PROVIKCIALE ZEEUWSE COURANT Londense meisjes dansten de „zevensprong" voor de Koningin Walcheren krijgt Nederland's modernste rusthuis 0E BILT Twee vorstinnen brachten bezoek aan jeugdcentrum Kantlijn VELE DODEN BIJ TREINRAMP IN DE STAAT NEW YORK Vandaag V.J NEGENTIENJARIGE AVONTURIER STAL EEN VLIEGTUIG In feite 56 miniatuur-huisjes onder één dak J VOORSPELT: 193e Jaargang - No.277 Dagblad uitgave van de firm® Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintljn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: f 3.90 p. kw.. fr. p. p f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 24 Nov. 1950 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie i 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels:) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2 IM'burg, Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel.2475 (bg.e. 222b): Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Brouwerijstr 2. Zierlkzee N. Bogardstr. C 160, tel Kranslegglng op het graf van Stadhouder-Koning Willem III. Tydens de derde dag van het bezoek, dat Koningin Juliana met Prins Bernhard aan Londen brengt, heeft de Koningin in gezelschap van haar gastvrouwe, Koningin Elizabeth, een Jeugdcentrum „Time and Talents" bezocht. Het was precies kwart over drie, toen de hofauto's de met rood- wit-blauwe ballonnetjes en vlaggen gesierd, de acht meter brede straat binnenreden. Een complete politiemacht, bestaande uit mannelijke en vrouwelyke agenten, was met in staat de Eastend-Londenaren in bedwang te houden. Dwars door het politiecordon heen, stormden zy naar voren en sloten de auto, waarin Koningin Juliana en Koningin Elizabeth waren gezeten, geheel in, zodat dezen slechts met moeite uit de wagen konden komen. Temidden van de menigte stonden daar de beide vorstinnen, luide toe gejuicht. De begroeting kreeg wel een bijzondere kleur, doordat de Bo rough, waarin Bermondsey street is gelegen, een vrouwelijke burgemees ter heeft, een aardige verschijning, die, getooid met ambtsketen en zil veren stadspenning, woorden van welkom sprak. Onder voortdurende toejuichingen van de omstanders, onder wie talrijke Nederlanders getooid met oranje Nauwelijks drie weken geleden werden op Walcheren Belgische bomen geplant. Wie deze dag meebelééfde, beleefde de Benelux. Bij die gelegenheid hebben wij erop ge wezen, dat waar het individu een idee reeds als werkelijkheid aanvoelt, de totaliteit, de staat noodzakelijker wijs nog geremd wordt door staat kundige, economische, financiële en agrarische problemen, die waarlijk niet in een vloek en een zucht zyn op te lossen. De Nederlandse regering heeft uiting gegeven aan haar verwach ting, dat de Economische Unie met België 1 Januari in werking zal kun nen treden. De Belgen evenwel zijn minder optimistisch en menen, dat als Nederland in de kanalenkwestie geen concessie doet, de Economische Unie ook nog wel even op zich zal laten wachten. Nu is het zo, dat in de veranderde wereld het kanalenprobleem lang niet meer de betekenis heeft, die het een kwarteeuw geleden nog had. Maar zonder meer van Nederland accoord gaan met de Belgische verlangens te eisen, zoals bepaalde Belgische krin gen doen, is een ander uiterste, waar mede de goede zaak niet gediend wordt. Er wordt de laatste tijd tussen België en Nederland veel bedisseld zonder dat ons parlement eraan te pas komt. Dat is onder meer ook ge schied met de overeenkomst inzake het loodswezen. Waarom deze dingen buiten de volksvertegenwoordiging om geschieden is niet duidelijk. Par lementair contact, zoals