PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Engeland zal een delegatie naar Perzië zenden Gedeputeerde Staten over de reorganisatie van het E.T.I. DC BILT Vergiste Marshall zich EEN KRANS OP EEN LEGE STOELVOOR KESSELRING Koninklijk bezoek aan Alblasserwaard. Vier gevangenen ontvlucht. AMBTENAREN IN CONFLICT MET AMBONESE KAMPBEVOLKING 194e Jaargang - No. 177 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie T. van de Velde en r. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintljn PI. vcrv.: W. Leertouwef en H. A Boeshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4-55 p. kW. fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummer» 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 30 Juli 1951 ADVERTENTIEPRIJS cl mm. Minimum p. advertentie f I.— lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertcnUea (max. B regeU» van 1—5 regel» t 1.—Iedere regel meer 20 cent. -Brieven of edrea Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr. 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen Walstr 58—60. tel. 2355 4 lijnen (bg.g 2881 of 2160) M'burg Londer.se Kaal 29. teL 2077 en 2924; Goee L. Voratatr. 63. teL 2473 (b-g-f. 2228).- Oottburg: Pr. Maurltastr. 12. teL 102; Terneunr. Brouwer:j»tr. 2: Z:erlktee: N. Bogerdrtr. CIMXM ONDERHANDELINGEN WORDEN HERVAT. Resultaat van Harrimans bemiddeling De Britse regering heeft Perzië nieuwe voorstellen gedaan inzake de oliekwestie, die een hervatting van de besprekingen mogelijk maken. In dien de Perzen de voorstellen als grondslag aanvaarden, zal Engeland een delegatie naar Teheran zenden onder leiding van een minister. Premier Mossadeq van Perzië heeft Zondag na een speciale kabinetsver gadering het antwoord op de voorstellen overhandigd aan de Amerikaanse ambassadeur, Grady. Het antwoord zou „gunstig" zyn, maar noch de tekst van de voorstellen noch die van het antwoord is gepubliceerd. De Perzische minister van onder wijs verklaande: Iedere Britse twijfel over de goede bedoelingen van Perzië dienen nu ont zenuwd te zijn. Een andere minister voegde er aan toe: het antwoord is Geen vorderingen te Kaesong. Op de bijeenkomst te Kaesong van Zaterdag zijn weinig vorderingen ge maakt. De delegaties spraken uitslui tend over het instellen van een buf- ferzöne in Korea. De Noordelijken we ken darabij niet af van hun standpunt, dat een dergelijke zóne bij de 38ste breedtegraad moet liggen. Admiraal Cormick, die de post van de plotseling overleden admiraal Sher man als commandant van de geallieer de Middellandse Zee-vloot heeft over genomen. Verklaringen die niet erg kloppen Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft de verklaringen van een legerwoordvoerder tegengespro ken, dat de Noordelijken gebruik maken van de wapenstilstandsbe sprekingen om „zich geweldig te versterken en de gevolgen van hun nederlaag in Mei te boven te komen". Deze verklaringen zijn geen weer gave van offici le opvattingen in Washington. Intussen breekt men zich in de Ver Staten het hoofd over de uitla ting van Marshall, dat de Ver. Sta ten in 1952 400.000 soldaten in Europa zullen hebben. Deze mededeling was ook voor Amerika geheel nieuw. Verslagge. vers begonnen het ministerie van landsverdediging met vragen te bombarderen. Dit gaf uiteindelijk toe zelf verrast te zyn door Marshall's mededeling an deze niet nader te kunnen toelichten. Zegslieden van het ministerie verklaarden niet te kunnen zeggen, of de minister hier mede een nieuwe ontwikkeling had aangegeven, of dat hij zich mogelijk had vergist Samenwerking bij rampen tussen Nederland en Duitsland Er bestaan plannen om te geraken