PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bergen op Zoom bereidde Bertha een stormachtige ontvangst Nieuwe inpolderingen mogelijk in Zeeland DE BILT Duizenden mensen verbraken politiecordon Kantlijn WALGELIJKE VERTONING WAS DE AANKOMST OP SCHIPHOL RESOLUTIE VOOR EEN ..STAAKT HET VUREN" GOEDGEKEURD Vandaag J NOORDWESTER RAAST OVER GOLF VAN BISCAJE Klachten over Z. Bevelands kanaal VOORSPELT: 193e Jaargang - No.295 Dagbiaa uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F van de Velde er. F B den Boer. Aüj W de Pagter Hoofdrea G Ballintnn Pi verv.: VV Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week 1 3.90 p Kw.ft p p i 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 15 Dec. 1950 ADVERTENTIEPRIJS 10 ct per mm Minimum p advertentie t 2.50, Ingez mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties imax «regels:» van 1 -5 regels f l - Iedere regel meer 20 cent „Brieven ol adres Bureau van dit Blad 25 ceni meer. Giro nr 359300 PZ.C. Middelburg. Bur Vliwingen Walstr 5» -60 tel 2355^4 UJnen (b.g.g I of 21601 M'burg, r.ondmse Kaai 29 tel 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2473 <b-g.p 222U) Oostburg Pr Maurltsstr 12. tel 102; remeuzen Brouwerijstr 2. ZlertKtee N Bogardstr C 160. tel 26 Doodop keerde het meisje in de ouderlijke woning teriig. (Van onze specale verslaggever). Bergen op Zoom heeft Bertha Hertogh gisteravond een welkom be reid, zo stormachtig en zo hartelijk, dat zelfs de uitbundigste vreug de manifestaties, die het jubelstadje aan de Ooster-Schelde heeft gekend, verre overtroffen werden. Toen tien minuten voor twaalf de auto-ka ravaan het Emmaplein opreed, werden de duizenden Bergenaren, die al van zeven uur af hadden staan wachten, dol van blijdschap. Het sterke politiecordon werd doorbroken en de menigte stormde op de wagens af. Iu een onderdeel van een minuut was het meisje echter achter de deur van haar ouderlijke woning verdwenen, zodat men slechts een glimp van liaar had kunnen opvangen. De Bergenaren waren echter niet weg te slaan en vormden, terwijl de politiemacht worstelde om hen in be dwang te houden, spreekkoren: „Bertha, Bertha." Het duurde lang. maar toen kwam het voor het publiek grote moment, dat een raam op de bovenverdieping open ging. En terwijl een lichte sneeuw begon te vallen, verscheen in de vensteropening het meisje in het licht van schijnwerpers, een kind nog. vit van vermoeidheid, maar met een stralend gezicht. Mi nutenlang wuifde zij naar de menig te. die spontaan een „lang zal zij leve" aanhief. Op het anders zo verlaten Emma plein in een buitenwijk van Bergen op Zoom heerste gisteravond een stemming alsof er een vuurwerk zou worden afgestoken En rondom het afgezette plein kon men over de hoofden lopen. Om zeven uur hadden velen zich al een plaatsje veroverd. Urenlang ver droegen zij met echt Brabantse ge moedelijkheid het lange staan en de geniepig langs de benen opkruipende koude. Versieringen waren achterwe ge gebleven; wel hadden alle omwo nenden 's morgens reeds de vlag uitge stoken, maar zij moesten deze latei op last van de overheid weer inhalen. Eén versiering was er echter overge bleven: voor de deur van de woning der familie Hertogh stond een luister rijke toegangspoort, 's Ochtends, was deze door omwonenden opgetrokkeu en er prijkte toen het opschrift „Leve het gouden bruidspaar op", doch dit Vrijwel algemeen is de bewonde ring voor de manier waarop de Nederlandse Spoorwegen na de oorlog het werk van de wederop bouw van hun bedrijf hebben aange pakt. Natuurlijk, er wès wel eens critiek en er is zo nu en dan ge mopperd, ook in Zeeland, maar wan neer men ziet hoe vijf jaar na de be vrijding uit weinig meer