PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Minder tarwe en koolzaad op de Zeeuwse eilanden Weinig kans op compromis over Korea DC BILT Generaal Woe eist terugtrekking van verbonden legers Minister Götzen gaat naar de West In het Noorden wordt reeds geschaatst TRUMAN BENOEMT WILSON TOT LEIDER MOBILISATIE-BUREAU Rusland beschuldigt Engeland en Frankrijk Wysjinksky acht wereldoorlog niet onvermijdelijk Per 1 Januari gaan de huren Conferentie van het Westelijk halfrond VANDAAG CONFERENTIE VAN PACT-MINISTERS IN BRUSSEL Uitbreiding van de maisteelt VOORSPELT: Maandag 18 Dec. 1950 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B. den Boer Adj W de Pagter Hooidred G BallmtUn PI verv.: \V Leertouwei en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week t 3.90 p kw fr p p 1 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 193e Jaargang - No.297 ADVERTENTIEPRIJS IB ct per mm Minimum p advertentie l 2Ü0. Ingez mededelingen dubbel tarief, kleine advertenties ima?» regels i van 1 —5 regels f l.— Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 ceni meer. Giro nr 359300 PZ.C. Middelburg. Bur Vlissingen Walsti S3 60 tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2361 of 2160» M'burg, f.ondt-nse Kaai 29. tel 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel. 2475 (b^.g 22231 Oostburg Pr Maurltsstr 12. tel 102; Temeuzen Brouwerijstr 2. Zienkzee N Bogardstr C 160 teJ 26 Chinese strijdkrachten nog steeds boven 38ste breedtegraad. In politieke kringen te Lake Success acht men de mogelijkheid van een compromis inzake Korea verder verwijderd dan ooit. Men gelooft, dat zo wel van Chinees-communistische als van Amerikaanse zijde de houding ten aanzien van een „staakt het vuren" in Korea onverzetteljjker is ge worden. Tot deze gevolgtrekking is men gekomen na de verklaring die generaal Woe Hsioe-Tsjoean, de leider van de Chinese communistische delegatie b\j de V.N., Zaterdag heeft afgelegd. In deze verklaring heeft Woe het terug trekken van alle troepen der V.N. uit Korea geëist. Ook heeft de communistische-C'hinese delegatie aangekondigd Dinsdag in haar geheel te vertrekken. Woe zal dus niet aanwezig zyn voor onder handelingen met de Commissie van Drie voor een staken van het vuren in Korea. Anderzijds wordt de Amerikaanse regering thans geacht onverzettelijk gekant te zijn tegen elk compromis over Formosa. Woe heeft op een persconferentie te Lake Success verklaard, dat de werkelijke bedoeling van het voorstel tot het staken van het vuren was, de Chinese vrijwilligers en Noord-Kore- anen de handen te binden zodat de Amerikaanse strijdkrachten haar agressie zouden kunnen voortzetten. Woe herhaalde de reeds herhaaldelijk van Sowjet-Russische zijde gestelde eis van terugtrekking van alle buiten landse troepen uit Korea en om het Koreaanse volk zelf zijn problemen te laten oplossen. Trumans jongste verklaring over de atoombom, het gemeenschappelijk communiqué van Truman en Attlee en de afkondiging van de nationale nood toestand in Amerika gaven volgens Woe blijk van de ..ware bedoelingen achter het voorstel om eerst het vu ren te staken in Korea". De bedoeling hiervan is namelijk ook de bezetting van Formosa te doen voortduren, een herleving van het Japanse militaris me onder leiding var MacArthur mo gelijk te maken en het Amerikaanse volk in de afgrond van de oorlog te jagen, |ldus zeide Woe. CHIN: A WIL FORMOSA HEBBEN In de rede die Woe voorlas zy telde 33 bladzijden werd voorts ge zegd dat bet Chinese volk vastbeslo ten is T?