PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAHT Vrees voor Russische interventie als MacArthur meer vrijheid krijgt Het afvalwater-probleem van de vlasroterijen 0£ BILT Deze week Amerika zal ons land blijven helpen Nederlandse onderscheiding voor Eva Péron Bijna drie-kwart yóór prij sbeheersing GELEIDELIJK OPHEFFING VAN B0UWST0P TEGEN 1 JUNI VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 82 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeouwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred. G. BallinUJn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p. kw. fr. p. P- 4-80 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 April 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per "mm. Minimum p. advertentie t 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro n359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Ooatburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160, tel. 26. TOENEMENDE SPANNING OVER KOREA Onenigheid tussen Washington en Londen over te volgen koers „De Koreaanse oorlog heeft een punt bereikt, waarop hy algemeen moet worden of als een nachtkaars uitgaan". Aldus schetste Vrydag het Franse blad „Le Monde" de situatie, naar aanleiding van alarmerende berichten uit Washington. In sommige daarvan wordt gezegd, dat de Russen de Chi nese legerstaf 3000 vliegtuigen ter beschikking hebben gesteld voor een voorjaarsoffensief. Volgens een New Yorks blad zouden verder de Chinese troepen in Mandsjoerije zijn versterkt door Japanse troepen, die krijgsge vangenen zijn geweest in de Sowjet-Unie. Dat heeft de vraag doen rijzen of Rusland thans wil interveniëren in de Koreaanse oorlog. Op zjjn wekelijkse persconferentie zei president Truman, dat het oor logsgevaar thans even groot is als in de tjjd van de Berlijnse blokkade en de Chinese interventie in Korea. Op de vraag of MacArthur was gemach tigd Mandsjoeryse luchtbases te bom barderen, antwoordde Truman, dat dit een kwestie van militaire strate gie was. Twee leden van het Amerikaanse congres, de republikein Armstrong en de democraat Bryan Dorn, die een bezoek aan het Koreaanse front heb ben gebracht, gaven Vrijdag bij him terugkeer te Tokio een gemeenschap pelijke verklaring uit, waarin zij er op aandringen dat generaal MacAr thur „bevrijd zal worden van het reusachtige nadeel, dat het hem niet geoorloofd is zijn luchtmacht over de Mandsjoeryse grens te zenden". „Wij zien in dat dit een onverdra- geltjke toestand schept en wij kunnen niet begrijpen hoe de oorlog in Korea kan worden gewonnen, indien de ver bonden oorlogsvliegtuigen geen bom bardementen ten Noorden van de Ja- ioe mogen uitvoeren", aldus de beide Congresleden, die verder nog ver klaarden het Congres omstreeks mid den April „een opzienbarend verslag" te zullen voorleggen. ONENIGHEID. In Amerikaanse persberichten wordt melding gemaakt van grote onenig heid tussen de V.S. en Engeland over een voorgenomen verlclaring over de oorlogsdoeleinden en de vredesver- wachtingen ten aanzien van Korea. De verklaring zou door president Truman zijn uitgegeven. Thans was een spoedige rede van Dean Acheson, de minister, van Bui tenlandse Zaken, waarin deze de po litieke problemen en doeleinden in Korea zou uiteenzetten, waarschijn lijker. Engeland, aldus wordt gezegd, is President Truman heeft deze week medegedeeld, dat de Marshall-hulp ook na 1952 nog zal worden voortge zet. De Amerikanen zien blijkbaar in, dat een verarmd West-Europa geen kans ziet zich stevig te be wapenen, als de Amerikanen het niet in de een of andere vorm steu nen. Dus zeggen de Amerikanen, dat de kost terecht voor de baat uitgaat en zy verlenen de onontbeerlijke steun. Moge Nederland er zijn deel rykelyk van krijgen, zonder al te ri goureuze terugbetalingsbepalingen. Ons herstel zal er zich te sneller door voltrekken. Duitsland blyft