PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dinsdag beginnen de eigenlijke vredesbesprekingen in Korea Neemt Antwerpen genoegen met een Eendrachtskanaal? 0£ BILT Nieuwe Engelse nota aan Perzië. Vrede als wij sterk genoeg zijn. KASTEKORT VAN INDONESISCHE OVERHEID- RUIM 2 MILLIARD Einde van Staat van oorlog met Duitsland. 194e jaargang-No. 159 Dafblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer AdJ W de Pagter Hoofdred G Balllntgn PI verv.j W Leertouwer en H A Bosshaxdt. ABONNEMENTSPRIJS 87 ct per week f 4^5 p lew fr p. p. f 4-80 per kw Losse nummer» 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 9 Juli 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 et. per mm Minimum p advertentie f ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—8 regels t L- Iedere regel meer 20 cent .Brieven of adres Bureau van dit Blad' 28 cent meer. Giro nr 389800 P2 C. Middelburg. Bur VUsslngen Walstr 58—60. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160» Mlmrg Londenee Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes L Vorststr «S. tel. 2475 <b.g.g 2228); Oostburg Pr Msurttsstr 12. tel 102: Terneuren Brouwertjstr t; Zlerlkxee N Bogerdstr C 180. teL 2» STRIJD OM DE VREDE. Zondag: Harmonischverloop met onenigheden Zondag zijn de drie onderhandelaars van de Verenigde Naties naar hun basis in een appelboomgaard, 30 km. ten Noorden van Seoel, teruggekeerd na met de Noord-Koreanen te Kaesong overeen gekomen te zijn, dat Dins dag de besprekingen over een wapenstilstand zullen beginnen. De inleidende besprekingen in de vredesstad Kaesong, even beneden de 38ste breedtegraad, hadden een „geheel harmonisch" verloop, aldus ls offi cieel medegedeeld. Later verklaarde een der onderhandelaars, echter, dat er „heel wat onenigheden" waren geweest. In een Zondagavond door het hoofd kwartier van de opperbevelhebber van de V.N., generaal Ridgway, uit gegeven communiqué wordt ver klaard, dat beide partijen overeenge komen zijn a.s. Dinsdagmorgen met de eigenlijke onderhandelingen te be ginnen. Voor de bijeenkomst van Zondag hadden de Noordelijken een kleine kale kamer in een groot huis in Kwangmoen Don, ten Noorden van het centrum van Kaesong uitgezocht en rondom het huis wachtposten uit gezet. Ook werd wacht gehouden bij het tarweveld, dat als landingster rein voor de hefschroefvliegtuigen van de V.N. dienst deed en gemerkt was met een witte W. NIET MET U Bij terugkomst verklaarden de on derhandelaars van de V.N. tegenover journalisten, dat zij geen commen taar hadden te leveren op de onder handelingen. Later vertelde een van de onderhandelaars, kolonel Andrew Kinney, hoe de twee hefschroefvlieg tuigen door twee communistische tweede luitenants waren opgewacht. De delegatie werd begeleid naar het huis in Kwangmoen Don. „Daar be spraken we datgene, dat men ons op gedragen had te bespreken met hen, maar niet met Ualdus kolonel Kinney Kolonel Kinney verklaarde verder, dat de besprekingen in een kleine ka mer werden gevoerd. Er waren „heel wat onenigheden" geweest over pun ten, die niet duidelijk waren. De con ferentie was begonnen, toen hij ge zegd had: „Laat ons tot zaken ko men". Het zag er naar uit, dat de Noor delijken Kaesong bezet hielden. Kin ney had echter weinig militairen ge zien. Enkele bewoners gluurden door de ramen toen men naar de verga derplaats reed. Op de conferentie had men „mili taire hoffelijkheid" betracht, „niet bepaald vijandig". Geen der gedele geerden droeg wapens. De geallieer de delegatie had er van afgezien ge bruik te maken van een ruim aanbod van wodka, bier, zoetigheden en fruit. Om ongeveer vier uur waren de be sprekingen afgelopen. Allen waren zeer vermoeid. Geen verslaggevers