PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Er was „enige waarheid" in de bekentenis van Robert Vogelei mm Ernstige critiek op werk voor herverkaveling van Walcheren D£ BILT OLIE-INSTALLATIES IN PERZIE WORDEN GENAAST JONGEMAN WILDE GEHELE FAMILIE VERGIFTIGEN VOORSPELT: 194e Jaargang - No.101 Dagblaa uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B. den Boer Adj W de Pagter Hoofdred G Ballintyn PI verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week f 4.55 p kw fr p p. f 4.80 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 30 April 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct per mm. Minimum p. advertentie 1 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—- iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent ineer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Midde.burg. Bur Vhssingen Walstr 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160) M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr 12, tel. 102; Temeuzen Brouwerijstr. 2. Zierikzee^LJlogerdstr^^^ DE VRIJHEID HERKREGEN Amerikaanse zakenman uit Hongarije in Oostenrijk aangekomen De 38-jarige Amerikaanse zakenman Robert Vogeler, die door de Hon gaarse regering op vrye voeten is gesteld na 14 maanden te hebben uitge zeten van zjjn 15 jaar gevangenisstraf wegens „spionnage en economische sabotage", is Zaterdag in Oostenryk aangekomen. Op een persconferentie te Wenen werd hem gevraagd of hy de in zjjn proces afgelegde bekentenis wilde intrekken. Vogeler antwoordde: „In elke getuigenis schuilt enige waarheid. Mjjn bekentenis besloeg vijftig blad zijden in het witboek. Er is enige waarheid in". Aan het begin van de persconfe-J „om hem fit genoeg te houden voor rentie had Vogeler verklaard, dat er besprekingen". In 't begin was het vragen zijn, waarop hij misschien nu voedsel soms onvoldoende, maar hy een antwoord zou moeten weigeren. Zijn behandeling was afwisselend geweest Over de eerste vijftien da gen van de ondervraging wilde hij lie ver niet spreken. Bij de voorbereiding van het proces had men hem lichame lijk en geestelijk op verschillende ma nieren „bewerkt", maar toen het pro ces eenmaal was afgelopen waren hem speciale voorrechten geschonken Gevechtspauze in Korea Seoel geheel door de burger bevolking ontruimd. Het hoofdkwartier van het achtste Amerikaanse leger heeft Zondag, om veiligheidsredenen, alle publicatie van nieuws over de Chinese opmars in de richting van Seoel, verboden. Het laatste nieuws voor het van kracht worden van deze censuur was, dat de communistische troepen langs twee wegen van het Noorden uit naar Seoel oprukken. Bjjna de gehele bevolking van Seoel is geëvacueerd. Zaterdag en in de nacht van Za terdag op Zondag, was het betrekke lijk rustig aan het gehele Koreaan se front. De verbondenen trokken terug. De Chinezen volgden dit terug trekken niet op de voet, behalve in het gebied van Seoel. Him opmars in Zuidelyke richting, schijnt tijdelijk minder krachtig te zijn. Generaal-majoor Van Fleet, com mandant van het achtste leger, zeide Zondag op een persconferentie te Tokio, dat de Chinezen blijkbaar vóór 1 Mei Seoel willen binnentrekken. Van Fleet gaf het volgende beeld van de strijd „Sinds het begin van het Chinese „voorjaarsoffensief", werden minstens zeventig duizend communisten buiten gevecht gesteld op een totaal van ongeveer 300.000 man. Deze 300.000 man vormden de helft van de door de vyand samen getrokken eerste linie-troepen, die waren samengesteld uit vyf Chinese legertroepen en twee Noord-Koreaan- se legercorpsen". Thans is er een pauze in de strijd ingetreden, Dit is begrijpelijk, omdat de vijand zyn troepen moet reorgani seren en bevoorraden. Ook