PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mao drijft de spot met MacArthurs vredesaanbod „Nieuw Walcheren" verrichtte ook in 1950 belangrijk werk 0£ BILT Kantlijn FEL PROTEST VAN DE BRITSE COMMANDANT TE BERLIJN Pantserwagens m straten van Manilla. De „Van Oldenbarnevelt" had brand aan boord. SCHADE-UITKERINGEN BLIJVEN VEEL TE LANG UIT over de loonpolitiek. VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 75 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntyn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 30 Maart 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 Ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» van 1—5 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen <b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tcL 2475 (b.g.g. 2228»; Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen Brouwerijstr. 2; Zlerikzee: N.-Bogards^CieO^teLjS. ONDERHANDELINGEN AFGEWEZEN. Nieuw offensief van V .N.-troepen ten Oosten van Seoel Volgens berichten uit Formosa zou Mao tse Toeng het voorstel van de Commissie van Goede Diensten om te onderhandelen over een vredesrege ling In de Koreaanse oorlog hebben afgewezen. Hij zou ook de spot hebben gedreven met het vredesaanbod van MacArthur. Voor radio-Peking zou Mao verklaard hebben, dat de oorlog niet alleen In Korea zal worden voort gezet, maar zelfs na de bevrijding van dit land* Terwijl enerzijds communistische Versterkingen naar het front in Korea worden gezonden voor een mogelijk voorjaars tegenoffensief, hebben an derzijds de troepen der V.N. het ini tiatief hervat en zyn ten Oosten van Seoel een tegenoffensief in de rich ting van de 38ste breedtegraad be gonnen, zo meldt Reuter De V.N.- troepen ondervonden weinig tegen stand en maakten snelle terreinwinst. De pas aangevoerde compagnieën werden gedwongen tol de terugtocht. De frontlijn der Verbondenen bevindt zich thans op een afstand van onge veer acht kilometer van de 38ste breedtegraad. Aan het Oostelijk deel van het Centrale front stuitten patrouilles Wat te verwachten was ge schiedt! De communistische Eenheids Vak Centrale poogt munt te slaan uit de noodzaak der versobering. Zij wekt op tot staking, zjj zaait onrust. Niets zal haar brood heren in Moskou liever zijn, dan een verstoord productieproces in Neder land. Dus loopt de E.V.C. te wapen en tracht de sociale vrede te versto ren. Ondanks het feit, dat de regerin gen der naoorlogse jaren al het mo gelijke hebben gedaan om te verdoe zelen, dat onze nationale welstand snel dalende was, heeft ons volk die snelle daling aan den lijve gevoeld. Desondanks werd er niet gestaakt. Ons volk gaf blijk van een voorbeel dige discipline. Men kan daarvoor onze arbeiders niet dankbaar genoeg zijn. Zij waren een voorbeeld voor ge heel West-Europa. De E.V.C. tracht thans aan deze toestand een einde te maken. Zij wil Stakingen, allereerst in de bouwvak ken. Zij wenst de verstoring van het productieproces. Er is echter weinig inspanning no dig om te begrijpen, dat juist in deze uren van nationale nood een onge stoord productieproces meer dan ooit noodzakelijk is. Als onze productie niet opgevoerd wordt, komt Neder land volkomen aan de grond te zit ten, zal er van een handhaven van het welvaartspeil, waarmede wij na de versobering genoegen zullen moe ten nemen, geen sprake kunnen zijn. Ieder weldenkend mens zal reeds thans beseffen, hoe moeilijk de gezin nen met de laagste inkomens er voor staan. Zij moeten versoberen, maar waarop? De lasten moeten voor deze bevolkingsgroep zo laag mogelijk blijven. Ook dat zal alleen gaan met een ongestoord productieproces, met een gehandhaafde arbeidsvrede. De E.V.C. weet dat natuurlijk. En