PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bestaanszekerheid middenstand moet verbeterd worden Provincie is bereid expositie „Zie Vlaanderen" te steunen BILT Kantlijn REGERING KOMT DE BAKKERS TEGEMOET Vandaag 194e Jaargang-No. 295 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B. den Boei Adj. W de Pagter. Hoofdred G BalUntiin PI verv.: W Leertouwei en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 3? ct. per week. f 4.55 p Uw., fr p p it 4.80 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 14 Dec. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 30 CL per mm Minimum p sdvertenUe 18.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine aovertenües irnax 8 regel») van 1—8 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent „Brieven ol adrea Bureau van dit Blad 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z C. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58- 60 tel 2355 4 Ifjnen (b.g.g 2861 of 2160) M'burg Londense Kaal 29 tel 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Pr Maurltsstr 12. tel 102; Terneuzen Brouweijjstr 2; Zlerlkzee N BogerdstT C 180 ARBEIDER EN PRODUCTIVITEITSVERHOGING Tweede Kamerleden over onze economische problemen Tijdens de behandeling van de begroting van economische zaken, waar mede de Tweede Kamer Donderdagavond een begin maakte, zijn verschil lende zeer belangrijke kwesties aangesneden. Met name de positie van de middenstand maakte vele tongen los en ook andere belangrijke economi sche kwesties, als de productie-verhoging, de Benelux en de verhoging van de prgs van het krantenpapier, werden aangesneden. De heer Schilthuis (Arb.) betoogde o.m., dat verbetering der bestaansze kerheid van de middenstand van groot belang is. Zo is ook uitbreiding van de sociale voorzieningen voor zelfstandigen onmisbaar. Er zijn veel kleine bedrijven, welker bestaan vol komen gerechtvaardigd is. Zij hebben recht op een deel van het nationale inkomen als zij hun taak naar beho- De bakkers wensen, dat de prijs voor het volksbrood zal worden verhoogd met een cent per kilo- fram en de huismoeders hebben daar egrijpelijkerwijs bezwaren tegen. Men zal een flink huishouden met van die opgroeiende kinderen de kost moeten geven! De huismoeders zouden natuurlijk over hun bezwaren heen stappen als de prijs werkelijk verhoogd wordt, omdat tenslotte een cent de halve wereld niet is. Maar de regering heeft ook bezwaren en dat is voor de bakkers erger. Want die bakkers verdienen aan het volksbrood prac- tisch niets of leggen er zelfs op toe en hun omzet van ander brood is door de verkoop van het volksbrood onmiskenbaar gedaald. Kan de rege ring de bakkers dwingen het brood met verlies te verkopen Men zal dit moeilijk vol kunnen houden en de bakkers maken de laatste jaren waarlijk zulke goede zaken niet meer Het gerucht wil nu dat de regering medewerking wil verlenen aan een verlaging van de prijzen voor bloem en meel. Het zal de enige oplossing zijn. Want de bakkers zullen toch ook het hoofd boven water moeten kunnen houden. Dezer dagen is de Sibajak uit In donesië in Nederland aangeko men. Aan boord 600 mensen, die hun leven in Indonesië hebben door gebracht, er goede functies hadden, door Indonesiërs vervangen werden en nu zonder middelen van bestaan zijn. De staat zal in hun levensonder houd moeten voorzien, dat wil dus zeggen: wij allemaal samen, die het waarlijk ook niet al te breed hebben. Er wonen thans ruim 100.000 ge- repatrieerden in Nederland. De mees ten kennen ons land niet. Ongeveer 40 daarvan heeft een behoorlijk in komen. De rest. dus 60.000 heeft het ronduit gezegd slecht. Het zijn kleine ambtenaren, kleine zelfstandigen, particuliere werknemers. Zij zullen, omdat het zeer moeilijk is hen in te schakelen in het Nederlandse produc tieproces, langzaam verarmen en zelfs wanneer dat niet het geval mocht zijn omdat de staat steunt, toch door het niets doen tot asociale