Koninklijk Paar tijdens zegetocht te Londen door duizenden bejubeld De erkenning van Breskens als zeehaven BILT BEVOLKING VAN AMBON ZAL OMGESCHAKELD" WORDEN Juichende mensenmassa's begroeten Koningin en Prins Kantlijn Vandaag J AMERIKANEN BEREIKTEN DE MANDSJOERIJSE GRENS Zou bepaalde voordelen bieden DE VOORSPELT: mm PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT B#f Hoofdred. G. Ballintijn. PI. very.: van 1—3 ie6e,s f 1-—Iedere r^gtrl ■m ^jgcrtouwcr en H A Bosshsrdt meer 20 cent. ,.Brievcn of adres abonnementsprijs 32 ct. per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureau van dit mad- 2sm«r. week: f 3.90 p. kw.; £r. p. p. f 4.15 Glro nr- «93W F-Z.C., MiaaeiDurg. per kw. Losse nummers 10 cent. Éür Vlissingen Walste 58-60. lel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 ot 2160). M'burg. Eondense Kaai 29. tel. 2W7 en 2524: Goes L. Vorst,». 63, lel. 2475 (b.g.g. H22SK Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. lel. 102? Terueuaen: Brouwerijs» 2. Zierikree: N. Bogardstr. C 160. lel 26 Kranslegging op graf van Onbekende Soldaat. (Van onze Londense correspondent). per telefoon De intocht van Koningin Juliana en Prins Bernhard in Londen is een ware zegetocht geworden. Uren voor de aankomst van de Koninklijke trein is liet Victoria-Station, was Londen al in feeststemming. De gehele morgen was de grijze hoofdstad in een waas van motregen gehuld ge weest, maar desondanks schaarden honderd-duizenden door weer en wind geharde I.ondenaren zich langs de met oranje en rood-wit-blauw versier de Koninklijke route. Tegen kwart voor drie Engelse tyd, het moment waarop de Britse Koninklijke familie op het vorstelijk versierde tweede perron van Victoria-Stationverscheen, stond liet publiek al in twaalf meter dikke rijen. Het perron, dat geheel met een enorm rood tapijt was bedekt, aan weerszijden geflankeerd door twee met rode kleden omspannen tribu nes, leverde een indrukwekkend schouwspel. Van twee uur af was hier reeds een gala van uniformen, waaronder het groot tenue van de chefs van de Britse zee-, land- en luchtmachten, de Lord-Mayor van Londen in zijn met zwarte struis veren gedekte tricorne en zijn zwart fluwelen met goud geborduurde ge waad en ambtsketenen, minister-pre sident Attlee, Bevin, Chuter Ede en andere hoge autoriteiten Het is niet anders dan begrijpelijk, dat de zuiveringsactie in Djakar ta geleid heeft tot een stap van de Nederlandse minister van buiten landse zaken bij zijn Indonesische col lega Mohammed Roem. Deze zuive ringsactie tegen communistische en andere criminele elementen liet reeds te lang op zich wachten. De tabaks- branden in Besoeki en enige recente moorden hebben blijkbaar de doorslag gegeven en de actie onvermijdelijk ge maakt. Waarom echter een man als de pre sident van de .Javase Bank gearres teerd moest worden en waarom een huiszoeking moest worden verlicht bij een lid van het Nederlandse Hoge Commissariaat, is een raadsel. Er zijn maar twee verklaringen mo gelijk. De eerste luidt, dat Indonesië Nederland beschouwt als een vijande lijke staat. De tweede, dat de Indone sische regering een ontstellend ge brek heeft aan internationale erva ring en aan goede adviseurs. Mohammed Roem heeft de inciden ten aan de vooravond van de Unie conferentie hoogst betreurenswaardig genoemd. De Javase Bank heeft haar kantoren gesloten. Wy Nederlanders hebben eens te meer ervaren, dat on ze Unie-partners moeilijke partners zijn, waarmede men uiterst voorzich tig moet omspringen. Minister-president Drees moge dan al van mening zijn, dat pessimisme ten adnzien van de Unie ongemoti veerd is, vele Nederlanders zullen, gezien de ervaringen, daar anders over denken De sociale wetgeving heeft lang niet ieders instemming. Er zijn mensen, die menen, dat het ver antwoordelijkheidsbesef er door on dermijnd wordt, dat het verslappend werkt