PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Perzische regering verwerpt de jongste Britse voorstellen BILT Deze week De Komen Britse bases in ons land NIEUW-GUINEA STRUIKELBLOK VOOR GOEDE SAMENWERKING VERDWENEN NOTARIS IN BRUSSELS HOTEL ONTDEKT West-Duitsland staat voor financiële crisis. MARINE-BASIS VLISSINGEN IN V00R-00RL0GSE RANG TERUG DE VOORSPELTi 194e Jaargang-No, 194 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn. PL verv.t W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bur. VUsslngen Walstr. 58—60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.f. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorstatr. 63, tel. 2475 (b.g.g. l Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102: Terneuzen: Brouwenjitr. 2; Zaterdag 18 Aug. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. rikree: N. Bogrrdstr. C 160. tel. 26. VIJANDIGE VERKLARING VAN RADIO-TEHERAN. Afbreken van de besprekingen bijna onvermijdelijk geworden In een verklaring, die Vrijdagavond door radio.Teheran werd uitgezon. den, zijn de Britse voorstellen voor een regeling van de oliekwestie voor de Perzische regering onaanvaardbaar genoemd. In de uitzending, die tot En geland was gericht, werd gezegd: „Zelfs by oppervlakkige studie biykt, dat de Britse kapitalisten zich verzetten tegen het Perzische streven zich te bevrijden van het imperialistische juk. De Britse voorstellen zouden de praktyken, die zy reeds een halve eeuw in het land bedryven, in stand hou. den! De verwerping van de Britse voor stellen en vooral ook de onverzoen lijke en vijandige toon van boven staande verklaring maken verdere besprekingen vrijwel onmogelijk. Verwacht wordt, dat de Britse dele gatie dit weekeinde onverrichterzake naar Teheran zal terugkeren. Minister Stokes heeft Vrijdag een communiqué uitgegeven, waarin liij zegt, dat zijn aanbod het beste is, wat onder de gegeven omstandighe den gedaan kon worden. Hij was be reid geringe wijzigingen in de voor stellen aan te nemen op een basis van geven en nemen, maar de grond slag diende onaangetast te blijven. In geval Perzië de voorstellen zou afwijzen zou Engeland zich genood- yeze week heeft zich gekenmerkt door enkele gebeurentissen op internationaal terrein, waarvan wèl gezegd kan worden, dat zij' zeer belangrijk waren, maar waarvan de juiste betekenis toch nog niet geheel kan worden overzien. Daar is in de eerste plaats de kwestie van de a.s. conferentie over het vredesverdrag met Japan te San Francisco. Na tuurlijk waren hiervoor ook de Rus sen uitgenodigd, maar niemand had er op gerekend, dat zjj zouden komen. En toen het Kremlin Maandag liet weten, dat het toch een delegatie zou zenden, onder leiding van een lang niet gemakkelijk heer als Gromyko nog wel, betekende dit eigenlijk wei nig minder dan een streep door een rekening. Gelukkig hebben de Ame rikanen getoond, dat zij heus niet voor één gat te vangen zijn. Donder dag kwam prompt het Amerikaanse antwoord op de Russische uitdaging want dat was het in de vorm van een officiële verklaring, dat in San Francisco geen debat zou worden toegelaten. Hoogstens zou men een verklaring kunnen afleggen, maar dan tekenen alstublieftOf niet natuurlijk. We zijn benieuwd hoe dat straks aan de Gouden Poort zal aflo pen! Ook in Perzië liep er weer iets mis. De Engelse afgevaardigde by de on derhandelingen in Teheran, Stokes, deed voorstellen, welke men toch moeilijk anders dan als zeer tege moetkomend kan kenschetsen. Ont binding van de Anglo-Iranian en vol ledige beschikking van de Perzen over de producten uit hun eigen bo dem. De wereld herademde: een ge vaarlijk conflict leek uit de weg ge ruimd. Maar de Perzen toonden zich nóg niet tevreden en, het ziet er naar uit, dat zij op de nieuwe conferentie van heden Stokes' voorstellen niet zullen aanvaarden. Wat ze dan wel willen Misschien wordt dat vandaag duidelijk, maar o.i. staat toch wel vast, dat de Labour-regering moci- iyk