dat op de conferentie te Ostende door België en Nederland wenselijk werd geacht, zou zowel ten aanzien van de Economi sche Unie als ten aanzien van de kanalen-kwestie van groot nut kun nen zijn. Er is aezer aagen in iseaerianci een rechterlijk vonnis geveld, dat bij velen een gevoel van ernstige wrevel heeft opgewekt. Men zal zich herinnei-en, dat er na de bevrijding in Haai'lem en Velsen vreemde dingen zijn gebeurd. Pseudo illegalen hebben er verraad gepleegd en roofpartijen georganiseerd. Er is destijds een commissie van onderzoek gevormd, maar die heeft zó lang werk, dat velen aannemen, dat het in de bedoeling ligt de Velser affaire in de doofpot te stoppen. Echter: een Haarlems inspecteur van politie heeft processen-verbaal uit het Velser dos sier met een advocaat besproken, omdat hij de gang van zaken niet juist achtte. De man had een prima staat van dienst maar is niettemin wegens het bekend maken van ge heimen tot een maand gevangenis straf veroordeeld Gezien het feit, dat de inspecteur goede bedoelingen had, is het logisch, dat velen deze straf veel te zwaar vinden. Temeer, omdat overbekend is, dat in de Velser-affaire de inzich ten van politie en justitie zeer sterk uiteen lopen. k e K.N.A.C. doet een beroep op uik alle Nederlandse weggebruikei's om de vijfde Decembex-, de dag van Sinterklaas, vry te houden van verkeersongevallen. Gemiddeld worden in ons land per dag 48 slachtoffers in het wegverkeer geconstateerd, n.L 12 voetgangers, 20 fietsers en 16 overige weggebruikers. Van die 48 zyn er 2 3 doden, 24 ernstig en 21 a 22 lichtgewonden. Dat is niet zo ontstellend veel als men bedenkt, dat het verkeer meer dan vex-dubbeld is en dat het aantal ongelukken vergeleken bij vóór de oorlog lang niet verdubbelde. Maar het is te veel. En daarom verdient de actie van de K.N.A.C. steim. Als alle voetgangers, wielrij ders en automobilisten op 5 Decem ber de moeite nemen extra voorzich tig te zyn, dan is er al veel gewon nen. En dan k&n het een dag zonder ongelukken worden. En zijn 3 doden en 24 zwaar ge wonden het „offer" om een beetje voorzichtig te zijn niet dubbel en dwars waard strikjes, begaven de beide Koningin nen zich naar ixet verenigingslokaal van „Time and Talents." Terwyl buiten de menigte gedul dig stond te wachten in de steeds donker wordende straat en een hoe raatje aanhief toen de straatverlich ting aanfloepte, dansten zeventien Engelse meisjes in het zaaltje de „ze vensprong" voor de Koninginnen. Ze zongen de woorden van dit vaderland se vvysje in opmerkelijk goed Neder lands. De oplossing van dit geheim: zij hadden de dans en de Nederlandse woorden geleerd van een boerin in de omgeving van 't Deventerse, waar zy dit jaar een week lang logeerden op een vaeantietocht. Om vier uur verlieten de Konin ginnen, omstuwd door de meisjes die voor haar hadden gedanst, het club huis en reden, uitbundig toegejuicht door de honderden, die nog steeds buiten wachtten, en door de velen, die een plaats aan de fabiieksramen hadden gevonden, terug in de rich ting van Buckingham Palace. BEZOEKEN, 's Morgens legden de Koixingin en de Prins een krans op het graf van Stadhouder-Koning Willem III. In de namiddag bezochten zy Konin- g.n Mary, de moeder van Koning eoi'ge VI. Op de laatste avond van hun bezoek aan Londen hebben Koningin Julia na en Px-ins Bernhard in kleine kring het avondmaal gebruikt op Bucking ham Palace met Koning George, Ko ningin Elizabeth en andere leden van het Koninklijk huis. Na het diner werd in de balzaal gedanst. Directeur Javasche Banik in