PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ver. Naties verliezen zich te veel in kleinigheden Streekplan Walcheren door Zeeuwse Staten goedgekeurd 01 BILT Kantlijn Qverstromïngswater in Noord-Italië zakt. Overeenkomst tussen Joego-Slavië en de V.S. Dit jaar geen extra-snoepje voor Christmas. Vandaag Winkels langer open MARSHALL-DOLLARS VOOR LANDBOUW-PROJECTEN 194e Jaargang-No. 270 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. E. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintljn. Pl. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 4.55 p. kw„ £r. p. p. 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 15 Nov. '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie 13, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max B regels) van 1—5 reecls f 1.— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 28G1 of 2160). M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g 2228), Oostburg Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Tcmeuzen Brouwerljstr 2; Zienkzee TiBogerdKti^C^160^teL^ „NIET VERVULDE HOOP" Afgevaardigde van India vroeg Geen oorlog-verklaring" van Grote Vier In de vergadering van de Verenigde Naties te Parys z(jn Woensdag weliswaar geen opzienbarende dingen gebeurd, maar toch zyn er door verschillende sprekers enige opmerkingen geplaatst, welke aandacht ver dienen. Daar was in de eerste plaats byv. de Zuid-Afrikaanse gedelegeer de, dr. Donges, die ernstige critiek had op de werkwijze der algemene vergadering: telkens weer overladen agenda's met veel te veel vraag stukken van de tweede rang, waardoor voor de werkelyk gewichtige vraagstukken te weinig tyd overblyft. Dr. Donges wilde een voorrangs stelsel invoeren, waardoor de jaarlykse vergadering niet langer dan zes weken behoeft te duren en deze in staat zal zijn het grootste deel van haar tyd aan de gewichtigste vraagstukken te besteden. Nadat dr. Donges nog uitdrukking had gegeven aan wat hij noemde de .groeiende ongerustheid over de nei ging der Ver. Naties om zich in te laten met binnenlandse aangelegen heden van de leden-staten, kwam ook de Perzische gedelegeerde En- tezam met ernstige critiek. Hij meen de, dat grote mogendheden in som mige gevallen kleine landen op on toelaatbare wijze hebben bedreigd en dat de hoop, welke deze kleine landen op de Ver. Naties hadden ge steld, niet volledig in vervulling is gegaan. Over het olie-conflict met Enge land zeide Entezam, dat de beschul diging, dat Perzië de bezittingen van de Anglo-Iranian zou hebben ontei gend, ongegrond is. Zij vormt een tot mislukken gedoemde poging om de wereldopinie tegen Perzië op te zet ten. Dat het vraagstuk van de scha devergoeding nog niet is opgelost, komt alleen doordat de Anglo-Ira nian alle aanbiedingen heeft verwor pen. Volgens de internationale wet- Het Streekplan Walcheren is door de Provincialè Staten goedge keurd tijdens een tweedaagse Statenzitting, die op een zeer behoor lijk peil heeft gestaan. Zij was wat minder levendig, dan andere zittingen wel geweest zijn en de debatten wa ren wat academischer, dan wy van de Staten van Zeeland gewend zyn, maar het ging om reële dingen en de zit ting was daarom belangrijk. Nogmaals hebben de Statenleden hun bedenkingen laten horen tegen de aantasting der gemeentelijke auto nomie door de bepalingen van het Streekplan, maar niemand heeft een lans gebroken voor een volledig aan het toeval overlaten van de toekom stige ontwikkeling en daarmede werd eigenlijk op opmerkelijk zuivere wijze aangetoond, dat in zijn hart iedereen toch wel degelijk inzag, dat een naar de toekomst werken volgens wel overwogen denkbeelden in een klein gebied als Walcheren niet alleen mo gelijk, maar zelfs zeer noodzakelijk is. In