PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bonn stelde zijn voorwaarden voor Duitse verkiezingen De Bruinisse-ramp van 1911 0Ê BILT Kantlijn Vandaag TRUMAN ZOEKT COMPROMIS VOOR PERZISCH-BRITS GESCHIL 194e Jaargang - No. 229 Dagblad uitgave van da firma Provinciale Zeeuwae Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hooldred. G. Ballintijn. PI, verv.: W. Leertouwer en H. A. Boaahardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, t 4.35 p. kw., fr. p. p. f 4.80 per kw. Losie nummer* 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 28 Sept. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* (max. 8 regelsi van 1—5 regel* f 1.—. Iedere regel meer 20 cer.t. „Brieven of *dres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bur. Vllsslngen Waletr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goea L. Vorststr. 63. t«L 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen BrouWerijstr. 2; Zlerikzce N. Bogard-.tr. C 100. tel. 20. VEERTIEN PUNTEN VAN ADENAUER Overeenstemming in Bondsdag slechts moeizaam bereikt Dr. Adenauer heeft Donderdag in de Westduitse Bondsdag verklaard, dat de Bondsregering als voorwaarde voor verkiezingen in geheel Duitsland o.a. stelt, dat een neutrale commissie onder toezicht van de Verenigde Na ties ln Oost zowel als in West-Duitsland onderzoekt, in hoeverre de be staande verhoudingen het houden van vrije verkiezingen mogelijk maken. De Bondsregering is bereid, aldus Adenauer, voor haar gebied een derge lijk onderzoek aan te vragen. Als tweede voorwaarde noemde Adenauer vrijlating van de politieke gevangenen in Oost-Duitsland. HQ zei, dat „nog tienduizenden onschuldigen" gevangen zitten. Adenauer heeft zijn voorwaarden in 14 punten samengevat, die in de vorm van een wetsontwerp nog aan de Bondsdag zullen worden voorgelegd. O.m. zouden de verkiezingen vrij, ge heim en rechtstreeks moeten zijn. Alle beperkingen op het personen verkeer tussen Oost- en West Duits land en in Berlijn moesten minstens drie maanden voor de verkiezingen opgeheven worden. Vrijheid van po litieke activiteit ter voorbereiding van de verkiezingen diende gewaar borgd te zijn. Niemand moet voor, tijdens of na de verkiezingen op grond van zyn politiek standpunt enig nadeel kunnen ondervinden. Adenauer zal zijn voorstellen ook voorleggen aan de Verenigde Naties, Er komt uit Duitsland niet zo heel vaak een prettig geluid. Nu er een komt mag dat wel dubbel onze aandacht hebben. En de rege ringsverklaring van Adenauer over de schadeloosstelling van de Duitse Joden is een prettig geluid, te meer omdat deze verklaring door Adenauer bedoeld is als erkenning van ernstige schuld. De erkenning komt laat, maar zij kan niet nalaten een goede indruk te maken. Natuurlijk, de meeste Joden, die schade ondervonden van het nazi-re gime zullen van de goede voornemens van de Duitse regering niet veel voor deel hebben. Zij zijn vergast, of ver hongerd in de concentratiekampen. De misdaad wordt er niet door uitge wist. Wel echter getuigt deze regerings verklaring van inzicht en van schuld besef. En dat is al heel veel waard. De verkiezingen werpen hun scha duw vooruit De politieke tegen stellingen worden scherper, hoe zeer eensgezindheid ook noodzakelijk moge zijn in deze tijd van onoplosbare problemen. Het Haagse dagblad Bin nenhof (r.k.) haalt van de verscher ping der tegenstellingen een paar op merkelijke staaltjes aan: „Het a.r. „Trouw" ging er dezer dagen al zonder meer vanuit, „dat deze winter en het komende voorjaar geheel door de verkiezingen zullen worden beheerst". En zelf koos het in bedoeld artikel reeds partij, door de Anti Revolutionnaire Partij tegen over het huidige regeringsbastion te plaatsen, dat als een „aspirant-ruïne" werd aangeduid. Hoezeer het de ver kiezingskoorts is, die hier de blik ver troebelde, wordt duidelijk als men er zich op bezint, dat het toch ook de anti rev. fractieleider dr. Schouten was, die nog slechts enkele maanden geleden het regeringsprogram van deze „aspirant-ruïne" mede