>an (Formosa) „uit de greep van Amerikaanse agressors" te halen. China bezat daar de kracht toe. Woe stelde daarna in zijn rede een resolutie voor, waarin de Veiligheids raad werd verzocht sancties tegen de Verenigde Staten toe te passen en Amerika aan te sporen zijn troepen uit Korea en Formosa terug te trek-1 ken. CHINEZEN VOOR DE BREEDTEGRAAD Over de toestand aan het front in Korea deelt Reuter mede, dat de Chinezen nog steeds geen poging doen om de 38ste breedtegraad te over schrijden. Chinese strijdkrachten zijn de stad Hamhoeng binnengedrongen. Krachti- fe aanvallen der Chinese troepen op e verdedigingsgordel van Hoengnam in N.O.-Korea werden afgeslagen, doch de Chinese strijdkrachten bevin den zich op slechts 6 km afstand van Hoengnam. Noordkoreaanse troepen zouden Jo- nam, 13 km ten Zuiden van de 38ste breedtegraad aan de Westkust heb ben bezet. Gevechten zijn thans aan de gang- rondom Jontsjon, dat juist ten Noor den van de 38ste breedtegraad is ge legen en in het gebied van Jong- pjong. op de scheidingslijn tussen Noord- en Zuid-Korea. Artillerie beschiet hier een twee duizend man sterke communistische troepenmacht. Er zyn aanwijzingen dat de co-" .misten bezig zijn in dit gebied een onzienlijke troepenmacht samen te trekken De regering van de Ver. Staten heeft alle activa in de V.S. van com munistisch China en Noord-Korea ge blokkeerd en de schepen onder Ame rikaanse vlag verboden havens in communistisch China aan te doen. Naar wy vernemen, zal de minis ter zonder portefeuille, de heer L. Götzen, op 19 Januari a.s. voor een kort bezoek naar Suriname en de Ne derlandse Antillen vertrekken. De minister zal in Suriname be sprekingen voeren over diverse as pecten voor de verdere ontwikkeling van dit ryksdeel. Daarna volgt een bezoek aan de Ned. Antillen ter be spreking van onderwerpen van finan ciële en economische aard. In het Noorden van het land was de jeugd Zondag reeds aan het schaatsen, zij het dan dat het ijs op de buitenwateren nog niet- sterk ge noeg is voor het beoefenen van de ijssport op grote schaal. De binnen wateren zijn alle toegevroren en ook de scheepvaartwegen, ofschoon de vaargeulen zelf merendeels nog niet gestremd zijn. Verschillende ijsclubs bereiden zich reeds voor op de eerste hardrijderijen. Ten behoeve van militaire oorlogsslachtoffers is te Doorn door het Departement van Oorlog, het revalidatie centrum „Aardenburg" opgericht, waar militaire invaliden geoefend worden In liet gebruik van een prothese en het gebruik van verstijfde- of verlamde ledematen weer wordt teruggegeven, zodat de patiënt na zijn ontslag uit het Centrum zyn plaats in de maatschappij weer ten volle kan innemen. De prothesen, die in dit Centrum worden gebruikt, zijn alle vervaardigd in liet prothese-centrum in het oude hospitaal te Utrecht, waar de Militaire Geneeskundige Dienst zyn werkplaatsen heeft. De foto linkt toont: oud-militairen in één van de oefen zalen; op speciale fietsen worden beenoefeningen ver richt, terwijl anderen weer proberen te lopen. Rechts:In de werkplaatsen van de Militaire Geneeskundige Dienst wordt hard gewerkt om alle daarvoor in aanmerking komende slachtoffers aan prothesen te helpen. Nationale noodtoestand werd Zaterdag geproclameerd. Import-sigaretten worden veel duurder. Naar wij vernemen wordt verwacht, dat de prijs van import-sigaretten sterk zal stijgen. De prijs van een doosje ge- importeerde sigaretten, die bijvoor- Kort na de proclamatie van de na beeld thans 1.50 bedraagt, zal tiohale noodtoestand heeft president waarschijnlijk tot 1.90 a 2.Truman het bureau voor mobilisatie worden