als niemand meer voor zijn oude dag behoeft te zorgen, als ziek te- en werkloosheidsverzekering het van de ene dag in de andere leven in de hand werken. Het Chr. progressieve weekblad De Waagschaal heeft zich in dit pro bleem verdiept en schrijft daarover onder meer, dat de waarheid in het midden ligt. Dat wil zeggen, dat de overheid heeft te streven naar een redelijk levensminimum en een rede- lijk levensmaximum voor de burgers. Het levensminimum garandeert zij door middel van sociale wetgeving, sociaal verzekeringssysteem en steun- wezen. Het levensmaximum bepaalt zij door haar belasting-politiek, die grote winsten en grote inkomens af roomt. Tussen deze beide niveaux is er en moet er ook blijven een zekere speling, een marge voor verschil in „f5 ''ojng en winst. Deze marge at er een prikkel blijft voor ondernemers om bedrijfsrisico's te lo pen, voor werknemers om met inzet van eigen krachten omhoog te klim- ^nopde maatschappelijke ladder. komt mij voor, dat deze rege ling recht doet aan belangrijke bij- not'GS- He Bijbel is namelijk zeer wantrouwig ten aanzien van de üi>Ü.rSr?n n WehTaart en verkomme- "jy ^°wel grote rijkdom als grote hiJ in tle regel schade lijk voor de mens." I"^lerdfad: de waarheid ligt in het s!uit tevens in, dat net tot de taak der overheid behoort, en ,te&en overdrijving en de sociale wetgeving aan te passen bij datgene wat financieel mogelyk is. Nog eenmaal in deze kolom de Ne derlandse beroepsvoetballers. Hen hoog man bij de Franse Po eryen lmoft, naar de Haagse Crt. Si liifvs} .gezamenlijk bestuur van visit! cSf S Etienne bij zich op een hl?!? KCn dlG ontmoeaing is hH de h£ S&F* welke kort Sleden d? hinï' a Neher °P de Kortenaerka- z!ek ^!!d^ar^lde- Het was een ver- t?" Franse Posterijen om K-Vef>s ontslagdatum uit de dienst bij de Nederlandse PTT 20 Om tien voor drie, tien minuten voor dat de Koninklijke trein uit Do ver zou binnenkomen, klonk van buiten het station het Britse volles- lied en enige ogenblikken later ver scheen de Engelse Koninklijke fami lie. De Koning was gekleed in het uni form van admiraal, Koningin Eliza beth in een mauve mantel en met mauve veren getooide hoed. een parel frijze japon, drie snoeren parels om e hals en een flonkerend diaman ten ornament op haar revers. Onmid dellijk achter haar liepen prinses Elizabeth en prinses Margaret in toiletten, die zelfs de verwende Lon- denaren kreten van bewondering ont lokten. Prinses Elizabeth in een rood fluwelen mantel met zwarte hoed en rode veren vormde een schitterend contrast met de in een pauwblauwe fluwelen mantel geklede prinses Mar garet. Het hoogtepunt kwam vyf minu ten later. In de verte hoorden wij het geraas van de Koninklijke trein. De spanning op de perstribune steeg tot het uiterste. Op klokslag drie uur stoomde de met Nederlandse vlaggen versierde trein liet Victoria-Station 'V. Koningin had geen last van zeeziekte. Menige opvarende van de ..Ja cob van Heemskerck" zag bleek om de neus, toen de kruiser gisteren aan de kade te Dover meerde. De hevige storm, die gedurende de nacht op de Noordzee woedde en zelfs meni ge zeeman een onwillige maag bezorgde, was ook niet onopge merkt aan de Nederlandse krui ser voorbijgegaan. Het was dan ook geen wonder, dat Frank Guillard. de B.B.C.-verslaggever, die de aankomst in Dover voor de Engelse radioluisteraars ver sloeg, zijn vrees uitsprak, dat Koningin Juliana minder pret tige herinneringen aan deze reis naar het Britse eiland zou heb ben. Zijn vrees bleek echter on gegrond, want wie ook enige last van het ruwe weer mocht hebben gehad, Koningin Juliana zeker niet. Uit de omgeving van de Koningin vernamen wij, dat de vorstin geen ogenblik last heeft gehad van de woelige zee. binnen. Het grote ogenblik was aan gebroken! De portieren -/Waaiden open, de Britse Koning schreed drie passen naar voren en met ingehou den adem