PROVINCIALE ZEEUWSE COURAMT J De wapens rusten in Korea U Bij Veere's grote sluis wordt flink aangepakt 05 BILT Kantlijn Vandaag ELECTRICITEITSTARIEVEN WORDEN VERHOOGD 194e Jaargang-No. 282 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. VV. de Pagter. Hoofdred. G. Bailintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 4.55 p. kw., fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummera 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 29 Nov. '51 ADV EKTENl'lKPfUJ S 3j ct per min Minimum p advertentie l 3.—. lug mededelingen driemaal lanef. Kleine aavertcnuea (max 8 regels) van 1-5 regel» 11.- Iedere regel ineei 20 cent ..Brieven ol adrea Bureau van dit Blad 25 cent meer. Giro ni 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr. 58—00, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goea L. Vorststr. 83, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen Brouwerijstr. 2; Zlertkzee N. Bogerdsti C 160 tel 26 VREUGDEVUREN AAN HET FRONT Washington verrast door berichten over stopzetten van de strijd Niet schieten, maar wel gedekt houden De strijd tussen de Verbondenen en de Xoordeiyken in Korea is Woens. dagmorgen tot stilstand gekomen. Dit bericht werd bekend gemaakt door een radio-station van New-York, dat zyn inlichtingen uit Seoel zou heb ben ontvangen. Het bericht volgde op een bekendmaking van enkele uren vroeger, waarin werd medegedeeld, dat het commando van het achtste Amerikaanse legerkorps zijn manschappen opdracht had gegeven niet op de tegenstander te vuren, doch zich gedekt te houden en zich te verdedi gen. Deze order zou, volgens latere berichten, betrekking hebben op alle grondstrijdkrachten der Ver. Naties. De Amerikaanse ministeries van defensie en Buitenlandse Zaken weiger den zich uit te laten over de plotselinge stilstand van de strijd aan het front in Korea, welke ook de meeste functionarissen in Washington ver rast schijnt te hebben. Men meent, dat de beslissing is genomen door Ge neraal Ridgway, de opperbevelhebber van de strijdkrachten der Ver. Naties, doch het is niet bekend of hij hierover tevoren overleg met Washington had gepleegd. Inmiddels werd ook uit Tokio be richt ontvangen, dat de gevechten in de loop van Woensdag in de meeste sectoren van het front tot stilstand zijn gekomen. Wel zijn de troepen ge wezen op de noodzakelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen verrassingen. Men meent, dat de hoop op wapenstilstand niet mag worden „bedorven door overdreven optimis me" De woordvoerder van de Ver. Naties, brigade-generaal William Nu- ckols, heeft echter verklaard, dat de strijd zal worden voortgezet tot een volledige wapenstilstand zal zijn ge sloten. De Noordelijken namen Woens. dagavond trouwens al geen veilig heidsmaatregelen meer in acht. De verduistering was op tal van punten opgeheven en zelfs werden hier en daar vreugdevuren ontstoken. Troe pen der Verbondenen schoten ook niet op Noordelijken, die in het gezichts veld kwamen. De onthullingen over de Tsjechi sche spionnage, die een paar weken geleden de lachspieren meer in beweging brachten, dan dat zij de harten deden beven, zijn Dins dag in de Tweede Kamer aan de orde geweest. De Binnenlandse Veiligheids dienst is er niet zonder kleerscheuren afgekomen en al kon de minister van binnenlandse zaken Teulings staande houden, dat de feitelijke mededelingen juist zjjn geweest, hij moest toch toe geven, dat de vorm van de publicatie die opgesteld was door de B.V.D. zelve minder juist en vooral min der gelukkig was geweest. De minister zeide, ruiterlijk de uiteindelijke ver antwoordelijkheid voor zijn rekening nemend, dat hij zich van de indruk, die de zaak in deze vorm op de bui tenwereld moest maken, onvoldoende rekenschap had gegeven. Daarmede is de kwestie vermoede lijk van de baan. Maar men heeft uit