een weinig prettige Oosterbuur. De invoerstop in Trizo- nia bedreigt Nederland met een ca tastrofe en de ministers van den Brink en Stikker zullen nu trachten de Duitsers wat milder te stemmen. De heer Stikker heeft al eerder met de Duitsers onderhandeld. Zijn optre den was toen niet bepaald succesvol. Het is daarom te hopen, dat er dit maal goede resultaten worden be reikt, want er staan tientallen milli- oenen op het spel enNederland heeft die niet te missen- Weigert Duitsland mede te wer ken, dan is er maar één middel, dat helpen kan; stopzetting van de import uit Duitsland naar Nederland. Dat treft de Duitsers in eigen beurs en daar zyn zij het kwetsbaarst. Manus Oly is gearresteerd en daar mede is een geruchtmakende verder felijke geschiedenis ten einde, die een ongezonde belangstelling trok van een sensatielievend publiek. Niet min der sensationeel is echter, dat de boetes, die door de rechterlijke macht plegen te worden opgelegd aan wets- overtredende Nederlanders, aanzien lijk verhoogd zullen worden. Wij vin den dit een gezond systeem om geld in de schatkist te laten vloeien en zouden geneigd zijn om Bravo! te roe pen, ware het niet, dat er voor aller lei prulvergrypjes boetes worden op gelegd, die waarlijk niet voor de poes zyn, Daarom zal het aanbeveling ver dienen, als onze rechterlijke colleges bij het opleggen van boetes toch wel degelijk rekening houden met de ernst van de vergrijpen en misschien zstfsmet de beurs van de slacht offers. Ten slotte trekt deze week de Zuid- Amerikaanse reis van Prins Bern- hard de aandacht. Evenals de eerste niaal bewijst Z.K.H. een uitstekend afgezant te zyn. Met stijgende be langstelling heeft het Nederlandse I j verloop van deze reis ge volgd en het hoopt er de goede vruchten weldra van te kunnen pluk- er«ycrs°kering. Kamerdebatten, internationale ontwikkeling vandaag woord- Er zijn geen verrassende wendingen en met deze week achter QPfLbeginnen we de nieuwe zonder zorg, met frisse moed. voorstander van een verzoek aan de Chinezen om deel te nemen aan vre desonderhandelingen. De V.S. zouden van mening zyn, dat reeds vele deu ren voor de Chinezen open staan en dat de landen der V.Nl niet verder zouden komen door „politieke zwak heid" te tonen. Een Labour-lid van het Britse La gerhuis heeft een motie ingediend, waarin wordt vastgesteld, dat het Huis niet langer meer vertrouwen heeft in het optreden van generaal MacArthur. Het is nog niet zeker of over deze motie gedebatteerd zal worden. Te New Delhi werd Vrydag verno men dat de regering van India uiting heeft gegeven aan haar „grote be zorgdheid" over de persberichten, volgens welke generaal MacArthur gemachtigd zou zijn de Chinese lucht bases in Mandsjoerije te doen bom barderen, Volgens de Indische autori teiten zou dit „automatisch" tot uit breiding van het conflict leiden. Aldus verzekert hoofd van de Marshall-missie Het hoofd van de Amerikaanse Marshall-missie in ons land, Claren ce Hunter, heeft medegedeeld, dat over de veranderingen in de Mars hall-hulp nog beraadslaagd wordt. Van Nederlandse ziide zijn reeds voor stellen gedaan en.deskundigen bestu deren de mogelijkheden. Er is thans een pauze in de Marshall-hulp als ge volg van de overschakeling naar her bewapening. Met nadruk verzekerde de heer Hunter, dat Amerika bereid is te blijven helpen. Hij uitte zijn be wondering voor de in Nederland be reikte vooruitgang, die iets groter is dan in andere kleine landen. Nederland moet de gelegenheid ge geven worden meer dollars te verdie nen. Dat kan wellicht door verkoop van een deel der oorlogsproductie. Doodvonv-. voor dader aanslag op Truman Oscar Collazo uit Porto Rico is Vry dag ter dood veroordeeld wegens moord op een bewaker van het Witte Huis by zijn poging in November een aanslag tc plegen op president Tru man. De terechtstelling zal geschieden door middel