wel zéér goed. Maar wat deert haar het welzijn van ons volk? Hoe groter de armoe de, hoe meer zielen voor Moskou. Daarop speculeert zij. Laat ons volk zich dat voor ogen houden. Omstellen van een zorgeloos leven op soberheid is moeilijk. Maar helaas noodzakelijk. Laat men niet, luiste rend naar het zoet gefluit van voge laar Stalln, de soberheid tot ellende maken. Evenals Zeeland en Den Haag is ook Rotterdam een stad, waar gebouwd moet worden en waar velen bouwen wilden. In korte tijd zijn te Rotterdam ech ter niet minder dan 140 reserverin gen voor bouwgrond ingetrokken, zo weet de „Volkskrant" te berichten. Vele adspirantbouwers hebben zich teruggetrokken en de plannen zijn opgeborgen in de kast van de archi- Wij hebben hier met één der ern stigste symptomen van 's lands ar moede te doen. Er wordt op het ogen blik nog hard gebouwd in de Rotter damse binnenstad, maar de bouwkos ten zijn in enkele maanden tijds met twintig percent gestegen en zelfs de grote beleggingsmaatschappijen dur ven op het ogenblik niet aan de fi nanciering van grote projecten te be ginnen. De grootste onzekerheid in iedere bouwbegroting is de zg.n. kernfinanciering, de Rijksbijdrage in het kader van de wet op de materiële oorlogsschade. Nog steeds zijn daar over geen definitieve richtlijnen be kend en eventuele ontwerpen, die in studie zijn, worden nu weer door de nieuwe financiële moeilijkheden van het Rijk en de noodzakelijke beper king der Investeringen doorkruist. Vele grote openbare werken wor den op de lange baan geschoven. Op de dienst Stadsontwikkeling liggen nog ruim 350 uitgewerkte plannen gereed; voor het opstellen en uitwer ken van deze plannen werd een half jaar geleden extra personeel aange steld. Nu zijn vele plannen in duigen gevallen. Het is een triest beeld, dat achter de bouwnijverheid van dit ogenblik opdoemt. Het is een beeld, dat op vele terreinen van het leven in de toe komst zichbaar zal worden* der V.N. voor het eerst sinds 14 da gen op machinegeweervuur en moes ten zich terugtrekken. Volgens een Reuterbericht uit Washington, zijn de Amerikaanse verliezen in Korea gestegen tot 57.120 een vermeerdering van 1306 sinds de vorige week. Mevrouw Eleanor Roosevelt heeft voor de radio als haar mening te kennen gegeven, dat de Verbonden troepen de 38ste breedtegraad nooit hadden moeten overschrijden. Ook zei ze dat ze elke dag pijnlijk werd getroffen door de wijze waarop in Amerikaanse legerberichten de na druk wordt gelegd op het aantal Chinezen, dat is gedood. VERKLARING VAN TRUMAN. President Truman heeft op zijn wekelijkse persconferentie de juist heid bevestigd van de door Marshall afgelegde verklaring, dat een beslis sing inzake een algemene overschrij ding van de 38ste breedtegraad door de troepen der V.N. een politieke aangelegenheid zou zijn. Een journalist vroeg of er veran dering was gekomen in het stand punt der Amerikaanse regering, dat inhield dat de resolutie der Ver. Na ties, waarin ls vastgesteld dat geheel Korea zal worden verenigd en be vrijd, zou worden gesteund. Truman ontkende dit, doch voegde hier na drukkelijk aan toe, dat zyn uitlating niet moest worden opgevat als een aanwijzing dat de verbondenen mo gelijk tot de Mandsjoerijse grens zul len oprukken. Dit vraagstuk heeft geen betrekking op de militaire operaties te velde, aldus Truman. Generaal Mac Arthur heeft de be- voegheid de 38ste breedtegraad te doen overschrijden, indien hij dit uit tactisch oogpunt noodzakelijk acht. UITBREIDING STAKING IN PERZISCHE OLIE BEDRIJVEN. Welgestelde Perzen verlaten het land. Als gevolg van het in staking gaan van arbeiders der voor de Perzische oliebedrijven werkende vervoersbe drijven, is het aantal tot