PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ontslag Kabinet-Pleven door Auriol aanvaard 0£ BILT Kieswethervorming het struikelblok STRAAUAGER BOORDE ZICH METERS DIEP IN DE GROND Van Geelkerken houdt levenslang MET VLIEGTUIGBOM DWARS DOOR DEN HAAG ZEVEN DAPPEREN ONTVINGEN VAN KONINGIN DE RIDDERSLAG GRANATEN SPLETEN DE BODEM OPEN VAN 0LDENBR0EKSE HEI P. v. d. A. niet tegen brede basis 194e Jaargang - No. -51 DagDiaa uitgave van at firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F van de Velde en F. D. den Boer Adj W de Pagler. Hootdrea G Baillntijn Pl verv.; W Ceertouwei en H A Bosstiardt. ABONNEMENTSPRIJS 3? ct per week i 4.55 p kw fr p p I 4.80 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 1 Maart '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 cl per mm Minimum p. advertentie f 3.—, ing. mededelingen driemaal tarief.. Kleine advertenties (max 8 regels» van 1-5 regels t 1.- tedere regel meer 20 cent ..Brieven ol adres Bureau van dil Blad' 25 ceni meer. Giro nr 339300 P.Z.C. Middelburg. Bur Vlissingen Waistr 18- -60. te» i lijnen ibg.g i of 2160» M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 <b.g.g 22281; Oostburg Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen Brouwerljstr 2; Zierikzee N Bogardsti C 1W tel 2H. KABINETSCRISIS IN FRANKRIJK. Het zeven maanden oude Franse Kabinet Plevèn heeft uitgediend. Toen het Kabinet er Woensdag niet in slaagde om de meningsverschillen te overbruggen, begaf Plevèn zich naar president Auriol en bood deze het ontslag van het Kabinet aan. Auriol heeft het ontslag aanvaard. Voor het Kabinet bijeen kwam, had de Nationale Vergadering zicb met 311 tegen 295 stemmen uitgesproken te gen een enkele kiesronde.een voorstel dat een alternatief vormde van het regeringsontwerp, hetwelk voorziet in een meerderheidsstelsel met herstem ming. De Assemblee pauseerde, terwijl het Kabinet bijeen was. De volksre publikenen (MRP), die in de regering zitting hebben, en hadden verklaard uit de regering te zullen treden in dien het stelsel met één kiesorde zou worden verworpen, zouden hebben gewild dat de Assemblee ook over het systeem van twee kiesronden zou stemmen. Waanzinnige kluizenaar doodde rwee piloten. THANS GEGKEPEN Een waanzinnige kluizenaar, die twee mensen vermoordde, een derde ernstig verwondde en terreur uit oefende op eenzame Lappenkolonies, is na een jacht van twee dagen door de Noorse en Zweedse grenspolitie en verkenningsvliegtuigen gevangenge nomen. De man had twee piloten van een vliegtuig, dat op het ijs een nood landing moest maken, met kogels ge dood. De kluizenaar ligt thans in een hos pitaal in Noord-Zweden. Bij de jacht heeft hij" een schotwond in het been opgelopen. Kantlijn Terwijl prof. Rorame, de Katholie ke voorman, zyn krachten thans beproeft op <le kabinetsforma tie, babbelen de partijen na over de oorzaak van het falen van nu*. Steen- berghe. Dit falen immers heeft wei nig minder dan verbijstering gewekt. Velen dachten, dat de heer Steenber- ghe het niet al te moeilijk zou heb ben. Velen verwachtten Zaterdag avond zijn kabinet door de radio te zullen horen. In de plaats daarvan kwam de mededeling, dat ook deze formateur er het bijltje by neer had gelegd. De Partij van de Arbeid kreeg de schuld. En zij laat niets on gedaan om deze verantwoordelijk heid van zich te werpen. Haar voormannen verzekeren, dat mr. Steenberghe overijld gehandeld heeft. Zeker de P. v. d. A. had enige bezwaren, maar die waren niet van zodanige orde, dat er geen compro mis te vinden zou zijn geweest. De schuld ligt dus volgens deze voorman nen meer by de formateur, dan bij de P. v. d. A„ die precies wilde we ten, wat er van haar sociale wensen terecht zou komen ln een kabinet onder het driemanschap Steenberghe- Stikker-van den Brink. Er valt voor dit standpunt van de P. v. d. A. iets te zeggen. Het gaat by de oplossing van deze crisis met name om de sociale en economische politiek. Het gaat dus om beginselen. En dan is voorzichtigheid inderdaad gebeden. Rorame gaat niet zonder de P.v.d. A. in zee. Hy heeft dat duidelyk ge zegd. Onder die omstandigheden begint een terugkeer van het grootste deel van het oude kabinet waarschijnlijk te worden, ofeen twee partijen- regering. Mocht prof. Rorame falen, laat men dan toch zo spoedig mogelijk de ver kiezingen vervroegen. Nu gaat er kostbare tyd verloren, die ons land duur zal moeten betalen. Duitsland heeft de grenzen voor onze invoer gesloten. Dat bete kent een milfioenen strop voor al voor de tuinbouw en de zuivelbe drijven. Duitsland heeft geen geld meer. Minder consumeren is ook daar het parool. Maar wfl vermoeden zo, dat Duits land lang niet tegenover iedere han delspartner een zo krasse houding aan zou nemen. Een dergelijke luxe kan het zich alleen veroorloven tegenover zwakke handelspartners. En hiertoe behoort Nederland he laas. I n deze tijd van versobering en duur papier en van crisis van con sumptiebeperking is een Nederland se legerorder verschenen, gedrukt op prima papier en gewijd aan de officierspetten van de landmacht en de onderofficierspetten. De Nieuwe Rott. Crt. (lib.) signa leert honend dit feit onder het op schrift „Wat boven onze pet gaat" en zegt ervan: „In de desbetreffende ministeriële beschikking wordt er helaas niet van gerept, of binnenkort ook een militai re petten-modeshow zal worden ge houden. om „les derniers crls voor te voeren", zoals dat in vakjargon heet. Niet zo zeer als journalist, maar meer als belastingbetaler hadden wij voor die show stellig veel belangstel ling gehad." Wjj ook. Volgens het systeem van één kies- ronde zou gestemd zijn op candida- tenlijsten met een lijst voor elke par tij, die zoveel candidaten zou bevat ten als er zetels zijn in een departe ment. Het twee-ronden-stelsel voor ziet in twee stemmingen met een week ertussen. Indien bij de eerste stem ming de stemmen verdeeld zouden zijn over een groot aantal candida ten, zou de tweede stemming gelegen heid bieden tot samengaan met can didaten met de meeste kans op ver kiezing. Twee uur na het aftreden van de regering Plevèn is president Auriol begonnen met besprekingen over de vorming van een nieuw Kabinet. Hij ontving de voorzitters van de Senaat en de Nationale Vergadering. Men verwacht, dat de president binnen 48 uur een candidaat voor het premier schap zal uitkiezen. Inmiddels blijft het Kabinet-Plevèn verantwoordelijk voor de behandeling der lopende za ken. Conferentie in Den Haag diplomaten <n Oost-Europa. Begin Maart zal op het departe ment van Buitenlandse Zaken in Den Haag een conferentie worden gehou den van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in Oosteuropese landen. De Tsjechoslo waakse militaire atta che te Ankara, heeft de Turkse regering om asljl verzocht, aan welk verzoek is voldaan. Soekarno voelt zich beledigd In Indonesisch blad beschuldigd van samenwerking met de Jappen President Soekarno heeft een aan klacht ingediend tegen het Indone sische dagblad „Indonesia Raya" naar aanleiding van een in dat blad opgenomen ingezonden stuk, onder tekend „Kamil", waarin de presi dent verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van vele Indonesiërs gedurende de tijd van de .Japanse bezetting. Het stuk verscheen naar aanlei ding van een toespraak