PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT West-Duitsland krijgt een eigen ministerie van Buitenlandse Zaken 1 L t Dreischor heeft een honderdjarige D£ BILT Kantlijn Waarschijnlijk Nederlandse troepen naar Duitsland. Geen meerderheid voor MoOet Vandaag 1 f~r" \i CHINEZEN BEREIDEN IN KOREA TEGENOFFENSIEF VOOR WOORDENSTRIJD ONTBRAND OVER INGEDIENDE AGENDA'S Vandaag beslissing van de fractieleiders. Vier Indonesische scHeoelmgen omgekomen VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 56 Dagbiao uitgave van ae firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van tie Veiae en F B. den Boe: AdJ W de Pagter Hoofdred G Balllntun PI ver*.: w Leertouwei en H A Bosstiardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, t 4.55 p kw Ir p. p 4.80 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 7 Maart '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels i 1.- Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelbutf. Bur Vlissingen Walstr 38—60. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160). M'burg. Lonaense Kaal 29, tel. 2077 en 2924: Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102: Terneuzen; BrouwertJstr. 2; Zierikzee N. Bogardstr C 160. tel 28. WEER MEER ZELFSTANDIGHEID. Bezettingsstatuut werd gewijzigd De geallieerde Hoge Commissie in West-Duitsland heeft Dinsdag de re. gering in Bonn weer nieuwe bevoegdheden verleend en daarmee de Bonds republiek groter zelfstandigheid. De Westduitse regering krijgt het recht een eigen ministerie van Buiten landse Zaken in te stellen, diplomatieke betrekkingen aan te knopen met andere landen en daarheen diplomatieke missies te zenden, met uitzonde ring van de communistische landen. In Pargs, Londen en Washington mogen „officiële agenten" worden be noemd, geen gezanten. Do Hoge Commissie zal verder afstand doen van het recht op controle op interne Duitse kwesties. De Dinsdag afgekondigde wijzigin gen van het voor Westduitsland gel dende bezettingsstatuut worden door de Hoge Commissie gekenschetst als „een belangrijke stap in de ontwikke ling van normale verhoudingen" tus sen Duitsland en zijn bezetters. Of schoon de herziening naar Duits in zicht bij de ontwikkeling ten achter blijft, wil men in regeringskringen de betekenis er van toch niet onder schatten. Kanselier Adenauer liet meedelen dat hij „zeer voldaan" is over de wijzigingen van het nu twee jaren oude statuut, dat practisch se dert zijn proclamatie een steen des aanstoots voor de Duitsers en een propaganda-object voor de commu nisten is geweest. Geheel tevreden is men nog niet in Bonn. Als uiteindelijk doel van de Duitse politiek wordt gezien de in trekking van het bezettingsstatuut, gevolgd door het sluiten van een vre- Het doet altijd goed, als men me destanders vindt voor een me ning, waaraan men zijn hart heeft verpand. Reeds sedert 1945 hebben wij in dit blad aangedrongen op een soberder levenswijze, tot ver velend wordens toe hebben wg En geland aan Nederland ten voorbeeld gesteld. En reeds lang daarvoor hebben wij elders betoogd, dat ons levenspeil een dusdanige hoogte had bereikt, dat West-Europa tegen vol keren met lager levenspeil de con currentie nimmer vol zou kunnen houden. Aan versobering evenwel hebben de meeste mensen een broertje dood. Het. kan niet, beweert men. Maar wij hebben onlangs cijfers gepubli ceerd, waaruit duidelijk bleek, dat het levenspeil van brede lagen van ons volk hoger ligt, dan in 1939 en dat er dus wel degelijk versoberd kan worden. Nu valt het christelgk-socialisti- sche orgaan „Tijd en Taak" ons bij. Gedwongen consumptie beperking acht het onvermijdelijk en vrijwilli ge consumptiebeperking allerminst onmogelijk. Het schrijft o.m.: „Als iemand gewend is 10 sigaret ten per dag te roken en hij rookt er voortaan 8, dan bespaart hij zichzelf in een week twee kwartjes. Die kunnen door moeder de vrouw heel goed gebruikt worden. Laten we nu niet gaan zeuren: dat kan niet, want een sigaretje is het enige wat we nog hebben! Dat is klets en een ieder die het zegt, weet dat ook wel. Hetzelfde geldt voor de borrel, voor het snoepje (na de oorlog wordt veel en veel meer gesnoept per hoofd van de bevolking: tot heil van maag- en tandartsen!), voor het ijs je, voor het bioscoopje, voor de wed strijd enz. W\j zijn allemaal ver kwisters. De één wat meer dan de ander. De één met een kwartje in de week, de ander met een tientje. Ik vind het laatste erger, maar la ten we niet vergeten. 