tot samenwerking tussen het Neder landse en het Duitse Rode Kruis bij rampen in eikaars grensgebieden, doch over de wijze en vorm van deze sa menwerking staat nog niets vast. In September a.s. wordt een conferentie gehouden om de mogelijkheid van een verdrag onder het oog te zien. Een dergelijk verdrag bestaat reeds tussen ons land en België. Dit Bel gischNederlandse Rode Kruis-ver- drag is ten behoeve van de burgerlij ke verdediging der beide landen on langs gevolgd door een afspraak tus sen de Nederlandse en Belgische rege ring voor wederzijdse hulpverlening in de grensgebieden. Naar het A.N.P. verneemt is te verwachten, dat op den duur een gelijkluidende afspraak tus sen de Nederlandse en Duitse rege ring getroffen zal worden. Nog geen beslissing over Nederlands credlet E.B.U.' Er is nog geen difinitieve beslissing genomen over het Nederlandse ver zoek aan de Europese betalingsunie om het toegestane crediet te verhogen. De bestuursraad van de betalingsunie heeft Zaterdag zijn bijeenkomst ge ëindigd. Vermoedelijk zal de raad een verhoging van het Nederlands quotum aanbevelen, maar het staat te bezien of Nederland tenvolle de gevraagde verhoging van 60 millioen dollar zal ontvangen. duidelijk en definitief en voor Enge land bevredigend. De Britse regering stelde als voor waarde voor hervatting van de be sprekingen, dat de bemoeienissen met de olieraffinaderti te Abadan ge staakt zouden worden. Zaterdag werd een bericht verspreid, dat de raffinaderij deze week gesloten zal worden. Een staf van 100 Britse tech nici zou blijven om de installaties te onderhouden. Zondag werd dit bericht in Tehe ran tegengesproken. De raffinaderij kan nog minstens 10 dagen werken en indien alsnog een oplossing wordt bereikt kan sluiting voorkomen wor den. De Britse tegenvoorstellen zijn Za terdag geformuleerd in een bespre king tussen een groep Britse minis ters onder leiding van premier Attlee en Averell Harriman, Trumans speci ale afgezant. Na de conferentie, die twee en een half uur duurde, werd een kort com muniqué uitgegeven, waarin stond, dat de byeenkomst „nuttig en vrucht baar" was. Harriman bracht verslag uit over zijn bevindingen in Teheran en ver strekte vermoedelijk adviezen. Traman niet overtuigd van Moskou's vredelievendheid. Wat er In Korea mag gebeuren, wy moeten niet denken, aat de Rus sische leiders hun plannen tot we reldheerschappij heDben opgegeven, aldus verklaarde president Truman Zaterdag in een rede te Detroit. Hij beschuldigde Rusland er van. „overal in de wereld" gevaarlijke militaire voorbereidingen te treffen en hij waarschuwde de Ver Staten zich gereed te maken voor elke noodtoestand. Truman betwijfelde, of de commu nisten in Korea werkelijk vrede wensen en meende, dat zij met on derhandelingen hopen te bereiken, wat zij met geweld niet konden krij gen. Tito: „Wij zijn niet bevreesd voor dreigementen". Maarschalk Tito heeft in een rede voor ongeveer 100.000 boeren uit Bosnische dorpen geantwoord op de dreigementen, die Molotov onlangs tijdens zij'n bezoek aan Warschau heeft geuit. Molotov weet. dat de Joego-Sla. ven niet bevreesd zijn voor dreige menten, zei hij en deze waren aan ook in wezen bestemd voor het Poolse volk. De Westerse landen zien in, dat een nederlaag van ons land, ook een nederlaag voor hen zou zijn. Daarom helpen zij ons. Een voorspoedig land is immers moeilij ker te knechten dan een economisch zwak land. Verhoging goederen- tarieven Ned. Spoorwegen. De onlangs door de minister van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer aangekondigde verhoging van de goederentarieven der N.V. Ned. Spoorwegen zal op 15 