onder schreef! In het liberale „Vaderland" vonden wij een wonderlijke redenering, die er op wijst, dat de verkiezingskoorts ook daar de geesten reeds vast in haar greep heeft. Het blad vroeg zich af „in hoeverre dit reeds welhaast de missionaire kabinet nog zedelijk ge rechtigd kan worden geacht om zonder te wachten op de uitspraak van het volk nog over te gaan tot gewichtige en voor 's Lands toekomst wellicht beslissende maatregelen". Het blad schijnt vergeten te zijn, dat juist de noodzaak van die beslissingen de grote moeilijkheid was, die de jongste kabinetsformatie beheerste. Maar er kwam een accoord tot stand, zowel wat de te nemen beslissingen als de samenstelling van het kabinet betreft, een accoord, waaraan ook de liberale fractieleider volledig deelnam en als zodanig moet dit kabinet er van blijven uitgaan, dat het gerech tigd ja verplicht is om dit pro gram ook uit te voeren. Het liberale blad ging echter nog verder. In het zelfde artikel constateerde het zonder blikken of blozen, dat „de kabinetten- Drees veel meer na- dan voordeel voor de Nederlandse Staat en het Ne derlandse volk hebben opgeleverd". Uit deze passage blijkt, dat de verkie zingskoorts bij deze liberale patiënt reeds zo hevig is, dat hij zelfs tegen zichzelf zou moeten worden be schermd .Het is immers ook de libe rale V.V.D., die zowel aan de tot standkoming van het eerste .als aan het tweede kabinet-Drees .heeft mee gewerkt! Het belangrijkste feit, waarin de al te vroege verkiezingskoorts zich aan dient, is echter de verschijning van het urgentie-program van de P.v.d. A., waarover wij reeds vorige week onze mening kenbaar hebben gemaakt". Bovenstaande uitlatingen zijn in derdaad een opmerkelijk ver schijnsel, dat ons inziens echter onvermijdelijk is. In crisisperioden spitsen de tegen stellingen zich toe. Reeds tijdens de jongste kabinetscrisis bleek maar el to duidelijk, hoe moeilijk men het j de vier bezettingsmogendh eden in Duitsland en aan de Oostduitse au toriteiten. MOEILIJKE BESLISSING. Het West Duitse parlement heeft de verklaring van Adenauer goed gekeurd. De socialisten waren met hun eigen voorstellen gekomen. Zij wilden niet alleen het West-Berljjnse initiatief tot het houden van Berlijnse verkie zingen steunen, doch daarnaast op nieuw een beroep doen op de „Grote Vier" om het Duitse volk zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen onder internationale controle een na tionale vergadering te kiezen. Of schoon dit voorstel in het leidende orgaan der Christel ijlc-Democratische Unie „Rheinische Merkur" als „ab surd" was gebrandmerkt, besloot de Christelijke fractie te elfder ure er toch maar haar stem aan te geven in ruil voor de instemming der oppo- Duitsland en de Joden. „Verklaring /an moord op 6 millioen Joden niet uitwissen" Bondskanselier Dr. Adenauer heeft gelijk reeds aangekondigd werd, in de Bondsdag te Bonn een verklaring voorgelezen, zeggend, dat West- Duitsland bereid is met Israël en de vertegenwoordigers der Joden in Duitsland te. onderhandelen over het schadeloosstellen van Joden, die hétr slachtoffer zijn geworden van het na- tionaal-sociafisme. De West-Duitse regering zal zo spoedig mogelijk een wet indienen betreffend het terugge ven van Joods eigendom en zif zal er voor waken, dat deze wet rechtvaar dig wordt toegepast. Er zijn, zo zegt de regeringsverkla ring o.m., in de naam van het.Duitse volk ontstellende misdaden gepleegd tegen de Joden. De regering zal on verbiddelijk optreden tegen hen, die het ook thans nog zouden wagen Jo den te vervolgen. Zij wenst nadruk kelijk vast te stellen, dat de grote meerderheid van het Duitse volk met afgrijzen kennis heeft genomen van de misdaden, welke de nazi's tegen de Joden hebben begaan en dat zij hier part noch deel aan had. Vele Duitsers hebben, aldus Adenauer, hun leven gewaagd om hun Joodse landgenoten te helpen. ISRAËLISCHE REACTIE. Israël heeft door zijn gezantschap in Londen een spoedige en ruime schadeloosstelling voor de materiële verliezen van de Joden in Europa