moet hy waarschijnlijk reserves naar de front linie aanvoeren. Liberale meerderheid in Australië bleef Verkiezingen Kamer en Senaat. Volgens de tot dusver bekende re sultaten van de Zaterdag in Australië gehouden algemene verkiezingen heb ben de liberale en de agrarische par tij opnieuw de meerderheid verkregen in het Huis van Afgevaardigden. De coalitie-partijen verwierven 66 zetels en de socialistische oppositie verkreeg 52 zetels. Over de samenstel ling van de Senaat kon nog niets wor den medegedeeld. De nieuwe verkiezingen waren door de liberalen uitgelokt, omdat de Se naat, waarin Labour de meerderheid heeft, weigerde het wetsontwerp tot verbod van de communistische partij goed te keuren. Indien Labour de meerderheid in de Senaat behoudt zal een moeilijke situ atie ontstaan. De bijna 5 millioen stemgerechtig den hadden grote moeilijkheden bij het juist invullen van hun stembiljet. De kiezers moesten achter elke can- didaat een nummer plaatsen, in volg orde van voorrang. Op sommige bil jetten staan 24 candidaten. Als niet achter elke naam een nummer staat, is het biljet ongeldig. Bij de verkie zingen van 1949 gingen ruim 505.000 stemmen voor de Senaat verloren we gens ongeldigheid der stembiljetten. Queuille's ontslag weer ongedaan gemaakt. De Franse Nationale Vergadering heeft in de nacht van Zaterdag op Zondag de verschillende onderdelen van een nieuw regeringsvoorstel in zake de kieshervorming goedge keurd. Minister-president Henri Queuille, die Vrydag reeds zyn ontslag had aangeboden, verklaarde de stem ming over het gehele ontwerp te zul len verbinden met de vertrouwens kwestie. Deze eindstemming kan Dinsdag in de vroege morgenuren verwacht worden. Tot zo lang is het ontslag van Queuille dus van geen kracht. kreeg veel eten vóór het proces en later vóór gesprekken met belangrij ke militaire en polïtie-functionaris- sen. Tijdens zijn gehele gevangenschap had hij geen nieuws van de buitenwe reld gehoord. Op de vraag, of hij voor zijn vryla- ting opdracht had gekregen over be paalde onderwerpen niet te spreken, wilde Vogeler geen antwoord geven. Vogeler, die tekenen van grote ver moeidheid toonde, besloot met de woorden: „Ik wil alle verslaggevers danken voor de steun en hulp, die gij mij gegeven hebt tijdens het proces en mijn gevangenschap en om mjjn vrylating te bewerkstelligen". Zondag deed Vogeler een beroep op het Amerikaanse volk zich aaneen- te scharen „om de vijand van de indi viduele vrijheid te vernietigen". „Ik ben van gevoelen dat iedere Ameri kaan moet beseffen, dat wat my is overkomen, iedereen kan overko men". Als concessie voor de vrylating van Vogeler heeft het Amerikaanse mini sterie van Buitenlandse Zaken o.a. Hongaarse eigendommen in de Ame rikaanse zóne van Duitsland moeten teruggeven. Het verzoek van Hongarije om de eeuwenoude kroon van de Heilige Stefanus terug te geven, zal niet wor den ingewilligd. De Ver. Staten zul len later over de bestemming van de kroon beslissen. Sinds de elfde eeuw hebben alle Hongaarse koningen'de kroon bij de kroningsplechtigheid gedragen. Ned. detachement Korea naar de achterhoede. Het Nederlandse detachement op Korea is Zondagmiddag, na een mars van vier dagen, op een verzamelpunt aangekomen waar vrachtwagens ge reed stonden om de manschappen naar de achterhoede te vervoeren. Het detachement had Donderdag de stellingen verlaten, die het sedert meer dan twee weken naast het Franse bataljon bezette. De Neder landers maakten deel uit van de ach terhoede, die de terugtocht van de geallieerde troepen in de betrokken sector dekte. Ondanks lange marsen in één der naargeestigste en moei lijkste gebieden van Korea was het moreel van de manschappen