Augustus wor den ingevoerd. „GROENE DUIVELS" BIJEEN. Ex-generaal Ramcke als een held ontvangen. Op een byeenkomst te Brunswijk van vroegere leden der Duitse W'ehr- maeht heeft de gewezen generaal Ramcke, onlangs uit een Franse gevan genis ontslagen, een krans gelegd op een lege stoel. „Deze stoel is hier voor Albert Kesselring", zei hij. „Kesselring hoort niet in de gevangenis te werk, maar hier bij ons". De vroegere opperbevelhebber in Italië en aan het Westelyk front is zo als bekend als misdadiger veroordeeld. Dit voorval illustreert voldoende de sfeer op de bijeenkomst, die werd bijgewoond door 4000 vroegere leden van Ramcke s luchtlandingscorps „groene duivels". Zij bereidden hun voormalige generaal de ontvangst van een held en droegen hem op de schouders door de dichte menigte. Ramcke zelf hield een rede, waar in hij de volgende voorwaarden stel de, ingeval een beroep zou worden gedaan op de Duitse soldaten om voor het Westen te vechten lo. De Duitse soldaten moeten een volkomen gelijke positie krijgen onder de geallieerde troepen; 2o. De Duitse strijdkrachten ofte wel de „verdedigers van het vader land". met inbegrip van de Waffen- SS. moeten in ere worden hersteld; 3o. Alle zogenaamde oorlogsmis. dadigers moeten vrijgelaten worden. Op de bijeenkomst werden volop de eikenloof.onderscheidingstekens gedragen. De voormalige kolonel-generaal Kurt Student zond een boodschap, Vechtpartij met dodelijke afioop. Op de vooravond van de Eindhoven- se kermis is het in het café „De Klei ne Man" in het stadskwartier Gestel, tot een vechtpartij gekomen, die de 54- jarige gehuwde arbeider A. M. G. M. het leven heeft gekost. Er ontstond een woordenwisseling tussen M., die in het café inwoont en de 47-jarige gemeente-arbeider H. T. S. De ruzie werd gevolgd door een vechtpartij en plotseling kreeg M. een vuistslag tegen de linkerslaap, waarna hij bewusteloos ineenzakte. Een arts kon slechts de dood con stateren. S. is later in zijn woning te Eindhoven door de politie gearresteerd. Nederlandse ingenieurs naar Griekenland. Twee Nederlandse ingenieurs zijn Zaterdag voor ongeveer twee en een halve maand naar Griekenland ver trokken om daar in opdracht van de N.V. Grondmij. te Zwolle plannen uit te werken voor de droogmaking van enige Griekse lagunen, voor het ge bruik van draineerbuizen bij die ont ginning en voor het oplossen van ver scheidene problemen in verband met de bevloeiing van de veengronden ond een voormalig meer. Vier ande re ingenieurs zullen Donderdag met hetzelfde doel de reis naar Grieken land maken. Dinsdag zal te Oosterbeek een con ferentie beginnen van. 50 professoren uit de landen van de West-Europese Unie. Op deze conferentie, die tot 10 Augustus duurt, zal de uiteindelijke tekst van een boek-worden opgesteld over de algemene grondbeginselen van de West-Europese cultuur. waarin hij o.a. herinnerde aan de ge vechten in België en Rotterdam. Te Iserlohn in Westfalen hebben Duitsers, die onder veldmaarschalk Rommel in Afrika vochten, de „liga van voormalige leden van het Duitse Afrika.corps" opgericht. Er werd een boodschap gezonden aan presi dent Heuss, waarin trouw werd be loofd aan de Duitse staat en het Duitse volk. Ook werd een boodschap gezonden naar Kesselring. Tijdens hun bezoek aan de Alblasserwaard en de Vytheerenlanden kwamen Koningin Juliana en Prins Bernhard ook een kykjt- nemen in de bekende glasfabriek va Leerdam. De Koningin volgde met grote belangstelling de verrichtingen van een jeugdige glasblazer. Amerikaanse generaal uit zijn functie ontzet. STEEKPENNINGEN AANGENOMEN De Amerikaanse minister van het le ger heeft bngade-generaal