veel verder kan gaan zonder in ernstig conflict met naar parlement te komen. In Kaesong is met het over punt 2 van de agenda der wapenstilstands besprekingen nog altijd niet helemaal eens geworden. Van een bufferzone is men voorlopig overgestapt op een demarcatielijn en een gemengde com missie zal zich bezighouden met de vaststelling daarvan. Men is er dus in geslaagd de moeilijkheid althans enigszins te verschuiven. Wat er ver der uit de bus zal komen, moeten we maar weer afwachten. De arrestaties in Indonesië hebben natuurlijk sterk de aandacht getrok ken. Wanneer wij er een bewijs in mo gen zien, dat de Indonesische rege ring thans het gevaar, dat ook haar van communistische zijde bedreigt, goed begint in te zien, is er enige re den om over de ontwikkeling tevre den te zijn. Iets wat overigens ook van belang kan zijn bij de komende bespreking over de herziening van de verhouding tussen ons land en Indo nesië. waarvan prof. Soepomo bij zijn aankomst in ons land zeide, dat het niet ln de bedoeling van zijn regering zou liggen de samenwerking te be ëindigen. Maar wel de UnieOok in dit opzicht zal de toekomst moeten leren, hoever de consequenties van deze bedoelingen strekken. Ten slotte nog iets wat ons alle maal van heel dichtbij aangaat na: twee slechte weken, vertoonde het weer tegen het weekeinde een onmis kenbare neiging tot verbetering, iets wat vooral de vacantiegangers en ook hen, die het van de toeristen moeten hebben, tot vreugde zal stem men. Ook voor de organisatoren van de vermaarde Scheldebekerzwemwed strijd is de weqrsverbetering onge twijfeld een pak van het hart en wy twijfelen er dan ook niet aan of van middag zullen duizenden op het Vlis- singse strand en langs de Doulevards deze voor ons land unieke zwemwed strijd volgen. Ad int zaakt zien elders olie te betrekken en de Britse deskundigen uit het ollegebied terug te trekken. Berichten in Perzische bladen, dat in geval van een mislukken der be sprekingen premier Mossadeq met Harriman naar Washington zal gaan om met president Truman te onder handelen zijn van Amerikaanse zijde tegengespr ok en BETOGING Te Teheran zyn negen personen gewond toen de politie leden van de extremistische organisatie „Fedayan Islam", die ondanks een verbod toch wilden demonstreren, uiteendreef. Ongeveer 200 leden van deze be weging trachtten een anti-Britse be toging te houden bij de moskee van de Shah, waar de vroegere premier Razmara door een lid van de „Feda yan Islam" werd doodgeschoten. De autoriteiten hadden de demonstratie verboden en politiemannen bewaak ten de toegangsweg tot de moskee. Toen zy hun weg versperd zagen, wierpen de betogers hun vlaggen weg en trokken messen. -De politie dreef hen met knuppels uiteen. Volgens berichten is het waarne mend hoofd van een politie, Hassan Iravani, met een mes aan de hand verwond. Besprekingen hierover in Den Haag geëindigd. De Brits-Nederlandse besprekin gen te Den Hang over het vestigen van Britse bases in Nederland zyn geëindigd, zo is Vrydag van gezag hebbende zijde in de Britse hoofd stad vernomen. De Britse plaatsvervangende hoofd intendant voor het leger, generaal- majoor M. S. Chilton, is in Londen te ruggekeerd. Het ministerie van de fensie weigerde echter commentaar op het resultaat van de besprekin gen te geven. Chilton bracht tevoren een bezoek aan België voor soortgelijke bespre kingen. waarby een overeenkomst werd bereikt voor de bouw van 26 kampen. Deze kampen zullen -als be voorradingsbases voor de Britse troepen in West-Duitsland worden gebruikt. Naar te Londen verluidt, heeft Chilton soortgelijke voorstellen te Den Haag gedaan. Van officiële Nederlandse zijde kan men de berichten uit Londen over Brits-Nederlandse besprekingen over het vestigen van Britse bases in Ne derland niet bevestigen. Kaesong: „herhaaldelijk gelach uit vergaderzaal". Vrydag is in Kaesong de com missie voor een demarcatielijn bijeen geweest. De vergadering werd ge kenmerkt door een ongedwongen heid, die een aanwijzing kan zyn, dat de besprekingen goed vorderen, aldus een persbericht uit Kaesong. „Uit de vergaderzaal klonk herhaal- deiyk ge. 