PROVINCIALE ZEEUWSE COUDAKT Besprekingen in Kaesong zullen nog veel tijd vergen Start van Benelux-ronde was indrukwekkend 0£ BILT Deze week MARSHALL-PLAN WORDT IN NIEUW GEWAAD GESTOKEN 194e Jaargang - No. 176 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 et per week t 4.55 p. kw. tr. p. p. t 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 28 Juli 1951 ADVERTENTIEPRIJS 10 ut mm. Minimum p. advertentie t J.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regeli» van 1—5 regels f 1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adits Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen Walstr 88—00, tel. 2355,4 lijnen (b.g.g. 2861 of 21601 M'burg Londense Kaal 29, tcL 2077 en 2924; Goea L. Voratatr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Ooetburg: Pr. Maurltutr. 12, tel. 102; Teroeuren; Brouwerijitr. 2; Zlerlkr.ee; C l'JO. tel. EEN AGENDAPUNT TEGELIJK Amerikanen voelen weinig voor de 38e breedtegraad als demarcatielijn Vrijdag zün te Kaesong de eigenlijke wapenstilstandsbesprekingen be. gonnen, die naar verwacht wordt moeilyk en tijdrovend zullen zijn. Vooral het vaststellen van een demarcatielijn wordt een lastig agendapunt. Do ge allieerde delegatie wil vasthouden aan de huidige frontlinie, die, behalve in het Westen, over een afstand van 30 tot 50 k.m. over Noordkorcaans ge bied loopt. Deze linie is voor de verbondenen veel gunstiger dan de 38ste breedtegraad, waaraan op hun beurt de Noordelijken vast houden. Er is Vrijdag ook even van gedach ten gewisseld over het uitwisselen van krijgsgevangenen. Onder „krijgs gevangenen" verstaan de geallieerden niet uitsluitend militairen, maar ook burgers. De verbondenen hebben bij na 200.000 Noordelijke militairen ge vangen genoipen; de meesten vielen in him handen bij de ineenstorting van het Noordkoreaanse leger, in het najaar van 1950. De Zuidkoreanen niet meegerekend zijn minder dan 12.000 man der verbonden strijd- We zijn zo langzamerhand volop in de vacantietyd aangeland en de vacantiestemming is ook merkbaar in het nieuws. Natuurlijk: er wórdt nog onderhandeld in Kaesong en in Perzië. Italië kreeg een nieuwe re gering en in Frankrijk zoeken de fjolitici lustig verder naar een op- ossing van hun kabinetscrisis. Maar het is toch net óf er bij het publiek in deze tijd van het jaar niet zo veel belangstelling voor al deze din gen bestaat. Men kijkt liever naar de uitslagen van de Tour, ook al is in ons land, wat Frankrijk betreft, sinds met de val van Van Est het gehele restant van onze nationale ploeg er het bijl tje bij neerlegde, de interesse sterk verminderd. Men leeft mee met de prestaties van de Vierdaagse-lopers, waarvoor men in het land van Nij megen ten slotte toch maar weel een heerlijk zomer-zonnetje heeft georganiseerd. Men ging met dui zenden kijken toen Fanny en Slijk huis in Vlissingen eens kwamen "ia- ten zien hoe het met onze athletiek- op-haar-best gesteld is, men gaat graag eens gezellig in Veere feesten en ongetwijfeld zullen nog eens dui zenden vanavond op de Middelburg se Markt de glorieuse intocht der Benelux-ryders komen zien. En ve len denken een beetje jaloers aan de bijna 150 Middelburgse sport- jongelui, die ongetwijfeld aan het begin staan van een heerlijke week aan de kliffen van Folkestone. Maar het is hun van harte gegund! Maar het is toch goed ook in deze vacantie-stemming aan het einde van de week eventjes stil te staan bij de belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen -seven dagen. Wij duid den er reeds enkele aan. In Kae song werd in elk geval een zeer be langrijke stap gezet op de moeilijke weg naar het herstel van de vrede. Daar mogen we blij om zijn maar we zullen toch goed doen, niet uit het oog te verliezen, dat de vrede er nog lang nietis. De partijen zijn het eens geworden over de agenda. Dat is maar een allereerste stap, waarbij overigens bij andere