David Crawford ontheven van zyn functie als commandant van het tankarsenaal to Detroit en hem een berisping ge geven. Generaal Crawford wordt er van beschuldigd giften te hebben aan genomen van maatschappijen, die aan de regering leveren, en regeringsma teriaal ten eigen bate te hebben aan gewend. Generaal Ciawford heeft verklaard niets onbehoorlijks in zijn optreden te zien. daar hij geen zaken kon doen „zonder gastvrijheid te ontvangen". Hem wordt onder meer ten laste ge legd gebruikt te hebben gemaakt van een hotelsuite, die door zakenlieden werd betaald, cn een ijzeren kiel voor een particuliere boot te hebben aan vaard. BIJ een razzia In Manilla zijn 99 personen gearresteerd, die ervan worden verdacht ccn complot tegen de presi dent van de Phllippljnse republiek, Qui- rlno, te hebben gesmeed. Na twaalf uur zoeken heeft men In een kloof op 3500 meter hoogte op de Matterhorn de Zwitserse Hilda Herlan- ger gevonden. Zij had bij de val. waarbij haar Zwitserse gids om het leven kwam. beide benen gebroken. Bespreking over sociale aspecten van de streek. Zaterdag is het koninklijk bezoek aan de Alblasserwaard en de Vijfhee- renlanden voortgezet. H. M. de Ko ningin en Prins Bernhard maakten een lange tocht over water en land, bezochten vele gemeenten en werden overal zeer hartelijk ontvangen. 's Morgens om 9 uur meerde de „Piet Hein" reeds in de oude vis sersplaats Hardinxveld. Gezamenlijk bezichtigde het koninklijk paar het Linge-gemaal „Mr. dr. G. Kolff', waarna de Prins tot het middaguur een aparte route ging volgen. De Ko ningin bezocht o.m. Streefkerk, waar tableaux vivants werden opgevoerd en het Waardhuis van het waterschap „De Overwaard". In Alb'.usserdam maakte H. M. kennis met de jeugd politie, die plantsoenen en dieren in bescherming neemt. In één der cantines van de kabel- fabriek aldaar had de Koningin een bespreking met personeelschefs, ba zen. arbeiders, chefs en voorzitters van kernen over de sociale aspecten van deze streek. Het koninklijk be zoek eindigde 's middags in Siie- drecht, waar alle burgemeesters uit de streek aanwezig waren. De prinsesjes Beatrix, Irene en Mar griet waren met enige speelkame raadjes aan boord van de „Piet Hein". Uit de strafgevangenis te Groningen. Zaterdagmiddag zijn uit de strafge vangenis te Groningen vier gevange nen ontvlucht. Waarschijnlijk zijn de delinquenten over de gevangenismuur geklauterd. De Groninger recherche stelt alles in het werk om de vluchte lingen op te sporen, tot nu toe even- vel zander resultaat. „VLAGINC1DENT" TE WOERDEN. Rijkspolitie moest assistentie verlenen. Zaterdagmiddag ztfn moeilijkheden ontstaan in een Ambonee* woer»o..nl te Woerden over het hijsen van Ambonese en Nederlandse vlaggen. Neder landse ambtenaren eisten het m-erhalen van de vlaggen. Toen aan dit ver zoek geen gevolg werd gegeven probeerden ze zelf de vlaggestokken te verwijderen. Er ontstond toen veel rumoer en omdat men jfeen gebruik wil de maken van de tuurwapens werd assistentie van de Rijkspolitie gevraagd. Na aankomst van de versterkingen werden de vlaggen inderdaad gestreken. Zondagmorgen werden de vlaggen opnieuw gehesen. De plaatselijke voorzitter .van de stichting Door de Eeuwen Trouw betrad toen het kamp teneinde zyn invloed aan te wenden, opdat er geen slachtoffers zouden vallen. Dit had tot resultaat, dat de vlaggen weer werden binnengehaald. De Ambonezen in ons land herden ken in hun woonoorden elke maand het ontstaan van de zgn. „Republiek der Zuid-Molukken". Tijdens deze plechtigheid wordt dan o.a,Jn het kamp de Ambonese vlag gehesen naast de Nederlandse driekleur. Om dat de Nederlandse