verhoogd. ten behoeve van de defensie inge- De importeurs zullen inplaats van steld. Tot hoofd van dit nieuwe re de tot nu toe verschuldigde omzet- geringsorgaan is Charles Wilson, belasting van 1/2 procent thans 12 maal zoveel moeten voldoen aan om zetbelasting, n.l. 6 procent. Zaterdagochtend te 10-20 uur Washingtonse tyd heeft president Truman In de Verenigde Staten de nationale noodtoestand afgekondigd. In de door Truman ondertekende proclamatie wordt op alle Amerikanen een beroep gedaan om gezamenlijk de strijdkrachten van het land op te bouwen. Een lange lijst van wetten is bij deze ondertekening van de proclamatie auto matisch van kracht geworden. „Opneming West-Duitsland in Westerse defensie is verdreg- schending." De Sowjet-Unie heeft de Engelse en Franse regeringen gelijkluidende nota's doen toekomen, waarin Enge land en Frankrijk naar aanleiding van de plannen tot opneming van West-Duitsland in de Westerse de fensie ervan worden beschuldigd respectievelyk het BritsSowjetms- sische 20-jarenverdrag van 1942 en het FransSowjetrnssisehe pact van 1944, alsmede de overeenkomst van Potsdam geschonden te hebben. In de Russische nota wordt be weerd, dat de Westelijke mogendhe den reeds tot overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van de oprich ting van een Duits leger in West- Duitsland, het aanstellen in dit leger van Hitleriaanse generaals en officie- ven en maatregelen voor herstel van de ooi-logsindustrieën, met inbegrip van de oorlogsindustrie van het Ruhr- gebied Volgens diplomatieke kringen te Parijs zullen de Russische nota's geen invloed hebben op de houding die Frankrijk met betrekking tot deze vraagstukken op de conferentie te Brussel zal aannemen. Schietpartij in Bologna eist 5 doden. Bij een schietpartij in de straten van Bologna, gevolg van een drama tische achtervolging van twee gang sters. die daags te voren te Rome een bank hadden overvallen, werden vijf personen gedood en talrijke an dere gewond. Onder de doden telt men een agent, één der gangsters en twee voorbij gangers. De vijfde is één der vier aanranders, die in een bioscoop te Bologna zelfmoord heeft gepleegd De andere twee gangsters werden aangehouden. Togliatti volgt Thorez. VOOR RUSTKUUR NAAR SOWJET-UNIE. Palmiro Togliatti, leider van de Ita liaanse communistische partij, zal binnenkort naar de Sowiet-Unie ver trekken voor een rustkuur. Twee maanden geleden heeft Togliatti een hersenoperatie ondergaan. Onlangs begaf Togliatti's Franse partij-collega Maurice Thorez zich voor herstel van gezondheid naar de Sowjet-Unie. Attlee richt zich in radiorede tot Britse volk. De Sowjetrnssisehe minister van Buitenlandse Zaken, Wysjinskj', heeft verklaard het met president Truman eens te zjjn, dat oorlog niet onver mijdelijk is. Het hangt af van de volkeren der wereld. De mensen de eerzame cn verstandige willen geen oorlog. Alleen zij, die winst maken, willen oorlog en zij, die de wereld willen beheersen. Die mensen, aldus Wysjinskj', zijn niet geheel normaal. De Russische minister legde deze verklaring af aan boord van het Franse schip „Liberté", waarmede hij Zaterdag na de verdaging van de algemene vergadering van de V.N. uit New-York naar huis is vertrokken. Vervolgens las Wysjinsky een in het Engels gestelde verklaring voor, waarin hij de Verenigde Staten criti- seerde, doch het Amerikaanse volk ..wensen van vrede, welvaart en ge luk voor het nieuwe jaar" aanbood. Volgens Wysjinsky waren niet al leen de beginselen van het Handvest der V.N- doch ook de procedure-re- gels van de algemene vergadering