ver zocht. Eveneens is gevraaga, dat Duitsland een belangrijke bijdrage zal leveren bij het opnemen en de rehabi litatie van joodse vluchtelingen, van wie overigens het merendeel een te- huls in Israël heeft gevonden. De recente verklaringen en activi teit van de „op Nazi's lijkende mis dadigers" hadden de Joden overal in ongerustheid gebracht. In de ver- klaring worden wettelijke maatrege len tegen dergelijke elementen voor gesteld. De verklaring van Adenau er ,hoe eerlijk ook gemeend, kan de moord op 6 millioen Joden niet uit wissen. is het zeven jaar geleden, dat Churchill in het Lagerhuis de volgende woorden sprak: „Ik vertrouw, dat de dag niet ver meer is dat onze strijd krachten er in zullen slagen het gehele grondgebied van onze dappere standvastige bondgenoot Nederland te be vrijden". viert de Nederlandse etser, tekenaar en aquarellist van landschappen en stadsgezich ten Johannes Jansen te Delft zyn 75e verjaardag. eens kon worden over de te volgen gedragslijn. Na veel hangen en wur gen bereikte men toen een compro mis, dat voornamelijk betrekking had op de door de P. v. d, A. gewens te, door de andere partijen als de wor tel van alle kwaad beschouwde over heidsbemoeiing. Reeds dadelijk deden zich na dit compromis toch weer moeilijkheden voor, by de behandeling van de prijs politiek en de belastingdebatten. De tegenstellingen zijn daarna nog geac centueerd. Het kan niet anders of zij zullen zich nog meer verscherpen. En dat brengt onvermijdelijk deze vroege verkiezingsstrijd mede! sitie met de regeringsverklaring. Daar de liberalen eerst in laatste in stantie hadden afgezien van hun plan om verkiezingen uitsluitend in Oost- Duitsland te eisen, blijkt wel, dat de overeenstemming slechts moeizaam bereikt kon worden. De communisten waren de enigen, die de beide voorstellen niet wilden steunen. Kennelyk waren zij verrast door de concrete voorstellen der re gering en waren zij nog zonder In structies voor de repliek daarop. EERSTE REACTIES Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken zal het plan van Adenauer te Londen „zeer welwillend" ontvangen en in overweging genomen worden. De woordvoerder zeide te verwachten dat er overleg gevoerd zou worden tussen de geallieerde Hoge Commis sarissen en Adenauer over het plan. Gerhard Jatzke, een hoge functio naris van de Oostduitse socialistische eenheidspartij, verklaarde, „op het eerste gezicht" geen basis te zien voor een discussie in het West-Duit se antwoord. Koning George benoemt een Staatsraad. Toestand gaat nog steeds voortrt. Koning George van Engeland heeft Donderdag een decreet ondertekend waarin een uit vijf leden van de ko ninklijke familie bestaande staats raad wordt benoemd, die de bevoegd heid zullen hebben uit zijn naam staatsstukken te ondertekenen. De ze leden zijn: koningin Elizabeth, prinses Elizabeth, prinses Margaret, de hertog van Gloucester en prinses Mary (de zuster van koning George). In het laatste bulletin over de toe stand van koning George wordt ge zegd, dat de koning een betere nacht heeft gehad. Zijn eetlust neemt toe en er is nog steeds vooruitgang. Prinses Elizabeth en de hertog van Edinburgh zullen zeven October per vliegtuig vertrekken voor een bezoek aan Canada, zo is officieel medege deeld. E.C.A. wordt opgeheven. Er komt nieuwe, organisatie onder toezicht van Truman. Een gezamenlijke commissie van senaat en huis van afgevaardigden der Verenigde Staten heeft overeen stemming bereikt over een wetsont werp, dat bepaalt dat alle Ameri kaanse economische en militaire hulp aan het buitenland zal worden uitge voerd onder het oppertoezicht van president Truman. Volgens het ont werp zal de Marshall-organisatie, de E.C.A., wonden opgeheven en zullen de bevoegdheden van dit lichaam aan een nieuwe organisatie worden over gedragen. Deze laatste zou komen te staan onder leiding van een door Tru man aan te wijzen directeur. Zij zal kantoor houden in het bureau van de president. Voorstel van de Washington Post - De „Washington Post" op- pert de