zijn gewijzigde vorm kan het plan voor Walcherens toekomst gro te waarde hebben, mits men het soe pel toepast en rekening houdt met de wijsheid, die zo oud is als de wereld zelve: dat de werkelijkheid er altijd anders uitziet, dan men zich tevoren in heeft kunnen denken. Verreweg de meeste tijd, die voor de discussies nodig was, werd besteed aan het lot van Dis hoek, het recreatiegebied van Koude- kerke. Moest dit gebied volkomen worden opgeslokt ten behoeve der drinkwatervoorziening, of moest men althans een belangrijk deel er van be schikbaar laten voor ontspanning en verpozing der bewoners van Walche ren? Deze discussies zijn op een compro mis uitgelopen, dat ons eerlijk ge zegd een beetje vreemd aandoet. De beslissing over de kwestie-Dishoek heeft een kort uitstel gekregen, om een nader onderzoek mogelijk te ma ken en zo nodig proefnemingen te doen. Het Streekplan Walcheren dateert niet van vandaag of gisteren en de kwestie Dishoek doet dat ook niet. Deze kwestie had uit de doeken kun nen zyn voor de Statenzitting begon. Nu werd er kostbare tijd vermorst, die bespaard had kunnen worden. Maar enfin: Dishoek heeft een nieu we kans en daar mag men dankbaar voor zijn. Want ten slotte zit Wal cheren niet zo dik in zijn recreatie oorden, dat men er zonder blijvende schade een af kan nemen. De lectuurvoorziening ten platte- lande is door de Provinciale Staten met algemene stemmen goedgekeurd en daarmede is een be sluit genomen, waarmede de culturele belangen van de buiten de grote be volkingscentra wonende Zeeuwen in belangrijke mate zijn gediend. Even kwam nog de vrees om de hoek kijken, dat er lectuur zou wor den verstrekt, die aanstoot zou kun nen geven, zinneprikkelend zou kun nen werken en daardoor min of meer verderfelijk zou kunnen worden. Gelukkig hebben de Zeeuwse Sta ten een ruim standpunt ingenomen en zichzelf niet tot censoren opgeworpen. De richtlijnen, welke het Rijk volgt bij het subsidiëren van openbare bi bliotheken, zullen ook door de pro vincie worden gevolgd en daar blijft het by. Een verstandig besluit ten, heeft Perzië het recht te na tionaliseren en aan Perzië moet wor den toegestaan zijn recht uit te oefe nen. HET KOLONIALE VRAAG STUK. De Perzische gedelegeerde sprak over de ,,wil der naties om zich van het juk der uitbuiting te bevrijden" en hij sloot zich daarbij min of meer aan bij vroeger op deze dag dooi de afgevaardigde van Pakistan ge sproken woorden. Deze had n.l. het koloniale probleem in het algemeen aangesneden en daarbij vooral de „blanke volken" aangevallen, die z.i. „zich verbeelden het goddelijk recht te bezitten om de niet-blanke volken te besturen". In dit verband wees deze gedelegeerde er op, dat het uitgestrekte Afrika slechts door vier delegaties in de Ver. Naties is ver tegenwoordigd. BEROEP OP DE GROTE VIER. De afgevaardigde van India, Sir Benegal Eau, deed een beroep op de Grote Vier om in Parys een „geen oorlogsverklaring" op te stellen, welke daarna in de Ver. Naties zou kunnen worden behandeld. Sir Bene gal Rau maakte er voorts ook ernstig bezwaar tegen, dat de plannen voor vermindering der bewapening nu zul len worden behandeld zonder een re gering, welke een der grootste le gers van de wereld onder zich heeft. Indien de Ver. Naties voortgaan met geen indacht te schenken aan het bestaan van communistisch China, zullen haar besprekingen een onwe zenlijk karakter krijgen, zo meende hy. Van de overige sprekers van Woens dag noemen wij nog de Eelg Paul van Zeeland, die er op wees, dat het niet de vrye landen zijn, die de bewape ningswedloop begonnen, en de Deen Ole Björne Kradt, die er zijn teleur stelling over uitsprak, dat het bond genootschap tussen het Westen en de Sovjet-Unie na de oorlog