van de electrische stoel. Uitreiking door Prins Bernhard Prins Bernhard heeft Vrijdag Evita Peron begiftigd met het Grootkruis van de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt in een regeringsgebouw te Buenos Ayres in tegenwoordigheid van pre sident Peron en de leden van de re gering. Eva Peron was gekleed in een rood mantelpakje met grote hoed. De Prins hield in het Spaans een toespraak, waarin hij het werk prees, dat mevr. Peron heeft verricht in het belang van de Argentijnse bevolking en waarin hij verder gewaagde van de nauwe banden van vriendschap tussen Argentinië en Nederland. Na deze plechtigheid overhandigde president Peron aan Prins Bernhard de versierselen van groot-kruis van de Orde van Verdiensten. Tevens werd Prins Bernhard benoemd tot „Argentijns vlieger honoris causa". In een toespraak verklaarde presi dent Peron, dat de eenvoud van Prins Bernhard het hart van het Argentijn se volk veroverd heeft. „Journalisten liegen veel", zei Eva Prins Bernhard had Donder dag een drukke conversatie met Eva Peron, de echtgenote van president Peron. Mevr. Pe ron zei de Prins, dat zij het niet erg begrepen had op journalis ten. „Die liegen veel en stellen me vaak in een onjuist dag licht". De Prins antwoordde: „Ik kan dit met U eens zyn, ze kunnén wel eens lastig zijn. Myn opvatting over journalis ten is echter een andere dan de Uwe". Overigens hebben Vrydag in de Ver. Staten de gehele dag de vlaggen halfstok gewapperd van de krantengebouweh en studio's. Deze rouw was be doeld als protest tegen het ver bieden van een aantal onafhan kelijke bladen in Argentinië, o.a. het blad La Brensa. Tito ontslaat elf ministers Het Joegoslavische persbureau heeft Vrijdag het ontslag van elf ministers uit de federale regering van Joegosla vië bekend gemaakt. De ontslagen betreffen alleen de hoofden van economische ministeries en die van openbare nutsbedrijven. Men gelooft, dat zij deel uitmaken van een voorgenomen reorganisatie ten be hoeve van decentralisatie. Sommige ministeries worden samengevoegd. Westelijke waarnemers menen, dat geen politieke beweegredenen aan de wijzigingen ten grondslag liggen. Opinie onder Nederlandse volk Aan een groot aantal mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevol king en over het gehele land ver spreid, heeft het Nederlands Insti tuut voor de Publieke Opinie in de laatste helft van de maand Maart de vraag gesteld: „bent U er voor of er tegen, dat de prijsbeheersing weer wordt ingevoerd?" Dit zijn de resultaten: Vóór prys- beheersing 73 pet., tegen prijsbeheer sing 16 pet., geen oordeel 11 pet. Het Nipo heeft ook de vx-aag ge steld: voor welke artikelen voorstan ders prysbeheersing wensen. Ziehier de antwoorden: op levensmiddelen 29 pet., op alle artikelen, die men re gelmatig nodig heeft 27 pet., op tex tiel 23 pet., op alle prijzen 12 pet., op schoeisel 6 pet., op andere dingen 8 pet., geen antwoord 3 pet. Eerste tomaten aangevoerd Evenals vorig jaar, kwam ook nu weer de tuinder P. van der Knaap te Kwintsheul, met de eerste tomaten van dit seizoen op de veiling. Vorig jaar was het op 30 Maart en bedroeg de opbrengst f 1.20 per stuk, thans f 0.70. H.M. de Koningin heeft ten paleize Soestdijk de voorzitters van de Natio nale werkgeversorganisaties uit West-Europa en een aantal vooraanstaan de vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijfsleven ontvangen. ELM. Koningin Juliana temidden van haar gasten. PERSCONFERENTIE MINISTER IN 'T VELD Dit najaar mag aantal woningen in uitvoering de 40.000 niet overschrijden Op een persconferentie in Den Haag heeft minister In 't Veld meege deeld, dat gestreefd wordt naar geleideiyke opheffing van de bouwstop tegen 1 Juni. Na die datum kunnen geregeld wat meer goedkeuringen worden afgegeven. Het aantal in uitvoering zynde woningen mag dit najaar de 40.000 niet overschrijden. Het