PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tito's buren zouden een man onder de wapenen millioen hebben „Alberto Dodero" overgedragen D£BILT gelen Niere veiligheidsmaat- in Zweden Fantast een roofoverval peegde i Amerikanen willen „koude oorlog" beëindigen HET LAGERHUIS KOOS EEN CONSERVATIEVE SPEAKER Noordelijken stellen nieuwe bufferzone in Korea voor Gemaskerde rover overviel twee bejaarde schoenmakers ZO ZUINIG MOGELIJK ZIJN MET BRANDSTOF Antwerpse werven herstel den 25 Russische schepen '194e Jaargang-No. 2S8 pögbLad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. Pl. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, 4.55 p. kW., fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 1 Nov. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie# (max. 8 regels) van 1—6 regels £1.—. Iedere regel meer 20 cent. «Brieven of adres Bureau van dit Blad* 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen Waktr. 58—60. teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg Pr. Mauriisstr. 12. tel. 102: Tcrr.euzen Brouwerljstr. 2; Zlerlkzee N Bogcrdstr. C lGQ. tel. 26 BEDREIGING VAN DE WERELDVREDE Yoego-Slavië's dictator tegen een pact tassen de grote mogendheden Maarschalk Ito heeft Woensdag in Belgrado drie uur lang een kruis vuur van vragfli beantwoord van ruim honderd binnen- en buitenlandse journalisten. Hj was gekleed in een grijze maarschalksuniform met rij broek, rookte sgaretten in een pypvormige houder en verbeterde herhaal delijk de gestelle vragen. Volgens Tlto hebben de Oost-Europese staten, die aan Joego-Slaië grenzen, thans een millioen man onder de wapenen, de politiemacht hbegrepen. Tito noemde dit „een bedreiging niet alleen voor Joego-Slavië, naar voor de wereldvrede". Joego-Slavië heeft niet genoeg tanks, zware atillerie en vliegtuigen, aldus Tito. Wit lichte wapens be treft, zijn wij e niet zo slecht aan toe. Wij vervaardigen deze zelf en hebben reeds aanzienljke hoeveelheden lich te wapens erummunitie ontvangen. Op de vraat, wat de Ver. Staten zouden terugrijgen voor het zenden van wapens, atwoordde Tito; De V. S. zullen een »evriend land aan haar zijde zien, inrèn een agressie zich in Europa zou oordoen, niet alleen te gen onszelf, laar tegen elk willekeu rig land. Eiis geen sprake van een wederzijdse ulpovereenkomst, doch slechts vanten overeenkomst, waar bij werd baald, dat de V.S. Joego slavië wapis zullen leveren. De jongste bexekingen met de Ameri kaanse sfehef generaal Collins noemde Ti bevredigend. Tito veraarde verder, dat Joego slavië het uiten van een gewestelijk pact met (iekenland en Turkije niet overweegtWèl zou zijn regering de betrekking met Griekenland trach ten te verteren. Hoeweleutraliteit voor enig land in Europip het ogenblik uitgesloten is, denktoego-Slavië er niet over, zich bjj l Atlantisch Pact aan te sluiten. Tito spk zich uit voor Duitse her bewapent op voorwaarde, dat Duitslam „werkelijk democratisch" wordt. Gevrad naar zijn houding ten aanzien n een mogelijk vredespact tussen grote mogendheden, ver klaarde to, dat hij dit „een bedrei ging vorde mensheid" zou achten. Hij deetfen beroep op de kleine lan den zlctegen het sluiten van een dergelijpact te verzetten, daar dit eenvouc zon neerkomen op de ver- Proc< tegen spion Andersson ,hter gesloten deuren Het pees tegen de Zweedse mari- ne-weruigkundige Andersson wordt nog vctgezet. Men neemt aan, dat het pres nog vier dagen achter ge sloten suren zal voortduren. De mister van binnenlandse zaken heeft .edegedeeld, dat in Zweden nieuw drastische veiligheidsmaatre gelen .'gen spionnage zullen worden getrofn- In een desbetreffend wets- ontwe», dat spoedig aan het parle ment r behandeling zal worden voor- gelegcwordt