niet bestendigd was om ook de vrede te winnen. Hij achtte het Westelijke ontwapeningsvoorstel een geschikte werkbasis, welke door hen, die wer kelijk de vrede wensen, niet botweg kan worden afgewezen. Op sommige plaaisen is de toestand nog kritiek. In Noord-Italië begon Woensdag- het overtromingswater, waardoor in de afgelopen week 50 mensen om het leven kwamen, te zakken. Door een wanhopige krachtsinspanning zyn de 15.000 inwoners van Casal-Maggi- ore er in geslaagd hun stad, die be neden het peil van de Po ligt, te redden. Toen het water de kruin van de dijk bereikte, riep de burge meester alle gezonde inwoners van 15 tot 55 jaar, vrouwen en kinderen incluis, op om de dijk te verstevigen. Op het ogenblik, dat alles verloren leek, begon het water te zakken. In geheel Noord-Italië is het ver keer ontwricht. Het zal weken du ren voor de Simulonpas voor het verkeer kan worden vrijgegeven. Het Italiaanse kabinet zal heden moge lijk fondsen voor hulpverlening toe wijzen. die in totaal 25 milliard lire zullen bedragen. Deze hulp is ook bestemd voor Zuid-Italië, Sicilië en Sardinië, waar hevige stormen 110 mensenlevens eisten en duizenden dakloos maakten. Woensdagavond zijn de inwoners van honderden laaggelegen dorpen langs de benedenloop van de Po ge- evacueerd. In het gebied van Cre mona heeft het water een critieke hoogte bereikt. De regering heeft bekend gemaakt, dat 28 spoorlijnen en 34 hoofdverkeerswegen zijn afge sneden. Een groot deel van het win tergewas is weggespoeld. Zweedse spion krijgt levenslange dwangarbeid. De onderofficier van de Zweedse marine Andersson is Woensdag te Stockholm veroordeeld tot levenslan ge dwangarbeid wegens het verkopen van militaire geheimen aan twee Sowjetrussische functionarissen. De president van het hof deelde mede, dat het verslag van dit om veilig heidsredenen achter gesloten deuren gevoerde proces pas over 60 jaar ge publiceerd mag worden» Joego-Slavië en de V. S. hebben Woensdag te Belgrado een overeen komst over Amerikaanse militaire steun voor het Joegoslavische leger getekend. De V. S. zullen Joego-Slavië mili taire uitrusting en materiaal, dien sten en andere hulp verstrekken op voorwaarden, waarover overeenstem ming is bereikt en welke in overeen stemming zyn met het handvest van de Ver. Naties. De Joegoslavische regering zou de- hulp gebruiken „uitsluitend ter bevordering van de doelstellingen van het handvest der V. N. en ter versterking van de verdediging van haar land tegen agressie". De overeenkomst zal van kracht blijven een jaar, nadat een van beide partijen haar voornemen heeft ken baar gemaakt om haar te beëindigen. Zij zal bij het algemeen secretariaat van de V. N. worden ingeschreven. Engels bacon-rantsoen wordt wel verhoogd. De Engelse minister van voedsel voorziening, Lloyd George, heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat het baconrantsoen de volgende maand zal worden verhoogd van 3 tot 4 ounces per week per persoon. Hij voegde hier echter aan toe, dat de regering dit jaar met Kerstmis geen extra-rant soen voor versnaperingen, suiker, vet enz. zal verstrekken, daar de algemene voedselpositie zulks niet toelaat. ...viert minister mr. F. L. C. J. M. Teulings zijn 60e verjaar- dag. Papieren uit vermist vliegtuig gevonden. Door de Amerikaanse radio in Duitsland is bekend gemaakt, dat een Franse reddingsploeg in de buurt van Marseille, gedeeltelijk verbrande par pieren heeft gevonden, die aan een van de inzittenden van het vermiste Amerikaanse transportvliegtuig heb ben behoord. De Belgische televisie ZELFDE AANTAL BEELDLIJNEN ALS DE NEDERLANDSE? Volgens „La Libre Belgique" heeft de Belgische secretaris-generaal van het ministerie van Verkeerswezen me degedeeld, dat België met betrekking tot de televisie tenslotte zijn keuze heeft gevestigd op de definitie van 625 beeldlijnen met verwerping van het 819-lijnen stelsel. België zou dus het zelfde lijnenstelsel als Nederland en niet dat van Frankrijk kx-ijgen. „Een historische zitting" noemde de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A F. C.