PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De vlucht van Burgess en Maclean De Vlissingse boulevards kunnen verbeterd worden D£ BILT Kantlij n PIET BRUIN GEARRESTEERD IN JEUGDHERBERG BIJ MARSEILLE ONDERZOEK VOORGESTELD NAAR DE INCIDENTEN 194e Jaargang - No. 202 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer AdJ W. de Pagter Hoofdred. G. BalUntQn PL verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week f 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VUSSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 28 Aug. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regel») van 1—5 regels t L—Iedere regel meer 3» cent. „Brieven of adres Bureau van d'.t Blad" 23 cent meer Giro nr L59200 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr 58—60. teL 2353 4 lijnen (b.g.g. 2881 of 2160). M'burg Londense Kaal 29, t«L 2077 en 2»24; Goes L. Vorststr. 03, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102: Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogcrdttr. C 160. tel.3 Berichten uit Nederland in Engeland bevestigd Mysterieuze Engelse Kominternagente van Duitse afkomst (Van onze correspondent) Londen, Maandag In aansluiting op ons eerder gepubliceerde bericht over de in Londen uit Nederland binnengekomen berichten inzake de ver dwijning van de Britse diplomaten Burgess en Maelean, kunnen wij thans nadere bijzonderheden melden. Volgens genoemde berichten is de in Londen woonachtige communis tische agent, die de vlucht van Burgess en Maelean respectievelijk via Enschede en Metz gebaand zou hebben, een Duitse vrouw, die door haar huwelijk de Britse nationaliteit verkregen heeft. Wij zullen haar voorlopig „mevrouw X" noemen. Hier volgen verdere gegevens als vervat in de uit Nederland afkomsti ge berichten. De broer van mevrouw X is een communistische professor aan een universiteit in Oost-Duits- land. Hij staat op de zwarte lijst van de Franse politie wegens mishande lingen van geïnterneerden in het voormalige concentratiekamp Natz- weiler, in Elzas-Lotharingen. Mevrouw X heeft nog geregeld contact met haar broer en ontmoet hem o.a. in Nederland, waar hij op il legale wijze binnen komt. Aangeno men wordt, dat de in Noord-West Londen wonende mevrouw X een agente is van de Komintern. Zij is een expert op het gebied van micro films. 's Zomers werkt zij als kellner- in in badplaatsen aan de Zuidkust van Engeland. Men vermoedt, dat het doel hiervan is: het fotograferen van Britse kustverdedigingen. Voor de verdwijning van de diplomaten werk te zij als kellnerin in een hotel even buiten Londen. Maelean heeft in dat hotel gelogeerd, terwijl mevrouw X er kellnerin was. Als Komintern-agente kreeg zij op dracht de ontsnappingsroutes voor de diplomaten te banen door Frank rijk, België en Nederland. Tijdens him verdwijning bevond zij zich in Parijs, Metz, Brussel en Den Haag. In Nederland werd, zoals gemeld, bij de ontsnapping van Burgess belang rijke hulp verkregen van een Amster damse fotograaf. De verdwijning van de diplomaten was geheel vrijwillig. Beiden bevinden zich achter het IJze ren Gordijn, en waren vermoedelijk in het bezit van microfilms van Britse documenten. Mevrouw X, die nu ruim veertig jaar oud is, was voor de oorlog in Duitsland reeds een communiste. In 1935 week zij uit naar Engeland on der het voorwendsel een Trotskiiste te zijn. Zij was in Duitsland zeer nauw betrokken geweest bij de affai re-Neumann. (Red.: Neumann, een der leiders van de voor-oorlogse Duit se Communistische Partij, vluchtte in 1935 naar Moskou). Na haar aan komst in Engeland verwierf zij zich door een huwelijk de Britse nationali teit. Mata Hari was de beroemdste vrouwelijke spion en zij was een