huidige niveau van 53.000 wonin gen moet zo snel mogelyk zakken. Voor bouwwerken, anders dan wo ningen, scholen en fabrieken zullen, zoals bekend, slechts in zeer urgente gevallen^ goedkeuringen worden ver leend. Het optrekken van hallen voor noodzakelyke industrieën zal natuur lijk voortgang moeten vinden- Ook de bouw van lagere- en nijverheidsscho len zal, in verband met de te ver wachten toeloop van leerlingen in 1952 en de dwingende noodzaak van vakopleidingen, voortgang moeten vinden. Op de thans bestaande lagere scholen is uitbreiding van het aantal leerlingen per klasse (tot 48) nog mogelijk. Na 1958 zal de stroom af nemen. Het gaat thans niet meer om de arbeiders of de materialen, doch om de beschikbare kapitalen. Inkrim ping van consumptie en investering met 1.5 milliard gulden zal ons land Egypte vraagt Britse tussenkomst «n Syrië Vrydag heeft Egypte, Engeland en de Vei*. Staten gevraagd tussenbeide te komen om de Israëlische „agressie' tegen Syrië tot staan te brengen. De Egyptische onderminister van Buitenlandse Zaken, Rahman deelde mee, dat Egypte en de Arabische Sta ten zich niet afzijdig kunnen houden bij „de voortdurende agressie aan de Syrische grens"; VLASINDUSTRIE BRENGT WELVAART Zeeuwsch-Vlaanderen wacht op een oplossing Stoker in een warmwaterroterij is een hondenbaan! Wie het niet gelooft moet gaan kyken in de warmwaterrotery te Eede, waar een der slagaders van de Zeeuwschvlaamse vlasindustrie klopt. Er branden twee ovens, die gestookt worden met vlasafval, het zogenaamde leem. Dat afval geeft weliswaar een enorme hitte, maar het gaat als lont door de schoorsteen heen. De stoker is dan ook onafgebroken bezig de beide vuurhaarden te voeden. Er is volop brandstof aanwezig, want de vlassers zijn blij op deze wijze van hun afval af te komen. De roteryen in Zeeuwsch-Vlaande ren werken op volle toeren. Te Eede begon de warmwaterroterij met tien putten. Thans zyn het er zestien en er wordt al weer gedacht aan uitbrei ding. De landerijen in de omgeving zijn bedekt met vlasruiters en hier en daar ligt het gerotene vlas gespreid om te drogen. Vele arbeiders zyn druk in de weer met spreiden, opra pen en in ruiters zetten, om, wan neer het vlas droog is, dit weer te vervoeren naar de turbines voor de verdere bewerking tot vlaslint. Ook in een andere vlasserij, de Coö peratieve Vlasserij van de kleine vlas sers, is grote bedrijvigheid. Zelfs heeft men 3 maanden achtereen met twee ploegen dag en nacht gewerkt en nog kan men de drukte geen baas. De kleine vlassers, waarvan er ver scheidene waren, die de oprichting van deze coöperatie maar matig ap precieerden en slechts schroomvallig enkele aandeeltjes namen. Hoe zijn zy in het ongelijk gesteld. Thans heb ben die pessimisten spijt als haren op hun hoofd, niet meer aandelen te be zitten. Bij deze coöperatie bestaan thans plannen om het bedryf uit te breiden met een warmwaterroterij van 6 put ten, te bouwen naast de vlasserij. Een groot voordeel daarvan zou zyn, dat de brandstof uit de vlassery vlak by de hand ligt en dat er dus geen vervoer nodig zou zijn van rotery naar de stookplaats by turbines. HET WATER. Het grootste struikelblok voor de roteryen vormt het waterprobleem. Een ï-otery heeft enorm veel water nodig. Aansluiting op de waterleiding is natuurlijk mogelyk, hoewel ook daaraan bezwaren zijn verbonden, o.a. wat betreft de kosten. Men heeft berekend, dat, by gebruik van lei dingwater, de kosten 20.per put zouden bedragen en dat is nogal kost baar. Men overweegt thans om water aan te boren en op te pompen. Het is natuurlijk de vraag of dit water ge schikt is en of het niet te veel chloor HET AFVALWATER. Een ernstiger probleem vormt het afvalwater. Men kan dit afvalwater via de sloten lozen naar ken, maar dit nu is verboden, omdat het afvalwater sterk verontreinigd is en een onaangename