PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jeugdcentrum Nieuw trok reeds duizenden Walcheren bezoekers Roofovervallen Purmer en opgehelderd Rotterdam in 01 BILT Kantlijn Burgess en Maclean gevonden? Onderzoek Velser-affaire PRAAG WIL DE AMERIKAAN 9ATIS NIET VRIJLATEN 194e Jaargang - No. 204 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en E A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.53 p. kw. fr. p. p. t 4^0 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 30 Aug. '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per tnm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer Giro nr. 359300 P.Z.C, Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58-80, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 20. SUCCESSEN VOOR DE POLITIE Gevluchte accountant in Haags restaurant gevat Er wordt nogal eens met een ondertoon van bewondering geschreven over al die gladde jongens, die toch de politie maar te slim af zyn. De afgelopen dagen is echter duidelyk gebleken dat tenslotte de recher cheurs intelligenter zyn dan de misdadigers. De arrestatie van Piet Bruin is gevolgd door meer successen van de politie. Te Koedyk heeft de rykspolitie de 58-jarige naaimachine-reparateur R. D. gearresteerd als vermoedelyke dader van de roofoverval te Purmer. In Den Haag is de Utrechtse accountant M. v. D. gevat, die begin deze maand uit het Huls van Bewaring in Amsterdam ontvluchtte. Twee mannen, die betrokken waren by de moord op de Rotterdamse caféhouder Bécude, hebben zich vrywillig by de politie gemeld. Zy zei den ervan overtuigd te zyn, dat zij toch niet aan een arrestatie zou den kunnen ontkomen. De twee mannen waren de 32-jari- fe opkoper L. T. en zijn collega de 1-jarige Z. J., beiden uit Rotterdam. T. vertelde dat hij het schot had ge lost. Voordat zij naar het café waren gegaan om hun plan tot uitvoering te brengen, hadden zij zich eerst moed ingedronken. Het was niet hun bedoeling geweest, zo verklaarde hij tegenover de politie, om de kastelein te doden. Maar toen de zaak in het café begon te lopen was T. zijn zenu wen niet meer meester en hy loste het fatale schot. Dinsdagmorgen hoorden zij wat het resultaat van de schietpartij was geweest. De derde dader, de 26-jarige schil der F. de J., werd in het Noordelgke stadsdeel gearresteerd evenals de 70-jarige opkoper, die de revolver aan de mannen had verkocht. VROUW GESCHADUWD. De Utrechtse accountant werd ge- Vandaag wordt zoals reeds ge meld in Brussel een conferentie van Benelux-ministers gehou den, die een vervolg is op de in Juli gehouden bespreking in Goes. Deze nieuwe bijeenkomst trekt in sterke mate de aandacht, omdat er financiële en economische problemen van de allereerste rang aan de orde schijnen te komen, waarbij de Euro pese Betalings Unie ten nauwste is betrokken. Wat is namelijk het geval? Nederland heeft gedurende de eer ste vijf maanden van dit jaar voor 10 milliard 400 millioen Belgische francs Belgische producten gekocht. België evenwel kocht slechts voor 5 milliard 700 millioen francs aan Nederlandse goederen. Dit veroorzaakt een Nederlands te kort van 4 milliard 700 millioen francs. België heeft dat geld betaald ge kregen van de Europese Betalings unie, waarbij Nederland over gelden beschikken kon. Maar: de Nederland se tegoeden by de E.B.U. zijn zo goed als opgeteerd en waar moet het geld vandaan komen als de E.B.U. de be talingen stop zet? Als Nederland voortgaat in het zelfde tempo by België te kopen als in de eerste vyf maanden, zal het wel dra by onze Zuiderburen tot over de oren in de schuld zitten. En of de Belgen daarmede genoegen