Nederlandse. Toch is spi- onnage iets wat de Nederlanders niet ligt. Wij zijn er niet bedreven in (de jongste oorlog heeft dat aange toond) en wij hebben gewoonlijk ook niet veel meer dan minachting voor spionnen. De ervaring leert evenwel, dat men met de mogelijkheid van spion- nage ernstig rekening dient te hou den. Nazi-spionnen speelden de Duit sers menig waardevol gegeven in handen. Dat er in Nederland druk voor Rusland gespionneerd wordt, ligt voor de hand. Er zijn echter ook figuren, die ter wille van de winst bereid zijn hun land te verraden. De twee arresta ties in Den Haag zijn er het overtui gend bewijs van. Voor de eerlozen, die hun kennis van zaken veil hadden voor Moskou, niets dan verachting. Hulde echter aan de man, die de po litie tijdig waarschuwde en daar door deze poging tot verraad in tijds verijdelde. Hij heeft zich een goed Nederlander getoond. In dit verband een enkel woord over de malversaties, die bij de Neder landse luchtmacht werden ge pleegd. Hooggeplaatste officieren accepteerden beloningen van bedrij ven, die leveranties deden aan de luchtmacht. Minister Staf heeft aan deze mis stand resoluut een einde gemaakt. De zaak is dus van de baan. Maar er is een benauwende over eenkomst tussen spionnage en het aanvaarden van steekpenningen. De spion zowel als de man, die steek penningen aanvaardt, zijn kennelijk te koop. Daarom is het te hopen, dat de ontdekking van de onregelmatig heden bij de luchtmacht-leveranties tot gevolg zal hebben een strenge - controle ook bij andere takken van dienst op diegenen, die een invloedrij ke positie innemen. Het blijkt, dat deze controle nodig is. Een zeer invloedrijk Amerikaans blad tracht thans de Indonesiërs aan het verstand te brengen, dat zij meer voordeel van de Unie hebben, dan de Nederlanders. Profiteer van de kennis van degenen, die uw land in het verleden welvaart schonken, roept het blad Soekarno in ietwat andere woorden toe. Stel deze samen werking niet in de waagschaal ter wille van Nieuw Guinea! Het is een zeer laat inzicht, waar toe de Amerikanen komen. Heiaas. Want er is niet veel meer te red den...... Tot zover de gegevens uit Neder landse bronnen, waarin haar Engelse naam als gehuwde genoemd werd, zowel als haar Duitse voornaam. Een op hoop van zegen door ons ge nomen plons in het Londense tele foonboek, verstrekte de informatie, dat de bedoelde mevrouw X inder daad in Noord-West Londen woont. De indentiteit klopte volkomen. Haar Engelse naam staat in de nieuwe editie van het telefoonboek, met haar Duitse voornaam voluit er bij. Het woord achter haar naam wekte ech ter onze speciale belangstelling. Dit luidde: fotograaf. Voor iemand, die, volgens de be wuste Nederlandse berichten, een expert op het gebied van microfilms is, en vermomd als kellnerin de En gelse kustverdediging fotografeert ten behoeve van het Kremlin, lijkt het beroep „fotograaf" inderdaad practischer dan bijvoorbeeld het mo- diste-valc. Mevrouw X woont in een klein, eigen huis. Het staat .in een beschei den zijstraat van een district, dat al vóór de oorlog bekend was om zijn vele Duitse emigranten. Op haar huis „Mevrouw X" In nevenstaand bericht van onze Londense correspondent, wordt opnieuw een lip opge licht van de sluier van geheim zinnigheid, die tot nu toe ge hangen heeft over de verdwij ning van de Engelse diplomaten Burgess en Maelean. Nog is die sluier niet geheel verdwenen en wellicht zal dat nimmer vol ledig het geval zijn. Met name zal men zich steeds blijven af vragen wat de beide Engelse diplomaten tot hun stap ge bracht heeft. De mededelingen betreffende Mevrouw X" en de omstandigheid, dat de in Neder land verkregen gegevens in En geland door de feiten worden