vrijheid gesteld. Naar Aneta verneemt, is de heer P. Spies, één van de directeuren der Javasche Bank, die Zondag te Dja karta gearresteerd werd, Donderdag middag weer in vrijheid gesteld. Europese assemblée tegen Ver. Staten van Europa. De Assemblee van de Raad van Europa heeft Donderdag met 57 tegen 39 stemmen en 12 onthoudingen een voorstel tot vorming van de Verenigde Staten van Europa verworpen. Oorlogsmisdadigers door Amerikanen vrijgelaten. Generaal Thomas Handy, de opper bevelhebber van de Amerxkaanse troe pen in Europa, heeft 14 Duitse oor logsmisdadigers die gevangenisstraffen van 12 jaar tot levenslang ondergaan, de rest van him straf kwijtgescholden. Twee treinen reden op elkaar in. Woensdagavond .heeft zich in het New Yorkse district Queens een van de ernstigste treinrampen In de ge schiedenis der V.S. voorgedaan. Een trein met naar schatting 1000 pas sagiers reed op een andere trein waarin zich ongeveer hetzelfde aantal personen bevond. Beide treinen ver voerden, reizigers, die zich naar huis begaven ter gelegenheid van „thanks giving day". De voorste trein had gestopt om twee vrouwelijke passagiers uit te laten, die de vex'keex'de trein bleken te hebben genomen. De achterop rij dende trein reed in volle vaart op de eerste in en boorde zich door de ach terste rijtuigen. is het 120 jaar geleden, dat België het Huis Oranje-Nassau voor eeuwig vervallen verklaar de van alle macht en gezag al daar; .zou het 350 jaar geleden zijn, dat het dorp Vreemdijk (ook wel Vroondijk en oudtijds Fron- dic genaamd), gelegen in de N.O.-hoek van de Lovenpolder in Zeeuwsch-Vlaanderen, door de zee werd verzwolgen. Chinezen willen niet tegen Amerikanen vechten. 27 krijgsgevangenen vrijgelaten De Chinese communisten in Korea hebben op nog geen 5 km afstand van de Amerikaanse linies 27 gewonde Amerikaanse krijgsgevangenen vrij gelaten en hen de boodschap meege geven: Chinezen willen niet tegen Amerikanen vechten". Bij de Amerikaanse diensten heeft dit verwarring gewekt, zodat men zelfs ooxTogscorrespondenten verbood de vrijgelatenen te interviewen. Ge durende 38 uur mocht de pers niet over het nieuws reppen. Algemeen is het oordeel, dat men hier met een handige zet van de Chi nezen te maken heeft. De laatste da gen waren verscheidene Amerikaanse krijgsgevangenen afzonderlijk door Chinese militairen vrijgelaten. De thans vrijgelaten groep werd in drie vrachtwagens uit een kamp tot voor de linies der verbondenen gebracht Over de juiste betekenis van deze daad tast men men nog in het duis ter. Men vraagt zich af, of het een psychologische en politieke manoeu vre is aan de vooravond van de komst der Chinese communistische afvaar diging te Lake Success of wel een ge baar om indruk te maken op de Ame rikanen. Volgens sommige geruchten zouden de Chinezen zelfs hebben voorgesteld zwaargewonden uit te wisselen. Radio-Peking heeft medegedeeld dat „tienduizenden Chinese miliciens wacht houden aan de Mandsjoerijse grens en gereed zijn om Amerikaanse agressie af te slaan". Het ongeluk geschiedde op een via duct. Op de plaats van het onheil heerste grote verwarring. De onge deerde reizigex's boden aanstonds hulp aan gewonden, die in allex-ijl naar na bijgelegen gebouwen werden overge bracht voor eerste hulp. Volgens de politie zijn tot dusver 75 doden geteld. Het aantal ernstig gewonden be draagt 125. De bestuurder van de eerste trein verklaarde, dat hij vaart geminderd had op een noodteken om te stoppen Toen hij de snelheid weer wilde op voeren zaten de remmen vast. De tweede trein, die vier minuten