voorzien in volmachten voor politie om telefoonverbindin gen aie tappen en brieven te openen by velachte gevallen. Luinant-kolonel Hakon Lache, hoofd/an de militaire inlichtingen- diensiheeft verklaard, dat een nauw keurig onderzoek is ingesteld bij alle onderelen van de1 Zweedse defensie, welkt genoemd zijn door Andersson. Weges economische en technische re denerkon men echter niet alle plan nen, aarover Andersson inlichtingen aan d Sow jet-agenten verstrekte, ver andert!. Adriraal Helge Stroemback, opper- bevelebber van de marine, zeide, dat Andösons activiteit de vloot „onher- stelbre schade" had berokkend. Men zou suwkeurig nagaan welke tegen- maategelen men zou kunnen treffen. Hij hoorde nu 1 '/z jaar tegen zich eisen Vor de Amsterdamse rechtbank stom een jongeman, D. G. genaamd, terecht, beschuldigd van roof onder bedreiging. Deze verdachte had een jonge vrouw, niet wie hij zich alleen bevond, bedreigd met een windpistool en haar daarna een injectie naar later bleek water toegediend. „Van die injectie zul je binnen een week krankzinnig worden, waarna je aan een hersenbloeding zult sterven. Ik ben dokter, heb in de gevangenis gezeten en ben mijn instrumenten kwijtgeraakt. Nu heb ik 2000 gulden nodig om mij een nieuw intrumenta- riumaan te schaffen. Dat moet jij me verschaffen. Zodra ik dat geld van je htb. stuur ik je poeders, die de werhag van de injectie ongedaan maka Zo luidde zijn bedreiging. D vrouw slaagde er echter in om wonden te waarschuwen en de ion- genin werd gegrepen. Kt psychiatrisch rapport, dat over de trdachte was uitgebracht, noem de ïm een psychopatisch fantast, die ecltr wel in staat was de gevolgen vai&Ün daden te overzien. De jonge- ïïiö gaf toe dg bedoeling te hebben geld de vrouw te beroven. officier van justitie eiste ander- ha jaar met aftrek. De rechtbank za OP H November uitspraak doen. deling van de wereld in invloedssfe ren, waarin de grote mogendheden over de kleine zouden heersen en dit tenslotte tot een wereldconflict zou lelden. Tito lieschuldlgde de Sowjet- Unle er van te ijveren voor een der gelijk pact om de Ver. Naties op te ruimen. Wat de betrekkingen van zijn land met het Vaticaan betreft zei Tito tot een gewone verhouding te willen ko men. Maar het Vaticaan moet zich niet mengen in de binnenlandse aan gelegenheden van het land. Tito voegde hieraan toe, dat in Joego-Sla- vië volledige godsdienstvrijheid be staat. Tito verwachtte ten slotte, dat de besprekingen met Italië over Triëst zeer spoedig zullen beginnen. Attlee Labour-leider in het Lagerhuis Clement Attlee is Woensdag geko zen als leider van de Labour-fractie in het Britse Lagerhuis. Hij zal een salaris van 20.000 gulden per jaar ontvangen. De oud-minister van bui tenlandse zaken Herbert Morrison werd gekozen als plaatsvervangend fractieleider. Er zouden nieuwe stappen gedaan zijn De Amerikaanse onder-minister voor landsverdediging, Frank Nash, heeft tegenover journalisten ver klaard, dat de Ver. Staten nieuwe stappen hebben gedaan om een ein de te maken aan de koude oorlog" met de Sowjet-Unie. Hjj was niet bevoegd mede te delen waar en wan neer deze stappen zijn gedaan. Peron draagt tijdelijk zijn bevoegdheden over Woensdag heeft de Argentijnse pre sident, Peron, tijdelijk zijn ambt over gedragen aan vice-admiraal Tesaire, die in handen van de voorzitter van het Hoge Gerechtshof de eed heeft af gelegd. Tot aan de presidentsverkie zingen zal Tesaire de uitvoerende macht uitoefenen. Prins Bernhard weer op weg naar Nederland Prins Bernhard is per vliegtuig uit New York naar Nederland vertrokken. Op uitnodiging van de Amerikaanse marine heeft hij een bezoek van twaalf dagen aan de Ver. Staten gebracht. Hij bezocht o.m. marine-installaties