PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sowjet-Unie zal delegatie zenden naar San Francisco „Een stap dichter bij het herstel van Walcheren" Vandaag 0£ BILT Kantlijn BRITSE OLIEMAATSCHAPPIJ IN PERZIE WORDT ONTBONDEN VIERDUIZEND MAN STAKEN OP RAFFINADERIJ TE ARUBA Prijsregeling voor de tarweoogst 1951. Noorse s.s. „Bess" bij Doggersbank vergaan. 194e Jaargang - No. 190 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj. W de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p. lew. fr. p. p. t 4.80 per kw Losse ouminers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 14 Aug. 1951 ADVERTENTIEPRIJS ct per mm. Minimum p advertentie I 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentiea (max. 8 regeU» van 1—5 rcgcla t L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adrea Bureau van dit Blad' 23 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg Bur. VU wringen Walstr 58-«0. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160) M'burg Londcnse Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102: Terneuzen; Brouwerljstr. 2; Zierlkzee N Bogerdstr C ICQ, tel. 26 STREEP DOOR FOSTER DULLES' REKENING. Nu felle debatten verwacht over vredesverdrag voor Japan Tegen de verwachting in heeft de Sowjet-Unie de Amerikaanse uitnodi ging aanvaard om deel te nemen aan de conferentie te San Francisco over een vredesverdrag met Japan. De conferentie, die op 4 September te San Francisco begint, zal het ontwerpverdrag van Foster Dulles bespreken. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou is Zondag van liet Russische besluit verwittigd. De Sowjet-delegatie zal geleid wor den door Gromyko, waarnemend mi nister van Buitenlandse Zaken. Ande re leden van de delegatie zijn Pan- joesjkin, ambassadeur in Washington Zaroebin, ambassadeur in Londen en Golimsky van het Russische ministe rie van Buitenlandse Zaken. De woordvoerder van het State De partment, wilde geen commentaar le veren op het Russische besluit om aan de conferentie, waaraan 49 landen zijn uitgenodigd, deel te nemen. Hij zei, dat de voorbereidingen voor de conferentie bevredigend verlopen. Tot nu toe hebben ongeveer 24 landen te kennen gegeven, dat zij aan de conferentie zullen deelnemen. In diplomatieke kringen in Londen meent men, dat het deelnemen van de Sowjet-Unie aan de conferentie te San Francisco een formele bijeen komst zal maken tot een belangrijke botsing tussen Oost en West. De Sowjet-Unie heeft herhaaldelijk te kennen gegeven, dat zij geen vre desverdrag zal tekenen, waaraan de De grote vacantie is voor de jeugd van onze lagere en middelbare scholen vaak een periode van „zalig niets doen". D.w.z.: geen da gelijkse schoolgang, geen huiswerk en geen repetities. Geen sommen en thema's. Maar eens heerlijk doen waar je zin in hebt: luieren met een mooi boek of er op uit met de fiets of te voet. Naar het strand of de bossen en als het kan ook nog een paar weken de vreemde in: met de tent en de rugzak naar de Ardennen, waar men ze in deze zomerweken by honderden kan tegenkomen, deze Ne derlandse jongens en meisjes, die zo heerlijk onbezorgd genieten van hun vacantie en het mooie, vrtfe leven. Voor een deel van deze jongeren is de vacantie toch wel een heel bijzondere periode in hun leven, nl. de overgang van de tijd, waarin ze zich nog hele maal schooljongen (of meisje) moch ten noemen naar het „grote" leven, onverschillig of dit voor hen nu be gint op de kantoorkruk of op de col legebanken. En hoe belangrijk is die overgang niet en hoe moeilijk de keuze Voor vele ouders geldt nog altijd als ideaal de studie. Kennis is immers macht en des te meer men hiervan kan verzamelen, des te verder zal men het immers ook in zijn maat schappelijke loopbaan brengen. He laas is deze „waarheid", waarin in het verleden door velen een onbe grensd vertrouwen