hadden de delegatie van de V.N. mo gen vergezellen. Hoewel hij dacht dat enige communistische filmoperateurs bjj de besprekingen aanwezig waren, had kolonel Kinney geen communisti sche verslaggevers gezien. De besprekingen van Dinsdag zul len in dezelfde ruimte worden gehou den als de besprekingen van Zondag. Er wordt op aangedrongen, dat van beide zijden evenveel verslaggevers aanwezig zullen mogen zijn. De Noordelijke afgevaardigden zul- 17 doden bij ontploffing in Franse munitiefabriek. Zeventien arbeiders, merendeels vrouwen, werden Zaterdag gedood, dn® vermist en 13 gewond bij een ontploffing in de kruitfabriek van de Hajsnes-les-La Basse-fabriek, bij Bethune in Noord-Frankrijk. De fa briek maakte springstoffen voor de mijnbouw. Perzische druk op Mossadeq De Britse ambassadeur te Tehe ran, sir Francis Shepherd, heeft Za terdag de Perzische regering een nieuwe nota overhandigd De rege ring wordt hierin verzocht twee ver tegenwoordigers te benoemen in da Raad van Toezicht, waarvan de vor ming door het Internationale Ge rechtshof is voorgesteld. De Engel se regering verklaart de uitspraak van het hof te hebben aanvaard en noemt twee Engelse vertegenwoor digers. Volgens gewoonlijk welingelichte kringen, kwam het antwoord van de Perzische minister van buitenlandse zaken, Kazemi aan Shepherd overeen met de officiële verklaring, die een woordvoerder van het Perzische mi nisterie van buitenlandse zaken even te voren had afgelegd, name lijk dat de Perzische regering de uit spraak van het Haagse Hof niet als geldig beschouwt en dat geen verde re stap zal worden gedaan, voordat de volledige tekst van de uitspraak van het Hof is ontvangen. Op Mossadeq zou druk uitgeoefend worden om de erkenning van het Internationale Gerechtshof door Per zië in te trekken. Er zou echter geen sprake zijn, dat Perzië zich als lid van de Ver. Naties zou terug trekken. len zijn: generaal Nam U en generaal majoor Lie Sang Tsjo (Noord-Ko- rea), generaal Toeng Hoea en gene raal Hsteh Fang (China). De afgevaardigden van de V.N. zijn: vice-admiraal Charles Turner Joy, generaal-majoor Lawrense Craigie, generaal-majoor Henry Holes en vi ce-admiraal Arlelgh Burke (Ameri ka) en generaal-majoor Paik Soen Joep (Zuid-Korea). OOK GEVOCHTEN. 15 Noordelijke straaljagers en ver scheidene Sabre-straalvliegtuigen der geallieerden zijn Zondag, terwijl de voorbereidende besprekingen te Kae song vermoedelijk reeds een tijd aan de gang waren, boven Noord-Korea slaags geraakt. Volgens het hoofd kwartier van de luchtmacht der ver- Mikado's Kapitein Miller, die een der hefschroefvliegtuigen van de V. N. delegatie naar Kaesong be stuurde, zeide, dat men de vliegtuigbemanningen rijste- wijn, Noord-Koreaanse sigaret ten en Russische chocoalde had aangeboden. De Noordelijken weigerden beleefd de aangebo den sigaretten. Er was ook een jongetje van ongeveer drie jaar, dat een dienblad droeg en trachtte En gels te spreken. Het enige, wat er echter goed uitkwam was: „Truman Amerikaanse Mika do, Stalin Russische Mikado". Engeland geeft zes milliard voor defensie uit. De Britse minister van arbeid, Al fred Robens, heeft Zaterdag o.m. ver klaard, dat de uitgaven voor de ver dediging het land dit jaar op onge veer 1,3 milliard pond sterling zou den komen te staan en op 4,7 milli ard pond in de drie volgende jaren. Engeland zou nog een half millioen arbeiders voor zijn defensieprogram nodig hebben. Vrede achtte Robens zeer goed mo gelijk, maar „alleen als wij sterk ge noeg zijn om een oorlog ondenkbaar te maken". bondenen zjjn drie straaljagers neer geschoten. Zondag zijn de geallieerden te land aan het centrale front ten Zuid-Oos ten van Koemsong tot de aanval overgegaan, waarbij