aan de Atlantische kust. CHURCHILL WAS VERSTROOID Labour-oppositie kwam te laat met haar candidaat Met 318 tegen 351 stemmen is Woensdag het Conservatieve Lagerhuis lid William Shepherd Morrison tot Speaker (voorzitter) gekozen. Het was voor het eerst sinds 56 jaar, dat de Speaker door een stemming werd ge kozen. Gewoonljjk geschiedt dit met algemene stemmen nadat de partyen tevoren in overleg een candidaat hebben aangewezen. Dat was ook dit maal gebeurd, maar later kwam de Labour-oppositie nog met een eigen candidaat. Churchill verklaarde echter, dat dit te laat was omdat Morrison reeds was uitgenodigd. Na de stemming juichten ook de Labour-leden de nieuwe Speaker toe. Churchill kwam wat laat In het Lagerhuis aan. daar hij kort tevoren nog enige bespre kingen had gevoerd. Bij zjjn binnenkomst ging hij verstrooid op zijn oude plaats in de oppo- sitiebank zitten, hetgeen grote hilariteit opwekte onder de parlementsleden van alle frac ties. Morrison nam met het gebruike lijk ceremonieel zijn zetel als Speaker in. Volgens traditie deed hij alsof hij zich wilde verzetten en moest hij in de zetel geduwd worden. Dit gebruik stamt uit de middeleeuwen toen het voorzitterschap een gevaarlijke en impopulaire functie was en sommige voorzitters zelfs werden onthoofd als gevolg van de strijd tussen de koning en het parlement om de macht. Na definitieve controle is nu geble ken, dat bij de verkiezing van 'I. Don derdag 28.542.874 stemmen werden uitgebracht, waarvan 13.911.582 op Labour, 13.708.773 op de Conserva tieven en 723.550 op de Liberalen. Er moet nu alleen nog gestemd worden (op 8 November) in het district Barnsley en Yorkshire. VAKVERBOND WIL SAMENWERKEN. De algemene raad van het Britse Vakverbond, dat ongeveer acht mil lioen arbeiders vertegenwoordigt, heeft Woensdag een verklaring uitge geven, waarin wordt gezegd, dat het vakverbond „vriendschappelijk" met de nieuwe conservatieve regering zal samenwerken. Het verbond staat er echter op, dat hetgeen Labour de laatste zes jaar op het gebied van so ciale voorziening heeft opgebouwd, in stand blijft. Dezer dagen Is het uiterlijk van het vlaggeschip der Zweden-Amerikaltyn, dat thans op de werf der N.V. Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen ge bouwd wordt, definitief vastgesteld. liet schip is 600 voet lang en 77 voet breed en aanzienlijk groter dan de schepen, die de Zwedcn-Amcrlkaiyn tot nu toe had. Bovenstaande foto Iaat een model zien van de nieuwe oceaanreus, zoals dat na de jongste veranderingen vastgesteld is. De Noordeiykc onderhandelaars te Pan Moen Djon hebben Woensdag een nieuwe gedemilitariseerde bufferzone voorgesteld, gebaseerd op hetgeen zij als het huidige gevechtsfront opvat ten. De bestandslinics, zoals de ver bondenen en de communisten die wil len zien vastgesteld, lopen na dit jong ste communistische voorstel, nog drie tot vijf kilometer uiteen- Dc verbonden legerleiding, die nog al verrast was door het voorstel, re ageerde hierop bedachtzaam. Een woordvoerder zeide dat de Koreaanse tekst eerst tot in bijzonderheden zal worden bestudeerd alvorens een oor deel kan worden gegeven. Kudde wilde zwijnen veroorzaakte opschudding Dinsdag werd Bad Bramstedt (Sleeswijk-Holstein) in opschudding gebracht doordat een kudde van der tig wilde zwijnen zich overdag in de straten vertoonde. Na een wilde jacht wisten de inwoners elf dieren te do den. De overige zochten hun toevlucht in de nabijgelegen bossen. Lichtpetroleum 1 cent duurder. In verband met een stijging op de vraehtenmarkt en een noodzakelijke kleine verruiming van de venters- marge zjjn de prezen voor lichtpetro leum met Ingang van vandaag ver hoogd met 1 cent per liter. Maar die hielden zich