uitste kend. Een Nederlands smaldeel naar de Oostzee. Het smaldeel 5, onder bevel van schout bij nacht A. de Booij, en be staande uit de lichte kruiser „Tromp", de fregatten „Dubois" en „Van Ewijck" en de onderzeeboten „Zeehond" en .Zwaardvis", zal van 5 tot 25 Mei een reis maken naar de Oostzee. Geduren de deze reis zal in onderling verband intensief worden geoefend. DE KOGEL DOOR DE KERK Leider Nationaal Front vormt nieuwe regering. Het Perzische parlement heeft met algemene stemmen de resolutie van zyn oliecommissie om de Perzische olie-industrie te nationaliseren, goed gekeurd. Volgens deze resolutie zal de regering het beheer van alle olie- installaties, waaronder die van „de voormalige Anglo-Iraanse olie-maat- schappy" overnemen. De door de Engelsen bestuurde Anglo-Iraanse olie-maatschappy heeft Zaterdag een officieel protest ingediend tegen de dreigende natio nalisatie van haar installaties in Perzië. Javase Batik wordt genationaliseerd. De nieuwe Indonesische minister van financiën, Wibisono, heeft me degedeeld dat hij maatregelen zal nemen tot nationalisatie van de Ja- vasche Bank. Hy voegde hieraan toe, dat men nationalisatie niet mag verwarren met „indonesiatie". Het personeel behoeft niet uitsluitend uit Indone siërs te bestaan; alleen de leiding gaat over naar het ministerie van fi nanciën. Dit betekent echter niet, dat de directie van de circulatiebank haar zelfstandigheid van handelen verliest. „Het zal ten zeerste op prijs gcsteid worden, indien de heer Hou- wink en de staf, mocht later de circulatiebank door de Staat worden beheerd, bereid zijn hun werkzaam heden in dienst van het land voort te zetten", aldus de minister. Als voor beeld voor de wijze, waarop de na tionalisatie geschieden kan, noemde hy Nederland. Zevenjarige dirigente in Rome. De zevenjarige dirigente Gian- nella de Marco, die reeds een tournee van twee jaar door Eu ropa en Zuid-Amerik: achter de rug heeft, heeft in de opera te Rome een orkest van tachtig man gedirigeerd in een pro gramma, waarop onder mee^ de ouverture Egmont en de Vijfde Symphonie van Beethoven voor kwamen. De toehoorders, die de zaal geheel vulden, overlaadden het wonderkind met bloemen. Na afloop van het concert werd Giannëlla door luid juichende bewoners door Je straten van Rome gedragen, terwijl de voor bijgangers een donderend ap plaus lieten horen. Laatste troepenschepen uit Indonesië aangekomen. Met het troepenschip „New Aus tralia", dat Zondagmiddag in Am sterdam aankwam, en de „Dorsetshi re", die in Rotterdam arriveerde, repatrieerden de laatste dienstplich tige militairen uit Indonesië. Aan boord van het ss ..New Aus tralia" bevonden zich 470 leden van de K.L., 16 ex-KNIL-militairen, 27 burgers en 1057 Ambonnezen met K.L.-status. De maatschappij hernieuwde haar aanbod om onderhandelingen te voe ren over een nieuwe financiële basis, die gunstiger voor Perzië zou zijn. De Perzische Senaat heeft Zondag met 29 tegen 14 stemmen zijn goed keuring gehecht aan de benoeming van dr. Mohammed Moessadig tot premier van Perzië. Moessadig is leider van het Natio nale Front, dat de campagne voor nationalisatie van de olie leidde. Hij was tevens voorzitter van de olie commissie uit de Kamer. Dr. Moessadig, die al eens eerder premier is geweest, heeft in het be gin van deze maand de ministers in het kabinet van de vermoorde gene raal Razmara „verraders" genoemd. Hij heeft doen uitkomen, dat zyn groep niets te maken heeft met de verboden communistische Toedeh- partij, welke onteigening van de Anglo-Iraanse oliemaatschappij zon der vergoeding voorstaat. Dr. Moes sadig zou de campagne van de Toe- dehpartij met bezorgdheid gadeslaan en bang zijn voor Sowjet-Russische