zullen ne men, is de vraag. Nederland zal dus zijn (overigens reeds teruglopende) aankopen in België moeten beperken. Dat kan. Het voornaamste Belgische ex portproduct was textiel. Nederland kocht daarvan voor bijna vier milli ard francs. Welnu: onze textielmarkt is zoals bekend verzadigd: de winke liers hebben de grootste moeite om hun voorraden kwyt te raken. Verder kocht Nederland staal, me talen, machines, chemische produc ten, stenen en diversen. België kocht 2 milliard 50 millioen francs aan le vensmiddelen, een milliard textiel, 800 millioen francs olie, 300 millioen fr. chemische producten en evenveel aan papier en metalen. Vermoedelijk zal men van Neder landse zqde te Brussel wel medede len, dat Nederland de Belgische pro ducten niet missen kan. En tevens zal men wel aandringen op meer Belgi sche aankopen in Nederland. Of dit laatste succes zal hebben, is de vraag. Want de Belgen moeten ook andere leveranciers te vrind hou den Ziedaar het Benelux-probleem, dat in Brussel zal worden aange sneden. De Europese Betalings unie dringt erop aan, dat de Benelux- partners het met elkaar eens zullen worden en stelt zich op het stand punt, dat het niet aangaat, dat de E.B.U. de Benelux financiert. Dat is dus de stok achter de deur Zowel in België als in Nederland ziet men de resultaten van het over leg met spanning tegemoet. Voor Nederland is het onaangena me van de situatie, dat weer eens in alle openbaarheid zal blyken, hoe arm het is en hoezeer het nog steeds op te grote voet leeft. By alle geleide economie" slaagt onze regering er nog steeds niet in om ons volk de tering naar de nering te doen zetten en te doen versoberen. Nederland leeft nog als in de goede dagen van weleer. Maar het moment, waarop de om mekeer niet meer uit te stellen is, komt nader en nader. pakt, terwijl hy rustig achter een kopje thee zat in het Haagse hotel Terminus vlak by het station. Het bleek, dat de voortvluchtige onder valse naam in een pension aan de Ryswykse Weg verbleef, waar hg zich had uitgegeven voor ambtenaar aan een van de departementen. Intussen was hg druk doende om in Den Haag, natuurlijk ook onder valse naam, een werkkring te vinden. Van O. was destyds tot twee jaar ge vangenisstraf veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en het verko pen van goederen uit een failliete boedel. Op 8 Aug. vluchtte hij uit het Huis van Bewaring door over een muur te klimmen, samen met een koopman. Enkele dagen daarna stuurden zij de gevangeniskleren netjes per post te rug. De accountant liet het voorko men. dat hg naar Frankrgk was ver trokken en de politie deed alsof dit geloofd werd, maar liet intussen zijn echtgenote schaduwen. Deze reisde Dinsdagmiddag naar Den Haag en stapte het hotel Terminus binnen, gevolgd door een Utrechtse recher cheur. Deze arresteerde v. O., die achter een kopje thee gezeten op zijn vrouw zat te wachten. ONGUUR INDIVIDU. R. D. uit Koedyk, die Zondag werd Volgens de „Daily Herald'' is de Engelse inlichtingen dienst op de hoogte van de verblijfplaats der vermiste di plomaten Burgess en Maclean. Leden van de militaire inlich tingendienst hebben het En gelse ministerie van buiten landse zaken Woensdag ge meld: „Wij weten, waar zij zijn en wat geschied is na hun aankomst te St. Malo", aldus dit blad. Mevr. Maclean zou bericht ontvangen hebben van haar echtgenoot. Het gerechtelgk onderzoek, enige tijd geleden naar de zogenaamde Velser affaire geopend, heeft geleid tot het buiten dienst stellen van twee bg' de zaak betrokken politiemannen uit Velsen. Het zgn de inspecteur van politie Kuntkes en de brigadier Haak. Boer onder eigen