werd gesteld, in onze tijd, waarin zoveel verhoudingen radicaal zijn veranderd, maar zeer betrekkelijk geworden. Natuurlijk, wat men leert, is nog winst en komt altijd in het leven te pas, maar lioe- velen zijn er niet, die met de beste diploma's in hun portefeuille en zelfs in het bezit van een universitaire graad, toch niet kunnen slagen in de richting, die zij zich aanvankelijk hadden voorgesteld en waarvoor zij zich al die kennis hebben vergaard. En bedriegen de voortekenen niet, dan zal de toestand voor verschillen de studierichtingen in de naaste toe komst nog veel moeilijker worden. Nog dezer dagen is er door het mi nisterie van sociale zaken met nadruk de aandacht op geves tigd, dat met name voor onze medi sche studenten de vooruitzichten he lemaal niet rooskleurig zijn. Nauw keurige berekeningen hebben zelfs aangetoond, dat over acht jaar Ne derland meer medici zal hebben dan voor een goede geneeskundige ver zorging van de bevolking nodig zal zijn. Dan zal in elk geval een jaar lijkse „aflevering" van 500 nieuwe doktoren ruimschoots voldoende zijn voor vervanging van hen, die uitvie len en het opvangen van de groei der bevolking. En toch worden er elk jaar aan onze universiteiten heel wat meer dan 500 nieuwe medische stu denten ingeschreven! Het is een tamelijk somber toe komstbeeld, dat het ministerie onze a.s. medici voorhoudt, maar het is goed, dat het dit doet. Want een ge waarschuwd man telt nog altijd voor twee. Onze jongelui en hun ouders zullen met deze waarschuwing van departementale zijde in elk geval ern stig rekening dienen te houden. Zij, die voornemens koesterden om medi cijnen te gaan studeren natuurlijk in de eerste plaats, maar anderen even goed. Want het is in onze naoorlog se wereld nu eenmaal zo, dat een succesvol volbrachte studie heus nog geen garantie biedt voor succes in het leven. Natuurlijk: wie een uitge sproken aanleg heeft voor een be paalde studierichting of een diep-ge- wortelde roeping voor het ambt van dokter, predikant, jurist of wat dan ook, hij móet gaan studeren indien dit maar enigszins mogelijk is. Er zijn zelfs voldoende wegen om deze mogelijkheden te vergroten, indien Chinese volksrepubliek geen deel heeft en verwacht moet worden, dat de Sowjet-delegatie de grondbeginse len van het verdrag zal betwisten. De opzet is de conferentie vijf da gen te doen duren. De ondertekenaars zouden slechts verklaringen over het verdrag afleg gen. Er is in dit tijdsbestek geen ruimte voor debatten over grondbe ginselen. Men zou voor de keuze ko men te staan de conferentie te slui ten of te verlengen op een ogenblik, dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie grote Westelijke mogendheden besprekingen moeten voeren in Washington en Ottawa. Voorts meent men in diplomatieke kringen, dat het besluit van de Sow jet-Unie de invloeden in New Delhi, die tegen de medeondertekening van India zijn, versterken zal. Waarnemers in Washington zijn zeer verrast, dat de Sowjet-Unie heeft toegestemd aan de conferentie deel te nemen zonder dat communis tisch China meedoet. De vraag doet zich voor, of de Rus sen van plan zijn de besprekingen te hinderen en het de delegaties onmo gelijk te maken het voorgenomen doel te bereiken. Men neemt aan, dat het eerste ge schilpunt zal zijn de toelating van Communistisch China. Eisenhower: angst en hysterie zijn belachelijk. Het Westen heeft genoeg hulpbronnen. „De materiële en geestelijke bron nen, waarover de vrije wereld kan be schikken zijn zo enorm vergeleken bij wat de landen achter het ijzeren gor dijn bezitten, dat het bijna belachelijk ls, dat wü zo vaak spreken in termen van angst en hysterie". Aldus heeft generaal Eisenhower zich uitgelaten tegenover de negen Amerikaanse se natoren, die Europa bezochten. De betreffende passage was uit het rapport van de senatoren