werkloosheid gedwongen werknemers in deze in dustrie tot 10.000 gestegen. De sta kende arbeiders eisen loonverhoging. De autoriteiten in Zuid-Perzië zijn er zeker van dat de stakingen zijn uitgelokt en worden bevorderd door de communistische toedeh-partij. Volgens de jongste berichten is de toestand rustig. In de laatste 48 uur is te Bagdad, de hoofdstad van Irak, een stroom van auto's uit Perzië aangekomen met, naar het schijnt, welgestelde Perzische onderdanen en hun gezin- nene. Men verwacht dat de uittocht uit Pprzië zich ook zal uitbreiden tot de midden-klassen. De Belgische defensiebegroting over 1951 beloopt ongeveer 12.3 mil liard franc. HET INCIDENT OP POTSDAMMER PLATZ. Bestraffing van schuldigen geëist. De Britse commandant In Beriyn, generaal-majoor G. K. Bourne, heeft Donderdag een fel protest gezonden naar de Russische autoriteiten naar aanleiding van het incident op de Potsdammer Platz, waar Woensdag de politie van Oost-Berlijn het vuur opende op vier Amerikaanse legerauto bussen. Het Britse protest eindigde met de woorden: „Ik eis, dat de schuldigen ter verantwoording geroepen en ge straft worden, en ik sta er op, dat u duidelijke orders geeft aan de politie van de Oostelijke sector, die onder uw controle staat, om te verzekeren, dat dergelijke incidenten niet meer kunnen voorvallen". Het officiële Oostduitse persbureau „A.D.N." heeft Donderdagavond de volgende verklaring gepubliceerd: „In verband met het uitdagende optreden van Amerikaanse militairen in de democratische sector van Ber iyn heeft de vertegenwoordiger van de Sowjet-contrólécommissie voor Duitsland Donderdag een schrijven gezonden aan de bevelhebber van de Amerikaanse sector, generaal-majoor Mathewson. Hierin wordt gewezen op het feit dat op 28 Maart een groep uit de Westelijke sectoren van Berlijn komende Amerikaanse mili tairen. die zich in vier autobussen bevonden, steun verleende aan een aantal woestelingen, die poogden wanordelijkheden te verwekken op de Potsdammer Platz. De bussen met Amerikaanse militairen reden twee Westeuropese luchtmacht gaat oefenen. Over twee of drie maanden zullen vliegtuigen van de luchtmacht van België, Engeland. Denemarken, Frank rijk, Nederland, de Ver. Staten en mo gelijk ook Noorwegen grootscheepse oefeningen houden om de verdediging van West-Europa te beproeven. Het is waarschijnlijk, dat Eisenho wers plaatsvervanger voor de lucht macht, sir Hugh Sauders, de leiding van de oefeningen zal hebben. De luchtmacht van de Ver. Staten in En geland zal zware bommenwerpers ter beschikking stellen, die zullen trach ten het scherm van Europese straal- jachtvliegtuigen te doorbreken. Alarmtoestand voor het leger afgekondigd. In Manilla is Donderdag voor 24 uur de alarmtoestand voor het leger afgekondigd ter gelegenheid van het feit, dat negen jaar geleden de op roerige beweging der Huks begon De veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad zijn verscherpt. Tweedui zend politieagenten, versterkt door gevechtseenheden. verzekerden de rust in Manilla. Pantserwagens pa trouilleerden de gehele nacht door de stad, waarvan de toegangswegen waren afgezet. Vier Huks werden gedood, en elf gevangen genomen tijdens nachtelij ke botsingen. Voorts kwamen een soldaat en een burger om het leven. leden der Oostduitse volkspolitie aan, die ernstig werden gewond. De ver antwoordelijken voor deze misdaad vluchtten naar de Westelijke sectoren van Berlijn. De vertegenwoordiger van de Rus sische contróle-commissie heeft de commandant van de Amerikaanse sector van Berlijn verzocht maatre gelen te nemen om overeenkomstige daden van Amerikaanse militairen te voorkomen" Een Amerikaanse woordvoerder, wien verzocht werd