dan niets weer een gbed functionnerend bedrijf is opgebouwd, hoe modern en gerie felijk materieel over de lijnen naar Noord en Zuid snelt, dan kan men toch moeilijk anders dan bewonde ring hebben. En toch zijn de Spoorwegen zelf nog lang niet tevi*eden. In de memo rie van antwoord inzake de begro ting van Verkeer en Waterstaat la zen wij tenminste; ..Het spoorboekje vermeldt nog steeds de aanduiding „beperkte dienstregeling'' omdat de dienstregelingen tot nu toe een ver- keersvoorziening gaven, welke niet bevredigend mocht worden genoemd. De directie hoopt, dat met de zo merdienstregeling van 1951 een zo danig peil zal zijn bereikt, dat deze aanduiding kan vervallen." Ktjk, dat is de mentaliteit van de leiding der Spoorwegen. Naast het „vlug-veilig-voordelig" heeft zij ook steeds beter" in haar devies geschreven. Wij vertrouwen, dat deze leuze daaruit niet zal verdwij nen. ook niet wanneer straks het woordje „beperkt" van het omslag van het spoorboekje is geschrapt. Het parlement kan de stroom van wetsontwerpen niet meer verwerken en raakt telkens meer achterop, schrijft „De Maas bode". De uitbreiding van het aan tal Kamerleden, spreektijdbeperking, verandering van werkwijze door be korting van het tijdrovend vooron derzoek, zou de reeds enige jaren be staande impasse kunnen wegnemen, meende men „Het blijkt nu, dat deze methode niet veel tijd heeft kunnen bespa ren. Nog dezer dagen gaf de voor zitter der Kamer naar aanleiding van het verloop der behandeling in overweging niet meer in het open baar debat aan te snijden wat reeds bij het mondeling overleg met de minister was behandeld. Dit zou min of meer bedenkelijk ziin in een de mocratisch geregeerd land. waar het parlement waarlijk de spreekbuis van het volk is en de Kamervoor zitter verzachtte dan ook deze me dedeling door te zeg«=ren. dat bedoel de onderwerpen slechts summier be handeld dienden te worden en ten slotte was deze overweging slechts een advies." „De impasse is groter geworden in'plaats van kluner. En uit deze impasse zal de Kamer waarschijn lijk alleen kunnen geraken, als de heren afgevaardigden z'eh wat wil len beperken. D^en zij dat niet. dan zal een uitbreiding van het aantal Kamerleden tot honderd en vijftig de impasse alleen maar nóg meer vergroten." werd schielijk vervangen door de woorden „Slamat datang de roema", het Maleis voor hartelijk welkom in het ouderlijk huis. WACHTEN. De menigte verkortte 's avonds het lange wachten met voetgetrappel en gezang en nam zelfs de mededeling dat Bertha wellicht eerst om één uur zou thuiskomen gemoedelijk op. „Het is wel frisjes om mijn toffels, maar mijn voeten houden het nog wel een paar uur vol", verzekerde een oud heertje om half elf. Hij en de anderen hoefden echter geen uren meer te wachten; tegen half twaalf kwam eeu motor-ordonnans aansnellen met de tijding, dat de auto over tien minuten zou arriveren. Op dat moment ver schenen de zes andere kinderen van de fam. Hertogh, getooid met bloemen op de drempel en begonnen van op winding alvast te juichen. En toen, nog onverwacht, reed een grote auto het pleintje op. Het publick was niet meer te houden, het rende er op af en pas op het laatste moment konden de agenten, die even de kluts kwijt waren, en met gummiknuppels begonnen te zwaaien, een keten vor men. Omringd door haar uitgelaten broertjes en zusjes betrad Bertha, terwijl een confetti-regen op haar neerdaalde, voor de eerste maal de ouderlijke woning. Nog verder drong het publiek op en begon om het meisje te roepen Maar Bertha hoorde het nauwelijks: doodop, doch even vrolijk als tijdens de autorit, zat zij tussen haar zusjes en broertjes aan de gezellig gedekte koffietafel en haar