bij hun leest Twee bejaarde broers, schoenmaker van beroep, zijn Dinsdagavond laat in hun werkplaatsje te Geldrop door een gemaskerde rover overvallen. De in dringer bedreigde hen met een revol ver, maar had er kennelijk toch niet op gerekend, dat zijn slachtoffers zo kordaat zouden optreden als het geval bleek. De jongste van de beide broers hield zich nL als een goed schoenma ker past, bij zijn leest en sloeg de ro ver daarmede de revolver uit de hand. Er ontstond een vechtpartij, welke van de zijde van de beide oude heren met zoveel elan werd gevoerd, dat de ro ver al spoedig het hazenpad moest kiezen. De onmiddellijk daarna ge waarschuwde politie slaagde er echter binnen enkele uren in de dader, een 23-jarige inwoner van Heeze, te ar resteren. De jongeman was kennelijk om van de schrik te bekomen een bor rel gaan pakken, waarbij de kastelein zijn nerveus gedrag was opgevallen. De man lichtte de politie in en deze lichtte op haar beurt toen de da der van zijn bed. Een bekentenis volg de vlot. Verdwenen Deense consulaire ambtenaar gevonden? De Deense politie heeft van de po litie van Turijn een overjas, een col bertjas en een zegelring ontvangen van een man, die in Turijn in een kli niek voor geesteszieken is opgeno men. Deze voorwerpen zyn geïdentifi ceerd als behorende aan Boerge Moelier, de Deense consulaire ambte naar, die 16 October spoorloos uit Antwerpen verdween. De man kwam de vorige week in Turijn aan: hij had zijn geheugen verloren. 1 MINISTER VAN DEN BRINK WAARSCHUWT: Beroep op provinciale- en gemeentebesturen om kantoren Zaterdagochtend te sluiten ln verband met de precaire kolensi tuatie In ons land heeft de minister van Economische Zaken, prof. dr. J. R. M. van den Brink een schrijven tot de provinciale en gemeentebesturen gericht, waarin htf een dringend be roep doet de uiterste zuinigheid met de brandstoffen te betrachten en over te gaan tot het sluiten van de provinciale en gemeentelijke bureaux op Za terdagochtend. De minister kondigt in zijn schreven aan dat hy binnenkort ook op de bevolking een beroep zal doen om in de komende wintermaanden zo zuinig mogelijk met brandstof te zjn. Ook zal de bewindsman vragen als het enigszins mogelijk is de kantoren op Zaterdagochtend t© sluiten. Het accent van de moeilijkheden in de huisbrandsector ligt bij de cokes voorziening. Zowel voor mijncokes als voor gascokes zal naar schatting de ze winter 150.000 ton minder beschik baar komen dan in 19501951. In zijn schrijven zegt de minister, dat het verbruik van vaste brandstof fen in ons land in de na-oorlogse ja ren. sterk is gestegen. Aangezien de Limburgse mijnen vermoedelijk niet meer dan 12.3 millioen ton zullen pro duceren, zal er dit jaar bijna 6 mil lioen ton geïmporteerd moeten wor den om de nationale behoeften te kunnen dekken. Een gedeelte hiervan zal uit de V.S. moeten komen. De voorraden steenkool bij de industrie en bij de Prinses Elisabeth ontsnapte aan een ongeval Prinses Elisabeth en de Hertog van Edinburgh zijn per vliegtuig uit Mon treal naar Washington vertrokken, waar zij twee dagen de gasten zullen zijn van president en mevrouw Tru man. Op het vliegveld van Washington was president Truman ter begroeting aanwezig. Te Montreal is Prinses Elisabeth aan een ongeluk ontsnapt. Op het balkon van een ziekenhuis stortte een blok beton neer een minuut nadat de prin ses van die plaats was weggegaan. Het stuk beton was vermoedelijk door een windstoot losgeraakt uit een balustra de. AANWINST VOOR ARGENTIJNSE VLOOT Bewijs voor het vakmanschap van onze scheepsbouwers Weer klonken Woensdagmorgen het Argentijnse en het Nederlandse volkslied over de haven van Vlissingeii, zij het ditmaal niet op een stra lende zomermorgen