wagen dodelijk gewond. Toen Dinsdagmiddag de 70-jarige landbouwer W. uit Hoenderloo met paard en wagen op de Hoenderlose weg reed, schrok het paard door het passeren van een auto. Het dier maakte een sprong, waardoor W. van de bok en onder de met zakken meel geladen wagen terecht kwam. Met inwendige kneuzingen werd hy naar het ziekenhuis te Apeldoorn vervoerd waar hij in de loop van de nacht over leed. Ultimatum aan guerilla- troepen in Zuid-Celebes Minister-president Soekiman heeft in een radio-boodschap bekend ge maakt, dat de Indonesische regering aan de guerilla-troepen in Zuid-Cele bes een ultimatum heeft gesteld om zich binnen vyf etmalen bg de be voegde autoriteiten te melden. Indien de rebellerende troepen aan deze op roep geen gehoor geven, zal tot een krachtige actie worden overgegaan. In een rechtsstaat, aldus dr. Soeki man, kan geen particulier leger wor den getolereerd. fearresteerd, ls de vermoedelyke da- er van de overval in de Purmer, die aan de 79-jarige Pieter Laan het le ven heeft gekost, terwyl zyn beide zusters, Neeltje en Suzanne ernstig werden mishandeld. D. staat bekend als een ruw persoon, die veel drinkt De politie haa aanwyzingen gekregen tegen D. en toen hy met de 73-jarige Suzanne werd geconfronteerd, wees deze hem onmiddellgk als de dader aan. Sergeant John Rice had Indlanenbloed De Amerikaanse sergeant John Rice was in Korea gevallen. Zgn stoffelijk overschot werd overgebracht naar de Ver. Staten, waar het in zgn geboor teplaats zou worden bijgezet Doch toen de lykkist bij de groeve stond en men deze in het graf wilde laten neerdalen, gaf de directie van de be graafplaats opdracht de teraardebe stelling af te gelasten. Het was het gemeentebstuur van Rice's geboorte plaats namelijk gebleken, dat hij In- dianenbloed in zijn anderen had en het had bepaald, dat hij daarom niet op dit kerkhof kon worden begraven. President Truman las het kranten bericht hierover. John Rice zal nu, in opdracht van de president, zijn laatste rustplaats vinden op het „na tionale kerkhof" te Washington. Verzakking aan het millioenenlijntje Sinds enige weken treedt bij het vermaarde „millioenenlijntje", cLw.z. de spoorlijn Heerlen-Kerkrade-Schip op Heul, een verzakking op als gevolg van de ondergrondse exploitatie van de Willem Sophia-mijn te Spekhol- zerheide. Over een lengte van onge veer 200 meter is de baan bijna een. meter gezakt en nog is de werking in de bodem niet geheel tot stilstand ge komen. De treinen rijden langzaam over het verzakte baanvak en dien tengevolge ontstaan enige vertragin gen, die echter tot 3 a 4 minuten be perkt blijven. Van de zijde van de Ned. Spoorwegen is medegedeeld, dat het verzakte baanvak binnenkort zal worden opgehoogd. 57 uren in een grot Twee Engelse geleerden, de 40-ja- rige bodemdeskundige Lewis Railton en de 30-jarige William Little, beho rende tot de Birmingham Cave and Crag Society, hebben 57 uren in de grot van Ogof Ffyddu bij Abercrave in Wales doorgebracht, alvorens te worden gered. Zaterdagmorgen waren zij in de grot afgedaald om wetenschappelijke onderzoekingen te doen, toen zij wer den verrast door het plotseling stij gen van het water in de onderaardse rivier, de Byfire. Reddingsploegen daalden snel in de grot af en legden een dam aan om de loop van de rivier te wijzigen. Er vormde zich een men selijke keten van 85 man, voorafge gaan door een ploeg diepzeeduikers. De twee mannen, die zich in een hooggelegey kamer in veiligheid wis ten te brengen, werden in goede toe stand aangetroffen. Koffie op bon 507 en 515 Het bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten te 's-Gravenhage heeft bon 507 algemeen (A- en B- kaarten) en bon 515 algemeen (d- kaart) aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bonnen kunnen met ingang van Vrijdag. 