40 kwartjes is ook een tientjé. Daarnaast be spaart hij ons volk deviezen. De Rooms-Katholieken vasten mo menteel. Protestanten doen daar niet aan. Dat is eigenlijk erg jam mer. Niet alleen voor de geestelijke baten, die aan zulk vasten verbon den zijn, maar vooral, omdat het zo dringend nodig is. dat wij ons allen beperkingen opleggen. Allen. Ook de welgestelden. Laten wij niet moe de worden hen daarop te wijzen. Zij zijn zo geneigd te menen, dat zij al zo zuinigjes leven in deze tijd maar bij een beetje doorpraten, kan men wel degelijk hen overtuigen, dat het grondig mis is. Allen. Ook de over heid! De kolenscliaarste zorgt ervoor, dat we wat zuiniger omspringen met de straatverlichting. Dat kai\ net zo froed ook gebeuren als er geen ko- enschaarste meer is. Sommige over heidsbedrijven en takken van dienst smijten nog steeds met geld. Niet in de vorm van behoorlijke salarissen aan hun ambtenaren. Integendeel, die zijn nog steeds aan de zeer schrale kant Maar wel ïs hier en daar sprake van een flinke overbe zetting". Zie, deze woorden zijn ons uit het hart gegrepen. Met kennissen spraken wij nog dezer dagen over de verwarming. Als je rter kachels moet stoken is centrale ver warming niet duur. zo luidde op een gegeven moment een conclusie. En ik moet vier kachels sto ken, een m de woonkamer, een in de eetkamer, een in de keuken en een boven, want ik heb drie kinderen, die een middelbare school bezoeken. Er was er toen één in het gezel schap. die de vi'aag stelde: „Hoe veel broertjes en zusjes hacl u? Hoe veel kamers telde uw ouderlijk huis en hoeveel kachels werden ér ge stookt?" desverdrag, waarna een verder ver bluf van de bezettingstroepen niet meer als vergeldingsmaatregel kan worden beschouwd. Het voortbestaan van de geallieerde Hoge Commissie als opperste controlerende instantie wordt een hinderpaal geacht voor deelneming van West-Duitsland aan de verdediging van het Westen. De Duitse regering heeft, voordat de wijzigingen werden afgekondigd, de verantwoording op zich genomen voor de vooroorlogse Duitse schulden en voor de na-oorlog-se schulden, voortvloeiend uit hulpverlening. Dit behelst uiteraard niet, dat Duitsland deze schulden, welker hoogte nog niet is vastgesteld doch wel op rond vijf tien milliard mark wordt geschat, ook zal moeten betalen. Een rege ringswoordvoerder legde de nadruk op het feit, dat slechts van een „prin cipiële erkenning" sprake is. Over hoogte en betaling zal een internatio nale conferentie beslissen, doch bij voorbaat is door de geallieerden toe gezegd, dat daarbij „de algemene si tuatie der bondsrepubliek, in het bij zonder haar betalingscapaciteit en de gebiedsbeperkingen in aanmerking genomen zullen worden. Nieuw proces tegen de K.P.M. Bg de rechtbank te Amsterdam is een nieuwe procedure op verkorte ter mijn aanhangig gemaakt tegen de K. P.M. De vordering strekt tot vaststel ling van de onrechtmatigheid van de aanvoer van oorlogstuig en troepen door de K.P.M. gedurende de strijd op Ambon voor het tijdvak van einde September tot einde November 1950. Anders dan in de vorige procedure tegen de K.P.M., wordt in aeze nieu we procedure de onrechtmatigheid van de gedragingen der K.P.M. niet meer afhankelijk gesteld van de on rechtmatigheid der gedragingen van de republiek Indonesia, daar het Ge rechtshof te Amsterdam heeft beslist, dat de Nederlandse rechter niet be voegd is om de gedragingen van een vreemde staat