regering de Repu bliek der Zuid Molukken niet erkend, In Nederland worden supertankers gebouwd. De Gulf Oil Corporation te Pitts burg heeft ten behoeve van de doch termaatschappij in Liberia, de Neder landse Dok- en. Scheepsbouwmaat schappij te Amsterdam de opdracht ge geven vier supertankers te bouwen; twee tankschepen, elk van 32.000 ton en twee elk van 24.650 ton. Nog nim mer heeft men in Nederiand tanksche pen van 32 000 ton gebouwd. De af levering zal dienen te geschieden tus sen medio 1955 cj medio 1956. zijn instructies uitgevaardigd tegen het hijsen van deze vlaggen op Ne derlands grondgebied. Zaterdag betraden twee ambtena ren van ac Dienst Maatschappelijke Zorg van het departement van bin nenlandse zaken, de loco-burgemees ter van Woerden, oen inspecteur van politie en drie agenten het kamp en vroegen het hijsen der vlaggen ach terwege te laten. Aan dit verzoek werd niet voldaan. De vlaggen gin gen in top en een ultimatum ze bin nen vyf minuten neer te halen, werd afgewezen. De ambtenaren gingen er toen toe over de vlaggen zelf te strij ken, maar daartegen kwamen de kampbewoners in verzet. Een amb tenaar van Maatschappeiyke Zorg kreeg daarbij klappen. Vandaag zal over de kwestie een bespreking worden gehouden met de minister van Justitie. J' Bezwaren tegen beleid en financiële moeilijkheden maakten ingrijpen nodig E.T.I. niet ondergeschikt aan P.P.D., wel samenwerking Er hebben de laatste weken allerlei geruchten de ronde gedaan over het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, in verband met veran deringen in het bestuur daarvan en het aan twee leden van het personeel verleende ontslag. In de vergaderingen van de afdelingen der Provinciale Staten zijn over de desbetreffende persberichten en geruchten tal van vragen gesteld, die Gedeputeerde Staten tot een uitvoerige uiteenzetting over deze kwestie hebben geleid. De voornaamste conclusie, waartoe Gedeputeerde Staten in deze uiteen zetting komen is, dat hoewel van de directeur (dre. M. C. Verburg,) zeker niet gezegd kan worden, dat hy niet over voldoende kennis en bekwaam heid zou beschikken, er toch tegen zyn beleid bezwaren rezen, die het no dig maakten met spoed orde op zaken te stellen en zich met name ernstig te beraden omtrent het nemen van maatregelen, waardoor een ulteindeiyk vastlopen der financiën zou worden voorkomen. De vragen hadden betrekking op de benoeming van de directeur der Prov. Planologische Dienst tot lid van het dagelyks bestuur van het E. T. I. Er waren leden, die vreesden, dat het E.T.I. afhankelijk werd van de P. P. D. Voorts werd geïnfor meerd naar het ontslag der ambte naren. De Gedeputeerde van een der af delingen deelde naar aanleiding hier van mede, dat inderdaad de direc teur van de P. P. D., die tot dus ver adviseur van het E.T.I. was, lid van het dagelijks bestuur van het E.T.I. is geworden en daarin een bepaalde nader te omschrijven taak heeft gekregen. Het E.T.I. wordt niet ondergeschikt aan de P.P.D. In een andere afdeling deelde een lid van Ged. Staten mede, dat er by het E.T.I. een tekort dreigde te ontstaan. In het E.T.I. zijn onaan genaamheden voorgekomen, die zijn ontstaan doordat van de zijde van die Stichting onvoldoende geant woord is op vragen. Een door het E.T.L-bestuur gevraagd rapport van een ambtenaar der Prov. Griffie was van dien aard, dat ingrijpen nodig was. De veranderingen in het E.T.I.