31 Augustus a.s. worden gebruikt en blij ven geldig voor het kopen van koffie bij de detaillist tot en met 15 Septem ber a.s. Het rantsoen moet dienen voor zes weken. De eerst volgende bonaanwij zing zal op 11 October 1951 geschie den. Dr. v. Mook waarschijnlijk in diensl van de Ver. Naties Het is niet onwaarschijnlijk, dat dr. H. J. van Mook binnenkort een vaste functie zal aanvaarden bij de Ver Naties. Thans is dr. van Mook voor zitter van de commissie der V.N. voor bestuurszaken in minder ontwikkelde landen. DE ZAAK IS AFGEDAAN Stappen van Acheson hadden geen succes De Tsjechoslowaakse regering beschouwt de zaak-Oatls als afgedaan. Zij zal niet toegeven aan propaganda of economische druk ten gunste van vrij lating van de Amerikaanse correspondent, die wegens „splonnage" is ver oordeeld. Dit deelde de Tsjechische ambassadeur te Washington Woensdagavond aan de journalisten mee, nadat bü een onderhoud van een half uur met minister Acheson had gehad. Een paar uur tevoren had Acheson op een, persconferentie aangekondigd, dat hij de ambassadeur op de hoogte zou stellen van de Congres-resolutie, waarin verbreking van de handelsbe trekkingen wordt geëist, zolang Oatis Pibul Songgram, eerste minister van Thailand, speelt golf op de terreinen naby het zomerpaleis van de koning van Thailand, In Bangkok. Hg doet dit echter niet zonder een flinke lijfwacht mee te nemen. Zyn ervaringen van de laatste tjjd hebben de minister hiertoe gebracht. Wanneer men door .personeel van de marine is ontvoerd en daarna gevangen gezet op een oorlogsschip, om eerst na een beschieting van het schip door het leger weer te kunnen ontsnappen, zou men ook werkelijk tot dergeiyke krasse veilig heidsmaatregelen overgaan. Noorse makelaar bleek internationaal smokkelaar. De Noorse politie heeft de Noorse makelaar, Gude en zyn zuster gear resteerd wegens uitgebreide devie- zensmokkelary. Bg huiszoeking bleek, dat hij het belangrykste Noor se lid van een internationale smok kelorganisatie was, welke in de afge lopen jaren in Europa en de V.S. heeft geopereerd. Volgens het blad „Arbeidersbladet" heeft Gude toegeven, dat een voor aanstaande diplomaat In Noorwegen by de smokkelary betrokken is. De Eolitie onderzoekt thans de zaak en et schynt, dat nog meer buitenland se diplomaten deel hebben genomen aan Gude's transacties. Indonesië wenst herstel betalingen van Japan Enige leden van de Indonesische de legatie voor San Francisco, onder wie minister Soebardjo, zijn Woensdag avond op doorreis naar de Ver. Sta ten op Schiphol aangekomen. De minister zeide, dat zijn delega tie een bedrag zal noemen, dat Indo nesië als herstelbetaling wenst te ont vangen. Een beslissing over de onder tekening van het verdrag hangt af van het verloop van de conferentie. Vermoedelijk zal met minister Stik ker overleg worden gepleegd over de wederzijdse standpunten en een eventuele samenwerking tussen de Nederlandse en Indonesische delega ties. Zes en twintig groepen vertoefden deze zomer in Domburg Jeugdcentrumwerk staat nog in de kinderschoenen Ondanks het feit, dat de officiële opening door allerlei omstandigheden nog steeds op zich Iaat wachten, is reeds komen vast te staan, dat het Jeugdcentrum Nienw Walcheren te Domburg ln een grote behoefte voor ziet. Zoals men zich wellicht herinneren zal, verschenen in Februari van dit jaar de eerste bezoekers: de Zeeuwse Landbouw Jongeren Gemeenschap hield er een byeenkomst. Sedertdien boekte de