bevestigd, maken echter wel duidelijk, dat men hier te doen heeft met een zaak, die (voor lopig), een mysterie doch geens zins een mystificatie i*. De naam van „Mevrouw X" is ons uiteraard bekend, doch wij achten het moment nog niet gekomen om deze te publice ren. Deze naam is overigens op zichzelf een verrassing. Het begin Is er Duitsland heeft weer een generaals uniform, zij het ook slechts voor een generaal van de grenstroepen. De uni form is olijfgroen, heeft gouden kno pen en is getooid met in zilver en goud bewerkte epauletten en rangdis tinctieven, waarvan het ontwerp spe ciaal door Bondspresident Heuss i3 goedgekeurd. De rode generaalsstre- pen van de weermacht zijn vervangen door dubbele groene strepen. De pet is versierd met een gouden koord en een kokarde in de kleuren der Bonds republiek: zwart-rood-goud, aldus de Wolprijzen daalden minder dan verwacht Op de openingswolveiling te Syd ney. die Maandag werd gehouden, daalden de wolprijzen met 5 tot 15 procent, vergeleken met de record- prijzen tijdens de veilingen in Juni van dit jaar. De prijsdaling in Australië was niet zo groot als deskundigen hadden ver wacht. De grootste prijsdaling kwam voor bij de zeer sterke wolsoorten. EINDELIJK GEGREPEN Tocht van twee rechercheurs had succes Twee Nederlandse rechercheur* van politie hebben Maandag In een plaatsje bij Marseille Pieter Jan Bruin gearresteerd, de voortvluchtige 22-jarige ambtenaar van de dienst Publieke Werken te Amsterdam, die kans zag In korte tijd een bedrag van meer dan 100.000 te verduisteren. Plet Bruin is voorlopig: In Marseille opgesloten, in afwachting van een verzoek om uitlevering. Het onderzoek in de zaak Bruin was aanvankelijk in handen van recher cheurs van de Amsterdamse politie. Toen het spoor naar het buitenland leidde, werd de Rijksrecherche inge schakeld. Vrijdagmorgen vertrokken inspecteur W. C. J. Wooning van de Rijksrecherche in Den Haag en in staat geen enkele aanduiding, dat zij fotografe van beroep is. Deze inlich ting kan men alleen in het telefoon boek vinden. Mevrouw X woont niet alleen in haar huis. Zij verhuurt een aantal kamers aan buitenlandse kost gangers, hoofdzakelgk Duitsers. Haar echtgenoot woont in Noord-Engelana. De buren kunnen geen touw vast knopen aan de mysterieuze mevrouw X. „Zij verdwijnt dikwijls wekenlang en reist veel naar het continent", wordt er in haar straat gezegd. „Ze laat het huis dan zolang in handen van de huurders. Wij vinden het maar vreemd", zei een der Engelse buur vrouwen. (vervolg op pag.. 5 ANTWOORD AAN GENERAAL RIDGWAY Noordelijke generaals ontkennen bombardement verzonnen te hebben De Noordelijken hebben generaal Ridgway meegedeeld, dat zij bereid s(jn de wapenstilstandsbesprekingen te hervatten op voorwaarde, dat geallieerde verbindingsofficieren naar Kaesong zullen komen, om een onderzoek in te stellen naar de incidenten. Voorgesteld wordt een gemengde commissie voor onderzoek in te stellen. De Noord-Koreaanse premier, Kim II Soeng, de bevelhebber der Chinese strijdkrachten in Korea, Peng Teh- Hoeal, geven generaal Ridgway de schuld van het afbreken der onder handelingen. Zij ontkennen uitvoerig, dat het „bombardementsincident" ge- ensceneerd was. Zij herhalen de be schuldiging, dat de verbondenen een poging gedaan hebben de Noordelijke gedelegeerden te vermoorden. Ook worden de beschuldigingen van provocaties en verdraaiingen herhaald. Aan het einde van de verklaring wordt gezegd, dat men op een ant woord van de verbondenen zou wach ten. Maandag heeft de woordvoerder van de Ver. Naties, generaal Nuckois, in een gesprek met journalisten gezegd, dat de Noord-Koreaanse generaal Nam II kort voor het instellen van de gemengde subcommissie