zag de uitgelezen schare op het perron Koningin Juliana kwiek en elegant met een stralende glim lach dp het gelaat uit de trein stap pen, onmiddellijk gevolgd door Prins Bernhard. Het was een onvergetelijk ogenblik. Koning George boog, kuste de hand van Koningin Juliaua, en leidde haar naar Koningin Elizabeth. Beiden Koninginnen omhelsden en kusten elkaar en ook prinses Eliza beth, prinses Margaret, de hertogin van Gloucester en de gravin van Athlone ontvingen een kus van onze Koningin. Koningin Juliana was gekleed in turquoise japon van zware doffe zij de, een driekwart grys licht bonfjasje en een kleine turquoise-kleurige hoed met twee grote zeer elegante para- dijsveren. Voorts droeg zij een enkel snoer van grote parels en een paar schitterende lange oorbellen met smaragden. Wij zagen hoe prinses Elizabeth met onverholen bewonde ring naar prinses Margaret boog en enige woorden met haar wisselde. De Koningin zag er betoverend uit. Zonder enig voorbehoud was zij de meest elegante figuur op het per ron. Na de korte begroeting stelde Koning George de verschillende auto riteiten aan de Koningin voor en leidde haar vervolgens naar buiten, waar H.M. met de Koning aan haar linkerzijde de stram opgestelde ere wacht van het tweede bataljon Cold stream guards inspecteerde. Op he-t- zelfde moment klonk langzaam en plechtig het Wilhelmus, gevolgd door het God Save the King. Een tienduizendkoppige mensen menigte luisterde in ademloze stilte. Pas toen de stoet zich in beweging stelde brak een donderend gejuich lps. (Vervolg op pagina 5) ^arain verwacht overdracht Nieuw Guinea aan Indonesië Nederland zou begrip getoond hebben. „Ik ben zeer optimistisch over de kwestie-Nieuw Guinea en ben er van overtuigd, dat de Nederlandse rege ring spoedig de souvereiniteit over West-Irian aan de Indonesische rege ring zal overdragen", aldus verklaar de Maandag te Djakarta de terugge keerde Yamin in een interview met Aneta. „Wij hebben in Nederland met alle bevolkingslagen en met de Sta- ten-Generaal contact opgenomen en het Indonesische standpunt inzake West-Irian uiteengezet. Er is in een brede kring begrip getoond ten aan zien van de nationale aanspraken van Indonesië op West-Irian. De missie heeft echter geen Neder landse nationale aanspraak op het be houd van West-Irian geconstateerd", aldus Yamin, Hij zei voorts, dat hij een vurig voorstander is van de Nederlands-In donesische Unie en hoopt, dat de kwestie-Irian voor hem geen aanlei ding zal zijn een felle tegenstander te worden van Nederlands-Indonesische samenwerking. viert generaal De Gaulle zijn 60e verjaardag; is het 250 jaar geleden, dat de beroemde Vlaamse beeldhouwer Quellyn de jongere te Antwer pen overleed. Comité Help Westerling. In Den Haag is een comité opge richt ter behartiging van de belan gen van Westerling. Het doel van dit comité is de mogelijkheid te scheppen dat provincie-gewijze en daarna plaatsgewijze, comïté's worden sa mengesteld om Westerling moreel en eventueel financieel te steunen, tot-r dat hij vrij met zijn gezin in Neder land kan terugkomen. Binnengeko men gelden zullen worden afgedra gen aan het comité-prof. mr. P. S. Gerbrandy. Minister Natsir terug uit de Zuid-Molukken. In de Zuid-Molukken zyn thans 17000 personen dakloos, maar leger en bestuur werken intensief om de nood te lenigen. De „Waingapu" van de K.I'.M. is reeds In de haven van Ambon gearriveerd met kleren en levens middelen. Aldus heeft de Indonesische minister Natsir na terugkeer uit de Zuid-Molukken in een onderhoud met Aneta verklaard. ..Een urgente taak van de regering is de bevolking van Ambon te doen beseffen, dat de Zuid-Molukken een deel van Indonesië vormen en dat de bevolkingsgroep van Ambon deel uit maakt van het Indonesische volk. dat met goed resultaat zijn vrijheid be vocht. Bij de omschakeling van de geöachtenwereld van de gemiddelde