later was vertrokken, sneed als een mes door de achterste rijtuigen van de eerste trein. Men kan nog niet verklaren waarom het automatische seinapparaat de tweede trein niet voor het gevaar heeft gewaarschuwd. Dondex-dagavond kwam vast te staan, dat de treinramp aan 76 mensen het leven heeft gekost. Het is echter, waarschijnlijk, dat verschillende iran de 333 gewonden, die men reeds ge teld had, nog in het ziekenhuis zullen overlijden. Brits schip de lucht ingevlogen. Ontploffing bij Suez Het 17.000 ton metende Britse schip „Eastern Med" is Dinsdagavond in de haven van Suez in de lucht gevlo gen en brandend gezonken. De ont ploffing deed zich voor, toen het schip te Adabtja, ongeveer 20 km ten Zuiden van Suez, werd geladen met benzine, voor het Britse leger. Een aantal Arabische bootwerkers werd door de ontploffing ver weg ge slingerd- Drie man worden vermist en 21 zijn gewond, onder wie ver scheidene Blitse militairen. Op 19 Juni vloog het Britse vracht schip „Indian Enterprise" op de Rode Zee in de lucht. Van de bemanning van 74 koppen overleefde slechts één lid de ramp. Succes voor Franse regering. De Franse nationale vergadering heeft Donderdagavond vier moties van rechtse en communistische zijde, waar in critiek werd geleverd op het rege ringsbeleid in Indo-China, met grote meerderheid van stemmen verworpen En maakte een perfecte noodlanding. De politie van Orleans heeft Don derdag een negentienjarige Engelse jongeman, Brynlèy Fussel, gearres teerd. Fussel.' leex-ling van een spe ciale school in Engeland voor moei lijke jongens, had een vliegtuig ge stolen, waarmede hij naar. Poi-t Said wilde vliegen. Wegens gebrek aan benzine moest hij een gedwongen landing uitvoeren aan de rand van een bos buiten Or leans. Fussel. die zijn gehele kennis van vliegen opdeed uit leerboeken en er geen practische ervaring in had. maakte een bijna volmaakte landing, slechts een schroef was licht verbo gen. Tegenover de politie hield Fus sel eerst vol dat hij Amerikaan was. Hij viel echter door de mand toen men een dozijn foto's van meisjes op hem vond, op één waarvan zijn naam was geschreven. H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard hebben Woensdagavond ter ere van de Britse Koning en Koningin een gala-diner in „Clarldge's" gegeven. H.M. de Koningin, vergezeld door de Ambassadeur van Neder land in Groot Brittannië, jhr. mr. E. F. M. J. Michiels van Verduynen, betreedt „Claridge's." Achter H.M. de Koningin, Z.KJEL Prins Bernhard. Het wordt gebouwd tussen Domburg en Oostkapelle. Reeds volgend najaar zal halverwege tussen Oostkapelle en Domburg Nederland's modernste rusthuis in gebruik worden genomen. Eigenlyk is het beter te spreken van een „pensionhuis", want de oudere lieden, die er in worden opgenomen, krygen eigen zit-slaapkamers en blijven volko men zelfstandig. Zy kunnen echter van him welverdiende rust genieten, doordat er voor hen gekookt wordt en doordat zy zich niet langer iets behoeven aan te trekken van de dageiykse beslommeringen, die hun deel zyn, wanneer zy een eigen woning hebben. De bouw van dit pensionhuis, waarvoor de architect Joh. A. Wentink uit Baarn een byzonder fraai en tot in de kleinste détails volledig uitgebalanceerd plan heeft gemaakt, wordt Dinsdag a.s. aanbesteed. De Stichting Rusthuizen Walche ren te Middelburg, die het zal exploi teren, beheert momenteel reeds twee rusthuizen, t.w. „Ter Hoge" te Mid delburg en „Der Boede" te Koudeker- ke. Het is de bedoeling in de naas te toekomst eerstgenoemd tehuis uitsluitend te bestemmen voor opna