te verstaan had gegeven, dat de Noordelijke dele gatie de huidige frontlijn als wapen stilstandslinie wil aanvaarden. „De onverzoenlijke houding, die de Noordelijken later aannamen, was ongetwijfeld veroorzaakt door „bevel van hogerhand", aldus Nuckois. Overigens gelooft generaal Nuckois niet, dat de besprekingen afgelopen zyn. Integendeel acht hij goede gron- H.M. de Koningin zal „F.F." te Enschede bezoeken. Koningin Juliana zal op 30 Augus tus een officieel bezoek brengen aan de tentoonstelling „F.F." te Ensche de. Dit bezoek van de Koningin zal ongeveer 2 uur duren. Bij. aankomst in Enschede zal zij rechtstreeks naar het tentoonstellingsterrein rijden. Omstreeks 12 uur vertrekt H.M. de Koningin weer naar Soestdijk. N' ederland is het eerste land, dat blijkbaar de Amerikanen heeft laten weten, dat het niet alles aan de bewapening wil offeren. An derhalf milliard gulden per jaar, meer niet, aldus heeft Den Haag aan Washington doen weten. De Amerikanen vinden dat geen prettig geluid en er zijn verleden week in enkele Amerikaanse bladen weinig vleiende artikelen over deze kwestie verschenen. Toch getuigt de houding der Ne derlandse regering van wijs beleid en verstandig inzicht. Ten slotte moet het levenspeil van ons volk de moeite van het verdedi gen waard blijven. Het moge waar zijn, dat de Amerikaan gemiddeld 300 dollar voor de defensie betaalt en als de Nederlanders 300 betaalden, hier 3 milliard per jaar beschikbaar zou zijn, maar Nederland is economisch en financieel Amerika niet. Was het dat maarl den aanwezig om op een hervatting der besprekingen te rekenen. Ieder half uur wordt tussen de tele fonisten der Noordelijlfe en geallieer de delegaties een proefgesprek ge voerd om de verbinding te controle ren. Perzen moeten thans zelf over de brug komen De Britse ministerraad heeft met algemene stemmen besloten dat Enge land geen nieuwe voorstellen zal doen om de impasse in de onderhandelingen over het Perzische oliegeschil te door breken. De Britse regering is van me ning dat nieuwe voorstellen van Per zische zijde moeten komen. De winnaar van de Ronde van Middelburg voor professionals». Piet van As uit Roosendaal, werd, nadat hij als «,-erste de finish passeerde, hartelijk getaldigd. In Korea aan verwondingen overleden De Nederlandse regering maakt be kend, dat tot haar leedwezen op 14 Augustus aan te voren bekomen ver wondingen is overleden soldaat le klasse C. H. Trebels, van het Ned. detachement Ver. Naties. Soldaat Trebels was 21 jaar, onge huwd en afkomstig uit Soerabaja. Franse, Nederlandse en Belgische gewonden uit Korea zijn Maandag met het troepenschip „Empire Pride" te Liverpool aangekomen. De gewonden werden met ambulan ces van de marine naar ziekenhuizen overgebracht Het is de bedoeling de 18 Neder landse gewonden zo spoedig mogelijk Eer vliegtuig naar Nederland over te rengen. Broodvergiftiging bij zes Franse gezinnen In het dorpje Pont Saint Esprit nabij Marseille hebben zich in zes ge zinnen verschijnselen van broodver giftiging voorgedaan. De patiënten, die de ziekte in he vige mate hebben, lijden aan zware waanvoorstellingen, waarbij zij zich door vuur omgeven en door wilde dieren bedreigd wanen.Tot nu toe zjjn twee patiënten overleden. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat bij het vermalen van broodgraan bestanddelen van giftige planten men denkt hierbij aan hetgeen de Franse volksmond „heksenkruit" noemt mede zijn vermalen. De Franse autoriteiten hebben 23 meelfabrieken doen sluiten, hangen de de resultaten van het ingestelde onderzoek. Polderlozing moet verdwijnen Naar een punt bij de Nolledijk. (Van een bijzondere medewerker). In een eerste beschouwing over het Vlissingse badstrand hebben w(j de vrees geuit, dat er voorlopig niet veel aan strandverbetering en stranduit- breidlng kan worden gedaan. Het zal in de komende jaren wel zo zyn, dat de boulevards de voornaamste attractie van Vlissingen moeten vormen en dan moet er dus voor gewaakt worden, dat deze boulevards niet aan waar de Inboeten. Aan de boulevards mogen de volgende eisen gesteld worden: de verkeers- banen dienen rustig en soepel te verlopen, de trottoirs aan de zeezijde die nen zo breed mogelijk te zjjn en het uitzicht op de Scheldemond mag door niets gehinderd worden. Niets mag verloren gaan van het w\jde uitzicht over het water, van de aanblik der immer wisselende luchten, de van verre werelden vertellende scheepvaart, de met zeldzame élégance flitsende en vissende sterns, de im mer ruzieënde meeuwenniets van die altjjd weer imponerende sym phonic der zee. Bekijken we nu eens de rotonde by het standbeeld van De Ruyter. Die rotonde zou een fraai pleintje kunnen zijn, maar het is nu een iet wat rommelig geheel. Om te beginnen staat daar de le- ïyke ijzeren lichtopstand tevens uit kijkpost. Als we aan dat Ijzeren huis je raken, dan raken we aan een hei ig voorwerp, maar moet dat lelijke hoewel nuttige ding nu juist op het mooiste punt van de boulevard staan? Overigens is het niet het enige ob stakel. Wel geteld zijn er nog drie: neert, de ommetselde verlichtingsko ker, die daglicht moet schenken aan de ondergrondse gang naar het Roeiershoofd, en het tegelplateau. GLAZEN VLOER Tot voor kort stond het Rijk erop, dat de verlichtingskoker bleef, maar zou het Rijk niet te vermurven zijn als de gemeente boven deze lichtko- ker een rijvloer met glazen tegels maakte Temeer waar eigenlijk het licht, dat aan de voor- en achterzijde de gang binnendringt ruimschoots vol- het standbeeld, dat te weinig domi-doende zou zijn en de verlichtingsko ker dus heel goed gemist kan wor den? Wanneer men de rotonde be kijkt, dan komt men al heel gauw tot de conclusie, dat behalve het stand beeld alles van dit plein moet wor den weggevaagd. Haalt men het standbeeld dan iets naar voren, tot tegen de aan te brengen glazen vloer en verwijdert men ook het lelijke hek om dat standbeeld dan kan dat standbeeld dienen als „draai punt" voor het verkeer, ofschoon eigenlijk geen draaipunt nodig Is. EEN RUÏNE Wandëlen we nu van de rotonde over de mooie De Ruyter-boulevard, dan stuiten we op een hoge, trooste loze ruïne, de Gevangentoren. Zjj staat daar als een schrille aanklacht tegen de beheerder van dit monu ment: de Staat. Om zich van zijn verplichtingen te ontdoen heeft de Staat geprobeerd om de ruïne aan het gemeentebe stuur te schenken, maar het Vlisstn- se gemeentebestuur heeft daarvoor feestelijk bedankt, In de loop der ja ren is er al heel wat aan die toren gedokterd, maar om haar tot een verantwoord monument te maken zouden hoge bedragen nodig zijn. Het is een open vraag of de histo rische waarde voldoende is om die hoge kosten te motiveren. In negatie ve zin spreekt daarbij ook nog het feit mee, dat de ruïne een verkeers obstakel is van de eerste orde. Velen zijn van mening, dat het beter is de ruïne-radicaal op te ruimen, dan ja ren lang tegen dit lelijke obstakel te moeten aanzien!! Over de afsluiting van het houten voetbrugje rond de Gevangentoren is al heel wat geklaagd. Wanneer men een eenvoudig houten afschermdak boven dat brugje had gemarkt om de wandelaars tegen vallend ruïne-puin te beschermen, zou de afsluiting niet specteur Posthuma van de Amster damse recherche, per auto naar Frankrijk. Met assistentie van de Franse politie werd de gezochte bij Marseille gevonden en in een jeugd herberg te La Costat gearresteerd. De gemeente Amsterdam heeft