gitzwarte ogen dwaalden over de bloemenschat, die in de kleine woonkamer was opgesta peld om ten slotte te blijven rusten op het wonderlijk kalme gelaat van haar moeder Bertha, Bertha! schalde het over het Emmaplein en tenslotte bezweek va der Hertogh vóór deze aandrang. Even later verscheen haar kinderlijk blij gezichtje voor het geopende raam Toen kende de -vreugde van de Ber genaren geen grenzen meer en het duurde lange tijd voordat zij het kind toestonden zich terug te trekken. Bertha ondergedompeld in een golf van sensatiezucht. (Van onze specoale verslaggever). Een walgelijke vertoning is de aankomst van Bertha Hertogh op Schip hol gisteravond geworden. Walgelyk door de schaamteloze houding vooral Tan de persfotografen, walgëlljk ook doordat zelfs het comité van ont vangst het 14-jarig meisje, inderdaad nog een kind, onderdompelde in eeu golf van sensatiezucht. Er waren meer dan 100 persfotografen en verslaggevers uit vele delen van de wereld in het Schiphol-restaurant, Polygoon-Profilti was er met grof geschut en een staf van camera-mensen, geluids-techniei en andere functionarissen. Reeds om 4.10 zou het journaal naar Londen gaan met beelden van de ontvangst op Schiphol en die in Bergen op Zoom. De Radio-Unie was er om voor de Belgische omroep een uitzending te helpen vei-zorgen, die on nlaten wevH vnstf pIppyI wélke zakken en las een verklaring voor, 'waarin hij o.a. zeide: „Ik ben erg blij, dat alles achter de rug is, dat mijn vrouw ons kind, dat ik zo lang niet heb gezien, weer terug heeft kunnen brengen. Hoeveel ik en op platen werd vastgelegd, welke -mjn kinderen hebben geleden gedu- mat aarda hal hocta lr)iaiTtlU(T naai rende de spannende gebeurtenissen in Singapore," kan ik U niet zeggen. Ik ben diep geschokt van hetgeen er de laatste dagen in Singapore is gebeurd en ik heb groot medelijden met de slachtoffers. Ik wil hier mijn dank uit spreken jegens allen, die zich hebben ingespannen, dat ik mijn verloren kind weer heb kunnen terugkrijgen. FOTOGRAFEN IN ACTIE. Nog werd medegedeeld, dat mevr. met 't eerste het beste vliegtuig naai Brussel gingen. Een duizend-koppige menigte wachtte buiten Schiphol om een glimp van het echtpaar Hertogh met Bcrtha op te vangen, wanneer de auto onder een stevig politiecor don de laatste étappe van de lange reis van Singapore naar huis zou afleggen Rijen dik stonden de men sen de komst van het K.L.M-vlieg tuig Maastricht" af te wachten op het dakterras van Schiphol. Vijf mi nuten over half negen arriveerde 't toestel Het taxiede recht door tot vlak bij het restaurant. Daar ver drongen zich de fotografen met de telelens om toch vooral dit eerste moment niet te missen. dat men vak-technisch het dramatische hoogte punt van de hele affaire wist: het weerzien van vader en dochter. Omrinéd door comité-leden wachtte vader Hertogh vrouw en dochter on der de aluminium-trap op. Eindeloos Tan? ic'-en de minsten, d'e hierna verstreken. Men zag enkele passa giers uit het toestel komen en wat sjouwen met bagage. Toen klonk 'n onderdrukt gejuich, dat direct weer verstomde. In het felle licht van de scliyn- wemerg en onder opflitsende B'Ur- lampen zag men mevr. Hertogh naar buiten komen en achter haar, in haar schaduw, Bcrtha, klein en tenger i« k'^dermanteU.ie en een onwezenlijk hoed je op. Onder aan de tran wachtte de vader: een smar- taïïïke ontmoeting. Afwerend deed Bertha een stap achteruit toen va der Hertogh vaar kuste, zoals een vader zijn kind zou kussen, zelfs na minder belevenissen dan die van Bertha, wier levensloop nu reeds een spannend verhaal is voor een American-style film-scenario. Tranen vloeiden, maar anderen dan de betrokkenen, maakten zich van de situatie