commentaar op de Sowjet-verklaring te geven, zeide: „De beschuldigingen zijn van a tot z onwaar. Zij zijn fantastisch". Op het kerkhof „Friental" bjj Luzern is het stoffelyk overschot van de Nederlandse dirigent prof. dr. Willem Mengelberg ter aarde besteld. Na de rouwdienst in de „Hofkirche" wordt het stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats gebracht. Weense poütle staakte een uur. Bij de Weense politie is een waar schuwingsstaking van een uur gehou den uit protest tegen het ontslag van 267 man politiepersoneel in twee districten van de Sowjet-Russlsche sector van de stad. Afgevaardigden van de vakorganisaties hebben bij de chef van de politie onmiddellijke her indienstneming van de ontslagenen geëist. In bepaalde fabrieken zouden soli- dariteitsstakingen zijn uitgebroken. Engeland wil verdeling van Ierland niet beëindigen. In Britse regeringskringen wordt de juistheid ontkend van berichten, vol gens welke Engeland zou overwe gen Ierland te verenigen en de nieu we staat op te nemen in het Britse gemenebest en voor te dragen als lid van het Noordatlantische verdrag. Geen verhoging van belasting voor vrachtauto's In verband met het voornemen van de regering om de motorrijtui genbelasting voor automobielen te verhogen, heeft de N. O. B. weg transport, zich tot de minister van financiën gewend en daarby de ver wachting uitgesproken, dat voor be- drijfsautomobielen de motorrijtuigen belasting niet zal worden verhoogd. 12.000 man voor eerste oefening onder de wapenen. OPKOMST LICHTING 1951 1 Op 3, 4 en 5 April a.s. zullen ruim 12.000 dienstplichtigen van de Ko ninklijke Landmacht, die zijn inge deeld bij de voorjaarsploeg van de lichting 1951. in verschillende gar nizoenen voor eerste oefening: onder de wapenen komen. Terug naar IJmuiden. De „Johan van Oldenbarnevelt" die Donderdag met emigranten aan boord uit IJmuiden is vertrokken, keert naar deze haven terug, omdat in de machinekamer een niet ernsti ge brand is uitgebroken. De brand is inmiddels geblust en niemand heeft enig letsel opgelopen. Het schip wordt hedenmiddag om 12 uur in IJmuiden verwacht. Bemanning en passagiers blijven aan boord. „Thunderjet" raasde boven ons land. EERSTE STRAALJAGER VAN DIT TYPE VOOR LUCHTMACHT NEDERLAND. De eerste „Thunderjef'-straaljager van de in totaal ongeveer 100 door de V. S. aan Nederland ter beschikking gestelde vliegtuigen van dit type, is onlangs in ons land aangekomen. De straaljager is in ons land gemonteerd en heeft Donderdag, bestuurd door een Amerikaanse invlieger, boven ons land proef gevlogen. Deze straaljager is vooruit gestuurd om het technisch personeel van de luchtmacht Neder land met dit voor ons land nieuwe toestel vertrouwd te maken. Neder landse vliegers, die na de Amerikaan se vlieger, met het toestel vlogen, toonden zich zeer tevreden over de eigenschappen van de straaljager. WORDT DE WET LOYAAL UITGEVOERD Kamerleden teleurgesteld over uitvoering van de wet op de materiële oorlogsschade. De Tweede Kamer is Donderdagavond begonnen met de behandeling van de begroting van financiën en daarby kwam natuuriyk ook de Wet op de materiële oorlogsschade weer eens ter sprake. Verschillende Kamerleden wezen er op, dat de toepassing van de wet nog al wat teleurstelling heeft gewekt, vooral omdat het zo lang duurt voor een gedupeerde geld in handen krygt. De heer ten Hagen (Arb.) weet dit voor een deel aan het streven naar perfectionisme. Gewenst ware een stelsel van afhandeling naar draag kracht. Uitvoerig besprak dit Ka merlid de kwestie van de vaststelling der aanvullende bedragen wegens schade aan bedryfsuitrusting, daarby verklarend, dat hy zich net recht voorbehoudt hierop terug te komen