^de gasembroot, do^verg^ dering van de Provinciale Staten van Zeeland, waarin het Streekplan alcheren, het-«^te grote in ons land, werd vastgesteld. De overzichtsfoto toont de staten tydens de besprekingen tot Jgj. De heer J. Hommes (rechts, staande) geeft Ret standpunt van de AJL-f ractie weer en deStatenleden, de Gedeputeerden (midden op de foto) en de voorzitter en de griffier mr. J. M. Pilaar (links) luistere met aandacht naar zyn betoog. In verband met komende feestdagen Teneinde evenals vorige jaren het publiek in de gelegenheid te stellen gedurende de dagen, onmiddellijk voorafgaande aan Sint Nicolaas, Kerstmis en Nieuwjaar ook in de avonduren zijn inkopen te doen, heeft de minister van Economische Zaken de colleges van B. en W. van alle ge meenten gemachtigd ontheffing te verlenen van de wettelijke voorschrif ten inzake winkelsluiting. Een dergelijke ontheffing kan wor den verleend tot uiterlijk 9 uur des avonds op 29 en 30 November a.s., en op 1. 3, 4, 20, 2'1, 22, 24 en 31 De cember a.s. Er wordt op gewezen, dat de be perkende bepalingen ten aanzien van etalage- en reclameverlichting gedu rende de piekuren in verband met bedoelde feestdagen geen wijziging ondergaan. Mijnwerkers in N.-Frankrijk in staking Ongeveer 30.000 mijnwerkers in Noord-Frankrijk hebben Woensdag ge hoor gegeven aan de stakihgsoproep van het communistische vakverbond. De mannen zijn ontevreden over een nieuwe regeling inzake de sociale ver zekering. Volgens de nieuwe regeling moeten zij namelijk 15 procent van de zieken fondspremie betalen. Tot dusver ge noten zij gratis medische behandeling. In Malakka vielen weer vele doden Door een opleving van terroristi sche activiteit zijn Woensdag in mid den- en Zuid-Malakka 15 mensen om het leven gekomen. Elf personen wer den bij een aanval op een rubber plantage, doodgeschoten, vier kwa men om het leven en 20 werden ge wond bij het ontsporen van een trein. In de afgelopen vier dagen zijn bij vier incidenten in totaal 22 mensen om het leven gekomen en 36 gewond. WALCHEREN ALS VOORBEELD Regering kreeg gelden beschikbaar om grotere productie en hogere rentabiliteit te bevorderen. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van de begroting van landbouw, dat betrekking heeft op de financie ring landbouwkundige projecten met Marshall-gelden. Met het oog op de noodzakelijke- verbetering van de Nederlandse betalingsbalans, dient n 1 een aantal landbouwkundige projecten te. worden gefinancierd, waarvoor het normale begrotingsbudget voor deze op grotere produc tiviteit en hogere rentabiliteit gerichte maatregelen, onvoldoende mo gelijkheid biedt. Nu met de regering der Ver. Staten van Amerika over eenstemming is bereikt over het beschikbaar stellen van gelden uit de z.g. tegenwaarde-rekening voor ingediende voorstellen, wordt de uitvoe ring van enige projecten mogelyk gemaakt. Het gaat hierbij om een zevental projecten, waarmede in totaal een bedrag van 117 millioen gulden gemoeid zal zyn. Tot het einde van het lopende begrotingsjaar zal 47"/, millioen galden beschikbaar moeteD worden gesteld. Om technische en monetaire redenen is tot spreiding van het project over een aantal jaren besloten. In de eerste plaats wil de rege ring 6}b millioen gulden besleden voor de Landbouwhogeschool en het landbouwkundig onderzoek spe ciaal op het gebied van de veevoe ding dat door de oorlogsverwoes tingen in