PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Truman zal zo nodig gebruik van atoombom bevelen in Korea ,Post 310" te Vlissingen verricht belangrijk werk De BILT Beslissing hangt af van de militaire situatie Kantlijn ALS HET KAN MOET OORLOG MET CHINA VERMEDEN WORDEN ACHTSTE AMERIKAANSE LEGER GEHEEL ONTREDDERD Het Meteo-station op vroegere vliegveld Vandaag VOORSPÉLT: *03e Jaargang - No.283 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. don Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred G. Ballintyn PI verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week t 3.90 p kw.. fr p p t 4.15 pér kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 1 Dec. 1950 ADVERTENTIEPRIJS II ct. per mm. Minimum p. advertentie f150. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max 8 regels:) van 1—5 regels f 1.—Iedere regel rneer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C- Middelburg. Bur Vlissingen Walsti 58—«0. tel. 2355 4 Lijnen (b.g.g. 2801 of 2160) M'burg, i.ondt-nse Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g 2228) Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. teL 102; Terneuzen: Brouwerijstr 2, Zierlkzee N. Bogardstr. C 160, tel 26 President zal het Congres nieuwe bedragen voor de bewapening vragen President Truman heeft Donderdag op zyn wekelijkse persconferentie te kennen gegeven, dat de Ver. Staten de atoombom zullen gebruiken voor de strjjd in Korea, indien de militaire situatie dit noodzakelijk zou maken. Veel zou afhangen van de adviezen van de militaire leiders te velde .Truman zelf hoopte, dat het atoomwapen niet behoefde te worden gebruikt. HIerby zy aangetekend, dat alleen de president het gebruik van de bom kan bevelen en niet generaal McArthur. Truman kondigde verder aan, dat hij het Congres binnen enkele dagen zal verzoeken om grote aanvullende bedragen voor de strydkrachten en voor de commissie voor de atoomenergie. Hy achtte het thans noodzakeiyker dan ooit, dat de gezameniyke stryd krachten in Europa onder een onmiddellyk te vormen algemeen opperbevel komen te staan. Truman begon zijn persconferentie met het voorlezen van een verkla ring, waarin verzekerd werd, dat de strijdkrachten van de Ver. Naties niet voornemens zijn hun zending in Korea op te geven. Indien de agressie in Korea succes had, zou deze zich door Azië en Europa ver spreiden tot in het Amerikaanse halfrond. De Ver. Staten zullen de nieuwe toestand in Korea en de huidige cri sis aanvatten op drie manieren: 1. Door in de Ver. Naties te streven naar een gezamenlijke actie om agressie tot staan te brengen, 2. Door de andere vrije landen te helpen bij het versterken van hun verdediging, en Mac Arthur zal zich vermoedelijk het puntje van zijn tong wel afbijten. Nauwelijks had hij verzekerd, dat de Uno-troepen „met Kerstmis naar'huis" zouden kunnen Taan en wie *aat er niet graag met Kerstmis naar huis? of zes Chinese legers hebben een aanval ingezet, die alle Kerstillusiej in rook doet opgaan. Dit ingrijpen van de Chinezen, dat voortspruit uit de Amerikaanse bezet ting van Formosa, betekent het uit breken van een nieuwe crisis. Het ro de China, dat tevoren al in Tibet en Indo-China het agressieve vuurtje smeulende hield en daarmede alleron aangenaamst in de kaart van Moskou speelde, neemt de Amerikanen in de eerste plaats kwalijk, dat zij de 38ste breedtegraad hebben overschreden, toen zij de oude toestand in Zuid- Korea hadden hersteld. En in de twee de plaats redeneert Peking, dat als de Noord-Koreanen agressie plegen in Zuid-Korea, dit voor de Amerikanen nog geen reden behoeft te zijn om een stuk nog niet door de roden ..bevrijd" China te bezetten. En omdat rood- China zich bedreigd acht door deze