gehouden door de rector van de Far Eastern University te Manilla, Vidal Tan, bij gelegenheid van de erepromotie van president Soekarno. De gewraakte alinea luidt: „Toen loog Vidal door te beweren, dat president Soekarno door zrjn ruime inzichten tydens de Japanse bezet ting heeft geweigerd, het Indonesi sche volk te lelden. Wie lacht daar? Wie is er opgetreden als leider van Kinrohoshi's en Romoesha's en Hei- no's in Indonesië tydens de Japanse bezetting, zodat tienduizenden jonge Indonesische landbouwers de dood vonden in Birma, Malakka en Si- am?" Bij een onderzoek nam de hoofd redactie van Indonesia Raya" alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van het ingezonden stuk op zichs De redactie verklaarde aan de officier van justitie, dat het schrijven in het geheel niet is bedoeld als een beledi ging van de president, doch uit sluitend ls gebaseerd op historische feiten, welke door niemand kunnen worden ontkend. Mocht president Soekarno zich gekwetst gevoelen, dan heeft hij dit slechts te wyten aan zijn eigen optreden tydens de Japanse bezetting, aldus het blad. In de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis te Amsterd am heelt H.M. Koningin Juliana Woensdagmorgen aan een groot aantal Nederlanders onderscheidingen uitgei eikt als erkenning voor daden die zü in moeilijke dagen aan land en volk hebben bewezen. Links: H.M. Koningin Juliana geeft de Ridderslag aan Mevrouw B. J. Fick— Gemmeke, de eerste vrouw na H.K.H. Prinses Wilhelmi na. die deze hoge onderscheiding verkreeg. Rechts: H.K.H. Prinses Wilheimlna geeft de Ridderslag aa n Mevrouw B. J. FickGemmeke. BOERDERIJ ALS DOOR EEN BOM GETROFFEN. Piloot om het leven gekomen. In het dorpje Bovenleeuwen (gem. W'amel) tussen Nijmegen en Druten is Woensdagmiddag een Meteor-straaljager van de Nederlandse lucht macht neergestort. De piloot, de sergeant-vlieger E. B. Kraayo uit Rotter dam kwam om het leven. De straaljager was van de vliegbasis Twente. Het toestel kwam precies op de rand van de slotgracht terecht en sloeg" daar een trechter van 5 tot 8 meter diep, die onmiddellijk vol water stroomde. Enorme massa's aarde werden de lucht ingeslingerd en vielen neer op een boerderij, die slechts een vyftal meters van de gracht af staat. Behal- Voor de Bijzondere Raad van Cas satie werd Woensdag de zaak be handeld tegen Corn, van Geelkerken, destijds pi. vervangend leider der N. S.B., hoofdstormer van de Nationale Jeugdstorm en hoofd van de Neder landse Landwacht. De Bijzondere strafkamer veroordeelde hem tot le venslang, nadat de Officier van Jus titie de doodstraf had geëist. De Of ficier kwam van deze uitspraak ln cassatie. Prof. Langemeyer, de pro cureur-fiscaal bij de Bijz. Raad van Cassatie, concludeerde tot verwer ping van het beroep en handhaving van de levenslange gevangenisstraf. Van Geelkerken zeide, dat hij fout had gehandeld door aan de zijde van de bezetters te hebben gestaan, waarop de president, mr. Haga, ant woordde: „Het is jammer dat u daar zo laat achter gekomen bent". Voorts zeide de president, dat Van Geelkerken als leider van de Jeugd storm veel invloed ten kwade heeft gehad op jonge mensen. Prof. Langemeyer wilde de hou ding van de veroordeelde niet ver klaren uit een vulgaire ijdelheid of uit een neiging om bewonderd te worden. De uitspraak werd bepaald over 4 weken. Tenslotte levenslang voor Poos en Slagter. De Bijzondere Raad van Cassatie deed uitspraak in de zaak van de voormalige Haagse politiemannen L. A. Poos en M. Slagters. Zij werden beiden veroordeeld tot een gevange nisstraf voor de duur van het le ven. P. en S. werden wegens samen werking met de