te beoordelen. In de nieuwe procedure wordt eveneens uit gegaan 'van de beslissing van het ge rechtshof. dat door de uitroeping van de RILS. het zelfbeschikkingsrecht van het Zuid-Molukse volk op recht matige wijze is venvezenlgkt. Oefeningen met de Britten. Volgens een bericht van „London Press Service" heeft het Nederlandse legercommando plannen om een bri gade van zesduizend man voor oefe ningen in West-Duitsland te legeren. De brigade zou by het Britse bezet tingsleger worden gevoegd en zou uit gewone dienstplichtigen bestaan, Bjj informatie deelde de legervoor- ltchtingsdienst naar aanleiding van dit bericht het volgende mee. „Dit bericht is voorbarig. Uiter aard streeft de Nederlandse regering er naar, zo spoedig mogeiyk ook een Nederlands aandeel in de ter be schikking van generaal Eisenhower staande troepen te leveren. De uit voering is echter nog in een stadium van voorbereiding, en over vorm en aantal is nog niets definitiefs beslist". De socialistische leider, Guv Mol- !et heeft in de Franse nationale ver gadering niet de vereiste 811 stem men behaald voor het premierschap. ...wordt de Franse luchtvaart generaal F. d' Astier de la Vi- gerie, in 1940 commandant van de Franse luchtmacht 65 jaar. ...Is het 50 jaar geleden, <lat in de Stephenskerk te Nijme gen een gedenkplaat werd aan gebracht ter herinnering aan Adolf graaf van Nassau, die op 22-jarige leeftijd nabij Xanten sneuvelde. Verjaarscadeau voor Bevin. Dinsdag is door Ernest Bevin, de Blitse minister van Buitenlandse Zaken, een diplomatiek geheim ge openbaard, waarvan alle Britse di plomaten in binnen- en buitenland en alle employé's van legaties en am bassades, reeds op de hoogte waren. In stilte is namelijk een bedrag van 150 pond (ongeveer 1500 grilden) bij eengebracht om voor de minister een verjaarsgeschenk te kopen. Alle be trokkenen bij zijn departement, van de Britse ambassadeur in Washing ton. tot de kantoorbediende in Lima, hebben sixpence gegeven voor dit doel. Dinsdagmiddag is Bevin ge vraagd op welk cadeau hij het meest zou prijs stellen. Vermoedelijk zal Bevin een bureau of een ander kan toormeubel vragen. Belgische Kamer keurt dienst- verlenging goed. De Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers heeft Dinsdagmid dag het wetsontwerp tot verlenging van de militaire dienstplicht tot 24 maanden met 103 tegen 87 stemmen (socialisten en liberalen) goedge keurd. -f— V -- R De werkzaamheden aan de schutsluis te Veere vorderen gestadig. De kolk tussen de nieuw ingeheide stalen damwand is voor de funderingswerk- zaamheden drooggelegd. Op de foto zLet men rechts de oude sluismuur, die gesloopt wordt, zodat de sluis aanmerkelyk breder wordt; op de achter, grond de stalen damwand en links een overzicht van de werkzaamheden aan de paalfunderlng. De oude fundering bleek in sterke mate door paal worm te zyn aangetast, waardoor vernieuwing noodzakeiyk bleek. VERSE TROEPEN AANGEVOERD Generaal Ridgway echter vol vertrouwen. DE PLAATSVERVANGERS B1JFFN. Gromyko werd scherper in zijn taal. Op de tweede dag van de confe rentie der plaatsvervangers in Parijs is strijd ontbrand over de vraag welk punt voorrang moet hebben op de agenda: de algemene oorzaken van de spanning in Europa of de kwestie van de Duitse herbewapening. De Britse onderminister Davies, ver klaarde, dat ei weliswaar een «loof bestond tussen de standpunten, doch dat die kloof overbrugd kon worden, als beide partyen daartoe de oprechte wens hadden. Gromyko verklaarde, dat de hou ding van de Westelijke mogendheden aangaande de Russische voorstellen, zou doen blijken of het Westen in ernst de toestand in Europa wilde verbeteren. De door Davies geuite vrees voor Russische agressie noemde hg een insinuatie. De bedreiging met agres sie kwam van de staten, die een be- waoeningscampagne uitvoeren. Gromyko meende, dat nakoming van de overeenkomst van Potsdam de spanning in Europa aanzienlijk zou verminderen. Volgens dit