zodra de uitvoeringsbeschikking voor de toepassing van art. 8 der Wet ver schenen is. De heer de Haas (K.V.P.) betoog de, dat er tal van klachten zijn over de uitvoering van haast alle afdelin- De Tweede Kamer heeft de heer Nederhorst (Arb.) verlof gegeven tot het richten van vragen aan de rege ring omtrent de economische gevol gen van haar loonpolitiek. Deze in terpellatie zal gehouden worden op a.s. Dinsdagmiddag. De voorzitter deelde mede, dat het in zijn voornemen ligt de gehele mid dag- en avondvergadering van Dins dag voor deze interpellatie te reser veren. RUIM HONDERDDUIZEND PLANTEN Grote projecten zijn onderhanden of wachten op afwerking In het afgelopen jaar trad wel duideiyk aan het licht, dat het werk van het bestuur der Stichting Nieuw Walcheren een aflopend karakter draagt en dat de activiteit zich van het bestuur steeds meer verplaatst naar het Landschapsarchitctonlsch Bureau. Dit bureau heeft onder de voortreffeiy- ke en onmisbare leiding van de heer C. P. Broerse, ook in 1950 weer zeer belangrijk, vruchtbaar werk verricht. Omvangryke projecten zyn onder handen of wachten op afwerking. Het bovenstaande werd meegedeeld in het jaarverslag, dat de secretaris der Stichting, de heer G. Ballintyn, in de gisteravond in Hotel De Nieu we Doelen te Middelburg gehouden jaarvergadering uitbracht. De meeste bestuursvergaderingen in 1950 waren gewyd aan het treffen van een regeling met het Belgische Hostecomité over de besteding der door dit comité toegezegde gelden en aan de voorbereiding der stichting van het Jeugdcentrum Nieuw Wal cheren te Domburg. Met grote vol doening wordt geconstateerd, dat de Belgen volledig instemden met de besteding der gelden voor de herbe planting van het toekomstig recrea tiecentrum Toorenvliedt te Middel burg. Op 4 November 1950 kon een begin worden gemaakt met de be planting in tegenwoordigheid van oud-minister Hoste en madame d'Hemptinne. Het werd een glorie dag, niet alleen voor Middelburg, maar ook voor Vlissingen, waar de andere door de Belgen ten behoeve van Walcheren's herbeplanting bijeen gebrachte gelden geïnvesteerd wer den in de restauratie van het voor malige Nollebos en waar eveneens op - 4 November met de inplant van dit bos werd begonnen. HET JEUGDCENTRUM. Helaas kon niet met dezelfde vol doening over het Jeugdcentrum wor den gesproken. De samenwerking met ae Ned. Jeugdherberg Centrale voltrok zich moeilijk, telkens deden zich nieuwe bezwaren voor en zo moest de officiële opening, die aan vankelijk was geprojecteerd op Pink steren 1949, en daarna vastgesteld op midden 1950, niet doorgaan. Ge lukkig konden in de laatste maanden van het jaar spijkers met koppen worden geslagen. Het verenigingsjaar sloot af met een zwaar verlies voor de Stichting. Op 6 December overleed nl./de heer G. Sissingh te Vlissingen, aan wiens onvermoeide werken het zonder tvdi- fel goeddeels te danken is, dat de stichting van een Jeugdcentrum op Walcheren zo vaste vormen kon aan nemen. LANDSCHAPS ARCHITEC TONISCH BUREAU. Uit het rapport van de heer C. P. Broerse over 1950 bljjkt, dat over het jaar 1949—1930 in totaal 100.987 planten in de verschillende plannen werden verwerkt, waarvan 98.922 be kostigd werden door de Stichting, 1532 door overheidssubsidies en 533 door particulieren. Van 1946 af Lm. het plantseizoen 19491950 werden in totaal 763.091 planten verwerkt, waarvan 479.709 voor rekening van de Stichting, 220.683 bekostigd door de overheidssubsidie en 62.700 be taald door de opdrachtgevers zelf. Deze getallen illustreren wel duide- lyk de omvangryke arbeid van het Landschapsarchitectonisch Bureau Uit de cyfers over het laatste jaar blijkt, dat het koortsachtige tempo, waarin