maar in de grauwe mistsfeer van een trieste Octo- berdag. De aanleiding tot het spelen van de nationale hymnen van Ar gentinië en Nederland was echter dezelfde als toen ln Juni het eerste in Vlissingen voor Argentijnse rekening gebouwde inunigrantenschip, de „Maipü" aan de opdrachtgevers werd overgedragen. Ditmaal was het de „Alberto Dodero", het zusterschip van de „Maipü", dat als jongste „kind van De Schelde" werd afgeleverd. Arrestatie van hoofdambte naren in Indonesië VERDACHT VAN VERDUISTE RING VAN KAARTEN EN DOCUMENTEN. Het hoofd van de geologische dienst te Bandoeng, dr. A. L. Simons, en het hoofd van de dienst mijnwezen te Djakarta, Soenoe Soemosoesastro, werden Dinsdag in opdracht van de procureur-generaal te Djakarta in voorlopige hechtenis gesteld. Zij wor den er van verdacht betrokken te zijn bij verduistering van kaarten en geo logische documenten, die van zeer "rote waarde zijn, ten opzichte van ie bodemrykdommen in Indonesië, in clusief Nieuw-Guinea. Ook werden fearresteerd het voormalig hoofd van e inspectie van de dienst mijnwezen, i berto Dodero" werden enkele korte ir. C. A. Beukers, en het voormalig toespraken gehouden. De heer A. De plechtigheid zelf droeg een zeer eenvoudig karakter, al werd zij natuurlijk opgeluisterd door de aanwezigheid van enkele autoritei ten: de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. rar. A. F. C. de Casembroot, burgemeester mr. B. Kolff van Vlissingen, dr. Carlos A. Pardo, oud-ambassadeur te Parijs, die net Argentijnse ministerie van transportwezen vertegenwoordigde, de Argentijnse consul in Rotterdam Senor Fernando Requena, de gezag voerder van de' „Alberto Dodero" Capitan Ricardo Mendez Casariego, de heer L. Bolilken, directeur van de Kon. Holl. Lloyd, die de Argen tijnse rederij in Nederland vertegen woordigt, de voltallige directie van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" en verschillende hoofdingenieurs, van wie velen met hun dames. TOESPRAKEN. In een van de salons van de „Al- waarnemend hoofd van deze dienst, thans hoogleraar van de technischs hogeschool te Bandoeng, prof. ir. M. E, Akkersdijk. Smit. directeur van ,.De Schelde' riep de gasten een hartelijk welkom toe en gaf vervolgens uiting aan zijn grote" vreugde,"dat nu het werk van „De Schelde" voltooid is, dit mooie schip weer aan de Argentijn se handelsvloot kan worden toege voegd. Spr. wees er op, dat de re gering van Argentinië met goede en comfortabele schepen haar immi granten naar hun nieuwe vaderland wil halen en wenste haar dan ook geluk met deze aanwinst. Hartelijk dankte hij de Argentijnse opdracht gevers èn het gehele Schelae-perso- neel voor de geest van samenwer king en toewijding, waarin het gehele werk werd uitgevoerd. Met goede wensen voor de toekomst van het nieuwe schip, eindigde de heer Smit zijn in het Spaans uitgesproken en met een hartelijk applaus begroette toespraak. Namens de Argentijnse regering en de rederij sprak (in het Engels) dr. Carlos A. Pardo, die ook in dit schip weer een treffend bewijs van het gedegen vakmanschap van de Nederlandse scheepsbouwers zag. Ook deze spreker wees er op, dat het speciaal de bedoeling van zijn regering is met deze schepen immi granten naar hun nieuwe vaderland te halen, terwijl hij er bovendien a°n herinnerde, dat het -juist Alberto Dodero, wiens naam dit schip draagt, was, die de stoot gaf tot de uitbouw van de Argentijnse handels vloot. Zijn initiatief werd door de regering overgenomen en verder uitgebouwd. Het was spr. ook een vreugde te kunnen mededelen, dat de „Alberto Dodero" regelmatig Amsterdam zal aandoen, zodat de band met Nederland bestendigd zal worden. Tot slot wenste hy de heer en mevrouw Smit, die de eerste reis