e verjaardag. ...is het 125 jaar geleden, dat de Nedex-landse theoloog, jour nalist, historicus, criticus en romanschrijver Conrad Busken Huet in Den Haag werd gebo- ven- r komen. Dan zal het peil van ons on derwijs stijgen. En dan zullen klach ten als die van prof. Waterink en prof. Milatz tot het verleden gaan be horen. Althans waxmeer men aan het in tellectuele peil der leerlingen een dusdanige maatstaf aan legt, dat zij inderdaad een hogere ei sen stellend onderwijs kunnen volgen. Het is immers mogelijk, dat men de eisen lager is gaan stéllen, naarmate de toeloop van leerlingen naar de scholen van middelbaar en voorbe reidend hoger onderwijs groter werd. Ook als dit het geval mocht zyn, moet dat natuurlyk zijn invloed doen gelden op de ontwikkeling der eind- examinandi. Ook deze kant van het vraagstuk verdient de volle aandacht. Zal Perzië toch buitenlandse technici uitnodigen Volgens mededelingen van een Per zische functionaris van de Nationale oliemaatschappij zal Perzië gebruik maken van de hulp van de Wereld bank om 200 buitenlandse olietechni ci uit te nodigen by te dragen tut de vergroting van de olieproduetie. Er zullen geen Britse technici wor den uitgenodigd. Hij verklaarde dat met behuip'van de technici de maatschappij binnen een periode van 6 maanden de pro ductie zou kunnen verhogen tot 10 millioen ton ruwe olie en 20 millioen ton geraffineerde olie per jaar. Kazem Hassibi van de nationale oliecommissie verklaarde tegenover Reuter, dat hij geen voorstander was van inLerventie van de Wereldbank in de Perzische olie-industrie en dat hy premier Mossadeq dienovei'een- komstig advies zou uitbrengen. Geen vorderingen in Neutrale weg onder vuur. De onderhandelaars over een wa penstilstand in Korea hebben Maan dag wederom geen resultaat bereikt. De Noordelyken biyven weigeren in lichtingen te verstrekken over de krygsgevangenen. De V.N. hebben de communisten gewaarschuwd, dat de neutrale weg van Kaesongnaar Pjongjang, die door de communistische onderhandelaars te Patf Moen Djon wordt gebruikt „van nu af aan" aan aanvallen bloot zal staan. De Zwitserse bondsraad heeft Maandag medegedeeld, dat Zwitser land bereid is waarnemers naar Ko rea te zenden, die deel zouden uitma ken van de voorgestelde neutrale commissie voor toezicht op de nale ving van een wapenstilstand. Incident tussen Syrië en Israël Een officiële Israëlische woord- voex-der heeft verklaard, dat Zondag avond twee Israëliërs, die zich in een vissersboot op het meer van Galilea bevonden, gedood zijn door schoten, die van de Syrische oever werden ge lost. Een derde was gewond doch hy wist het er levend af te brengen door op de bodem van het vaartuig te gaan liggen en te wachten tot het invallen der duisternis. Israël verzoekt in een scherp ge stelde protestnota aan de Syrisch Israëlische wapenstilstandscommis- sie der V.N. een onmiddellyke bijeen komst der commissie voor het be spreken van dit incident. Koude kostte reeds 89 Amerikanen het leven. Als gevolg van de hevige koude zyn tot en met Zondag in de Ver. Staten 89 personen om het leven ge komen. De sterfgevallen zijn ver oorzaakt door te grote inspanning, ongelukken en bevriezing. In twee steden in het Midden-Westen, zyn temperaturen van dertig graden on der nul geregistreerd. Nederland in commissie voor verkiezingen in Duitsland De Britse afgevaardigde in de com missie ad hoe der V.N. Sir GladWyn Jebb, heeft Brazilië, IJsland, Neder land, Pakistan en Polen voorgesteld als leden voor de commissie der V.N. tot het instellen van een ondei'zoek naar de omstandigheden voor vrye verkiezignen in Duitsland. I De nieuwe reddingboot van de Douglas-vliegtulgfabrieken in Californië ziet er uit als een torpedo en heeft, voor hy als een torpedo wordt afge schoten, bij een lengte van meer dan zes meter, een middellijn van 53 cm. In de1 aluminiumcylinder zit een vlot van 6,5 by 2,5 meter, een viercy- llnder binnenboordmotor, een radio-ontva.nginstallatie voor automatische besturing en mondvoorraad om acht personen gedurende v|jf dagen in het leven te houden. Het vlot kan radiografisch worden bestuurd vanuit het vliegtuig of schip dat het tewater laat. Luipaard in vliegtuig doodgeschoten. Toen de Stewart van een Brits vrachtvliegtuig, dat een luipaard voor Nederland vervoerde, te San Benito, waar het toestel moest tan ken. de ladingsruimte opende, bleek de luipaard uit zijn kooi te zijn ont snapt. Kalm wandelde het dier in de ruimte rond. De te hulp gesnelde po litie