meester en brachten het gezin naar de ontvangstzaal op Schiphol, die reeds grotere figuren binnen haai- mu ren geherbergd heeft BERTHA VERSCHIJNT Aangekondigd werd, dat Bertha tien minuten in het restaurant zou komen om de fotografen gelegenheid te geven een plaatje te maken. En zo gebeurde het. Bertha verscheen, zwij gend. verlegen, zenuwachtig, from melend aan haar witte plastic-hand tasje en even later verkrampend de handen wringend om haar onmacht voor deze feestvreugde. Mevr. Hertogh had een grote bos bloemen in de handen geklemd, de vader, mager en zorgelijk, kwam met een comité-lid achterna. Nadat zij gezeten waren diepte va der Hertogh een papiertje uit zijn In het gezin Hertogh te Bergen op Zoom heerst reeds enkele dagen een vreugdevolle stemming. Broertjes van het meisje bezig met het versieren van de stoelen voor Bertha en haar moeder. Sowjet-groep stemde echter tegen. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft met 52 te gen 5 stemmen, bjj één onthouding, hel voorstel der dertien landen voor een staken van liet vuren in Korea goedgekeurd. De Sowjet-groep stemde tegen, nationalistisch China onthield zich van stemming. Gezien het Russische standpunt verwacht men niet veel succes van de poging om tot sta king van het vuren te komen. De Russische afgevaardigde Ma- lik heeft verklaard, dat het voorstel slechts dient als camouflage om de Amerikanen gelegenheid te geven nieuwe agressie te plegen in Korea. Het voorstel houdt in de benoe ming van een commissie van drie om een basis vast te stellen, waarop een bevredigend bestand in Korea kan worden bereikt. De voorzitter van de assemblee, de Pers Nasrol- lah Fntezam, zou een der drie leden moeten zyn. Sir Benegal Rau van India en Lester Pearson van Cana da zijn als de andere twee leden van de onderhandelingsgroep be noemd. De algemene vergadering besloot verder haar zitting van 1951 in Europa te houden. Hertogh te moe was om vragen te be antwoorden. Bertha liet dat alles gelaten over zich heen gaan. Ze steunde het hoofd op haar handen en wendde zich ten- sotte met een enkel gefluisterd woord tot haar moeder. Resoluut stond de heer Hertogh op en met een zwiim van snot in zijn stem dankte hij voor de belangstel ling. Die snot was gerechtvaardigd. Op en over elkaar hingen de heren pers fotografen om hun plaatje toch maar niet te missen en als hyena's bevoch ten zij elkaar hun prooi. Een schan delijke vertoning, waarover de mc - ningen der aanwezigen onverdeeld waren. Het besluit werd genomen met 31 tegen 16 stemmen, Dij 11 onthoudin gen. Algemeen wordt aangenomen, dat Parijs de vergaderplaats zal zijn. Devingt (Frankrijk) die tot de voorstemmers behoort, zei dat een zitting in Europa „de Verenigde Naties zal helpen de veelheid van problemen beter te begrijpen". Een zitting in Europa zal onder de hui dige omstandigheden een politieke beslissing van bijzonder psycholo gisch belang zijn. aldus Devinat. De Europeanen zullen het als een bood schap van vertrouwen en solidari teit beschouwen. As het 375 jaar geleden, dat te Hondsbossche (N.H.) de dijk doorbrak, waardoor vele huizen en molens weggespoeld werden,- .is het 275 jaar geleden, dat de beroemde Nederlandse schilder Jan Vermeer te Delft werd ge boren. Attlee werd wat gerust gesteld in Wash'ngton. Bevin golooft niet, dat China oorlog wil. In het Lagerhuis heeft premier Att lee verklaard, dat er bij zij" vertrek naar de Ver. Staten „in dit land en misschien ook elders grote ongerust heid heerste over de loop der wereld gebeurtenissen". Attlee erkende, dat de verbonden troepen in Korea een zeer ernstige te rugslag hebben gekregen en veel men sen en materiaal hebben ver!oren. .In generaal MacArthurs