mogelijkheid, dat ae Brits-Perzische spanning mo gelijk zou verminderen, indien de „Anglo-Iranian" vervangen zou worden door de Royal Dutch Shell", die een staat van zakelijke staatsmanschap be zit, welke de Anglo-Iranian mist. Het blad noemt de Anglo Iranian de „Rip van Winkle" van de oliemaatschappijen. Rip van Winkle is een persoon uit een Amerikaans sprookje, die onder invloed van een drank twintig jaar sliep. Teruggeko men in zijn dorp vond hij alles veranderd. Tegen die tyd had hij een lange naard gekregen. Indien de Shell op cie plaats van de „Anglo Iranian zou komen, aldus het blad, zou mo gelijk de weg geopend worden voor nieuwe regelingen, welke bevredigend voor belde partij en zouden zijn. Tijdens de bedevaart van dit Jaar in Saudi Arabië zijn in totaal 864 personen overleden. 707 personen kwamen om door zonnesteek, terwijl 157 anderen wegens lichamelijke ongesteldheid zijn overleden. ENGEI-AND AARZELT NOG Raffinaderij in Abadan thans geheel onder Perzische controle. De Amerikaanse regering heeft Perzië dringend verzocht zijn ultwy- zingsbevel voor de Britse technici van de Anglo-Iranlan in te trekken. Zo wel aan Perzië als aan Engeland Is medegedeeld, dat de Ver. Staten bereid zijn iedere mogelijke hulp te verlenen om een oplossing te bereiken in de BritsPerzische olie-erisis. Inmiddels schijnt men in Londen nog steeds de twee uitersten te overwe gen: het zenden van troepen om het verbluf van de technici te garanderen óf volledige evacuatie van deze mensen. Tussen Londen en Washington Is echter overleg gaande over de mogeiykheid van 'n compromis tussen deze twee uitersten. In het Amerikaanse beroep Ls aan heide purtyen nadnik- kelijk gevraagd niet tot daden over te gaan, welke de deur definitief zou den sluiten. Uit Abadan wordt gemeld, dat de raffiiuiderij daar thans geheel onder Perzische controle is gekomen, nu een eenheid van het Perzische leger de hoofdpoort heeft bezet en de Britten de toegang tot de raffinadery ontzegt. Op zjjn wekelijkse persconferentie heeft president Truman Donderdag verklaard nog steeds goede hoop te hebben op een vreedzame oplossing van het geschil. Het is een hoop, die hij steeds voor de oplossing van alle wereldproblemen heeft gekoesterd, Het Ambonezen woonoord Lunetten in Vught heeft van het Rode Kruis een geheel nieuwe inrichting voor de cantine van het kamp, een bibliotheek, sportartikelen en meubilair voor de schouwburgzaal ontvangen. Binnen kort krijgen ook de overige achtenveertig woonoorden voor Ambonezen dergelijke zendingen. Bovendien zal de filmdienst van het Rode Kruis gere geld bioscoopvoorstellingen geven. De zending werd met groot enthousi asme ontvangen. Neger wurgde luipaard. Een neger was, bewapend met een speer en vergezeld door vier honden, in het oerwoud van Portugees Oost- Af rika gaan jagen. Plotseling werd hij door een luipaard aangevallen. Het roofdier sloeg hem de speer uit de hand, zodat de man geheel zon der wapen was. Daarop greep de ja ger de luipaard met alle kracht, die in hem was, bij de hals en poogde het ondier te wurgen. Ook de vier honden wierpen zich op de luipaard. De neger werd aan gezicht en ar men gewond, doch hij bleef het on dier zodanig vasthouden dat de hon den hun aanvallen konden voortzet ten. Andere jagers hoorden het tu mult en snelden toe. Zij vonden de jager zwaar gewond naast het dode dier liggen. Ook drie honden hadden de stry'd niet overleefd. Nederlandse troepentrein in Duitsland geramd. Een trein met Nederkindse militai ren, is Donderdag op het station van Kreuznach door een uit lege goede renwagens bestaande trein geramd. De locomotief en enige wagens van de militaire trein ontspoorden. Er deden zich geen ernstige persoonlijke ongelukken voor. Bestuursleden Haagse speelclubs buiten vervolging gesteld. Het gerechtshof te Don Haag heeft zeven leden van Haagse speelclubs, tegen wie een strafzaak aanhangig was, buiten vervolging gesteld. Het Hof behandelde een tussenvonnis van de Haagse rechtbank, waartegen ap pèl was aangetekend. STORM