Wageningen na de oorlog ernstig werd belemmerd. Voorts wordt een bedrag van IOV2 millioen gulden nodig geacht voor moderne voederbouw en intensivering van het kleinbedrijf, waarbij gedacht werd aan bijdragen voor de bouw van silo's en het aanbrengen van elec- tiische afrasteringen in de weiden en versnelde subsidiëring ten behoe ve van de kleine bedrijven. Ter stimulering van de bouw van groenvoerdrogers is een financie ringsschema uitgewerkt, waarbij ge rekend wordt met een renteloos ere- GEDEPUTEERDEN SLOEGEN EEN BRUG. Voorlopige oplossing voor probleem van Dishoek's bestemming gevonden Het Streekplan Walcheren is Woensdagmorgen zonder hoofdelijke stemming door de Provinciale Staten van Zeeland goedgekeurd, nadat voor de enige moeilijkheid, welke deze goedkeuring nog in de weg stond, de status van het Zuidelyk waterwingebied by Dishoek, een voorlopige, alle partijen bevredigende oplossing was verkregen. Deze was te danken aan een compromis-voorstel van Gedeputeerde Staten, dat als volgt luid de: „Binnen een door G.S. in overleg met belanghebbenden te bepalen re delijke termyn zullen deze in de gelegenheid worden gesteld een onderzoek in te stellen, eventueel proefnemingen te doen verrichten, terzake van de wenselijkheid van andere systemen van waterwinning in de gemeente Kou- dekerke c.a. Het college zal van de uitslag daarvan mededeling doen in de eerstvolgende zitting van Prov. Staten en deze mededeling, naar gelang van de uitslag, doen vergezeld gaan van eventuele wijzigingsvoorstellen terzake van de aanwijzing van het waterwingebied". De- Staten, die er mee accoord gingen, dat deze tekst als een additioneel artikel aan het besluit tot goedkeuring van liet Streekplan wordt toege voegd, ontvingen voorts van G.D. de belofte, dat het college al het moge lijke zal doen om te bereiken, dat de belanghebbenden gedurende de interim-periode geen verandering brengen in de sitnatie ter plaatse. Het lid van G.S., de heer C. Hame link, deelde mede, dat het college, na zich hierover beraden te hebben het voorstel-Stemerding om het Zuidelijk waterwingebied tijdelijk, in afwach ting van de resultaten der proefne mingen, uit het Streekplan te lich ten, onaanvaardbaar acht, daar hier door een witte vlek op de Streekplan- kaart zou ontstaan. Wat het voor- stel-Schorer betreft, dat beoogde de huidige toestand voorlopig ongewij zigd te laten, doch na proefnemingen met andere waterwin-systemen nader te besluiten welke grónden niet' tot waterwingebied moeten worden be stemd, menen G.S., dat men niet ge rechtigd is over handhaving van de status quo te beslissen. De tijd dringt echter het plan moet uiterlijk 28 November zijn vastgesteld en daarom stelde het college een tussen voorstel voor, dat bedoelt een brug te slaan tussen beide opvattingen. De heer A.H. S. Stemerding (C.H.) vroeg naar aanleiding hiervan, wie onder de belanghebbenden worden verstaan en hoe men de kosten der proefnemingen denkt te regelen. Zo lang de mogelijkheid bestaat, dat la ter wrjzigings-voorstellen worden in gediend, is het wenselijk, dat beide partyen (de Waterleidingmij. Mid den-Zeeland en de gemeente Koude- kerke) geen belangrijke veranderin gen in de bestemming van het gebied kunnen aanbrengen. Jhr. mr. T. A. J. W. Schorer (Arb.) ging nader in op het kostenvraag- stuk. Hij meende, dat wanneer de deskundigen van beide kanten ver- lclaren, dat in een proefneming met een ander systeem van waterwinning een redelijke kans van slagen schuilt de Provincie de daaraan verbonden kosten voor haar rekening zou moe ten nemen en dat, wanneer men het niet eens wordt, deze door één der belanghebbenden moeten worden ge dragen. Volgens spreker zou in het voorstel de waarborg moeten worden