zjj op zware te genstand stootten. IN AMERIKA. De vooruitzichten op een wapen stilstand in Korea hebben een scheu ring veroorzaakt in de republikeinse fractie van het Congres, zo schrtfft Reuters correspondent Seaghan May- nes. Volgens waarnemers te Washing ton is de verdeeldheid voornamelijk te merken onder sommige leden van het Congres, die de politiek van Mac Arthur om de oorlog in Korea uit te breiden, steunden. De meeste politie ke waarnemers te Washington ach ten het buiten kijf, dat president Truman het van generaal MacArthur gewonnen heeft en dat, nu een wa penstilstand in Korea steeds meer werkelijkheid schijnt te worden, de aanhangers van de generaal in aan tal afnemen. Perzisch consulaat in Israël wordt gesloten. De Perzische consul in Israël heeft opdracht gekregen het consulaat te sluiten. Waarnemers zien hierin een voorspel op het intrekken van de de-facto-erkenning van Israël door Perzië, hetwelk gevolgd zou worden door een Perzische stap bij de Ver. Naties over het oliegeschil. Het ver krijgen van steun der Mohamme daanse staten in de V.N. zou de achtergrond hiervan vormen. De Perzische vertegenwoordiger in Is raël is naar Teheran ontboden. Bromfietsen in België op de fietspaden. Thans is in België de bepaling van kracht geworden, dat rijwielen met hulpmotor van maximaal 50 c.c. voortaan op de rijwielpaden moeten rijden, een oplossing, welke voor ons land, o.a. door de A.N.W.B. werd aan bevolen. Alleen wanneer zich langs de grote weg geen rijwielpad bevindt o' wanneer ait onbruikbaar is. ma» in België van de grote weg gebruik worden gemaakt. Voorts herinnert de A.N.W.B. er aan, dat berijders van bromfietsen in België 18 jaar moeten zijn, zulks in afwijking van het Nederlandse voor schrift, dat 16 jaar als grens stelt. Bromfietsers moeten voor hun ver voermiddel bij het overschrijden van de Nederlands-Belgische grens hun wegenbelastingkaart tonen. Amerikaans vliegtuig neergestort. Zaterdagavond is in Schotland een Amerikaans tankervliegtuig neergestort en in brand gevlogen. Aangenomen wordt, dat elf leden van de bemanning om het leven kwamen, doch het Amerikaanse luchtmachthoofdkwartier wilde geen verklaring uitgeven, zolang het niet zeker is dat niemand in staat is ge weest zich met een valscherm te redden. Zijn vrouw op haar eigen verzoek gedood. FRANSE RECHTBANK SPRAK DE MAN VRIJ. Een rechtbank te Douai (Frank rijk) heeft een 57-jarige wever, die er van beschuldigd werd een 48-ja- rlge vrouw gewurgd te hebben, vrij gesproken. De man verklaarde, dat ae vrouw, die tuberculose had en voortdurend Pijn leed hem verzocht had een einde aan haar l{jden te maken. Vredesboodschap van Truman aan Rusland. President Truman heeft de Russi sche regering Zaterdag doen weten, dat er geen oorlog zal zijn als het Russische volk bekend is met de vre desdoeleinden van het volk en de re gering van Amerika. De president heeft deze boodschap gezonden aan Nikolai Mlchailowitsj Sjvernlk. voor zitter van het presidium van de Op perste Sowjet. De boodschap is toe gevoegd aan een resolutie van het Congres, waarin uiting wordt gege ven aan de vriendschap die het Ame rikaanse volk gevoelt voor alle vol ken ter wereld, net volk van de Sow- jet-Unie inbegrepen. t JAARVERSLAG JAVASCHE BANK. Financiële ontwikkeling in 1950 leidde tot labiele verhoudingen. De onevenwichtigheid van de binnenlandse monetaire situatie vormt voor Indonesië een groot probleem, dat ln leder geval tot een oplossing moet komen, mede omdat daaraan de positie van de betalingsbalans ln beginsel onafscheidelijk verbonden ls, aldtis wordt verklaard In het Jaar verslag van dc Javasche Bank over 1950. Hierin wordt tevens vastgesteld, dat het land het noodlot