'ach Zwerftocht van twee Poolse vluchtelingen. j GEEN LAND WIE HEN OPNEMEN' Reeds tien maanden lang heeft de gezagvoerder van het Noorse vracht-1 schip „Adna" (7000 ton) twee 25-ja-1 rigc Poolse vluchtelingen aan boord. I Zy wisten 10 maanden geleden, na uit Polen gevlucht te zyn, langs verschil lende wegen de Kanarische eilanden te bereiken. Hier verstopten zij zich aan boord van de „Adna Kapitein Gonderseng zei Vrydag in Liverpool bij het vertrek van het schip: „Wij zijn al bijna de halve wc-1 reld rond geweest, maar geen land i wil hen opnemen". De kapitein heeft hen nu. ondanks de bezwaren van de Noorse beman ning, op de monsterrol gezet. SOEKARNO VERKLAART OPNIEUW: Aantal arrestanten weer vrijgelaten. In een rede ter herdenking van de Indonesische onafhankeiykheid heeft president Soekarno aangedrongen op beëindiging van de Unie. De kwestie van het K.N.I.L. noemde Soekarno een tragedie, die volgens hem alleen te wijten is aan de houding van de Nederlandse regering. Sprekend over Nieuw-Guinea haalde Soekarno de leuze aan „van Sa- bang tot Merauke". Hy vroeg zich af of een vriendschappeiyk deelgenoot schap mogeiyk was, indien Nederland „een deel van Indonesië nog koloni seert". JOURNALISTIEKE SPEURTOCHT. Oude heer leeft knusjes in luxe appartementen. Dank zy de Journalistieke speurzin van do Brusselse correspondent van „De Maasbode" is een tip van de geheimzinnige sluier rondom de verdwe nen 74-Jarlge Maastrichtse notaris QuandvUeg opgelicht. Het laatste nieuws over Q. was, dat hU aan boord van het luxe-jacht „President Ro bert" uit Oostende naar Suriname was vertrokken. In werkeiykheld be vindt de notaris zich te Brussel, waar hy In luxe hotels zyn dagen door brengt. De correspondent had telefonisch een tip gekregen en begon toen een speurtocht langs de voornaamste ho tels in Brussel. Het bleek, dat Q. met zijn vrouw in verscheidene hotels ge logeerd had. Zaterdag had hij zijn in trek genomen in een luxe hotel in het hart van de stad. Donderdagmiddag 16.20 zag de jour nalist de notaris uit de lift stappen, keurig gekleed, de wandelstok aan zijn zijde, kortom een deftig geklede en goed gesoigneerde oude heer. Een loopjongen, die voor de jour nalist op zoek was naar Q. zeide: ..Daar is mijnheer Q." De jongen bracht hem daarna het visitekaartje met vermelding van naam en kwali teit van dc correspondent. De notaris maakte een nerveuze be weging als van iemand, wie iets heel onaangenaams overkomt, stond per plex. keek zenuwachtig om zich heen en verdween als een pijl uit een boog met de loopjongen in één der salons. Dc heer Q. talmde daar enkele minu ten. liet het kaartje door dc loopjon gen terugbrengen met de mededeling ..dat bij niets had te zeggen en dat hij dringend weg moest, omdat hy Magda Janssen*, de bekende Neder landse toneelspeelster, die reeds zo- velen door haar spel heeft ontroerd, hoopt op 21 October a.s. hanr 50-ja rig- toneeljubileum te vieren. Vervolgens deed Soekarno een hartstochtelijk beroep op de Indone siërs om de eenheid te bewaren en waarschuwde hen er voor, indien zij er niet in slagen de geest te herwin nen die hen door de revolutie bracht, zij het respect van de wereld zullen verliezen. De rede werd aangehoord door een massale menigte. Aan de plechtigheid gingen 17 ka nonschoten, sirenegeloei en klokken gelui vooraf. Het gehele kabinet, het corps diplomatique en een aantal ci viele en militaire autoriteiten waren daarbij aanwezig. Volgens het A.N.P. acht men in „Haagse kringen" het standpunt, dat Nederland ten onrechte Indonesisch gebied bezet, niet houdbaar. Op de R.T.C. is door beide partijen aanvaard, dat Nieuw Guinea niet onder de souvereiniteits-overdracht zou zyn begrepen. Men meent dat Soekarno de Unie kwestie anders stelt dan zyn