vijand in eerste in stantie door het Haagse Bijzondere Hof tot de doodstraf veroordeeld De Bijzondere Raad van Cassatie heeft toen dit arrest vernietigd en de zaak verwezen naar de Bijzonde re Strafkamer te Amsterdam, die beiden een gevangenisstraf van 18 jaar oplegde. By de behandeling van het beroep van de Officier van Justitie tegen dit vonnis, concludeerde de procu reur-fiscaal tot een gevangenisstraf van 20 jaren voor P. zowel als voor S. ve de woning liepen ook de schuren en stallen grote schade op. De eigenaar en zijn huishoudster waren thuis toen het toestel orakag kwam. Zij schrokken geweldig. Aan vankelijk dachten zij dat het huis door bommen getroffen werd. Zij kregen geen letsel. De klei is als met bakken over de boerderij uitgestort. Vele ruiten zijn gesprongen, muren werden ontzet, het dak is ontwricht. Acht perebomen, die naast de boerderij stonden, wer den met wortel en al uit de grond gescheurd, meters verder kwamen ze, vreemd genoeg, weer rechtop neer. De berging van het verongelukte toestel zal naar men schat zeker een •week in beslag nemen. Om het neer gestorte toestel moet eerst een be schoeiing geslagen worden, zodat het grachtwater kan worden wegge pompt. k._ „Ik ben Manus Oly niet' De Haarlemmer R. F. Wig- chert heeft in de afgelopen da gen een onaangenaam avon tuur beleefd, omdat Manus Oly zijn autonummer gebruikte. Naar alle politieposten was doorgegeven dat de auto met nummer G 75774 moest worden aangehouden. Wigchert, een groenteman, kwam op de gedachte op de auto een groot oord te zetten met de woorden: „Ik ben Ma nus Oly niet. Een agent zag het nummer en het rare bord, hield een auto aan en begon een achtervol ging. Wigchert stopte, zette de situatie uiteen en mocht door rijden als hij het bord verwij derde, waaraan hij niet wenste te voldoen. Er is toen proces verbaal opgemaakt. De groenteman heeft nog enige dagen met het bord door Haarlem en omstreken gere- dpn, zelfs enige tyd zonder te weten, dat het woordje „niet" door de jeugd was wegge pinkt Een 250 kilo zware vliegtuigbom Is met een vrachtauto van het ene eind van Den Haag naar het andere eind vervoerd, zonder dat de bestuurder zijn gevaarlijke lading bewust was. De bom was volkomen in tact. Arbeiders waren Woensdagmiddag bij de Maartensdijklaan bezig met 't verplaatsen van gestort zand, afkom stig van het Statenplein, dat daar door enorme grijpers van graafma chines voor vervoer in vrachtauto's wordt gestort Plotseling stietten zij op de bom, waarna het werk onmid dellijk werd gestaakt en de toegangs wegen naar de gevaarlijke plek afge zet. De mijnopruimingsdienst heeft t oorlogstuig daarna gedemonteerd. Aangenomen wordt, dat de bom aanvankelijk in de grond van het Statenplein heeft gezeten, door een gelukkige greep van een grijper met zand en al in een vrachtauto is gede poneerd en vervolgens dwars door Den Haag naar de Maartensdijklaan is vervoerd. Dat het gevaarlijke on ding niet tot ontploffing is gekomen mag een wonder heten. GROOTS MOMENT IN MARMEREN ZAAL. Tot de gedecoreerden behoorde sergeant-vliegtuigschutter P. Dourlein. In de prachtige, indrukwekkende, marmeren Burgerzaal van het palcis op de Dam te Amsterdam stond gistermorgen sergeant-vliegtuigschutter P. Dourlein. de van Walcheren afkomstige held uit de bezettingstijd. Hij stond daar temidden van andere Nederlandse helden en één heldin, mevr. B. J. Fick-Gemmeke uit Wassenaar, die gedurende de oorlog een staat van dienst heeft verworven, waarop slechts weinigen kunnen bogen. Zes mannen en één vrouw wachtten daar, eenvoudig, ernstig en diep ontroerd, op het grote moment, dat zij, eerst van H.M. de