van een voortschrijdende inflatie kan tegenwerken door een hoofdzakelijk In de begrotingssfeer vallende politiek, gericht op bewuste verzwakking van de geldcreatle, gepaard aan een politiek van op voering der productie, waarvoor ruime mogelijkheden aanwezig zijn. De Javasche Bank heeft in het boekjaar 1950 -1951 oen netto-winst gemaakt van 4.092.848 in het vorig boekjaar 3.946.042). Het dividend werd vastgesteld op 15 e/o (onveran derd). De bank streeft er doelbewust naar de bijzondere reserve verder De Sch. 177 op proefvaart voor de haven van Bresken*. Dit 56 ton metende vaartuig is bestemd voor de visserij in de Zuid-Amerikaanse wateren. Zoals bekend werd de Sch 177 in Breskens voorzien van een nieuwe motor. Grote brand te Tilburg. Door wolbroeding is Zondag een grote wolopslagplaats, gelegen te midden van een ingewikkeld gebou wencomplex in Tilburg en tot de nok met wol gevuld, tot de grond toe afgebrand. De brandweer stond voor een zware taak, doch kon het vuur localiseren. De schade, welke ruim anderhalf millioen gulden be draagt, wordt door verzekering ge dekt. Olifant ter dood veroordeeld De 9-jarige Indische olifant „Rad- jah" van de Londense dierentuin ls ter d >d veroordeeld, omdat hij twee maal een oppasser letsel heeft toe gebracht. Duizenden kinderen hebben een ritje op Radjahs rug gemaakt. BENELUX-BESPREKIHGEN TE GOES. Financiële hulp van België De Benelux-ministers houden Zaterdag a.s. een informele bespreking te Goes. Voor Nederland nemen daaraan deel de minister-president dr. W. Drees en de ministers Lieftlnck, v. d. Brink, Mansholt, Stikker en Wemmers. Schuilt er een bijzondere betekenis in, dat de conferentie ditmaal in Zee land wordt gehouden, een provincie,, die altijd nauwe vriendschapsbetrek kingen heeft onderhouden met de aangrenzende Vlaamse provincies van België en waar dus van nature de „sfeer van goede wil" aanwezig is, die voor conferenties zo aangenaam kan zijn? Wij durven die vraag niet bevestigend beantwoorden, maar het feit is er, dat vooral van Belgische zijde veel wordt gedaan om deze conferentie inder daad in een sfeer van goede wil te brengen. Dit is wel sterk in tegenstelling tot de opmerkelijke lauwheid, die in Bel gië nog enkele maanden geleden heerste voor wat betreft de volledige doorvoering van de Benelux-Unie. Nu heet het zelfs, dat de Belgische ministers een definitieve datum wil len stellen voor de volledige doorvoe ring van de Unie. Van vooraanstaande Belgische zijde is voorts verklaard, dat de samenwer king op landbouwgebied vervolledigd moet worden ondanks de bezwaren, welke de Belgische landbouw thans nog heeft. DE BETALINGS- MOELUKHEDEN. Nog belangrijker is tenslotte, wat het dagblad „De Nieuwe Gids" te Brussel meldt Volgens dit blad zou de Belgische regering overwegen op de aanstaande bijeenkomst der Bene lux-ministers te Goes van haar zijde een „gebaar van goodwill" te maken Het zou in de bedoeling van de Belgische regering liggen aan de Nederlandse betalingsmoeilijkhe den tegemoet te komen, niet alleen door steun van een extra crediet voor Nederland bij de Europese be talingsunie, doch bovendien zou de schuld van vier milliard frank, welke Nederland aan België heeft, op lange termijn worden geconso lideerd. Zoals bekend is deze schuld thans op korte termijn geconsoli deerd, hetgeen voor de Nederland se betalingsbalans tegenover Bel gië de zware maandelijkse belasting van honderd millioen frank bete kent. Een dergelijke geste van Bel gische zjjde zou, naar in Neder landse kringen verklaard wordt, voor Nederland een aanmerkelijke verlichting betekenen. De Nieuwe Gids legt er de nadruk op, dat het Belgische gebaar van good- wil tegenover de Nederlandse beta