minis ters. De laatste zoeken een reden voor wijziging van het Unie-statuut in psychologische factoren. Soekarno spreekt over een vermeende schen- ding van het charter van souvercini- teltsoverdracht. „Ooggetuige—verslag. Tot grote verbazing van de radio-luisteraars van 't Zweed se stadje Alingsas werd Woens dagavond een brillant oogge- tuigeverslag uitgezonden van de enthousiaste ontvangst die de inwoners van Alingsas koning Gustaf Adolf bereidden, bij diens officiële bezoek aan de stad. De programmaleiders van de Zweedse omroep hebben Donderdag opheldering gege ven. Tot hun grote spijt is de uitzending, die van te voren in elkaar was gezet, een dag te vroeg de aether in gezonden. De koning zou pas 24 uur later in Alingsas komen. ARRESTATIES EN U.S.A. Opnieuw zjjn in de V.S. zes lei ders van de communistische party gearresteerd, aldus wordt gemeld uit Washington. De Indonesische premier, ds. Soe- kiman, heeft Donderdagavond in een besloten vex-gadering van het parle ment een korte verklaring afgelegd over de veiligheidsactie te Djakax*ta. De actie is gebaseerd op het hand haven van de staat. Herhaling van de gebeurtenissen te Madioen moest voorkomen worden. Intussen is een aantal gearresteer den, onder wie enkele leden van het parlement, in de loop van Donderdag weer in vryheid gesteld. Ook nieuwe arrestaties worden ge meld, o.a. van de fractievoorzitter van de P.KJ. (communistische par ty) in het parlement, ir. Sakirman. Aanslag op Tito? Joegoslavische vluchtelingen heb ben bij hun aankomst in Triëst mee gedeeld. dat maarschalk Tito in het begin van deze maand ternauwer nood aan een moordaanslag is ont snapt. Een Kroatische boer. had op een weg, kort voordat Tito hierover zou passei-en een landmijn gelegd. De mijn was echter tijdig door de politie ontdekt. De Kroaat was ter dood veroordeeld, welk vonnis later evenwel gewijzigd was in levenslan ge gevangenisstraf. PAARD DOOR ZWERM BIJEN GEDOOD Te Weverslo werd het paard van de landbouwer W., dat in een weide op de Kempkesberg graasde aange vallen door een zwerm zwarte bijen. De insecten nestelden zich in de ma nen van het paard en staken het zo danig dat het na enige tijd overleed. Drie Nederlandse en een Belgische sleepboot zijn Vrijdagavond uitgevaren om assistentie te verlenen aan het Ame rikaanse schip „Thomas F. Baker", dat bij de Theemsmonding aan de grond is gevaren. Schatkist toont de bodem Naar de Westdultse minister van financiën. Schacffcr. VrUdag mede deelde, bestaat er ernstig gevaar, dat de schatkist van de bondsrepubliek in de komende herfst wegens een te kort aan liquide middelen dc beta lingen zal moeten staken. Sehacffer zeide, dat de bezettingskosten en de buitengewone sociale lasten, waaron der West-Duitsland als gevolg van de ioevloed van vluchtelingen uit het Oosten en de Vele pensioenen gebukt gaat, meer zijn dan de schatkist kan dragen zonder hulp van buitenaf. De kansen om in het buitenland een lening te plaatsen zijn zeer gering en het is zo goed als onmogelijk in het eigen land geld te lenen. Heffing van nieuwe belastingen wordt door de regering onmogelijk geacht en de vakbonden hebben ge waarschuwd. dat verhoging van de omzetbelasting op verbruiksgoederen de enige belasting, waarover de re gering rechtstreekse zeggenschap heeft zou leiden tot talrijke eisen voor loonsverhoging. Volgens Schaeffer zouden de geal lieerden zonder vermindering van hun troepensterkte en zonder beperking van de werkzaamheden der Hoge Commissie hun uitgaven in West- Duitsland zeer aanzienlijk kunnen be snoeien. De minister gaf te kennen, dat hij binnenkort zijn pogingen za! hervatten om leningen in Zwitserland en andere landen te verkrijgen, of schoon de kans op succes gering is. zolang de vooroorlogse schulden van Duitsland niet zijn geregeld. In ieder geval ver-wacht hij niet meer dan een milliard marken te kunnen lenen. Zoals bekend moet West-Duitsland de geallieerden dit jaar 7.4 milliard