het Kamerdebat weer eens kunnen ervaren, welk een teer instrument „publiciteit" is. Onze complete B.V.D. en een minister sne den er zich lelijk mee in de vingers. En ook het Nederlandse journalisten- gilde doét dat bij tijd en wijle wel eens. Maar niet vaak. Het is niet zon der heimelijke voldoening, dat wij de ze pluim op eigen hoëd steken. Van de Nederlandse regering wordt eerstdaags een Salomonsoordeel verwacht. En er is reden om daarnaar met spanning uit te kijken. Men weet, dal de werkzaamheden aan de Oosterpolder vast zijn gelopen. De Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken had ingeschreven voor een bedrag, dat veel lager was. dan dat van andere aannemingsbedrij ven. Het bedrag was te laag en de M.U.Z. zit er mee. De M.U.Z. dacht werkvolk te kun nen vinden, dat per week 55 a 72 uur zou willen werken met een flink ver lof om de veertien dagen. De vakver eniging liep daartegen in het geweer en het werk ligt stil, want de arbei ders komen niet en de M.U.Z. zal op een heel andere financiële basis moeten werken. Moet de regering nu de M.U.Z. gaan helpen, dus meer betalen? Of moet zij het werk gunnen aan de aannemers, die voor een gezonde som inschreven, maar het werk aan de M.U.Z. gegund zagen? De regering zal het antwoord moe ten geven Het is met de criminaliteit in Zee land allesbehalve zorgwekkend gesteld, men heeft het gisteren in ons blad kunnen lezen. Maar er zijn regelmatig jongemensen en ook oude re mensen, die een misstap begaan en na hun straf te hebben gekregen wéér op de goede weg moeten worden ge holpen. Welnu; dat gaat niet altijd van een leien dakje. Het is bijvoorbeeld aan „Het Parool" (onafh. soc.) opgevallen, dat vrijwel alle grote particuliere bedrijven en ook de overheidsdiensten bijna zonder uitzondering weigeren reclassenten (gereclasseerden) in hun dienst te ne men en dat in dit verband vooral yan nadelige invloed is de onbevredigende manier, waarop sinds tientallen jaren de afgifte van bewijzen van goed ze delijk gedrag hier te lande is geregeld „Zo ontstaat dan de figuur, dat een burgemeester, een minister, een direc teur van een grote onderneming, bij gelegenheid een warm pleidooi kan houden over het opheffen van de ge struikelde medemens, hetwelk echter een theoretisch betoog van geringe waarde blijft, zolang in de practijk de deuren van het grote bedrijf en de overheidsdienst voor de reclassent ge sloten blijven. Voor zover het alleen het bewijs van goed gedrag is, waar- over de reclassenten struikelen, kan misschien de procedure zoals deze thans bij emigratie wordt gevolgd, een verschiet voor de toekomst ope nen, maar bovenal: is er voor over heid en bedrijfsleven geen aanleiding om nog eens zeer ernstig te overwe gen, of men geen ruimhartiger en van meer sociaal begrip getuigend stand punt zou kunnen innemen, ten op zichte van de medemens, die met de strafrechter in aanraking kwam, maar een ernstige poging wil doen zijn le ven voortaan in het juiste spoor te leiden? Daarmede zouden de belangen van de reclassenten in aanzienlijke sterker mate zijn gediend dan met veel hooggestemd en bloemrijk proza, dat nu vaak ten beste wordt gegeven b.v. op de reclasseringsdag." Wij zijn het met dit Paroolbetoog van ganser harte eens. Britse troepen worden teruggetrokken. Uit drie hoofdsteden in de, Suez-Kanaalzone. Alle Britse troepen zullen worden teruggetrokken uit de drie hoofdste den in de Suez-kanaalzóne-ïsmaillia Port Said en Suez. Dit is bepaald in een overeenkomst, die Woensdag met de Egyptische autoriteiten is be reikt. Het Britse hoofdkwartier heeft me degedeeld dat Egypte in ruil voor de ontruiming toegezegd heeft te zullen helpen bij het bestreden van „terro ristenactiviteit' Bijna alle gezinnen van Britse mi litairen zijn uit genoemde steden ge- evacueerd. De Britse bevelhebber, generaal