elementen worden. Hun aantal zal nog toenemen, om dat steeds meer Nederlanders beslui ten uit Indonesië terug te keren en betrekkelijk weinigen naar Indonsië teruggaan. Het wordt de hoogste tijd, dat de regering middelen beraamt om deze mensen op de een of andere manier aan lonende arbeid te helpen. Dat zal moeilijk zijn, omdat ons eigen aantal werklozen reeds stijgt. Maar het moet, omdat anders het welzijn van onze gehele maatschappij zal worden aangetast. Tot dusver maakte men zich in Nederland over dit probleem niet al te druk. Weldra echter zal het om oplossing schreeuwen. Bij ons in Nederland drinkt een man bier, of een borrel. In Ame rika is dat anders. Daar drinkt hy melk, of limonade, of koffie. „Horeca" (Hotelbedryf) consta teert, dat de Amerikanen heel veel IJswater drinken, dat het gebruik van wijn, bier en whiskey sedert de voor oorlogse jaren sterk is toegenomen, dat de omzet van champagne gelijk is gebleven en dat er niet zoveel je never. rum en brandewijn wordt ge bruikt als voorheen: „Na water is melk de populairste drank in de Verenigde Staten. Voor Europeanen is het vaak verrassend in de restaurants volwassenen aan tafel melk te zien gebruiken. Deze melk is meestal gekoeld. Het ver bruik per hoofd is 55 gallon (247% liter) per jaar. Het is aan geen twij fel onderhevig, dat propaganda wel ke zich op lichamelijke gezondheid richtte, het melkverbruik deze om vang heeft bezorgd. De Verenigde Staten staan nummer één op de Ujst vuii koffieverbruikers. Ongeveer de helft van de wereldproductie ver dwijnt in Amerikaanse koffiepotten. Het verbruik per hoofd per jaar is 9 kilo. De hotel- en restauranthouders zijn het er over eens, dat deze hoe veelheid niet door bejaarde dames wordt gedronken. De man'haakt daar meer naar zijn „bakje troost" dan de vrouw". Toch de moeite waard om er eens kennis van te nemen en misschien na te volgen ren vervullen. Overigens betoogde spr. dat er bepaalde bedrijfstakken zyn, die gesaneerd moeten worden. De verkoop van briefkaarten „Voor het Kind" moet z.i. niet worden toe gestaan, omdat hierdoor deloyale concurrentie wordt gedaan aan de winkeliers. De heer Schmal (CH), sprak ener zijds de hóóp uit, dat de midden- standspolitiek niet ondergeschikt zal worden gemaakt aan de monetaire politiek, maar zeide anderzijds toch, dat de middenstand goed zal doen zich er van te doordringen, dat de volksvertegenwoordiging ten princi pale heeft te staan voor de belangen van het gehele Nederlandse volle. De heer Verkerk (AR), zou het ge wenst achten indien de middenstands- bank op hetzelfde niveau zou komen als de boerenleenbanken. Spr. wees er op, dat de wetgeving voor de mid denstand nog geenszins is afgebouwd. De heer Cornelissen (VVD), be pleitte soepeler voorwaarden voor het verlenen van mlddenstandscredieten. BENELUX De heer v. d. Heuvel vroeg zich af of men het .bereiken van het Benelux- ideaal dient door in zee te gaan met een incomplete unie met een duidelijk agrarisch mankement. In België is geen enkele groep om aan te dringen op een complete unie. Was onze po sitie sterker geweest was indien we hiet waren ingegaan op een gedeelte lijke unie, zo vroeg deze spreker. DUUR KRANTENPAPIER Ten aanzien van de krantenpapier- prijzen herinnerde de heer v. d. Heu vel aan het adres van de Nederlandse journalisten, dat zegt dat de stijging tot 84 cent per kg een ernstige re percussie zal veroorzaken op de be- staansmogelijkheid der dagbladbèdrjj- j.veit; De1 door de-minister van' finan- j ciën toegezegde concessie ten aanzien der invoerrechten is zonder betekenis, i Er is z.i. alle aanleiding tot het tref fen van maatregelen en hij vraagt de beide „economische ministers" deze zaak in de goede richting te sturen. De electriciteitsnota noemde spr. van verkwikkelijke zakelijkheid, doch van ontstellende inhoud, daar ze tot verhoging der tarieven leidt, hetgeen van invloed zal zyn op de productie kosten. 