Jeugdherberg, die aan het Jeugdcentrum gekoppeld is, niet minder dan 3406 overnachtingen en het moet vreemd lopen, wil dit aantal dit jaar niet tot 4500 stygen. Wij hebben met de Jeugdherberg- vader, de heer Halbe de Boer, de gang van zaken in dit seizoen be sproken. De heer de Boer merkte op, dat, gezien de weinige publiciteit, die Jeugdcentrum en Jeugdherberg, die beide geëxploiteerd worden door de Ned. Jeugdnerbergcentrale, genieten, het aantal overnachtingen de ver wachtingen verre overtreft. Eigeniyk is pas in Juni het bestaan van Cen trum en Jeugdherberg in Domburg ln breder kring bekend geworden, maar er zit in het aantal bezoeken een con stant stijgende üjn. Boekte men ln Februari 77 over nachtingen, in Maart waren het er 40, in April 56. Mei bracht plotseling de opleving. Er werden 168 overnachtin gen geteld, die in Juni stegen tot 300. Toen was het hek van de dam. Juli bracht 1065 overnachtingen. Augus tus tot en met Woensdag 1700! Acht honderd vijf en veertig over nachtingen kwamen voor rekening van buitenlanders, meest West Euro peanen en ln hoofdzaak zelfs Belgen, maar toch ook met Nieuw Zeelanders, Zuid Afrikanen en Amerikanen in hun midden. Zes en twintig groepen bezochten het Jeugdcentrum en ook onder deze groepen waren er van allerlei soort. De Landbouwjongeren, de Ned. Pad- vindsters, TrekkersgToepen uit Gent, de Chr. Nat. School te Kerkwerve, De Jonge Kerk uit Middelburg, de Kunst- nyverheidsschool uit -Amsterdam, openbare ulo en lagere scholen, de Rykslandbouwwinterschool uit Zut- fen, enkele groepen der Chr. Jonge Vrouwen Federatie, Franse en Engel se Jeugdgroepen en Nederlandse ver enigingen treft men er onder aan. Vrjjdag arriveren de studenten, wat 560 overnachtingen betekent en by hun vertrek zullen de 4000 overnach tingen dus reeds bereikt zijn. Voorts komen er dit jaar nog 5 groepen. VERHEUGENDE RESULTATEN. Helaas staat het Jeugdcentrum- werk nog in de kinderschoenen. Deze resultaten zijn zeer verheu gend, omdat de inrichting niet vol tooid is en de officiële opening nog moet geschieden. De heer de Boer verzekerde echter, dat de Ned. Jeugd herberg Centrale zeer tevreden is over de gang van zaken. Wel moe ten er rond 6000 overnachtingen ko men, willen Jeugdcentrum en Jeugd herberg rendabel zyn, maar die zul len volgend jaar zonder de minste moeite worden bereikt. Daarvoor staat het enthousiasme van de bezoekers van dit jaar borg. Zg noemen Domburg als Jeugdhei> berg ideaal door de onmiddelhrjke na bijheid van duin en strand en bos en zijn ook vol lof over de inrichting der barakken. Ook de schoolgroepen, die er geweest zijn, waren enthousiast en het staat vrywel vast, dat er vol gend jaar „Schoolwerkweken" geor ganiseerd zullen worden, waarby schoolklassen naar Domburg komen en er school zullen houden! PRETTIGE VERHOUDING. De heer de Boer vertelde tenslotte, dat hij uitermate dankbaar is voor de prettige verhouding, die er bestaat tussen het Jeugdcentrum ener-, het gemeentebestuur van Domburg en de politie anderzyds. Van beide wordt zeer veel medewerking ondervonden en'dat betekent natuurlijk een be langrijke steun. Zo gaat, aan het eind van het vac antieseizoen het Jeugd centrum Nieuw Walcheren met ver trouwen zijn winterslaap in. Tenzy... juist het Jeugdcentrumwerk deze winter reeds op toeren zou komen. Dan blyft het ook in de wintermaan- zich in de gevangenis te Praag be vindt. Op de persconferentie werden ook het Italiaanse en het Japanse vredes verdrag ter sprake gebracht. Acheson verklaarde, dat de Sowjet- Unie niet in staat zal zyn een her ziening van het Italiaanse vredesver drag tegen te houden. De