geschrapt, maar werd toch door A.P. en later ook door Reuter gepubliceerd. Andere geschrapte passages waren: „Niemand trekt in twijfel, dat Spanje in het geval van een commu nistische aanval een bruikbare bond genoot zou zijn". Sommigen vragen zicht echter af, of de prijs om een der gelijke bondgenoot te verkrijgen, na melijk, het compromitteren van de morele en geestelijke waarden der vrije landen van het pact" niet te hoog zou zijn. De Amerikaanse steun aan Spanje zal in feite de positie van generaal Franco versterken, waardoor de kans dat het Spaanse volk vrijheid van godsdienst, vergaderen en pers zal verkrijgen vermindert. Majoor Christan wordt Ned. commandant in Korea. Het is de bedoeling tot commandant van het Nederlands detachement in Korea te benoemen majoor Christan. thans chef staf van de koninklijke landmacht op Nieuw-Guinea. Majoor Christan is onderweg naar Nederland. STOKES LEGT ZIJN KAARTEN OP TAFEL. Samenwerking bij oliewinning op nieuwe basis. Minister Stokes heeft gisteren de Perzen een plan overhandigd, dat voor ziet in het uit de wereld helpen van het huidige oliegeschil. Dit plan is vrij gunstig ontvangen. De Perzen verlieten glimlachend het gebouw, waar de besprekingen met Stokes gehouden werden en begaven zich naar het huis van premier Mossadeq om onderling te beraadslagen. De leden van de olie- commissie verklaarden, dat overeenstemming op bases van Stoke's voor stellen mogelijk is. Stokes zelf zei: „Ik heb een schip te water gelaten ik ben verheugd Hoewel de juiste inhoud van het nieu we plan nog geheim is gaf de minis ter ae volgende bijzonderheden. 1. De Britse regering gaat in prin cipe accoord met nationalisatie van de olie-industrie. 2. De Anglo-Iranian (die ook bezit tingen buiten Perzië heeft) zal in Perzië ophouden te bestaan. De acti va worden tegen vergoeding aan de Perzische regering overgedragen. 3. De Perzen en de Britten zullen eerlijk samenwerken om tot een doel treffende productie en afzet te ko- Vliegtuigbotsing nabij Richmond. Maandag is boven Hudswell bij Richmond in Yorkshire (Engeland) een „Wellington"-bommenwerper in botsing gekomen met een klein, twee persoons „Martinette"-vliegtuig. Zes leden van de bemanning van de „Wellington" zijn om het leven gekomen, evenals de piloot en de pas sagier van de „Martinette" beiden eveneens leden van de R.A.F. Een vlieger is ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen. De twee machines waren gelijktijdig opgeste gen van het vliegveld te Hudswell en stortten ongeveer tien minuten la ter neer. ...is het zes jaar geleden, dat Japan capituleerde; ...is het 10 jaar geleden, dat het „Atlantic Charter" werd gepubliceerd, inhoudende de vredesdoeleinden van Amerika en Engeland. die in eigen beurs niet in voldoende mate aanwezig zouden zijn. Maar geen studentje spelen omdat het zo hoort, omdat Pa ook de meestertitel heeft gehaald of omdat de ouders het zo fijn vinden met hun studerende zoon of dochter bij familie en kennis sen te kunnen geuren. Heus, er staan voor flinke jonge mensen ook nog andere wegen open dan die van de studie alleen en maar al te vaak wordt over het hoofd ge zien, dat ook een goed zakenman en een degelyk vakman hun plaats in de maatschappij ten volle waard zyn. En nog een flinke boterham kunnen ver dienen bovendien! Ad. int. men van de olie. Grondslag van deze samenwerking is het recht van de Perzische regering om zelf te be-' schikken over haar bodemschatten volgens de wet op de nationalisatie van 20 Maart 1951. 