1 Ten aanzien der bedrijfsorganisatie betoogde hij, dat deze niet van boven af moet worden opgelegd, doch gelei delijk moet groeien. Er lopen z.i. drie soorten moordenaars der bedrijfsor ganisatie rond: zij die er niets van willen weten, zy die alles ineens wil len forceren en het land met orga nen willen overstromen en tenslot te degenen, die de P.B.O. niet te veel bevoegdheden willen geven. PRODUCTIEVERHOGING De heer Suurhoff (Arb.) betoogde, dat men niet alleen de ondernemers de opvoering der productiviteit vaak moet aanpraten, maar ook de werk nemers. Een tegenkant van de opvoe ring der productiviteit is de uitscha keling van arbeidskracht; de arbeider is daar tegen, hetgeen te billijken valt Plannen tot opvoering der productivi teit moeten naar sprekers oordeel dan ook gepaard gaan met plannen om de werknemer een deel van de opbrengst te geven. De productiviteit moet in elk ge val omhoog, Er zijn in het bedrijfsle ven reserves aanwezig en de regeling zal er zo nodig niet van moeten te rugschrikken in te grijpen. De heer Koersen (KVP), vroeg slechts in het uiterste geval over te gaan tot het doen verrichten van Zondagsarbeid. De vergroting van de export is nog niet voldoende. Spr. vroeg de aan dacht voor de betekenis van de han del. Is deze wel voldoende vertegen woordigd in colleges, die van belang zijn voor de welvaart van ons land? De handelsverhoudingen met Indo nesië besprekend, vroeg de heer Koersen of de minister wellicht iets kan mededelen over uitlatingen in het rapport van een „zekere meneer Schacht". Weinig voortgang in Pan Moen Dion Verbondenen wezen Noordelijke voorstellen niet at De Noordelijken hebben Donderdag bij de besprekingen te Pan Moen Djon verklaard, dat er overeenstemming over toezicht op een wapenstilstand in Korea kan worden bereikt, indien de verbondenen zouden garanderen, dat er geen inmenging in de binnen landse aangelegenheden van Noord- Korea zou zijn en het Noord-Kore- aanse achterland beveiligd zou zyn. In de subcommissie voor. krijgsge vangenen verklaarde admiraal Libby van de Verbondenen, dat de Ver. Na ties dc voorstellen der Noordelijken van Woensdag niet zouden kunnen beantwoorden, voordat zij inlichtin gen zouden hebben verstrekt over de gevangenen, die zy vasthouden, en er mee instemmen vertegenwoordi gers van het Internationale Rode Kruis te vragen de krijgsgevangenen kampen in Noord-Korea te bezoeken. De Verbondenen wezen de vo'orstel- len echter niet van de hand, dat alle gevangenen zouden worden vrijgela ten en dat er een uitwisselingsorga nisatie met gelijke vertegenwoordi ging zou worden gevormd onder toe zicht van een wapenstilstandscom missie. Egyptenaren zullen wapens mogen dragen Eden wil trachten dispuut op te lossen Hoewel het Egyptische kabinet be sloten heeft, de Egyptische ambassa deur in Londen terug te roepen uit protest tegen de Britse agressie in de Suez-kanaalzóne, heeft een woordvoer der van. het Britse ministerie van bui tenlandse zaken verklaard, dat het niet aannemelijk is, dat thans ook En geland zijn ambassadeur in Egypte terug zal roepen. Voorts heeft ue Egyptische minister raad besloten, dat aan alle Egyptena ren het dragen van wapenen in begin sel is toegestaan. Wetten zullen wor den ingevoerd, volgens welke Egypte naren, die voor buitenlandse strijd krachten in Egypte werken, strafbaar zijn. De Britse minister van buitenlandse zaken, Eden, is bereid volgende week te Parijs een onderhoud te hebben met zijn Egyptische collega, Sallah el din Pasja. Eden's bedoeling zou zijn, door een „opbouwend" contact te pogen het dispuut uit de weg te ruimen. Frans parlement aanvaardt het plan-Schuman West-Duitsland stelde het debat nog uit De Franse Nationale Vergadering heeft Donderdagochtend het plan Schuman met 377 tegen 233 stemmen goedgekeurd en daardoor tevens haa; vertrouwen in de regering uitge sproken. Voor stemden de M. R. P. (Kath.), socialisten en de meeste ra dicalen en