Erskine, heeft tevens toegezegd af te zien van het fouilleren van Egyptena- ren bij Britse blokkadeposten langs de wegen en het zenden van militai re patrouilles in de drie steden. De Noordelijken hebben Woensdag het voorstel der Verbondenen, dat ge meenschappelijke inspectiegroepen vrije toegang tot geheel Korea zullen hebben om toe te zien op naleving van de vredesregeling, van de hana gewezen, aldus officieren der Verbon denen. die verder verklaarden, dat de Noordelijken het in het algemeen eens schenen te zijn met de andere bepalingen voor een regeling van een wapenstilstand. Hetgeen de Noorde lijken van de hand hebben gewezen, vormt het belangrijkste deel van het voorstel der Verbondenen. De voornaamste Noordelijke gede legeerde, generaal Nam II, verklaarde volgens generaal William Nuckols, dat het voorstel betreffende handha ving van de status quo met betrek king tot strijdkrachten en materiaal onnodig zou zijn, indien er spoedig een conferentie op hoog niveau wordt belegd ter regeling van de terugtrek king der Buitenlandse troepen, zoals door de Noordelijken voorgesteld. Vice-admiraal Turner Joy antwoord de, dat dit een kwestie is, die de re geringen en niet de militaire delega ties aangaat. Indonesische bende overviel acht auto's en autobussen. Bekend sportvlieger vermoord Op enkele kilometers van de plek tussen Bandoeng en Cherlbon, waar verleden jaar de Amerikanen Doyle en Kennedy werden vermoord, wer den Dinsdag door een bende van 200 man acht auto's aangehouden en geplunderd. De bekende sportvlieger W. D. Rous, vertegenwoordiger van General Motors, die weigerde te vol doen aan de sommatie om te stop pen, werd vermoord. De inzittenden der acht aangehou den auto's, waaronder drie autobus sen, in totaal ongeveer 100 personen, werden door de bende de djatibos- sen ingedreven. Volgens berichten uit Djakarta zouden allen Woens dagochtend weer terecht zijn ge weest. Vermoed wordt, dat de overvallen het werk zijn van dezelfde groep, die onlangs een aanslag pleegde op de expressetreln van Soerabaja naar Djakarta.. Van officiële zijde vernam Aneta, dat de achtervolging is ingezet door een mobiele brigade van leger en politie. De heer Rous was de eerste sport vlieger, die van Indonesië naar Ne derland vloog (September 1936). Hij was drager van een Kruis van Ver dienste voor tijdens de oorlog ver richte daden. Na de Japanse capi tulatie heeft hij zich zeer verdienste lijk gemaakt bij de evacuatie van vrouwen en kinderen uit de Japanse kampen. Berichten over bezoek van Koning Boudewijn tegengesproken. In kringen van het Belgische hof worden de berichten tegengesproken, volgens welke Koning Boudewijn het volgend jaar een officieel bezoek aan Nederland zou brengen. ..vieren de Ver. Staten van Amerika Thankgivingsday. Acht Nederlanders in Oost-Duitsiand in arrest Beschuldigd van spionnage. Geallieerde functionarissen te Ber- lijn hebben verklaard, dat acht Ne derlandse onderdanen door de Oost- Duitse autoriteiten worden vastge houden. Vier Nederlanders worden beschuldigd van spionnage. Eén van hen bevond zich volgens de func tionarissen reeds sinds 1946 in <le ge vangenis. Een ander is in 1949 en de overige zes zjjn dit jaar gearresteerd. Eén van de laatste zóu tot acht jaar en een ander tot één jaar gevan genisstraf veroordeeld zyn. De overi gen wachten nog op berechting In alle gevallen zyn de verwanten op de hoogte gesteld van de arresta ties. Men weigert hun namen bekend te maken daar dit zou kunnen lei den tot represaille-maatregelen tegen de gearresteerden of verwanten in Oost-Duitsland. Reuter wijst er op, dat het Neder landse consulaat-generaal in West- Berlijn niet over de middelen be schikt de landgenoten te helpen, daar Nederland Oost-Duitsland niet heeft erkend. Het consulaat ontvangt ook geen officiële mededelingen van de Oost-Duitse autoriteiten. Een niet alledaagse onthulling vond dezer dagen plaats te Pan Moen Djon in Korea: by een ontmoeting van correspondenten van de Verenigde Naties en van de Noordelijken op de zesde verjaardag van Tokio's Journalisten, vereniging, hadden de V.N.