systematisch en op flagrante wijze geschonden, telkens wanneer zij niet te pas kwamen in de kraam van de Amerikaanse delegatie, welke wordt nagevolgd door de delegaties van de andere leden van het Noordatlantisch Pact. Clement Attlee, de Britse minister president, heert Zaterdagavond in 'n radiorede tot het Britse volk ver klaard te geloven, dat de Verenigde Naties binnenkort in staat zullen zyn over Korea te onderhandelen, aangezien hun militaire positie daar beter werd. De actie van de Chinese troepen had „een gevaarlijke toestand gevaarlijker gemaakt". Als agressors hun zin krijgen zullen alle landen ter wereld die in geweld geloven, worden aan gemoedigd, aldus Attlee. Wij moeten zo vervolgde Attlee ons daar om schrap zetten tegen toegeven, daarentegen mag het Koreaanse con flict niet ontaarden in een wereld oorlog. Er zal een regeling moeten gevonden worden, die de oorzaken van de wrijving wegneemt en toch 't gezag van de Verenigde Naties hand haaft. Attlee zei voort3, dat er geen grond Uitvoeringsvoorschriften Huurwet komen zeer spoedig. Naar het A.N.P. verneemt, zijn zeer spoedig enige algemene maatregelen van bestuur te verwachten, houden de nadere uitvoeringsvoorschriften van de huurwet. Deze voorschriften zullen tegelijk niet de huurwet in werking treden. Een Koninklijk besluit, waarhij de datum van inwerkingtreding op 1 Januari a.s. zal worden vastgesteld, is onmiddellijk te verwachten, wan neer in de loop der volgende week de Eerste Kamer de aanhangige belas- tingontwerpen zal hebben goedge keurd. was voor enige bezorgdheid, dat de atoombom lichtvaardig zal worden gebruikt. H\j zeide te hopen, dat de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier spoedig bijeen zouden komen om te trachten overeenstem ming tussen de Sowjet-Unie en het Westen te bereiken. De punten, waar op Engeland en de V.S. het niet eens zijn, zouden de twee landen niet ver hinderen samen op te treden, aldus Attlee. de president-directeur van de „General Electric Company" benoemd. Het nieuwe orgaan zal zich bezig houden met o.a.: productie, aankopen, man krachtstabilisatie en vervoer. Wilson zal Stuart Symington als „defensie- coördinator" vervangen, terwijl Sy mington adviseur van de president blijft. Wilsons gezag valt te vergelij ken met dat van de „assistent-presi dent" James Byrnes, dié in de oorlog aan het hoofd 3tond van het bureau voor de oorlogsmobilisatie. Binnenkort zullen er verschillende industrieën prijs- en loonbepalingen worden opgelegd. Truman heeft het Congres om bij na 2 milliard dollar gevraagd voor de aankoop van strategische en belang rijke materialen, die schaars zijn. België dankt Willemstad. De Belgische ambassadeur, de heer E. Graeffe, heeft aan de burgemees ter van Willemstad een chèque van honderdduizend Belgische francs aangeboden namens de Belgische re gering voor de opbouw van de ge meente, die deze zomer door een windhoos werd geteisterd. Voorts heeft de ambassadeur negen onder scheidingen uitgereikt. Een en ander geschiedde als blijk van dank voor de reddingswerkzaam heden aan Belgische militairen, die op 30 Mei 1940 door een mijnexplosie op het Hollands Diep werden getrof fen. Van ambtelijke zijde wordt ver klaard, dat de afkondiging van de noodtoestand op zichzelf weinig in vloed zal hebben op het dagelijks leven der burgers. De afkondiging was grotendeels bedoeld als een psy chologische aansporing. Het is de bedoeling van de Ver enigde Staten op 30 Juni 1951 onge veer twee driekwart millioen man onder de wapenen te hebben, die met de nieuwste wapens zullen worden