belang rijke besprekingen de plaatsver vangers in Parijs bv. reeds me nigmaal gestruikeld werd. Daarom mogen we ons over dit eerste suc ces toch wel verheugen en er mis schien zelfs wel zo iets als een voor teken in zien voor de uiteindelijke afloop van de besprekingen van Kae song. Ook in Perzië ziet de toestand er na de ontmoedigende berichten van het begin van de week nu weer iets hoopvoller uit. De bemid delingspogingen van Harriman zullen dus wellicht toch nog met succes bekroond worden. Belangrijk maar waarschijnlijk voor sommigen toch nog moeilijk verteerbaar is ook dc beëindiging van de staat van oorlog met Duits land. Toch is dit een besluit, dat eens genomen moest worden. Vele andere geallieerden waren ons in de afge lopen weken reeds voorgegaan en voor de toekomstige organisatie van West-Europa is het nu eenmaal no dig, dat West-Duitsland niet langer als vijand, maar als deelgenoot er kend wordt. Ten slotte twee doden: de vroege re maarschalk Pétain stierf in een zame ballingschap op het eiland Yeu voor de Franse kust. Het is moeilijk over deze dode een oordeel te vellen. Hij was de held van Ver dun zonder twijfel, maar hij faalde in Vichy. Onwillekeurig dringt zich bij de dood van Pétain de vergelij king met Napoleon aan ons op. De feschiedenis zal zonder twijfel over étain een objectiever oordeel vellen dan dat van tijdgenoten kan zijn. Juist als met Keizer Napoleon! De Amerikaanse admiraal Sher man ging plotseling heen tijdens een reis door Europa, /aarin hij in ver schillende hoofdsteden over de defen sieplannen zou spreken. Zijn laatste bezoek gold Spanje, dat de Ameri kanen gaarne in het West-Europese blok opgenomen zouden zien Maar de Engelse minister van buitenland se zaken Herbert Morrison heeft ons al duidelijk gemaakt, dat ook daar over het laatste woord nog lang niet gesproken is. Ad. Int. krachten opgegeven als vermist of door de tegenstander gevangen geno men. De delegaties hebben besloten slechts een enkel agendapunt op één dag te behandelen. Indien de onenigheden te hoog op lopen, zal men de vergadering ver dagen, om de delegaties de gelegen heid te geven de kwesties des avonds verder in overweging te nemen. Men hoopt aldus, door het invoeren van „afkoelingsperioden", de besprekin gen te bespoedigen. HET GING JUIST ZO GOED Het ministerie van landsverdedi ging te Washington heeft Vrijdag een persconferentie belegd, waarop een woordvoerder verklaringen afleg de, die sterk de aandacht hebben ge trokken. Het betoog kwam hierop neer, dat de geallieerden zich de kans op een fikse militaire overwinning hebben laten ontglippen door in te gaan op de voorstellen tot wapenstilstandsbe sprekingen. Ten tijde van Maliks rede zou de positie van de Noordelijken zeer zwak zijn geweest. Volgens dc woordvoerder hebben Noordelijken sindsdien gebruik ge maakt van het respijt, hun door de onderhandelingen geschonken. Voort durend zhn zij bezig geweest hun strijdkrachten te hergroeperen en te reorganiseren. Er zijn grote voorra den aangevoerd en aanvallen zijn ge daan om de geallieerde stellingen te peilen. De woordvoerder zeide te ho pen, dat hierin geen aanwijzingen ge zien moeten worden voor kwade trouw aan de zijde van de communis ten. Het heeft in Lake Success verwon dering gewekt, dat van militaire zij de iuist op dit tijdstip een dergelijke verklaring wordt afgelegd. Voor de goede verstandhouding te Kaesong worden dergelijke persconferenties niet bevorderlijk geacht. Truman vraagt 5 millioen voor Arabische vluchtelingen President Truman heeft aan het Congres om vijf millioen dollar ver zocht voor hulp aan Arabische vluch telingen uit Palestina en teneinde „een verslechtering van de huidige critieke toestand in het Midden-Oos ten te voorkomen". „Een der voornaamste oorzaken van de spanning in het Midden-Oos ten is de ellendige toestand van hon derdduizenden Arabische vluchtelin