Italiaanse regering heeft verzocht een groter le ger op de been te mogen brengen dan krachtens de bepalingen van bet ver drag is toegestaan. Hierover zal be slist worden op de komende confe rentie der Westerse Grote Drie in Washington. Aan Acheson werd gevraagd of Ja pan zou worden toegestaan een vre desverdrag te ondertekenen, dat af week van het Britse-Amerikaanse ontwerp. De minister antwoordde, dat dit niet zou kunnen. Ieder afzonder lijk verdrag diende dezelfde voor waarden te bevatten als het Ameri kaanse ontwerp. (Zoals bekend wil India een apart verdrag sluiten met Japan). Piloot behoedde dorpje voor een ramp HIJ KWAM ZELF OM HET LEVEN. Door tot op het laatste ogenblik zijn orandend neerstortende straaljager in zyn macht te houden heeft een Ame rikaanse gevechtsvlieger het dorpje Beck Row in Suffolk voor een ramp behoed. De vlieger kwam zelf om het leven. Hij wist zijn brand ude Thunderjet tussen de huizen v*.» de hoofdstraat door te sturen, eei. spoor van gebro ken ruiten en om rergeworpen tele graafpalen achter zich latend. Aan het einde van de straat sloeg de machine op een open terrein tegen de grond. Massale verplaatsing van Oostduitse arbeiders? Volgens de correspondent te Bonn van de „Manchester Guardian" heb ben de Poolse en Oostduitse presiden ten Beirut en Pieck een geheime over eenkomst gesloten, welke voorziet in het verplaatsen van honderd duizend Oostduitse arbeiders naar Polen en andere Oosteuropese landen. Het doel hiervan zou tweeledig zijn. Bestrij ding van de werkloosheid in Oost- Duitsland en vermindering van het tekort aan geschoolde arbeiders in de Oosteuropese staten. De gezinsleden der betrokken arbeiders zouden later volgen. In totaal zouden de Sowjets op deze wijze een kwart millioen men sen uit Oostduitsland naar de Russi sche satellietstaten willen overbren gen. Er zouden, in het kader van deze overeenkomst, reeds 4500 Oostduitse arbeiders naar Polen zijn overge bracht. Kardinaal Mindszenty zou ernstig ziek zijn Volgens onbevestigde berichten uit Hongarije zou Kardinaal Mindszenty zijn opgenomen in een sanatorium voor longziekten in het Tatrageberg- te in Slowakye, in de buurt van de plaats Vysne Hagy, doch reeds half Augustus wederom met onbekende bestemming zijn vervoerd, aldus ver neemt het K.N.P. Geruchten willen, dat de Kardinaal onder behandeling zou zyn gesteld van Russische long- specialisten, daar hy in levensgevaar zou verkeren. Schumacher kwam 'weer eens fel uit de hoek PJLAN-SCHUMAN IN GEVAAR Dr. Schumacher, de leider van de Duitse socialisten, heeft weer een felle aanval gedaan op kanselier Adenauer en diens politiek. Hg be weerde, dat de regering keer op keer faalt in het buitenlandse beleid en daardoor de geallieerden de indruk -jeeft, dat deze alles met Duitsland :unnen doen. Als gevolg daarvan hadden de geallieerden de laatste we ken een „meedogenloze overwinnings- politiek" gevoerd. Adenauers econo mische politiek had geleid tot volle étalages en lege magen". De werke lijke lonen in Duitsland behoren tot de laagste in Europa. De rede werd uitgezonden over ra- dio-München. De leider van de liberale fractie in het Duitse parlement heeft verklaard, dat zijn fractie goedkeuring van het plan-Schnman zal weigeren, zolang de geallieerden niet alle beperkingen voor de Westduitse Industrie intrek ken. VOORSPELT: ENKELE BUIEN. In de loop van de morgen toene mende bewolking. Later plaatselijk buien met een kans op onweer. Mati ge tot vry krachtige wind tussen Zuid-West en Zuid-Oost. Iets hogere den druk en dat is ook de bedoeling, i of dezelfde temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1