aanvankelyk moest worden gewerkt om aan de aanvragen en op drachten te voldoen, door een rusti ger tyd van voorbereiding werd ge volgd. In totaal werden ruim 50 plan nen gemaakt, waarvan er 48 zijn of woiden uitgevoerd. De plannen tot uitbreiding van de algemene begraaf plaats te Middelburg en voor het padvindersterrein by Domburg ko men waarschijnlyk niet tot uitvoe ring. Voor het werk, dat door het Bu reau gedurende het verslagjaar werd verricht, biedt het gegeven planten- totaal geen norm, omdat werken, die reeds in vorige jaren werden ontwor pen, nog in uitvoering zyn en als zo danig toezicht behoeven. MEDEWERKING GEMEENTEBESTUREN. De heer Broerse maakt voorts in zijn rapport met dankbaarheid ge wag van de medewerking der ge meentebesturen, die zich bewust zyn van het feit, dat by de problemen, welke een gemeentebestuur op Wal cheren op zijn weg vindt, ook dat van de groenvoorziening behoort. Voor de oorlog werd daaraan nauwelijks aan dacht geschonken, omdat de streek gen van de wet. Daar men zo lang moet wachten op de vaststelling van de aanvullende bydrage, wordt het noodzakelyk, dat rekening gehouden wordt met de prijsstijgingen. Spr. vroeg voorts of ae minister de moge- lykheid wil onderzoeken, dat de eer ste en tweede uitkering dit jaar ge schiedt, in 1952 de derde en in 1954 ue Siotuitkering. Spr. vroeg zich af of er thans wel kan worden gesproken van een loyale uitvoering aer wet. De heer v. d. Heuvel (A.R.) be pleitte de wenselijkheid van vluggere uitvoering en Vroeg of de uitvoe ringsvoorschriften nu niet spoedig kunnen verschijnen. In deze vergadering kwam de mi nister nog niet voor zijn antwoordre- de aan het woord. (Voor de rest van de debatten van Donderdag verwyzen wy naar pag. 5). Jhr. mr. H. F. C. L. van Vredenburch ernstig gewond. De Nederlandse administrateur van de Internationale zóne van Tanger, jhr. mr. H. F. L. C. van Vredenburch, is by een bezoek aan een scheepstim merwerf ernstig gewond. Door een val van geringe hoogte liep hy een sche- delbasisfractuur op. De ai"tsen ver klaren pas over enkele dagen een auidelyk beeld te kunnen geven van zyn toestand. Narcissen wachten op zon. De voortdurende koude heeft het uitkomen van de bolgewassen in de bloembollenstreek sterk vertraagd. De vroege narcissen wachten op eer. 6aar dagen zon en slechts op enkele eschutte plekjes komen zy al te voorschijn. De vele velden crocussen zullen by koud weer nog wel enkele dagen goed blijven. in dit opzicht immers bevoorrecht was boven vele andere gebieden. Het Bureau van de Stichting geeft voorts adviezen over het onderhoud van de beplante objecten. Deze advie zen zullen ook wanneer het Bureau is opgeheven, nog een aantal jaren moeten worden gegeven. Voor zover de gemeenten niet over oen terzake deskundige beschikken, kan hierin wellicht door samenwerking een op lossing worden gevonden. Nu reeas woidt ook door sommige kleinere ge meenten een bedrag op de begroting geplaatst voor dit jaarlykse onder houd. Het Bureau verrichtte tevens werk zaamheden van andere aard, zoals het reviseren van een oude, bestaan de begraafplaats en het ontwerpen van een nieuw, aansluitend gedeelte, het rapporteren over de toestand van een duingebied, dat op enigszins ge welddadige wyze met de geneugten van sportbeoefenaars en -liefhebbers in aanraking was geweest en het op maken van een bestek voor het uit besteden van plantsoenonderhoud in een nieuwe woonwyk. PLAATSELIJK OPKI ARINGEN. Geldig tot Vrydagavond: Wisselende bewolking met flinke opklaringen en in het Zuiden van het land tydeiyk enige regen. Zwak ke tot matige wind tussen Oost en Noord. Iets minder koud dan giste ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1