gen uit Palestina", aldus de presi dent. De „Skyblazers" van de Amerikaanse luchtmacht, die op de Internationale Luchtvaart Show, de I.L.S.Y. te Ypenburg een van de hoofdnummers vormen, zijn Vrijdagmorgen op Schiphol aangekomen. Nieuwe strategie bij verdediging van Europa. Eisenhower heeft genoeg aan 25 divisies. De te sluiten overeenkomst tussen de Ver. Staten en Spanje Is de voor loopster van een veranderde strategie by de verdediging van Europa, aldus schrijft de Washingtonse correspon dent van de Volkskrant. Mede naar aanleiding van pessimis tische berichten van Eisenhower over te veel „papier-werk" tussen de At lantische deelgenoten is een streven merkbaar om alles eenvoudiger te gaan doen. Kort samengevat doen zich hierbij de volgende punten voor: 1. Men is van plan de Amerikaanse concentratie op Nederland, België en Frankrijk iets te verzwakken en méér dan tot nu toe het geval was aan dacht te besteden aan het Middelland se Zeegebied. 2. Naast Spanje, krijgen Turkije en Griekenland, Italië en Joego-Slavië méér hulp en wapens dan zij tot nu toe ontvingen. Men lette hierbij voor al op een belangrijke uitbreiding van het Italiaanse leger. 3. Eisenhower heeft het plan voor 60 tot 100 staande divisies waarom hy enige maanden geleden vroeg, op gegeven. In plaats hiervan rekent hy op 25 goed uitgeruste divisies, ge steund door een geheel gemoderni seerde, effectieve luchtmacht. Deze herziening Is een gevolg eensdeels van de vrees, dat een te groot aantal divisies de Westeuropese economie in gevaar zou brengen, maar anderdeels van de revolutionnaire vooruitgang in Amerika op het gebied van wapens gedurende het laatste half jaar. De in Nederland geboren Dirk J. Struik, hoogleraar in de wiskunde aan de technische hogeschool van Massachusetts, weigert aan de com missie voor on-Amerikaanse activi teit van het Huis van Afgevaardig den te Washington mede te delen of hy ooit lid van de communistische party is geweest. Hy wordt er van beschuldigd lid te zyn van een uiterst geheime communistische organisatie. Marshall: geen besnoeiing in de militaire hulp. Liever dollars naar Europa dan soldaten. Indien er bezuinigd moet worden heb ik' liever dat de gelden voor de Amerikaanse strijdmacht verminderd worden, dan dat het voor de Europese bewapening bestemde bedrag be snoeid wordt. Aldus verklaarde Vrij dag generaal Marshall, de Ameri kaanse minister van landsverdediging tijdens een ondervraging door de Se naatscommissie voor buitenlandse be trekkingen. Marshall verdedigde Trumans programma voor economi sche en militaire hulpverlening aan het buitenland tot een bedrag van 8500 millioen dollar. Generaal Marshall deelde mede, dat de Ver. Staten venvachten in 1952 400.000 soldaten in Europa te hebben. Dan zouden de Europese bondgenoten 2.500.000 man onder de wapenen heb ben en in staat zijn uit hun reserves 5.000.000 man in het veld te bren gen 90 dagen na het uitbreken van een oorlog. Marshall zeide ook: „Wij vragen dollars, om andere dan onze eigen mannen te bewapenen. Wij dragen liever dollars bij dan mensen, hoewel wij in .Korea enige offers hebben ge bracht". Hij vroeg deze opmerking uit het verslag van de zitting te schrappen, omdat een dergelijke ver klaring in het buitenland geen goede uitwerking heeft. Zyn woorden wa ren echter door de toeschouwers ge hoord en door de vertegenwoordigers der Amerikaanse persbureaux door gegeven. Door de Eeuwen Trouw dient bezwaarschrift in. De stichting „Door de eeuwen Trouw" te Eindhoven zal by de rechtbank te 's Hertogenbosch een bezwaarschrift indienen tegen de in beslagnemingen bij haar bestuursle den. Daarbij zijn een groot aantal brieven en andere bescheiden mee genomen door de Justitie. In het bezwaarschrift wordt ge steld. dat de stichting aanspraak maakt op onverwylde teruggave van stukken. ZOWEL KANONNEN ALS BOTER Progra mma tot verhoging van de productiviteit. De leiders van de Marshall-mlssies in West-Europa zyn besprekingen begonnen met de betrokken regeringen over een campagne om met Ame rikaanse steun tot hogere productie te komen. De slagzin van deze cam pagne in „zowel kanonnen als boter". De uitvoerende organisatie van de .Marshall-hulp, de E.C.A., heeft een nieuw programma uitgewerkt, dat veranderingen in de huidige gang van zaken beoogt. De E.C.A. wil voort aan ook rechtstreeks in contact treden met vakverenigingen, ondernemers en handelsorganisaties. Het hoofd van de E.C.A.