4. De nieuw op te richten organisa tie voor de verwerking en de verkoop van de olie zal zich niet bemoeien met interne aangelegenheden van Perzië. Beide regeringen zullen hier over een regeling treffen. Brokstukken van het zeiljacht „Caro", waarmede oud-minister inr. J. A. W. Burger Zaterdagavond bij de Noorderpier van de Scheven!ngse haven schipbreuk leed. Den Haag: Mets bekend over Britse plannen. Een woordvoerder van hel ministe rie van Oorlog verklaarde Maandag in een commentaar op een desbetref fend bericht In het Londense blad Sunday Express", dat de Nederland se regering n'ets bekend was over Engelse plann*»n om legereenheden in Nederland te legeren, op dezelfde wQ ze als dat straits in België zal ge schieden als het grote BrHse kamp, dat bij Lier uordl gebouwd, gereed /.al zUii. Er zijn geen besprekingen over ge voerd en tot nu toe is bij de Neder landse regering niets bekend over een nieuw Brits plan dat van de oude bekende plannen zou afwijken. In de oude plannen was niets voorzien, dat in dc richting van legering van Brit se troepen in Nederland zou kunnen wgzen. aldus deze woordvoerder. i *- Maandagavond omstreeks 18,15 I uur is in de Jan Evertsen3traat te I Amsterdam een voetganger, die ver- I moedel ijk onvoorzichtig overstak, te gen een passerende auto gelopen. Het slachtoffer werd zo ernstig gewond, dat het ter plaatse overleed. Vruchteloze bijeenkomst te Kaesong. De besprekingen te Kaesong van Maandag heben niets opgeleverd, waardoor het optimisme van Zondag weer verdwenen is. Volgens een woordvoerder der V.N. was de bijeenkomst onvruchtbaar. De Noordelijken verwierpen wederom het voorstel der V.N. om de mogelijk heid. te onderzoeken van overeen stemming over een ander punt dei- agenda aan de zóne voor het staken van het vuren. Generaal Nam II ging niet in op vice-admiraal Joy's ver zoek. de zienswijze der Noordelijken kenbaar te maken over een gedemili tariseerde zóne op grond van de hui dige gevechtslinie. Lof van Ridgway voor Nederlands detachement. De opperbevelhebber der V. N. in Korea, géneraal Ridgway, heeft een boodschap gepubliceerd, waarin hij „de buitengewone heldhaftigheid" prijst van de leden van het Neder landse detachement in Korea, die de ze maand naar huis vertrekken. „Met een diep gevoel van dank baarheid en bewondering maak ik van deze gelegenheid gebruik om de dappere officieren en manschappen van het Nederlandse detachement, die weldra naar hun vaderland zullen terugkeren, het allerbeste te wensen. Uw opmerkelijk gedrag in de hevige Koreaanse gevechten ondanks de ont beringen van het slechte klimaat, het moeilijke terrein en het overwel digende getal der vijanden strekt uzelf en het commando der V. N. tot grote eer", aldus Ridgway. Vergeefse invallen in Haagse speelclubs. De Haagse recherche heeft Zaterdag omstreeks het middernachtelijk uur wederom invallen gedaan in zes speel clubs in Scheveningen en Den Haag. Het vermoeden bestond, namelijk, dat in deze clubs, ondanks de waar schuwing van de officier van justitie, nog roulette of baccarat werd ge speeld. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De politie trof in elk dezer clubs slechts enkele personen aan. die een kaartje legden of alleen maar zaten te praten. OLIEGESCHIL IN DE WEST. Regeringsraad Curasao houdt zich met de zaak bezig. De staking, die Vrijdag j.L wegens een loongeschil Is uitgebroken onder het personeel van de „Lago Oil en Transport company" op Aruba omvat thans circa 4000 man. Een klein deel van de raffinaderij wordt op gang gehouden door een aantal omployé's en leden van de buitenlandse staf. In cidenten zyn tot op heden nog niet voorgekomen en alles is rustig op het eiland. Alleen was er Zaterdagavond enig tumult bjj de hoofdpoort van de „Lago", waarhij de politie enkele malen in de lucht hoeft geschoten. Een compagnie mariniers, die Za terdagmorgen op liet terrein was ge- stationneerd, is later weer terugge trokken. De veiligheidspolitie van de maatschappij heeft uitgebreide voor zorgsmaatregelen getroffen ter voor koming van sabotage. De winkels van de „Lago" zyn gesloten. In de omgeving van de raffinaderij zijn communistische emblemen op de