gematigde conservatieven. De communisten en de meeste aan hangers van de Gaulle stemden te gen. Thans moet de Senaat het plan nog goedkeuren; deze goedkeuring wordt zeer waarschijnlijk geacht. Hoewel het aanvankelijk in de be doeling lag," dat het plan ook in West- Duitsland nog voor Kerstmis zou wor den goedgekeurd, is thans besloten het parlementsdebat in Bonn toch uit te stellen tot 9 Januari. Dit geschieddc- nadat de socialisten voor de stemming in de economische commissie de ver gaderzaal hadden verlaten. De econo mische commissie keurde het plan goed, maar de commissie voor de bui tenlandse politiek moet nog met de behandeling beginnen. Drukker werd slachtoffer van gewetenloos man Valse loten in omloop gebracht Drie weken geleden vervoegde zich bij een drukker in Amsterdam-Oost een man, die verklaarde secretaris te zijn van de R.K. landelijke organisatie „Het misdeelde Kind". Deze bestelde voor een Kerstloterij 10.000 loten, die met spoed door de drukker werden afgeleverd. Betaling bleef echter achterwege en de drukker ontdekte, dat het adres, vermeld op de loten, niet bestond, evenmin als het adres, dat de „secretaris" in de hoofdstad had opgegeven. De R.K. landelijke or ganisatie „Het misdeelde Kind" be staat niet, aldus de politie, en de fraaie pryzen zullen nooit worden ge wonnen. De loten zien er betrouwbaar uit. Zij vermelden de naam van een te goeder naam en faam bekend staan de Amsterdamse notaris, die- van de zaak niets bleek af te weten. Tevens wordt vermeld, dat de minister van Justitie by beschikking van 21 Juni jl. de loterij heeft goedgekeurd. Truman wil benoeming van Mac Clark doorzetten President Truman heeft medege deeld, dat hy in Januari zyn voorstel om generaal Mark Clark te benoe men als eerste Amerikaanse ambas sadeur bij de Heilige Stoel, naar het Congres zal zenden. Het voorstel werd 20 October, de laatste dag van het zittingsjaar, naar de Senaat gezonden. Hopwel zij niet behandeld werd, verwekte de be noeming veel beroering in de Protes- MEEL EN BLOF.M GOEDKOPER Volksbruin- en witbrood worden even duur Naar het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening mede deelt, heeft het overleg van de regering met de commissie voor de midden stand uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de broodprijzen geleid tot wijzigingen in de bestaande meel-, bloem- en broodprijzen, waarbij een voor het gehele land geldende verhoging van de prijs van het brooa een voor het gehele wordt vermeden. Met ingang van Maandag 17 De cember 1951 zullen de bereiders van meel en bloem, alsmede de importeurs van bloem, door een verhoging van de subsidie voor de consument uit het landbouwegalisatiefonds, in staat worden gesteld de pryzen van alle soorten meel en bloem, met uitzonde ring van tarwegriesmeel, met 30 cent per 100 kg te verlagen. Deze prysver- laging van bloem en meel komt niet tot uitdrukking in de prijs van het brood voor de consument, zij dient ter Nederlandse vlieger in Nieuw-Zeeland verongelukt De Nederlandse vlieger, de heer T. J, C. Varkevisser, die zes maanden geleden naar Nieuw-Zeeland emi greerde en daar als instructeur in dienst trad van de „South Canterbury Aerocïub" is Donderdag bij een trai- ningsvlucht met zijn toestel veronge lukt. Toen hij na de oefenvlucht met een leerling op het vliegveld bij Timaru p I leerung op net vnegveiu dij urnari tantse kringen van Amerika.