beide Amerikaanse handelingen, gaat het zijn eigen boontjes doppen en po gen zijn belangen veilig te stellen. Daarmede kiest het dan onbetwij felbaar de zijde van Noord-Korea en da? ~iede van Moskou en dus van de ag.j-sor Dit gevaar is van de eerste dag van .iet Koreaanse conflict af aanwe zig geweest. Geen ogenblik heeft men ?eker geweten wat het rode Chi na 2 'u doen. Liever gezegd; voortdu rend heeft de vrees bestaan, dat rood China dc kant van de Noord-Kcrcanen zou kiezen. Het heeft dit inderdaad gedaan. En dit betekent voor de wereldvrede een nieuwe en ernstige bedreiging. Wederzijds beschuldigen Amerika nen en Chinezen thans elkander. De Amerikanen beweren, dat de Chinezen agressie plegen, de Chinezen noemen de :tie van de Uno-legers Westers imperialisme. Maar met dat al is de vraag gerezen, wat de Uno thans moet doen. De oor log aan China verklaren? De atoom bom te hulp roepen? Als daartoe be sloten mocht worden, wat zal dan het antwoord van Moskou zijn? Er hangen beslissingen in de lucht van zeer grote draagwijdte. Amerika schijnt vastbesloten noch voor Chine se, noch voor Russische druk te wij ken. Onder deze omstandigheden is er zeer veel staatsmanswijsheid nodig om de vrede te redden. Voor West Europa is wat in Korea gebeurt van de allergrootste be tekenis, van oneindig grotere betekenis nog dan voor de Koreanen en Chinezen en voor de Russen. Het gaat namelijk om niets meer of minder, dan om het voortbestaan van de Europese cultuur, die uit Christen dom en humanisme is voortgesproten. Wordt ook West-Europa door de rode wals verpletterd, dan is het met de Westerse beschaving althans in de oude wereld gedaan. Deze overweging leidt er toe, dat de West-Europese mens, ook als hij de Amerikaanse politiek na 1945 aller minst bewondert, de zijde van de Uno kiest. De Uno immers biedt de mogelijkheid om geschillen langs vreedzame wegen te beslechten. Geweld is steeds uit den boze. althans volgens onze opvattin gen. Helaas leert de wereldgeschiede nis. dat de sterke macht heeft over de zwakke. Daaraan spiegelt zich de ster ke, en als hij zijn zin niet krijgt, grijpt hij naar geweld. 3. Door de Amerikaanse militaire macht te vergroten. Volgens de president waren er geen aanwijzigingen. dat de vertegenwoor digers van communistisch China te Lake Success vreedzame onderhan delingen wilden aanknopen. Het beleid van generaal MacAr- thur werd door Truman energiek verdedigd. Toen een journalist vroeg, of MacArthur zijn bevoegdheden overschreden had. verklaarde Tru man beslist, dat dit geenszins het ge val is. McArthur had goed werk geleverd en leverde nog steeds goed werk, zo zeide hij. Een vraag, of de beslissing over het gebruiken van de atoombom aan de Ver. Naties zou worden overgelaten, beantwoordde Truman ontkennend. Dt atoomboni Is één van Amerika's vele wapens en de Ver. Staten zyn vry om van hun wapens gebruik te maken. Of tot actie tegen China zou wor den overgegaan was wel een beslis sing, die door de Ver. Naties zou moeten worden genomen. Drie uur na zijn persconferentie legde de president een nadere ver klaring af om zyn uitlatingen te ver- duidelyken. De tekst van deze ver klaring luidt: „De President wil de zekerheid, dat zijn antwoorden op vragen over het gebruik van de atoombom niet verkeerd worden uitgelegd. Uiter aard is dit onderwerp bestudeerd van af het uitbreken der vijandelijkheden. Dit is met betrekking tot het ge bruik van alle militaire wapens het geval, zodra onze troepen in strijd gewikkeld zijn". REACTIES VAN SENATOREN'. De Congresleden zijn sterk verdeeld in hun reacties op Tx-umans verklaring over de atoombom. Senator Owen Brewster (Republi kein), die al eerder heeft aangedron gen op het gebruik van