me van hulpbehoevenden en „Der Boede" te verbouwen tot ziekenhuis voor chronische patiënten men zie ook pag. 2 terwyi het nieuwe en voorlopig nog naamloze tehuis een groot pension wordt voor valide ou dere mensen, hetzij echtparen, het zij alleen-wonenden, die het bezwaar- lyk achten nog langer een eigen huis te bewonen en toch hun vrijheid nog niet prijs willen geven. Daar de Stichting uit ervaring (het destijds afgebrande rusthuis „Irma" te Domburg exploiteerde zy even eens!) weet, welk een ideale woon plaats de Walcherse duinstreek is voor rustbehoevenden, kocht zy van de N.V. „Hoogduin" een terrein van 1% ha., gelegen tussen de duinenen de Noordweg te Oostkapelle, waarop het pensionhuis zal verrijzen. Boven dien verkreeg zij optie op een aan grenzende lap grond van 100 x 70 m.. omdat het wellicht in de toekomst uitgebreid moet worden. Het wordt in feite een verzameling miniatuur huisjes onder één dak en het spreekt vanzelf, dat de volkshuisvesting door de Stichting daax-van in belangrijke mate wordt gediend, daar de nor male woningmarkt hierdoor weer wat wordt ontlast. Geen wonder dan ook, dat het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting de bouw van een dergelijk tehuis voor Zeeland een novum! zeer toejuicht en er krachtdadig steun aan verleent. ZELFS LOGEERKAMERS. Slaap- en eetzalen zoekt men in het ontwerp tevergeefs: de bewoners worden op hun kamers bediend. Zij moeten deze zelf meubileren (en bly- ven dus in vertrouwde omgeving), daar de Stichting alleen voor vloer bedekking en gordijnen zorgt. Zelfs zullen zij nu en dan een logé kunnen ontvangen, daar een aantal logeer kamers in het plan is opgenomen. Ook kunnen zy bij elkaar op visite gaan, maar tevens bevindt zich in net complex een gezellige recreatie zaal, die zich ook uitstekend leent voor het geven van concerten, het houden van lezingen, enz. Het tehuis zal uit twee gedeelten bestaan, een Oost-West gelegen hoofdgebouw van ruim 50 bij 10 me ter en een vleugel van 38 x 614 me ter. die met elkaar verbonden zijn door een „glazen huisje" van twee vex-diepingen, waarin aardige zitjes komen. Het complex zal huisvesting bieden aan 90 personen, directrice en intern personeel inbegrepen en zal 23 twee-persoonskamers en 33 één persoons-kamers omvatten. Alle vertrekken, die centrale verwarming en stromend water hebben, krijgen voldoende zon en de bewoners be schikken allen over een terrasje (wanneer zy op de begane grond wo nen) of over een balcon (Indien zy hun kamer boven hebben). VAN ALLE VOORZIEN. GEMAKKEN Het hoofdgebouw bestaat uit een sous-terrain, begane grond, eerste verdieping en zolderverdieping, die met elkaar verbonden zijn door een open trappenhuis, alsmede een lift. Het ene gedeelte van het sous-ter rain wordt gevormd door de dienst vertrekken. zoals de royale keukens en de eetzaal voor het personeel, het andere door de verwarmingskelder, de linnenkamer en de rouwkamer. Op iedere verdieping bevinden zich voorts een dienkeuken. twee badka mers en toiletten, terwijl op de be gane grond enkele ziekenkamerties ziin gedacht. Achter in de vleugel treft men de recreatiezaal aan. Het tehuis krijgt zijn eigen riolering en waterzuiveringsinstallatie, alsmede een ingenieus lichtsignaal-svsteem. met behulp waarvan het personeel door de bewoners kan worden ont- Fussel zal voor een Franse recht bank terecht moeten staan, op be schuldiging Frankrijk op onrechtnxa- tige wijze te zijn binnengekomen. Daarna zal hij naar Engeland worden teruggezonden. Dit is de derde maal. dat Fussel, die beschreven