^Truman wilde landen, ontstonden er moeilyk- het Congres zou moeten heden en stortte het toestel neer. De zÖn benoeming werd leerling bracht er zonder verwondin gen het leven af. goedgekeurd. Woensdag heeft de laatste veegdag in internationaal verhand van de My- nendienst der Koninklijke Marine plaats gevonden. Hiermede Ls een belang rijke na-oorlogse taak voor de veiligheid van de zeevaart afgesloten. Enige mijnenvegers aan het werk tijdens deze laatste Operatie, welke, van Vlissingen uit geschiedde. MEMORIEPOST OP BEGROTING 1952 Uitbreiding B.L.O. in Zeeland kost grote moeite verhoging van de marge voor do bakkers. Met ingang van dezelfde datum mag in die gebieden, waar thans nog de prijs van volksbrulnbrood 1 cent lager is dan die van volkswitbrood, de prijs van het volksbrulnbrood met 1 cent per 800 gram worden ver hoogd, zodat dit prijsverschil dan Is opgeheven. Deze partiële verhoging van de prijs van het volksbrulnbrood geldt in hoofdzaak voor het Westen des lands, met uitzondering van de grote steden. Daarnaast zal de maximum- en mi nimumprijs voor volkswit- en volks- bruinbrood in de provincie Drenthe met 1 cent per 800 gram mogen wor den verhoogd, waardoor in deze pro vincie dezelfde broodprijzen gelden als in de provincies Friesland ert Gro ningen. Westelijken dienen nieuw ontwapeningsplan in Concessies aan de Russen Een herzien Westelijk ontwapenings plan, bedoeld om aan enige Russische- bezwaren tegemoet te komen, is in gediend bij de politieke commissie van de Ver. Naties. De preambule van het nieuwe ont werp bevat een artikel, waarin de al gemene vergadering de wens te ken nen geeft „dat de V.N. een doeltref fend collectief beveiligingsstelsel ont wikkelen tot handhaving van de vre de en dat de troepen en bewapening van de wereld progressief worden verminderd in overeenstemming van de doeleinden en principes van het handvest". Een concessie aan de Sowjets is. dat wordt voorgesteld de nieuw in te stellen commissie „commissie voor atoomenergie en conventionele bewa pening" te noemen. In de aan de nieuwe commissie door de assemblee te geven richtlynen komt nog een concessie voor. Gezegd wordt, dat de commissie een ontwerp-verdrag moet opstellen voor beperking en vermin dering van de bewapening „en voor een doeltreffende internationale con trole op de atoomenergie teneinde te verzekeren, dat atoomwapens wor den verboden en de atoomenergie al leen voor vreedzame doeleinden wordt gebruikt". Tenslotte wordt gezegd, dat de com missie vóór 1 Juni 1952 haar eerste rapport moet opstellen. Correspondenten uit Perzië gewezen In berichten, die Donderdagavond in Londen werden ontvangen, wordt gezegd, dat Reuters correspondent in de Perzische hoofdstad, Leopold Her man, aanzegging heeft gekregen het land binnen 48 uur te verlaten. Vice- premier Hoessein Fatemi zou zich na melijk beklaagd hebben over een door Herman verzonden bericht. Enkele dagen geleden is de corres pondent van de New York Times, Mi chael Clark, uit Perzië gewezen, om dat hy een agent van de Anglo-Ira- nian zou zijn geweest. Gedeputeerde Staten van Zeeland wensen een bijdrage te verlenen in de kosten van de tentoonstelling „Zie Vlaanderen", welke in 1952 In Middel burg wordt gehouden. In een nota van wijziging der provinciale begroting- 1952 is een memoriepost opgenomen, omdat het juiste bedrag nog moeilijk kan worden geraamd. De expositie „Zie Zeeland" heeft vorig jaar van Oost-Vlaanderen een som gevergd van 20.000,Het ligt in het voor nemen om voor de in 1952 te houden tentoonstelling een zeer bescheiden entrée te vragen. In verband daarmee zal de Provincie mogelijk kunnen volstaan met een bedrag van 10.000,h f 15.000,Bjj de afdelingsge- wljze behandeling der begroting hadden enige leden der Provinciale Sta ten by het college aangedrongen op het verlenen van financiële steun aan de komende culturele tentoonstelling. In alle afdelingen werd G. S. lof toegezwaaid voor hun arbeid en voor het feit, dat zy een sluitende begroting hebben aangeboden, die bovendien enige ruimte laat om gel den beschikbaar te stellen voor de sociale en culturele zorg en de ge zondheidszorg, maar natuurlyk wer den nog tal van wensen naar voren febracht. Eén der Statenleden vroeg et college of de Provincie geen startsubsidie kan verlenen voor het werk der verpleging van idiote kin deren te Oostkapelle en een ander wilde weten of geen steun kan wor den verleend aan het werk, dat voor en door minder validen wordt ver richt, daaronder begrepen de nazorg voor kinderen, die een B.L.O.