Ambonnees zal de regering door da den doen blijken van haar ware be doelingen. teneinde hierdoor de valse propaganda .waarmee de bevolking Het vlotte verloop der radio-reportage van de aankomst van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard te Dover, van de ontvangst door het Britse Koningspaar in Londen, en de statie-optocht naar Buckingham Palace, was te danken aan een tot in de puntjes geregelde samenwerking tussen alle daarbij betrokken „radio" mensen in Londen en Hilversum. Een van de belangrijkste schakels in deze radio-uitzending was ongetw ij feld de Centrale „Mengkamer" van het studio-gebouw van de B. B. C. in Bush House te Londen. Weinig of geen tegenstand. Volgens een bericht van het radio station van de New York Times, heb ben Amerikaanse troepen van de ze vende divisie de Mandsjoerijse grens bereikt aan het Noordoostelijk front. Bijlens berichten van het tiende legercorps trokken de troepen de plaats Hjesandjin binnen, ruim 30 km. ten Noorden van Kapsan, welke laatste stad Zondag veroverd werd en vrijwel geheel verwoest is. Hjesandjin wordt door de rivier de Jaloe in tweeën verdeeld. Toen men Naar wij vernemen heeft de Vereniging voor Havenbelangen te Bres kens zich tot ile minister van Financiën gewend om de aandacht te vra gen voor een bepaalde discriminatie, die de haven van Breskens ondervindt nu deze niet tot zeehaven is verklaard. Deze discriminatie ofschoon niet van omvangrijke betekenis lieeft vele inwoners van Breskens te pijnlijker getroffen, omdat men lange tyd de hoop heeft gekoesterd, dat Breskens een goede binnenhaven zou krijgen en zelfs van regeringszijde bepnaldc toezeggingen had ontvangen, die achteraf niet werden verwezenlijkt. De kwestie waarom het thans gaat is een omzet-belasting-kwestie. De Vereniging voor Havenbelangen heeft de aandacht van de minister er op ge vestigd, dat werk in een zeehaven vrij is van omzetbelasting, voorzover dat werk betrekking heeft op zeeschepen. Terneuzen profiteert in bepaalde op zichten van deze vrijstelling. Breskens, vroeg mogelijk te stellen. Want de voetballers in St. Etienne zitten ge woon om hem te springen. De verhouding van de Nedei-landse tot de Franse Posterijen schijnt ver blijdend-goed te zrjn, want Rijvers ontvangt ontslag per 1 Dec. a.s Dit doet een- beetje eigenaardig aan. Toen onlangs de Fransen Abe Lenstra trachten te kopen, is er ge schreven, dat de ronselaars hem de zekerheid in uitzicht stelden dat hij na terugkeer in Nederland een over heidsfunctie zou krijgen, wy hebben daarover de schouders opgehaald. Maar hoe komt Rijvers aan een ont slag, dat tegen iedere gewoonte in wei zcér snel verleend is? dat uitsluitend een haven voor bin nenvaartschepen heeft, profiteert van die vrijstelling niet zo volledig als Terneuzen. Naar wij vernamen heeft de burge meester van Breskens, de heer J. A. Eekhout, zijn instemming betuigt met het adres van de Vereniging voor Ha venbelangen. DE BINNENSCHEEPVAART NIET VRIJ. Het is wellicht juist, wanneer hier even wat dieper wordt ingegaan op deze belastingkwestie. Het bleek ons namelijk, dat sommige kringen te Breskens in de veronderstelling ver keren als zou in een zeehaven de mo gelijkheid bestaan, dat voor binnen schepen. die kosten voor laden en los sen maken, evenmin 3 omzetbelas ting over die kosten zou worden gehe ven. Die veronderstelling is niet juist. ALLEEN WERK VOOR ZEESCHEPEN. De uitvoeringsvoorschriften voor de omzétbelasting bepalen nadrukkelijk dat alleen het werk voor zeeschepen zeehaven <~kend zouden zien. vrij is van deze belasting. Het werk voor binnenschepen is nergens vrij. Wanneer te Breskens zeeschepen worden gelost of geladen, dan geldt ook voor die haven de vrijstelling. Zo wel te Breskens, te Terneuzen of wel ke haven ook. waar echter binnen schepen lossen en laden, moet omzet belasting worden betaald. VERHUUR. Toch