- bestuur hebben bewerkstelligd, dat in het bestuur thans mensen zitting hebben, die voor het E.T.I. voelen. Daarom is het E.T.I. gereorganiseerd want men achtte de mensen aan het E.T.I. niet ten volle voor hun taak berekend. Het personeel was wel in staat om volgens hun verstand het E.T.I. te laten functionneren, maar het was te jeugdig. Inderdaad zijn twee personen ont slagen. De ene omdat hij zijn belof te om af te studeren niet nakwam en om redenen van reorganisatie. De ander, omdat hij ziek was en bjjna nooit op kantoor kwam. De directeur van het E.T.L, aldus dit lid van G. S„ voldoet aan alle hem gestelde eisen. Volgens een der leden van Ged. Staten komt de betiteling „super- directeur" (van het E.T.I.) voor de directeur van de P.P.D. hem niet vreemd voor. HET RAPPORT VAN GED. STATEN. In hun uitvoerig rapport naar aanleiding van de besprekingen in de afdeli: gen, zeggen Ged. Staten o.m. het volgende: Op grond van door hen verkre gen inlichtingen, menen G. S. ver schillende oorzaken voor de genomen besluiten te kunnen noemen, die tot doel hadden, dat het dagelijks be stuur meer dan tot dusver in het werk zou worden betrokken. Dit be trof het doen van uitgaven, zowel als het geven van leiding ten aan zien van de werkwijze en de werk verdeling mede in verband met de noodzakelijke sanering der financiën. Alhoewel van de directeur zeker niet gezegd kan worden, dat hij niet over voldoende kennis en bekwaam heid zou beschikken, waren er toch tegen zijn beleid op de evengenoem- de punten bezwaren gerezen, die een intensievere bemoeienis van het da gelijks bestuur noodzakelijk maakten, opdat allengs een juistere verhouding in de structuur en het werk van het E.TJ. zou worden geschapen. Geconstateerd was, dat bij het Zeeuwse bedrijfsleven hier en daar zekere ontstemming heerste ten aan zien van de wijze, waarop het werk werd gedaan. Er waren ook ge recht e aanmerkingen omtrent de regeling der werktijden en andere interne zaken, die de conclusie wet tigden, dat de leiding in deze onvol doende was. Het dagelijks bestuur (Slot op pag. 2.) Ex-wild zwijn eel pepermuntjes. In Ottersum (Noord Lim burg) opereren nog steeds wilde zwijnen. Van het nabij gelegen Reichswald uit komen de evers zich hier te goed doen aan koren en graan, maar ve len moeten dat met de dood bekopen. Alleen dit jaar zijn er al twaalf geschoten en vyf jongen zijn jn gevangenschap naar een boerderij overge bracht. Op deze boerdery. die van dc gebroeders Aarts, in het gehucht Milsbeek, heeft men ervaring met jonge evers. Een wild zwijn is daar begin vorig jaar reeds in een hok onder gebracht en sindsdien niet al leen formidabel gegroeid, maar ook zeer „beschaafd" gewor den: het eet nJ. pepermuntjes uit de hand. alsmede tabak, waarop het verlekkerd is, legt de voo.-poten op de schouders van de boer en hqeft ook te genover vreemden alle schuw heid afgelegd. Blijkens sporen, die men in de nabijheid heeft gevonden, hebben de wilde evers hun gevangen soortgenoot echter nog niet vergeten. Christelijke vakbeweging protesteert tegen deportaties. Het bestuur van net Intematio. naai Christeiyk Vakverbond is op 26 en 27 Juli jL te Rnssei onder voorzitterschajj van de neer Gaston Tessier, bijeen geweest. Uit naam van de Christelyke vakbeweging van de gehele wereld verhief het be stuur eenparig zijn stem „tegen de deportaties, waaraan de communisti sche autoriteiten zich in Hongaröe schuldig maken". Het LC.V zal alle noodzakelijke stappen doen 'om voor het wereldgeweten deze schending van de rechten van de mens te brandmerken VOORSPCLh VERANDERLIJKE BEWOLKING. Weersverwachting, geldig tot heden avond: Veranderlijke bewolking met voor namelijk in het Zuiden van het land een enkele verspreide regen -of on weersbui. Overwegend matige wind uit Oostelijke richtingen. Vrjj wamy

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1