Koningin, vervol gens van Prinses Wilhelmina. de ridderslag zouden ontvangen, die hen zou maken tot ridders der Militaire Willemsorde. Honderdzestig Nederlanders hebben zich naar het paleis begeven om uit handen van do Koningin militaire dapperheidsonderscheidingen te ont vangen. Prinses Wilhelmina behoorde tot de talrijke burgerlijke en militai re autoriteiten, die de ceremonie bij woonden. Alsvorens eigenhandig tot de uit reiking der onderscheidingen over te gaan. hield H.M. een rede tot hen, wie, hetzij de Mil. Willemsorde, de bronzen leeuw, het bronzen kruis, t vliegerkruis of net kruis van ver dienste was toegekend. ..Straks", zo zeide zij. „wordt U gefeliciteerd met de erkenning van uitstekende daden, waarvoor Uw familie en ons land trots op U kunnen zijn. U zult mis schien heimwee hebben naar de da gen, waarop U deze daden hebt ver richt. Toch geloof ik niet. dat dit goed is. Het dagelijks leven is alleen maar saai als men zelf saai is. Het kan een heldendaad op zichzelf zijn, het gewone leven weer op te nemen" „UNITO"-OEFENING MET SCHERP. Brits-Nederlandse legeroefeningen in Duitsland worden voorbereid. Voor de eerste maal in de historie van de Koninklijke Landmacht hebben infanterie- en artilleriesoldaten gezamenlijk met scherpe munitie geoefend. De mannen van de lichting 1949 H zagen op de Oldenbroekse schiethel de brisantgranaten op vijf honderd meter voor zich uiteen ploffen, voelden het gedreun in de grond en ondervonden thans in practijk, wat het bete kent, wanneer artilleriesteun wordt aangevraagd om een vijandelijke stel ling te beuken. Deze oefening „Unito" voltooide de opleiding van de lichting 1949 n en dat betekent, dat ons land thans voor het eerst sinds de bevrijding over een eenheid beschikt, voldoende opgeleid en bewapend om eventueel dienst te kunnen doen op een Europees gevechtstoneeL In totaal werden Woensdagmiddag ongeveer vierhonderd granaten ver schoten, waarbij wij aantekenen, dat elke granaat ongeveer f 50.— kost. De afgelopen week zijn 2400 granaten ver schoten, wat betekent, dat de oefe ning „Unito" alleen ai wat muntiie betreft om en bij f 120.000.— zou heb ben gekost, wanneer Nederland deze nmnitievoorraden niet van geallieer de zijde op „bepaalde voorwaarden" ontvangen had. Na afloop van de oefening „Unito" heeft de commandant strijdkrachten te velde, generaal majoor Opsomer, medegedeeld, dat zijn chef-staf thans met Britse officieren voorbereidingen treft voor gezamenlijke oefeningen in de Britse bezettingszone van Duits land.. De kans is dan ook groot, dat Nederlandse troepen dit Jaar nog teza men met Engelse troepen op Duitse bodem ln actie znllen komen. Desgevraagd verklaarde generaal Opsomer nog, dat het zijns inziens practisch onmogelijk is naast de nor male ook nog de lichtingen 1940—'45 op te roepen. De legeringsruimte daar voor in ons land is te klein en verder beschikt men niet over voldoende in structeurs. Mr. Burger antwoordde mr. Oud. De waarnemende voorzitter van de P.v.d.A., mr. J. A. W. Burger, en oud-minister Ir. H. Vos hebben in Dordrecht gesproken over de po litieke situatie onder het motto „Ons antwoord aan Oud". Mr. Bur ger verweet in zijn rede de heer Oud onder meer, dat deze feiten, die formeel juist zijn, zó stelt, dat zij een misleidende indruk maken. In dit verband vroeg hij zich af. of zijn veronderstelling er naast zou zijn, dat minister Stikker verder zou hebben willen gaan dan de rest van het kabinet inzake de kwestie Nieuw-Guinea. anders dan mr. Oud heeft voorgesteld. Ofschoon met enige reserve, zal de P.v.d.A. zich niet verzetten te gen een kabinet op brede basis, maar dan moet het programma te aanvaarden zijn en de zekerheid be staan. dat het ook uitgevoerd wordt. Op een dergelijke basis zal de P.v.d- A. zich stellig niet verzetten tegen vertegenwoordiging in de regering van de A.R.