-journalisten voor een fraaie taart gezorgd; do communistische correspondenten voor wjjn, eend en blikjes vlees. De foto toont het „plechtige" moment, dat de United Press verslaggever Dick Applegate (rechts) de taart onthult, op het terrein der wapenstil. standsbesprekingen. BESLUIT VAN DE REGERING Verhoging zal gemiddeld als regel een percentage van 25 niet te boven gaan. De regering heeft besloten het middel van de tariefsverhoging toe te passen, teneinde de zo noodzakelijke beperking van het electrieiteitsver- bruik te bevorderen, zo zegt de minister van Economische Zaken in een nota over de electriciteitspolitiek. Waar de hnidige tarieven zijn gebaseerd op de historische kostprijs en de aanschaffingswaarde der voor productie en distributie benodigde ap paratuur thans aanzienlijk hoger ligt dan voor de oorlog, zal in vele geval len een niet onbetekenende verhoging van het thans geldende tarief onver mijdelijk zijn. De minister meent, echter op grond van terzake gemaakte berekeningen te mogen aannemen, dat deze verhoging gemiddeld als re gel een percentage van 25 niet zal behoeven te overschrijden. De thans bestaande maximumprijs voorschriften voor het kleinverbruik zullen onverminderd worden gehand haafd voor een hoeveelheid van 240 kwh. per aangeslotene per jaar. Voorts ligt het in de bedoeling bij de uitwerking van de tariefsverhoging uitzonderingsbepalingen op te ne men ten behoeve van enige vormen van kleinverbruik, waarin zonder zo danige bepalingen klaarblijkelijk on billijkheden zouden ontstaan. Ook zal het vastrechttarief een ze kere verhoging moeten ondergaan. Volledigheidshalve zij hier nog ver meld, dat bij de huidige prijzen het gemiddelde aandeel van electriciteit in de kosten van levensonderhoud 1,2 procent bedraagt voor gezinnen met INTERESSANT OBJECT. Nu nieuwe vloer van buitenmuur gereed is, kunnen muren worden opgetrokken Donkere regenwolken pakken zich samen boven Veere en stormvlaag na stormvlaag doet de naakte vruchtbomen in de oude tuinen beven. Een on wezenlijke stilte hangt over het stadje, slechts nu en dan even verbroken door gegier van de wind, een autoclaxon, de altijd opgewekte torenzang. Maar schril contrast! slechts enkele honderden meters verder, bij Veere's sluizen, is van stilte geen sprake: déar Is een en al bedrijvigheid, daar is het gesnuif en geratel van een grote kraan en de schallende roep van opzichters, dé&r de boeiende chaos van materialen en machine's. De arbeiders, die, als byen by de honingraten, druk aan de slag zyn tussen de forse ijzeren spjjlen van het enorme stempelraam in de bouvvRuip, hebben een groot en slechts zelden voorkomend werk, de vernieuwing van een bui- tensluishoofd, in een nieuw stadium gebracht. Het buitenhoofd van Veere's grote, uit 1870 daterende sluis was aan de ze vernieuwing hard toe! Maar vóór dat hiermee kon warden begonnen, moest uiteraard het bestaande bui tenhoofd verdwijnen. Het eerste en zeker niet het minst spectaculaire karwei bestond uit het maken van .de 50 by 34 meter grote werkkuip. De Westelijke zjjde hiervan moest door de oude sluisvloer heen (3.70 m. dik metselwerk en beton!) worden aangebracht en daar moesten dui kers aan te pas komen. Er werd een sleuf gemaakt, waarin de damwand werd geslagen. Het op de wal van constructieijzer vervaardigde, 480 ton wegende stempelraam (bestaande uit twee gedeelten, die boven elkaar zijn aangebracht) werd in de kuip neergelaten, om de enorme waterdruk van buiten af 45 ton per strekken de meter op het bovenste raam en maar liefst 80 ton op het onderste in