lingsmoeilijkheden geheel los staat van de oplossing van het kanalen- vraagstuk. Men wil door deze geste geen druk op de Nederlandse regering uitoefenen en wenst, aldus De Nieuwe Gids, dat Nederland inzake de ver binding Schelde—Rijn een vrije be slissing neemt. In dit verband merkt bet blad op, dat het plan van Konij nenburg voor een kanaal door Een dracht en Kreekrak in Antwerpse ha venkringen een gunstig onthaal schijnt te vinden. HET EENDRACHTSKANAAL Totzover De Nieuwe Gids. Wat het plan van Ir. E. van Konijnenburg be treft voor een Eendrachtskanaal, dat aan Antwerpen een kortere verbin ding met de Moerdijk zou geven, zon der dat nochtans een werkelijk kanaal AntwerpenMoerdijk zou worden aangelegd, kunnen wij het volgende mededelen. Ir. E. van Konijnenburg stelde begin 1949 een rapport op over het scheppen van een verbinding Ant werpse dokken-Westerschelde-Kree- krak-Eendracht-Hellegat. Nadien zijn er in 1950 enige wijzigin gen in zijn oorspronkelijke plan geko men, dat thans in hoofdzaak neerkomt op het volgende: Er wordt op Belgisch gebied een kanaal van de Antwerpse dokken naar een punt ten Westen van Santvliet iets ten Zuiden van de Nederlands- Belgische grens gegraven. Daar mondt het kanaal uit in de Wester- schelde. Er wordt een vaargeul gemaakt van de kanaalmond door de Westerschelde in de richting van het Kreekrak. De Westelijke rand van deze vaar geul wordt grotendeels beschermd door een dam, maar bij Bath blijft de verbinding met de Westerschelde ge heel open. Op deze wijze wordt dus de bin nenscheepvaart door deze geul be hoorlijk afgescheiden van de overige scheepvaart op de Westerschelde. (Slot op pag. 2.) Koninklijk Paar dit jaar niet naar Ver. Staten. Van een bezoek \-an Koningin Ju liana en Prins Bernhard aan Ame rika zal dit jaar wel niets meer komen, zo verklaarde de Nederland se ambassadeur in de V.S., dr. J. H. van Royen, die Zaterdagmorgen met de „Nieuw Amsterdam" in ons land arriveerde voor een verblijf van twee maanden. Tegenover de pers betoogde dr. Van Royen, dat men in de Ver. Sta ten niet begrijpt waarom de West- Europese landen niet sneller aan hun verdediging werken, ofschoon men wel inziet, dat de goede wil aanwezig is en men een open oog heeft voor onze moeilijkheden. Dr. Van Royen noemde het fataal, wan neer als gevolg van een eventuele wapenstilstand op Korea de inspan ning voor de bewapening zou gaan verslappen, Scheepsbotsing ten Zuiden van Engeland. Ten Zuiden van Engeland heelt zich in het Kanaal een scheepsbot sing voorgedaan tussen het Britse schip „Jargoon" (691 ton) en het Spaanse schip „Tormes" (1339 ton). De „Jargoon" maakte snel water en de bemanning van 12 koppen moest zich in de boten begeven. Later nam een eenheid van de Britse ma rine de schipbreukelingen aan boord. Arend bekogelde boswachter met stenen. Een grote arend heeft een bos wachter met stenen bestookt, nadat deze op een berg nabij Spoleto (Midden-Italië) het wijfje had gedood en de twee jongen had meegenomen. De boswachter, die gedurende verscheidene dagen op de loer had gelegen, schoot het wijfje, dat een vleugelbreedte van 2 m 20 had, neer en nam twee arendsjongen van ongeveer een maand oud mee. De arend was eerst gevlucht, doch daarna teruggekeerd met twee stenen in zijn klauwen. Hg steeg tot een hoogte van 400 meter en liet de stenen neerploffen op enkele centime ters naast de boswachter. Schoonheidskoning(in). In Torrisdal (Noorwegen) werd een plaatselijke schoonheidskoningin ge kozen. Zij bleek echter een 21-jari- gejongeman te zijn. Naar vliegtuig gezocht. In het afgelopen weekend is in het Kanaal gezocht naar een Zwitsers vliegtuig, dat met vier inzittenden in zee zou zijn gevallen. Later bleek, dat