marken bezettingskosten betalen. Uit de lopende inkomsten kan een bedrag van 5,8 milliard marken worden be taald, doch voor de rest kan de Duitse regering geen middelen vinden. door iemand werd verwacht". En daarop verdween hU inderdaad. In het hotel leidt de heer Q. een zeer kalm bestaan. Hij gaat cn komt er als «-en schaduw, zo onopvallend mogelijk. In één der salons van dat hotel, kan men zich dag aan dag o.m. ook de grote Nederlandse kranten aanschaffen. Van die mogelijkheid is door de notaris een dankbaar gebruik gemaakt. Hij is een goede klant van de verkoopster en dus volledig op de hoogte van wat in Nederland over hem geschreven wordt. Het moet hem. tot op het ogenblik veel genoegen hebben gedaan in die bladen te lezen, dat men hem op weg naar Suriname waande, terwijl hij knusjes in het ge zellige Brussel was! IN VLISSINGEN ALTIJD BETER DAN WAAR OOK Overste W. H. de Graaft droeg het commando over aan Kolonel J. G. Broekhuijsen. Door de benoeming van een Commandant Maritieme Middelen met de rang van kapitein ter zee heeft dit commando zyn vóór-oorlogse status her kregen. Het economisch belang van dit feit is voor Zeeland en in het byzonder voor Vlissingen niet minder waard dan de militaire betekenis voor de Marine. Het was de nieuwe Commandant Maritieme Middelen, de kapitein ter zee J. G. Broekhuysen, die met deze woorden tydens de over dracht van het commando Vrijdagmorgen het licht wierp op de betekenis van deze wisseling voor de Marine-basis Vlissingen en daaraan terstond toevoegde, dat de actie van het provinciaal- en het gemeentebestuur bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, en de loco-burgemeester, wethouder L. P. van Oorschot voor de terugkeer van de Marine naar Vlissingen vanzelf sprekend succes moést hebben. Trouwens, ieder, die Iets voor historie en traditie gevoelt, moet dit herstel van de Marine in de geboortestad van onze grote admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter aangenaam zijn, aldus kolonel Broekhuijsen. De overdracht van het commando van de kapitein-luitenant ter zee W. H. de Graaff aan de kapitein ter zee J. G. Broekhuijsen vond plaats op het achterdek van Hr. Ms. .Jacob van Heemskerck" in de haven van Vlis singen waarbij overste de Graaff in tegenwoordigheid van officieren on- derofficieren en manschappen die stonden aangetreden schetste hoe de iroei van de Marine in Vlissingen na ie terugkeer op haar oude basis by zonder voorspoedig is verlopen. Tien maanden geleden, toen spr. het com mando in Vlissingen overnam, lag hier niets meer dan de kleine „Haar lemmermeer-". Daarvoor kwam de Flores" in de plaats en later de be slissing, dat de Marine-opleiding in Vlissingen zou terugkeren, wat weer met zich bracht, dat ook de „Jacob van Heemskex-ck" naar Vlissingen moest komen. Zo groeide de Marine basis te Vlissingen weer uit en moest ook het moment aanbreken, dat de dubbele functie commandant „Jacob van Heemskerck" èn commandant Maritieme Middelen weer gescheiden moest worden. Spr dankte officieren, onderofficieren en manschappen voor de in de afgelopen maanden onder vonden medewerking, in het byzon der de heren C. G. Landré en G. A. Schriever, waarna hij de nieuwe Com mandant Maritieme Middelen geluk wenste met diens benoeming en hem het commando overdroeg. TOESPRAAK VAN DE NIEUWE C. M. M. De nieuwe commandant, kolonel J C. Broekhuijsen, aanvaareïde het com mando inet een korte toespraak, waarin hy de Commissaris der Konin gin en de loco.burgemeester van Vlis singen dankte voor hun belangstelling en voorts wees op de groeiende bete kenis van de basis Vlissingen, welke tot uiting komt in de aanwyzing van een kapitein ter zee als commandant. Zijn eigen persoon stelde de nieuwe commandant daarbij nadrukkelyk ter zijde. Hy wees echter op de mooie traditie, volgens welke het marine personeel te Vlissingen van hoog tot laag er In het verleden steeds een eer in stelde in plichtsbetrachting en