accoord zal elke herbewapening van Duitsland worden tegengegaan. De Sowjet-Unie acht het ook van groot belang, dat het- sluiten van een vredesverdrag met Duitsland bespoedigd zal worden en in overeenstemming hiermee de bezettingstroepen worden terugge trokken. Meer dan vijf jaar zijn voor bijgegaan sinds de Grote Vier in Pots dam duidelijke verplichtingen op zich namen. Deze verplichtingen zgn niet nagekomen. Duitsland blijft verdeeld. De rustige propagandaloze atmos feer, die de vergadering van Maan* dag kenmerkte, bestond niet ten volle meer. toen Gromyko klaar was met spreken, aldus waarnemers, die ter conferentie aanwezig waren. De afgevaardigden enerzijds en Gromyko anderzijds, hadden ied> voor zich de neiging de eigen agenda te steunen. Pogingen om de agenda's samen te smelten, werden niet go- daan. Generaal Mac Arthur heeft te Tokio verklaard, dat volgens verkennings rapporten de Noordelijken voorberei dingen treffen voor 'n tegenoffensief in de centrale sector van 't Koreaanse front. In het frontgebied bevinden zich thans negen tot twaalf verse of opnieuw gegroepeerde Chinese divisies. Grote aantallen Noordelijke tanks trekken op in de richting Hoengsong. Op een na deze'verklaring te Tae- fjoe gehouden persconferentie, zelde uitenant-generaal Ridgway. de be velhebber van het achtste Ameri kaanse leger, dat de verbonden troe pen gereed zijn elke stoot in Mid- den-Korea op te vangen. De kracht van een eventueel Chinees tegenof fensief diende echter te worden af gewacht. De Chinezen, aldus generaal Ridg way, hebben voldoende tijd gehad om grote aantallen troepen in Zuld- Korea samen te trekken. Z(j hebben troepen uit het gebied van Seoel in Oostelijke richting verplaatst De bevelhebber van het achtste Amerikaanse leger wees verder op de moeilijkheid van het bevechten van een vijand, die een belangrijk groter aantal infanteristen tot zijn beschikking heeft. Terwgl een Ame rikaanse divisie voor de helft uit infanteristen bestaat, omvatten de „IK HERINNER ME NOG.. Opa Kip voelt zich nog kip-lekker D© vreemdeling op Dreischor behoeft niet lang te zoeken naar Jan Kip. Iedere dorpeling weet het direct te vertellen. O, u bedoelt zeker de a.s. hon derdjarige? Dan moet U by zyn dochter, de familie Van de Velde in de Stoof weg zyn. Het hele dorp is er al vol van. In de school worden reeds yverig liedjes geleerd en de ouderen hebben een huldigingscomité gevormd met burgemeester Vermeulen als ere-voorzitter, om Opa Kip ter gelegen heid van zjjn 100ste verjaardag op 18 Maart, een onvergetelijke dag te be reiden. Een van de familieleden vangt ons op bij de schuur, waar een trotse haan wegstuift bij de komst van het vreemde bezoek. Opa Kip? Hij zit juist in de stal om de koeien te kam men. Dat is nog een van zijn vaste karweitjes, want stil zitten is niets voor hem. „Opa, kom eens even. Hier is iemand van de krant om je te spre ken". Wat gebogen, door de last der jaren, komt de bijna honderdjarige te voorschijn. „Ik weet niet wat ik je zou moeten vertellen, maar laten we maar eens naar binnen gaan", merkt Er waren meer broertjes en zus- korenen niet. die allemaal blokken moesten, waren meer kamers, ue ouders waren zeker zo welgesteld. Maar er brandden slechts twee kachels... En dan zgn er inderdaad de over heidsbedrijven. Vergelijkt men de personeelsbezetting van de overheidsbedryven met die van de particuliere bedrijven, dan ziet men, dat de particuliere bedrijven het zeer kalm aan hebben gedaan verge leken by 1939, maar dat de overheid een veelvoud van arbeidskrachten in dienst heeft. Er zyn enkele bescheiden pogin gen gedaan om daarin verbetering te brengen. Maar er is geen minis ter, die er het mes in durft of kan zetten. De bezuiniging, de versobe- riing zou van de hoogste en de hoge ambtenaren moeten komen. Zij al leen en niet de minister weten,, waar versoberd kan worden. Helaas, zti komt van deze uitver- opa kwiek op, terwyi hij zgn klomp jes