in de laatste week van Juni een beloning van 100 gulden in het vooruitzicht ge steld voor hem of haar, die inlichtin gen kon verstrekken, welke tot de arrestatie zouden leiden van de „1.90 meter lange linkshandige jongeman met ver van zijn hoofd afstaande, frote oren". Van verscheidene kanten reeg de Amsterdamse politie aanwij zingen, die echter weinig of niet op leverden. Er kwamen berichten bin nen dat hij in Zweden, Duitsland en België zou zitten. Enige tijd geleden echter ontving de politie berichten dat Piet Bruin zich in het Zuiden, of in andere delen van Frankrijk zou ophouden. De inspec teurs vertrokken daarop naar Frank rijk om de juistheid van de berichten na te gaan. Inderdaad verbleef Piet Bruin m Frankrijk. Het is nog niet bekend, wat er over is van de 113.000 gulden, waarmede hij de reis aan vaardde. Nederlandse delegatie naar San Francisco Nog geen beslissing over tekening vredesverdrag De ministerraad heeft besloten, dat Nederland deel zal nemen aan de conferentie te San Francisco over het Japanse vredesverdrag. De Nederlandse delegatie zal on der leiding staan van de minister van buitenlandse zaken. mr. D. U. Stik ker. Als diens plaatsvervanger zal de Nederlandse ambassadeur in Washington dr. J. H. van Royen fun geren. De Nederlandse regering zal haar bezwaren, die zy ten aanzien van het ontwerp-verdrag naar voren heeft gebracht, handhaven en in dit ver band zich de ondertekening van het verdrag voorbehouden. Volgens een artikel in de New York Times verkeert de Nederlandse dele gatie in een moeilijk parket. Aan de ene kant is het ontwerp-vredesverdrag op drie punten onaanvaardbaar, doch aan de andere kant wil Nederland voorkomen, dat het de Sowjet-Unie in de kaart speelt. De drie onaanvaardbare punten be treffen het afzien van herstelbetalin gen, de schadeloosstelling van voor malige krijgsgevangenen en de beper kingen op de Japanse visserij. Minister Staf: vrijwilligers werden nooit „gelokt" De uitlating van de auditeur-mili tair in het te Tokio tegen korporaal Heyndijk gevoerde proces over „het lokken van vrijwilligers naar Korea" mist iedere grond, aldus heeft mi nister Staf in antwoord op schrifte lijke vragen van het Kamerlid Schoo- r.enberg (CPN) medegedeeld. Even min kan erkend worden, dat de me dische keuring in verscheidene geval len onverantwoordelijk is geweest. Het is niet steeds mogelijk gebleken de vrijwilligers de functies te geven, waarvoor zij bij aanmelding voor keur hadden uitgesproken. Verse,lei- dene militairen mochten na maanden van zenuwspanning voorlopig niet meer m de voorste linies worden ge bracht. Zij werden ingedeeld op rus tige plaatsen bij staf en diensten. Zo kon het gebeuren, dat verscheidene vrijwilligers, onder wie korporaal Heyndijk in Korea kwamen en be merkten. dat de functie, waarvoor zij in aanmerking meenden te zullen ko- raeu, reeds door anderen werden ver vuld. Zij moesten toen zo lang inval len op de plaats, waar het meest be hoefte aan nieuwe krachten bestond. De minister acht dit volkomen be grijpelijk. nodig zijn geweest en die oplossing zou veilig en goedkoop zijn geweest. En nu we toch bezig zijn ons zelf te stoten aan verschillende rijks-eigen dommen: zou het niet mogelijk zijn, dat het Rijk het lage Zuidelijke deel van de nieuwe kazerne afstaat aan de gemeente? Dan zou in de toe komst de bebouwing van de De Ruy- tër-boulevard ook op dat punt geheel gesloten kunnen zijn. (Vervolg op pag. 2). VOORSPELT, TIJDELIJK REGEN. Meest zwaar bewolkt met tijdelijk regen, later op de dag echter weer enkele opklaringen. Matige tot krach tige. en aan de kust later wellicht tot hard toenemende Zuidelijke tot Zuid- Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1