mu ren gekalkt. Tot diep in de nacht van Vrijdag De stichting voor de landbouw deelt mede, dat bij 'n richtprijs van 24.25 per 100 k.g. voor inlandse tarweoogst 1951 een oplopende prijsschaal zal worden ingevoerd, welke in Augustus 1951 aanvangt met 0.80 beneden ge noemde richtprijs en in Aoril 1952 eindigt met 0.80 per 100 kg. daar boven. Dit betekent, dat het bedrijfschap er rnet de daarvoor ten dienste staan de middelen naar zal streven, dat de telers in de hierna te noemen maan den de daarbij genoemde pryzen zul len kunnen manen voor tarwe van gezonde doorsneekwaliteit met een vochtgehalte van 17% bij levering fraco pakhuis handelaar. In 1951 over Augustus 23.45; September 23.65; October 23.85; November 24 05; December 24.25. In 1952 over Januari 24.45; Fe bruari 24.65; Maart 24.85; April 25.05; Mei 25.05. Nabij de vuurtoren van Westkapelle op Zaterdag is een vergadering ge houden van de directie met vertegen woordigers van de arbeiders en de arbeidsbemiddelaar mr. Pekelharing, rechter op Aruba. Er werd evenwel geen resultaat bereikt. De ..Lago" wilde een gemiddelde verhoging toe staan van 16,1 procent en enkele an dere gunstige voorwaarden. Deze zijn echter niet geaccepteerd. Nadat Zaterdagmiddag de landsmi- nisters Van Romondt en Delvalle op Aruba waren aangekomen, arriveer den later nog de voorzitter van de regeringsraad Da Costa Gomez, als mede met een gecharterd vliegtuig procureur-generaal Ellis met 20 man polltleversterking. De landsminister van justitie Lam- pe. verklaarde, dat men slechts in het alleruiterste geval een stakingsver bod zal afkondigen. Alvorens naar Curacao terug te ke ren heeft de regeringsraad een pro clamatie uitgegeven. waarin er de nadruk op gelegd wordt, dat een vreedzame oplossing niet alleen van vitaal belang is voor de arbeiders, maar voor geheel Aruba. Jhr. mr. de Casembroot onthulde eerste nieuwe wegwijzer Dicht bij de vuurtoren van Westkapelle, die als een kolossale stenen wach ter hoog boven het Walcherse land oprijst en aan de voet waarvan de tal- ryke doden van het bombardement in 1944 op dit zwaar getroffen dorp in de met schelpen bedekte graven een laatste rustplaats hebben gevonden, werd Maandagmiddag door de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, op plechtige wijze de eerste nieuwe wegw ijzer voor herverkaveld Walcheren onthuld. Zowel de vreemdeling als de inboorling op Walcheren, aldus jhr. de Ca sembroot in zijn onthullingsrede, zullen het nieuwe wegwijzernet, dat een stap dichterbij het herstel van ons eiland is, met vreugde begroeten. Op de drie-armige wegwijzer is het Zeeuwse wapen aangebracht met de voor deze gebeurtenis wel zeer toepasselijke spreuk: Luctor et Emergo tk worstel en kom boven. De onthulling vond plaats in te genwoordigheid van een groot aantal autoriteiten. Aanwezig waren o.m. de burgemeesters van Westkapelle, Oost kapeile, Aagtekerke, Melisnerke en de locoburgemeester van Vlissingen, de heer L. P. van Oorschot. Voorts de hoofdingenieur-directeur van Rijks waterstaat ir. Th. Heyblom, het hoofd van de Ruil- en Herverkavelings- dienst de heer W. A. v. d. Werff, de hoofdingenieur-directeur van de Prov. Waterstaat ir. H. D. J. Swaters en vertegenwoordigers van de A.N.W. B. Voor de Polder Walcheren was aanwezig de griffier jhr. mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg. De eerste paal te Westkapelle is een onderdeel van een nieuw wegwij zernet, dat geheel is aangepast aan de veranderde situatie, zoals deze na de herverkaveling van het eiland Walcheren is ontstaan. i Zoals bekend, krijgt Walcheren 13 nieuwe wegwijzers, 4 nieuwe rich tingsborden komen er bij en 27 weg wijzers worden vernieuwd. REDE A. G. M. BOOST Voor de onthulling van de wegwij zer werd het woord gevoerd door de heer A. G. M. Boost, directeur Wegen en Verkeer van de A.N.W.B., die in