naar Argentinië zullen meemaken, een prettige reis en een aangenaam verblijf in zijn vaderland toe. VLAG-WTSSELIN G. Na deze toespraken begaf het ge zelschap zich naar het achterdek, waar onder de tonen van het Wil helmus en het Argentijnse volkslied de vlaggen van Nederland en „De Schelde" werden gestreken om plaats te maken voor de Argentijnse vlag en die van de rederij. In de salons werd ten slotte de erewijn geser veerd. Volgende week verlaat de „Alberto Dodero" Vlissingen om dan op 17 November van Amsterdam uit de eerste reis naar zijn vaderland te aanvaarden. Namen van ontdekkingsreizigers voor K.L.M.-toestellen De zeven in bestelling zijnde D C-6 vliegtuigen, die in de loop van 1952 1953 oudere eenheden van de K.L-M. vloot gaan vervangen, zullen de vol gende namen van Nederlandse ont dekkingsreizigers ontvangen. Petrus Plancius; Jan Huvgen van Linschoten; Cornelis dc Houtman; Olivier van Noort: Abel Tasman; Willem Bontekoe; Jan van Riebeeek. gas- en electriciteitsbedryven zyn laag. Een strenge winter of het uit vallen van invoeren (door beperkte scheepsruim te) zal tot voorzienings moeilijkheden en daardoor tot verdere maatregelen aanleiding moeten ge ven, aldus minister van den Brink. Een Rus verkoos de vrijheid De Antwerpse scheepswerven heb ben het druk met het herstellen van Russische schepen. Sedert 1945 hebben ze al vijf en twintig Russische sche pen opgeknapt. Op het ogenblik is de Mercantile Engineering Cy. bezig met het herstel van het 22.000 ton meten de Russische motorschip Yorie Dolgo- roekov (het voormalige Duitse motor schip Hamburg). Het schip zonk des tijds bij Gdynia, maar werd door de Russen gelicht. Sedert 29 Mei wordt er op deze boot gewerkt en er zyn vijf Russische deskundigen bij en een bemanning van 13 koppen. Deze Russen logeren evenals de andere Russen, die bij vroegere scheepsreparaties aanwezig waren in een landhuis onder Kapellen. Dat huis „De Linde" staat verscholen tus sen bosjes in een mooie tuin en het is door de zorg der Russen geheel met prikkeldraad afgerasterd. Men ziet blijkbaar van Russische zijde ongaar ne, dat de Russische schepelingen in regelmatig contact komen met bui tenlanders. De Russen moeten zich in hoofd zaak op het erf vermaken met bal spelletjes en fietsen langs de tuinpa den. Nu is vorige week een der Russen, die al eerder er op betrapt was, dat hij over het prikkeldraad praatte met een Belgische vrouw, er plotseling van door gegaan. Ambtenaren van de Rus sische ambassade zijn te Kapellen ge weest om de zaak te onderzoeken. Van Belgische zijde ziet men rustig toe. want men heeft geen bijzondere in teresse voor interne Russische aange legenheden. Generaal Sitsen droeg het commando over Gistermiddag heeft generaal-majooi J- A. A. Sitsen op zeer eenvoudige wij ze het commando van de derde mili taire afdeling in de Seelig-kazerne te Breda overgedragen aan generaal-ma- joor J. G. Warringa. Generaal Sitsen memoreerde, dat voor hem dit ogenblik zeer moeilijk was. Het is niet eenvoudig om na 40 jaar militair geweest te zijn, afscheid te nemen. Spr. bracht dank aan al zijn medewerkers: „Als ik bedenk, wat gij gepresteerd hebt, kan ik trots op U zijn." De generaal eindigde zijn toe spraak met een hoera op K. M. de Ko ningin. Vervolgens werd nog het woord gc- 'oerd door de nieuwe commandant, generaal-majoor Warringa en door de bevelhebber van de 2e afdeling, ge neraal-majoor C. D. Toet. VOORSPELT REGENBUIEN. Geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt met nu en dan regenbuien, vooral in de kustprovin cies. Matige, en langs de kust van Holland en Zeeland tijdelijk vrij krachtige wind tussen West en Noord. Iets kouder dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1