de bom. zei: „Het wordt hoog tijd. We moeten de bom gebruiken tegen Chinese troe penconcentraties en munitieopslag plaatsen". De Republikeinse senator Millikïn, lid van de Congrescommissie voor atoomenergie, zei dat de bom alleen in uiterste noodzaak moest wor den gebruikt. Senator Young (Rep.) vond, dat de bom slechts tegen werkelijk belang rijke en permanente doelen moest worden aangewend. Uit de beschik bare feiten bleek niet, dat daarvoor nu aanleiding wes. Senator Ralph Flanders (Rep.) is voorstander van het gebruik van de atoombom tegen de Chinezen in Ko rea, maar alleen als de Ver. Naties daartoe opdracht geven. Verscheidene senatoren merkten op. dat het gebruik van de bom door Amerika wel eens een verrassende aanval op Amerikaanse steden met de krachtigste wapens zou kunnen ontketenen. Advies aan Peking: „Denk vele malen na!" Waarschuwingen in de Veiligheidsraad Sir Gladwyn Jebb, de Britse afge vaardigde in de Veiligheidsraad heeft een beroep op de Chinese communis tische regering gedaan „vele malen tc denken," alvorens enig onherroepciyk besluit te nemen. /Tevoren had de Amerikaanse gede legeerde. Warren Austin, de Chinese afgevaardigde gevraagd nu eens nauwkeurig mede te delen, wat de Chinese communistische troepen nu eigeniyk in Korea komen doen. Ook hij adviseerde de regering te Peking eerst goed na te denken al vorens te volharden in het besluit om aanvalsdaden te begaan in Korea. RUSSISCH VETO. De Sowjet-Unie heeft haar veto uit gesproken over de door zes mogend heden ingediende resolutie, waarin terugtrekking van de Chinezen uit Korea wordt geëist. In deze resolutie werden de regering van de Chinese Volksrepubliek ge ruststellende verzekering gegeven om trent de bedoelingen van de V.N aan de Mansjoerijse grens. De stemming was: negen voor. een tegen. India nam niet aan de stem ming deel. Churchill zette zijn mening uiteen in het Lagerhuis Winston Churchill acht het raadzaam dat de Ver, Naties met alle hun ter beschikking staande middelen een oorlog met China proberen te voor komen. De oud-premier, die gisteren 76 jaar werd, legde een verklaring in deze zin af tijdens het voortgezette debat in het Lagerhuis over de buitenlandse po litiek. „Wij bevinden ons zeer zeker in ge vaar. doch het gevaar is niet nieuw" zo zeide Churchill verder in zijn rede. Dit gevaar was reeds in al zijn ver schrikkelijke mogelijkheden zichtbaar van het ogenblik, dat „de legers van de democratie na de oorlog uiteengin gen terwijl de legers van de Sowjet- Russische oligarchie op een reusach tige sterkte bleven gehandhaafd" Churchill zeide te hopen, dat de Westerse landen tot een vergelijk zou den komen met de Sowjet-Unie „voor dat dit land een voorraad atoombom men zou hebben gevormd, voldoende om de vrye wereld te terroriseren, zo niet te vernietigen". Hij was van mening, dat indien er Chinese troepen rukken op naar Pjongjang De verbonden troepen in Korea bevinden zich ondanks de snelle terug tocht, nog steeds in een ernstige situatie. Het achtste Amerikaanse leger, dat geheel van het tiende legercorps is afgesneden, heeft de rivier de Tsjongtsjo als verdedigingslinie moeten prysgeven. De Chinese troepen rukken thans op naar de Noordkoreaanse hoofdstad Pjongjang. Het achtste leger is geheel ontred derd en dreigt bovendien langs de Westkust ingesloten te worden. Naar schatting vier Chinese divi sies, gesteund door enige duizenden guerilla-strijders trachten van het Noord-Oosten uit achter de troepen der V.N. te komen. Een lichtpunt is. dat de Chinese communisten in de ICARrO-50182 Weengegev ens worden rechtstreeks aan Sch iphol doorgegeven Er waren verschillende aanleidingen om eens een bezoek te brengen aan het Mcteo-station te Vlissingen. In