cor rect militair optreden uit te munten boven de collega's op alle andere ba ses. Spr. vertrouwde, dat deze hoge plichtsopvatting in Vlissingen reeds weer heeft post gevat en zeide het bijzonder op prijs te stellen voor deze post in Vlissingen te zijn aangewezen. I vooral ook ornaat hy uit zijn vroegere j diensttyd reeds de meest prettige herinneringen aan Vlissingen heelt. Hiermede was deze eenvoudige plechtigheid afgelopen. De Commis saris der Koningin en de loco-burge meester van Vlissingen bleven nog KORTE PREDICAT1E Cal 5 .JStaat dan in de vrijheid Dat is een mooi woord voor de va- cantie, daar is niets tegen. Wie ver langt er niet naar om eens een pooije vrij te zijn, alle beslommeringen ver geten aan het strand, in de bossen of op een fietstocht. „Daar ben ik voor geboren Inderdaad: daar bént u ook voor ge boren. voor de vrijheid. Maar dan be doel ik dat anders rijker, vóller, dan die vacanfierrijheid. die je na een paar weken toch weer beu bent. Een mens kan immers van het goede ook te veel krijgen en dan gaan we er weer naar verlangen om aan het werk te gaan. De bijbel bedoelt het anders de tekst heeft een vervolg „Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus heeft vrijgemaakt". Christus Ja, die vreemde figuur, waarover het in de kerk steeds weer gaat. En de echte vrijheid, die je blij maakt, einden we eerst, wanneer we in Hem gaan geloven. Want geloven is. met al die dingen, die ons in ons leven zo kunnen be- nautcen, naar Hem te gaan; geloven is: je handen vouwen en Hem de Heer te laten zijn van je leven. En zo het uitzicht te ontvangen, waardoor we met wat meer vertrouwen, met wat meer blijdschap de toekomst tegemoet kunnen gaan. Kort na de oorlog ging het steeds weer over de vier vrijheden van Roo sevelt weet u ze nog? Of bent u ook zo teleurgesteld in die korte droom van vrede en vrijheid De vrijheid, iraarin Christus ons stellen wil, houdt het wel uit. Die is opgewassen tegen wat er dan oOk nog gaat gebeuren met ons leven. Want in Christus buigt God zich over de men sen heen strijkt de pijnlijke trek van ons gelaat en zegt. dat het tóch zo goed is. Goed, omdat Zijn liefde alles te boven gaat, en ons brengt in die vrijheid der kinderen Gods. die doet zingen in de nacht. Die geborgen doet zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat wil Hij ons geven daarvoor bent u geboren. Inderdaad. laat dan in de vrijheid" blijft in de buurt van Jezus. En Zijn vrede zal u vrij maken. Oosterland. W. RADSTAKE. De koningin van Saba. OPGRAVINGEN IN ZUID-ARABIë Wendell Phillips, de leide'r van een groep Amerikaanse en Europese archaeologen, die sinds twee jaar opgravingen doet in Zuid-Arabië. heeft te Londen meegedeeld, dat men wellicht in staat zal zyn nadere bijzonderheden over het leven van de koningin van Saba te weten te komen. By dc opgravingen heeft men twin tig meter onder het zand over een grote oppervlakte ruïnes gevonden, waaronder de resten van tempels. Drie kilometer buiten deze stad, Ma- reb genaamd, die naar men aan neemt de woonplaats van de konin gin is geweest, heeft men een cir kelvormige ruïne ontdekt, de tem pel van Saba. De bouwwerken zouden stammen uit de tijd van Abraham, 2000 jaar voor Christus of misschien zelfs nog ouder. Phillips zeide niet te twijfelen aan de juistheid van het bijbelverhaal De opvatting, dat de koningin slechts aan het hoofd van een noma denstam zou hebben gestaan, noem de hij onjuist Phillips zei. dat de groep onder zoekers zwaar bewapend het gebied van Mareb was binnengegaan. Hy had vergunning van de koning van Jemen, doch desondanks werd het elschap door een plaatselijke n vastgehouden, tot de koning tussenbeide kwam. LATER OPKLARINGEN. Aanvankelijk veel bewolking, later -o echter ook flinke opklaringen. Matige geruime tyd als gasten van de beide i wind tussen West en Zuid. Ongeveer commandanten aan boord. dezelfde temperaturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1