schoot op het dier, dat, gewond, wild werd. Tenslotte werd de lui paard door vergiftigd vlees aan zijn eind gebracht. Vlasfabriek „Dinteloord" ontslaat 87 arbeiders. Zaterdag heeft de Coöp. Vlasfabriek „Dinteloord" die zoals reeds is be richt, vorige week door brand werd geteisterd, aan 87 arbeiders ontslag -aangezegd. Als reden voor het ont slag werd „force majeur" opgegeven- De zwingel- en de lokkenafdeling ko men namelijk stil te liggen bij ge brek aan grondstoffen. De arbeiders is aangezegd, dat zij vermoedelijk in Februari weer in dienst genomen zul len kunnen worden. J' Prof. Van Dam kreeg fles „anijs van de aap". Met in een pakpapier gewik kelde fles kwam Z.K.H. Prins Bernhard Zaterdagmiddag aan het hoofd van alle leerlingen van het „Spaanse les-klasje" van Soestdijk binnengestapt in een der zalen van het Amstel- hotel te Amsterdam, op de re ceptie van prof. C. F. A. van Dam, die deze dag in het hu welijk is getreden met mevr. M. J. ValstarSlebe. Met eni ge plechtigheid opende de prins de fles, waarvan de in houd bleek te zijn „anijs van de aap", een zeer bekende Spaanse likeur, waarover de professor tydens de lessen reeds talrijke malen een „ver handeling" had gehouden. Met Spaanse blijdschap aan vaardde prof. Van Dam dit ge schenk. jf Ir. M. A. GEUZE VOOR DE Z.L.M. Roman van Vestdijk uit etalage verwijderd. De hoofdinspecteur van Politie te Sittard heeft de agent van de Algeme ne Spoorwegboekhandél in deze plaats vriendelijk verzocht de laatste roman van S. Vestdijk „De dokter en het lichte Meisje" uit de étalage van de boekhandel te verwijderen. De boek handelaar heeft aan dit verzoek ge volg gegeven, aldus meldt „Het Pa rool". De hoofdinspecteur deelde mede. dat dit verzoek was gedaan op grond van de kwalificatie van deze roman door de Idil (de rooms-katholieke In lichtingendienst inzake lectuur te Til burg). Dodelijk ongeval met auto van dr. Drees. Op dc grote weg tussen Dordrecht en de Moerdyk heeft zich een onge val voorgedaan, waarbij, zij het pas in tweede „instantie", ook de auto van de minister-president, dr. W. Drees betrokken was. Twee auto's kwameil in botsing en toen een daar bij door de gladheid wegsüpte, werd er een lifter uitgeslingerd, die tegen een derde wagen die van dr. Drees werd gesmakt. Zeer 'ernstig gewond werd het slachtoffer, de 21- j. militair A. G uit Overveen naar 'n ziekenhuis vervoerd, waar hij enige uren later is overleden. Een tweede lifter werd ernstig gewond. Dr. Drees zorgde er persoonlijk voor, dat er spoedig hulp kwam en later heeft hij zich nog naar Dor drecht begeven om naar de toestand van de slachtoffers te informeren. Bakkers protesteren over broodprijs. Ruim vijfhonderd bakkers waren Maandagmiddag in Alkmaar bijeen om te protesteren tegen de regerings maatregelen over de volksbroodprys. Arbeidsverloop is verontrustend Suikerbieten gebruikt als veevoeder Zyn de boeren schuldig of mede schuldig aan het dure leven? Deze soms geuite vraag heeft de Z.L.M.-voorzitter, ir. M. A. Geuze, Maandagmiddag in de druk bezochte algemene vergadering te Goes in ontkennende zin be antwoord. De boerenstand mag constateren, dat er reden tot voldoening is, doch anderzyds moet er voor gewaarschuwd worden de huidige con junctuur als normaal te beschouwen. Uit de index-cyfers van de laatste jaren biykt, dat de landbouwiudex naar een baslscyfer 100 voor 1946'48, (hans 118 is. De prysindex van het totaal verbruik lag echter in Juli 1935 op 135. Ook aan de hand van andere cyfers wees de Z.L.M.-voorzitter erop, dat de duurte allerminst aan de landbouw mag worden toegeschreven. Voorts vroeg hij aandacht voor het eigendomsi*echt. Dit omdat een wa terschap besloot van de vronen een gelijk geschot te heffen als voor de dijken en landen in de betrokken pol der. Bij de invoering van het Alg. Re glement voor de Polders is de vrij dom der vronen als een bestaand recht verder geregistreerd. Zonder de grote financiële moeilijkheden van de polders te onderschatten, welke tot dit inmiddels door G-S. ver nietigde besluit hebben geleid wees spreker op het grote gevaar van het zelf niet voldoende erkennen van mijn en dyri, rechten en verworven heden. Enigszins vergelijkbare aspecten heeft het vraagstuk van de kwekers eigendommen. Door het huidige stel sel wordt de kwekersarbeid onvol doende beloond. Octrooiering is in de plantenwereld niet wel mogelijk. Thans heeft een zekere onteigening ten algemene nutte van 'n ras plaats tegen een bepaalde vorm van schade