bedwang te houden. Om het water dat uit de grond omhoog komt, te weren, wend in de kuip bronbemaling geïnstalleerd. Toen het eenmaal zo ver was, werd ongeveer 8000 m3 beton van het oude, in desolate toestand verkeren de buitenhoofd gesloopt. Op zichzelf niet zoveel maar gezien de moeilyke omstandigheden, waaronder gewerkt moest worden rondom water, in de kuip door de aanwezigheid van het stempelraam weinig ruimte, de nood zaak om zeer omzichtig springstof te gebruiken, opdat geen schade zou ontslaan aan de kleine sluis mag toch van een buitengewoon lastig karwei, worden gesproken. In de schutkolk was ondertussen ook nog wel het een en ander te doen: de scheidingsmuur tussen grote en klei ne sluis was namelijk onderloops waardoor water van de ene schut kolk in de andere vloeide. Dit euvel werd verholpen door vóór de muur een damwand te heien en vervolgens beton te storten. NIEUWE VLOER GELEGD Na het sloopwerk werd in de grote kuip een nieuwe vloer gelegd. Deze is thans gereed en op het ogenblik besteden de 55 man personeel hun energie aan het maken van een z.g.n. stortbed, de verdediging tegen inko mend water. Gisteren waren zij daar mee bezig aan de binnenkant van de sluis; vandaag beginnen zij aan de buitenzijde. Het onderste stempelraam kan straks buiten gebruik worden ge steld; het moet verdwijnen omdat het de wanden, welke aan weerszijden op de nieuwe vloer zullen worden opge trokken, doorkruist en wordt in stuk ken gebrand. Het spanningswater zal vervolgens tot een peil van 7- worden omhoog gebracht, waarbij de vloer nog juist droog blijft. Het bo venste scempelraam kan eerst wor den verwijderd, wanneer de nieuwe muren hoog genoeg zijn, wanneer het gehele werk vrijwel gereed is, want anders zou de ganse zaak als gevolg van de waterdruk als een kaarten huis in elkaar zakken. Zijn de beide damwanden en het raam verdwenen, dan rest alleen nog het aanbrengen van grondaanvulling De Rijkswaterstaat hoopt in Mei a.s. het werk te voltooien. De as van het buitenhoofd zal dan zes meter naai' het Oosten zyn omgelegd maar de doorvaartwijdte zal, evenals vroeger, 20 meter bedragen. In de sluisdeu ren, die bij ,,De Schelde" worden ge reviseerd, worden schuiven aange bracht. Het object te Veere, waarvoor dui zenden m3 beton worden verwerkt, 1200 ton damwand, 535 ten wape- ningsstaal en 100 ton eonstructie- jjzer. is voor vakmensen wel bijzon der Interessant: zelden of nooit tevo ren is er met een zo groot stempel raam gewerkt, zelden of nooit tevo ren Is er ook In een dergelijke omvang geheid met inschakeling van drijven de bokken. een inkomen van 50.60.per week per 1 April_1951. Ten aanzien van de tarieven voor grootverbruikers zullen de maximum prijsvoorschriften worden ingetrok ken en wordt het aan de bedrijven zelf overgelaten om in overleg met de directeur-generaal van de energie voorziening de bestaande tarieven zo danig te herzien, dat over het geheel genomen deze tarieven in overeen stemming zijn met het hierboven ont wikkelde beginsel. De regering verwacht, dat uit de tariefsvex-hoging een uiteindelijke ko- lenbesparing voort zal vloeien van rond 200.000 ton per jaar. Zitting Atlantische Raad gesloten. In Februari zullen spijkers mei koppen ges'agen kunnen worden. Woensdagmiddag is de zitting van de Noord-Atlantische Raad te Ro me geëindigd. De volgende zitting wordt 2 Februari te Lissabon ge opend. J De Engelse minister van Buiten landse Zaken Eden, deelde op een persconferentie mee, dat de raad in Februari in staat zal zijn besluiten te nemen, die „onze defensie-inspan ning en ons economisch stelsel een zodanige vorm zulien geven ais nodig is om aan de eisen van deze inspan ning te beantwoorden". Korporaal tot militair attaché benoemd. TEVENS RESERVE-MAJOOR. Bij Kon. Besluit is benoemd tot mi litair attaché, verbonden aan de Ne derlandse