is Breskens in het nadeel en wel. omdat de verhuur van havenge deelten en haveninrichtingen in een zeehaven en Breskens is niet tot zeehaven verklaard vrij is van om zetbelasting. In dit opzicht biedt de haven van Terneuzen dus een klein voordeel en daarom is het goed, dat de Vereniging voor Havenbelangen te Breskens de aandacht van de minister heeft ge vraagd voor een gelijke toepassing van de omzetbelasting voor Breskens en Terneuzen. De haven van Breskens moge dan al niet te boek staan als een zeehaven, het is een haven, die zekere mogelijkheden bezit om nog eens zee haven te worden en het zou billijk zijn daarmee nu reeds rekening te houden. HAVENVOORSCHRIFTEN. En nu wij het toch over een nadeel hebben, dat Breskens ondervindt, om dat het geen zeehaven is, willen we nog even de aandacht vestigen op een bezwaar, dat de binnenvaartvoor- schriften opleveren voor Breskens. Bij een binnenhaven hebben n.l. de uitvarende schepen voorrang bij het verlaten van de haven, terwijl bij een zeehaven de binnenkomende schepen voorrang hebben. Bij ruwe zee ont staan daardoor soms gevaarlijke situ aties voor de haven van Breskens, waar een sterke stroom staat. Het is uitsluitend daarom dat. de schippers de haven van Breskens liever als een het Zuidelijk deel binnentrok, was er in het geheel geen communistische tegenstand meer. Generaal Almond zei in. een ver klaring bij het binnentrekken, clat de luchtmacht en de vloot der V.N. schitterend hebben bijgedragen tot deze snelle opmars". In de maand na de landing van het tiende corps te Wonsan. js 23.000 vierkante mijl Noord-Koreaans gebied bezet". De eerste divisie van de mariniers, die tenminste een divisie van de communisten ten Z. van het reservoir van Tsjosjin vernietigde, zette haar opmars naar de grens eveneens voort", zo wordt verder in de ver klaring gezegd. Afdelingen van het eerste korps hebben belangrijke vor deringen gemaakt in de richting van Tsjongdjin. Zondag hebben voor het eerst Zuid-Afrikaanse vliegtuigen aan de strijd op Korea deelgenomen. Op 15 December vertrekt het Belgische vrijwilligerskorps naar Korea. Franse en Britse vertegenwoordigers te Lake Success dringen er bij de V. S. krachtig op aan een gedemilitairi- seerde zóne aan de grens van Korea en Mandsjoerije te aanvaarden, opdat er een einde komt aan het Koreaanse conflict. Dit voorstel wordt door het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken „met sympathie' bestu deerd, doch is nog niet aanvaard. Bespreking plan-Sehuman stuit op moeilijkheden. De besprekingen van de zes deelne mende landen over het plan-Schuman stuiten op het laatste ogenblik op moeilijkheden. Van Belgische zijde wenst men nieuwe waarborgen in het statuut van het hoge internationale gezagsorgaan en vergoedingen voor de offers, die van de Belgische industrie woi'den gevraagd. Graaf Sforza heeft te Straatsburg, voor zijn vertrek naar Rome. aan Ita liaanse journalisten verklaard, dat Ita lië genoodzaakt zal zijn de overeen komst betreffende de steenkolen- en staal-„pool" niet te ondertekenen, wanneer de kwestie van de Algerijnse mijnen niet geregeld wordt. De me ning bestaat, dat er een compromis tot stand zal komen, waarbij Italië de verzekering zal ontvangen, dat het al het Europese ijzererts, waaraan het behoefte heeft, tegen voordelige voor waarden zal krijgen. Overeenstemming over agenda Ministersconferentie Tijdens de eerste werkvergadering der tweede ministersconferentie, welke Dinsdagmorgen in de Treves- zaal op het Haagse Binnenhof tussen de leden der delegaties is gehouden, werd overeenstemming bereikt over i de agenda der confei-entie. van Ambon jarenlang vergiftigd is, te neutraliseren", aldus Natsir. Hij noem de de toestand op Ambon nog niet normaal. De bevolking was door de komst der Apri-troepen opgelucht, daar „de weinige maanden van ander bewind voor de bevolking