wordt als een .jon geman, die gek is op vliegen en avon turen", van het stelen van een vlieg tuig wordt beschuldigd. Hij is acht maal van gewone scholen en drie maal yan een speciaal instituut voor moeilijke jongens weggelopen. In een der drie laatste gevallen maakte hij van een roeiboot gebruik om de school, die zich op het eiland Wight bevindt, te ontvluchten. Bekendmaking atoomgeheimen. Groot-Brittannië. Canada en de V. S. zijn overeengekomen sommige atoom geheimen openbaar te maken, die „aan rivalen geen hulp zullen verschaffen voor het ontwikkelen van militaire toe passingen van de atoomenergie", aldus is door de Amerikaanse commissie voor de atoomenergie medegedeeld. Shaw's as uitgestrooid. De as van Shaw is Donderdag in de tuin van zijn landhuis te Ayot St. Lawrence uitgestrooid. Overeenkomstig zijn testament was zijn as tevoren met die van zijn vrouw vermengd. Shaw wilde niet. dat zijn stoffelijk overschot zou worden bijge zet naast die van Engelands onsterfe- lijken in Westminster Abbey. „Ik ver kies de tuin boven het klooster", zo had hij gezegd. Vijf jaar voor moordenaar. De Haarlemse rechtbank heeft Donderdag de 48-jarige Haarlemse kellner A., die een haringkoopman doodstak, tot vyf jaar met aftrek veroordeeld. De rechtbank achtte de moord bewezen. Er was tegen A zes jaar geëist. Ontscheping van „Waterman". Het troepentransportschip „Wa terman" wordt Zaterdag in de vroe- ochtenduren voor Hoek van Hol- and verwacht. De ontscheping van de opvarenden begint Zaterdagmor- gen te 9 uur aan de Lloydkade te otterdam. Directeur Amsterdamse Bank-Incassobank t Donderdagmiddag is te Amsterdam plotseling overleden de heer mr. W. M. Houwing, directeur van de Amster damse Bank N.V.Incasso Bank N.V. De heer Houwing, die 58 jaar oud is geworden, was sinds 1 Mei 1932 direc teur van de Amsterdamse Bank. waar hij op 1 April 1923 tot procuratiehou der was benoemd. Hij werd te Hoorn geboren.. Prins Bernhard reed 160 km. per uur. Prins Bernhard heeft Don derdag op het vliegveld Hen don in een Jaguar-sportauto met een snelheid van 160 km. over een natte, gladde lan dingsbaan gereden. De Jaguar kan 190 km/u halen. De prirts reed meer dan een half uur om de auto te probe ren. Twee vertegenwoordigers van de fabriek waren aanwe zig. „De piins reed de auto zeer snel, ondanks de natte opper vlakte van de baan", zo zeide een functionaris. „Hij is een buitengewoon goede automobi list". Als passagier had Prins Bernhard zyn vriend, de heer Payn bij zich in de wagen. boden. Voorzover deze niet zelf in het bezit van een radiotoestel z^'n, kunnen zij een aansluiting op het centrale toestel ontvangen. Des zomers zullen zy genieten van het reeds thans aardig begroeide en nog intensiever te beplanten omlig gende terrein, waarin een vyver ligt, die uitgediept wordt en een aantrek kelijker vorm zal krijgen. Uit het bovenstaande blijkt, dat het pensionhuis Ln Oostkapelle voor velen een dorado zal zyn, temeer, daar de pryzen, die overigens nog niet vastgesteld werden, zeer schappeiyk zullen zyn. In volledige vryheid zul len zy in een hypermodern en buiten gewoon doelmatig ingericht tehuis, waarvoor nu al vele architecten en instellingen ln overig Nederland een zeer grote belangstelling aan de dag leggen, een zonnige levensavond doorbrengen. AFBUIEND WEER. Weersverwachting, geldig tot heden avond: Zwaar tot half bewolkt met vooral in de kustprovincies nog een enkele bul. Zwakke tot matige wind voorna melijk tussen West en Noord. Onge veer dezelfde temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1