de eerste plaats ons eigen weerbericht, dat dagciyks kant en klaar op de telex verschijnt, zonder dat we er verder iets van afweten, dan natuurlijk de juffrouw van de Bilt, die 's morgens vroeg door de radio mededeelt hoe het met het weer in Vlissingen is-gesteld en tenslotte 't weer zelf. Als er mist over de Zeeuwse landen en wateren tenslotte het weer zelf. Als er mist over de Zeeuwse landen en wateren hangt, belt de redactie de Meteo op om eens te informeren hoe het met 't zicht gesteld is, wanneer het stormt, vraagt de krant naar de windkracht en heeft het dagenlang pypestelen geregend, wordt er op de redactiekamer ge zegd: „Zou-je niet eens by de Meteo informeren naar de neerslag?" Op alle vragen geeft de man van dienst in het Meteostation steeds een welwillend antwoord, terwyl dc redactie eigeniyk niet weet, wat daar allemaal precies gebeurt Dus trokken we op een natte Woens dagmorgen naar de groene barak met de witte letters op het voormali ge vliegveld, waar het hoofd van de post, de heer P. de Bleijker, juist het resultaat van zyn laatste waarnemin gen noteerde. In deze groene barak hoorden we iets meer van het belang rijke werk', dat hier door de mannen van het Koninkiyk Meteorologisch In stituut wordt verlicht. Belangrijk is dit werk in de aller eerste plaats voor de luchtvaart en vandaar ook, dat er een nauwe sa menwerking bestaat tussen de Meteo en de Rijksluchtvaartdienst. De ge gevens. die de vier observatoren van het KNMI hier vex-zamelen, gaan niet eerst naar de Bilt, doch worden door de Rijksluchtvaartdienst i-adio-telefo- nisch doorgegeven aan Schiphol en vandaar via het telexnet gedistribu eerd. o.a. naar de Bilt, waar uit aller lei rapporten het weerbericht samen gesteld wordt. Het doorgeven gaat betrekkelyk eenvoudig, omdat men met een code systeem werkt, waarbij de resultaten van de waarnemingen een nummer krijgen. Elke drie uur wordt een der gelijk „nummer"-rapport van het heersende weer samengesteld. Een dergelijk rapport bevat o.a. ge gevens over het „Dauwpunt", waar uit de vochtigheidsgraad van de lucht kan worden afgeleid, over wind richting en de windkracht, het hori zontale zicht en het weer in het afge lopen uur. De code voor deze laatste rubriek bevat niet minder dan 100 nummers, zodat de observator by de beoorde ling van het weer een keus moet ma ken uit honderd verschillende weerty pen. Verder wordt ook gerapporteerd over het weer in de afgelopen drie uur, waarbij men „slechts" tien weer typen kent. Dan vermeldt het rapport de baro meter stand en de temperaturen in graden Celsius. Belangrijk zeker voor de lucht vaart zijn de gegevens over de be wolking. De bewolking wordt ver loop van Donderdag hun druk op en kele gedeelten van het front vermin derden. Mogelijk hebben zij na drie dagen onafgebroken aanvallen hun voorraden opgebruikt en moeten zij zich hergroeperen en reorganiseren. De tweede Amerikaanse divisie en de Turkse brigade in Korea zijn ten Zuid-Oosten van Koenoeri omsin geld. nadat zij honderden aan doden en gewonden hadden verloren by een poging om aan de Chinese omsinge ling te ontsnappen. Ongeveer 1500 man deden een wan hopige poging om langs een nauwe weg door een barrière van machine- geweervuur en mortieren te ontsnap pen. Zij moesten honderden doden èn gewonden achterlaten, voordat zij in veiligheid waren. De Amerikaanse verliezen in de Koreaanse oorlog zijn Donderdag tor 31.028 gestegen 12.032 meer dan 'n week geleden aldus is te Washing ton bekend gemaakt. In het totaal aantal zijn begrepen: 5307 doden en 3954 vermisten. Burgerlijke verdediging in de Ver. Staten De Amerikaanse regering heeft Donderdag het Congres een wetsont werp toegezonden, houdende de aan stelling