stank ver spreidt. De vis in de visrijke kreken zou sterven. Zelfs wanneer het water een zuiveringsinstallatie passeert, blyft het dodelyk voor de vissen. Riet- groei in sloten en la-eken zou ook door dat water onmogelyk worden. VLOEIWEIDE Het afvalwater van de warmwater roterij te Eede loopt thans op een vloeiweide, waaromheen een dijkje is aangelegd, zodat het water niet in de sloten kan stromen. Dat is slechts een voorlopige oplossing. De grond kan immers op den duur het water niet meer opnemen. Daar komt by, dat er op het weiland, een sliblaag ontstaat, die geleidelyk ondoordring baar wordt. In vlasserskringen vraagt men zich af hoe dit afvalwa terprobleem definitief kan worden opgelost. De vlasindustrie is niet alleen van belang voor Eede, maar voor geheel Zeeuwsch Vlaanderen. Thans wordt in deze éne warmwaterroterij onge veer 3 millioen k.g. vlas verwerkt. NEDERLANDSE ARBEIDERS. Werd er vroeger in de vlasindustrie grotendeels met Belgische arbeiders gewerkt, thans zijn het practisch al lemaal Nederlandse arbeiders. Er wordt thans in de vlassery geld verdiend. Men wil dat geld produc tief maken door uitbreiding van de bedryven, opdat er nog meer vlas ver werkt kan worden. Dit geldt zowel voor de grote als de kleine vlassers, getuige ae plannen tot bouw van 'n tweede warmwaterrotery. Maar eerst zal het afval-waterpro de kre- bleem opgelost moeten zijn, misschien binnen enkele jaren in economisch evenwicht kunnen bren gen. 40.000 WONINGEN Ten aanzien van de inkrimping van de bouwnyverheid zeide minister In 't Veld, dat op de eerst beschik bare 1700 millioen van het investe ringsprogramma 300 millioen bezui nigd moet worden. Hierbij is de wo ningbouw zoveel mogelyk ontzien, hoewel de teruggang van 50.000 tot 40.000 woningen in uitvoering per jaar toch nog een aanzienlijke ader lating is- Het ligt wel in de bedoeling zo mogelijk, dit aantal in 1952 weer tot 45.000 op te voeren. Ten aanzien van de bouwkosten merkte de minister op, dat deze in theorie door styging van lonen en materiaalpryzen sinds Maart 1950 met ongeveer 20% zyn gestegen. De cyfers van aanbestedingen tonen percentages van 12 tot 14 aan. By het zeer geleidelyk opheffen van de bouwstop voor woningen tot de gemelde omvang zullen gemeen ten, die zich tot het opnemen van gerepatrieerden bereid verklaarden en daartoe extra bouwvolume ont vingen enige voorrang krygen. Dit betreft 2500 tot 3000 woningen. Eveneens zal rekening worden ge houden met woningbouw in verband met nieuwe industrievestiging en voorts zal in een aantal incidentele gevallen, die min of meer „onder de wielen zijn geraakt", raad worden ge schaft. Naar schatting zal de vrye sector ongeveer 8000 en de herbouw sector ongeveer 5000 woningen kun nen omvatten. Premies en Ryksby- dragen zullen worden verhoogd noch verlaagd. Boerderyenbouw en her bouw wegens verwoesting alsook boerderyenbouw in de Noord Oost- Polder zal voortgang vinden. OPENBARE WERKEN Openbare werken zullen tot het uiterste worden ingeperkt, doch zeer urgente werken als riool- en straat- aanleg zullen moeten geschieden. De bouwbedrijvigheid in de militaire sector is onder de huidige omstandig heden sterker geworden. Tot 2000 gulden is het doen van onderhoudswerken vry. De onder houdsplicht voor eigenaren blijft be staan. Van huurverhoging kan op dit tydstip geen sprake zyn, omdat dan loonsverhoging zou moeten volgen. Huurverhoging kan eerst bij verla ging van de kosten van levensonder houd worden overwogen. Voor onderhoudswerk zal dus in derdaad weinig geld beschikbaar zijn. KORTE PREDICATIE Thomas was niet met hem, toen Jezus daar kwam. Jon. 20 24. Op de avond van de eerste Paasdag zyn de discipelen ergens in Jeruzalem bijeengekomen, om samen te spreken over de dingen, die zijn. voorgevallen. De boodschap van Maria Magdalena en de andere vrouwen dat Jezus niet dood is, maar