afsteekt, om zijn sokken van strootjes te ontdoen. Maar eenmaal in zjjn stoel gezeten, ontpopt Opa Kip zich als een prettig verteller met een glashelder geheu gen. Hij praat aan een stuk door en voelt als bij intuïtie aan, wat de krantenman eigeniyk graag wil we ten interessante belevenissen uit zjjn leven. GEBOREN IN DREISCHOR, Opa Kip is in Dreischor geboren en getogen. Hg woonde 86 jaar in het zelfde huisje aan de Ooststraat, eerst met zjjn ouders en daarna met zjjn vrouw, die hem één dochter schonk. Deze heeft twee nog ongetrouwde kinderen, zodat Opa vlug uitgeteld is aan zft'n nakomelingen- Veertien jaar na het overigden van zjjn vrouw woont hg thans bg zjjn dochter. Zgn gehele leven heeft hg in het vlas gewerkt- Tot zyn 45ste jaar als knecht en toen als eigen baas. In de zomermaanden werkte hjj op het land. Ja, In de vlasser jj is veel veran derd. Eigenlijk alles. Opa Kip weet het nog goed dat hg het vlas met de hand moest zwingelen. En dan de lo nen en prjjzen in vroeger dagen! Als zoon uit een gezin van 10 kinderen, moest hjj al vroeg aan het werk. zyn eerste dag „loon als knaap van ze ven jaar bedroeg bg het vlastrekken 25 cent! Zijn eerste mud aardappelen leverde hem 22 stuivers op en de tar we 6.25 per mud. Als dat zo door gaat, zit ik er gauw naast, dacht Kip. „Maar het is gelukkig later veel ver beterd, al zjjn de mensen tegenwoor dig minder tevreden dan vroeger" HERINNERINGEN OVER Z. BEVELAND EN WALCHEREN. En dan begint Opa te vertellen over zgn omzwervingen door Zeeland, waarvan hjj vele byzonderheden zich nog als de dag van gisteren weet te herinneren. Zuid-Beveland en Wal cheren kent hy byv. op zyn duimpje. In Zuid-Beveland trok hy des zomers veel rond om vlas te plukken. „In Goes heb ik toen bjj de heer Kake- beeke de eerste zaaimachine gezien. Op Schouwen-Duiveland kenden we die nog niet. In Ovezande zag ik de eerste fiets. We gingen er allemaal naar kyken toen de zoon van de klompenmaker ermee op uittrok om helemaal naar Sint Niklaas in België te rijden. Ik had ook nog nooit een trein gezien, die toen tot Goes reed daar de Sloedam nog niet bestond. Te voet liep ik met mjjn kameraden naar Kapelle om een ritje naar Goes te kunnen maken". IN DIENST. Pracht herinneringen had Opa ook aan zijn diensttijd by de infanterie in Middelburg. Hg was een van de wei nige lotelingen in het bataljon, want de meeste anderen bestonden uit renmlaoanten. Hy weet het nog goed dat hy op de kamer lag met een Na- gelkerke uit Goes en een zekere Ste- vense uit Schore. De laatste was ook een remplaqant. Vaak was het op de beurs van Stevense gemunt, doch de ze gaf geen krimp. Het rempla$ant- schap leverde zo 7 k 800 op, doch Stevense hield het f jjn by elkaar om een huisje te kunnen kopen. De Kou- dekerkse duinen kende opa ook. Daar gingen zy immers altijd schijfschie ten. Op het Molenwater moest wor den geëxerceerd en aan het Middel burgse stadhuis moest vaak een be zoek worden gebracht om de daar voor vier lichtingen opgeslagen ge weren regelmatig op te poetsen. De vrye tyd werd besteed om eens naar de in aanleg zijnde Sloedam of het nieuwe kanaal VlissingenVeere te gaan kijken. i'vervolg op biz. ej Prof. Romme brachl tussentijds rapport uit. De informateur prof. Romme heeft Dinsdag op Soestdijk aan H. M. de Koningin een tussentgds rapport uit gebracht. Tevoren had hij "nog een kort onderhoud gehad met dr. Drees. Dinsdagmiddag heeft de informa teur de fractie-voorzitters van de K.V.P., de P v. d. A.. de C.H.U. en de V.V.D. bg zich genodigd en hun ge vraagd naar de mogeiykheid van hun medewerking voor de totstandko ming van een kabinet op de basis van het reeds eerder ook door hen aanvaarde ontwerp-programma. De fractie-voorzitters zullen uiter- iyk vandaag antwoorden. Het Algemeen Handelsblad heeft van welingelichte zijde enige byzon derheden vernomen over het door de vijf fracties goedgekeurde program. De ontworpen belastingverhogingen zouden voornamelijk