legatie in Slam, de korpo raal van de landmacht P. Cramer. Tegelijkertijd wordt zyn benoeming tot reserve-kapitein der infanterie en zyn tydeiyke bevordering tot reserve- majoor van kracht. Na de oorlog vertrok Cramer als dienstplichtige naar Indonesië, waar hij spoedig door zijn buitengewone bekwaamheden werd verbonden aan het kabinet van generaal Spoor. Na betrekkelijk korte tijd werd hy uitge zonden naar Bangkok, waar hy enke le jaren heeft gewerkt als militair ambtenaar bij de legatie. Plotseling kwam men echter tot de ontdekking, dat zyn functie zich eigenlijk in niets meer onderscheidde van die van een militair attaché, waaruit men de con clusie trok, dat Cramer voor zijn taak berekend was. Engels schip op zandbank en door midden gebroken. Het Engelse schip „Treeswood" is Woensdag bij het eiland Borkum op een zandbank gelopen en door mid den gebroken. De Borkummer loods boot slaagde er in 13 opvarenden van de Teeswood aan boord te nemen. Twee anderen verdronken. Engeland tegen Amerikaan als N A.T.O.-opper bevelhebber. Ook verschil van mening over geweer-kaiiber Een wooi'dvoerder van de NA.T.O. heeft Woensdag te Rome verklaard dat Engeland de Atlantische Raad heeft medegedeeld niet te kunnen in stemmen met het benoemen van een Amerikaanse admiraal tot opperbe velhebber der N.A.T.O.-marinestrijd- krachten in de Atlantische Oceaan. Ook wil Engeland niet instemmen met de aanbeveling van de chefs der generale staven om het Amerikaanse geweer van 0.3 duim als standaard geweer voor de Atlantische strijd krachten te aanvaarden. Het wil voor zijn eigen strydkrachten vasthouden aan het nieuwe Britse geweer van 0.28 duim. Vermoed wordt, dat de ge schilpunten in Januari a.s. tussen Churchill en Truman besproken zul len worden. Beheerschapscornmissie vóór toelating van Italië tot de V.N. De beheerschapscommissie der Ver. Naties heeft Woensdag met 50 tegen 5 stemmen (de Sowjet-Unie en haar satellieten) besloten de a'gemene ver gadering te verzoeken de onmiddel lijke toelating van Italië tot de Ver. Naties aan te bevelen. Vijf landen wa ren afwezig". De commissie verwierp met 48 te gen 5 stemmen bij één onthouding (Zweden) een Poolse resolutie, waar in gezegd werd, dat de commissie niet competent was om de aanbeve ling te doen. De Franse resolutie moet nu nog behandeld worden door de algemene vergadering en de Veiligheidsraad. Wysjinsky spreekt vandaag weer. Naar AFJP. meldt, zal de Sowjet- Russische minister van buitenlandse zaken, Wysjinsky, vandaag in de po litieke commissie der Ver. Naties het woord voeren. Naar verluidt zal hij spreken over het Sow jet-standpunt ten aanzien van het voorstel tot het hou- Piet Kohier overleden- MEER DAN TWEEDUIZEND MAAL EN „DE BOEMELBARON" De bekende toneelspeler Piet Koh ier, die Dinsdagavond voor de leden van de Groninger Vereniging in Ol- denzaal een voordrachtsavond had gegeven, is in de nacht daarop ten gevolge van een hartverlamming overleden. Na de voordracht had hjj zich ter ruste begeven en 's morgens werd hy levenloos in bed aangetrof fen. Piet Kohier is 79 jaar geworden In 1900 maakte hy voor het eerst als toneelspeler een reis door Europa, waarna hy aan het Flora-theater en later aan het Rembrandt-theater te Amsterdam werd verbonden. Hij speelde daar o.a. in „Die lustige Wit- we", Ein Walzertraum", „De dollar- prinses", „De kuise Suzanne" en „De fidele boer". Het meest heeft Kohier echter bekendheid verworven door zijn creatie in „De boemelbaron", waarin hij meer dan tweeduizend- maal de „ge-adelde" vagebond heeft gespeeld. VOORSPELT: WISSELEND WEER. Geldig tot Donderdagavond. Aanvankelijk zwaar bewolkt met enkele buien, later echter ook opkla ringen. Tot krachtig of matig afne mende Noord-Westelijke wind. in de middag krimpend naai- West. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1