vergoeding, welke in verscheidene. gevallen onvoldoende wordt geacht. In de eerstvolgende maanden zullen hierover besprekingen worden ge voerd. Daarbij zal gezocht worden naar een behoorlijk evenwicht tus sen zelfbeschikkingsrecht van de kweker en vrije beschikking door de gemeenschap, met vergoeding aan rechthebbende. Hierna ging ir. Geuze in op een mededeling in de M. v. A. op de Landbouwbegroting over de veevoe derproductie, waarby de minister me dedeelde, zo nodig te zullen overgaan tot het stellen van geboden en ver boden, indien del gewenste verhoging van de eigen veevoederproductie niet wordt bereikt. Spreker was van me ning, dat het indirecte beleid der veevoederdistributie door de Minister geenszins is uitgeput en dat er tot zolang aan die kant geen enkel mo reel recht bestaat geboden en verbo den uit te breiden. HOGERE SUIKERPRIJS Over de suikerbietenteelt in 1952 merkte ir. Geuze op dat de oogst is tegenvallen. Er zal voor ongeveer 19 millioen dollar aan suiker geïmpor teerd moeten worden. Zo er niet een aanzienlijke hogere suikerpi*ijs uit de bus komt, dreigt het areaal door 'erschillende oorzaken belangrijk te rug te lopen. Daarnaast is er echter een veel groter gevaar dat de suiker productie bedreigt. In het Westen van het land zyn dit jaar tienduizenden tonnen suikerbie ten naar de rundveemagen verdwenen tegen pryzen die blijkbaar de fabrieks prys volledig concurrentie aandeden. De nationale economie wordt daar door ten zeerste geschaad. Een hogere suikerprijs kan al deze bezwaren overwinnen. Tenslotte sprak ir. Geuze een ver ontrustend woord ovey het arbeids verloop ten plattelande. Spreker staat op het standpunt dat onder alle om standigheden getracht moet worden een zo groot mogelijk vaste kern op het bedryf te handhaven. Hierdoor liggen arbeidsvrede, arbeidsrust en foede sociale verhoudingen het ichtst bij de hand. De D.U-W. dreigt zich steeds meer te ontwikkelen tot een volwaardig Staatswerkmanshuis voor ongeregel de zaken met onbeperkt crediet en concurrent van alle plattelandsbedrrj- ven in tijden dat geen accoord- of ta- riefwerk mogelyk is. Wanneer men de D.U.W. niet aan vullend houdt is een evenwichtige ar beidsvoorziening ten plattelande ten dode opgeschreven, aldus spreker. Spreker wilde niet stellen dat de D-U.W. haar bevoegdheden in enige byzondere mate overschrydt, alleen men had haar nooit zover in het za del mogen helpen. Daarom boeren van Zeeland, zo besloot spreker, houdt uw vaste ken» onder alle om standigheden vast, zoekt winterwerk, repelt vlas, egaliseert in eigen be heer en houdt uw arbeiders vast. 30 cent subsidie op de bloem per 100 kilogram en een cent prysverhoging. Men was algemeen van oordeel dat het verplicht verkopen van het zgn. volksbröod beneden de kostprijs on rechtvaardig is. Men achtte stryd voor een betere broodprys zeker ver antwoord. De vergadering was be legd buiten de patroonsbonden om en zou de instemming hebben van afde lingen uit het Zuiden en Zeeland. De besturen der landelijke organisaties komen in Januari in Den Haag bij- om eveneens over deze zaak te spreken. Beroemd fotograaf kiekte de Koninklijke familie. Een van 's werelds beroemdste fo tografen, de Engelsman Cecil Bea ton, is Zondag op Schiphol gean-i- veerd voor een bliksembezoek aan ons land, dat niet langer dan twintig uur duurde. Beaton maakte Maandagmorgen op puleis Soestdijk een aantal opna men van de koninklijke familie in opdracht van het Amerikaanse mo deblad .Vogue", dat ter gelegenheid van het aanstaande bezoek van de Koningin en de Prins aan Amerika een speciale reportage aan de Ne derlandse koninklijke familie zal wij den. Twee weken geleden was Beaton nog in het hoofdkwartier van gene raal Eisenhower te Parijs. Hij had opdracht om enkele opnamen te ma- kén van de generaal. Dit is hem ech ter niet meegevallen, want Eisenho wer bleek de gewoonte te hebben reeds om vijf uur op te staan en Bea ton moest zijn plaat dan ook nog vóór zeven uur maken, hetgeen hij voor een goede portretopname beslist een ongeschikte tijd vindt. Over de geruchten volgens welke de thans 47-jarige Cecil Beaton plannen heeft .in het huwelijk te tre den met de beroemde Greta Garbo, liet de Engelsman zich tijdens zijn bezoek aan Nederland niet uit DE VOORSPELT: IETS KOUDER Weersverwachting tot Dinsdag avond. Nevelig of mistig met veel bewol king en hier en daar enige motregen. Zwakke, later op de dag matige Zui delijke wind. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1