-missie in Nederland, William Foster noemde als doel van het plan: hulp aan Euro pa om een hoger levenspeil te berei ken. Het streven is er verder op gericht de vruchten van een opgevoerde pro ductie zo biliyk mogelyk te verdelen over de arbeiders, verbruiker», on dernemers en fabrikanten. De Marshall-missies in de verschil lende landen zullen worden uitge breid. Indien een land of een fabnek daartoe dc wens te kennen geeft zul len Amerikaanse specialisten wor den gezonden. Volgens de New York Times is het de bedoeling in elk land een produc- tiviteitsraau te vormen, waarin ver tegenwoordigers van de regering, de industrie, de arbeiders, de landbouw, de handel en de consumenten zitting hebben. In samenwerking met de E. C.A. zal deze raad een politiek moe ten opstellen voor het gebruik van de Koningin en Prins bezochten de Vijfherenlanden. De Landsvrouwe leidde een geitje de trappen van het raadhuis af. Met groot enthousiasme heeft de bevolking van de Vijfherenlanden op de eerste dag van het tweedaags be zoek het Koninlijk paar op ziin tocht langs de stadjes en dorpen begroet. De tocht begon in het oude Vianen, vanwaar de Koningin en de Prins ieder een andere route volgden tot Leerdam. In Lexmond, waar de mandenma kers een erepoort van hoepels had den opgesteld, zongen de schoolkin deren en speelde de dorpsmuziek, in Meerkerk weid melk van t-b.c.-vrüe koeien gedronken uit meer dan 150 jaar óuae koppen. Hier kreeg de Ko ningin ook een geitje aangeboden voor Prinses Maryke en onder dave rende toejuichingen leidde H.M. zelf het diertje langs de trappen van het Raadhuis naar buiten. In Asperen maakte een groep van vijftig Am bonezen zijn opwachting. De Koningin begaf zich in Asperen aan boord van de „Piet Hein", die haar naar Leerdam bracht, waar H.M. tezamen met de Prins de ver maarde glasfabriek bezichtigde. Namens de bevolking werd hier aan het Koninklijk paar een lood-kristal- len kandelaber aangeboden. Weer met de „Piet Hein" ging de tocht verder naar Arkel, waar een zwaan-herinnering aan de bootjes van de Heren van Arkel, die door zwanen voorafgegaan zouden zyn als chef de réception fungeerde. De tocht eindigde Vrijdag in Go- rinchem, waar de bevolking by vreugdevuren het Koninkiyk paar huldigde. Een bezoek aan een perso- neelsavond van de N.V. de Vries Robbé stond voor de avond op het programma. beschikbare fondsen. De raad houdt toezicht op dc experts; de raad zal by voorkeur een unafhankeiyke sta tus dienen tc hebben en geen rege- rinesinstanttc zijn. Het programma zal zich niet al leen moeten bezig houden met tech nische verbeteringen, maar ook met de praktijk van het zakendoen en de arbeidskwesties, die verband houden met de verdeling van de vruchten van de hogere productiviteit. Vredesplan van Britse Quakers voor Moskou. Zeven Britse Quakers, die een be zoek brengen aan de Sowjet-Unie, hebben zes voorstellen aan het Krem lin gedaan tot bevordering van de wereldvrede en tot verbetering van de betrekkingen met het Westen. Zh hadden Donderdag een onderhoud met de Sowjetrussische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Jacob Malik die uitvoerig op de voorstellen in ging en mededeelde, dat hy ze aan zijn regering zou voorleggen. Enkele punten zijn: 1) Beteugeling van de propaganda tegen het westen. 