hoofdkwartier vertrouwt men er echter op. dat de verbonden troepen een sterke positie in Korea zullen kunnen handhaven'. Attlee verklaarde, dat hij van Tru man met betrekking tot het gebruik van de atoombom een verzekering heeft gekregen, die hij ..volkomen be vredigend" zeide te achten. Churchill, die als leider van de op positie antwoordde, gaf uiting aan zijn teleurstelling over de „betreurens waardige traagheid" van de vooruit gang der Europese verdediging. De mening, dat de atoombom niet zou mogen worden gebruikt, voordat zij door een agressor was geworpen, noemde Churchill „ongetwijfeld dwaas". „Met andere woorden' men moet nooit schieten voordat men zeif doodgeschoten is", zo schertste hij. De minister van Buitenlandse Za ken, Ernest Bevin, verklaarde niet te geloven dat de huidige „grimmige tij den" tot oorlog zouden leiden. „Tk be twijfel zeer, of Rusland zich in een oorlog zal storten". „Wij weten op grond van al onze inlichtingen tamelijk goed, dat China werkelijk de strijd in Korea wil be ëindigen", aldus Bevin. Hij geloofde, dat de Sowjet-Unle de strijd wilde doen voortduren. „Ik geloofde nooit, dat Rusland China ooit in de V.N. wil de", ging hjj voort. Verscheidene schepen verkeren in moeilijkheden In de Golf van Biscaje en op dn Atlantische Oceaan verkeren als ge volg van de vliegende Noordwesterstorm verscheidene schepen in moei lijkheden. Het Nederlandse motorschip Koningshaven" drijft stuurloos rond op de Atlantische Oceaan op ongeveer 90 mijl van Ouessant verwij derd. De rederij te Rotterdam heeft de machinist draadloos advies gege ven hoe te handelen. Van het Italiaanse schip .Brucia- tutto" zijn drie mensen over boord geslagen Ook het Griekse schip „Agios Spyridon" bevindt zich in de Golf van Biscaje in nood. Het heeft een defect stuurgerei en één van de ruimen staat met water. Aan boord van het Amerikaanse schip „Ameri can Banker" is brand uitgebroken. Het Nederlandshe stoomschip „Oran- Krijgt Zeeland meer rijlkssteun voor zijn calamiteuze polders? Verschenen is de memorie van antwoord op 't voorlopig verslag, dat de Tweede Kamer uitbracht over de begroting van Verkeer en Waterstaat 1951. In deze memorie beantwoordt de minister van waterstaat een aantal vragen van Kamerleden. Ook Zeeuwse belangen zjjn hierbij ter sprake gekomen. Wat het binnenlands luchtverkeer betreft, wordt weliswaar Zeeland niet afzonderlijk genoemd, maar de mededeling van de minister „dat bestudeerd wordt, hoe met het groeien van de economische relaties tussen de Benelux- partners, ook de mogelijkheden van het luchtverkeer op korte afstand kun nen toenemen", houdt wellicht enige bemoediging voor Zeeland in. Verscheidene Kamerleden informeer den naar de eventuele afsluiting var. het Noorder-Sloe en de Zandkreek. Zij' meenden, dat deze werken ter be vordering van de voltooiing van het z.g. 3-eilandenplan nu mogelijk en wenselijk zijn. Op de oeververdediging van verschillende zwaar belaste wa terschappen zal dan belangrijk bezui nigd kunnen worden. Zij vroegen aan de Minister welke gronden in de Zeeuwse wateren eveneens in de toe komst zullen kunnen worden inge polderd. Een onderzoek, aldus de minis ter, naar de mogelijkheid van de inpoldering van een deel van het Noorder-Sloe is gaande. Wanneer zou blijken, dat de gronden hier voldoende rjjp z\jnt kan op betrek kelijk korte termijn, wanneer de nodige fondsen daarvoor ter be schikking kunnen worden gesteld, tot uitvoering van deze werken worden overgegaan. Betwijfeld wordt of er voldoende aanleiding is om afsluiting van de Zandkreek thans te bevorderen. Naast de in dijking van de Brakman, waarvoor in 1951 de eerste werken zullen worden uitgevoerd, zal inpoldering