infiltratie. Z.K.H. Prins Bemhard is Zaterdagmorgen van zjjn goodwlll-reis door Zuid Amerika, met het KLUVL-toestel dat zyn naam draagt op Schiphol terug, gekeerd. H.M. Koningin Juliana en de Prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet waren ter begroeting aanwezig. Handel in valse veevoeder bonnen achterhaald. De politie te Turnhout (België) heeft twee slagers, twee drukkers, een melkhandelaar en een tekenaar in die plaats aangehouden, omdat zij ervan worden verdacht betrokken te zijn by een handel in valse Neder landse veevoederbonnen. De ciiché's voor de bonnen zijn in Antwerpen gemaakt. De bonnen had den, volgens Belga, in Nederland de aandacht getrokken van de Neder landse politie, die inmiddels ongeveer dertig Nederlanders zou hebben aan gehouden. Het centrum in Nederland zou zich bevonden hebben in het Noordbrabantse Luyksgestel. De hele voorraad valse bonnen had een waarde van tweehonderd vijftig duizend franken. Miss Holland gekozen. In de afgelopen nacht is in het Casino te Amsterdam tot Miss Hol land laol gekozen het 20-jarige kan toormeisje Beppie van Proosdij. Zij zal in het najaar worden afgevaar digd als vertegenwoordigster van Nederland naar het schoonheidscon cours in Egypte of Zwitserland, waarop Miss Europa zal worden ge kozen. Prins Bernhard weer terug in ons land Hartelijke begroeting op Schiphol. Prins Bernhard is weer terug in ons land. Zaterdagmorgen, reeds ge ruime tijd voor de aankomst van het K.L.M.-lijntoestel uit Zuid Amerika, verzamelden zich in de ontvangka mer op Schiphol de leden van de hofhouding en andere autoriteiten, die gekomen waren om de Prins te begroeten. Om kwart over tien betrad H.M. de Koningin de hal, vergezeld door de Prinsesjes Beatrix, Irene en Mar griet. Om half elf reed de DC 6 „Prins Bernhard" voof. Terwijl de prinse lijke standaard gehesen werd en de Amsterdamse politiekapel het Wil helmus speelde, vei'liet de Prins het vliegtuig, waarna een hartelijke be groeting van Koningin en Prins volg de. Vervolgens begroette de Prins de ministers Drees, Joekes en Van den Brink. Bij de wachtende auto stonden en kele radio-verslaggevers met de mi crofoon gereed. „En heren, wat kan ik voor u doen zei de Prins. In de microfoon zei hij nog „Ik ben blij weer thuis të zijn. Ik ben overal prachtig ontvangen en heb veel gast vrijheid en vriendschap ondervonden en ik heb op allerlei gebied veel ge leerd". Inventaris van Beurs- restaurant in beslag genomen. Te Rotterdam is dezer dagen na gerechtelijk vonnis van de kanton rechter, beslag gelegd op bijna de gehele inventaris van het Beursres- taurant. Een tiental kellners van dit restaurant meende op de directie een vordering van 23.000 te heb ben, wegens niet betaalde of ach terstallige lonen. Reeds in Augustus 1947 werden negen procedures bij de kantonrechter aanhangig gemaakt via het bureau voor arbeidsrecht van het N.V.V. De tegenpartij is toen in hoger beroep gegaan. Tenslotte kwam er een uitspraak van de Ho- fe Raad, die de zaak in cassatie eeft behandeld en deze bevestigde het vonnis van de rechtbank, waarin de vordering werd toegewezen. DRAMA IN BUSSUM Hij werd alleen zelf het slachtoffer. Vrijdagnacht heeft zich in een perceel aan de Hector Treubstraat te Bussum een drama afgespeeld, dat bij toeval slechts één slachtoffer heeft gekost. Indien de opzet van een 27-jarige jongeman geslaagd was, zon een gehele familie zijn vergiftigd. De 27-jarige K. uit Amsterdam was verloofd met een dochter van de heer K. te Bussum. Het meisje, dat de jongeman op een kantoor in Am sterdam heeft leren kennen, had de verloving uitgemaakt. Bij herhaalde bezoeken, die de jongeman bracht aan de woning van het meisje had hij meermalen te kennen gegeven, dat hy de gehele familie zou vennoorden als de verloving niet weer hersteld werd. Auteur Jules Verstraete plotseling overleden. TIJDENS MICROFOON- REPETITIE. Zondagmorgen is de acteur Jules Verstraete, tijdens de microfoon-re petitie van een radio-uitzending in de A.V.R.O.