2) Een geleideiyk uitbreiden van het contact tussen het Russische volk en andere volken op nict-polltieke grondslag. 3) Bereidheid van de zyde van de Sowjet-Unie om zich te verplichten tot niet-inmenging in de binnenland se aangelegenheden van nlet-commu- nistiscne landen. 4Bereidheid om de toelating tot de V.N. te vergemakkelijken van lan den, die tot dusver zijn buitengeslo ten. Harriman wipt even over naar Londen. Besprekingen met Britse regering. Gisteravond is Averell Harriman, Trumans speciale afgezant naar Lon den gevlogen voor besprekingen met de Britse regering over de Perzi sche oliekwestie. De Britse ambassa deur in Teheran, sir Frances Shep herd, vergezelt hem. Harriman is elf dagen in Perzië geweest. Hy blyft twee dagen in Londen en gaat dan weer terug naar Terehan. Het Britse ministerie van Marine heeft bekend gemaakt dat Maandag vier Britse torpedo jagers in de Perzi sche Golf zullen arriveren. In Londen werd er op gewezen, dat de komst van deze schepen geen en kel verband houdt met de politieke ontwikkeling van het oliegeschil. De totale sterkte van de Britse vloot in de Perzische Golf zal volgens de „Daily Express" worden: twee kruisers (de Euryalus" by Abadan en de „Mauritius" by Koeweit), drie fre gatten, de vier torpedobootjagers, en twee tanklandingsva^rtuigen, 1 Eindeloze file van auto's en motoren voor grandioze toertocht Elfhonderd kilometer door Nederland, België en Luxemburg. (Van onze speciale verslaggever) Bergen op Zoom, Vrijdagmiddag. De tweede Benelux-ronde is be gonnen. Driemaal zo groot was het aantal deelnemers reeds, toen de in- schryving officieel was gesloten, maar in Bergen op Zoom verschenen nog tientallen motorrijders en automobilisten, die zich allen ten doel hadden gesteld om deze grootste toertocht van de drie genoemde landen mede te rijden. En wijs hen maar eens af, de Belgen en Fransen, die hoopvol komen vragen, of zij toch ook nog mee mogen doen en wys het maar eens af, dat Iraanse echtpaar, onberispclyk ln bruin wildlederen motorcostuum, dat by toeval de drukte ln Bergen zag op zijn vacantietocht per motor en dat redeneerde: Waarom in het wilde weg rondtoeren, als we In Europa zo'n evenement mee kunneü maken! Het actieve bestuur van de M.A.C. Scheldegouwen te Middelburg, dat deze ronde organiseert, heeft er natuuriyk voor gezorgd, dat allen mede konden. En dit sluit tevens in, dat er een eindeloze file van motorrijders en automobilisten uit Bergen op Zoom vertrok om aan de elfhonderd kilo- metèrtocht te beginnen. Met vlaggen en wimpels was de Bergense Markt versierd de gemeen tepolitie en de rijkspolitie van Bergen op Zoom zorgden voor een onberispe lijke opstelling, de pers nam plaats in een door de N.V. Stoomtram Wal cheren ingerichte persbus en om twee uur precies zette de eerste groep zich in beweging- hartelyk toegejuicht door de ontelbare mensenmenigte, die zich rond de Markt verzameld had om getuige te zijn van deze massa le start. Het was een drukte van be lang en er heerste een uitstekende stemming. Moge het verdere verloop van de Benelux-ronde van zodanige aard zijn, dat er volgend jaar nog grotere deelname-is. Hebben de wan delaars hun Vierdaagse, automobilis- tisch en motorlievend Nederland kan hier zyn Tweedaagse krygen. En dat is dan ook de wensdroom van geheel Scheldegouwen. Reeds nu duurde het starten in groepen van twintig enkele uren en net publiek werd het kijken naar al I gonnen. die glanzende wagens en blinkende motoren niet moede. Uit alle wind streken waren zij gekomen. Het was een prachtig gezicht en er mag zon der overdrijving van een indrukwek kende start worden gesproken. OFFICIËLE ONTVANGST. Des morgens om half elf heeft bur gemeester ir. H. B. Witte van Ber gen op Zoom de leden van het Ere- comite en de officials officieel ten stadhuize ontvangen. En daarby bleek wel zeer duidelijk, dat Bergen op Zoom het op hoge prys stelt, aat de start in Noord Brabant ligt. De burgemeester bracht althans warme hulae aan Scheldegouwen voor de on dernemingslust, welke leidde tot het organiseren van deze grootse ronde en sprak zyn beste wensen uit voor het welslagen ervan. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, wees op de ontelbare banden, die Zeeland verbinden met Bergen op Zoom en dankte voor de medewer king, die deze gemeente verleent aan de organisatie van deze ronde. De secretaris van het Benelux co mité. de heer W. W. P. van Dam van Isselt sprak woorden van welkom tot de deelnemers uit de drie landen en de andere nationaliteiten en wenste de Beneluxronde een goede toekomst. Ten slotte dankte de voorzitter van de M.A.C. Scheldegouwen de heer P. C. J. Castenmiller voor de medewer king, die Bergen op Zoom by de or ganisatie verleent. Hierna werden de ryders zelf ten gemeentehuize ontvangen en ook daarby werden weer narteiyke toe spraken gewisseld. Toen restte er nog juist de tyd om met de 1100 k.m. voor de boeg de inwendige mens te versterken en zoals gezegd: om twee uur begonnen de motoren te daveren en de automobielen te ronken. En voort ging het. De tweede Beneluxronde was be- KORTE PREDICAT1E Gijlieden zyt Mijne getuigen spreekt de Heere, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb. Jes. 43:10. Kr zijn heel wat mensen, die alleen maar geloven, wat zy zien, wat tast baar bewezen kan worden. Zo menen zij dan hel geloof in de God van de Bijbel terzijde te kunnen stellen als iets onbewijsbaars. Natuurlijk is dit een onbestaanbare levensverhouding, die zij dan ook op geen ander gebied toepassen dan op dat van de godsdienst Zij zouden dan bijv. nooit kunnen werken en zaken doen, wat hel geld, waar zij dat voor doen, zien zij ook nooit van tevoren en niemand kan hen bewijzen, dat zij het ontvangen zul len; dat moeten zij ook geloven. Niet voor niets betekent het woord „cre- dief' letterlijk: wat geloofd wordt. Zelfs voor het meest zakelijke, het zaken doen heeft men geloof nodig. In deze beperkte zin ivordt het be staan Gods dan ook niet bewezen. Maar ook de gelovige mens kent viaar al te dikwijls zijn tijden van twijfel. Vooral als alles tegenloopt, als het leed zijn leven grauw maakt, hun kert hij ook naar het zichtbaar door breken van de tegenwoordigheid Gods. Dezelfde profeet Jesaja, die wij boven aanhalen, heeft ook een keer verzucht: „Och, dat Gij de he melen scheurdet, dat Gij neder- kwaamt!" Aan dit verlangen, aan de ze behoefte van het ervaren van Zijn tegenwoordigheid komt God altijd te gemoet. Daarvoor heeft Hij Zich ge tuigen verkoren, die het, voorzover dat in deze bedeling mogelijk is, in derdaad zichtbaar tnaken, dat Hij be staat en hoe Hij is. De getuigen, die in het bovenstaan de vers bedoeld worden, zijn de Joden. In onze dagen getuigen zij juist bij zonder duidelijk van het bestaan Gods door de staat Israël weer te heb ben opgericht. Staat U daar wel eens bij stil, als U de krantenberichten over deze staat leest, dat de herop richting van Israël na b(jna 2000 ja ren niet minder dan een wonder is? Nog sterker spreekt dit, als U weet, dat diezelfde bijbel al eeuwen tevor- ren zowel de verwoesting als het her stel van de staat Israël verkondigd heeft. Kunt U dat verklaren zonder het bestaan van de God van Israël? Met deze getuigen van het bestaan Gods is er nog een getuige, die ons laat zien hoe deze God is, als wij het nergens te wereld meer kunnen zien: Zijn knecht Jezus. Jezus getuigt van Gods onvergelijkbare liefde. Niet in de natuur, noch in de geschiedenis der volkeren, noch in uw leven, maar al leen in het gelaat van Zijn knecht Je zus ziet U de ware getuigenverklaring over God. 't Zand. Af. Enker. VOORSPELT: VRIJ WARM Geldig tot Zaterdagavond. Droog en vry warm weer. Tame lijk veel bewolking. Zwakke tot ma tige Zuidwestelijke tot Zuidelijke wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1