bestaan uit een verhoging van de vennootschapsbe lasting, een belasting op andere on dernemingen (met een vry minimum) een bepaalde verhoering van de omzetbelasting. De destjids voorgeno men drastische verlaging van de schoolgelden zou niet geheel worden tenietgedaan, doch wel worden be perkt. Van de invoering van het nieuwe ontwerp op het kleuteronderwgs zou voorlopig worden afgezien. Zij hadden rich gewarmd bij een bus met gloeiende cokes Aan boord van het m-s. „Tarakan", dat in het stenen dok te Amsterdam ligt, heeft zich gisternacht een onge luk voorgedaan, dat vier Indonesische schepelingen het leven heeft gekost. Zes schepelingen, waaronder de vier, die zgn overleden, brachten de nacht door in een hut aan boord van de „Tarakan". Omdat het koud was hadden zg een emmer met gloeiende cokes meegenomen. Deze is in het midden van de hut gezet. De cokes heeft een sterke ontwikkeling van koolmonoxyde tot gevolg gehad. Toen de zes mannen 's morgens niet op hun werk verschenen werd een onderzoek ingesteld. Tegen half negen trof men hen m de hut aan. Vier waren toen reeds overleden. De twee anderen ga ven nog tekenen van leven; hun toe stand is echter zeer ernstig. Chinese divisies voor tachtig pro cent infanterie. „De communisten kunnen ln Ko rea, indien zjj dit verkiezen, nog steeds in groten getale aanvallen. De vechtmethoden der Chinezen hebben veel overeenkomst met die der Russen. Beiden passen listen toe, om de vgand in verwarring te bren gen. De Chinezen streven ernaar plaatselijk een grote meerderheid te verkrggen, dan vallen zij met kracht aan. Slagen zg erin door de vgande- lgke linies heen te broken, dan bui ten zg dit voordeel onmiddellijk uit. Lopen de aanvallen der Chinese militairen evenwel vast, dan nemen zy hun troepen terug om grotere verliezen te voorkomen. Dit nebben zg ook gedaan toen in midden Fe bruari van dit jaar hun ten Zuiden van Hoengsong te vroeg ingezette tegenoffensief vast liep." Donderdag zal vanuit Nederland een vliegtuig vertrekken met aan boord 20 officieren en soldaten, be doeld als eerste aanvulling van het Korea-detachement. Dodenlijst van Korea. Volgens de officiële opga ven hebben de Verenigde Sta ten tot dusver in Zuid Korea 49.132 man verloren aan do den, gewonden en vermisten, de Zuid Koreanen 100.000 man. Van de andere Verenigde Natie-landen, die daadwerke- Igk aan de strgd deelnemen, luidt de verlieslgst: Australië: 48 doden, 209 ge bonden, 6 vermisten, 2 gevan genen. Canada: 3 doden, 3 gewon den. Frankryk: 44 doden, 201 ge wonden, 3 vermisten. 126 om gekomen door ongeval of ziek- Griekenland20 doden, 45 ge wonden, 1 vermiste. Nederland: 22 doden, 72 gewonden, 2 vermisten. Nieuw Zeeland: 4 doden, 3 ge wonden. Philippijnen: 150 slachtof fers (geen opgave van doden of gewonden) Turkije: 298 doden, 450 ge wonden, 200 vermisten. Groot Brittannië: 145 doden, 442 gewonden. 244 vermisten] 61 gevangenen. Zuid Afrika: 3 vermisten. Men taxeert de verliezen van de tegenstanders op 624.000 doden, gewonden en gevangenen, nl. 206.000 Chine zen en 418.000 Noord Korea nen. Nieuwe geruchten over Clementis en Gottwald Het comité „Vrg Tsjecho-Slowakge" bestaande uit politieke vluchtelingen, beweert langs geheime weg inlich tingen ontvangen te hebben over re cente gebeurtenissen in Praag. Volgens deze inlichtingen zou dr. Clementis zgn gedood bg een poging om uit zgn hechtenis te ontsnappen. President Gottwald en premier Zatopocky zouden zich onder arre3t bevinden wegens verzet tegen de Rus sische eisen. Bovendien zouden vier hoge functionarissen van de geheime politie zijn gearresteerd. VRIJ VEEL BEWOLKING. Weersverwachting tot. Woensdag avond. Veranderljjke bewolking met slechts hier en daar, hoofdzakelijk in het Westen van het land enige lichte re gen of motregen. Overwegend ma tige wind tussen Zuid en Zuidoost. Over het algemeen iets lagere mid- «lagtemperaturen dan gistere^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1