-stuclio te Hilversum plotseling overleden. De acteur zou meewerken aan het cabaret-pro gramma „Triangel", dat Wim lbo om de veertien dagen Zondagsmor gens voor de VARA brengt. In de proloog moesten alle mede werkers een regel zingen. Ook Jules Verstraete. Tijdens de eerste micro foon-repetitie, die om 10 uur begon, had de acteur juist zijn regel gezon gen, toen hij nog voor de microfoon staande, plotseling achterover sloeg. Een direct ontboden dokter consta teerde dood door hartverlamming. De „Triangel"-uitzending kwam door dit droevig sterfgeval, dat gro te ontsteltenis in de studio verwek te te vervallen. De acteur Jules Verstraete werd op 20 Juni 1883 ln België geboren. In 1914 kwam hij naar Nederland. Jules Verstraete is ook voor de film opgetreden, o.m. in „Rubber" en „De dijk is dicht." MOTIE IN VERGADERING POLDERBESTUUR Onvoldoende overleg met betrokken grondgebruikers? Eén der commissarissen van de Polder Walcheren, mr. P. Loeff, heeft ln de Zaterdag te Middelburg gehouden vergadering van het polderbestuur verklaard, dat onder de grondgebruikers en grondeigenaren een stijgende ontevredenheid bestaat over de wjjze, waarop de herverkavelings-werk- zaamhedeai worden uitgevoerd, Zy hebben er vooral bezwaar tegen, dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de landbouwers. De heer Loeff signaleerde een aantal fouten, welke gemaakt zouden zjjn en oefende naar aanleiding hiervan felle critiek uit op de ingenieur en de technische Dienst van de Polder, alsmede op de Herverkavelingscom- missLe, de Dienst Herverkaveling en de D.U.W. Hij diende een motie ln daarby gesteund door tien commissarissen waarin er op wordt aangedrongen, dat de egalisatiewerken worden stopgezet, indien geen overleg wordt gepleegd met de terzake deskundige en ervaren landbou- Het was mr. Loeff gebleken, dat er verscheidene fouten zyn gemaakt, onder auspiciën nog wel van de in genieur en de technische dienst van de Polder en hy meende, dat teveel met het domme potlood wordt ge werkt. Door hooggelegen bouwland zyn en worden zeer brede sloten en watergangen gegraven, waardoor goede cultuurgrond verloren gaat, taluds zyn steiler gemaakt dan de grondslag toelaat en in talryke dam men is de buis te laag gelegd, waar door verstopping optreedt. „De nieur is daarop meermalen gewezen, maar hij schijnt ieder betoog van ons naast zich neer te leggen", aldus spreker, die voorts aanvoerde, dat de werken teveel in gedeelten worden uitgevoerd en dat de grondgebrui kers niet steeds tydig worden ge waarschuwd. Mr. Loeff keerde zich speciaal te- fen de egalisaliewerkzaamheden oor de D.U.W., welke volgens be langhebbende en ervaren boeren ter plaatse (die er niet in worden ge kend) ondoelmatig zouden zjjn. Op vele plaatsen is de goede toplaag niet voldoende boven gebleven en zijn de vruchten aanzienlyk achteruit ge gaan. Ook worden goede weilanden afgegraven, waardoor veehouders ernstig worden gedupeerd. NATTE WINTER SPEELDE W ERKERS PARTEN. Nadat de voorzitter, mr. dr. R. W. Graaf van Lynden, had opgemerkt, dat de verantwoordelijkheid voor het beleid van de technische dienst be rust bij de Herverkavelingscommis sie en het bureau van uitvoering, be handelde de ingenieur, ir. A. G. Wiersma, de diverse klachten. Hij wees er op, dat de herverkave lingswerkzaamheden niet alle tege lijk kunnen worden uitgevoerd en dat wel degelijk rekening wordt