opgenomen, dat door geen der par tijen wordt vooruitgelopen op de uit eindelijke bestemming van het gebied bij Dishoek. HET PROBLEEM VAN DE KOSTEN Mr. W. F. E. Baron van der Feltz (CH) was van oordeel, dat, ook al wordt het Streekplan aanvaard, de WJvf.Z. daaraan nog geen rechten kan ontlenen. Er is immers dan nog feen sprake van onteigeningsrecht? preker begreep dat woord „belang hebbenden" in het voorstel niet. Wanneer de Staten zich uitspreken over de kosten, welke gemaakt moe ten worden, behoren deze bij de kos ten van het Streekplan en dan heeft men met belanghebbenden niet te maken. Ir. G. P. M. Dikötter (KVP) vond dat het Streekplan moet worden aan vaard, maar dat G.S. waarborgen moet geven, dat de W.M.Z. zich voor lopig in het betrokken gebied ont houdt van maatregelen, die een ver andering in de situatie kunnen bren gen. Zij zal daartoe zeker bereid zijn. Spreker achtte het onjuist, wanneer men de kosten a priori voor rekening van dc belanghebbenden brengt. Wan neer deskundigen en belanghebben den tot de conclusie komen, dat een proefneming moet worden gedaan, kan een kostenberekening worden op gemaakt en kan bepaald worden welk deel eventueel voor rekening van de Provincie moet komen. (Vervolg op pag. 2) diet van overheidswege van één-der de der bouwkosten, welk crediet in een subsidie wordt omgezet naarma te de productie gestelde hoeveelhe den van redelijke kwaliteit weet te bereiken. De boeren-gezamenlijk of de ondernemer moeten direct één derde van de bouwkosten dragen, ter wijl het resterende derde deel in de vorm van een rente-dragend crediet door de banken zal worden ver strekt. Beoogd wordt een uitbreiding van de droogcapaciteit van 150.000 ton. Voor dit programma is een sub sidie van 10 millioen nodig en voor credietgarantie 5 millioen gulden. T.B.C.-YRIJ RUNDVEE. Het wordt voorts noodzakelijk ge acht, mede in het belang van de ex port van zuivelproducten, op korte termijn de gehele Nederlandse rund veestapel t.b.c.-vrij te maken. Een nationaal bestrijdingsplan wordt daartoe opgesteld, waarbij van de opgedane ervaringen op Walcheren het eerste grote gebied van Ne derland, dat reeds t.b.c.-vry werd gemaakt en op Voorne-Putten en in een deel van Drente gebruik wordt gemaakt. Er wordt gestreefd naar een uit voeringsplan van vyf jaar, waarbij over het gehele land reactiedieren zullen moeten worden geslacht. Daarnaast moeten isolatiemaatrege len worden genomen. Dit zal finan ciële offers vragen van de veehou ders, die tuberculeus rundvee bezit ten. De totale kosten, waarvan door de veehouders een gelijk bedrag zal worden opgebracht als door de over heid, worden geraamd op 10 milli oen gulden. Voor de winning van organische meststoffen door het stichten van nieuwe vuilverwerkingsbedrijven in verschillende plaatsen van ons land, wordt eveneens een bedrag van 10 millioen gulden nodig geacht. Hier door zou de landbouw jaarlijks over meer dan 500.000 ton waardevolle compost de beschikking krijgen. Tenslotte wordt voor een stichting „Borgstellingsfonds voor de Land bouw", dat er toe zou moeten bij dragen, dat aan de landbouw cre- dieten kunnen worden verstrekt (door de boerenleenbanken) voor al lerlei bodrijfsverbeteringen, welke tot verhoging van de productie kun nen leiden^ een bedrag van 25 mil lioen gulden gevraagd. In Helmond is een kaarsenfabriek uitgebrand. De gehele voorraad paraffine en stearine benevens alle machines gin gen verloren. VOORSPELT, IETS HOGERE TEMPERATUREN. Weersverwachting, geldig tot he denavond Matige, aan de kust tij delijk tot krachtig toenemende, naar Zuid krimpende wind. Toenemende bewolking met 's middags in het Wes ten van het land kans op enige re gen. Iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1