leeft, dat zij hem zelf gezien hebben, houdt hen bezig. En dan, als zij bijeen zijn, verschijnt Je zus zelf in hun midden: „Vrede zij u- lieden." Het zingt en jubelt in de harten van de discipelen: „Onze Heer is niet dood. Onze Heer leeft." De discipelen, zo staat er in Johannes 20, waren ver blijd als zij de Heer zagen. Hoe kan het ook anders. Zij dachten dat Jezus dood was. Maar Jezus leeft. Grote blijdschap vervult hun harten. Maar die grote blijdschap is niet voor Thomas. Hij is niet aanwezig. Natuurlijk hebben de anderen hem gevraagd de avond met hen door te brengen. Wat zij van de vrouwen ge hoord hebben, is toch belangrijk ge noeg om er samen eens over te pra len. Maar Thomas wilde niet. Hij houdt 2ich afzijdig. Dat is een kwaad ding, wat Thomas deed. Op deze manier ontliep hij Christus en de vrede die Hij brengt Het is een kwaad ding zich af te scheiden van de gemeente. Daarmee verliest men de gemeenschap met Christus. Eerst als Thomas zich na acht da gen weer bij anderen, bij de gemeente gevoegd heeft, vindt hij Christus. Daar hoort hij ook dat het getuigenis van mensen omtrent de Opgestane, Gods weg is om tot geloof te komen. Wilt gij Jezus vinden en zo grote blijdschap ontvangen? Wilt ge vrede ontvangen? Voeg u dan b{) de ge meente. Immers, daar woont de Heer en daar wil Hij, dat wij Hem vinden. Wissekerke. H. L. BOONSTRA. Het Radioprogramma werd weer in beslag genomen Vrijdagavond is te Amsterdam we derom beslag gelegd op „Het Radio programma". Slechts een deel van de oplage van het vierde nummer was verzonden en men was nog bezig het losse vel met de Nederlandse pro gramma's te vouwen in de bladen zelf. toen een deurwaarder en enige ambtenaren zich ten kantore vervoeg den. Hot news? Ontbinding van de Europese Betallngsunie? Vrijdag is in Parys de raad van mi nisters van de O.E.E.S., de organisa tie voor Europees Economische Sa menwerking, byeengekomen. Naar Reuter verneemt zal een even tuele ontbinding van de Europese Be talingsunie ter sprake komen, nu de kleine landen zo sterk getroffen zijn door het invoerverbod van West- Duitsland. Duitse rederijen bestellen nieuwe schepen Onmiddellijk na de opheffing van de beperkingen op de Duitse scheeps bouw hebben de HamburgAmerika Linie (Hapag) en de Norddeutsche Lloyd elk zeven snelle vrachtschepen van in totaal 128.000 ton besteld bij de Duitse werven. De schepen zullen een snelheid hebben van 16 mijlen. De maatschappijen laten elk vier tubine- vrachtschepen van 10.000 ton en drie motor-vrachtschepen van 3000 ton bouwen. „Hier is de nieuwsdienst" zo klonk het o.a. Donderdag in een huiskamer te Megen (N. Br.), toen de familie de radio had aangezet voor de dagelijkse nieuwsberichten. Maar nauwelijks had de omroeper geannonceerd of het daarop volgende nieuws werd geac compagneerd door vreemdsoortige verschijnselen. Het leek of de radio onder stoom stond, want een grote rookwolk drong er uit. De kinderen hadden schik in het geval, maar va der en moeder namen de zaak serieu zer op. „gauw ermee naar buiten" (ze hadden bijna de brandweer al opge beld). Emmers water werden over het toestel uitgestort De radiobrand was ontstaan door een nest jonge muizen. Tijdens het nieuws waren ze alle ge sneuveld. Hot news? Door dolle hond gebeten Begin dezer week werden de dames G. en S. in haar woning te Putten ge beten door een zwervende hond. Ver moedelijk heeft men hier te doen met een dolle hond. Het dier werd door de Rykspolitie in quarantaine ge steld. Over enige dagen zal moeten blyken of de hond inderdaad dol is. LATER OPKLARINGEN Geldig tot Zaterdagavond. Aanvankelijk veel bewolking en in de ochtend nevelig weer. Later op de meeste plaatsen enige buien en in de namiddag enkele verspreide opkla ringen. Matige tot krachtige Zuid- westelyke tot Westelijke wind. Iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1