-school hebben bezocht. Wat de inpolderin gen betreft werd gevraagd, waarom G. S. in tegenstelling tot de mening der belanghebbenden vast blijven houden aan de Noordweg door de Braakman en hoe het staat met de inpoldering van Saeftinge. Gewezen werd op de noodzaak om by de in poldering van de Braakman ook de voorzieningen van licht, gas en wa ter ter hand te nemen. Een ander lid, verontrust door het stijgend aantal ongevallen, vroeg, of er niet meer voorrangswegen kunnen komen en een volgende spreker wee3 op de noodzaak van B.L.O. op Tholen, waar van de 1500 leerplichtige kinderen 5 voor dit onderwys in aanmer king komt. GEDEPUTEERDEN ANTWOORDDEN. In antwoord op vragen en opmer kingen van Statenleden deelden G. S. ondermeer mee, dat wat het moeilij ke probleem van de Karelpolder be treft, in de a.s. zomerzitting voorstel len zullen worden ingediend om een deel van het nog ongedekte bedrag ten laste van de belanghebbende pol ders te brengen. Binnenkort zal met de omliggende polders een bespre king worden gehouden over de ver deling van net nog resterende be drag. DE INPOLDERINGEN. G. S. achten de kortste verbinding TerneuzenGoesMiddelburg door de Braakman van primair belang en zullen dus niet toegeven aan de ver langens van belanghebbenden. Het college blijft diligent ten aanzien van Saeftinge. Het behoort niet tot de taak der Provincie om fondsen te vormen voor aanleg van leidingen in de Braakman; wel zal hierover con tact zyn met de Domeinen. Sugges ties aangaande de minder-valide kin deren en steun aan het jeugdwerk werden dankbaar aanvaard. G. S. hebben in studie genomen het aanwij zen van wegen als voorrangswegen, zowel als het treffen van een regeling voor bepaalde kruisingen. Uitvoerig werd ingegaan op de kwestie van het B.L.O. De ingebruik neming van de B.L.O.-school voor Schouwen-Duiveland is nu spoedig te venvachten. Op Tholen is de situatie veel moeilijker: daar schynt weinig animo te bestaan om deze zaak aan te pakken en schynt men voor een z.g. compromlsschool weinig te voe len. Ook in Oost-Zeeuwsch-Vlaande ren, waar men te Terneuzen een tweede B.L.O.-school wil hebben naast de reeds bestaande, bloeiende katholieke school te Hulst, vlot het niet zo best. Wat West-Zeemvsch- Vlaanderen betreft, daar bleek sa menwerking eerst zeer moeilyk, maar de laatste tijd toch wel weer moge lijk. VERGOEDING HERSTEL OORLOGSSCHADE. Wat de vergoeding voor herstel van oorlogsschade betreft zyn G. S. zeer actief geweest. Tot dusver is echter in geen enkel geval de ver goeding definitief vastgesteld. Wel is meermalen de mededeling ont%ran- gen van het voornemen om de ver goeding op een bepaald bedrag vast te stellen. In de meeste gevallen kon den G. S. zich daarmee verenigen; in een enkel geval zal waarschijnlijk in beroep dienen te worden gegaan. De ...wordt koning George van Engeland 56 en koning Paul van Griekenland 50 jaar. ...is het 40 jaar geleden, dat de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen met vier met gezellen als eersten de Zuidpool bereikten. afwikkeling van de oorlogsschade aan de provinciale vloot is wel de moeilykste zaak. Tenslotte verklaren Ged. Staten met betrekking tot de financiële po sitie der provincie, dat naast alle ontplooiing van energie juist nu de voorzichtigheid niet uit het oog mag worden verloren. Daarom juist tracht het college enige elasticiteit in de begroting te brengen, dit om te voor komen, dat hetgeen tot stand komt in de jaren van batige saldi, bij tegen wind op financieel gebied zal om waaien. DE VOORSPELT: IETS MINDER KOUD Geldig tot Vrijdagavond. Droog weer met aanvankelijk lichte tot matige vorst en plaatselijk nevel of mist. In de middag vrij zonnig en temperaturen oplopend tot iets hoge re waarden dan gisteren. Zwakke tot matige wind tussen Zuid-Oost en Zuid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1