gewoonweg een nachtmerrie waren". Met de ministers reisden ambtena ren mee. die in verscheidene plaatsen aan het werk togen. Op Ambon is een militair bestuur, dat geleidelijk in een burgerlijk bestuur zal worden omge zet. De minister van Binnenlandse Za ken, Assaat heeft ï-eeds een burge meester aangesteld voor Ambon, waar honderden woningen vernield zijn. De red- en greencaps zullen zich naar Natsirs mening doodvechten, doch dit zijn er slechts enkele hon derden. De vliegtuigen voor de Zuid-Moluk- ken zullen voorlopig slechts gebruikt worden door ambtenaren en door de regering aan te wijzen personen. De P.T.T. zal spoedig ingeschakeld wor den bij het interinsulair en internati onaal vei'keer. Radio-Ambon zal in het kader van Radio Nasional Indone sia binnenkort de programma's her vatten,, aldus vertelde Natsir. Moeder van Bertha wilde niet gaan zitten. Mevr. Hertogh verklaarde baby drie dagen te hebben uitgeleend. Mevrouw Hertogh stond Dinsdag 3% uur lang met een bleek gezicht in de getuigenbank van het gerechtshof te Singapore, toen zij door de raads heer ondervraagd werd over haar 13- jarige dochter Bei-tha. Vei'scheidene malen zei de rechter haar te gaan zitten, doch zij bleef staan. Zij ging alleen zitten, toen de ad vocaat van Bertha de moeder vroeg te bewijzen, dat zij kon schrijven, na dat zij gezegd had, dat zy van een Japans interneringskamp uit een brief had geschreven om te pogen haar dochter van de baboe Aminah tei*ug te krijgen. Men'. Hertogh ant woordde, dat zij te zenuwachtig was om te schrijven, doch toen de rechter haar beval te gaan zitten, schreef zij de woorden „Dear mother" neer. De rechter infonneerde, wat het echtpaar Hertogh van plan is met Bei'tha te doen, indien zij naar Ne- dei'land komt. Mevr. Hertogh ant woordde, dat zy naar school zou wor den gezonden, wanneer zij wat Ne derlands geleerd had. Mevrouw Hertogh verklaai'de, dat zij in 1942 haar dochter Rertha voor drie dagen bij een baboe had gela ten, omdat deze zeide, dat zij zich eenzaam gevoelde. Toen zij poogde, het kind terug te halen, werd zij dooi de Japanners geax-resteerd omdat zij niet in het bezit was van een pas poort en pas. thans acht jaar later, heeft zij haar dochter tei-ug gezien. Mevr. Hei'togh zeide verder, dat haar zesde kind werd geboren enkele da gen voordat Aminah Bertha bij haar had weggehaald. Acht dagen r.adat zij door de Japanners uit de hechte nis werd ontslagen heeft ze weder om getracht, het kind terug te krij gen. Eerste Kamer herdacht oud-minister v. d. Leeuw Bij de aanvang van een korte open bare vergadering, welke de Eerste Ki«- mer Dinsdag heeft gehouden, heeft de voorzitter prof. mr. Kranenburg, de oud-minister van Onderwijs, K en W.. prof. dr. G. van der Leeuw, her dacht. Hij schetste hem als een man van bijzondere begaafdheden en gro te culturele belangstelling. Ons land heeft door zijn dood een groot veiTics geleden. De minister van Unie-zaken en Overzeese Rijksdelen, mr. van Maar- seveen, sloot zich bij 's voorzitters woorden aan. Nadat enkele weinige belangrijke zaken waren afgedaan, deelde de vooi'zitter mede. dat de begrotingen van oorlog en van marine Dinsdag 23 November aan de orde zullen worden gesteld. Tevens werd op de agenda gebracht het wetsontwei-p tot wijzi ging van de omzetbelasting met be trekking tot sigaren en sigaretten. Een woordvoerder van de Westduit- se regering heeft verklaard, dat het onjuist is te spreken van een „ca- tastrophale kolenpositie". Er is nog geen enkele fabriek gesloten. AFNEMENDE WIND. Weersverwachting, geldig tot heden avond: Zwaar tot half bewolkt met vooral in de Westelijke helft van het land nu en dan buien. Ongeveer dezelfde tem peraturen als gisteren. Aanvankelijk nog harde wind tussen Zuid-Oost en Zuid-West, later krachtige tot matig® wind tussen ZtaM m

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1