uitgerust. Oproep van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben een oproep gedaan tot een conferentie van de ministers van buitenlandse za ken van eenentwintig landen van het Westelijk halfrond om overleg te ple gen naar aanleiding van de bedrei ging van de gehele vrije wereld door het communisme. De Amerikaanse assistent-minister van buitenlandse zaken zeide, dat dit initiatief voortkwam uit het door Truman in zijn rede tot het Ameri kaanse volk uiteengezette program van actie. Op de conferentie, die op zijn vroegst medio Februari en waar schijnlijk in Washington gehouden wordt, zullen urgente problemen in verband met de huidige noodtoestand op economisch, politiek en militair gebied besproken worden. Laatste stap naar vorming van internationale strijdmacht voor Europese verdediging. Vandaag begint te Brussel de bijeenkomst van de ministers van Buiten landse Zaken cn Landsverdediging der twaalf staten-leden van het Noord atlantisch verdrag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Aehcson, is Zondag naar Brussel vertrokken na van Truman de ver zekering van „zyn volledig vertrouwen" te hebben gekregen. Acheson verklaarde te hopen dat deze bijeenkomst van de Atlantische Raad de laatste stap zal zijn naar dc vorming van een internationale strijdmacht voor de Europese verdediging. De ministers zullen hun uiteindelij ke goedkeuring moeten schenken aan het instellen van een verenigde Euro pese legerleiding, het benoemen van een Europese opperbevelhebber en aan het in grote lijnen vast stellen van De protesten van boerenzüde tegen de te lage tarvveprUs en de ver plichte gerstinlevering schijnen voor het uiterlijk verstomd te rpn, doch wanneer men rijn oor eens te luisteren legt, blijken de regeringsmaatre gelen toeh niet zonder effect te zjjn gebleven. z(j bet dan op de Zeeuw se eilanden althans in negatieve zin. Een vrij groot aantal boeren beeft zijn normale oppervlakte wintertarwe uitgezaaid, doch velo ande ren liebben dit jaar de uitzaai van de tarwe sterk beperkt, zelfs beneden 50 van normaal. Volgens schattingen moet daarom de tarweoogst 1951 hier op 80 tot uiterlijk 85% van vorig Jaar worden gesteld. Onze inlandse tarwepostitie zal er dus volgend jaar niet op verbeteren temeer doordat de weersomstandig heden dermate slecht zijn geweest dat bij aanhoudend ongunstig weer, door schade aan het wintergewas van de 80 a 85 pet. nog wel 7 pet. zal afgaan Op het laatst van het seizoen wilden verschillende landbouwers nog op hun aanvankelijk besluit om minder tat we uit te zaaien terugkomen, doch in November begon het te regen er en toen ging het niet meer. De in de niet-geïnundeerd geweest zijnde gebieden op tijd gezaaide tai we heeft tot op heden niet veel van het ongunstige weer geleden, doen daarentegen komen in de voormalige inundatiegebieden veel slempige per celen voor. De grond laat het water daar niet voldoende door. zodat ver scheidene grotere en kleinere plekken voorkomen waar de tarwe kwijnt door wateroverlast of soms geheel verrot Vooral de eind October en begin No vember gezaaide tarwe heeft er last van. Het zal dus van de opbrengst van de uit te zaaien zomertarwe afhangen, wat uiteindelijk van de oogst zal te rechtkomen. Over het algemeen voelt de Zeeuwse boer echter niet veel voor de zomertarwe, daar in het al gemeen ongunstige ervaringen wer den opgedaan. Toch behoeft de zomer tarwe niet zoveel minder te zijn dan wintertarwe, wanneer maar op tijd gezaaid wordt. Hier ontbreekt het nogal eens aan. Proeven op het Land bouwbedrijf Zeeland hebben zeer dui delijk