gehou den met particuliere belangen. Vrij wel dagelijks worden de leden der plaatselijke adviescommissies ge hoord. Ir. Wiersma zeide voorts, dat reeds in de dertiger jaren werd inge zien, dat de watergangen verbreed moesten worden. De ervaringen, in de afgelopen winter opgedaan, leren, dat de nieuwe waterlopen niet te groots zijn opgezet De eisen van de landbouw worden steeds hoger en men moet rekening houden met de toekomst In het algemeen krijgen de water lopen flauwere taluds dan vroeger het geval was. Geregeld uitgevoerde peilingen naar de juiste ontwate- ringsdiepten bepalen de diepte van de buizen ln de dammen dat zij wel eens verstopt raken, komt. omdat de grond ten gevolge van de inundatie thans gemakkelyker vloeit dan vroe ger. (Slot op pag. 2.) 's Nachts is hij per fiets naar Bus sum gekomen. Hij wist zich toegang tot de woning te verschaffen door verbreking van een ruitje, waarna hy een schoteltje heeft klaargemaakt met zoutzuur, vermengd met cyaan, zodat zich een zeer gevaarlijk gas ontwikkelde. De heer K. werd circa vier uur wakker doordat hjj gestom mel hoorde in de benedenkamer. Toen hij uit zijn bed gestapt was, zag hij een schoteltje staan, waaruit een blauwe damp sloeg. Op zijn onderzoe kingstocht vond hy beneden de vroe gere verloofde van zyn dochter in stervende toestand op de grond lig gen. De politie en een geneesheer, die onmiddellijk ter plaatse waren, stel den vast, dat de jongen, die een fles zoutzuur en een pakje cyaan bij zich had, het schoteltje voor het echtpaar had klaargemaakt, daarna plannen had om 'een tweede schoteltje op de slaapkamer van de drie dochters te plaatsen, doch dat hy voor hij zo ver was, zelf reeds veel giftige dam pen moet hebben ingeademd. Even nadat de jongeman in de benedenka mer gevonden werd, overleed deze. Pijnlijk en krenkend Ex-politieke gevangenen moeten „kosten" terugbetalen. Op het ogenblik krijgen verschei dene vrouwelijke ex-politieke gevan genen, die destijds na hun bevrijding uit het concentratiekamp Raven- brück naai' Zweden zyn getranspor teerd om wat bij te komen, van de dienst van sociale zaken in de plaats van hun inwoning een aanmaning om de tegenwaarde van 90 kronen 57,24 te betalenzynde het be drag, dat zy in Zweden hebben ont vangen en dat beschouwd wordt als een voorschot van Rijkswege. Hef hoofdbestuur van de vereni ging van ex-politieke gevangenen uit de bezettingsjaren heeft op grond hiervan een adres gestuurd naar de minister van binnenlandse zaken met het verzoek te willen bevorderen.dat aeze „pijnlijke en krenkende aanma ningen" onverwijld worden ingetrok ken. Amerikaans lijnvliegtuig in de lucht ontploft. Zaterdagavond is een Amerikaans verkeersvliegtuig van de dienst Cle veland-Chicago tijdens een storm in de omgeving van Fort Wayne (India na) in de lucht ontploft. Elf perso nen kwamen om het leven. Men vond de wrakstukken op drie km afstand van het vliegveld van Fort Wayne. Rovers gaven zich over. Van militaire zyde verneemt de correspondent van P.I. Aneta te Se- marang, dat dezer dagen in Bojolali 285 zwervende rovers zich hebben overgegeven aan de militaire com mandanten te Moesoek en Tjepogo. Aan wapens brachten zij met zich mede vyf sten-guns, een pistool-mi trailleur, twee pistolen en enige ka- rabynen. By deze bandieten bevonden zicht liefst 13 bende-leiders. TOENEMENDE BEWOLKING Geldig tot Maandagavond. Aanvankeiyk zonnig. In de loop van de dag echter, weer geleidelijk toenemende bewolking met voorna melijk in de namiddag enkele plaat selijke buien. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk uit de richtingen tus sen Oost en Noord. Dezelfde of iet» hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1