zyn toespraak herinnerde aan de gro te offers, welke op Walcheren ter wil le van de vrijheid zijn gebracht en hoe die eiland eens de tuin van Zee land, een prooi dreigde te worden van de zee. Voorts sprak hij over de ver beten strijd tegen het water en de schier hopeloze taak om Walcheren steden en dorpen, te herstellen. Met inspanning van alle krachter. en door noeste arbeid is Walcheren herrezen; de Ruil -en Herverkavelingsdienst heeft dit eiland een logischer inde ling gegeven dan het voorheen had. Thans zo besloot de heer Boost zijn rede is het tijdstiD aangebro ken om onze wegwijzers te plaatsen, die de toerist bij zijn tocht over Wal cheren nauwkeurig de weg zullen wij zen. ONTHULLING De Commissaris der Koningin dank te voor de gevoelvolle woorden, welke over het verleden en voor de toe komst van Walcheren waren uitge sproken en noemde het aanbrengen van het nieuwe wegwijzernet met al leen voor de toerist, maar ook voor de inboorling een verheugende stap dichterbij het herstel van Walcheren. Voor velen, die op Walcheren geboren en getogen zijn was het vaak moeilijk om zonder wegwijzer de weg op het eiland te vinden. Onder dankzegging aan hen, die het wegennet op Walcheren hebber, aan gelegd, onthulde jhr. de Casembroot vervolgens de met de vlag van de A.N.WH, toegedekte wegwijzer. Een der armen van de wegwijzer geeft de nieuwe weg van Westkapelle naar Veere aan. Voorlopig zal deze arm afgedekt worden, omdat de weg door bijzondere omstandigheden niet tijdig gereed is gekomen. Als ver hardingsmateriaal voor deze weg wordt Silex gebruikt, doch door een instorting in de St. Pietersberg de „leverancier" van Silex is men tij delijk verstoken van dit materiaal. Nadat de burgemeester van Westka pelle. mr. M. Tydeman, nog zijn dank had uitgesproken voor de eer die znn dorp te beurt was gevallen om ais eerste gemeente op Walcheren een nieuwe wegwijzer te mogen ontvan- met zijn vernielde bomenpracht. de I gen, begaf het gezelschap zich naar door het zoute water onbruikbaar ge- i hotel ..De Valk waar *een dronk worden akkers en weilanden en de werd gewijd aan dit voor Walcheren door het oorlogsgeweld geteisterde I historisch gebeuren. Slechts 9 van de 38 leden der bemanning opgepikt. Het Noorse s.s. „Bess", dat op de Noordzee in de buurt van Doggers- bank Zondag in moeilijkheden kwam te verkeren, moet als verloren wor den beschouwd. De schepen hebben het zoeken opgegeven. Over het lot van de 38 koppende tellende bemanning, die zieh in de reddingsboten had begeven heerst nog geen zekerheid. De Duitse treilcr Adolf heeft negen overlevenden opge pikt, onder wie de gezagvoerder en een vrouw. Een Deens vissersvaartuig heeft de lijken van zes Noorse zeelie den aan boord genomen. Nader wordt gemeld, dat behalve de gezagvoerder zich onder de opge- Jikten bevinden de tweede stuurman e tweede machinist, een hofmeeste res, een messboy en een passagier. Tenslotte wordt gemeld dat nog een vlot met 15 A 20 opvarenden drijven de zou zijn. Aan schepen in de na bijheid van de plek, waar de Bess is gezonken, werd gevraagd naar dit vlot uit te zien. Vier Poolse generaals krijgen levenslang. Volgens te Londen ontvangen pers berichten heeft een militair ge rechtshof te Warschau vonnissen uit gesproken over vier Poolse generaals flevenslang), drie kolonels (vijftien jaar), een majoor (12 jaar) en een kapitein-luitenant ter zee '10 jaar) In het vonnis worden de veroor deelden er van beschuldigd het plan te hebben ^ehad een „Titoistisch re giem te stichten met behulp van En geland en Amerika, voorts van een spionnage-actie in het Poolse leger ten behoeve van Washington en Lon den. VOORSPÉLT: MEER ZONNESCHIJN. Wisselend bewolkt met plaatselyk nog enkele buien. Matige Westelijke wind. Dezelfde of iets hogere tempe raturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1