aangetoond dat de opbrengstre- sultaten van vóór 15 Maart gezaaide zomertarwe zelfs beter kunnen zjjn dan van nü 1 November gezaaide win- worden, tertarwe. KOOLZAADAREAAL STERK INGEKROMPEN. In nog sterkere mate dan bij de tar we, is de inkrimping van de koolzaad- verbouw merkbaar. Niet zo zeer de prijs, doch de ongunstige oogstresul- taten van dit jaar zijn hiervan de oor zaak. De uitzaai is nl. 80 pet. minder dan in het najaar van 1949. De stand van het gewas is momenteel vrij goed, alhoewel hier en daar reeds enkele schade van de gevreesde larven der koolzaadaardvlo waargenomen is Niettemin kunnen de boeren over het algemeen tevreden zijn. Zoals bekend is de nieuwe Zuid sloepolder vrijwel geheel met kool zaad ingezaaid. Tengevolge van de i-ijke bodem is de ontwikkeling tot dusver zeer geil geweest, zodat het gewas daar momenteel zeer groot is. Dit kan tot op zekere hoogte verheu gend genoemd worden, doch daaren tegen weet de boer ook uit ervaring, dat het koolzaad dat te groot de win ter ingaat, gevoeliger is voor veel sneeuw en vorst. Het zal dus daarvan afhangen, hoe 't koolzaad in de nieu we Sloepolder de winter zal doorko men. Wellicht zullen velen die regel matig de Sloedam passeren, van deze mededelingen over de goede stand in i de polder, met een schouderophalen kennis nemen. Er is weinig goeds van te zien. Tot op zekere hoogte juist. Het perceel dat langs de Sloedam loopt, was nog niet rijp om in cultuur gebracht te worden. Gevolg hiervan is dat de ontwikkeling van het gewas daar slecht is. Wanneer men echter over de nieuwe wegen door de pol der rijdt, zal ongetwijfeld ieder moe ten concluderen, dat de groeikracht van de nieuwe grond zeer groot is Met recht mag dus deze polder een aanwinst voor de landbouw genoemd een Duitse deelneming aan het in te stellen Europese leger. Naar vernomen wordt zal het Euro pese leger een sterkte hebben van tus sen de 55 en 58 divisies. Het is de be doeling dat een vijfde gedeelte hiervan uit Westduitsers zal bestaan. Verder wordt vernomen dat de At lantische staten overeenstemming hebben bereikt oVer een plan, waarin is aangegeven hoeveel manschappen en welke hoeveelheden wapens en voor een oorlogsvoering belangrijk materiaal de landen elk zullen inbren gen. Ook de wapens en grondstoffen zullen gemeenschappelijk worden be heerd. WEST-DUITSLAND NEET VERTEGENWOORDIGD Een woordvoerder van de Noordat- lantische organisatie deelde desge vraagd mede dat West-Duitsland op de conferentie te Brussel niet verte genwoordigd zal zijn Het zal de taak der drie Westerse Hoge Commissaris sen in West-Duitsland zijn aan 'de Westduitse regering een schema over te leggen betreffende de Westduitse deelneming aan de Europese verdedi ging. nadat hierover te Brussel over eenstemming is bereikt. BENELUXLANDEN Volgens inlichtingen uit regerings kringen te Brussel zullen de Benelux- landen op de aanstaande bijeenkomst van de Noordatlantische Raad steun geven aan elke formule die de opbouw van de Westeuropese defensie zou kunnen bespoedigen en zou kunnen bijdragen tot volledige overeenstem ming over de opneming van Duitse eenheden in het Atlantisch defensie front. De Beneluxlanden zullen ter conferentie een gemeenschappelijke politiek volgen. (Vervolg op pag. 2). WISSELEND BEWOLKT. Geldig tot Maandagavond. Wisselend bewolkt met hier en daar, vooral in de kustprovincies, een enkele bui, aanvankelijk matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid en Oost. later meest matige wind uit uiteenlopende richtingen. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1