van een directeur-generaal voor de burgerlijke verdediging met verstrekkende bevoegdheden in geval van een vijandelijke luchtaanval. Noorwegen overweegt noodmaatregelen De commissie voor Buitenlandse Zaken van het Noorse parlement en de ministers van Buitenlandse Zaken en deeld in laag, middelbaar en hoog en Defensie hebben een bespreking ge- het meten van de hoogte gaat vrij i voerd over „de ernstige internationale simpel: men neemt een kleine ballon, j toestand en de vraag of een besluit ge- waarvan men de stijgsnelheid precies nomen moet worden om al of niet kent, men laat het ballonnetje op en speciale noodmaatregelen te treffen" meet de tyd, die het nodig heeft om in 1 de wolken te verdwijnen. Het bepalen van de hoogte is dan alleen een kwes tie van een rekensommetje. Meestal vertrouwen de observatoren echter op hun routine en schatten de hoogte van het wolken dek. 's Nachts wordt gemeten met een z.g. wolkenlicht, een kleine schijnwerper, die een lichte plek op de wolken plaatst, terwyl 200 me ter verder de observator met een sextant de hoek van aarde en licht- vlak meet, zodat ook dan de hoogte spoedig is vastgesteld. Voorts worden o.a. nog gerappor teerd de maximum en minimum tem peraturen en de neerslag. Het laat ste wordt uitgedrukt in mm: 1 mm neerslag betekent ongeveer een liter water per m2. BELANGSTELLING Voor de resultaten van de neerslag meting bestaat veel belangstelling. De Polder Walcheren b.v. kan er uit afleiden of het nodig is de Polder te bemalen en de rioolwaterzuiverings installatie te Souburg gebruikt even eens de gegevens om na te gaan hoe- heel motoren ingeschakeld moeten worden. Naast deze omvangrijke arbeid, die met betrekkelyk eenvoudige instru menten tot stand komt, wórden al lerlei gegevens verzameld voor de kli matologische afdeling van 't K.N.M L Wij vroegen de heer Bleiiker of dit- Meteo-station in deze barak biyft gevestigd. „Het ligt in de bedoeling", zo zeide hy „om te zyner tijd over te gaan naar een permanent gebouw op het nieuwe vliegveld. Komt dit nieu we vliegveld er niet dan zullen we misschien verbuizen naar een plaals dichter bij de kust. In elk geval s*aat dit wel vast: post 310 te Missingen is een be'anerijk station en zo er geen vliegveld meer in Zeeland zou komen: de Meto blijft". ..zijn de bakkers niet langer meer verplicht aardappelmeel in het brood te mengen; ..is de export van uien naar Engeland weer toegestaan. een nieuwe oorlog zou zijn. deze zou komen op het ogenblik van Ruslands keuze. Volgens Churchill was het niet waar schijnlijk. dat de Duitsers in de vol gende twee jaar militair gesproken veel gewicht in de schaal zouden leg gen. Een aanval van de Sowjet-Unie zou niet worden uitgelokt door de be scheiden mate van verdediging, die thans ..zo laat en ondoelmatig door de Atlantisch en Westelijke mogendheden wordt ontwikkeld". „De nog steeds geweldige voorsprong der V.S. op het gebied van de atoom bom" stelde 'net Westen in staat op vriendschappelijke en waardige wijze en als gelijken met de Sowjet-Unie te onderhandelen. Een dergelijke confe rentie zou in het geheim en op het hoogste niveau gevoerd dienen te wor den. Het kon wel eens de Russische be doeling zijn de strydkrachten van de V.S. en de V.N*. zo veel mogelijk bij China te binden om daardoor de ver sterking van Europa te beletten. Churchill legde er nogmaals de na druk op, dat ,,'swerelds loop" in Euro pa beslist zou worden. Het Labourlid Tom Driberg was van mening, dat ieder verder uitstel van de toelating van de nieuwe Chinese regering tot de Veiligheidsraad slechts er toe zou kunnen leiden, dat China hoe langer hoe meer een lijn met Mos kou zou trekken. De enige oplossing achtte hij terugtrekking tot het „mid den" van Korea en vredesonderhande lingen. Er bestond geen andere weg om de Chinezen te overtuigen van de goede bedoelingen van de Westerse mogendheden. ATLLEE AAN HET WOORD. Als laatste spreker verklaarde Attlee, dat de Britse regering de gedachte van een gedemilitariseerde zóne in Korea had geopperd. Indien de Chinezen, zo als hij hoopte, bereid zouden blijken vredelievende middelen inplaats van geweld te baat te nemen, zou de sug gestie van een dergelijke zóne onder werp van bespreking kunnen uitma- ken. Voorts verklaarde Attlee, dat, naar de mening van de Britse regering, een besluit van dergelijk ernstig belang ais het gebruik van de atoombom, niet kan worden genomen zonder volledig overleg met de leden van dc Ver. Na ties, die deelnemen aan de huidige po- litie-actie in Korea. Attlee naar Washington Hij zal geen tijd verliezen „om over te steken" De Engelse premier Clement Attlee zal naar Washington vertrekken om met Truman de toestand in Korea te bespreken. In het Lagerhuis had Att lee verklaard dat, indien Truman op zijn verzoek zou ingaan, hy geen tyd zou verliezen om over te steken. Kor te tijd nadat hij deze verklaring had afgelegd, kwam de mededeling, dat Truman op zijn voorstel was inge gaan. Ambtenaren van het Witte Huis hebben medegedeeld, dat zij verwach ten, dat de bijeenkomst tussen Attlee en Truman in of nabij Washington zal worden gehouden. Attlee had in het Lagerhuis ook nog verklaard, dat naar de mening van de Britse regering, een besluit van een dergelijk ernstig belang als het gebruik van de atoom bom, niet kon worden genomen zon der overleg met de leden van de Ver enigde Naties, die deelnemen aan de huidige politie-actie in Korea. Britse stafchefs bijeen De Britse minister-president Attlee heeft de Engelse stafchefs opgeroe pen om de kabinetszitting over de toestand in Korea bij te wonen. Britse diplomatieke vertegenwoor digers, gouverneurs van koloniën en stafchefs in het Verre Oosten en Zuid- Oost-Azië zullen 7 December te Boe- kit Serene in Malakka bijeenkomen. Gift van Kon. Paar voor Londense armen. Koningin Juliana en Prins Bern- hard hebben aan de Lord Mayor van Londen een chèque van 300 pond sterling (ongeveer 3000 gulden) ge zonden voor de verdeling onder de armen van Londen. Wijziging omzetbelasting sigaren en sigaretten vandaag in werking. In het Staatsblad is afgekondigd de wet, houdende wijziging van de omzetbelasting met betrekking tot sigaren en sigaretten. Deze wet treedt vandaag, 1 December, in wer king. De eierprijs gaat zakken. Volgens mededelingen uit de Ne derlandse eierhandel zal de prys van de eieren gaan zakken met drie tot vier cent per stuk. Ten dele is dit een gevolg van het feit, dat de on derhandelingen met de Duitse auto riteiten over een nieuw handelsver drag voor uitvoer van eieren niet vlotten, aldus de eierhandel. Overi gens gaan de kippen langzamerhand weer iets meer leggen, wat ook invloed heeft op de prijzen. Tien mille te delen met zijn vijftienen Vijftien employé's van een Amster damse banketbakkerij, hadden Dins dag de dag van hun leven, aldus het Parool. Zij wonnen samen 10.000 van de staatsloterij, nadat zij twee jaar hadden gespeeld zonder ook maar een cent te winnen. Nu krijgen zy ieder ruim 550 gulden uitgekeerd. Zij koch- ten het lot van mevrouw C. A. Vanwaddeneilanden tijdelijk stormachti- VredenburgLieftinck, collectrice van ge ui«-' tussen West en Zuid-Wes*- de staatsloterij en zuster van óe minis- zwaar bewolkt met enkele ter van Financiën, prof. P. L'^ftinck. I j^ter iets kouder. NOG WEINIG VERANDERING Geldig tot Vrydagavond. Matige tot krachtige, in de kust provincies meest harde en langs de

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1