OVER ZEELAND Nog altijd praten de ouderen in Bruinisse over deze ramp Veertig jaar geleden, op 30 September 1911, werd Zeeland getroffen door een der ergste stormen uit zijn jongste historie. Misschien zijn er In het grys verleden wel erger stormen geweest, maar over die van 1911 wordt door de ouderen onder ons nog herhaaldelijk gesproken en ook vele jon geren hebben ooggetulgeverhalen daarover gehoord. Terwyl in het Oosten van ons land van deze storm zo goed als niets te merken was, trof hij vooral de Weste lijke helft van ons land. In Utrecht, Haarlem, Bloemendaal en Amsterdam waren het grote aantallen bomen, die ontworteld werden. Aan de waterkant waren het de schepen, die het moesten ontgelden, waarby menig mensenle ven verloren ging. Enkele dijken kon den het geweld van de golven niet weerstaan en polders liepen onder te Klundert, in de Biesbos, op St. Phlips- land en op Zuid-Beveland. SCHEEPSRAMPEN. Langs de Zeeuwse kust gingen ver loren: by Westkapelle de Russische bark ,,City of Benares", waarbij 10 mensen verdronken, te Vlissingen ble ven 12 mensen, op de Belgische loods- schoener no. 2 die voor de Belgische kust verging, voor Zoutelande raakte het Engelse schip Edward Dawson in brand. Het schip dat met petroleum geladen was brandde 12 dagen en nachten (6 doden) op het strand te Domburg strandde de vissersboot Oostende 22 (1 dode), naby Oostka- pelle sloeg een Oostender vissersboot tegen de paalhoofden kapot (2 do den). Overal op de Zeeuwse Stromen ver gingen binnenvaart-schepen, vooral ook op het Volkerak (de wilhelmina, waarop een vrouw en 5 kinderen ver dronken^ de sleepboten Nelson en Edison (elk 1 dode) en vele andere waarop geen verliezen aan mensenle vens te betreuren waren. IX BRUINISSE. Het ergst werd Bruinisse geteisterd, waar de havendam weg sloeg en de schepen uit de haven op drift geraak ten. 53 schepen geraakten buiten de haven op drift en kwamen tegen de dijk van de Anna Jacobapolder te recht. De anderen werden door de bui tengewoon hoge vloed op de dyk of op de kade geworpen. Van de 150 schepen bleven er slechts 9 op hun plaats; 120 schepen gingen verloren of liepen zware schade op. Toen alle mannen nog by de haven waren, waar men machteloos het ka- potslaan en op drift geraken van de schepen, en het steeds verder weg slaan van de havendam moest aan zien, kwam het bericht dat ook de an dere dijken op verschillende plaatsen bedreigd werden. Vooral de Stoofpolderdyk en de Noorddijk liepen ernstig gevaar en haastig werd alles wat het hardst no dig was, alsmede kostbaarheden en geld op de zolders geborgen, omdat men elk ogenblik een dijkbreuk ver wachtte. DOORTASTEND OPTREDEN. Dat deze dijkbreuken werden voor komen, was alleen te danken aan het flinke en doortastend optreden, van enkele voormannen (onder wie burge meester S. Hage) die zo bezielend de mensen wist aan te vuren, dat werke lijk met man en macht gewerkt werd en zakken zand, zeilen, palen en plan ken, kortom alles wat nodig was, op de bedreigde plaatsen wera aange bracht, waarbij het een geluk was, dat hei water, omdat het eb was! langzaam wegtrok. Ruim 700 mannen waren op het ge lui der noodklok, 's nachts om drie uur, aangetreden om zo het ergste te keren. Zelfs de plaatselijke predikant der Ned. Herv. Kerk, ds. Waarden burg, hielp mee, door de werkers met een lantaarn bij te lichten. Toen Zondag 1 October de storm bedaard was en men na een gehele Zondag werken de toestand meester was, bleek elk telefonisch en telegra fisch contact met overig Nederland onmogelijk, zodat het Maandag was, eer men overal wist van de ramp, die de vissersvloot van Bruinisse had ge troffen. DE KONINGIN. Een der eersten die het dorp be zochten was H. M. Koningin Wilhel- mina, die reeds Maandagvoormiddag arriveerde. Zij nam persoonlijk alles in ogenschouw, sprak met de getrof fen bevolking en schonk 6000. voor een op te richten steuncomité. Alom in Nederland werd daarop ;eld ingezameld voor het getroffen Jruinisse en met gulle hand werd overal gegeven. Van het