-partij. Het is echter de vraag, of ooit een programma op gesteld zal kunnen worden, dat en de P.v.d A. èn de A.R.-Partjj bevre digen zal. Oud-minister Vos zeide. dat de lasten, voorkomende uit de grotere uitgaven voor de defensie, dienen te worden verdeeld op een dergelijke wijze, dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten zullen dragen. Hij was er van overtuigd, dat de noodzakelijke maatregelen zo kun nen worden genomen, dat het le venspeil van de grote massa slechts gering zal behoeven te worden aan getast. A. W. SIJTHOFF f Te 's Gravenhage is op 67-jarige leeftijd overleden de heer A. W. Sijthoff, oud-directeur van Te Haag se Courant en stichter van het be kende Zeiss-planetarium. De stroom van koperen centen, die lange tyd voor het legermonumeut uit alle windstreken van ons land voor Rhe- nen vloeide, is opgedroogd. Er is nog een t-'—rt van 800.000 centen. HET GROTE OGENBLIK. De woorden van de Koningin, dje zij improviseerde en die juist daarom een grote indruk maakten, waren de inleiding tot dc protocolaire plechtig heid van het uitreiken der onderschei dingen. Een trompetsignaal wee"k!onk en de kapt.-ltn.-ter-zec C. W. Th. ba ron van Boetzelaar trad naar voren om de mutaties voor te lezen van de helden, die met de Militaire Willems orde 4e klasse waren onderscheiden. De vele aanwezigen luisterden bewo gen naar wat deze ene vrouw en zes mannen hebben gepresteerd. Zeven maal klonk hierna de eed, driemaal het Wilhelmus, waarna de gedeco reerden de ridderslag ontvingen. Na een korte pauze geschiedde de uitreiking van de andere onderschei dingen. Ieder moest naar voren tre den en voor ieder had de Koningin een hartelijk woord en een geluk wens. Toen de plechtigheid afgelopen was en zij aanstalten maakte de zaal te verlaten, wendde zij zich nog één keer om en zei: „Ook alle familiele den mijn gelukwens". DIEP ONDER DE INDRUK. Tot die familieleden behoorden de vader en moeder van sergeant Dour lein, resp. 67 en 64 jaar oud. De bur gemeester van Nieuw- en St. Joosland, mr. F. S. K. L. Graaf van Randwijck, had hen met zijn auto naar Amster dam gebracht. De geschiedenis van hun zoon is in wijde kring bekend. Hij werd als geheim agent in Neder land „gedropt", werd slachtoffer van het England-Spiel en ontvluchtte uit de gevangenis te Haren naar Enge land. waarhij werd gearresteerd onder verdenking van vijandelijke spion te zijn. Na zijn vrijlating nam hij als korporaal-vliegtuigschutter deel aan operaties tegen doelen in door de Duitsers bezet gebied. Vanzelfsprekend waren vader en moeder Dourlein diep onder de indruk van de plechtigheid en van de grote eer, die hun zoon ten deel was geval len en innig verheugd, dat zij deze dag hadden mogen meemaken. Drees, Lieftlnck en Van den Brir'i bij prof. Romme. Prof. mr C. P. M. Romme. die van H. M. de Koningin de opdracht heeft ontvangen te Informeren welke mo gelijkheden er zijn tot de vorming van een kabinet, heeft zich Woens dag bezig gehouden met het bestu deren van stukken. Des avonds had prof. Romme een informatieve bespreking over ver schillende zakelyke punten met de ministers Drees, Lieftinck en van den Brink. VOORSPELT: KOUDE OCHTEND. Geldig tot hedenavond. Nu en dan overdrijvende wolken velden en overwegend droog weer met weinig wind. Gedurende de ochtend plaatselijk mist en op vele plaatsen lichte vorst. Midden op de dag iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1