van een deel van het land van Saeftinge aan de orde kunnen ko men. Overleg met de Belgische au toriteiten. in verband met de daar uit voortvloeiende consequenties voor het Schelderegime. is gaande. Ook de inpoldering van de z.g. Slikken van de Heen tussen Noord- Brabant en St. Philinsland kan, zij het nog niet dadelijk, in aanmer king komen. DE HAVENS Aan de minister werd gevraagd: Is de Minister bereid om financiële steun te verlenen bij de verbetering van de vissershaven te Vlissingen? Is een ver betering van de haven te Yerseke ook niet urgent? Kan de Minister nadere mededelingen doen over het overlég ten aanzien van deze havens? Het antwoord op deze vragen luid de: Bij de verbetering van de gemeen telijke vissershaven te Vlissingen zijn uitsluitend plaatselijke belangen be trokken, waarvoor geen financiële steun van Rijkswege in het uitzicht kan worden gesteld. Omtrent verbete ring van de haven van Yerseke is overleg gaande tussen de Departe menten van Landbouw. Vissreij en Voedselvoorziening, van Financiën en van Verkeer en Waterstaat. DE MIJ. ZEELAND. Eveneens werd van verschillende zijden geïnformeerd naar de mogelijk heden voor een verplaatsing van de dienst op Engeland van Hoek van Holland naar Vlissingen. Zijn de re sultaten met de huidige zomerdienst VlissingenFolkestone ook dit jaar ongunstig geweest? (Vervolg op pag. 2). Van KPM geëist dwangsom van 500.000 te betalen. OPNIEUW IN KORT GEDING. Namens de Republiek der Zuid- Molukken heeft de procureur mr. J. A. J. Bottenheim de tenuitvoerleg ging van het vonnis in kort geding contra de K.P.M. verzocht. De Republiek der Zuid Molukken stelt, dat de K.P.M. na het wjjzen van het vonnis nog twee schepen met troepen naar Ambon heeft doen va ren en eist thans de uitbetaling van een bedrag van 500.000 door mid del van het leggen van beslag op ei gendommen van de maatschappij. De K.P.M. heeft opheffing van dit be slag gevraagd. Hierover zal wederom in kort geding op 22 December wor den beslist. jefontein", varende in de Golf van Biscaje en op weg naar Teneriffe, heeft gemeld dat er een ponton van het dek is geslagen. Ook de Neder landse sleepboot ..Noord-Holland" heeft met zwaar noodweer te kam pen. De sleepboot heeft een zuiger op sleeptouw in de Golf van Biscaje. Een sloep is weggeslagen. Het stoom schip ..Blairclova" heeft gemeld dat twee leden van de bemanning over boord zijn geslagen. Verscheidene schepen, waaronder de „Nieuw Amsterdam" zijn op weg om de in nood verkerende schepen hulp te bieden. Léon Degrelle in Spanje gesignaleerd. BELGISCHE ADVOCAAT ZOL HEM GEZIEN HEBBEN. In de Donderdag gehouden bijeen komst van de Belgische socialistische kamerfractie heeft Louis Mierard voorlezing gedaan van een schrijven, dat hij had ontvangen van een Bel gische advocaat, die zojuist uit Span je is teruggekeerd. Deze advocaat verklaart tijdens zijn verblijf in Spanje de gewezen lei der van de Rexisten, Leon Degrelle, te hebben gezien, ondanks de verkla ring van de Spaanse regering, dat hij daar niet zou verblijven. Bij de eerste minister zal er op aan gedrongen worden geen diplomatiek vertegenwoordiger te zenden naar „een land, dat aan Belgische oor logsmisdadigers een schuilplaats ver leent". Chinees luchtoffensief in Korea verwacht Een woordvoerder van de Ameri kaanse luchtmacht heeft te Washing ton verklaard, dat er aanwijzingen lijn, dat de Chinese luchtmacht een luchtoorlog op grote schaal gaat .voe ren. WEINIG VERANDERING. Hier en daar nevel of mist, overi gens veel bewolking met plaatselijk enige sneeuwvaL Zwakke tot matige veranderlijke wind. In de ochtend lichte vorst, 's middags dezelfde of iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1