de piloot in Noord-Frankrgk in de mist een landing had moeten ma ken. krachtig te versterken, omdat men voor taken en proporties kan komen te staan, die uit een oogpunt van al gemeen belang of streekbelang in verband met de economische opbouw van Indonesië een tegemoetkomende behandeling verdienen. De financiering van de overheids taak bleef nog ver verwijderd van een bevredigende oplossing. De geld- schepping zonder tegenwaarde vorm de een gevaar voor de economische en maatschappelijke stabiliteit. Het binnenlands prijsniveau vertoonde een onstabiele ontwikkeling met een dui delijke strekking in opwaartse rich ting. Uit dit onrustig beeld is moei lijk op te maken hoever het primair* deel van de regeringspolitiek. de ver heffing van het levenspeil van de massa der bevolking, benaderd is. Het kastekort van de overheid heeft in 1950 niet minder dan 2.071.6 millioen bedragen. Dc geldhoeveel- held bedroeg vrijwel 5 milliard. Er HJkt derhalve sprake te zijn van een Inflatoir geldexcedent van bjjna twee milliard gulden. Hiertoe heeft echter bijgedragen de vermeerdering van het deviezenbezit met 650 millioen. Het overheidstekort bedroeg in 1950 1800 millioen. Nog nimmer bereik te het tekort een dergelijke hoogte. De binnenlandse schuld nam belang rijk toe. Het verslag merkt op. dat het voor de ontwikkeling van Indone sië zeer wenselijk is. dat zo spoedig mogelijk een effectenbeurs wordt ge opend. De voorwaarden, waarop bui- te nlanse investeerders worden toege laten, moeten worden vergemakke lijkt. gewoonlijk welingelichte Parijs zullen de Ver. Sta- Nederlander gedood bij auto-ongeluk in Oostenrijk. Zondag ia bij een auto-ongeluk bjj Sankt Anton ln de üoetenrgkse Al pen, de 40-jarige Nederlander H. Berkers uit Heerlen, op slag gedood. Dc bestuurder van da wagen, de 34- •arige M. Mertens alt Roggel (de PccL en diens echtgenote, werden zwaar gewond. I»e auto daalde ee,j stelle helling ten Oosten van hotel Mozerkreuz af, toen de remmen welgerdn, en de wa gen ie volle vaart tegen een smidse botste. Mevrouw Berkers. wier echt- zenoot om het leven kwam. kon uit de wagen springen n verd slechts licht gewond. Vandaag zou besluit bekend gemaakt worden. Volgens kringen te Parijs j ten, Engeland en Frankrijk Maan dag de beëindiging van de staat vaa oorlog met Duitsland ofneleel be kend maken. Deze geallieerde ver klaring zal de weg openen voor een verdere stan naar het teruggeven van de volledige nationale sooverel- nlteit aan West-Duitsland. Een van de eerste consequenties zal waarschijnlijk zijn, dat de rege ring van Bonn ambassades en ge zantschappen in geallieerde landen kan vestigen, waar zij op het ogen blik alleen consulaten heeft. Men verwacht, dat zeer vele an dere landen het voorbeeld van de Grote Drie zullen volgen. In het Ita liaanse staatsblad ls reeds een de creet verschenen dat in feite een einde maakt aan de staat van oor log met Duitsland. Ook Mexico heeft dit weekend de staat van oor log met Duitsland beëindigd. Honderd gashouders ontploften. In de buurt van de Amerikaanse industriestad Newark is een aantal gashouders van een chemische fa briek ontploft. Vlammer. en rook gingen 750 m. hoog. Alle beschik bare brandspuiten van deze grootste stad in de staat New-Jersey kwa men in actie. Er zouden 9 gewonden zjjn. Geschat wordt, dat de brand, die enige uren woedde nadat honderd headers met hoogst ontplofbaar pro- p aan gas waren ontploft, voor meer dan een millioen dollar schade heeft veroorzaakt. VOORSPELT: LAGERE TEMPERATUREN*. Veranderlijke bewolking met enke le verspreide buien, voornamelijk in het Noorden van het land. Meest matige Zuid-Westelijke wind Lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1