Steuncomité waren ere leden mr. H. J. Dijkmeester, de Com missaris der Koningin in Zeeland en mr. R. J. H. Patijn, het liberale Ka merlid voor het kiesdistrict Zierikzee. Burgemeester Hage was voorzitter maar die helaas niet altüd ln vervul ling ls gegaan, zo voegde de presi dent aan zijn mededelingen toe. Voorts verklaarde Truman nog geen plannen te hebben om zHn speciale afgevaardigde Harriman binnenkort opnieuw naar Teheran te zenden. In Londen is Donderdag weer een kabinetszitting aan de Perzische kwestie gewijd, ditmaal zonder de stafchefs. In conservatieve kl ingen verwachtte men dat Churchill een spoedvergadering van het parlement zou vragen, wanneer de regering er toe mocht besluiten zich bij ae evacu atie van de Britse employé's neer te leggen. In elk geval zal het parle ment bijeenkomen op 4 October, de dag waarop het uitwijzingsbevel van kracht wordt. Na afloop van de kabinetszitting werd offcieel medegedeeld, dat geen definitieve besluiten waren genomen, maar verdere berichten van de am bassadeur in Teheran worden afge wacht. Attlec heeft de conservatieve leiders Churchill en Eden op de hoog te gebracht van de jongste ontwik keling in het geschil met Perzië. Het Perzische parlement moest Donderdag opnieuw uiteengaan omdat er geen quorum voor en stemming werd bereikt. Later sprak pre mier Mossadeq de menigte voor het parlementsgebouw toe, waarby hij o.m. verklaarde dat de Engelsen zich niet bereid hebben getoond op rede- lyke voorstellen in te gaan. Zijn toe spraak werd telkens onderbroken door kreten als „De dood aan de Britten" e.d. Met tranen in zyn ogen zwaaide de premier met een docu ment. zo meldt Reuter: „Dit zijn «ie cijfers; in 40 jaar heeft de Anglo-Ira nian aan Perzië slechts 110 millioen pond sterling betaald. Moeten de En gelsen om wille van een dergelijk verdrag in Perzië blijven? Daarna nam Nam Hoessein Mak- ki, secretaris van de Perzische olie- raad het woord, onblootte onder luide bijval zijn borst en riep uit: „tk ga binnenkort naar het front terug. Mijn hart is gereed om de kogels van de Engelsen te ontvangen." Twee jaar geëist tegen 80-jarige brandstichter. •Er ging een zucht van verlichting in het dorp op. toen deze man in arrest werd gesteld en men zal weer sidderen als hij op vrije voeten moet worden gelaten", aldus de proc.-gen. bU het gerechtshof te Leeuwaren, die dc 80- jarige veehouder H. de H. te Surhui- zum golden. De rechtbank veroordeel de hem onlangs tot twee jaar gevan genisstraf. De officier, die drie jaar had gevorderd, tekende hoger beroep aan en ook verdachte ging in appèl. De procureur-generaal eiste twee jaar. Verdachte was ten laste gelegd dc wo ning, die hij bewoonde en die eigen dom was van een twéetal familieleden, door brandstichting te hebben ver nield. en de heer P. J. Okkerse eerste se cretaris. Behalve schade aan de schepen werd ook grote schade aangericht op de mosselpercelen. Het was vooral ook dc pers, die meehielp gelden in te zamelen en en kele dagen lang was Bruinisse in het grote nieuws. HULPVERLENING. Het Watersnood Comité Zeeland, onder voorzlterschap van mr. E. a! O. de Casembroot, Gedeputeerde en waarvan mede deel uitmaakten jhr. M van den Brandeler. burgemeester van Middelburg en jhr. mr. a. van Reijgersberg Versluis en mr. J. F. van Deinse, deed veel goed werk. evenals het sub-comité onder leiding van mr. Cau, president der Arrondissements rechtbank te Middelburg. Uit de ge hele wereld kwamen giften binnen. Totzover de historie van de storm ramp. Groter rampen zij het dan géén stormrampen hebben nadien Brui nisse getroffen en de ramp van 30 September 1911 is „geschiedenis" ge worden. Maar nog altyd beschouwt men de storm van 1911'nls de ergste, die ooit boven dit deel van Zeeland VOORSPELT: ENIGE REGEX Zwaar bewolkt met enige tijd re gen en later op de dag brekende be wolking met enkele verspreide buien Meest matige wind tussen Zuid en Zuid-West, laf er ruimend naar West. Dezelfde of iets lagere temperatu ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1